לונ    {ט} אמ"ר      שמע'  בן יוחי  גדול שלום  שכל הברכות כלולות

וטי    {ט} אמ'    ר' שמעון בן יוחאי גדול שלום  שכל הברכות כלולות

מינ    {ט} א"ר       שמעו' בן יוחיי גדול השלום שכל הברכות כלולות

פריז   {ט} א"ר       שמעון בן יוחי  גדול שלום  שכל הברכות כוללות

דפוס   {ט} אמ'    ר' שמעון בן יוחאי גדול השלום שכל הברכות כלולות

ירו1   {ט} אר"ש            בן יוחנן גדול שלום  שכל הברכות כלולות

או3    {ט} ארשב"י                   גדול שלום  שכל הברכות כלולות

או51   {ט} ארשב"י                   גדול השלום שכל הברכות כלולות

ששון   {ט} ארשב"י                   גדול שלום  שכל הברכות כלולות

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו      יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום חזקיה

וטי    בו      יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום חזקיה

מינ    בו שנ'  יי עז  לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום חזקיה

פריז   בו שנ'  יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום חזקיה

דפוס   בו      יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום חזקיה

ירו1   בו שנא'                 יי יברך את עמו בשלום חזקיה

או3    בו שנא'                 יי יברך את עמו בשלום חזקיה

או51   בו שנ'                  יי יברך את עמו בשלום חזקיה

ששון   בו שנ'                  יי יברך את עמו בשלום חזקיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' תרתי חזקיה אמ' גדול שלום  שכל    המצות [כלולות בו]

וטי    אמ' תרתי חזקיה אמ' גדול שלום  שבכל   המצות

מינ    אמ' תרתי חזקיה אמ' גדול השלום שכל    המצות

פריז   א'  תרתי חזקיה א'  גדול שלום  שבכל   המצות

דפוס   אמ' תרתי חזקיה אמ' גדול שלום  שכל    המצות

ירו1   אמ' תרתי           גדול שלום  שבכל   המצות

או3    אמ' תרתי           גדול שלום  ש[ב]כל המצות

או51   אמ' תרתי           גדול שלום  שבכל   המצות

ששון   אמ' תרתי           גדול שלום  שבכל   המצות

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'      כי תראה כי תפגע כי יקרא         אם באת  מצוה לידך

וטי    כת'      כי תראה כי תפגע כי יקרא         אם באתה מצוה לידך

מינ    כת'      כי תראה כי תפגע כי יקרא         אם באת  מצוה לידך

פריז   כת'      כי תראה כי תפגע כי יקרא         אם באתה מצוה לידך

דפוס   כתי' בהו כי תראה כי תפגע כי יקרא         אם באת  מצוה לידך

ירו1   כתוב     כי תראה כי תפגע כי יקרא         אם באת  מצוה לידך

או3    כתו'     כי תראה כי תפגע כי יקרא         אם באת  מצוה לידך

או51   כתו'     כי תראה כי תפגע כי יקרא קן צפור אם באתה מצוה לידך

ששון   כתי'     כי תראה כי יפגע כי יקרא         אם באת  מצוה לידך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתה זקוק לעשותה                               ברם הכא בקש

וטי    אתה זקוק לעשותה אם   לאו אי  אתה זקוק לעשותה  ברם הכא בקש

מינ    אתה זקוק לעשותה                               ברם הכא בקש

פריז   אתה זקוק לעשותה אם   לאו אי  אתה זקוק לעשותה  ברם הכא בקש

דפוס   אתה זקוק לעשותה ואם  לאו אי  אתה זקוק לעשותה  ברם הכא בקש

ירו1   את  זקוק לעשותה ואם  לאו אין אתה זקוק לעשותה  ברם הכא בקש

או3    את  זקוק לעשותה ואם  לאו אי  אתה זקוק לעשותה  ברם הכא בקש

או51   אתה זקוק לעשותה [ואם לאו אין אתה זקוק לעשותה] ברם הכא בקש

ששון   את  זקוק לעשותה                               ברם הכא בקש

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלום ורדפהו   בקשהו  (מ)[מ]מקומך ורדפהו   ממקום אחר

וטי    שלום ורודפיהו בקשיהו ממקומך      ורודפיהו ממקום אחר

מינ    שלום ורדפהו   בקשהו  ממקומך      ורדפהו   ממקום אחר

פריז   שלום ורדפהו   בקשהו  ממקומך      ורדפהו   ממקום אחר

דפוס   שלום ורודפהו  בקשהו  למקומך      ורדפהו   למקום אחר

ירו1   שלום                             ורדפהו   במקום אחר

או3    שלום                             ורדפהו   במקום אחר

או51   שלום ורדפהו                      רדפהו    במקום אחר

ששון   שלום                             ורודפהו  במקום אחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    חזקיה אמ' חורי   חזקיה אמ' גדול שלום  שבכל מסעות  כת'

וטי    חזקיה א'  אוחרי  חזקיה א'  גדול שלום  שבכל המסעות כת'

מינ    חזקיה אמ' חורי   חזקיה אמ' גדול השלום שכל  מסעות  כת'

פריז   חזקיה א'                   גדול שלום  שבכל המסעות כת'

דפוס   חזקיה אמ' חורי             גדול השלו' שבכל המסעו' כת'

ירו1   חזקיה אמ' אוחרי            גדול שלום  שכל  המסעות כתוב

או3    חזקיה אמ' אוחרי            גדול שלום  שכל  המסעות כתוב

או51   חזקיה אמ' [אחרי]           גדול שלום  שבכל המסעות כתו'

ששון   חזקיה אמ' אוחרי'           גדול השלום שכל  המסעות כתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ        ויסעו ויחנו נוסעים במ(קה)[ח]לקת וחונים במ(קה)[ח]לקת

וטי        ויסעו ויחנו נוסעים במקהלות      וחונים במקהלות

מינ        ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת      וחונין במחלוקת

פריז       ויסעו ויחנו נסעים  במקהלות      וחונים במקהלות

דפוס       ויסעו ויחנו נוסעי' במחלוקת      וחונים במחלוקת

ירו1   בהן ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת      וחונים במחלוקת

או3    בהן ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת      וחונים במחלוקת

או51   בהן ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת      וחונים במחלוקת

ששון   בהן ויסעו ויחנו נוסעי' במחלוקת      וחונים במחלוקת

--------------------------------------------------------------------

לונ    כיון שבאו      לפני  הר סיני נעשו כולם חנייה אחת

וטי    כיון שבאו      לפני  הר סיני נעשו כולם חנייא אחת חנייא

מינ    כיון שבאו      לסיני         נסעו כולם חנייה אחת

פריז   כאן  שבאו      לפני  הר סיני נעשו כלם  חנייא אחת

דפוס   כיון שבאו כולם לפני  הר סיני נעשו כולם חנייה אחת

ירו1   כיון שבאו      לפני  הר סיני נעשו כלם  חנייה א'

או3    כיון שבאו      לסיני         נעשו כולם חנייה אחת

או51   כיון שבאו      לסיני         נעשו כלם  חנייה אחת

ששון   כיון שבאו      לפני  הר סיני נעשו כולם חנייה א'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ויחנו שם בני יש'

וטי    אחת הה"ד       ויחנו שם     ישר'

מינ        הה"ד       ויחן  שם     ישראל נגד ההר ויחנו שם

פריז       הה"ד       ויחנו שם     ישראל

דפוס       הדה' דכתי' ויחן  שם     ישראל         ויחנו שם בני

ירו1       הה"ד       ויחן  שם     ישראל נגד ההר

או3        הה"ד       ויחן  שם     ישראל נגד ההר

או51       הה"ד       ויחן  שם     ישראל נגד ההר

ששון       הה"ד       ויחן  שם     ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ          אין כת'  כאן אלא ויחן שם יש'           אמ' הקב"ה

וטי          אין כת'  כן  אלא ויחן שם יש'   נגד ההר אמ' הקב"ה

מינ          אין כת'  כאן אלא ויחן שם               אמ' הקב"ה

פריז         אין כת'  כאן אלא ויחן שם ישראל נגד ההר א'  הקב"ה

דפוס   ישראל אין כתי' כאן אלא ויחן שם ישראל         אמ' הקב"ה

ירו1                                                אמ' הקב"ה

או3                                                 אמ' הקב"ה

או51                                                אמ' הב"ה

ששון                                                    אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי שעה שאני נותן    תורה  לבניי  בר קפרא אמ' תלת בר

וטי    הרי שעה שאני נותן    תורתי לבניי  בר קפרא אמ' תלת בר

מינ    הרי שעה שאני נותן בה תורתי לישראל בר קפרא אמ' תלת בר

פריז   הרי שעה שאבי נותן    תורתי לבני   בר קפרא א'  תלת בר

דפוס   הרי שעה שאני נותן    תורה  לבני   בר קפרא אמ' תלת בר

ירו1   הרי שעה      שאתן    תורתי לבני   בר קפרא אמ' תלת בר

או3    הרי שעה      שאתן    תורתי לבני   בר קפרא אמ' תלת בר

או51   הרי שעה      שאתן    תורתי לבניי  בר קפרא אמ' תלת בר

ששון   הרי שעה      שאתן    תורתי לבני

--------------------------------------------------------------------

לונ    קפרא אמ' גדול שלום         שדיברו הכתובים דברי  בדיי  בתורה

וטי    קפרא אמ' גדול שלום         שדיברו הכתובים דברי  ברי   בתורה

מינ    קפרא אמ' גדול השלום שמצינו שדברו  הכתובי' בדברי בידוי בתורה

פריז   קפרא א'  גדול שלום         שדברו  הכתובים דברי  בדי   בתורה

דפוס   קפרא אמ' גדול שלום         שדברו  הכתובים דברי  בדאו' בתורה

ירו1   קפרא אמ' גדול שלום         שדבר           דברי  בדאי  בתורה

או3    קפרא אמ' גדול השלום        שדברו  הכתובי' דברי  בדאי  (בנביאים)

או51   קפרא אמ' גדול שלום         שדבר   בתורה   דברי  בדאי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשביל להטיל שלום בין

וטי    בשביל להטיל שלום בין

מינ    כדי   להטיל שלום בין

פריז   בשביל להטיל שלום בין

דפוס   בשביל להטיל שלום בין

ירו1         להטיל שלום בין

או3          להטיל שלום בין (מנוח לאשתו הה"ד הנה נא את עקרה ולא

או51         להטיל שלום בין

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           אברהם לשרה הה"ד

וטי                                           אברהם לשרה הה"ד

מינ                                           אברהם לשרה הה"ד

פריז                                          אברהם לשרה הה"ד

דפוס                                          אברהם לשרה הדהד'

ירו1                                          אברהם לשרה הה"ד

או3    ילדת אבל למנוח לא נאמר כן אלא מכל אשר) אברהם לשרה דכתי'

או51                                          אברהם לשרה דכתי'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                         אחרי בלתי  הית' לי עד'  ואד'   זקן

וטי                         אחרי בלתי  היתה לי עדנה וגו'

מינ    ותצחק שרה בקרבה לאמ' אחרי בלותי היתה לי עדנה וגו'

פריז                        אחרי בלותי היתה לי עדנה וג'

דפוס                        אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן

ירו1                        אחרי בלותי היתה לי עדנה

או3                         אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן

או51                        אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבל לאברהם

וטי    אבל לאברהם  לא אמ'  כן     למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם

מינ        ולאברהם לא נאמ' כן אלא למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם

פריז   אבל לאברהם  לא א'   כן     למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם

דפוס   אבל לאברהם

ירו1   אבל לאברהם

או3    אבל אברהם

או51   אבל אברהם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                             לא  אמ'  כן  אלא ואני זקנתי

וטי    אלד ואני זקנתי ואדני זקן אין כת'  כן  אלא ואני זקנתי

מינ    אלד ואד'             זקן אין כת'  כאן אלא ואני זקנתי

פריז   אלד ואני זקנתי ואדני זקן אין כת'  כאן אלא ואני זקנתי

דפוס                            לא  אמ'  כן  אלא ואני זקנתי

ירו1                            לא  נאמר     אלא ואני זקנתי

או3                             לא  נאמר לו  אלא ואני זקנתי

או51                            לא  נאמ' לו  אלא ואני זקנתי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר קפרא אמ' חורי  בר קפרא אמ' גדול שלום          שדיברו

וטי    בר קפרא אמר אוחרי בר קפרא אמ' גדול שלום          שדיברו

מינ    בר קפרא אמ' אוחרי             גדול של[ו]ם שמצינו שדיברו

פריז   בר קפרא א'  אוחרי בר קפרא א'  גדול שלום          שדברו

דפוס   בר קפרא אמר חורי              גדול שלום          שדברו

ירו1   בר קפרא אמ' אוחרי             גדול שלום          שדברו

או3    בר קפרא אמ' אוחרי             גדול השלום         שדברו

או51   בר קפרא אמ' חורי              גדול השלום         שדברו

ששון   בר קפר' אמ' אוחרי             גדול השלום         שדברו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכתובים דברי  בדי[י] בנביאים     בשביל להטיל שלום בין איש

וטי    הכתובים דברי  ברי    בנ()[ב]יאים בשביל להטיל שלום בין מנוח

מינ    כתובי'  בדברי בידוי  בנביאים     כדי   להטיל שלום בין מנוח

פריז   הכתובים דברי  בדי    בנביאים     בשביל להטיל שלום בין מנוח

דפוס   הכתובי' לשון  בדוי   בנביאי'     בשביל להטיל שלום בין איש

ירו1   הכתובים דברי  בדאי   בנביאי'           להטיל שלום בין מנוח

או3    הכתובים דברי  בדאי   בנביאים           להטיל שלום בין מנוח

או51   הכתובים דברי  בדאי   [בנביאים]         להטיל שלום בין מנוח

ששון   הכתו'   דברי  בדאי'                    להטיל שלום בין מנוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאשתו                                     הנה () נא את

וטי    לאשתו הה"ד                                הנה    נא את

מינ    לאשתו שנ'    וירא מלאך אל האשה ויאמ' אליה הנה    נא את

פריז   לאשתו הה"ד                                הנה    נא את

דפוס   לאשתו שנ'                                 הנה    נא את

ירו1   לאשתו הה"ד                                הנה    נא את

או3    לאשתו [הה"ד]                              הנה    נא את

או51   לאשתו הה"ד                                הנה    נא את

ששון   לאשתו הה"ד                                הנה    נא את

--------------------------------------------------------------------

לונ    עקרה      ולא ילד' והרית ויל'   בן                    אבל

וטי    עקרה      ולא ילדת והרית וילדת  בן                    אבל

מינ    עקר(ת)[ה] ולא ילדת והרית וילדת  בן ועתה השמרי נא וגו' אבל

פריז   עקרה      ולא ילדת והרית וילדת  בן                    אבל

דפוס   עקרה      ולא ילדת והרית ויולדת בן                    אבל

ירו1   עקרה      ולא ילדת וגו'                               אבל

או3    עקרה      ולא ילדת                                    אבל

או51   עקרה      ולא וגו'                                    אבל

ששון   עקרה                                                  אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מנוח  לא אמ'  כן       מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמר

וטי    מנוח  לא אמר  כן (מבל) מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמר

מינ    למנוח לא נאמ'    אלא   מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמר  מכל

פריז   מנוח  לא אמ'  כן       מכל אשר אמרתי אלא האשה תשמר

דפוס   למנוח לא אמר  כן אלא   מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמר

ירו1   למנוח לא אמ'     אלא   מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמרי

או3    למנוח לא נאמר כן אלא   מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמר

או51   למנוח לא נאמ'    אלא   מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמר

ששון   למנוח לא אמ'  כן אלא   מכל אשר אמרתי אל  האשה תשמר

--------------------------------------------------------------------

לונ                           מכל מקום סמסמ[נ]ים        היא צריכא

וטי                           מכל מקום סמסמים           היא צריכה

מינ    אשר יצא מגפן היין וגו' מכל מקום סם          סמין היא צריכה

פריז                          מכל מקום סמסמים           היא צריכה

דפוס                          מכל מקום סמני'            היא צריכה

ירו1                          מ"מ      סממנין           היא צריכה

או3                           מ"מ      סממנים           היא צריכא

או51                          מ"מ      ס(י)[מ]מנין      היא צריכה

ששון                          מ"מ      סממנין           היא צריכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר קפרא אמ' חורי  בר קפרא אמ' גדול שלום  מה  אם העיליונים

וטי    בר קפרא אמ' אוחרי בר קפרא אמ' גדול שלום  מה  אם העליונים

מינ    בר קפרא אמ' אוחרי             גדול השלום        שהעליוני[ם]

פריז   בר קפרא א'  אוחרי בר קפרא א'  גדול שלום  מה  אם העליונים

דפוס   בר קפרא אמר חורי              גדול שלום  ומה אם העליונים

ירו1   בר קפרה אמ' אוחרי בר קפרא אמ' גדול שלום  מה  אם העליונים

או3    בר קפרא אמ' אוחרי             גדול השלום מה  אם העליונים

או51   בר קפרא אמ' חורי              גדול השלום ומה אם העליונים

ששון   בר קפרא אמ' אוחרי             גדול השלום ומה אם בעליוני'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאין בהן לא קנאה  ולא שנאה  ולא

וטי    שאין בהן לא קינאה ולא שינאה ולא

מינ    שאין בהן לא           שנאה  ולא (איבם) [איבה] ולא קנאה

פריז   שאין בהן לא קנאה  ולא שנאה  ולא

דפוס   שאין להם לא קנאה  ולא שנאה  ולא

ירו1   שאין בהם לא קנאה  ולא שנאה

או3    שאין בהם לא קנאה  ולא שנאה

או51   שאין בהם לא קנאה  ולא שנאה

ששון   שאין בהם לא קנאה  ולא שנאה

--------------------------------------------------------------------

לונ        תחרות ולא מצות ולא     דבבות ולא מחלוקת

וטי        תחרות ולא מצו  ולא עיל רבבות ולא מחלוקת

מינ    ולא תחרות                        ולא מחלוקת ולא מצות ולא

פריז       תחרות ולא מצו  ולא עול רבבות ולא מחלקת

דפוס       תחרות ולא מצות         ריבות ולא מחלוקת

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                ולא עין רעה צריכין שלום

וטי                                ולא עין רעה צריכין שלום

מינ    בעל דבבות ולא עורף ולא עקבה ולא עין רעה צריכי' שלום שנ'

פריז                               ולא עין רעה צריכין שלום

דפוס                               ולא עין רעה צריכין שלום הה"ד

ירו1                               ולא עין רע  צריכין שלום שנא'

או3                                ולא עין רעה צריכין שלום שנא'

או51                               ולא עין הרע צריכין שלום שנ'

ששון                               ולא עין הרע צריכין שלום שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                       עושה שלום   במרומיו התחתונים שיש בהן

וטי                       עושה שלום   במרומיו התחתונים שיש בהם

מינ         המשל ופחד עמו עושה שלום   במרומיו תחתונים  שיש בהם

פריז                      עושה שלום   במרומיו התחתונים שיש בהם

דפוס   דכת'               עושה שלום   במרומיו התחתונים שיש בהם

ירו1                      עושה שלום   במרומיו התחתוני' שיש בהם

או3                       עושה [שלום] במרומיו התחתונים שיש בהם

או51                      עושה שלום   במרומיו התחתונים שיש בהם

ששון                      עושה שלום   במרומיו התחתונים שיש בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל המידות הללו על    אחת כמ' וכמ' אמ'    רבן שמע'

וטי    כל המידות הללו על    אחת כמה וכמה אמ'    ר'  שמעון

מינ    כל המדות  הללו על    אחת כמה וכמה אמ'    רבן שמעו'

פריז   כל המידות הללו על    אחת כמה וכמה א'     רבן שמעון

דפוס   כל המדו'  הללו על    אחת כמה וכמה אמ'    רבן שמעון

ירו1   כל המדות  הללו עאכ"ו              ארשב"ג

או3    כל המדות  הללו עאכ"ו              ארשב"ג

או51   כל המדות  הללו עאכ"ו              ארשב"ג

ששון   כל המדות  הללו עאכ"ו              ארשב"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן גמליאל גדול שלום  שדברו  ה()[כ]תובים דברי  בדיי  בתורה

וטי    בן גמליאל גדול שלום  שדיברו הכתובים     דברי  ברי   [ב]תורה

מינ    בן גמליאל גדול השלום שדברו  הכתובי'     בדברי בידוי בתורה

פריז   בן גמל'   גדול שלום  שדברו  הכתובים     דברי  בדי   בתורה

דפוס   בן גמליאל גדול שלום  שדברו  הכתובים     לשון  בדייה בתורה

ירו1             גדול שלום  שדברו  הכתובים     דברי  בדאי  בתורה

או3              גדול השלום שדברו  הכתובים     דברי  בדאי  בתורה

או51             גדול השלום שדבר[ו הכתובים     דברי] בדאי  בתורה

ששון             גדול השלו' שדבר   הכתו'             בדאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו הה"ד

וטי        להטיל שלום בין יוסף לאחיו הה"ד

מינ    כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו                ויצוו אל יוסף

פריז   כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו הה"ד

דפוס       להטיל שלום בין יוסף לאחיו הדא  הוא דכתיב

ירו1       להטיל שלום בין יוסף לאחיו הה"ד

או3        להטיל שלום בין יוסף לאחיו הה"ד

או51       להטיל שלום בין יוסף לאחיו הה"ד

ששון       להטיל שלום בין יוסף לאחיו הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ              כה תאמרו  ליוסף אנא שא נא פש'

וטי              כה תאמרו  ליוסף אנא שא נא פשע       וחטאתם וגו'

מינ    לאמר וגו' כה תאמרו  ליוסף אנא שא נא פשע  אחיך וחטאתם כי

פריז             כה תאמרו  ליוסף אנא שא נא פשע  אחיך וג'

דפוס             כה תאמרון ליוסף אנא שא נא

ירו1             כה תאמרו  ליוסף אנא שא נא וגו'

או3              כה תאמרון ליוסף אנא שא נא פשע  אחיך וחטאתם וגו'

או51             כה תאמרון ליוסף אנא שא נא פשע  אחיך וחטאתם

ששון             כה תאמרון ליוסף אנא שא נא לפשע וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  ולא אשכחנן

וטי                                                  ולא אשכחנן

מינ    רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך      ולא אשכחנן

פריז                                                 ולא אשכחן

דפוס                                                 ולא אשכחן

ירו1                                                 ולא אשכחנא

או3                                                  ולא אשכחינון

או51                                            ואנן לא  אשכחנן

ששון                                                 ולא אשכחינן

--------------------------------------------------------------------

לונ          דפקיד   כלום אמ"ר    יוסי        גדול של'

וטי          דפקיד   כלום א"ר     יוסי הגלילי גדול שלום

מינ          דפק[י]ד כלום א"ר     יוסי הגלי'  גדול השלום

פריז         דפקיד   כלום א"ר     יוסי הגלילי גדול שלום  שדברו

דפוס   ביעקב דפקיד   כלו' אמ'  ר' יוסי הגלילי גדול שלום

ירו1         דפקיד   כלום א"ר     יוסי הגלילי גדול שלום

או3          דפקד    כלום א"ר     יוסי הגלילי גדול שלום

או51         דפקיד   כלום א"ר     יוסי הגלילי גדול השלום

ששון         דפקיד   כלום א"ר     יוסי הגלילי גדול השלום

--------------------------------------------------------------------

לונ            שאפילו בשעת המלחמה אין פותחין אלא בשלום הה"ד

וטי            שאפילו בשעת מלחמה  אין פותחין אלא בשלום הה"ד

מינ            שאפי'  בשעת מלחמה  אין פותחין אלא בשלום שנ'

פריז   הכתובים שאפלו  בשעת מלחמה  אין פותחין אלא בשלום הה"ד

דפוס           שאפי'  בשעת מלחמה  אין פותחי' אלא בשלום הדהי דכתי'

ירו1           שאפי'  בשעת מלחמה  אין פותחין אלא בשלום הה"ד

או3            שאפי'  בשעת מלחמה  אין פותחין אלא בשלום שנא'

או51           שאפי'  בשעת מלחמה  אין פותחין אלא בשלום שנ'

ששון           דאפי'  בשעת מלחמה  אין פותחין אלא בשלום שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי תקרב אל עיר להלחם על'                   אמ"ר

וטי    כי תקרב אל עיר להלחם עליה וגו'             א"ר

מינ    כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום      ר'

פריז   כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום א"ר

דפוס   כי תקרב אל עיר            וגו'             אמר  ר'

ירו1   כי תקרב אל עיר            וגו'             א"ר

או3    כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום א"ר

או51   כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום א"ר

ששון   כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יודן בר     יוסף           גדול שלו'  ששמו      שלהק'

וטי    יודן בר     יוסף           גדול שלום  ששמו (של) שלהקב"ה

מינ    יודן בשם ר' יוסי ב"ר יהודה גדול השלום ששמו של   הקב"ה

פריז   יודן בר     יוסף           גדול שלום  ששמו של   הקב"ה

דפוס   יודן בר'    יוסי           גדול שלום  ששמו של   הקב"ה

ירו1   יודן בר'    יוסף           גדול השלום ששמו של   הקב"ה

או3    יודן בר     יוסף           גדול שלום  ששמו של   הקב"ה

או51   יודן בר'    יוסי           גדול השלום ששמו של   הב"ה

ששון   יודן בר     יוסף           גדול השלום ששמו של   הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקרא שלום שנ'        ויקרא  לו  יי שלום      אמ"ר תנחום

וטי    נקרא שלום הה"ד       ויקרא  אלו יי שלום      א"ר  תנחום

מינ    נקרא שלום שנ'        ויקרא  לו     שלום מכאן א"ר  תנחו[ם]

פריז   נקרא שלום הה"ד       ויקרא  לי  יי שלום      א"ר  תנחום

דפוס   נקרא שלום הדהי דכתי' ויקרא  לו  יי שלום      אר   תנחום

ירו1   נקרא שלום הה"ד       ויקרא  לו  יי שלום      א"ר  תנחום

או3    נקרא שלום שנא'       ויקרא  לו  יי שלום      א"ר  תנחום

או51   נקרא שלום שנ'        ויקרא  לו  יי שלום      א"ר  תנחום

ששון   נקרא שלום שנ'        ויקראו לו  יי יי        א"ר  תנחום

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר' יודן מיכן      אסור     לאדם לשאול בשלום חבירו למקום

וטי    בר  יודן מיכן      אסור     לאדם לשאול       חבירו במקום

מינ    ב"ר חייא           אסור     לאדם לשאול שלום  חבירו במקום

פריז   בר  יודן מיכן אמרו אסור     לאדם לשאול       חבירו במקום

דפוס   בר  יודן מכאן      שאסור לו לאדם לשאל  בשלום חבירו במקום

ירו1            מכאן      אסור     לאדם לשאול בשלום חבירו במקום

או3             מכאן      שאסור    לאדם לשאול בשלום חבירו במקום

או51            מכאן      שאסור    לאדם לשאול בשלום חבירו במקום

ששון            מכאן      שאסור לו לאדם לשאול בשלום חבירו במקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    המטונף תני      ר' ישמעאל גדול    השלום      ששם  הגדול

וטי    המטונף תני      ר' ישמעאל גדול    שלום       ששם  הגדול

מינ    מטונף  א"ר         ישמעאל גדול    השלום      שהשם הגדול

פריז   המטונף תני      ר' ישמעאל גדול    שלום       ששם  הגדול

דפוס   מטונף  תני      ר' ישמעאל גדול    שלום       ששם  הגדול

ירו1   מטונף  תני  דבי ר' ישמעאל גדול כח השלום שהרי השם  הגדול

או3    מטונף  תני      ר' ישמעאל גדול    השלום      שהשם הגדול

או51   מטונף  תאני     ר' ישמעאל גדול    השלום      שהשם הגדול

ששון   מטונף  תני      ר' ישמע'  גדול    השלום      שהשם הגדול

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנכתב       בקדושה אמ' הק'   ימחה  אל המים בשביל להטיל

וטי    הנכתב       בקדושה א'  הקב"ה ימחה  על המים בשביל להטיל

מינ    הנכת'       בקדושה אמ' הכת'  שימחה על המים כדי   להטיל

פריז   שנכתב       בקדושה אמ' הקב"ה ימה   על המים בשביל להטיל

דפוס   שנכתב       בקדושה אמ' הב"ה  ימחה     במים כדי   להטיל

ירו1   הנכתב       בקדושה אמ' הקב"ה ימחה  על המים כדי   לשום

או3    הנכתב       בקדושה אמ' הקב"ה ימחה  על המים כדי   לשום

או51   הנכתב       בקדושה אמ' הב"ה  שימחה    במים כדי   לשום

ששון   []נכת' נכת' בקדושה     אהב"ה שימחה    במים כדי   לשום

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלום בין איש לאשתו       ר'  מאיר הוה  יתיב ודריש

וטי    שלום בין איש לאשתו       ר'  מאיר הוה  יתיב ודריש

מינ    שלום בין איש לאשתו ומעשה ב"ר מאיר דהוה יתיב ודריש כל

פריז   שלום בין איש לאשתו       ר'  מאיר הוה  יתיב ודריש

דפוס   שלום בין איש לאשתו       ר'  מאי' הוה  יתיב ודריש

ירו1   שלום בין איש לאשתו       ר"מ      הוה  יתיב ודריש

או3    שלום בין איש לאשתו       ר"מ      הוה  יתיב ודריש

או51   שלום בין איש לאשתו       ר'  מאיר הוה  יתיב ודריש

ששון   שלום בין איש לאשתו       ר"מ      הוה  יתיב ודריש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בלילי שבתא הוות  תמן חדא איתתא יתיבה ושמעה ליה  תנתה

וטי    בלילי שבתא הוות  תמן חדא איתתא יתיבא ושמעא ליה  תנתה

מינ    לילי  שובה והוות תמן חדא איתתא יתיבא ושמעה קליה והנהיתה

פריז   בלילי שבתא הות   תמן חדא איתתא יתיבא ושמעה ליה  תנתה

דפוס   בלילי שבתא הויה  תמן חדא איתתא יציבא ושמעא ליה  תנתא

ירו1   בלילי שבתא הות   תמן חדא איתתא יתבה  ושמעה ליה

או3    בלילי שבתא הוה   תמן חדא איתתא יתבה  ושמעה ליה

או51   בליל  שבת  הות   תמן הדא איתתא יתבה  ושמעה ליה

ששון   בליל  שבתא הוה   תמן חדא איתתא יתבא  ושמעה לה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מדרשיה אמתינת  עד דייחסל מה דדריש

וטי    מדרשיה אמתינת  עד דיחסל  מה דדריש  כיון דיחסל מה דדריש

מינ    דראשיה המתנת   עד דחסל   מן דראשיה

פריז   מדרשיה         עד דיחסל  מה דדריש  כיון דיחסל מה דדריש

דפוס   מדרשא  אמתינת  עד דיחסל  מה דדרי'

ירו1   מדרשיה אימתינת עד דחסל   מה דדריש

או3    מדרשיה אמתינת  עד דחסל   מה דדריש

או51   מדרשיה אמתינת  עד דחסיל  מה דדריש

ששון   מדרשיה אמתין   עד דחסיל  מה דדריש

--------------------------------------------------------------------

לונ    אזלת  לבייתא אשכחת  בוצינא   טפי   אמ' לה בעלה אן הוית

וטי    אזלת  לביתה  אשכחת  בוצינא   טפיא      לה בעלה הן הוות

מינ    אזלת  לביתה  ואשכחת בוצינא   טפי   אמר לה בעלה אז הויתון

פריז   אזלת  לביתה  אשכחת  בוצינא   טפייא     לה בעלה הן הוות

דפוס   אזל'  לביתא  אשכחת  בוצינא   טפי   אמר לה בעלה אן הוית

ירו1   ואזלת לביתה  אשכחת  בוצינא   טפי   אמ' לה בעלה אן הוית

או3    ואזלת לביתא  אשכחת  בוצינא   טפי   אמ' לה בעלה אן הוית

או51   ואזלת לביתא  אשכחת  בו[צי]נא טפי   אמ' לה בעלא אן הוית

ששון   ואזלת לביתא  ואשכחת בוצינהא  טפי   א"ל    בעלה אן הוית

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ'      אנה       יתיבה ושמעה      דרושה

וטי         אמרה ליה אנא       יתיבא ושמעא      דרושה

מינ         אמרה ליה                 שמעה       דארושה

פריז        אמרה ליה אנא       יתיבא ושמעא      דרושה

דפוס        אמר' ליה אנא       יתיבא ושמעה קליה דרשא

ירו1   יתבא אמרה לו  אנא הוית  יתבא  ושמעה ליה  לדרשא

או3         אמרה ליה     הוינא יתבא  ושמעה ליה  לדרשא

או51        אמרה ליה     הוינא יתבא  ושמעא ליה  לדרש()[א]

ששון        אמרה לו      הוינא יתבא  ושמעה לה   לדרשא

--------------------------------------------------------------------

לונ             אמ'    לא כן וכן        את עיילא  להכא עד דאזלת

וטי             אמ' לה לא כן וכן        את עיילא  להכא עד דאזלת

מינ             אמ' לו    כן וכן    דלא    עיילת  להכא עד דתזלין

פריז            אמ' לה לא כן וכן        את עיילא  להכא עד דאזלת

דפוס            אמ' לה לא כן וכן           אעיילת להכא עד דאזלת

ירו1            אמ' לה    כן וכן אי אין את עיילה  להכא עד דאזלת

או3    דר' מאיר אמ' לה    כן וכן    אין    עיילת  להכא עד דאזלת

או51            אמ' לה    כך וכך    אין את עיילת  להכא עד דאזלת

ששון            אמ' לה    כך וכך    אין את עיילת  להכא עד דאזלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ורוקת   באנפי        דרושא  יתיבין קדמייתא שבתא

וטי    ורוקית  באנפי        דרושא  יתיבין         שבתא קדמייתא

מינ    ותרוקין באנפיה  ההוא דארושא

פריז   ורוקית  באנפי'       דרישה  יתיבין         שבתא קדמייתא

דפוס   ורוקת   באנפי        דריש'  יתיב           שבת' קמייתא

ירו1   ורקיית  באנפי        דרישא  יתבין          שבתא קדמיתא

או3    ורקיית  באנפי        דרשא   יתבין          שבתא קדמיתא

או51   ורקיית  באפיה        דדרישא יתבין          שבתא קדמייתא

ששון   ורקיקת  ()[א]פי      דדרישא יתבין          שבת' קדמית'

--------------------------------------------------------------------

לונ    תניינה  ותליתאה                                     אמ'

וטי    תיניינא ותליתאה                                     אמרין

מינ                     טרדה מן בייתיה חדא שבתא ותרתי שבתא אמרו

פריז   תינינא  ותליתאה                                     אמרין

דפוס   תניתא   ותליתיתא                                    אמרי'

ירו1   תניינא  תיליתיאה                                    אמרין

או3    תנינא   תליתאה                                      אמרין

או51   תניינא  תליתאה                                      אמרין

ששון   תניינא  תליתאה                                      אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה מגירתא    כדו    אתון צהיבין

וטי    לה  מגורתה    כדו    אתון צהיבין

מינ    לו  מגיראתה   כדו    אתו  צחינון אמרת להון אין אמרן לה

פריז   לה  מגורתא    כדו    אתון צריכין

דפוס   לה  מגירתא    כדו    אתון צהיבין

ירו1   לה  מגורתא    כדו    אתון צריכין

או3    לה  מגורתא    כדו    אתון צריכין

או51   לה  מגירתא    [כדון] אתון צריכין

ששון   לה  מגור<..>א כדו    אתון צריכין

--------------------------------------------------------------------

לונ    איתי  אנן   עמך    לגבי      דרושא  כיון דיחמא יתהון

וטי    איתי  אנן   עילן   עימך      דרושא  כיון דיחמא יתהון

מינ    קומי  ואנן  אזלין  עימיך גבי דארושה כיון דיחמן יתהון

פריז   איתי  אנן   עילן   עימך      דרושא  כיון דיחמא יתהן

דפוס         אתינן עמך    לגבי      דריש'  כיון דחמא  יתהון

ירו1   אייתי אנן   עיילן  לגבי      דרישא  כיון דחמא

או3    אייתי אנן   עיילין לגבי      דרישא  כיון דחמא

או51   אייתי אנן   עיילין לגבי      דרישא  כיון דחמא

ששון   אייתי אנן   עיילין לגבי      דרישא  כיון דחמא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  מאיר צפה  ברוח הקו'

וטי    ר'  מאיר צפה  ברוח הקודש

מינ    ר'  מאיר צפה  ברוח הקדש  מה עבד חזק רישיה וקם ליה מדים

פריז   ר'  מאיר צפה  ברוח הקדש

דפוס   ר'  מאיר צפה  ברוח הקדש

ירו1   ר'  מאיר צפה  ברוח הקדש

או3    ר"מ      צפה  ברוח הקדש

או51   ר'  מאיר [צפה ברוח הקדש]

ששון   ר"מ      צפה  ברוח הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  אמ'  להון    אית מינכון איתתא

וטי                                  אמ'  להון    אית מנכון  איתתא

מינ    ההיא דרתא דהות תמן ההיא איתתא ואמ'         אית מינכון איתתא

פריז                                 א'   להון    אית מינכון איתתא

דפוס                                 א"ל          אית מינכון איתתא

ירו1                                 אמ'  להון    אית מינכון

או3                                  אמ'  להון    אית מנכון

או51                                 אמ'  להון    אית מנכון

ששון                                 אמ'  להון אי אית מנכון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דחכימא למילחש לעיינא אמ'   ליה מגירתא             כדו את

וטי    דחכימא למילחש לעיינא אמרין לה  מגורתה             כדו את

מינ    דחכמא  למילחש לעינא  אמרו  לה  מגיראתה

פריז   דחכימא למילחש לעיינא אמרין לה  מגורתא             כדו את

דפוס   דחכימ' למילחש בעינא  אמרין לה  מגירתא             כדו את

ירו1   דידעא  למלחש  לעינא  אמ'   לה          רוקי באנפי כדו

או3    דידעא  למילחש לעינא  אמ'   לה          רוקי באנפי כדו

או51   דידעא  למלחש  לעינא  אמ'   לה          רוקי באנפי כדו

ששון   דידעא  למילחש לעינא  אמ'   לה          רוקי באפי  כדו

--------------------------------------------------------------------

לונ         אזלת ורוקת  באנפי

וטי         אזלת וריקת  באנפיה

מינ                             פלנית הא עבתין עבתה תעבדין מה

פריז        אזלת וריקת  באנפוהי

דפוס        אזלת ורוקת  באנפיה

ירו1        אזלת ורוקית באנפי'

או3    [את] אזלת ורקת   באנפי

או51        אזלת ורקת   באנפי

ששון        אזלת ורקת   באפיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  ומישתרי   לבעליך כיון דיתבת

וטי                                  ומשתרית   לבעליך כיון דיתבא

מינ    דאמ' ליה בעליך ותחזרין לביתיך ומשתרית   לבעליך

פריז                                 ומשתרית   לבעליך כיון דיתבת

דפוס                                 ותשרי     לבעליך כיון דיתבת

ירו1                                 ומשתרית   לבעליך כיון דיתבא

או3                                  ומשתר[י]ת לבעליך כיון דיתבה

או51                                 ומשתרת    לבעלך  כיון דיתבה

ששון                                 ומישתרית  לבעליך כיון דיתבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קמיה                             איבדלת  מיניה

וטי    קמיה                             איבדלת  מיניה

מינ         נפקת וקמת קדמוי כיון דחמתיה דחלת    מיניה אמ' לה למ

פריז   קמיה                             אבדלת   מיניה

דפוס   קמיה                             אידחילת מיניה

ירו1   קמיה                             איבדלת  מיניה

או3    קמיה                             איבדלת  מיניה

או51   קמיה                             איבדלת  מיניה

ששון   קמיה                             אבלדת   קמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    אמ'  ליה ר'  לית אנא

וטי                                    אמרת ליה ר'  לית אנא

מינ    ידעת למילחש לעינא מן אימתיה עלה אמרה ליה מרי לית אנא

פריז                                   אמרה ליה לית     אנא

דפוס                                   אמרה ליה ר'  לית אנא

ירו1                                   אמרה לה  ר'  לית אנא

או3                                    א"ל      ר'  לית אנא

או51                                   אמ'  לו  ר'  לית אנא

ששון                                   א"ל          לית אנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    חכימא למילחש עיינה  אמ' לה                        רוקו

וטי    חכמא  למילחש לעיינא אמ' לה                        רוקי

מינ    חכמה  כלו[ם]        אמ' ליה בין  חכמה בין לא חכמה רוקי

פריז   חכימא למילחש לעיינא א'  לה                        רוקי

דפוס   חכימא למילחש עינא   אמ' לה  אפי' הכי              רוקי

ירו1   חכימא למלחש  לעינא  אמר לה                        רוקי

או3    חכימא למילחש בעינא  א"ל                           רוקי

או51   חכימא למלחש  לעינא  א"ל                           רוקי

ששון   ידעא  למילחש לעינא  אמ' לה                        רוקי

--------------------------------------------------------------------

לונ    באנפי  שבע  זימנין ואנא מינ()[ש]ם רקת  באנפי[ה] ז'   זמנין

וטי    באנפיי שבעה זמנין  ואנא מינשם     רקת  באנפיה   שבעה זימנין

מינ    באנפי  שבעה זימנין והיא מתנשמה    רקת  בגוה     שבעה זימנין

פריז   באנפי  שבעה זימנין

דפוס   באנפי  שבע  זימנין ואנא מינשים    עבדא הכין

ירו1   באנפי  שבע  זמנין  ואנא מנשם      רקת  באנפי    שבע  זמנין

או3    באנפי  שבע  זימנין ואנא מנשם      רקת  באנפי[ה] שבע  זימנין

או51   באנפי  ז'   זימנין ואנא מנש[ם]    רקת  באנפיה   ז'   זימנין

ששון   באנפי  שבע  זמנין  ואנא מנשב      רקת  באפיה    ז'   זמנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לה  איזילי       אמרי לבעליך אנת אמ'  חדא   זימנא אנא

וטי    א'  לה  איזילי       אמרי לבעליך אנת אמרת חד    זימנא אנא

מינ    אמ' ליה איזל         אימר לבעליך את  אמרת חד    זמן   ואנא

פריז   א'  לה  איזילי       אמרי לבעליך אנא אמרת חד    זימנא אנא

דפוס   אמ' לה  אי      זילי אמרי לבעליך את  אמרת חדא   זימנא ואנא

ירו1   אמ' לה  זילי         אמרי לבעליך את  אמרת חדא   זמנא  אנא

או3    אמ' לה  זילי         אמרי לבעליך את  אמרת חדא   זימנא אנא

או51   אמ' לה  זי(מ)לי      אמרי לבעליך את  אמרת חדא   זימנא אנא

ששון   אמ' לה  לך           אמרי לבעליך את  אמרת זימנא חדא   ואנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    רקת  ז'   זימנין                     אמ'      לו לתלמידיו

וטי    רקית שבעה זימנין                     אמר?י/ו? לו תלמידיו

מינ    רקית שבעה זמנין  כיון דאתא לבי מדרשא אמרו     לו תלמידוי

פריז   רקית שבעה זימנין                     אמרו     לו תלמידיו

דפוס   רקית שבע  זימנין                     אמרו     לו תלמידיו

ירו1   רקית שבעי זמנין                      אמרו     לו תלמידיו

או3    רקית שבע  זמנין                      אמרו     לו תלמידיו

או51   רקת  שבע  זימנין                     אמרו     לו תלמידיו

ששון   רקית ז'   זמנין                      אמרו     לו תלמידיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  כך       מבזין את התורה   לא הוה  לך למימר  לחד מינן

וטי    רבי כך       מבזין את התורה   לא הוה     למימר  לחד מינן

מינ    רבי הכדין את מבזה     אורייתא

פריז   ר'  כך       מבזין את התורה   לא הוות    למימר  לחד מינן

דפוס   ר'  כך       מבזין את התורה   לא הוה  לך למימ'  לחד מינן

ירו1       כך       מבזין            לא היה  לך לומ'   לחד מינן

או3        כך       מבזין            לא הוה  לך לומר   לחד מינן

או51       כך       מבזין            לא הוה  לך למימר' לחד מינן

ששון       כך       מבזין            לא הוה  לך למימ'  לחד מינן

--------------------------------------------------------------------

לונ    למילחש לך

וטי    למילחש לך

מינ              אילו אמרת לן הוינן מייתין יתיה ומלקין ליה ומרצי

פריז   למילחש לך

דפוס   למלחש  לך

ירו1   למלחש  לך

או3    למילחש לך

או51   למלחש  לך

ששון   למילחש לך

--------------------------------------------------------------------

לונ                אמ' להו

וטי                א'  להון

מינ    ליה לאיתתיה אמ' להון דיו לאורח שיהא כבעל הבית די לעבד שיהא

פריז               א'  להון

דפוס               אמ' להן

ירו1               אמ' להם

או3                אמ' להם

או51               א"ל

ששון               אמ' להם

--------------------------------------------------------------------

לונ         לא  דיו    למאיר להיות שוה   לקונו      דתני  ר' ישמעאל

וטי         לא  דיו    למאיר להיות שוה   לקוני?י/ו? דתאני ר' ישמעאל

מינ    כרבן ולא דיו של מאיר        לשוות לקונו      דא"ר     ישמעאל

פריז        לא  דין    למאיר להיות שוה   לקונה      דתני  ר' ישמעאל

דפוס        לא  דיו    למאיר להיות שוה   לקונו      דתני  ר' ישמעאל

ירו1        לא  דיו    למאיר להיות שוה   לקונו      דתני  ר' ישמעאל

או3         לא  דיו    למאיר להיות שוה   לקונו      דתני  ר' ישמעאל

או51        לא  דיו    למאיר להיות שוה   לקונו      דתאני ר' ישמעאל

ששון        לא  דיו    למאיר להיות שוה   לקונו      דתני  ר' ישמע'

--------------------------------------------------------------------

לונ    גדול שלום      ששם        הנכתב בקדושה [אמ'] הק'   ימחה

וטי    גדול שלום      ששם        הנכתב בקדושה א'    הקב"ה ימחה

מינ    גדול שלום      ששם  הגדול הנכתב בקדושה אמ'   הכת'  שימחה

פריז   גדול שלום      ששם        הנכתב בקדושה אמ'   הקב"ה ימחה

דפוס   גדול שלום      ששם  הגדול נכתב  בקדושה אמר   הקב"ה ימחה

ירו1   גדול שלום הבית ששם        הנכתב בקדושה אמ'   הקב"ה ימחה

או3    גדול שלום הבית שהשם       הנכתב בקדושה אמ'   הקב"ה ימחה

או51   גדול שלום הבית שהשם       הנכתב בקדושה אמ'   הב"ה  ימחה

ששון   גדול שלום הבית ששם  הגדול הנכת' בקדושה אמ'         ימחה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו

וטי    על מים  בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו

מינ    על המים כדי   להטיל שלו' בין איש לאשתו אנו על אחת כמה וכמה

פריז   על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו

דפוס   על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו

ירו1   על המים       להטיל שלום בין איש לאשתו

או3    על המים       לשום  שלום בין איש לאשתו

או51   על המים       לשום  שלום בין איש לאשתו

ששון   על המים       לשום  שלום בין איש לאשתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    שמעון בן חלפותא  גדול השלום  שכשברא הקב"ה

וטי    א"ר     שמעון בן חילפותא גדול שלום   שכשברא הקב"ה

מינ    א"ר     יוסי  בן חלפתא   גדול השלום  שכשהיה הקב"ה בורא

פריז   א"ר     שמע'  בן חלפתא   גדול [שלום] שכשברא הקב"ה

דפוס   אמ'  ר' שמעון בן חלפתא   גדול שלום   שכשברא הקב"ה

ירו1   אר"ש          בן חלפתא   גדול שלום   שכשברא הקב"ה

או3    אר"ש          בן חלפתא   גדול השלום  שכשברא הקב"ה

או51   אר"ש          בן חלפתא   גדול השלום  שכשברא הב"ה

ששון   א"ר              חלפת'   גדול השלום  כשברא  הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את עולמו עשה שלום בין העיליונים      לתחתונים ביום הראשון

וטי    את עולמו עשה שלום בין העליונים       לתחתונים ביום הראשון

מינ    את העולם עשה שלום בין העליונים  ובין התחתונים ביום הראשון

פריז   את עולמו עשה שלום בין העליונים       לתחתונים ביום הראשון

דפוס   את עולמו עשה שלום בין העליונים       לתחתוני' ביום הראשון

ירו1   את עולמו עשה שלום בין העליונים       לתחתונים ביום הראשון

או3    את עולמו עשה שלום בין העליונים       לתחתונים ביום הראשון

או51   את עולמו עשה שלום בין העליונים       לתחתונים ביום הראשון

ששון   את עולמו עשה שלום בין העליוני'       לתחתוני' ביום הראשון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברא מן העיליונים ומן  התחתונים  הה"דכת'       בראשית ברא

וטי    ברא מן העליונים  ומן  התחתונים  הה"ד          בראשית ברא

מינ    ברא מן העליונים  ומן  התחתונים  שנ'           בראשי' ברא

פריז   ברא מן העליונים  ומן  התחתונים  הה"ד          בראשית ברא

דפוס   ברא מן העליונים  ומן  התחתונים  הדהי    דכתי' בראשית ברא

ירו1   ברא את העליונים  ומן  התחתונים  הה"ד          בראשית ברא

או3    ברא    בעליונים  ומן  התחתונים  שנא'

או51   ברא    בעליונים  וברא בתחתונים  שנ'           בראשית ברא

ששון   ברא    בעליוני'       ובתחתוני' שנ'           בראשית ברא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלהים את השמ'  ואת הא'  בשיני ברא מן העיליונים הה"ד

וטי    אלהים את השמים ואת הארץ בשיני ברא מן העליונים  הה"ד

מינ    אלהים את השמים ואת הארץ בשני  ברא מן העליונים  שנ'

פריז   אלהים את השמים ואת הארץ בשני  ברא מן העליונים  הה"ד

דפוס   אלים  את השמים ואת הארץ בשני  ברא מן העליונים  הדהי דכתי'

ירו1   אלהים את השמים ואת הארץ בשני  ברא מן העליונים

או3          את השמים ואת הארץ בשני      מן העליונים  שנא'

או51   אלהים את השמים ואת הארץ בשני  ברא מן העליונים  שנ'

ששון   אל'ים את השמים ואת הארץ ובב'  ברא מן העליוני'  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המ'  בשלישי ברא מן התחתונים שנ'

וטי    ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים בשלישי ברא מן התחתונים

מינ    ויאמ' אלהים יהי רקיע בתוך המים בשלישי ברא מן התחתונים שנ'

פריז   ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים בשלישי ברא מן התחתונים הה"ד

דפוס   ויאמר אלים  יהי רקיע           בשלישי ברא מן התחתונים

ירו1                                  בשלישי ברא מן התחתונים הה"ד

או3                יהי רקיע בתוך המים בשלישי ברא מן התחתונים שנא'

או51               יהי רקיע בתוך המים בג'    ברא מן התחתונים שנ'

ששון               יהי רקיע בתוך המים בג'    ברא    בתחתוני' שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויאמר אלים  יקוו המים                        ברביעי

וטי    ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים             ברביעי

מינ    ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ברביעי

פריז   ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ברביעי

דפוס   ויאמר אלקים יקוו המים                        ברביעי

ירו1               יקוו המים                        בד'

או3                יקוו המים                        ברביעי

או51               יקוו המים                        בד'

ששון               יקוו המים                        בד'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברא מן העיליונים שנ'   ויאמר אלים  יהי מאורות

וטי    ברא מן העליונים        ויאמר אלהים יהי מאורות ברקיע השמים

מינ    ברא מן העליונים  שנ'   ויאמר אלהים יהי מאורות ברקיע השמים

פריז   ברא מן העליונים  הה"ד  ויאמר אלהים יהי מאורות ברקיע השמים

דפוס       מן העליונים                    יהי מאורות ברקיע השמים

ירו1   ברא מן העליונים  דכתי'             יהי מאורות ברקיע השמים

או3    ברא מן העליוני'  שנא'              יהי מאורות

או51   ברא מן העליונים  שנ'               יהי מאורות

ששון   ברא מן העליונים  שנ'               יהי מאורות ברקיע השמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחמישי ברא מן התחתונים שנ'   ויאמר אלהים ישרצו המים

וטי    בחמישי ברא מן התחתונים       ויאמר אלהים ישרצו המים וגו'

מינ    בחמישי ברא מן התחתונים שנ'   ויאמר אלהים ישרצו המים תוצא

פריז   בחמישי ברא מן התחתונים הה"ד  ויאמר אלהים ישרצו המים

דפוס   בחמישי ברא מן התחתוני'       ויאמר אלים  ישרצו המי'

ירו1   בה'    ברא מן התחתונים דכתיב ויאמר אלהים ישרצו המים

או3    בחמישי ברא מן התחתונים שנא'              ישרצו המים

או51   בה'    ברא מן התחתונים שנ'               ישרצו המים

ששון   בה'    ברא מן התחתוני' שנ'               ישרצו המים

--------------------------------------------------------------------

לונ                        בששי  בא לבראות    אדם  אמ' אם

וטי                        בשישי בא לבראות    אדם  אמ' אם

מינ    הארץ לנפש חיה למינה בששי  בא לבראות    אדם  אמ' אם

פריז                       בששי  בא לבראות    אדם      אם

דפוס                       בששי  בא לבראות    אדם  אמ' אם

ירו1                       בששי  בא לבראת  את האדם אמ' אם

או3                        בשישי    ברא    את האדם אמ' אם

או51                       בו'   בא לבראת  את האדם אמ' אם

ששון                       בו'   בא לבראת  את האדם אמ' אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני בורא   אותו מן העיליונים הרי   העיליונים

וטי    אני בורא   אותו מן העליונים  הרי   העליונים

מינ    אני בורא   אותו מן העליונים  נמצאו העליוני'

פריז   אני בורא   אותו מן העליונים  הרי   העליונים

דפוס   אני בורא   אותו מן העליוני'  הרי   העליונים

ירו1       אבראנו      מן התחתונים  הרי   העליונים

או3        אבראנו      מן העליונים  הרי   העליונים

או51       אבראנו      מן העליוני'  הרי   העליונים

ששון       אבראנו      מן התחתוני'  הרי   (העליוני')[התחתוני']

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבון         על התחתונים בריה     אחת אם  אני בורא   אתו

וטי    רבין         על התחתונים ב[י]רייא אחת אם  אני בורא   אותו

מינ    רבין         על התחתונים בריא     אחת

פריז   רבים         על התחתונים ברייה    אחת אם  אני בורא   אותו

דפוס   רבים         מן התחתונים בריה     אחת אם  אני בורא   אותו

ירו1   רבין         על התחתונים בריה     אחת אם      אבראנו

או3    רבים         על התחתונים בריה     אחת ואם     אבראנו

או51   רבים         על התחתונים בריה     אחת ואם     אבראנו

ששון   רבין בריה א' על העליונים              אם      אבראנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן התחתונים הרי התחתו'   רבין         על העילי'   בריה

וטי    מן התחתונים הרי התחתונים רבין         על העליונים בירייא

מינ

פריז   מן התחתונים הרי התחתונים רבים         על העליונים ברייה

דפוס   מן התחתונים הרי התחתונים רבים         על העליונים בריה

ירו1   מן העליונים הרי התחתונים רבין         על העליונים בריה

או3    מן התחתונים הרי הן       רבים         על העליונים בריה

או51   מן התחתוני' הרי הם       רבים         על העליונים בריה

ששון   מן העליוני' הרי העליוני' רבין בריה א' על התחתוני'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחת מה עשה בראו   מן העיליונים ומן התחתו'   הה"ד

וטי    אחת מה עשה בראו   מן העליונים  ומן התחתונים הה"ד

מינ        מה עשה בראו   מן התחתונים  ומן העליונים שנ'

פריז   אחת מה עשה בראו   מן העליונים  ומן התחתונים הה"ד

דפוס   אחת מה עשה בראו   מן העליונים  ומן התחתונים הדהי דכתיב

ירו1   א'         בראו   מן התחתונים  ומן העליונים הה"ד

או3    אחת        בראו   מן התחתונים  ומן העליונים שנא'

או51   אחת        ברא[ו] מן העליונים  ומן התחתונים שנא'

ששון              בראו   מן העליוני'  ומן התחתוני' שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וייצר יי אלהים את האדם עפ' מן האד'       מן התחתונים  ויפח

וטי    וייצר יי אלהים את האדם עפר מן האדמה      מן התחתונים  ויפח

מינ    וייצר יי אלהי' את האדם עפר מן האדמה הרי  מן התחתונים  ויפח

פריז   וייצר יי אלהים את האדם עפר מן האדמה      מן התחתונים  ויפח

דפוס   וייצר יי אלים          עפר מן האדמה      מן התחתוני'  ויפח

ירו1   ויצר  יי אל'ים אל האדם עפר מן האדמה הרי  מן התחתונים  ויפח

או3    וייצר יי אלהים את האדם עפר מן האדמה הרי  מן התחתון    ויפח

או51   ויברא    אלהים את האדם עפר מן האדמה [הרי מן התחתונים] ויפח

ששון   וייצר יי אל'ים את האדם עפר מן האדמה                   ויפח

--------------------------------------------------------------------

לונ    באפיו נש'       הרי  מן העיליונים ר'

וטי    באפיו נשמת חיים      מן העליונים  ר'

מינ    באפיו נשמת חיים הרי  מן העליונים  ר'

פריז   באפיו נשמת חיים      מן העליונים  ר'

דפוס   באפיו נשמת חיים      מן העליונים  ר'

ירו1   באפיו נשמת חיים הרי  מן העליונים  ר'

או3    באפיו נשמת חיים הרי  מן העליונים  ר'

או51   באפיו נשמת חיים [הרי מן העליונים] ר'

ששון   באפיו נשמת חיים                   ר' יהושע דסכנין ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מני  דשאב  ור' יהוש' דסיכנין בש"ר     לוי      גדול שלום

וטי    מני  דשאב  ור' יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי      גדול שלום

מינ    מני  דשאיב ור' יהושע דסיכני  בשם   ר' לוי      גדול השלום

פריז   מני  דשאב  ור' יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי      גדול שלום

דפוס   מני  דשאב  ור' יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי      גדול שלום

ירו1   מני  דשאב  ור' יהושע דסכנין  בשר"ל             גדול שלום

או3    מאני דשאב  ור' יהושע דסכנין  בשר"ל        אמ'  גדול שלום

או51   מני  דשאב  ור' יהושע דסכנין  בשר"ל        אמ'  גדול השלום

ששון   מני  דשאב                                 אמרי גדול השלום

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכל הברכות טובות          ונחמות  שהק'   מביאן על יש'

וטי    שכל הברכות טובות          ונחמות  שהקב"ה מביאן על ישראל

מינ    שכל ברכות  טובות  ותפילות וניחמות שהקב"ה מביאן על ישראל

פריז   שכל הברכות טובות          ונחמות  שהקב"ה מביאן על ישראל

דפוס   שכל הברכות וטובו'         ונחמות  שהקב"ה מביאן על ישראל

ירו1   שכל הברכות וטובות         ונחמו'  שהקב"ה מביאן על ישראל

או3    שכל ברכות  טובות          ונחמות  שהקב"ה מביא  על ישראל

או51   שכל הברכות טובות          ונחמות  שהב"ה  מביא  על ישראל

ששון   שכל הברכות טובות          ונחמות  שהב"ה  מביא  על יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חותמיהן בשלום                                בקרית  שמע

וטי    חותמיהן בשלום                                בקריית שמע

מינ    חותמיהן בשלום בתפילה מניין הברכות עושה השלום בקרית  שמע

פריז   חותמיהן בשלום                                בקרית  שמע

דפוס   חותמים  בשלום                                בקרית  שמע

ירו1   חותמין  בשלום                                בקרית  שמע

או3    חותמיהן שלום                                 בק"ש

או51   חותמין  בשלום                                בקרית  שמע

ששון   חותמיהן בשלום                                בק"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    פורס       שלום      בתפילה מעין הברכות עושה  שלום

וטי    הפורש סוכת שלום      בתפילה מעין הברכות ועושה שלום

מינ    פורס  סוכת שלום

פריז   הפורש סוכת שלום      בתפלה  מעין הברכות ועושה שלום

דפוס   פורס  סוכת שלום      בתפילה             עושה  שלום

ירו1   פורש  סוכת שלום      בתפלה  מעין הברכות עושה  השלום

או3    הפורש סוכת שלום וגו' בתפלה              עושה  שלום  וגו'

או51   פורש  סוכת שלום      בתפלה              עושה  שלום  במרומיו

ששון   פורש  סוכת שלום      בתפלה  מעין הברכות עושה  שלום

--------------------------------------------------------------------

לונ    בברכת  כהנים וישם לך שלום ואין לי אלא בברכות

וטי    בברכות כהנים וישם לך שלום ואין לי אלא בברכות

מינ    בברכת  כהנים וישם לך שלום אין  לי אלא בברכות ותפילות

פריז   בברכת  כהנים וישם לך שלום ואין לי אלא בברכות

דפוס   בברכת  כהנים וישם לך שלום ואין לי אלא בברכות

ירו1   בברכת  כהנים וישם לך שלום אין  לי אלא בברכות

או3    בברכת  כהנים וישם לך שלום ואין לי אלא בברכות

או51   בברכת  כהנים וישם לך שלום אין  לי אלא בברכות

ששון   בברכת  כהנים וישם לך שלום אין  לי אלא בברכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    בקורבנות מנין      זאת  התורה לעולה ולמנחה

וטי    בקרבנות  מין       זאת  התורה לעולה ולמנחה

מינ    בקרבנות  מניין

פריז   בקרבנות  מנין      זאת  התורה לעולה ולמנחה

דפוס   בקרבנות  מנין      זאת  התורה לעולה ולמנחה לחטאת    ולאשם

ירו1   הקרבנות  מנין

או3    בקרבנות  מנין      זאת  התורה לעולה למנחה  לחטאת    לאשם

או51   בקרבנו'  מנין      זאת  התורה לעולה למנחה  [ו]לחטאת ולאשם

ששון   בקרבנות  מנין  שנ' וזאת תורת        המנחה

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ואין לי אלא בכלל בפרט מנ'

וטי                           ואין לי אלא בכלל בפרט מנין

מינ

פריז                          ואין לי אלא בכלל בפרט מנין

דפוס   ולמילואים ולזבח השלמי' אין  לי אלא בכלל בפרט מנין

ירו1             ולזבח השלמים אין  לי אלא בכלל בפרט מנין

או3    ולמילואים ולזבח השלמים אין  לי אלא בכלל בפרט מנין שנאמ'

או51   ולמלואים  ולזבח השלמים אין  לי אלא בכלל בפרט מנין

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    זאת תורת  העולה זאת תורת המנחה וזאת תורת החטאת וזאת תורת

וטי    זאת תורת  העולה זאת תורת המנחה וזאת תורת החטאת זאת  תורת

מינ

פריז   זאת התורה לעולה זאת תורת המנחה וזאת תורת החטאת

דפוס   זאת תורת  העול' זאת תור' המנח' זאת  תורת החטאת זאת  תור'

ירו1   זאת התורה העולה                זאת  תורת החטאת

או3    זאת תורת  העולה זאת תורת                 החטאת זאת  תורת

או51   זאת תורת  העולה זאת תורת המנחה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    האשם וזאת תורת זבח השלמים

וטי    האשם וזאת תורת זבח השלמים

מינ                              אלה תעשו ליי במועדיכם לבד מנדרריכם

פריז        זאת  תורת זבח השלמים

דפוס   האשם זאת  תור' זבח השלמי'

ירו1        זאת  תורת זבח השלמים

או3    האשם זאת  תורת זבח השלמים

או51        וזאת תורת זבח השלמים

ששון        וזאת תורת זבח השלמים

--------------------------------------------------------------------

לונ         ואין לי אלא בקורבנות יחיד      בקרבנות ציבור מנ'

וטי         ואין לי אלא בקרבן    יחיד      בקרבנות ציבור מנין

מינ    וגו'

פריז        ואין לי אלא בקרבן    יחיד      בקרב'   צבור  מנין

דפוס        ואין לי אלא בקרבנות  יחי'      בקרבנות צבור  מנין

ירו1        אין  לי אלא בקרבן    יחיד      בקרבן   צבור  מנין

או3         אין  לי אלא בקרבן    יחיד      בקרבן   צבור  מנין

או51        אין  לי אלא בקרבנות  יחיד      בקרבנות ציבור מנין

ששון        אין  לי אלא בקרבנות  יחיד מנין בקרבנות צבור  מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ               אלה תעשו ליי במועדיכם

וטי               אלה תעשו ליי במועדיכם וגו'

מינ                                                   אין לי אלא

פריז              אלה תעשו ליי במועדיכם

דפוס   תלמוד לומר אלה תעשו ליי במועדיכם ומסיים בשלמים

ירו1   שנא'       אלה תעשו ליי וגו'

או3    שנא'       אלה תעשו ליי במועדיכם וגו'

או51   ת"ל        אלה תעשו ליי במועדיכם [וג']

ששון   שכ'        אלה תעשו ליי במועדכם  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    קרבן ציבור קרבן יחיד מניין שנ' זאת התורה לעולה ולמנחה לחטאת

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לאשם ולמילואי' ולזבח השלמים אין לי אלא בכלל ופרט מניין

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שנ' זאת תורת העולה וזאת תור' המנחה וזאת תורת החטאת וזאת

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   אין  לי אלא בעולם הזה בעולם

וטי                                   ואין לי אלא בעולם הזה בעולם

מינ    תורת האשם וזאת תורת זבח השלמים ואין לי אלא בעולם הזה לעולם

פריז                                  ואין לי אלא בעולם הזה בעולם

דפוס                                  ואין לי אלא בעולם הזה בעולם

ירו1                                  ואין לי אלא בעה"ז     בעה"ב

או3                                   אין  לי אלא בעה"ז     בעה"ב

או51                                  אין  לי אלא בעה"ז     בעה"ב

ששון                                  ואין לי אלא בע

--------------------------------------------------------------------

לונ    הבא מנ'         כי כה אמר יי הנני נוטה אליה כנהר שלום

וטי    הבא מנ'         כי כה אמר יי הנני נוטה עליה כנהר שלום וגו'

מינ    הבא מניין שנ'                הנני נט'  אליה כנהר שלום וכנחל

פריז   הבא מנין        כי כה אמר יי הנני נוטה אליה כנהר שלום וגו'

דפוס   הבא מנין                     הנני נוטה אליה כנהר שלום

ירו1       מנין  דכתי'    כה אמר יי הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל

או3        מנין  שנא'               הנני נוטה אליה כנהר שלום וגו'

או51       מניין ת"ל                הנני נוטה אליה כנהר שלום

ששון       מנין  דכתי'    כה אמר יי הנני נוטה אליה כנהר שלום

--------------------------------------------------------------------

לונ                          רבנין  אמ'   גדול שלום  שכשמלך

וטי                          רבנן   אמרין גדול שלום  שכשהמלך

מינ    שוטף כבוד גוים וינקתם רבנן   אמרי  גדול השלום כשהמלך

פריז                         רבנין  אמרין גדול שלום  שכשהמלך

דפוס                         רבנן   אמרי  גדול שלום  שכשמלך

ירו1   שוטף                  רבנין  אמרין גדול שלום  שכשהמלך

או3                          ורבנין אמרי  גדול השלום שכשהמלך

או51                         רבנין  אמרי  גדול השלום שכשמלך

ששון                         רבנין  אמרי  גדול השלום שכשמלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    המשיח בא אינו פותח  אלא בשלום שנ'   מה נאוו על ההרים רגלי

וטי    המשיח בא אינו פותיח אלא בשלום שנ'   מה נאוו על ההרים רגלי

מינ    משיח  בא אינו פותח  אלא בשלום שנ'   מה נאוו על ההרים רגלי

פריז   המשיח בא אינו פותח  אלא בשלום שנ'   מה נאוו על ההרים רגלי

דפוס   המשיח בא אינו פותח  אלא בשלום שנאמר מה נאוו על ההרים רגלי

ירו1   המשיח בא אינו פותח  אלא בשלום שנא'  מה נאוו על ההרים רגלי

או3    המשיח בא אינו פותח  אלא בשלום שנא'  מה נאוו על ההרים רגלי

או51   המשיח בא אינו פותח  אלא בשלום שנא'  מה נאוו על ההרים רגלי

ששון   המשיח בא אינו פותח  אלא בשלום שנ'   מה נאוו על ההרים רגלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבשר

וטי    מבשר משמיע שלום וגו'

מינ    מבשר משמיע שלום

פריז   מבשר משמיע שלום

דפוס   מבשר משמיע שלום

ירו1   מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך אלהיך

או3    מבשר משמיע שלום וגו'

או51   מבשר משמיע שלום

ששון   מבשר משמיע שלום

--------------------------------------------------------------------

לונ    סליק פרשתא

וטי         פרש

מינ    סליק פרשת

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון