לונ    {ה}    יהודה בר'   ור'    יהושע  בן  לוי

וטי    {ה}    יהודה בירבי ור'    יהושע  בן  לוי    יהודה בירבי

פירק   {ה}    <...>

מינ    {ה}    יהודה ב"ר   ור'    יהושע  בן  לוי

פריז   {ה}    יהודה ברבי         ויהושע בן  לוי

דפוס   {ה} ר' יהודה       ור'    יהושע  ב"ל     ר' יהודה

ירו1   {ה}    יהודה בר'   וריב"ל                   יהודה בר'

או3    {ה}    יהודה בר'   ור'    יהושע  בן  לוי    יהודה בר'

או51   {ה} ר' יהודה בר'   ור'    יהושע  ב"ל     ר' יהודה בר'

ששון   {ה}    יהודה ב"ר   וריב"ל                ר' יהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ        תשובה עשה  מחצה  ותפילה עשה  את הכל    ור'  יהוש'

וטי    אמ' תשובה עשה  מחצה  ותפילה עשה  את הכל יו [ור' יהושע

פירק

מינ    אמ' תשובה עושה מחצה  ותפלה  עושה את הכל    ר'   יהושע

פריז   א'  תשובה עשה  מחצה  ותפלה  עשה  את הכל    ור'  יהושע

דפוס   אמ' תשובה עושה מחצה  ותפלה  עושה    הכל    ר'   יהושע

ירו1   אמ' תשובה עשת  מחיצה ותפלה  עשת  את הכל    ר'   יהוד[ה]

או3    אמ' תשובה עשת  מחצה  ותפלה  עשתה את הכל    ר'   יהושע

או51   אמ' תשובה עשתה מחצה  ותפלה  עשתה את הכל    ר'   יהושע

ששון   אמ' תשובה עשה  מחצה  ותפלה  עשה  את הכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן    לוי אמ' תשובה עשה  את   הכל          ותפילה  עשה

וטי    בן    לוי אמ' תשובה עשה  מחצה              ותפילה  עשה

פירק

מינ    בן    לוי אמ' תשובה עושה את   הכל          ותפיל'  עושה

פריז   בן    לוי אמ' תשובה עשה  את   הכל          ותפלה   עשת

דפוס   בן    לוי אמר תשובה עשתה את   הכל          ותפלה   עשתה

ירו1   בר'   לוי אמ' תשובה עשת       הכל          ותשובה  עשת

או3    בן    לוי אמ' תשובה עשתה את   הכל (ותשובה) [ותפלה] עשתה

או51   [ב"ל]     אמר תשובה עשתה את   הכל          ותפלה   עשתה

ששון   ריב"ל     אמ' תשובה עשה       הכל          ותפילה  עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחצה  על דעת'  דר' יהודה   בר'   דאמ' תשובה עשה  מחצה

וטי    מחצה  על דעתא      ?ד?הודה בירבי דאמ' תשובה עשה  מחצה

פירק

מינ    מחצה     אדעתא דר' יהודה         דאמ' תשובה עושה מחצה

פריז   מחצה  על דעתיה דר' יהודה   ברבי       תשובה עשת  מחצה

דפוס   מחצה  על דעתא  דר' יהודה   ב"ר        תשובה עושה מחצה

ירו1   מחיצה על דעתיה דר' יהודה   דאמ'       תשובה עשת  מחצה

או3    מחצה  על דעתיה דר' יהודה   דאמ'       תשובה עשתה מחצה

או51   מחצה  על דעתיה דר' יהודה   בר'   דאמ' תשובה עשתה מחצה

ששון   מחצה  על דעתיה דר' יהו'          דאמ' תשובה עשה  מחצה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממי      את  למד        מקין                      שנגזרה

וטי    ממי] ממי את  למד        מקין                      שנגזרה

פירק

מינ    ממי      את  למד (מהמן) [מקין]                    שנגזרה

פריז   ממי      את  למד        מקין                      שנגזרה

דפוס   ממי      את  למד        מקין                      שנגזרה

ירו1   ממי      את  למד        מקין                      שנגזרה

או3    ממי      את  למד        מקין                      שנגזרה

או51   ממי      את  למד        מקין                      שנגזרה

ששון   ממי      אתה למד ויצא   קין    מלפני יי ?ו/ש?כיון שנגזרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו גזירה קשה

וטי    עליו גזירה קשה

פירק

מינ    עליו גזירה קשה וכיון שעשה תשובה נמנעה הימנו חצי גזירה

פריז   עליו גזירה קשה

דפוס   עליו גזירה

ירו1   עליו גזירה

או3    עליו גזירה קשה

או51   עליו גזירה קשה

ששון   עליו גזירה קשה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                        וכיון

וטי                                                        וכיון

פירק

מינ    ומניין שנגזרה עליו גזירה קשה שנ'   נע ונד תהיה בארץ

פריז                                                       וכיון

דפוס                                                       כיון

ירו1                                דכתי' נע ונד תהיה בארץ כיון

או3                                 דכתי' נע ונד תהיה בארץ וכיון

או51                                דכתיב נע ונד תהיה      וכיון

ששון                                דכתי' נע ונד תהיה בארץ וכיון

--------------------------------------------------------------------

לונ       שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה

וטי       שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה

פירק

מינ                                      ומניין שעשה תשובה

פריז      שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה

דפוס      שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה ומנין  שעשה תשובה

ירו1      שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזרה

או3       שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה

או51      שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה

ששון   () שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שנ' ויאמר       קין אל יי גדול עוני מנשוא ומניין שנמנעה

פריז

דפוס       שנאמר ויאמר קין אל יי גדול עוני מנשוא ומנין  שנמנעה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                    הה"ד            ויצא קין מלפני יי וישב

וטי                    הה"ד            ויצא קין מלפני יי וישב

פירק

מינ    ממנו חצי גזירה  שנ'             ויצא קין מלפני יי וישב

פריז                   הה"ד            ויצא קין מלפני יי וישב

דפוס   ממנו חצי הגזירה      הדהי דכתי' ויצא קין מלפני יי ו

ירו1                   הה"ד            ויצא קין מלפני יי וישב

או3                    שנא'                              וישב

או51                   שנ'                               וישב

ששון                   שנ'                               וישב

--------------------------------------------------------------------

לונ       בארץ נד                בארץ נע ונד             אין כת'

וטי       בארץ                        נע ונד             אין כת'וב

פירק

מינ       בארץ נד  קדמת עדן וישב בארץ נע ונד             אין כת'

פריז      בארץ נוד                    נע ונד             אין כת'

דפוס   שב בארץ נד  קדמת עדן           נע ונד             אין כתוב

ירו1      בארץ נוד               בארץ נע ונד             אין כתי'

או3       בארץ נוד קדמת עדן      בארץ נע ונוד            אין כתי'

או51      בארץ נוד קדמת עדן      בארץ נע ונ[ו]ד קדמת עדן אין כתיב

ששון      בארץ נוד               בארץ נע ונד             אין כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כאן אלא בארץ נד  קדמת עדן     ויצא קין מהיכן יצא ר'

וטי    כן  אלא בארץ נד  קדמת עדן     ויצא קין מהיכן יצא ר'

פירק

מינ    כאן אלא בארץ נד               ויצא קין מהיכן יצא ר'

פריז   כאן אלא בארץ נוד              ויצא קין מהיכן יצא ר'

דפוס       אלא בארץ נד  קדמת עדן א"ד ויצא קין מהיכן יצא ר'

ירו1   כאן אלא בארץ נוד וגו'         ויצא קין מהיכן יצא ר'

או3    כאן אלא בארץ נד               ויצא קין מהיכן יצא ר'

או51   כאן אלא בארץ נוד              ויצא קין מהיכן יצא ר'

ששון   כאן אלא מארץ נד               ויצא קין מהיכן יצא ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יודן בש"ר    אייבו אמ' הפשיל          דברים   לאחריו

וטי    יודן בשם  ר' אייבו אמ' היפשיל         דברים   לאחריו

פירק

מינ    יודן בשם  ר' אייבו אמ' הפשיל          דברים   לאחוריו

פריז   יודן בשם  ר' איבו  אמ' הפשיל  בגדיו           לאחוריו

דפוס   יודן בשם  ר' אייבו אמר הפשיל  בגדיו           לאחוריו

ירו1   יודן בש"ר    איבו  אמ' הפשיל          דברים   לאחוריו

או3    יודן בש"ר    איבו  אמ' הפשיל          דברים   לאחוריו

או51   יודן בש"ר    איבו  אמ' הפשיל  (בגדיו) [דברים] לאחריו

ששון   יודן בש"ר    איבו  אמ' הפשיל          דברים   לאחוריו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויצא כגונב דעת העיליונה ר'  ברכיה בש"ר     אלעזר  בר'

וטי    ויצא כגונב דעת העליונה  ר'  ברכיה בשם  ר'  אלעזר  בר

פירק

מינ    ויצא כגונב דעת העליונה  ר'  ברכיה בריה דר' אליעזר ב"ר

פריז   ויצא כגונב דעת העליונה  ר'  ברכיה בשם  ר'  אלעזר  בר'

דפוס   ויצא כגונב דעת העליונה  ר'  ברכיה בשם  ר'  אלעאי  בר'

ירו1   ויצא כגונב דעת עליונה   ר'  ברכיה בש"ר     אלעזר  בר"ש

או3    ויצא כגונב דעת העליונה  ור' ברכיה בש"ר     אלעזר  ב"ר

או51   ויצא כגונב דעת העליונה  ור' ברכיה בש"ר     אלעזר  בר"ש

ששון   ויצא כגונב דעת העליונה  ור' ברכיה בש"ר     אלעז'  בשר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ       שמע'      יצא              [כמפריס] כמרמה  מבוראו ר'

וטי    ר' שמעון     יצא              כמפריס   במרמה  בבוראו ר'

פירק

מינ       שמעו' אמ' יצא   (שמח הה"ד) כמפריס   כמרמה  בבוראו ר'

פריז      סימון א'  יצא              כמפייס   וכמרמה בבוראו ר'

דפוס      שמע'  אמר יצא              כמפייס   וכמרמה בבוראו ר'

ירו1      אמ'       יצא              כמפריס   כמרמה  לבוראו ר'

או3       שמעון אמ' יצא              כמפריס   במרמה  לבוראו ר'

או51      אמ'       [יצא]                     כמרמה  לבוראו ר'

ששון      אמ'       יצא              כמפריס   כמרמה  לבוראו ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הונא בש"ר     חננא  בר  יצחק אמ' יצא שמח  המד"א

וטי    הונא בשם  ר'  חננא  בר  יצחק אמ' יצא שמח' היך   מה   דאת

פירק

מינ    אחא  בריה דר' חננא  בר  יצחק אמ' יצא שמח  הה"ד

פריז   הונא בשם  ר'  חננא  בר  יצחק א'  יצא שמח

דפוס   הונא בשם  ר'  חננא  בר  יצחק אמר יצא שמח  כמ'        דתמ'

ירו1   הונא בש"ר     חנינא בר' יצחק אמ' יצא שמח  היך   כמה  דאת

או3    הונא בש"ר               יצחק אמ' יצא שמח  כד"א

או51   חונא בש"ר     חנינא בר  יצחק אמ' יצא שמח  כד"א

ששון   הונא בש"ר     חנינ' בר  יצח' אמ' יצא שמח  היך   מד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ        וגם  הנה הוא יוצא לקרא'

וטי    אמר וגם  הנה הוא יצא  לקראתך וגו'

פירק

מינ        וגם  הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו ויצא קין

פריז       וגם  הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

דפוס       וגם  הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח

ירו1   אמר וגם  הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

או3        וגם  הנה     יוצא לקראתך

או51       וגם  הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

ששון       והנה גם  הוא יוצא לקראתך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כיון  שיצא  פגע  בו אדם הראשון אמ' לו מה נעשה  בדינך אמ'

וטי    כיון  שיצא  פגע  בו אדם הראשון אמ' לו מה נעשה  בדינך אמ'

פירק

מינ    כיון  שיצא  פגע  בו אדם הראשון אמ' לו מה נעשה  בדינך אמ'

פריז   כיון  שיצא  פגע  בו אדם הראשון אמ' לו מה נעשה  בדינך א'

דפוס   כיון  שיצא  פגע  בו אדם הראשון אמר לו מה נעשה  בדינך אמר

ירו1   כיון  שיצא  פגעו    אדם הראשון אמ' לו מה נעשה  בדינך אמ'

או3    כיון  שיצא  פגעו    אדם הראשון א"ל    מה עשיתה בדינך א"ל

או51   [כיון שיצא] פגעו    אדם הראשון א"ל    מה נעשה  בדינך א"ל

ששון   כיון  שיצא  פגעו    אדם הראשון א"ל    מה נעשה  בדינך א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו עשית(ה)[י] תשובה ופי(רשתי)[שרתי]

וטי    לו עשיתי      תשובה ופירשתי

פירק

מינ    לו עשיתי      תשובה ופשרתי          ונמנעה ממנו חצי גזירה

פריז   לו עשיתי      תשובה ופירשתי

דפוס   לו עשיתי      תשובה ופירשתי

ירו1   לו עשיתי      תשובה ופשרתי

או3       עשיתי      תשובה ונפשרתי

או51      עשיתי      תשובה ונתפשרתי

ששון      עשיתי      תשובה ונתפשרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ        כיון ששמע אדם הראשון כך התחיל טופח  על פניו אמ'

וטי        כיון ששמע אדם הראשון כך התחיל טופח  על פניו א'

פירק

מינ    כיון ששמע אדם הראשון כן התחיל טופח  על פניו אמר

פריז       כיון ששמע אדם הראשון    התחיל טופח  על פניו אמ'  לו

דפוס       כיון ששמע אדם הראשון כך התחיל טופח  על פניו אמר  לו

ירו1       כיון ששמע אדם הראשון כך התחיל לטופח על פניו אמ'

או3        כיון ששמע אדם הראשון    התחיל טופח  על פניו ואמ'

או51       כיון ששמע אדם הראשון כך התחיל טופח  על פניו ואמ'

ששון       כיון ששמע אדם הראשון כך התחיל טופח  על פניו ואמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל כך היא כוחה    שלתשובה      ולא הייתי יודע באותה

וטי    לא כך היא כוחה של תשובה        ולא הייתי יודע באותה

פירק

מינ       כך היא כוחה של תשובה   ואני לא  הייתי יודע     באותה

פריז   כל כך היא כח      התשובה       ולא הייתי יודע באותה

דפוס   כל כך היא כחה  של תשובה        ולא היתי  יודע באותה

ירו1      כך     כח      התשובה       ולא הייתי יודע

או3       כך הוא כח      התשובה       ולא הייתי יודע [באותה

או51      כך הוא כח      התשובה       ולא הייתי יודע באותה

ששון      כך הוא כח      התשובה       ולא הייתי יודע באותה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שעה א'  אדם הראשון כך מזמור שיר ליום השבת אמ"ר    לוי

וטי    שעה אמ'

פירק

מינ    שעה אמ'               מזמור שיר ליום השבת א"ר     לוי

פריז   שעה א'  אדם הראשון    מזמור שיר ליום השבת א"ר     לוי

דפוס   שעה אמר אדם הראשון    מזמור שיר ליום השבת אמר  ר' לוי

ירו1

או3    שעה אמ'               מזמור שיר ליום השבת א"ר     לוי

או51   שעה אמ'               מזמור שיר ליום השבת             אמרו

ששון   שעה אמ'               מזמור שיר ליום השבת

--------------------------------------------------------------------

לונ       המזמור הזה אדם הראשון  אמרו על דעת'      דיהודה

וטי                  אדם הראשון  אמרו על דעתא  ר'  יהודה

פירק

מינ       מזמור  זה  אדם הראשון  אמרו    אדעתא     דיהודה

פריז      מזמור  זה  אדם הראשון  אמרו על דעתיה דר' יהודה

דפוס      המזמור הזה אדם הראשון  אמרו על דעתא  דר' יהודה

ירו1                             אמרו על דעתיה דר' יהודה

או3    זה המזמור     אדם הראשון] אמרו על דעתיה דר' יהודה

או51   זה המזמור     אדם הראשון  אמרו על דעתיה דר' יהודה

ששון   זה המזמור     אדם הראשון  אמרו על דעתיה דר' יהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר'   דאמ' תפילה עשה  את הכל ממי את  למד מחזקיה  חזקיה

וטי    בירבי דאמ' תפילה עשה  את הכל ממי את  למד מחזקיה  חיזק

פירק

מינ    ב"ר   דאמ' תפילה עושה את הכל ממי את  למד מחזקיה

פריז   בר'   דאמ' תפלה  עשת  את הכל ממי את  למד מחזקיה  חזקיה

דפוס   בר'   דאמר תפלה  עשתה את הכל ממי את  למד מחזקיה  חזקיה

ירו1   בר'   דאמ' תפלה  עשת  את     ממי את  למד מחזקיה  חזקיה

או3    בר'   דאמ' תפלה  עשתה את הכל ממי אתה למד מחזקיה

או51   בר'   דאמ' תפלה  עשתה את הכל ממי אתה למד מחזקיה  חזקיה

ששון   בר'        תפלה  עשה  את הכל ממי אתה למד מחזקיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ        עיקר מלכותו לא היתה אלא ארבע עשרה שנה הה"ד       ויהי

וטי    ידו עיקר מלכותו לא היתה אלא ארבע עשרה שנה הה"ד       ויהי

פירק

מינ        עיקר מלכותו לא היתה אלא ארבע עשרה     הה"ד       ויהי

פריז       עיקר מלכותו לא היתה אלא ארבע עשרה שנה הה"ד       ויהי

דפוס       עיקר מלכותו לא היתה אלא ארבע עשרה שנה הדהי דכתיב ויהי

ירו1       עיקר מלכותו לא היה  אלא י"ד       שנה הה"ד       ויהי

או3        עיקר מלכותו לא היה  אלא י"ד       שנה שנא'       ויהי

או51       עיקר מלכותו לא היה  אלא ד'   עשרה שנה שנא'       ויהי

ששון       עיקר מלכותו לא היה  אלא י"ד       שנה הה"ד       ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בארבע עשרה     למלך חזקיהו                            וכיון

וטי    בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב מלך  אשור וגו' וכיון

פירק

מינ    בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו                            כיון

פריז   בארבע עשרה שנה וגו'                                   כיון

דפוס   בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו                            וכיון

ירו1   בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב וגו'           וכיון

או3    בי"ד       שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב                וכיון

או51   בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב                וכיון

ששון   בארבע עשרה שנה למלך חזקיה  וגו'                       וכיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שניתפלל הוסיפו  לו חמש עשרה שנה הה"ד

וטי    שנתפלל  הוסיפו     חמש עשרה שנה הה"ד

פירק

מינ    שנתפלל  ניתוספו לו חמש עשרה שנה הה"ד  ויסב חזקיהו פניו

פריז   שנתפלל  הוסיפו  לו חמש עשרה שנה שנ'

דפוס   שהתפלל  הוסיפו  לו חמש עשרה שנה שנאמר

ירו1   שנתפלל  הוסיפו  לו חמש עשרה שנה

או3    שהתפלל  הוסיפו  לו ט"ו      שנה

או51   שהתפלל  הוסיפו  לו ט"ו      שנה

ששון   שנתפלל  הוסיפו  לו ט"ו      שנה

--------------------------------------------------------------------

לונ                              הנני אוסיף על ימיך חמש עשרה שנה

וטי                              הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה

פירק

מינ    אל הקיר ויתפלל אל יי ואמ' הנני יוסיף על ימ'  חמש עשרה שנה

פריז                             הנני מוסיף על ימיך חמש עשרה שנה

דפוס                             הנני מוסיף על ימיך חמש עשרה שנה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    על דעת'  דר'    יהוש' בן  לוי דאמ' תשובה עשה  את הכל

וטי    על דעתא  דר'    שמעון בן  לוי דאמ' תשובה עשה  את הכל

פירק

מינ       אדעתא דר'    יהושע בן  לוי דאמ' תשובה עושה את הכל

פריז   על דעתיה דר'    יהושע בן  לוי דאמ' תשובה עשת  את הכל

דפוס   על דעתא  דר'    יהושע ב"ל     דאמ' תשובה עשתה את הכל

ירו1   על דעתיה דריב"ל               דאמר תשובה עשת  את הכל

או3    על דעתיה דר'    יהושע ב"ל     דאמ' תשובה עשת  את הכל

או51   על דעתיה דריב"ל               דאמ' תשובה עשתה את הכל

ששון   על דעתיה דריב"ל               דאמ' תשובה עשתה את הכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממי את  למד מאנשי ענתות                             כה

וטי    ממי את  למד מאנשי ענתות                             כה

פירק

מינ    ממי את  למד מאנשי ענתות שנגזר' עליהן גזירה קשה הה"ד כה

פריז               מאנשי ענתות שנ'                         כה

דפוס   ממי את  למד מאנשי ענתות שנאמר

ירו1   ממי את  למד מאנשי ענתות                             כה

או3    ממי אתה למד מאנשי ענתות שנא'                        כה

או51   ממי אתה למד מאנשי ענתות שנ'                         ?ב/כ?ה

ששון   ממי אתה למד מאנשי ענתות שנ'                         כה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמר יי אל אנשי ענתות

וטי    אמר יי על אנשי ענתות וגו'

פירק

מינ    אמר יי על אנשי ענתות המבקשים את נפשך לאמר לא תנבא בשם יי

פריז   אמר יי אל אנשי ענתות

דפוס

ירו1   אמ' יי על אנשי ענתות וגו'

או3    אמ' יי על אנשי ענתות וגו'

או51

ששון   אמר יי על אנשי ענתות וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                    לכן כה אמר יי

וטי                    לכן כה אמר יי

פירק

מינ    ולא תמות בידינו     כה אמר    הנני פוקד           עליהם

פריז                   לכן כה אמר יי

דפוס                       כה אמר יי

ירו1                   לכן כה אמר יי הנני פוקד           עליהם

או3                    לכן כה אמ' יי הנני פוקד           על

או51                          אמר יי הנני פוקד (על אנשי) [עליהם]

ששון                   לכן כה אמר יי הנה  פוקד           עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחוריהם ימותו בחרב

וטי    בחוריהם ימותו בחרב  בניהם  וגו'

פירק

מינ    הבחורים בחרב  ימותו בניהם  ובנותיהם ימותו ברעב ושארית לא

פריז   בחוריהם ימותו בחרב  בניהם  וגו'

דפוס   בחוריהם ימותו בחרב

ירו1   הבחורי' ימותו בחרב  בניהם  ובנותיהם וגו'

או3    הבחורים ימותו בחרב  וגו'

או51   הבחורים ימותו בחרב  [בניהם ובנותיהם וגו'

ששון   הבחורים ימותו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 וכיון   שעשו

וטי                                                 וכיון   שעשו

פירק

מינ    תהיה להם כי אביא רעה אל אנשי ענתות שנת פקדתם וכיון   שעשו

פריז                                                וכיון   שעשו

דפוס                                                וכיון   שעשו

ירו1                                                וכיון   שעשו

או3                                                 [וכיון  שעשו

או51                                                וכיון   שעש..

ששון                                (אם   אין לך)   וכיון   שעשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    תשובה זכו   להתייחס        אנשי  ענתות מאה ועשרים  ושמ'

וטי    תשובה זכו   לה[י]תיחס      ואנשי ענתות מאה ועשרים  ושמונה

פירק

מינ    תשובה זכו   להתייחס   הה"ד אנשי  ענתות מאה ועשרי'  ושמנה

פריז   תשובה זכו   להתייחס        ואנשי ענתות מאה ועשרים  ושמנה

דפוס   תשוב' זכו   להתיחס    שנ'  ואנשי ענתו' מאה ועשרי'  ושמונ'

ירו1   תשובה התחיל להתיחסם        ואנשי ענתות מאה ועשרים  וגו'

או3    תשובה התחיל ליחסן          ואנשי ענתות מאה ועשרים  וגו']

או51   תשובה התחיל להתייחס        ואנשי ענתות מאה ועשרים  וגו']

ששון   תשובה התחיל להתיחסם        אנשי  ענתות             וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם        לך ללמד     מאנשי ענתות למד  מיכניה  דכ'

וטי    אם    אין    ללמד     מאנשי ענתות למוד מיכניה  דכת'

פירק   <...>

מינ    ואם   אין    ללמוד לך מאנשי ענתות למוד מיכוניה

פריז   ואם   אין לך ללמד     מאנשי ענתות למד  מכניה   דכת'

דפוס   ואם   אין לך ללמו'    מאנשי ענתו' למד  מיכניהו

ירו1   אם    אין לך ללמד     מאנשי ענתות למוד מבניה   דכתי'

או3    אם    אין לך ללמוד    מאנשי ענתות למוד מיכניה  דכתי'

או51   אם    אין לך ללמוד    מאנשי ענתות למוד מיכניה  דכתי'

ששון   ואם   אין לך ללמד     מאנשי ענתות למוד מיכניה  דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ        העצב נבזה נפוץ וגו'                  ר' אבה   בר  כהנא

וטי        העצב נבזה נפוץ האיש  הזה  כניהו וגו' ר' אבה   בר  כהנא

פירק

מינ        העצב נבזה נפוץ האיש  הזה  בניהו      ר' ברכיה

פריז       העצב נבזה נפוץ האיש  הזה  כניהו וגו' ר' אבא   בר  כהנא

דפוס       העצב נבזה נפוץ וגו'                  ר' אבא   בר  כהנא

ירו1       העצב נבזה נפוץ האיש  הזה  כניהו וגו' ר' אבא   ב"כ

או3    ביה העצב הזה  נפוץ            כניהו וגו' ר' אבא   בר  כהנא

או51   ביה העצב נבזה נפוץ [האיש הזה] כניהו וגו' ר' אבא   בר  כהנא

ששון   ביה העצב נבזה נפוץ                  וגו' ר' אבא   בר  כהנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' בעצם הזה    שלמוח   שמשאתה     מנפצו    אין בו מאומה

וטי    אמ' כעצם זה     שלמוח   שמשאתה     מנפצו    אין בו מאומה

פירק

מינ    אמ' בעצם זה  של מוח     שמי    שאת מנפצו    אין בו מאום

פריז   א'  כעצם הוא של מוח     שמשאתה     מנפצו    אין בו מאומה

דפוס   אמר בעצב הזה של מוח                שמשמנפצו אין בו מאומה

ירו1   אמ' כעצם זה  של מוח     שמשאתה     מנפצו    אין בו מאומה

או3    אמ' כעצם הזה של מוח     שמשאתה     נופצו    אין בו מאומה

או51   אמ' כעצם הזה    [שלמוח] שמשאתה     מנפצו    אין בו מאומה

ששון   אמ' כעצם הזה של מוח     שמשאתה     נופצו    אין בו מאומה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  אבהו  אמ'  כהותל של תמרה   שמשאתה מנערו אין בו

וטי    ר'  חלבו  אמ'  כחותל    שלתמרה שמשאתה מנערו אין בו

פירק

מינ

פריז   ר'  חלבו  א'   כחותל של תמרה   שמשאתה מנערו אין בו

דפוס   ר'  חלבו  אמר  כחותל של תמרה   שכשאתה מנערו אין בו

ירו1

או3    ר'  חלאבו אומ' כחותל של תמרה   שמשאתה מנערו אין בו

או51   [ר' חלבו  אמר  כחותל    שלתמרה שמשאתה מנערו אין בו

ששון   ר'  חלבו  אמ'  כהותל של תמרה   שמשאתה מנערו אין בו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאומה אם כלי  אין חפץ בו            ר' חמא  בר' חנינא

וטי    מאומה אם כלי  אין חפץ בו  ר' חמא בר ר' חמא  בר  חנינא

פירק

מינ             ככלי אין חפץ בו            ר' חמא  ב"ר חנינא

פריז   מאומה                               ר' חמא  בר' חנינא

דפוס   מאומה                               ר' חמא  בר  חנינא

ירו1                 אין חפץ בו            ר' חייא בר' חנינה

או3    מאומה                               ר' חמא  בר  חנינא

או51   מאומה אם      אין חפץ בו]           ר' חמא  בר  חנינא

ששון   מאומה                               ר' חמא  בר  חנינ'

--------------------------------------------------------------------

לונ        כי כדין      שלמימי רגלים

וטי    אמ'    כיכדין    שלמימי רגלים

פירק

מינ        כי כ?ר?וז של מימי   רגלים [ר' חלבו אמ' כחותל זה של

פריז          ככדין  של מימי   רגלים

דפוס   אמ'    ככדין  של מי     רגלים

ירו1   אמ'    ככדין  של מימי   רגלים

או3    אמ'    ככדין  של מימי   רגלים

או51   אמ'    ככדין     שלמימי רגלים

ששון   אמ'    ככדין  של מימי   רגלים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   ר' ישמעאל בר נחמן אמ'  כי

וטי                                   ר' ישמעאל בר נחמן אמ'

פירק

מינ    תמרה שמישאת מנערו אין בו מאום] ר' ישמעאל בר נחמן      כי

פריז                                  ר' שמו'   בר נחמן א'

דפוס                                  ר' שמואל  בר נחמ' אמ'

ירו1                                  ר' ישמעאל         אמ'

או3                                   ר' ישמעאל         אומ'

או51                                  ר' שמואל  בר נחמן אמ'

ששון                                  ר' ישמע'          אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדין      שלמקיזי דם

וטי    כיכדין    שלמקיז  דם

פירק

מינ    כרוז   של מקיזי   הדם אמ"ר מאיר נשבע הקב"ה שהוא נותק

פריז   ככדין  של מקיזי   דם

דפוס   ככדין  של מקיזי   דם

ירו1   ככדין  של מקיז    דם

או3    ככדין  של מקיזי   דם

או51   ככדין     שלמקיזי דם

ששון   ככדין  של מקיזי   דם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מלכות בית דוד הה"ד חי אני נאם יי כי אם יהיה כניהו בן יהויקים

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משום אתק' אנתקך אין כת' כאן

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אלא אתקנך משם איתקנך בתשובה שממקום שהיתה נתיקתו שם היתה

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ"ר    זירא  מילא        הדא   שמעית

וטי          אמ'  ר' זירא  מילא        חדא   שמעית

פירק

מינ    תקנתו א"ר     זעירא מי    לא    הדא   שמעית

פריז         א"ר     זירא  מילא        הדא   שמעית    תמן

דפוס         אמר  ר' זירא  מילתא       הכא   שמעית

ירו1         א"ר     זירא  מלה         חדא   שמעית

או3          א"ר     זירא  מילה        חדא   שמעית

או51         א"ר     זירא  מילתא (הוא) [חדא] (ד)שמעית תמן

ששון         א"ר     זעירא מילה        הוה   שמעית

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן ר'  ישמעל  בר  רבי יצחק דהוה דריש הכא  ולא  אנא ידע

וטי    מן ר'  ישמעאל בר  רב  יצחק דהוה דריש האכא ולית אנא ידע

פירק

מינ       מר' שמואל  בר  רב  יצחק דהוה דריש הכא  ולית אנא ידע

פריז   מן ר'  שמו'   בר'     יצחק דהוה דריש הכא  ולית אנא ידע

דפוס   מן ר'  שמואל  בר  רב  יצחק דהוה דריש הכא  ולית אנא ידע

ירו1   מן ר'  ישמעאל בר  רב  יצחק דהוא דריש הכא  ולא      ידענא

או3       מר' ישמעאל בר'     יצחק דהוה דריש הכא  ולא      ידענא

או51   מן ר'  ישמעאל בר  רב  יצחק דהוה דריש הכא  ולית אנא ידע

ששון      מר' ישמע'  בר      יצח' דהוה דריש הכא  ולא      ידענא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהו     אמ' ליה ר' אחא אריכא   דילמ' דא הוא     כתבו את

וטי    מה  הוא א'  ליה ר' אחא אריכא   דילמא דא היא     כתבו את

פירק

מינ    מה  היא אמ' ליה ר' אחא אריכא   דילמ' דא היא     כתבו את

פריז   מהו     א'  ליה ר' אחא אריכא   דילמא דא היא     כתבו את

דפוס   מהו     אמ' ליה ר' אחא אריכא   דילמא דא היא     כתבו את

ירו1   מה  הוה א"ל     ר' אחא אריכא   דילמ' דא היא     כתבו את

או3    מהו     א"ל     רב אחא         דילמא דא היא     כתבו את

או51   מה  הוא א"ל     רב אחא [אריכא] דילמ' מן הדא הוא כתבו את

ששון   מהו     א"ל     רב אחא         דילמ' דא היא     כתבו את

--------------------------------------------------------------------

לונ    האיש הזה ערירי גבר לא יצלח  בימיו אמ' לו  הין  בימיו אינו

וטי    האיש הזה ערירי גבר לא יצלח  בימיו אמ' לו  הין  בימיו אינו

פירק

מינ    האיש הזה ערירי גבר לא יצילח בימיו אמ' ליה אין  בימיו אין

פריז   האיש הזה ערירי גבר לא יצלח  בימיו א'  לו  הן   בימיו אינו

דפוס   האיש הזה ערירי גבר לא יצלח  בימיו אמר ליה הין  בימיו אינו

ירו1   האיש הזה ערירי גבר לא יצלח  בימיו אמ' לו  הן   בימיו אינו

או3    האיש הזה ערירי גבר לא יצליח בימיו אמ' ליה הן   בימיו אינו

או51   האיש הזה ערירי גבר לא יצלח  בימיו א"ל     [הן] בימיו אינו

ששון   האיש הזה ערירי גבר לא יוצלח בימיו א"ל     הן   בימיו אינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצליח ב[י]מי בנו מצליח ר' אחא בר'   [ור'] אבין בר

וטי    מצליח בימי   בנו מצליח ר' אחא ביר'  ור'   אבון בר

פירק

מינ    מצליח ובימי  בנו מצליח ר'                 אבן  בר

פריז   מצליח בימי   בנו מצליח ר' אחא ביר'  ור'   אבין בר'

דפוס   מצליח בימי   בנו מצליח ר' אחא       ור'   אבין בר

ירו1   מצליח בימי   בנו מצליח ר' אחא בר'   ור'   אבין בר'

או3    מצליח בימי   בנו מצליח ר' אחא ב"ר   ור'   אבין בר'

או51   מצליח בימי   בנו מצליח ר' אחא [בר'] ור'   אבין בר'

ששון   מצליח בימי   בנו מצליח ר' אחא       ור'   אבין בר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנימן  בש"ר      אבא  בריה דרב פפי        גדולה

וטי    בנימן  בשם   ר'  אבא  בריה דרב פאפי       גדולה

פירק

מינ    מניומי       ור' אבא  בריה דרב פפי        גדולה

פריז   בנימן  בשם   ר'  אבא  בריה דרב פפי        גדולה

דפוס   בנימין בשם   ר'  אבא                      גדול  הוא כחה

ירו1   בנימן  בש"ר      אבין בריה דרב פפי        גדולה

או3    בנימין בש"ר      אבין בריה דרב פפי        גדולה

או51   בנימין [בש"ר     אבין בריה     דרב  פיפי] גדולה

ששון   בנימין בש"ר      אבין בריה דרב פפי        גדולה

--------------------------------------------------------------------

לונ       תשובה שמבטלין את השבועה ואת הגזירה                שבועה

וטי       תשובה שמבטלת  את השבועה ואת הגזירה                שבועה

פירק

מינ       תשובה שמבטלת  את השבוע' ואת הגזירה                שבועה

פריז      תשובה שמבטלת  את השבועה ואת הגזירה                שבועה

דפוס   של תשובה שמבטלת                גזירה    ומבטלת שבועה שבועה

ירו1      תשובה שמבטלת  את השבועה ואת הגז[י]רה              שבועה

או3       תשובה שמבטלת  את השבועה ואת הגזירה                שבועה

או51      תשובה שמבטלת  את השבועה ואת הגזירה                שבועה

ששון      תשובה שמבטלת  את השבועה ואת הגזירה                שבועה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מנ'        חי אני נאם יי כי אם יהיה כניהו

וטי    מנין       חי אני נאם יי כי אם יהיה כניהו      בן יהויקים

פירק

מינ    מניין שנ'  חי אני נאם יי כי אם יהיה בניהו      בן יהויקים

פריז   מנין       חי אני נאם יי כי אם      כניהו      בן יהויקים

דפוס         שנא' חי אני נאם יי כי אם יהיה בניהו      בן יהויקים

ירו1   מנין  שנא' חי     נאם יי כי אם      בניהו      בן יהויקים

או3    מנין  שנא' חי אני נאם יי כי אם יהיה יכניה

או51   מנין  שנ'  חי אני נאם יי כי אם יהיה (ב)[כ]ניהו בן יהויקים

ששון   מנין  שנ'  חי אני נאם יי כי אם יהיה כניהו      בן יהויקים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  אמ"ר

וטי    מלך  יהודה חותם על יד ימיני וגו'              אמ'

פירק

מינ    מלך  יהודה חותם על יד ימיני      כי משם אתקנך

פריז   מלך  יהודה חותם על יד ימיני וג'               א"ר

דפוס   וגו'

ירו1   מלך  יהודה וגו'                               א"ר

או3    מלך  יהודה חותם על יד ימיני וגו' כי משם אתקנך א"ר

או51   מלך  יהודה חותם על יד ימיני      כי משם אתקנך א"ר

ששון   מלך  יהודה וגו'                               א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       חנינה בר      יצחק איתקנך אין כת'      אלא אתקנך  משם

וטי    ר' חנינא בר      יצחק איתקנך אין כתוב כן  אלא אתקינך משום

פירק

מינ

פריז      חנינא בר      יצחק                         אתקנך  משם

דפוס

ירו1      חיננא בר   רב יצחק אינתקך אין כתי' כאן אלא אתקנך  משם

או3                     יצחק אנתקך  אין כתי' כאן אלא אתקנך  משם

או51                         אנתקך  אין כתי' כאן אלא אתקנך  משם

ששון      הונא  בש"ר    יצח' אנתקך  אין כתי' כאן אלא אתקנך  משם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתקינך בתשובה מקום  שהיתה   נתיקתו שם תהא  תקנתו

וטי    אתקינך בתשובה מקום  [ש]היתה נתיקתו שם היתה תקנתו

פירק

מינ

פריז   אתקינך בתשובה מקום  שהיתה   נתיקתו שם      תקנתו

דפוס                                                    ומבטלת

ירו1   אתקנך  בתשובה מקום  שהיתה   נתיקתו שם תהא  תקנתו

או3    אתקנך  בתשובה ממקום שהיתה   נתיקתו שם תהא  תקנתו

או51   אתקנך  בתשובה ממקום שהיתה   נתיקתו שם תהא  תקנתו

ששון   אתקנך  בתשובה ממקום שהיתה   נתיקתו שם תהיה תקנתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגזירה מנ'                    כתבו את האיש הזה ערירי

וטי    וגזירה מנין                   כתבו את האיש הזה ערירי גבר

פירק

מינ    גזירה  מניין                  כתבו את האיש הזה ערירי גבר

פריז   וגזירה מנין                   כתבו את האיש הזה ערירי גבר

דפוס   גזירה             כה  אמר יי  כתבו את האיש הזה ערירי

ירו1   וגזרה  מנין  שנא' כה  אמ' יי  כתבו את האיש הזה ערירי

או3    גזירה  מנין  שנא' כה  אמ' יי  כתבו את האיש הזה ערירי

או51   גזירה  מנין  שנא' [כה אמר יי] כתבו את האיש הזה ערירי

ששון   וגזירה מנין  שנ'  כה  אמר יי  כתבו את האיש הזה ערירי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   וכת'        ובני יכניה  אסיר     ושאלתיאל

וטי    לא יצלח  בימיו וכת'        ובני יכניה  אסיר     שאלתיאל

פירק

מינ    לא יצליח בימיו וכת'        ובני יכניה  אסיר     שאלתיאל

פריז   לא יצלח  בימיו וכת'        ובני יכניה  אסיר     שאלתיאל

דפוס                  וכת'        ובני יכניה  אסיר בנו שלתיאל

ירו1                  וכתי' (הנה) ובני יכניהו אסיר בנו שאלתיאל

או3                   וכתי'            יכניה  אסיר בנו שאלתיאל

או51                  וכתי'            יכניהו אסיר בנו שאלתיאל

ששון                  וכתו' אחר   זה   יכניהו אסיר בנו שאלתיאל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנו א"ר פינחס בר            ירמיה        אסיר

וטי    בנו א"ר פינחס בר   רב       ירמיה        אסיר

פירק

מינ    בנו א"ר חנינא בר            פפא          אסיר   יכניה

פריז   בנו א"ר פנחס  בר   רב       ירמיה

דפוס   בנו                                      אסיר

ירו1   בנו א"ר פנחס  בר'           ירמיה        אסיר

או3    בנו א"ר פנחס  בר'  (בנימין) ירמיה        אסיר

או51   בנו א"ר פנחס  בר'           נחמיא        אסיר

ששון   בנו א"ר פנח'  בש"ר          ירמיה (חבוש) [אסיר]

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה חבוש בבית האסורים  שלתיאל      שממנו הושתלה מלכות

וטי    שהיה חבוש בבית האסורים              שממנו הושתלה מלכות

פירק

מינ    שהיה חבוש בבית האיסורי' שאלתיאל     שממנו הושתלה מלכות

פריז   שהיה חבוש בבית האסורין              שממנו הושתלה מלכות

דפוס   שהיה אסיר בבית האסירים  שלתיאל  בנו שממנו הושתלה מלכות

ירו1   שהיה חבוש בבית האוסרין  שאלתיאל     שממנו הושתלה מלכות

או3    שהיה חבוש בבית האסורים  שאלתיאל     שממנו הושתלה מלכות

או51   שהיה חבוש בבית האסורי'  שאלתיאל     שממנו הושתלה מלכות

ששון   שהיה חבוש בבית האסורי'  שאלתיאל     שממנו הושתלה מלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית דוד  אמ"ר    תנחומ'           אסיר זה הקב"ה  שנאסר

וטי    בית דויד אמ'  ר' תנחומא           אסיר זה הקב"ה  שנאסר

פירק

מינ    בית דוד  א"ר     חנינא  ב"ר יצחק  אסיר זה שהקב"ה שאסר

פריז   בית דוד  א"ר     תנחומא           אסיר זה הקב"ה  שנאסר

דפוס   בית דוד  אמר  ר' תנחום  ב"ר ירמיה אסיר זה הקב"ה  שאסר

ירו1   בית דוד  א"ר     תנחומא           אסיר זה הקב"ה  שאסר

או3    בית דוד  א"ר     תנחומא           אסיר זה הקב"ה  שאסר

או51   בית דוד  א"ר     תנחום            אסיר זה הב"ה   שאסר

ששון   בית דוד  א"ר     תנחו'                 זה הב"ה   שאסר

--------------------------------------------------------------------

לונ       עצמו בשבועה   שלתיאל  שנשאל    לבית דין     שלמעלה והתירו

וטי       עצמו בשבועה   שאלתיאל שנשאל    לבית דין     שלמעלה והתירו

פירק

מינ       עצמו בשבועה   שאלתיאל שנשאל    לבית דין  של מעלה   והתירו

פריז      עצמו בשבועה   שאלתיאל ששאל     לבית דין  של מעלה   והתירו

דפוס   את עצמו בשבועה   שאלתיאל ששאל  אל לבית דינו של מעלה

ירו1      עצמו בשבועה   שאלתיאל שנשאל    בב"ד      של מעלה   והתירו

או3       עצמו בתשובה   שאלתיאל שנשאל    בב"ד      של מעלה   והתירו

או51      עצמו [ב]שבועה שאלתיאל שנשאל    בב"ד      של מעלה   והתירו

ששון      עצמו בשבועה   שאלתיאל שנשאל    בב"ד      של מעלה   והתירו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו    נדרו על  דעת'         דר'  יהושע בן לוי דאמ'

וטי    לו את נדרו על  דעתא         דר'  יהושע בן לוי דא'

פירק

מינ    לו את נדרו     אדעתא        דר'  יהושע בן לוי

פריז   לו את נדרו על  דעתיה        דר'  יהושע בן לוי דאמ'

דפוס      על נדרו על  דעתיה        דר'  יהושע בן לוי דאמ'

ירו1   לו את נדרו ע"ד       דריב"ל דאמ'

או3    לו את נדרו על  דעתיה דריב"ל דאמ'

או51   לו את נדרו על  דעתיה דריב"ל דאמ'

ששון   לו את נדרו על  דעתיה דריב"ל דאמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    תפילה עשה  מחצה ממי את  למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

וטי    תפילה עשה  מחצה ממי את  למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

פירק

מינ    תפילה עושה מחצה ממי את  למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

פריז   תפלה  עשת  מחצה ממי את  למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

דפוס   תפלה  עשתה מחצה ממי את  למד מאהרן שבתחלה נגזרה       גזירה

ירו1   תפלה  עשת  מחצה ממי את  למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

או3    תפלה  עשת  מחצה ממי את  למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

או51   תפלה  עשתה מחצה ממי את  למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

ששון   תפלה  עשתה מחצה ממי אתה למד מאהרן        שנגזרה עליו גזירה

--------------------------------------------------------------------

לונ             הה"ד ובאהרן התאנף יי מאד  וגו'        ר'

וטי         קשה הה"ד ובאהרן התאנף יי וגו'             ר'

פירק

מינ         קשה שנ'  ובאהרן התאנף יי מאד  להשמידו     ר'

פריז        קשה הה"ד ובאהרן התאנף יי וגו'             ר'

דפוס   עליו     שנא' ובאהרן התאנף יי מאד  להשמידו אמר ר'

ירו1        קשה הה"ד ובאהרן התאנף יי מאד  להשמידו     ר'

או3         קשה שנא' ובאהרן התאנף יי מאד  להשמידו     ר'

או51        קשה שנ'  ובאהרן התאנף יי מאד  להשמידו     ר'

ששון        קשה שנ'  ובאהרן התאנף יי מאד  להשמידו     ר"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהושע דסיכנין בש"ר     לוי אמ' אין לשון השמדה כת'  כן  אלא

וטי    יהושע דסכנין  בשום  ר' לוי     אין לשון השמדה כתוב כן  אלא

פירק

מינ    יהושע דסיכני  בשם   ר' לוי     אין לשון       כת'  כאן אלא

פריז   יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי א'  אין לשון השמדה כת'  כאן אלא

דפוס   יהושע דסיכנין בשם   ר' לוי     אין      השמדה          אלא

ירו1   יהושע דסכנין  בשר"ל            אין לשון השמדה          אלא

או3    יהושע דסכנין  בשר"ל        אמ' אין לשון השמדה          אלא

או51   יהושע דסכנין  בשר"ל        אמ' אין לשון השמדה          אלא

ששון         דסכנין  בשר"ל        אמ' אין לשון השמדה          אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשון כילוי בנים ובנות המד"א             ואשמיד פריו ממע'

וטי         כילוי בנים ובנות היך   מה  דאת אמר ואשמיד פריו מלמעל

פירק

מינ         כילוי בנים ובנות הה"ד              ואשמיד פריו ממעל

פריז        כילוי בנים ובנות היך   מה  דאת אמר ואשמיד פריו ממעל

דפוס        כילוי בני'             כמה דאת אמ' ואשמיד פריו ממעל

ירו1        כלוי  בנים       היך   כמה דאת אמר ואשמיד פריו ממעל

או3         כילוי בנים       כד"א              ואשמיד פריו ממעל

או51        כליון בנים       כד"א              ואשמיד פריו ממעל

ששון        כילוי בני'       כמד"א             ואשמיד פריו ממעל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושרשיו מת'  כיון שהתפלל                                מתו

וטי    ושרשיו מתחת כיון שהתפלל                                מתו

פירק

מינ    ושרשיו מתחת כיון שנתפלל                                מתו

פריז   ושרשיו מתחת כיון שהתפלל                                מתו

דפוס   ושרשיו מתח' כיון שהתפלל משה עליו נמנעה ממנו חצי הגזירה מתו

ירו1               כיון שנתפלל משה                            מתו

או3    ושרשיו מתחת כיון שנתפלל משה                            מתו

או51   ושרשיו מתחת כיון שהתפלל משה                            מתו

ששון               כיון שנתפלל משה                            מתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנים ונשתירו  שנים       קח את אהרן ואת בניו אתו

וטי    שנים ונשתיירו שנים       קח את אהרן ואת בניו אתו

פירק                               את אהרן ואת בניו אתו

מינ    שנים ונשתיירו שנים

פריז   שנים ונשתיירו שנים <...>    את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים

דפוס   שנים ונשתיירו שנים הה"ד  קח את אהרן ואת בניו אתו

ירו1   שנים ונשארו   שנים       קח את אהרן ואת בניו

או3    שנים ונשתיירו שנים       קח את אהרן ואת בניו

או51   שנים ונשארו   שנים       קח את אהרן ואת בניו אתו

ששון   ב'   ונשתיירו ב'         קח את אהרן ואת בניו אתו