לונ    {ג} ד"א       ושם דרך          שין    כת'  דשים     אורחתיה

וטי    {ג} ד"א       ושם דרך          שין    כתיב ?ר/ד?שים אורחיה

מינ    {ג} ד"א       ושם דרך                 כת'  דשים     אורחיה

פריז   {ג} ד"א       ושם דרך          שין    כת'  דשים     אורחיה

דפוס   {ג} ד"א       ושם דרך א"ר ינאי ושם    כתי' דשיים    אורחיה

ג21    {ג} <...>

ג41    {ג} דבר   אחר ושם דרך          שין    כתב  ושם      דרך

ירו1   {ג} ד"א       ושם דרך          ושים   כתיב דשים     ארחיה

או3    {ג} ד"א       ושם דרך          ושם    כתי' דש[י]ם   ארחיה

או51   {ג} ד"א       ושם דרך          וש[י]ם כתיב דשים     אורחיה

ששון   {ג} ד"א       ושם דרך          ושם    כתי' דשים     אורחיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                     סגי     (ב)שווי מעשה בר' יניי שהיה מהלך

וטי                     סגי     ש?ר/וי? מעשה בר' יניי שהיה מהלך

מינ                     סגי     שווי    מעשה בר' ינאי שהיה מהלך

פריז                    סגי     שרי     מעשה בר' ינאי שהיה מהלך

דפוס                    סגי     שוי     מעש' בר' ינאי שהיה מהלך

ג21

ג41    א' ר' יניי דשיים סיג?ין? שווי

ירו1                    סגי     שוי     מעשה בר' ינאי שהיה מהלך

או3                     סגי     שוי     מעשה בר' ינאי שהיה מהלך

או51                    סגי     שוי     מעשה בר' ינאי שהיה מהלך

ששון                    סגי     שוי     מעשה בר' ינאי שהיה מהלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    בדרך פגע  בו אדם   אחד שהיה משופע ביותר אמ' לו  משגח ר'

וטי    בדרך פגע     בואדם אחד שהיה משופע ביותר אמ' ליה משגח רבי

מינ    בדרך פגע  בו אדם   אחד שהיה משופע ביותר אמ' לו  משגח ר'

פריז   בדרך פגע     באדם  אחד שהיה משופע ביותר א'  ליה משגח רבי

דפוס   בדרך וראה    אדם   א'  שהיה משופע ביותר א"ל     משגח ר'

ג21

ג41

ירו1   בדרך פגע     באדם  אחד שהיה משופע ביותר אמ' ליה משגח ר'

או3    בדרך פגע     באדם  אחד שהיה משופע ביותר א"ל     משגח ר'

או51   בדרך פגע     באדם  א'  שהיה משופע ביותר א"ל     משגח ר'

ששון   בדרך פגע     באדם  א'  שהיה משופע ביותר א"ל     משגח ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ       לאיתקבלא    גבן אמ'   ליה מה  דהני  לך        הכניסו

וטי       לאיתקבלא    גבן א'    ליה מה  דהני  לך        הכניסו

מינ       לאיתקבלא    גבן אמ'   ליה מה  דהני  לך        הכניסו

פריז   לא יתקבלא      גבן א'    ליה מה  דהני  לך        הכניסו

דפוס      מתקבלה      גבן א"ל                     אין   הכניסו

ג21       לאיתקבל<..>     א?מ'? ליה מה  דהאני לך        הכניסו

ג41

ירו1      לאתקבלא     גבן אמ'   ליה מה  דהני  לך        הכניסו

או3       לאתקבלא     גבן א"ל       מה  דהני  לך        הכניסו

או51      לאיתקבלא    גבן א"ל       (מה דהני  לך) [אין] הכניסו

ששון      לאתקבלא     גבן א"ל       מה  דהני  לך        הכניסו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לתוך ביתו                בדקו  במקרא ולא מצאו   בדקו במשנה

וטי    לתוך ביתו                בדקו  במקרא ולא מצאו   בדקו במשנה

מינ    לתוך ביתו                במקרא במקרא ולא מצאו

פריז   לתוך ביתו                בדקו  במקרא ולא מצאו   בדקו במשנה

דפוס        לביתו האכילו והשקהו בדקו  במקרא ולא מצאו        במשנה

ג21    לתוך <...>               בדקו  במקרא ולא ?מ?צאו      במשנה

ג41

ירו1   לתוך ביתו                בדקו  במקרא ולא מצאו        במשנה

או3    לתוך ביתו                בדקו  במקרא לא  מצאו        במשנה

או51   לתוך ביתו                בדקו  במקרא ולא מצאו        במשנה

ששון   לתוך ביתו                בדקו' במקר' לא  מצאו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא מצאו בתלמוד    ולא מצאו   בהגדה  ולא מצאו

וטי    ולא מצאו בתלמוד    ולא מצאו   בהגדא  ולא מצאו

מינ

פריז   ולא מצאו בתלמוד    ולא מצאו   בהגדה  ולא מצאו

דפוס   ולא מצאו באגדה     ולא מצאו   בתלמוד ולא מצאו

ג21    ולא מצאו בתלמו<..> ולא מצא<.. ..>ה   ולא ?מ?צאו מן דאכל?ון

ג41

ירו1   ולא מצאו בתלמוד    ולא מצאו   בהגדה  ולא מצאו

או3    לא  מצאו בתלמוד    לא  מצאו   בהגדה  לא  מצאו

או51   ולא מצאו בתלמוד    ולא מצאו   בהגדה  לא  מצאו

ששון            בתלמוד    ולא מצאו   בהגדה  ולא מצאו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  ליה           ברך    (ייני) אמ'  יברך  ייני בבייתיה

וטי

מינ    אמ'  ליה           ברך    ייני   אמ'  יברך  ייני בבייתיה

פריז

דפוס   א"ל            סב  בריך          א"ל  יברך  ינאי בביתיה

ג21    א?מ' ליה <...> רבי ומבריך        ?אל? <...> ינאי <...>

ג41

ירו1

או3

או51   [א"ל           סב  בריך          א"ל  יב..  ינאי בביתיה]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה אית בך     אמ'      מה דאנא  אמ'  לך

וטי    אמ' ליה את  מגיב   בתריי    מה דאנא  אמר  לך

מינ    אמ' לית     בך     אמ'      מה דאנא  אמ'  לך

פריז   א'  ליה את  מגיב   בתריי    מה דאנא  אמר  לך

דפוס   א"ל     אית בך     אמ'      מה דהוה  אמ'  לך

ג21                       ב<..>    מה דא<.. ...>

ג41

ירו1   אמ' ליה את  מגיב   בתראי    מה דאנא  אמ'  לך

או3    אמ' ליה את  מגיב   בתראי    מה דאנא  אמ'  לך

או51   א"ל     את  מגי[ב] (ב)בתראי מה דאנא  אמ'  לך

ששון   א"ל     את  מני    בתראי    מה דאנא  אמ'  לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה אין אמ'                 אכול כלבא       פסתיה

וטי    אמ' ליה אין א'  ליה אמור        אכל  כלבא       פיתיה

מינ    אמ' ליה אין אמ'                 אכיל כלבא       פסתיה

פריז   א'  ליה אין א'  ליה אמור א' ליה אכל  כלבא       פיתיה

דפוס   א"ל     אין אמ' ליה אמור        אכל  כלבא       פיסתיה

ג21                                         כלבא

ג41

ירו1   אמ' ליה אין אמ' ליה אמור        אתא  כלבא ואכיל פיתא

או3    א"ל     אין א"ל     אמו'        אתא  כלבא ואכל  פיתא

או51   א"ל     אין א"ל                 אתא  כלבא ואכל  פיתא

ששון   א"ל     אין אמ'                 אתא  כלבא ואכל  פיתא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דייני  קם      תפסיה                     אמ'  ליה מה

וטי    דיניי  קם      צריה                      ואמ' ליה מה

מינ    דייניה קם      תפסיה                     אמ'  ליה מה

פריז   דינא   וקם     צריה                      וא'  ליה מה

דפוס          קם      תפסיה                     אמ'  ליה מה

ג21                                                      פ<..>

ג41

ירו1   דינאי  קם                           בריה ואמ'     מה

או3    דינאי  קם                           בריה ואמ'     מאי

או51   דינאי  קם  [קם תפסיה אמ' ליה (מגי)] בריה ואמ'     מאי

ששון   דינאי  קם      צריה                      ואמ'     מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירתותי   גבך   דאת  מוני          לי

וטי    ירתותי   גבך   ואת  מוני          לי           מה?י/ו?רתי

מינ    ירתותי   גבר   דאת  מיני          לי

פריז   ירתותי   גבך   דאת  מזני          לי           מה

דפוס   ירתית    גבך   דאת         מונע   לי

ג21    ירתי     גב<.. ...>

ג41

ירו1   ירתותי   גבך   דאת  מייתי         ליה   מאי    מה

או3    ירתותי   גבך   דאת  מייתי         ליה   מ[ה]אי מה

או51   [י]רתותי גבך   דאת  (מיית) [מונע] לי(ה) מאי    (מהמ?נ?ך)

ששון   אירתותא  גבך   דאת  מייתי         ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ'  ליה

וטי             גבי    מן דילך

מינ                               אמ'  ליה

פריז            דתיגבי מן דילך

דפוס                              אמר  ליה ומה ירתותך גבי אמר

ג21

ג41

ירו1   ירתך     גבי    מן די   לך אמ'  ליה מה

או3    ירתה     גבי    מן דילך    א"ל      מה

או51   [ירתותך] גבי(ך) מן דילך    [א"ל     מאי

ששון   מהירתך   גם     מן דילך    [א"ל     מאי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      דמינוקייה

וטי

מינ                                                      דמינוקייא

פריז

דפוס   אמ ליה חד זמן הוינא עבר קמי בית ספרא ושמעית קלהון דמניקיא

ג21

ג41

ירו1                                                     מניקיא

או3                                                      מניקיא

או51                                                     מניקייא

ששון                                                     מניקייא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'                תורה צוה לנו משה מורשה

וטי                       תורה צוה לנו משה מורשה קהילת

מינ    אמ'   תורה צוה לנו תורה צוה לנו משה מורשה קהילת

פריז                      תורה צוה לנו משה מורשה קהלת

דפוס   אמרין              תורה צוה לנו משה מורשה קהילת

ג21

ג41

ירו1   אמרי'              תורה צוה לנו משה וגו'

או3    אמרי               תורה צוה לנו משה מורשה קהלת

או51   אמרי]              תורה צוה לנו משה מורשה קהלת

ששון   אמ']               תורה צוה לנו משה מורשה קהלת

--------------------------------------------------------------------

לונ         ()[ק]ה' ייני  אין כת'  כאן אלא קהלת  יעקב

וטי    יעקב קהילת   יניי  אין כת'  כן  אלא קהילת יעקב מן דאיתפיסין

מינ    יעקב

פריז   יעקב קהלת    ינאי  אין כת'  כאן אלא קהלת  יעקב מן דאיתפשון

דפוס   יעקב         ליעקב אין כתב  כאן אלא קהילת יעקב

ג21

ג41

ירו1        קהלת    ינאי  אין כתי' כאן אלא קהלת  יעקב מן דאתפיסין

או3    יעקב קהלת    ינאי  לא  נאמר     אלא קהלת  יעקב מן דאתפיס[ו]ן

או51   יעקב קהלת    ינאי  לא  נא'      אלא קהלת  יעקב מן דאתפסין

ששון   יעקב קבלת    ינאי  אין כתי' כאן אלא קהלת  יעקב מן דאתפיסין

--------------------------------------------------------------------

לונ                אמ' ליה למה  זכית        על      פתורי

וטי    דין    לדין אמ' ליה במה  זכית  למיכל על הדין פתורא

מינ                אמ' לי' למה  זכית        על      פתורי

פריז   דין    לדין א'  ליה במה  זכית  למיכל על הדין פתורא

דפוס               אמ' ליה למה  זכית  למיכל על      פתורי

ג21

ג41

ירו1   דין    לדין אמ' ליה במה  זכית  למיכל על הדין פתורא

או3    דין עם דין  א"ל     במאי זייכת למיכל על הדין פתורא

או51   דין עם דין  א"ל     במה  זכית  למיכל על דין  פתורה

ששון   דין         א"ל     כמה  זיילת למיכל על הדין פתורא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה מן יומוי  לא שמעית מילא  בישא וחיזרתי למריה  ולא

וטי    אמ' ליה    מימיי  לא שמעית מילא  בישא וחזרתה  למרה   ולא

מינ    אמ'     מן יומוי  לא שמעית מיליי בישא וחזרתי  למריה  ולא

פריז   א'  ליה    מימי   לא שמעית מילא  בישא וחזרתא  למרא   ולא

דפוס   אמ' ליה    מיומי  לא שמעי  מילה  בישא וחזרתי  למרה   ולא

ג21

ג41

ירו1   אמ' ליה    מימי   לא שמעית מלה   בישא והדרת   למרה   ולא

או3    א"ל        מימי   לא שמעית מילא  בישא והדרת   למרה   ולא

או51   א"ל        מ[י]מי לא שמעית מילא  בישא והדרת   למאריה ולא

ששון   א"ל        מימי   לא שמעית מלה   בישא והדרת   למרה   ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    חמית תרין      דמיתכתשין דין עם דין ולא יהבית  שלמא ביניהון

וטי    חמית תרין      דמיתכנשין דין עם דין עד  דפשרת       ביניהון

מינ    חמית תרין דנוי דמיתכתשין דין עם דין ולא יהבית  שלמא ביניהון

פריז   חמית תרין      דמיתכנשין דין עם דין עד  דפרשת       ביניהון

דפוס   חמית תרין      דמתכשתין  דין עם דין ולא יהבית  שלמא בינהון

ג21

ג41

ירו1   חמית תרין      דמכתתין   דין עם דין עד  דפשרית      יתהון

או3    חמית תרין      דמכתתין   דין עם דין עד  דפשרית      יתהון

או51   חמית תרין      דמכתתין   דין עם דין עד  דפרשית      יתהון

ששון   חמית תרין      דמכתתין   דין עם דין עד  דפשרית      יתהון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה כל הדא דרך ארץ גבן וקריתן כלבא וקרא  עליה ושם

וטי                                           וקרא  עליה ושם

מינ    אמ' לי' כל חדא דרך ארץ גבך וקריתו כלבא וקרא  עליה ושם

פריז                                          וקרא  עליה ושם

דפוס   אמ' ליה כל הדא דרך ארץ גבך וקריתך כלבא קרא   עליה ושם

ג21

ג41

ירו1                                          קרא   עליה ושם

או3                                           קרא   עליה ושם

או51                                          קרא   עליה ושם

ששון                                          (קרא) עליו ושם

--------------------------------------------------------------------

לונ    דרך אראנו בישע אלהים שין  כת'          דשים  אורחיה דסגי

וטי    דרך                  שם   כת'          דשים  אורחיה סגי

מינ    דרך אראנו בישע אלהים שי"ן כת'          דשים  אורחיה דסגי

פריז   דרך                  שם   כת'          דשים  אורחיה סגי

דפוס   דרך אראנו            שין  כת'          דשיים אורחיה סגי

ג21

ג41

ירו1   דרך אראנו בישע אל'ים שים  כתי'     מאן דשים  ארחיה  סגי

או3    דרך וגו'             שם   כתי' כאן מאן דשם   אורחיה סגי

או51   דרך וגו'             שים  כתי'     מן  דשים  אורחיה סגי

ששון   דרך אראנו בישע אלי'ם שים  כתי'     מן  דשם   אורחיה סגי

--------------------------------------------------------------------

לונ    (ברישוה) שוי  דאמ"ר      ישמע'  בר     נחמ'  עשרים

וטי             שוי  דאמ'    ר' ישמעאל בר     נחמן  עשרים

מינ             שווי דא"ר       ישמעאל בר     נחמן  עשרי'

פריז            שוי  דא"ר       ישמעאל בר     נחמן  עשרים

דפוס            שווי דאמ'    ר' ישמעאל בר  רב נחמן  עשרים

ג21

ג41                          ר' שמואל  בר     נחמן  עשרים

ירו1            שוי  דאמ'    ר' ישמעאל בר     נחמן  כ"ו

או3             שוי  א"ר        ישמעאל בר'    נחמן  כ"ו

או51            שוי  דא"ר       ישמעאל [בר    נחמן] כ"ו

ששון            שוי  דארשב"ן                        כ"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה ה"ה   ד' לשמור את דרך

וטי    וששה דור   קדמה דרך ארץ את התורה הה"ד     לשמור את דרך

מינ    וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה הה"ד     לשמור את דרך

פריז   וששה דור   קדמה דרך ארץ את התורה הה"ד     לשמר  את דרך

דפוס   וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה הה"ד     לשמור את דרך

ג21

ג41    וששה דור   קדמה דרך ארץ    לתורה דכתיב    <...>

ירו1        דורות קדמה דרך ארץ את התורה הה"ד     לשמר  את דרך

או3         דורות קדמה דרך ארץ את התורה הה"ד     לשמור את דרך

או51        דורות קדמה דרך ארץ את התורה הה"ד     לשמור את דרך

ששון        דורות קדמה דרך ארץ    לתורה הה"ד     לשמור את דרך

--------------------------------------------------------------------

לונ                     זו דרך ארץ    ואחר  כך עץ חיים  זו תורה

וטי                        דרך ארץ    ואחר  כך עץ החיים זו תורה

מינ                     זו דרך ארץ    ואח"כ    עץ חיים  זו תורה

פריז                       דרך ארץ    ואחר  כך עץ החיים זו תורה

דפוס   עץ החיים    דרך  זו דרך ארץ    ואחר  כך עץ החיים זו תורה

ג21

ג41

ירו1   עץ החיים את דרך  זו דרך ארץ    ואח"כ    עץ החיים זו תורה

או3    עץ החיים את דרך  זו דרך ארץ    ואח"כ    עץ החיים זו תורה

או51   עץ החיים את דרך  זו דרך ארץ    ואח"כ    עץ החיים זו תורה

ששון   עץ החיים    [דרך זו דרך <...>]          עץ החיים זו תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אראנו בישע  אלהים אמ"ר    אבהו  זה אחד מן המקראות   שישועתו

וטי    אראנו בישע  אלהים אמ'  ר' אבהו  זה אחד מן המק[ר]אות שישועתם

מינ    אראנו בישע  אלהים א"ר     אביהו זה אחד מן המקראות   שישועתו

פריז   אראנו בישע  אלהים א"ר     אבהו  זה אחד מן המקראות   שישועתם

דפוס   אראנו בישע  אלקים א"ר     אבהו  זה אחד מן המקראות   שישועתו

ג21

ג41

ירו1   אראנו בישע  אל'ים א"ר     אבהו     א'  מן המקראו'   שישועתם

או3    אראנו ביישע אלהים א"ר     אבהו  זה אחד מן המקראות

או51   אראנו בישע  אלהים א"ר     אבהו  זה א'  מן המקומות   שישועתם

ששון   אראנו בישע  אלי'ם א"ר     אבהו  זה אחד מן המקראות   שישועתן

--------------------------------------------------------------------

לונ          שליש'       ישועתו      שלהקב"ה ולכה לישועתה לנו

וטי    של    ישר'        ישועתו   של הקב"ה   ולכה לישועתה לנו

מינ    של של ישראל       ישועתו   של הקב"ה   ולכה לישועתה לנו סלה

פריז   של    ישראל       ישועתו   של הקב"ה   ולכה לישועתה לנו

דפוס   של    הקב"ה       ישועתן   של ישראל   ולכה לישועתה לנו

ג21

ג41

ירו1   של    ישראל       ישועתו   של הקב"ה   ולכה לישועתה לנו

או3    של    ישראל   היא ישועתו   של הקב"ה   ולכה לישועתה לנו

או51         שלישראל     ישועת[ו] של הב"ה    ולכה לישועתה לנו

ששון   של    יש'         ישועתו   של הב"ה    ולכה לישועתה לנו