לונ    {ה}                             אוילים יליץ אשם

וטי    {ה}                             אוילים יליץ אשם       ובין

מינ    {ה}                             אוילים יליץ אשם

פריז   {ה}                             אוילים יליץ אשם       ובין

דפוס   {ה} ד"א אם על תודה יקריבנו זש"ה אוילים יליץ אשם

ירו1   {ה}                             אוילים יליץ אשם       ובין

או3    {ה}     אם על תודה יקריבנו      אוילים יליץ אשם       ובין

או51   {ה}                             אוילים יליץ ?(?אשם?)? ובין

ששון   {ה}                             אוילים יליץ אשם       ובין

--------------------------------------------------------------------

לונ                אמ"ר    יודן הטיפש  הזה מיתרגם חובתו מפיו ואמ'

וטי    ישרים רצון  א"ר     יודן הטיפיש הזה מתרגם  חובתו מפיו ואו'

מינ                א"ר     יודן הטיפש  הזה מתרגם  חובתו מפיו ואמ'

פריז   ישרים רצון  א"ר     יודן הטיפש  הזה מתרגם  חובתו מפיו ואמ'

דפוס               אמ'  ר' יודן הטיפש  הזה מתגרם  חובתו בפיו ואומ'

ירו1   ישרים רצון  א"ר     יודן הטפש   הזה מתרגם  חובתו בפיו ואומ'

או3    ישרים רצונו א"ר     יודן הטפש   הזה מתרגם  חובתו בפיו ואומ'

או51   ישרים רצונו א"ר     יודן הטפש   הזה מתרגם  חובתו בפיו ואו'

ששון   ישרים רצונו א"ר     יודן הטפש   הזה מתרגם  חובתו בפיו ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא חטאת אני חייב ולא אשם  אני חייב ר' יודן בש"ר

וטי    לא חטאת אני חייב ולא אשם  אני חייב ר' יודן בשם   ר'

מינ    לו חטאת אני חייב ולא אשם  אני חייב ר' יודן בשם   ר'

פריז   לו חטאת אני חייב ולא אשם  אני חייב ר' יודן בשם   ר'

דפוס   לא חטאת אני חייב ולא אשם  אני חייב ר' יודן בשם   ר'

ירו1   לא אשם  אני חייב ולא חטאת אני חייב ר' יודן בשר"נ

או3    לא אשם  אני חייב ולא חטאת אני חייב ר' יודן בשר"ל

או51   לא חטאת אני חייב ולא אשם  אני חייב ר' יודן בשר"ל

ששון   לא אשם  אני חייב ולא חטאת          ר' יודן בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לוי     אילו (שני) בני אדם שנוהגין      בשפחות התר   בעולם

וטי    לוי     אילו בני       אדם שנוהגין      בשפחות היתיר בעו'

מינ    לוי     אילו שני   בני אדם שנוהגי'      בשפחות התר   בעולם

פריז   לוי א'  אילו בני       אדם שנוהגין      בשפחות היתיר בעולם

דפוס   לוי אמ' אלו  בני       אדם שנוהגי'      בשפחות התר   בעולם

ירו1       אמ' אלו  בני       אדם שנוהגין      בשפחות התר   בעה"ז

או3        אמ' אלו  בני       אדם שנותנין      בשפחות היתר  בעה"ז

או51       אמ' אלו  בני       אדם שנוהגין      בשפחות התיר  בעה"ז

ששון       אמ' אלו  בני       אדם שנוהגין היתר בשפחות       בעה"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה           הק'   תולה אותן           בקוקד[י](וקי) ראשיהן

וטי    הזה           הקב"ה תולה אותן           בקדקדי        ראשיהן

מינ    הזה           הקב"ה תולה                בדיקדוקי      ראשיהם

פריז   הזה           הקב"ה תולה אותן           בקדקדי        ראשיהן

דפוס   הזה           הקב"ה תולה אותן           בקדקדי        ראשיהם

ירו1                 הקב"ה תולם                בקדקדי        ראשם

או3        לעתיד לבא הקב"ה תולם                בקדקד         ראשם

או51                 הב"ה  תולן                בקדקדי        ראשן

ששון                 הב"ה  תולן      לעתיד לבא בקדקדי        ראשם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעתיד לבוא הה"ד אך אלהים ימחץ ראש איביו  קד'  שע' מת'

וטי    לעתיד לבוא הה"ד אך אלהים ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך

מינ    לעתיד לבא  הה"ד אך אלהים ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך

פריז   לעתיד לבא  הה"ד אך אלים  ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך

דפוס   לעתיד לבא  הה"ד אך אלים  ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך

ירו1   לעתיד לבא  הה"ד אך אלהים ימחץ ראש אויביו קדקד שער וגו'

או3               הה"ד אך אלהים ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך

או51              הה"ד אך אלהים ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך

ששון              הה"ד אך אל'ים ימחץ ראש אויביו קדקד שער מתהלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    באשמ'  כל עמא יימרון ויזיל                        ההוא

וטי    באשמיו על עמא יימרון ייזיל                        ההוא

מינ    באשמ'  כל עמ' יימרון ויזיל (הה[ו]"?א/ד? אך אלהים) ההוא

פריז   באשמיו כל עמא יאמרון ייזיל                        ההוא

דפוס   באשמיו כל עמא יימרון יזיל                         ההוא

ירו1          כל עמא יימרון ייזיל                        ההוא

או3    באשמיו כל עמא יימרון ייזיל גברא                   ההוא

או51   באשמיו כל עמא יימרון איזיל                        ההוא

ששון   באשמיו כל עמא יימרון ייזיל                        ההוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    גברא ב(א)[ח]וביה יזיל ההוא גברא ?כ/ב?חוביה ד"א

וטי    גברא בחוביה                                ד"א

מינ    גברא באוניה      יזיל ההוא גברא בחוביה     ד"א

פריז   גברא בחוביה                                ד"א

דפוס   גברא בחוביה      יזיל ההוא גברא בחוביה     ד"א

ירו1   גברא בחוביה                                ד"א

או3         בחוביה                                ד"א

או51   גברא בחוביה                                ד"א

ששון   גברא בחוביה                                ד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    אוילים        יליץ אשם זה שהביא קרבן  ואינו מתכפר לו מה

וטי    אוילים        יליץ אשם זה שהביא קרבן  ואין  מתכפר לו מה

מינ    אוילים        יליץ אשם זה שהביא קרבן  ואינו מתכפר לו מה

פריז   אוילים (ימחץ) יליץ אשם זה שהביא קרבן  ואין  מתכפר לו מה

דפוס   אוילים        יליץ אשם זה שהביא קרבנו ואינו מתכפר לו מה

ירו1   אוילים        יליץ אשם זה שמביא קרבן  ואין  מתכפר לו מה

או3    אוילים        יליץ אשם זה שמביא קרבן  ואין  מתכפר לו מה

או51   אוילים        יליץ אשם זה שמביא אשם   ואין  מתכפר לו מה

ששון   אוילים        יליף אשם זה שמביא קרבן  ואין  מתכפר לו מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעשה לו ילך אצל     שבטו     שללוי אתו  שכתוב בו וישב מצרף

וטי    יעשה    ילך אצל     שבטו     שללוי אתו  שכתוב בו וישב מצרף

מינ    יעשה לו ילך אצל     שבטו  של לוי   אותן שכת'  בו וישב מצרף

פריז   יעשה    ילך אצל     שבטו  של לוי   אותו שכת'  בו וישב מצרף

דפוס   יעשה    ילך אצל     שבטו  של לוי        שכת'  בו וישב מצרף

ירו1   יעשה    ילך אצל (ר) שבט      לוי   אותו שכתוב בו וישב מצרף

או3    יעשה    ילך אצל     שבט      לוי   אותו שכתוב בו וישב מצרף

או51   יעשה    ילך אצל     [שבט]    לוי        שכתו' בו וישב מצרף

ששון   יעשה    ילך אצל     שבט      לוי        שכתו'    וישב מצרף

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק     אתם       ובין ישראים

וטי    ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזיקק    אותם וגו' ובין ישרים

מינ    ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק     אותם      ובין ישרים

פריז   ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזיקק    אותם וגו' ובין ישרים

דפוס   ומטהר כסף וטהר את בני לוי                    ובין ישרים

ירו1   ומטהר כסף                 וזק()[ק] אותם      ובין ישרים

או3    ומטהר כסף                 וז[י]קק  אותם      ובין ישרים

או51   ומטהר כסף                 וזיקק    אותם      ובין ישרים

ששון   ומטהר כסף                 וזיקק    אותם      ובין ישרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    רצון זה   שהביא קרבן           שלא  על  חטא אם על תודה

וטי    רצון זה   שהביא קרבנו          שלא  על  חטא אם על תודה

מינ    רצון זה   שהביא קרבן           שלא  על  חטא אם על תודה

פריז   רצון זה   שהביא קרבנו          שלא  על  חטא

דפוס   רצון זה   שהביא קרבן           שלא  על  חטא אם על תודה

ירו1   רצון זה   שהביא קרבן           שלא  על  חטא אם על תודה

או3    רצון [זה] שהביא קרבן  (על שלא) [שלא על] חטא אם על תודה

או51   רצון [זה] שמביא קרבן           שלא  על  חטא אם על תודה

ששון   רצון זה   שהביא קרבן  על       שלא      חטא אם על תודה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יקריב'

וטי    יקריבנו

מינ    יקריבנו

פריז

דפוס   יקריבנו

ירו1   יקריבנו

או3    יקריבנו

או51   יקריבנו

ששון   יקריבנו