לונ    {ו}                         ואת הבגד'  אמ"ר    סימ'  ?כ/ב?שם

וטי    {ו}                         ואת הבגדים אמ'  ר' סימון כשם

פירק   {ו}                         ואת הבגדים א'   ר' סימון כשם

מינ    {ו} קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים א"ר     סימון כשם

פריז   {ו}                                    א"ר     סימון כשם

דפוס   {ו}                         ואת הבגדים א"ר     סימ'  כשם

ירו1   {ו}                         ואת הבגדים א"ר     סימון כשם

או3    {ו}                         ואת הבגדים א"ר     סימון כשם

או51   {ו}                         ואת הבגדים א"ר     סימון כשם

ששון   {ו}                                    א"ר     סימון כשם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהקרבנות מכפרין  כך הבגדים מכפרין

וטי    שהקרבנות מכפרין  כך בגדים  מכפרין

פירק   שהקרבנות מכפרין  כך הבגדים מכפרין

מינ    שמכפרי'  קרבנות  כך בגדים  מכפרין ורב ענייני בר ססין

פריז   שהקרבנות מכפרין  כך בגדים  מכפרין

דפוס   שהקרבנות מכפרים  כך הבגדים מכפרין

ירו1   שהקרבנו' מכפרי'  כך בגדים  מכפרי'

או3    שהקרבנות מתכפרין כך הבגדים מכפרין

או51   שהקרבנות מכפרין  כך הבגדי' מכפרי'

ששון   שהקרבנות מכפרין  כך הבגדים מכפרין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אמ' למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרש' קרבנו' לומ' לך מה קרבנו'

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                דתנן  כהן  גדול

וטי                                דתנן  כהן  גדול

פירק                               דתנן  כהן  גדול (מכפרין)

מינ    מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין תנינן כהן  גדול

פריז                               דתנן  כהן  גדול

דפוס                               דתנן  כהן  גדול

ירו1                               דתנן  כהן  גדול

או3                                דתנן  כ"ג

או51                               דתנן  כה"ג

ששון                               דתנן  כ"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    משמש בשמנה  כלים  וההדיוט בארבעה בכתנת         במכנס'

וטי    משמש בשמונה כלים  וההדיוט בארבעה בכתנת         במכנסיים

פירק   משמש בשמונה כלים  וההדיוט בארבעה בכתנת         ובמכנסים

מינ    משמש בשמנה  כלים  וההדיוט בארבעה בכתונת        ובמכנסי[ם]

פריז   משמש בשמנה  בגדים וההדיוט בארבעה בכתנת         במכנסים

דפוס   משמש בשמונה בגדים וההדיוט בארבעה בכתנת         ומכנסי'

ירו1   משמש בח'    בגדי' והדיוט  בד'    בכתונת ומצנפת ומכנסים

או3    משמש בשמונה בגדים והדיוט  בד'    כתונת  ומצנפת מכנסים

או51   משמש בח'    בגדי' והדיוט  בד'    כתנת   ומצנפת ומכנסים

ששון   משמש בח'    בגדים והדיוט  בד'    כתונת  ומצנפת מכנסים

--------------------------------------------------------------------

לונ    במצנפת  ובאבנט   הוסיף  עליו  כהן  גדול  חשן  ואפוד

וטי    במצנפת  ובאבנט   מוסיף  עליו  כהן  גדול  חשן  ואפוד

פירק   במצנפת  ובאבנט   הוסיף  עליו  כהן  גדול  חשן  ואפוד

מינ    ובמצנפת ואבנט    ומוסיף עליו  כהן  גדול  חשן  ואפוד

פריז   במצנפת  ?וב?אבנט מוסיף  עליהן כהן  גדול  חשן  ואפוד

דפוס   במצנפת  ובאבנט   מוסיף  עליו  כהן  גדול  חשן  ואפוד

ירו1           ובאבנט   מוסיף  עליו  כ"ג        חשן  ואפוד

או3            ואבנט    מוסיף  עליו  הכהן הגדול חשן  ואפוד

או51           ואבנט    מוסיף  עליו  כ"ג        חושן ואפוד

ששון           ואבנט    מוסיף  עליו  כ"ג        חשן  ואפוד

--------------------------------------------------------------------

לונ          ומעיל וציץ כתנת    לכפר על לבושי כלאים המד"א

וטי          ומעיל וציץ כתנת    לכפר על לובשי כלאים היך    מה

פירק         ומעיל וציץ כתונ?ת? לכפר על לבושי כלאים כמדתמר

מינ          ומעיל וציץ

פריז         ומעיל וציץ כתנת    לכפר על לובשי כלאים היך    מה

דפוס         ומעיל וציץ הכתונת  לכפר על לבושי כלאים כמה    דתימר

ירו1         ומעיל וציץ כתונת   לכפר על לובשי כלאים

או3    [ציץ] ומעיל      כתונת   לכפר על לובשי כלאים

או51   ציץ   ומעיל

ששון   ציץ   ומעיל      כתונת   לכפר על לובשי כלאים

--------------------------------------------------------------------

לונ            ועשה לו כתנת  פסים

וטי    דאת אמר

פירק           ועשה לו כתונת פסים

מינ                                       כתונת לכפר על שפיכות

פריז   דאת אמר

דפוס           ועשה לו כתנת  פסים

ירו1                              ()[נ"א] כתונת לכפר על שפיכות

או3

או51                                      כתנת  לכפר על שפ"ד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           מכנסים       על

וטי

פירק                                          מכנסיים לכפר על

מינ    דמים הה"ד       ויטבלו   את הכתונת בדם מכנסים  לכפר על

פריז

דפוס                                          מכנסי'  לכפר על

ירו1   דמים כמה  דתימא ויטבלו   את הכתונת בדם מכנסים  לכפר על

או3                                           מכנסים  לכפר על

או51        כד"א       ויט[ב]לו את הכתנת  בדם מכנסים  לכפר על

ששון                                          מכנסים  לכפר על

--------------------------------------------------------------------

לונ    גילוי עריות  המד"א

וטי

פירק   גילוי עריות  כמדתמר

מינ    מגלי  עריות  הה"ד

פריז                                     ושמת המצנפת על ראשו אבנט

דפוס   גלוי  עריות  כמה    דתימ'

ירו1         העריות היך    מה    דאת אמר

או3          העריות דכתיב

או51   ג"ע          כד"א

ששון         העריות דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ         ועשה להם מכנסי בד לכס'  בשר ערוה מצנפת לכפר על

וטי         ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

פירק        ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

מינ         ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

פריז   מנין ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

דפוס        ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

ירו1        ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

או3                           לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

או51        ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת מכפר על

ששון                          לכסות בשר ערוה מצנפת לכפר על

--------------------------------------------------------------------

לונ    גסי  הרוח

וטי    גסי  הרוח

פירק   גסי  הרוח

מינ    גסי  הרוח כדרב חנינא דאמ' רב חנינא אמ' הקב"ה יבא דבר שבגבוה

פריז   גסי  הרוח

דפוס   גסות הרוח

ירו1   גסי  הרוח

או3    גסי  הרוח

או51   גסי  הרוח

ששון   גסי  הרוח

--------------------------------------------------------------------

לונ                       המד"א             ושמת    המצנפת על

וטי                       היך    מה דאת אמר ושמת    המצנפת על

פירק                      כמדתמר            ושמת    המצנפת על

מינ    ויכפר על מעשה גבוה הה"ד              ושמת    המצנפת על

פריז                      היך    מה דאת אמר ושמת    המצנפת על

דפוס                      הכד"א             ושמת    המצנפת על

ירו1                      היך    מה דאת אמר ושמת    המצנפת על

או3                       כד"א              ושמת    המצנפת על

או51                      כד"א              ושמת    המצנפת על

ששון                      כמד"א             ושמת את המצנפת על

--------------------------------------------------------------------

לונ    ראשו      אבנט                                מנ'  על מן

וטי    ראשו      אבנט                                מנין

פירק   ראשו      אבנט                                        מן

מינ    ראשו      אבנט מכפר על הרהור הלב אהיכא דאיתיה         למאן

פריז   ראשו ראשו אבנט                                מנין

דפוס   ראשו      אבנט                                        מאן

ירו1   ראשו      אבנט                                        איכא

או3    ראשו      אבנט

או51   ראשו      אבנט                                        [איכא]

ששון   ראשו      אבנט                                        איכא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דאמ'    עקמנין       ומן    דאמ'  על הגנבים אמ"ר

וטי    דאמ' על עקמנין       ומאן   דאמ'  על הגנבין א"ר

פירק   דאמ' על עקמנין       ומן    דאמ'  על הגנבים אמ'  ר'

מינ    דאמ' על העקמנין      למאן   דאמ'  על הגנבים א"ר

פריז   דאמ' על עקמנין       ומאן   דאמ'  על הגנבים א"ר

דפוס   דאמ' על עומקנין שבלב ומאן   דאמ'  על הגנב   א"ר

ירו1   למ"ד על עקמנין       ואיכא  למ"ד  על גנבים  א"ר

או3    א"ד  על עקמנין       ואמ"ד        על הגנבים א"ר

או51   מ"ד  על עקמנין  שבלב ו[איכא ]מ"ד  על הגנבים ר'

ששון   מ"ד  על העקמנין      ואית   דאמרי על הגנבים אר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לוי אבנט שלשים ושתים     היה                     והיה עוקמו

וטי    לוי אבנט שלשים ושתים אמה היה                     והיה עוקמו

פירק   לוי אבנט שלשים ושתים ש'  היה                          ועיקמו

מינ    לוי אבנט שלשים ושתים אמה                         שהיה עוקמו

פריז   לוי אבנט שלשים ושתים אמה היה                     והיה עוקמו

דפוס   לוי אבנט שלשים ושתים     היה                          ועומקו

ירו1   לוי אבנט ל"ב         אמה היה           בחשבון לב והיה עוקמו

או3    לוי אבנט ל"ב         אמה היה           כחשבון לב והיה עוקמו

או51   לוי אמ'  ל'    ושתים אמה היה אבנט כנגד חשבון  לב ולכך עוקמו

ששון       אבנט ל"ב         אמה היה      כנגד חשבון  לב והיה עוקמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניו ולאחריו

וטי    לפניו ולאחריו

פירק   לפניו ולאחריו

מינ    לפניו ולאחריו

פריז   לפניו ולאחריו

דפוס   לפניו ולאחוריו למאן דאמ'      על עומקני'  שבלב ומאן דאמ'

ירו1   לפניו ולאחריו            לכפר על עקומין   שבלב מ"ד

או3    לפניו ולאחריו            לכפר על העקמומין שבלב מ"ד

או51   לפניו ולאחריו       כדי  לכפר על העוקמנין שבלב מאן  דאמ'

ששון   לפניו ולאחריו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס        על הגנבים לפי שהיה חלול כנגד הגנבים שעושי' מעשיהם

ירו1   לכפר על הגנבים לפי שהיה חלול כנגד הגנבים שעושין מעשיהם

או3         על הגנבים לפי שהיה חלול כנגד הגנבים שעושין מעשיהן

או51        על הגנבים לפי שהיה חלול כנגד הגנבים שעושין מעשיהם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         חשן  מכפר על מטי   דינין  המד"א              ונתת

וטי         חשן  מכפר על מטי   דינין  היך     מה דאת אמר ונתת

פירק        חשן  מכפר על מטי   דינין  כמדתמר             ונתת

מינ         חשן  לכפר על מטי   דינין  הה"ד               ונתתה

פריז        חשן  לכפר על מטי   דינין  היך     מה דאת אמר ונתת

דפוס   בסתר חשן  מכפר על מטי   דינין  הכמדתמ'            ונתת

ירו1   בסתר חשן  מכפר על מטי   הדין   היך     מה דאת אמר ונתת

או3    בסתר חשן  מכפר על עינוי הדין   שנא'               ונתת

או51   בסתר חושן מכפר על מטי   [ה]דין כד"א               ונתת

ששון        חשן  מכפר על מטי   הדין   שנ'                ונתת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל חשן  המשפט                       אפוד לכפר על    עבו'

וטי    אל חשן  המשפט את האורים ואת  התומים אפוד לכפר על    עבודה

פירק   אל חשן  המשפט                       אפוד לכפר על    עבוד'

מינ    אל חשן  המשפט                       אפוד לכפר על    עבוד'

פריז   אל חשן  המשפט את האורים ואת  התומים אפוד מכפר על    ע"ז

דפוס   אל חשן  המשפט                       אפוד לכפר עובדי עבודה

ירו1   אל חשן  המשפט                       אפוד מכפר על    ע"ז

או3    אל חשן  המשפט                       אפוד מכפר על    ע"ז

או51   את חושן המשפט                       אפוד מכפר על    ע"ז

ששון   אל חשן  המשפט את האורים וגו'        אפוד מכפר על    ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    זרה המד"א              ואין      אפוד ותרפים      מעיל

וטי    זרה היך     מה דאת אמר אין       אפוד ותרפים      מעיל

פירק   זרה שנ'                ואין      אפוד ותרפים      מעיל

מינ    זרה הה"ד               אין       אפוד ותרפים      מעיל

פריז       היך     מה דאת אמר אין       אפוד ותרפים      מעיל

דפוס   זרה שנ'                ואין      אפוד ותרפים      מעיל

ירו1       היך     מה דאת אמר אין       אפוד ותרפים      מעיל

או3        שנא'               ואין      אפוד ותרפים      מעיל

או51       שנ'                אין       אפוד (ב)[ו]תרפים מעיל

ששון       (ו)שנא'            וא(ו)[י]ן אפוד ותרפים      מעיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  סימון בש"ר       נתן אמ' שני דברים אין       להם

וטי    ר'  סימון בשום ר'    נתן     שני דברים אין       להם

פירק   ר'  סימון בשם  ר'    נתן אמ' שני דברים אין       להן

מינ    א"ר סימון א"ר  יהושע בן  לוי כ'  דברים לא  מצינו להן

פריז   ר'  סימון בשם  ר'    נתן     שני דברים אין       להם

דפוס   ר'  סימון בשם  ר'    נתן אמ' שני דברים אין       להם

ירו1   ר'  סימון בש"ר       נתן אמ' ב'  דברים אין       להם

או3    ר'  סימון בש"ר       נתן אמ' שני דברים אין       להם

או51   ר'  סימון בש"ר       נתן אמ' שני דברי' אין       להם

ששון   ר'  סימון בש"ר       נתן אמ' ב'  דברים אין       להם

--------------------------------------------------------------------

לונ    כפרה         ונתנה  להן התורה                   ואילו הן

וטי    כפרה         ונתנה  להם תורה                    אלו   הן

פירק   כפרה         ונתנה  להן תורה      כפרה          ואילו הן

מינ    כפרה בקרבנות ומצינו               כפרה בדבר אחר ואילו הן

פריז   כפרה         ונתת   להם תורה                    אלו   הן

דפוס   כפרה         ונתנה  להן תורה      כפרה          ואלו  הן

ירו1   כפרה         ונתנה      תורה  להם כפרה          ואלו  הן

או3    כפרה                                            ואלו  הן

או51   כפרה         [ונתנה     תורה  להם כפרה          ואלו  הן]

ששון   כפרה                                            ואלו  הן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשון הר(ג)[ע] והורג  נפש בשגגה הא'   לשון הרע אין לו כפרה

וטי    לשון הרע      והורג  נפש בשגגה האומר לשון הרע אין לו כפרה

פירק   לשון הרע      והורג  נפש בשגגה       לשון הרע אין לו כפרה

מינ    לשון הרע      וההורג נפש בשגגה

פריז   לשון הרע      והורג  נפש בשגגה האומ' לשון הרע אין לו כפרה

דפוס   לשון הרע      והורג  נפש בשגגה       לשון הרע אין לו כפרה

ירו1   לשון הרע      והורג  נפש בשגגה האומ' לשון הרע אין לו כפרה

או3    לשון הרע      והורג  נפש בשגגה האומר לשון הרע אין לו כפרה

או51   לשון הרע      והורג  נפש בשגגה האומ' לשון הרע אין לו כפרה

ששון   לשון הרע      והורג  נפש בשגגה האומ' לשון הרע אין לו כפרה

--------------------------------------------------------------------

לונ           ונתנה לו  התורה כפרה במה מתכפר לו בזגי    המעיל

וטי           ונתנה לו  תורה  כפרה במה מתכפר לו בזיגי   המעיל

פירק          ונתנה להן תורה  כפרה במה מתכפר לו בזגי    המעיל

מינ

פריז          ונתנה לו        כפרה במה מתכפר לו בזיגי   המעיל

דפוס          ונתנה לו  תורה  כפרה במה יתכפר לו בזגי    המעיל

ירו1          ונתנה לו  תורה  כפרה במה מתכפר לו בזוגי   מעיל

או3    והתורה נתנה  לו        כפרה במה נתכפר לו בזגי    מעיל

או51   והתורה נתנה  לו        כפרה במה נתכפר לו בז[ו]גי מעיל

ששון   והתורה נתנה  לו        כפרה במה נתכפר לו בזגי    מעיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד       פעמן  זהב ורימון פעמ'  זהב ורימון

וטי    הה"ד       פעמון זהב ורמון  פעמון זהב ורמון  על שולי

פירק   הה"ד       פעמן  זהב ורימון פעמון זהב ורימון

מינ

פריז   הה"ד       פעמון זהב ורמון  פעמון זהב ורמון  על שולי

דפוס   הדהי  דכת' פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון

ירו1   הה"ד       פעמון זהב וגו'

או3    הה"ד

או51   [הה"ד      פעמון זהב ורמון]

ששון   הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ               והיה על אהרן לשרת                      אמ' הק'

וטי    המעיל סביב והיה על אהרן לשרת ונשמע קול  וגו'      אמ' הקב"ה

פירק              והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו           אמ' הקב"ה

מינ

פריז   המעיל סביב והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו וגו' א'  הקב"ה

דפוס              והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו           אמ'

ירו1                                                     אמ' הקב"ה

או3                                 ונשמע קולו וכו'      אמ' הקב"ה

או51                                                     אמ' הב"ה

ששון                                ונשמע קולו וגו'          אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יבוא הקול ויכפר על הקול ההורג     נפש  בשגגה     אין

וטי    יבוא הקול ויכפר על הקול ההורג     נפש  בשגגה     אין

פירק   יבוא הקול ויכפר על הקול ההורג     נפש  בשג()[ג]ה אין

מינ                            ההורג     נפש  בשגגה     אין

פריז   יבא  הקול ויכפר על הקול וההורג    נפש  בשגגה     אין

דפוס   יבוא הקול ויכפר על הקול ההורג     נפש  בשגגה     אין

ירו1   יבא  הקול ויכפר על הקול ההורג     נפש  בשגגה     אין

או3    יבוא הקול ויכפר על הקול והורג  את הנפש בשגגה     אין

או51   יבוא קול  ויכפר על הקול והורג     נפש  בשגגה     אין

ששון   יבא  הקול ויכפר על הקול הורג      נפש  בשגגה     אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו כפרה        ונתנה לו התורה כפרה במה מתכפר לו במיתת כהן

וטי    לו כפרה        ונתנה לו תורה  כפרה במה מתכפר לו במיתת כהן

פירק   לו כפרה        ונתנה לו תורה  כפרה במה מתכפר לו במיתת כהן

מינ    לו כפרה        ונתנה לו תורה  כפרה במה מתכפר לו במיתת כהן

פריז   לו כפרה        ונתנה לו תורה  כפרה במה מתכפר לו במיתת כהן

דפוס   לו כפרה        ונתנה לו תורה  כפרה במה יתכפר לו במיתת כהן

ירו1   לו כפרה        ונתנה לו תורה  כפרה במה מתכפר לו במיתת כ"ג

או3    לו כפרה והתורה נתנה  לו       כפרה במה מתכפר לו במיתת כהן

או51   לו כפרה והתורה נתנה  לו       כפרה במה מתכפר לו במיתת כהן

ששון   לו כפרה והתורה נתנה  לו       כפרה במה מתכפר    במיתת כ"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    גדול הה"ד                                           אחרי

וטי    גדול הה"ד                                           ואחרי

פירק   גדול                                                ואחרי

מינ    גדול שנ'        כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול ואחרי

פריז   גדול הה"ד                                           ואחרי

דפוס   גדול הדהי דכתיב                                     ואחרי

ירו1        הה"ד                                           ואחרי

או3    גדול הה"ד                                           ואחרי

או51   גדול הה"ד                                           ואחרי

ששון        הה"ד                                           ואחרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מות הכהן הגדול

וטי    מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל   ארץ אחזתו

פירק   מות הכהן הגדול

מינ    מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל   ארץ אחוזתו והאומר לשון הרע

פריז   מות הכהן הגדו' ישוב הרוצח אל   ארץ אחזתו

דפוס   מות הכהן הגדול

ירו1   מות הכהן הגדול

או3    מות הכהן הגדול ישוב הרוצח וגו'

או51   מות הכהן       ישוב הרוצח

ששון   מות הכהן הגדול ישוב הרוצח וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אין לו כפרה ונתנה לו תורה כפרה במה מתכפר לו בזגי המעיל

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    פעמון זהב ורמון ומניין שמכפר על לשון הרע שכך אמ' הקב"ה

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ציץ מן   דא'   אמ'

וטי                                    ציץ מן   דאת   אמר

פירק                                   ציץ מאן  דאמ'

מינ    יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה קול     למ"ד

פריז                                   ציץ מן   דאת   אמר

דפוס                                   ציץ מאן  דאמ'

ירו1                                   ציץ אית  דאמרי

או3                                    ציץ אית  דאמרי

או51                                   ציץ אית  דאמרי

ששון                                   ציץ אית  דאמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    על ע(נ)[ז]י פנים      מן   דאת   אמ' על המגדפין מן  דאת

וטי    על עזי      פנים      מאן  דאמ'      על המגדפין מן  דאמ'

פירק   על עזי      פנים (על) מן   דאמ'      על המגדפין מן  דאמ'

מינ    על עזי      פנים      למאן דאמ'      על הגדפנין מאן

פריז   על עזי      פנים      מאן  דא'       על המגדפין מאן דא'

דפוס   על עזי      פנים      מאן  דאמ'      על המגדפים מאן דאמ'

ירו1   על עזי      פנים      ואית דאמרי     על המגדפי' מ"ד

או3    על עזי      פנים      ואית דאמרי     על המגדפים מ"ד

או51   על עזי      פנים      ואית דאמרי     על המגדפים מ"ד

ששון   על עזי      פנים      ואית דאמרי     על המגדפי' מ"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' על עזי פנים מבנות ציון כן  כת(י)יב     והיה על מצח

וטי        על עזי פנים מבנות ציון כן  כת'         והיה על מצח

פירק       על עזי פנים מבנות ציון כן  כת'         והיה על מצח

מינ        על עזי פנים מבנות ציון     כת'     הכא והיה על מצח

פריז          עזי פנים מבנות ציון מאן כת'         והיה על מצח

דפוס       על עזי פנים מבנות ציון כאן כת'         והיה על מצח

ירו1          עזי פנים מבנות ציון     כתו'    כאן והיה על מצח

או3        על עזי פנים מבנות ציון     דכתי'   הכא והיה על מצח

או51       על עזי פנים מבנות ציון     כתי'    הכא והיה על מצח

ששון       על עזי פנים מבנות ציון     כתי'    הכא      על מצח

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן להלן  כת'  ומצח אשה זונה                    מאן

וטי    אהרן להלן  כת'  ומצח אשה זונה היה לה מאנה  הכלם  מן

פירק   אהרן ולהלן כת'  מצח  אשה זונה הי' לך             מן

מינ    אהרן וכת'  הת'  ומצח אשה זונה היה לך             מ"ד

פריז   אהרן ולהלן כת'  ומצח אשה זונה היה לך מאנה  הכלם  מאן

דפוס   אהרן ולהלן כת'  מצח  אשה זונה היה לך             ומאן

ירו1   אהרן ולהלן כתי' ומצח אשה זונה היה לך מאנת  הכלם  מ"ד

או3    אהרן וכתי' התם  ומצח אשה זונה היה לך וגו'        ומ"ד

או51   אהרן וכתי' התם  ומצח אשה זונה היה לך [מאנת הכלם] מ"ד

ששון   אהרן וכתי' התם  ומצח אשה זונה היה לך וגו'        מ"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    דאמ'                  מגלית       כן    כת'  והיה על מצחו

וטי    דאמ' על המגדפין       מגולית      כן    כת'  והיה על מצחו

פירק   דא'     מגדפין        מן     גלית כן    כתיב והיה על מצחו

מינ         על הגדפנים                   כת'   הכא  והיה על מצחו

פריז   דא'  על המגדפין       מגלית       כאן   כת'  והיה על מצחו

דפוס   דאמ' על מגדפים        מגלית       כאן   כת'  והיה על מצחו

ירו1        על המגדפי'       מגלית       כתי'  כאן          מצחו

או3         על המגדפים       מגלית       דכתי' ביה

או51        על המגדפים דכתי' בגלית

ששון        על המגדפים       מגלית       דכתי' ביה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמיד וכן   כת' ותטבע האבן על מצחו

וטי    תמיד ולהלן כת' ותטבע האבן    במצחו

פירק   תמיד ולהלן כת' ותטבע האבן    במצחו

מינ    תמיד וכת'  התם ותטבע האבן    במצח

פריז   תמיד ולהלן אמ' ותטבע האבן    במצחו

דפוס   תמיד ולהלן כת' ותטבע האבן    במצחו

ירו1        וכתי' כאן ותטבע האבן    במצחו וגו'

או3                   ותטבע האבן    במצחו

או51                  ותטבע האבן    במצחו

ששון                  ותטבע האבן    במצחו