לונ    {ז} ר' פינחס ור'  לוי ור' יוחנן  בש"ר     מנחם       דגליא

וטי    {ז} ר' פינחס ור'  לוי ור' יוחנן  בשום     מנחם       דגלייא

מינ    {ז} ר' פנחס  ור'  לוי ור' יוחנן  בש'   ר' מנחם       דגליא

פריז   {ז} ר' פנחס  ור'  לוי ור' יוחנן  בשם   ר' מנחם       דגלייא

דפוס   {ז} ר' פנחס  ור'  לוי ור' יוחנן  בשם   ר' מנחם       דגליא

ירו1   {ז} ר' פנחס  ור'  לוי ור' יוחנן  בשם      מנחם       דגליא

או3    {ז} ר' פנחס  ור'  לוי ור' יוחנן  בש"ר     מנחם (אמרי דגליא)

או51   {ז} ר' פנחס  ור'  לוי ור' [יוחנן בש"ר]    מנחם       דגליא

ששון   {ז} ר' פנח'  ור"ל     ור' יוח'   בש"ר     מנחם       דגליא

--------------------------------------------------------------------

לונ                 לעתיד לבוא כל הקורבנות בטילין קרבן  תודה אינו

וטי                 לעתיד לבוא כל הקרבנות  בטילין קרבן  תודה אינו

מינ                            כל הקרבנות  בטלין  קרבן  תודה אינו

פריז                לעתיד לבא  כל הקרבנות  בטלין  קרבן  תודה אינו

דפוס                לעתיד לבוא כל הקרבנו'  בטלין  וקרבן תודה אינו

ירו1                לעתיד לבא  כל הקרבנות  בטלין  וקרבן תודה אינו

או3    [דגליא אמרי] לעתיד לבא  כל הקרבנות  בטלי'  וקרבן תודה אינו

או51                לעתיד לבוא כל הקרבנות  בטלין  וקרבן תודה אינו

ששון                לעתיד לבא  כל הקרבנות  בטלין  וקרבן תודה אינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בטל כל          התפילות בטילות הודאה    אינה בטילה הה"ד

וטי    בטל כל          התפילות בטילות הודאה    אינה בטילה הה"ד

מינ    בטל כל          התפלות  בטילות הודאה    אינה בטילה הה"ד

פריז   בטל כל          התפילות בטילות הודאה    אינה בטילה הה"ד

דפוס   בטל כל          התפלות  בטילות ההודאה   אינה בטילה הדהי

ירו1   בטל     יכול אף התפלות  בטלות  הודאה    אינה בטלה  הה"ד

או3    בטל     וכל  אף התפלות  בטלות  [ו]הודאה אינה בטלה  הה"ד

או51   בטל וכל         התפלות  בטלין  והודאה   אינה בטלה  הה"ד

ששון   בטל וכל         התפלות         והודאה   אינה בטלה  הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ          קול       ששון וקול שמחה      קול חת' וק'  כלה קו'

וטי          קול       ששון קול  שמחה      קול חתן קול  כלה קול

מינ          (?ה?)[ק]ל ששון וקול שמחה      קול חתן וקול כלה קול

פריז         קול       ששון וקול שמחה      קול חתן וקול כלה קול

דפוס   דכתיב קול       ששון וקול שמחה      קול חתן וקול כלה קול

ירו1         קול       ששון וכו'

או3          קול       ששון קול  שמחה      קול

או51         קול       ששון קול  שמחה      קול חתן קול  כלה קול

ששון         קול       ששון וקול שמחה וגו' קול

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'     הודו  את יי   צבא'  כי טוב

וטי    אומרים הודו  את יי   צבאות כי טוב יי   כי   לעולם חסדו

מינ           הודו  את יי   צבאות כי טוב

פריז   אומרים הודו  את יי   צבאות כי טוב      כי   לעולם חסדו

דפוס   אומ'   הודו  את יי   צבאות             וגו'

ירו1

או3    אומרי'                     כי טוב      כי   לעולם חסדו

או51   אומרים [הודו    ליי]       כי טוב (יי) כי   לעולם חסדו

ששון   אומרים הודו     ליי        כי טוב      כי   לעולם חסדו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מביאים תודה בית יי זו הודאה מביאים       בית יי זה קרבן

וטי    מביאים תודה בית יי זה הודאה מביאים       בית יי זה קרבן

מינ    מביאים

פריז   מביאים תודה בית יי זה הודאה מביאים       בית יי זה קרבן

דפוס                      זו הודא' ומביאין תודה בית יי זה קרבן

ירו1   מביאין תודה בית יי                              זו קרבן

או3    מביאים תודה בית יי                              זה קרבן

או51   מביאים תודה בית יי                              זה קרבן

ששון   מביאים תודה בית יי                              זה קרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    תודה וכן דוד  א'   על(ה)[י]      אלהים נדריך אשלם

וטי    תודה וכן דויד אמ'  עלי      (כל) אלים  נדריך אשלם

מינ    תודה וכן דוד  אמ'  על(ה)[י]      אלהים נדריך אשלם

פריז   תודה וכן דוד  אומ' עלי           אלהים נדריך אשלם

דפוס   תודה וכן דוד  אומ' עלי           אלים  נדריך אשלם תודות

ירו1   תודה וכן דוד  אומ' עלי           אלים  נדרי  אשלם

או3    תודה וכן דוד  אומר עלי           אלהים נדריך אשלם

או51   תודה וכן דוד  אומ' עלי           אלהים נדריך אשלם

ששון   תודה וכן דוד  אומ' עלי           אל'ים נדריך אשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ       תודה לך אין כת'      אלא אשלם תודות לך ההודאה וקרבן

וטי                                     תודות לך ההודאה וקורבן

מינ       תודה לך אין כת'  כאן אלא אשלם תודות לך ההודאה וקרבן

פריז                                    תודות לך ההודאה וקרבן

דפוס   לך תודה    אין כתיב כאן אלא      תודו     ההודאה וקרבן

ירו1                                    תודות לך ההודאה וקרבן

או3                                     תודות לך ההודאה וקרבן

או51                                    תודות לך ההודאה וקרבן

ששון                                    תודות לך ההודאה וקרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    תודה

וטי    תודה

מינ    תודה

פריז   תודה

דפוס   תודה

ירו1   תודה

או3    תודה

או51   תודה

ששון   תודה