לונ    {ח} ואת  שמן       המשחה  אמ"ר    יהודה בר'    אילעיי

וטי    {ח} ואת  שמן       המשחה  א"ר     יהודה בר  ר' אילעאי

פירק   {ח} ואת  שמן (השמ) המשחה  אמ'  ר' יהודה בר'    אל(ז)[א]אי

מינ    {ח} ואת  שמן       המשחה  א"ר     יהודה ב"ר    אילעאי

פריז   {ח} ואת  שמן       המשחה  א"ר     יהודה בר     אלעאי

דפוס   {ח} ואת  שמן       המשחה  א"ר     יהוד' בר     אלעאי

ירו1   {ח} ואת  שמן       המשחה  א"ר     יהודה בר'    אלעאי

או3    {ח} ואת  שמן       המשחה  א"ר     יהודה בר     אלעאי

או51   {ח} [ואת שמן       המשחה] א"ר     יהודה בר'    אלעאי

ששון   {ח} ואת  שמן       המשחה  א"ר                  אלעאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמן המשחה שעשה משה במדבר

וטי    שמן המשחה שעשה משה במדבר

פירק   שמן המשחה שעשה משה במדבר

מינ    שמן המשחה שעשה משה במדבר בו שלקו את העיקרין אמ' לו

פריז   שמן המשחה שעשה משה במדבר

דפוס   שמן המשחה שעשה משה במדבר

ירו1   שמן המשחה שעשה משה

או3    שמן המשחה שעשה משה

או51   שמן המשחה שעשה משה

ששון   שמן המשחה שעשה משה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לר' יוסי והלא לסוך בו את העיקרין לא היה ספק אלא כך עשה

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    הביא עיקרין ושראן במים והציף עליהן שמן וקלט את הריח וקפחו

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כדרך שהפטמין עושין שנ' רקח מרקחת מעשה רקח אמ' לו ר' יהוד'

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       מעשה      ניסין

וטי                                       מעשה      ניסין

פירק                                      מעשה      ניסים

מינ    וכי נס אחד נעשה בו בשמן המשחה והלא      הרבה ניסים

פריז                                      מעשה      נסים

דפוס                                      מעשה      ניסים

ירו1                                      מעשה      נסים

או3                                       מעשה      נסים

או51                                      מעשה      נסים

ששון                                      מעשה      נסים

--------------------------------------------------------------------

לונ    נעשו בו מתחילה ועד סוף מתחילה  לא היה    אלא שנים עשר לוג

וטי    נעשו בו מתחילה ועד סוף מתחילה  לא היה    אלא שנים עשר לוג

פירק   נעשו בו מתחילה ועד סוף מתחילה  לא היה    אלא שנים עשר לוג

מינ    נעשה בו מתחיל' ועד סוף שמתחלתו לא היה    אלא שנים עשר לוג

פריז   נעשה בו מתחלה  ועד סוף מתחלה   לא היה    אלא שנים עשר לוג

דפוס   נעשו בו מתחילה ועד סוף מתחילה  לא היה    אלא שנים עשר לוג

ירו1   נעשו בו בתחלה                  לא היו    אלא י"ב      לוגין

או3    נעשה בו בתחלה                  לא היו    אלא שנים עשר לוגין

או51   נעשו בו בתחלה                  לא היה בו אלא י"ב      לוגין

ששון   נעשו בו בתחלה                  לא היו בו אלא י"ב      לוגין

--------------------------------------------------------------------

לונ             שנ'  שמן                        זית  הין

וטי             שנ'  שמן                        זית  הין

פירק            שנ'  שמן                        זית  הין

מינ             שנ'  ושמן                       זית  הין

פריז                                            זית  הין

דפוס            שנא' שמן  משחת  קדש יהיה זה לי

ירו1            שנא' שמן  [משחת קדש יהיה זה לי] זית  הין

או3             שנא' ושמן                       זית  הין

או51            שנ'  שמן                        (זית אן) [משחת

ששון   שנ' ושמן                                 זית  הין

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 אם לשרוף בו את העצים לא

וטי                                 אם לסוך  בו את העצים לא

פירק                                אם לשרוף בו את העצים לא

מינ                                    לסוך  בו את העצים לא

פריז                                אם לסוך  בו את העצים לא

דפוס                                אם לשרות בו את העצים לא

ירו1                                אם לסוך  בו את העצים אינו

או3                                 אם לסוך  בו את העצים אינו

או51   קדש יהיה זה לי זה בגמט' י"ב] אם לסוך  בו את העצי' אינו

ששון                                אם לסוך     את העצים אינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה מספיק כמה     האור שורף כמה      העצים בולעין וכמה

וטי    היה ספוק  כמה     האור שורף וכמה     עצים  בולעים וכמה

פירק   היה מספיק כמה     האור שורף כמה      עצים  בולעין וכמה

מינ    היה       כמה     האור שורף כמה      העצים בולעים כמה

פריז   היה פיסוק כמה     האור שורף וכמה     עצים  בולעים וכמה

דפוס   היה מספיק כמה     האור שורף כמה      העצים בולעים וכמה

ירו1       ספק   כמה     האור שורף וכמה     עצים  בולעין וכמה

או3        סופק  כמה     האור שורף וכמה     העצים בולעין וכמה

או51       סופק  כמה     האור שורף וכמה     העצים בולעין וכמה

ששון       מספיק ?ב/כ?מה האור שורף ו?ב/כ?מה העצים בולעין וכמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יורה  בולעת ממנו       נמשח  אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים

וטי    יורה  בולעת ממנו       נמשח  אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים

פירק   יורה  בולעת ממנו וממנו נמשחו אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים

מינ    יורה  בולעת ממנו       נמשחו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים

פריז   יורה  בולעת ממנו       נמשח  אהרן       כל שבעת ימי המלואים

דפוס   יורה  בולעת ממנו       נמשח  אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים

ירו1   יורה  בולעת ממנו       נמשח  אהרן ובניו כל ז'   ימי המלואי'

או3    היורה בולעת ממנו       נמשח  אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים

או51   היורה בולעת ממנו       נמשח  אהרן       כל שבעת ימי המילואים

ששון   יורה  בולעת ממנו       נמשח  אהרן ובניו כל ז'   ימי המילואי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו נמשחו מזבח הזהב וכל כליו            מזבח הנחשת

וטי    ממנו נמשחו מזבח הזהב וכל כליו            מזבח הנחשת

פירק   ממנו נמשחו מזבח הזהב וכל כליו ממנו נמשחו      הנחשת

מינ    ממנו נמשחו מזבח הזהב וכל כליו

פריז

דפוס   ממנו נמשחו מזבח הזהב וכל כליו ממנו נמשחו מזבח הנחשת

ירו1   ממנו נמשח  מזבח הזהב וכל כליו ממנו נמשח  מזבח הנחשת

או3    ממנו נמשח                                מזבח הנחשת

או51   ממנו נמשח                                מזבח הנחשת

ששון   ממנו נמשחו מזבח הזהב

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכל כליו ושלחן   וכל      כליו ומנורה  וכל כליה וכיור

וטי    וכל כליו ושולחן  וכל      כליו מנורה   וכל כליה וכיור

פירק   וכל כליו ושולחן  וכל      כליו ומנורה  וכל כליה וכיור

מינ             שלחן    וכל      כליו מנורה   וכל כלי  הכיור

פריז

דפוס   וכל כליו ושולחן  וכל      כליו ומנורה  וכל כליה וכיור

ירו1   וכל כליו מנורה   וכל      כליה ושלחן   וכל כליו כיור

או3    וכל כליו והמנורה וכל      כליה והשולחן וכל כליו והכיור

או51   וכל כליו והמנורה והמזבחות      והשולחן וכל כליו והכיור

ששון                    וכל      כליו ומנורה  וכל כליה וכיור

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכנו ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים ממנו  נמשחו אפילו

וטי    וכנו ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים ממנו  נמשח  אפילו

פירק   וכנו ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים             אפילו

מינ    וכנו ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים רשב"ג אמ'   אפי'

פריז        ממנו משחו  כהנים גדולים ומלכים ממנו        נמשח

דפוס   וכנו ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים             אפי'

ירו1   וכנו ממנו נמשחו כהני' גדולי' ומלכי'             אפי'

או3    וכנו ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים             אפי'

או51   וכנו ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים             אפי'

ששון   וכנו ממנו נמשחו כהני' גדולי' ומלכי'             אפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהן גדול ובן כהן גדול      עד עשרה דורות טעון משיחה

וטי    כהן גדול בן  כהן גדול      עד עשרה דורות טעון משיחה

פירק   כהן גדול בן  כהן גדול                    טעון משיחה עד

מינ    כהן גדול בן  כהן גדול      עד עשרה דורות טעון משיחה

פריז   כהן גדול בן  כהן גדול אפלו עד עשרה דורות טעון משיחה

דפוס   כהן גדול בן  כהן גדול                    טעון משיחה עד

ירו1   כ"ג      בן  כ"ג           עד י'   דורות טעון משיחה

או3    כ"ג      בן  כ"ג           עד עשרה דורות טעון משיחה

או51   כהן גדול בן  כהן גדול      עד י'   דרי   טעון משיחה

ששון   כ"ג      בן  כ"ג                         טעון משיחה עד

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     ואין מושחין מלך בן מלך

וטי                                     ואין משחין  מלך בן מלך

פירק   עשרה דורות                       ואין מושחין מלך בן מלך

מינ               מלך בתחילה טעון משיחה אין  מושחין מלך בן מלך

פריז                                    ואין משחין  מלך בן מלך

דפוס   עשרה דורו'                       ואין מושחי' מלך בן מלך

ירו1                                    ואין מושחין מלך בן מלך

או3                                     ואין מושחין מלך בן מלך

או51                                    ואין מושחין מלך בן מלך

ששון   עשרה דורות                       ואין מושחין מלך בן מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ        מפני       משחו  את שלמה      מפני אדניהו  ואת

וטי        מפני  מה   משחו  את שלמה      מפני אדניהו  ואת

פירק       ומפני מה   משחו  את שלמה      מפני אדוניהו ואת

מינ    אלא מפני  מה   מושחו את שלמה      מפני אדניה

פריז       מפני  מה   משחו  את שלמה      מפני אדניהו  ואת

דפוס       ומפני מה   משחו  את שלמה      מפני אדוניהו ואת

ירו1             מה   משחו  את שלמה      מפני אדוניהו ואת

או3        ומפני [מה] משחו     שלמה      מפני אדוניהו ואת

או51       ומפני מה   משחו     שלמה      מפני אדוניהו ואת

ששון       מפני  מה   משחו     שלמה למלך מפני אדוניהו ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ    יואש   מפני      עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

וטי    יואש   מפני      עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

פירק   יואש   מפני      עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

מינ    ויואש  מפני      עתלי()[ה]     ויהואחז מפני יהויקים

פריז   יואש   מפני מפני עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחריו

דפוס   יואש   מפני      עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

ירו1   יואש   מפני      עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

או3    יאשיהו מפני      עתליהו    ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

או51   יואש   מפני      עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

ששון   יואש   מפני      עתליה     ואת יהואחז  מפני יהויקים אחיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה     גדול ממנו       שתי     שנים           וכלו

וטי    שהיה     גדול ממנו       שתי     שנים           וכלו

פירק   שהיו     גדול ממנו       שת()[י] ()[שנים]       וכולן

מינ    שהיה כהן גדול ממנו               שנים           וכולו

פריז   שהיה     גדול ממנו       שתי     שנים           וכלו

דפוס   שהיה     גדול ממנו       שתי     שנים           וכולו

ירו1   שהיה     גדול ממנו בשנים שתי     שנים     ומחצה וכלו

או3    שהיה     גדול ממנו       שתי     שנים     ומחצה וכולו

או51   שהיה     גדול ממנו       שתי     שנים     ומחצה וכלו

ששון   שהיה     גדול ממנו       ב'      שנים           ועדיין

--------------------------------------------------------------------

לונ    קים  לעתיד לבוא הה"ד        שמן משחת  קדש  יהיה זה

וטי    קים  לעתיד לבוא היא   היא   שמן המשחת קודש יהיה זה

פירק   קיים לעתיד לבוא הדהי  דכת'  שמן משחת  קדש  יהיה זה

מינ    קיים לעתיד לבא              שמן משחת  קדש  יהיה זה

פריז   קים  לעתיד לבא  הוא         שמן משחת  קדש  יהיה זה

דפוס   קיים לעתיד לבוא הדהי  דכתי' שמן משחת  קדש  יהיה זה

ירו1   קיים לעתיד לבא  כתי'        שמן משחת  קדש  יהיה זה

או3    קיים לעתיד לבא  דכתי'       שמן משחת  קדש  יהיה זה

או51   קיים לעתיד לבוא דכתי'       שמן משחת  קדש  יהיה זה

ששון   קיים לעתיד לבא  הה"ד        שמן משחת  קדש  יהיה זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי           אין  מושחין מלכים אלא על  גב מעיין       ויאמר

וטי    לי לדורותיכם אין  משחין  מלכים אלא על  גב מעיין       ויאמר

פירק   לי לדרתיכם   אין  מושחין מלכים אלא על  גב מעין        ויאמר

מינ    לי לדורותיכם אין  מושחי' מלכים אלא על  גב מעיין       ויאמר

פריז   לי לדורותיכם אין  משחין  מלכים אלא על  גב מעין        ויאמר

דפוס   לי           אין  מושחין מלכים אלא על  גב מעיין שנא'  ויאמר

ירו1   לי וגו'      אין  מושחי' מלכים אלא ע"ג    מעין  דכתי' ויאמר

או3    לי לדורותיכם אין  מושחין מלכים אלא ע"ג    מעין  דכתי' ויאמר

או51   לי לדורותיכם אין  מושחין מלכים אלא על     המעין שנא'

ששון   לי לדורותיכם ואין מושחין אותו  אלא על     המעין שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    המלך להם קחו עמכם את עבדי  אדוניכם           כול'

וטי    המלך להם קחו      את עבדי  אדניכם            והרכבתם את

פירק   המלך להם קחו עמכם את עב'   (?ה?)[א]דנ' (ואד) והרכב'  את

מינ    המלך להם קחו עמכם את עבדי  אדוניכם           והרכבתם את

פריז   המלך להם קחו עמכם את עבדי  אדניכם            והרכבתם את

דפוס   המלך להם קחו עמכם    מעבדי אדונכם            והרכבתם את

ירו1   המלך להם קחו

או3    המלך להם

או51                                                והרכבתם את

ששון                                                והרכבתם את

--------------------------------------------------------------------

לונ                              והורדתם אתו  אל גיחון ואין

וטי    שלמה     על הפרדה  אשר לי והודרתם אתו  אל גיחון ואין

פירק   שלמה     על הפר'   אשר לי והורד'  אתו  אל גיחון ואין

מינ    שלמה בני על הפירדה אשר לי והורדתם אתו  אל גיחון ואין

פריז   שלמה בני על הפרדה  אשר לי והורדתם אותו אל גיחון ואין

דפוס   שלמה     על הפרדה  אשר לי והורדתם אותו אל גיחון ואין

ירו1                             והורידו אותו אל גיחון ואין

או3                              הורידו  אותו אל גיחון ואין

או51   שלמה בני על הפרדה  אשר לי והורדתם אותו אל גיחון ואין

ששון   שלמה בני על הפרדה  אשר לי והורדתם אותו אל גיחון ואין

--------------------------------------------------------------------

לונ    מושחין מלכים אלא מן הקרן שאול ויהוא נמשח[ו] מן הפך

וטי    מושחין מלכים אלא מן הקרן שאול ויהוא נמשחו   מן הפך מפני

פירק   מושחין מלכים אלא מן הקרן שאול ויהוא שנמשחו  מן הפך

מינ    מושחין       אלא מן הקרן שאול ויהוא נמשחו   מן הפך

פריז   מושחין מלכים אלא מן הקרן שאול ויהוא נמשחו   מן הפך לפי

דפוס   מושחין מלכי' אלא מן הקרן שאול ויהוא נמשחו   מן הפך על

ירו1   מושח'  מלכי' אלא מן הקרן שאול ויהוא נמשחו      מפך מפני

או3    מושחין מלכים אלא מן הקרן שאול ויהו  נמשחו   מן הפך מפני

או51   מושחין מלכים אלא מן הקרן שאול ויהוא נמשחו   מן הפך מפני

ששון   מושחין מלכים אלא מן הקרן                           מפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא    נמשכו מלכותן               דוד ושלמה         שנמשחו

וטי                שמלכותן

פירק   לא    נמשחה מלכתן                דוד ושלמה         נמשחו

מינ    לא    נמשכה מלכותו               דוד ושלמה (נמשכו) נמשחו

פריז

דפוס   שהיתה       מלכותן  מלכות עוברת  דוד ושלמה         נמשחו

ירו1   שאין        מלכותו

או3    שאין        מלכותם

או51   שאין        מלכותם  מלכות עולמית דוד ושלמה         נמשחו

ששון               שמלכותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן הקרן      מלכותן  מלכות עולמים

וטי                         מלכות עולמים

פירק   מן הקרן מפני שמלכותן מלכות עולמים

מינ    מן הקרן      מלכותן  מלכות עולמים

פריז                שמלכותן מלכות עולמים

דפוס   מן הקרן מפני שמלכותם מלכות עולמים

ירו1                        מלכות עולמי'

או3                         מלכות עולמים

או51   מן הקרן מפני שמלכותם מלכות עולמית

ששון                        מלכות עולמי'