לונ    {ד}                                  הצל  לקוחים למות ומטים

וטי    {ד}                                  הצל  לקוחים למות ומטים

מינ    {ד}                                  הצל  לקוחים למות ומטים

פריז   {ד}     קח את אהרן              הה"ד הצל  לקוחים למות

דפוס   {ד} ד"א קח את אהרן ואת בניו אתו זש"ה הצל  לקוחים למות ומטים

ירו1   {ד}                                  הצל  לקוחין למות ומטים

או3    {ד}                                  הציל לקוחים למות ומטים

או51   {ד}                             הה"ד הצל  לקוחים ממות ומטים

ששון   {ד}                             הה"ד הצל  לקוחים למות ומטים

--------------------------------------------------------------------

לונ    להרג  וגו'            אנטונינוס סליק לות  רבנן  אשכחיה

וטי    להרג  אם   תחשך       אנטונינוס סליק לות  רבנן  אשכחיה

מינ    להרג  אם   תחשך       אנטינוס   סליק לות  רבינו אשכחיה

פריז                         אנטונינוס סליק לגבי רבינו אשכחיה

דפוס   להרג  וגו'            אנטונינוס סלק  לגבי רבינו אשכחיה

ירו1   להרוג אם   תחשך       אנטונינוס סליק לות  ר'    אשכח

או3    להרג  אל   תחשוך      אנטונינוס סליק לות  ר'    אשכח

או51   להרג  אל   תחשוך      אנטונינוס סליק לגבי ר'    אשכחיה

ששון   להרג  אם   תחשוך מעשה אנטונינוס סליק לות  ר'    אשכח

--------------------------------------------------------------------

לונ    דיתיב ותלמידיה שמיה  אמ' ליה             אילין  אינון

וטי    דיתיב ותלמידיה קמיה  א'  ליה             אילין  אינון

מינ    דיתיב ותלמידיה קמיה  אמ' ליה             לאילין אינון

פריז   דיתיב ותלמידיה קמיה  א'  ליה             הלין   אינון

דפוס   דיתיב ותלמידיה קמיה  אמר ליה             הלין   אינון

ירו1   דיתיב ותלמידיה קמיה  א"ל                 אלין   אינון

או3    דיתיב ותלמידיה עימיה אמ'     ?(?אילין?)? אילין  אינון

או51   דיתיב ותלמידיה גביה  א"ל                 אילין  אינון

ששון   דיתיב ותלמידיה עמיה  א"ל                 אילין  אינון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דאת מגליג     עליהון אמ' ליה אין זעירא דאית      בהון מחיי

וטי    דאת מגליג     עליהון אמ' ליה אין זעירא ?ר/ד?אית  בהון מחיי

מינ    את  מלגלגלהון        אמ' ליה     זעירא דאית      בהון מחיי

פריז   דאת מגלית     עליהון אמ' ליה אין זעירא דאית      בהון מחיה

דפוס   דאת מגליג     עלהון  א'  לי' אין זעירא דאית      בהון מחיה

ירו1   דאת מלגלג     עליהון אמ'     אין צעירא דאי(ב)[ת] בהון מחיי

או3    דאת מלגלג     עליהון א"ל     אין זעירא דאית      בהון מחיי

או51   דאת מלגלג     עליהון א"ל     אין זעירא דאית      בהון מחיי

ששון   דאת מלגלג     עליהון א"ל     אין זעירא דאית      בהון מחיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתין   בתר  יומין נטע עבדו    שלאנטונינוס      למות

וטי    מיתין  בתר  יומין נטה עבדו של אנטונינוס        למיתה

מינ    מיתי   לאחר ימים  חלה עבדו של אנטוניס     ונטה למיתה

פריז   מותין  בתר  יומין נטה עבדו של אנטונינוס        למיתה

דפוס   מתין   בתר  יומין נטה עבדו של אנטונינוס        למיתה

ירו1   מיתיא  בתר  יומין נטה עבד     אנטונינוס        למיתה

או3    מיתייא בתר  יומין נטה עבד     אנטונינוס        למיתה

או51   מיתייא בתר  יומין נטה עבד     אנטונינוס        למיתה

ששון   מותייא בתר  יומין נטה עבד     אנטונינוס        למיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ        ואמ'         שלח לי חד  מן     תלמידך דהוא מחיי  לי

וטי    שלח ואמ'         שלח    חד  מן     תלמידך דהוא מחיי  לי

מינ    שלח ואמ' ליה     שלח לי אחד מינהון

פריז   שלח ואמ' ליה     שלח לי חד  מן     תלמידך דהוא מחיה  לי

דפוס   שלח ואמ'         שלח לי חד  מן     תלמיד' דהוא מחיה  לי

ירו1   שלח      ליה     שלח לי חד  מן     תלמידך דהוא מחיי  לי

או3    שלח      ליה לר' שלח לי חד  מן     תלמידך דהוא מחייה לי

או51   שלח      ליה לר' שלח לי חד  מן     תלמידך דהוה מחיי  לי

ששון   שלח      ליה לר' שלח לי חד  מן     תמידיך הוא  מחיה  לי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדין     מיתה שלח ליה   חד מן תלמידיה ואית דאמ'       שמעון

וטי    הדין     מיתא שלח ליה   חד מן תלמידיה ואית דאמרין ר'  שמעון

מינ                                          אית  דאמרין ר'  שמעו'

פריז   הדין     מיתה שלח ליה   חד מן תלמידוי ואית דאמרי  ר'  שמע'

דפוס   הדין     מיתא שלח ליה   חד מן תלמידוי ואית דאמר   ר'  שמעון

ירו1   הדין     מיתה שלח לי[ה] חד מן תלמידיה ואית דאמרין ר"ש

או3    ()[ה]דין מיתא שלח ליה   חד מן תלמידיה ואית דאמרי  ר"ש

או51   הדין     מיתא שלח ליה   חד מן תלמידיה ואית דאמרי  ר"ש

ששון   דין      מיתא שלח ליה   חד מן תלמידיה ואית דאמרי  ר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן חילפותא הוה אזל  אשכחיה רביע               אמ' ליה

וטי    בן חילפותא הוה אזל  אשכחיה רביע               א'  ליה

מינ    בן חלפתא   הוה אזל  אשכחיה ורביע              אמ' ליה

פריז   בן חלפותא  הוה אזל  אשכחיה רביע               אמ' ליה

דפוס   בן חלפתא   הוה אזיל אשכחיה רביע               אמר ליה

ירו1   בן חלפת'   הוה אזיל אשכחיה רביע               א"ל

או3    בן חלפתא   הוה אזיל אשכחיה רביע               א"ל

או51   בן חלפתא   הוה אזל  אשכחיה רביע  (ואית דאמרי) א"ל

ששון   בן חלפת'   הוה אזלא שכחיה  רביע               א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן  את רביע ומרך  קאים על ריגליה מיד מזדעזע  וקום ליה

וטי    מה  את רביע ומרך  קאים על ריגליה מיד נזדעזע  וקם  ליה

מינ    מה  את רביע ומארך קאים על רגליה      אזדעזע  וקם  ליה

פריז       את רביע ומרך  קאים על ריגליה מיד ניזדעזע וקם  ליה

דפוס   מה  את רביע ומרך  קאים על רגליה  מיד נזדעזע  וקם  ליה

ירו1   מה  את רביע ומרך  קאים על רגליו  מיד נזדעזע  וקם  ליה

או3    ומה את רביע ומרך  קאים על רגליו  מיד נזדעזע  וקם  ליה

או51   ומה את רביע ומרך  קאים על רגלוי  מיד נזדעזע  וקם  ליה

ששון   מה  את רביע ומרך  קאים על רגליו  מיד נזדעזע  וקם  ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ד"א הצל      לקוחים  למות      אילו בניו    שלאהרן ומטים

וטי    דבר הצל      לקוחים  למות      אילו בניו    שלאהרן ומטים

מינ    ד"א ה(ס)[צ]ל לקוחים  למות      אילו בניו של אהרן   ומטים

פריז   ד"א          לקוחים  למות      זה   בניו של אהרן   ומטים

דפוס   ד"א הצל      לקוחים  למות      אלו  בניו של אהרן   ומטים

ירו1   ד"א הצל      לקוחים  למות וגו' אלו  בני     אהרן   ומטים

או3    ד"א הציל     ליקוחים למות      אלו  בני     אהרן   ומטים

או51   ד"א הצל      לקוחים  ממות      אלו  בני     אהרן   ומטים

ששון   ד"א הצל      לקוחים  למות      אלו  בני     אהרן   ומטים

--------------------------------------------------------------------

לונ    להרג  א' תח'                    שהיו בצד המיתה אמ'

וטי    להרג  אם תחשך                   שהיו בצד המיתה אמ'

מינ    להרוג אם תחשך                   שהיו בצד המיתה א"ר

פריז   להרג  אל תחשך                   שהיו בצד המיתה א"ר

דפוס   להרג  אל תחשך  אלו בניו של אהרן שהיו בצד המיתה אמר

ירו1   להרוג                           שהטו בצד מיתה  א"ר

או3    להרוג אל תחשוך                  שהטו בצד המטה  א"ר

או51   להרג  אל תחשוך אלו בני     אהרן שהטו בצד מיתה  א"ר

ששון   להרג  את תחשוך                  שהטו בצד המיתה א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חנן   כת'  ויקח מידם ויצר אתו  בחרט     תבוא לקיחה שלכן

וטי    ר' חנין  כת'  ויקח מידם ויצר אתו  בחרט     תבוא לקיחה שלכן

מינ       חנן   כת'  ויקח מידם ויצר אותו בחרט     תבא  קיחה  של

פריז      חנין  כת'  ויקח מידם ויצר אותו בחרט     תבא  לקיחה של

דפוס   ר' חנין  כתיב ויקח מידם ויצר אותו בחרט     תבא  לקיחה של

ירו1      חנין  כתי' ויקח מידם ויצר אותו בחרט     תבא  לקיחה של

או3       יוחנן כתי' ויקח מידם ויצר אותו בחרט     תבא  לקיחה של

או51      חנין  כתי' ויקח מידם ויצר אותו בחרט     תבוא לקיחה של

ששון      חנין  כתי' ויקח מידם ויצר אותו ()[ב]חרט תבא  לקיחה של

--------------------------------------------------------------------

לונ        ותכפר על לקיחה שלהן                  מתו שנים [ו]נשתיירו

וטי        תכפר  על לקיחה שלה()[ל]ן             מתו שנים ונשתיירו

מינ    כאן ותכפר על קיחה  שלהלן

פריז   כאן ותכפר על לקיחה של        להלן        מתו שנים ונשתיירו

דפוס   כאן ותכפר על לקיחה של        הלן         מתו שנים ונשארו

ירו1   כאן ותכפר על לקיחה של        הלן         מתו שנים ונשתיירו

או3    כאן ותכפר על לקיחה של        הלן         מתו שנים [ו]נשתיירו

או51   כאן ותכפר על לקיחה של        להלן        מתו שנים ונשתיירו

ששון   כאן ויכפר על לקיחה של        (א)ה(ר)[ל]ן מתו ב'   ונשתיירו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנים קח את אהרן ואת בניו אתו

וטי    שנים קח את אהרן ואת בניו אתו

מינ         קח את אהרן ואת בניו

פריז   שנים קח את          בניו אתו

דפוס   שנים קח את אהרן ואת בניו

ירו1   שנים קח את אהרן ואת בניו אתו

או3    שנים קח את אהרן ואת בניו אתו

או51   שנים קח את אהרן ואת בניו אתו

ששון   ב'   קח את אהרן ואת בניו אתו