לונ    {ט} ואת   פר החטאת ואת שני האילם  ר' הונא         בש"ר

וטי    {ט} את    פר החטאת ואת שני האילים ר' הונא         בשם

פירק   {ט} ואת   פר החטאת ואת שני האלים  ר' הונא         בשם

מינ    {ט} ואת   פר החטאת ואת שני האלים  ר' הונא ור' אחא בשם

פריז   {ט} את    פר החטאת ואת שני האלים  ר' הונא         בשם

דפוס   {ט} ואת   פר החטאת ואת שני האלים  ר' הונא         בשם

קק     {ט} <...>

ירו1   {ט} את    פר החטאת ואת שני האלים     הונא         בש"ר

או3    {ט} ואת   פר החטאת ואת שני האלים  ר' הונא         בש"ר

או51   {ט} את    פר החטאת ואת שני האלים  ר' הונא         בש"ר

ששון   {ט} את    פר החטאת ואת שני האילים ר' הונא         בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       אבא     בר  כהנא אמ' עשה      [כ]מן גבעה איל מיכן  ואיל

וטי    ר'     אבה בר  כהנא     עשה      כמין  גבעה איל מיכן  ואיל

פירק   ר' אבא     בר  כהנא א'  עשה  אתם כמין  גבעה איל מיכן  ואיל

מינ    ר' אבא     בר  כהנא     עשאה     כמין  גבעה איל מכאן  ואיל

פריז   ר' אבא     בר  כהנא     עשה      כמן   גבעה איל מכאן  ואיל

דפוס   ר' אבא     בר  כהנא אמ' עשה      כמין  גבעה איל מיכאן ואיל

קק 

ירו1      אבא     ב"כ          עשה      כמין  גבעה איל מכאן  ואיל

או3       אבא     בר  כהנא     עשה      כמין  גבעה איל מכאן  ואיל

או51      אבא     בר  כהנא     עשה      כמין  גבעה איל מכאן  ואיל

ששון      אבא     בר  כהנא אמ' עשה      כמין  גבעה איל מכאן  ואיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיכן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקהילו  אל   פתח אהל מועד

וטי    מיכן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקהל    אל   פתח אהל מועד

פירק   מיכן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקהל    אל   פתח אהל מועד

מינ    מכאן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקהל    אל   פתח אהל מועד

פריז   מכאן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקהל    אל   פתח אהל מועד

דפוס   מיכאן ופר באמצע ואת כל העדה    הקהל         פתח אהל מועד

קק 

ירו1   מכאן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקהל    וגו'

או3    מכאן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקה[י]ל אל   פתח אהל מועד

או51   מכאן  ופר באמצע ואת כל העם  () הקה[י]ל אל   פתח אהל מועד

ששון   מכאן  ופר באמצע ואת כל העדה    הקריב   אל   פתח אהל מועד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' לעזר      כל יש'   ששים ריבוא ואת אמ'

וטי                 וכי כל ישר'  ששים ריבוא ואת אמר

פירק   אמ' ר' אלע'      כל ישר'  ששים היבוא ואת אמר

מינ    א"ר    אלעזר     כל ישראל ששים ריבוא ואת אמ'  ואת כל

פריז                וכי כל ישראל ששים רבוא  ואת אמר

דפוס   א"ר    אלעזר     כל ישראל ששים ריבוא ואת אומ'

קק 

ירו1                    כל ישראל ששים רבוא  ואת אמרת

או3                     כל ישראל ס'   רבוא  ואת אמרת

או51                    כל ישראל ס'   רבוא  ואת אומר

ששון   א"ר    אלעז'     כל יש'   ס'   רבוא  ואת אמר

--------------------------------------------------------------------

לונ              אל פתח אהל  מוע' אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק

וטי              אל פתח אהל  מועד אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק

פירק             אל פתח אהל  מועד אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק

מינ    העדה הקהל אל פתח אהל  מועד אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק

פריז             אל פתח אהל  מועד     זה אחד מן המקומות  שהחזיק

דפוס             אל פתח אהל  מועד אלא זה אחד מן המקומו'  שהחזי'

קק 

ירו1             אל פתח אהל  מועד אלא זה א'  מן המקומות  שהחזיק

או3              אל פתח אהל  מועד אלא זה א'  מן המקומות  שהחזיק

או51             אל פתח אהל  מועד אלא זה א'  מן המקומות  ש(תפש)[החזיק]

ששון             אל פתח אוהל מועד אלא זה א'     מהמקומות שהוחזק

--------------------------------------------------------------------

לונ    מועט    במרובה דכוותה   יקוו המים מתחת השמ'  אל   מקום

וטי    מועט    במרובה דכוותיה  יקוו המים מתחת השמים אל   מקום

פירק   מועט    במרובה דכ[וו]תה יקוו המים מתחת השמים אל   מקו'

מינ    מועט    במרובה דכוותה   יקוו המים מתחת השמים אל   מקום

פריז           במרובה וכוותיה  יקוו המים מתחת השמים אל   מקום

דפוס   מועט את המרוב' דכוותה   יקוו המי' מתח' השמים אל   מקום

קק 

ירו1   המעט את המרובה דכוותה   יקוו המים מתחת השמים וגו'

או3    מועט את המרובה דכוותה   יקוו המים מתחת השמים אל   מקום

או51   מועט את המרובה דכוותה   יקוו המים מתחת השמים אל   מקום

ששון   מועט    במרובה ודכוותיה יקוו המים מתחת השמי' אל   מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד             בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   לתוך כלי

וטי    אחד ותראה היבשה בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   לתוך כלי

פירק   אח'             בנוהג שבעולם אדם מפני כלי מלא   לתוך כלי

מינ    אחד             בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   לתוך כלי

פריז   אחד ותראה היבשה בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   לתוך כלי

דפוס   אחד             בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   לתוך כלי

קק 

ירו1                   בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   אל   כלי

או3    אחד             בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   לתוך כלי

או51   א'              בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא   לתוך כלי

ששון   אחד             בנוהג שבעו'  אדם מפנה כלי [מלא] בתוך כלי

--------------------------------------------------------------------

לונ          ריקן   או שמא כלי       מלא   (או) לתוך כלי מלא

וטי          ריקן   או שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא

פירק         ריקן   או שמא כלי (ולא) [מלא]      לתוך כלי מלא

מינ          ריקן      שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא כל

פריז         ריקן   או שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא

דפוס         ריקן   או שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא

קק 

ירו1         ריקן      שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא

או3          ריקן   או שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא

או51   (מלא) [ריקן] או שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא

ששון         ריקן   או שמא כלי       מלא        לתוך כלי מלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    העולם כולו מלא מים במים ואת אמ'  יקוו המים

וטי    העולם כולו מלא מים במים ואת אומר יקוו המים

פירק   העולם כולו     מים במים ואת אמר  יקוו המים

מינ    העולם כולו מלא מים      ואת אמ'  יקוו המים  מתחת השמים

פריז   העולם כלו  מלא מים במים ואת או'  יקוו המים

דפוס   העולם כולו     מים במים ואת אומ' יקוו המים

קק 

ירו1   העולם כלו  מלא מים      ואת אמרת יקוו המים  וגו'

או3    העולם כולו מלא מים      ואת אמרת יקוו המים

או51   העולם כלו  מלא מים      ואת אמרת יקוו המים

ששון   העולם כולו     מים      ואת אמרת יקוו המקום וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק מועט     במרובה

וטי                אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק המועט    במרובה

פירק               אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק מועט     במרובה

מינ    אל מקום אחד אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק מועט     במרובה

פריז               אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק המועט    במרובה

דפוס               אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק מועט     במרובה

קק 

ירו1               אלא זה א'  מן המקומות  שהחזיק המעט  את המרובה

או3                אלא זה אחד מן המקומות  שהחזיק מועט  את המרובה

או51               אלא זה א'  מן המקומות  שהחזיק מועט  את המרובה

ששון               אלא זה א'     מהמקומות שהחזיק מועט  את המרובה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכוות'                            קחו לכם מלא  חפניכם

וטי    דכוותה                            קחו לכם מלא  חפניכם

פירק   דכותה                             קחו לכם מלא  חפניכם

מינ    דכוותה   ויאמר יי אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא  חפניכם

פריז   דכותיה                            קחו לכם מלא  חפניכם

דפוס   דכוות'                            קחו לכם מלא  חפניכם

קק 

ירו1   דכותה                             קחו לכם מלא  חפניכם

או3    דכוותיה                           קחו לכם מלוא חפניכם

או51   דכוותה                            קחו לכם מלא  חפניכם

ששון   ודכוותיה                          קחו לכם מלא  חפניכם

--------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ"ר    הונא    לא דמי  הדין

וטי    פיח הכבשן                  א"ר     חונא    לא דמי  הדין

פירק   פיח כבשן                   אמ'  ר' הונא    לא דמי  הדין

מינ    פיח הכבשן וזרקו משה השמימ' אמ'  רב הונא    לא דמי  הדין

פריז   פיח כבשן                        ר' הונא א' לא דמו  הדין

דפוס   פיח כבשן                   אמ'  ר' הונא    לא דמי  הדין

קק 

ירו1                              א"ר     הונא    לא דמי  הדין

או3    פיח הכבשן                  א"ר     הונא    לא דמי  ההוא

או51   פיח כבשן                   א"ר     הונא    לא דמי  ההוא

ששון   פיח הכבשן וגו'             א"ר     הונא    לא דאמי ההוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דחפין      להדין דקמיץ הדין  דחפין     תריין        הדין

וטי    דחפין      להדין דקמיץ הדין  דחפין     תריין        הדין

פירק   דחפין      להדין דקמיץ הדיין דחפין (א) תריין        הדין

מינ    ד(א)[ח]פין להדין דקמיץ הדין  דחפין     תריין        הדין

פריז   דחפין      להדין דקמיץ הדין  דחפין     תריין        הדין

דפוס   דחפין      להדין דקמיץ הדין  דחפין     תרין         הדין

קק 

ירו1   דחפין      לההוא דקמיץ הדין  דחפין     תרין         הדין

או3    דחפין      לההוא דקמיץ הדין  דחפין     תרין         הדין

או51   דחפין      להדין דקמיץ הדין  דחפין     תרין  (תרין) [כהדין]

ששון   דחפין      לההוא דקמיץ       דחפין     תרין  תרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דקמיץ ארבעה ארבע  חופנין תמניא  קומצין נמצאת    חופנו

וטי    דקמיץ ארבעה       חופנין תמניא  קימצין נמצאת    חופנו

פירק   דקמץ  ארבעה ארבע  חופנין תמניא  קומצין נמצאת    חופנ?ו/י?

מינ    דקמיץ ארבעה ארבעה חופנין תמניא  קומצין נמצאת    חופנו

פריז   דקמיץ ארבעה       חופנין תמנייא קומצין נמצאת    חפנו

דפוס   דקמיץ ארבע        חופני' תמניי' קומצין נ     צא חפנו

קק 

ירו1   דקמיץ ארבע  ארבע  חפנין  תמניא  קומצין נמצא     חופן

או3    דקמיץ ארבע        חופנין תמני   קומצין נמצא     חופן

או51   דקמיץ ד'    ד'    חופנין תמני   קומצין נמצא     חופן

ששון   דקמיץ ד'    ד'    חופנין תמניא  קמצין

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלמשה מחזקת שמנה  קומצין

וטי       שלמשה מחזקת שמונה קמצין

פירק   של משה   מחזקת שמונה קמצין

מינ    של משה   מחזקת שמנה  קמצין

פריז   של משה   מחזקת שמנה  קמצין

דפוס   של משה   מחזקת שמונה קומצין אלא מלמד שהקב"ה מספיק ואהרן

קק 

ירו1   של משה   מחזקת שמונה קומצין

או3    של משה   מחזקת שמנה  קומצין

או51      שלמשה מחזקת ח'    קומצין

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ואת אמ'  וזרקו משה השמימה בבת אחת אלא

וטי                   ואת אמר  וזרקו משה השמימה בבת אחת אלא אלא

פירק                  ואת אמר  וזרקו משה השמימה בבת אחת אלא

מינ                   ואת אמ'  וזרקו משה השמימה בבת אחת אלא

פריז                  ואת אמר  וזרקו משה השמימה בבת אחת אלא

דפוס   חופן ומשה זורק ואת אמ'  וזרקו משה השמימ' בבת אחת אלא

קק 

ירו1                  ואת אמרת וזרקו משה השמימה בבת אחד אלא

או3                   ואת אמרת וזרקו משה השמימה בבת אחת אלא

או51                  ואת אמרת וזרקו משה השמימה בבת אחת אלא

ששון                  ואת אמרת וזרקו משה השמימה בבת א'  אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה אחד מן המקומ'          כול'                  דכוות'

וטי    זה אחד מן המקומות         שהח'   מו'     כמרובה דכותה

פירק   זה אחד מן המקודש'         שהחזיק מועט    במרובה ודכוותה

מינ    זה אחד מן המקומות         שהחזיק מועט    במרובה דכוותה

פריז   זה אחד מן המקומות         שהחזיק מועט    במרובה ודכותיה

דפוס   זה אחד מן המקומו'         שהחזיק מועט    למרובה ודכוות'

קק 

ירו1   זה א'  מן המקומות         שהחזיק המעט את המרובה דכותה

או3    זה אחד מן המקומות  שהמועט מחזיק       את המרובה דכוותה

או51   זה א'  מן המקומות         שהחזיק מועט את המרובה דכוותה

ששון   זה א'     מהמקומות        שהחזיק מועט את המרובה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארך  החצר מאה באמה                    אמ"ר     יוסי בר'

וטי    ארך  החצר מאה באמה ורחב  חמשים בחמשים אמ'  ר'  יוסי בר

פירק   ארך  החצר מאה באמה וג'                אמ'  ר'  יוסי בר

מינ    אורך החצר מא' באמה ורוחב חמשים בחמשים      א"ר יוסי בר

פריז   ארך  החצר מאה באמה ורחב  חמשים בחמשים      א"ר יוסי בר

דפוס   ארך  החצר מאה באמה ורחב  נ'    בנ'    אמ'  ר'  יוסי בר

קק                                                    יוסי ביר'

ירו1   ארך

או3    אורך

או51   אורך

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       חלפתא  ארך  החצר מאה באמה                    וכל יש'

וטי    ר' חילפתא ארך  החצר מאה באמה וגו'               וכל ישר'

פירק      חלפתא  ארץ  החצר מאה באמה                    וכל ישר'

מינ       חלפתא  אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים וכל ישר'

פריז      חנינה  ארך  החצר מאה באמה                    וכל ישר'

דפוס      חלפתא  אורך החצר מאה באמה                    וכל ישראל

קק        חלפתה  ארך  החצר מאה באמה ור'                    וישרא'

ירו1                  החצר מאה באמה                    וכל ישראל

או3                   החצר מאה באמה                    וכל ישראל

או51                  החצר מאה באמה                    וכל ישראל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                 עומדין בתוכה     זה אחד     מן המקומות  כול'

וטי                 עומדין בתוכה אלא זה אמהשמ"ב

פירק                עומדין לתוכה אלא זה אחד     מן המקוד'

מינ                 עומדי' בתוכה אלא זה אחד     מן המקומות

פריז                עוברין בתוכה אלא זה אחד     מן המקומות

דפוס                עומדי' בתוכה אלא זה אחד     מן המקומות

קק     ששים ריב<..> עומדים שם    אלא

ירו1                עומדין בתוכה אלא זה א'      מן המקומו'

או3                 עומדין בתוכה אלא זה אחד        מהמקומות שהמועט

או51                עומדין בתוכה אלא זה א'      מן המקומו'  וכו'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ודכוו'   ויקהילו משה   ואהרן

וטי                           ודכוותה  ויקהילו משה   ואהרן

פירק   שהחזיק מועט     במרובה ודכותה   ויקהילו משה   ואהרן

מינ    שהחזיק מועט     במרובה דכוותה   ויקהילו משה   ואהרן

פריז   שהחזיק מועט     כמרובה ודכוותיה ויקהילו משה   ואהרן

דפוס   שהחזיק מועט     למרובה ודכותה   ויקהילו משה   ואהרן

קק     שהחזיק המועט    למרובה ודכוותה  ויקהילו <...> ואהרן

ירו1   שהחזיק המעט  את המרובה דכותה    ויקהילו משה   ואהרן

או3    מחזיק        את המרובה דכו[ו]תה ויקהילו משה   ואהרן

או51                          [דכוותה  ויקהילו משה   ואהרן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הקהל אל פני  הסלע אמ"ר    חנן   כמין כברה      היית

וטי    את הקהל אל פני  הסלע א"ר     חנין  כמין כברא      היית

פירק   את הקהל אל פני  הסלע אמ'  ר' חנין  כמין כברה      היית

מינ    אל הקהל אל פני  הסלע אמ'  רב חנן   כמין כברה      היתה

פריז   את הקהל אל פני  הסלע א"ר     חנן   כמן  כברה      היתה

דפוס   את הקהל אל פני  הסלע א"ר     חנין  כמין כברה      היתה

קק                          א'   ר' חנינה כמן  כברה קטנה היית

ירו1   אל הקהל    מפני הסלע א"ר     חנין  כמין כברה      היתה

או3    את הקהל אל פני  הסלע א"ר     חנין  כמין כברה      היתה

או51   את הקהל אל פני  הסלע א"ר     חנין  כמין כברה      היתה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכל יש'               עומדין עליה     זה אחד      מן המקו'

וטי    וכל יש'               עומדין עליה אלא זה אמהשמכ"מ

פירק   וכל ישר'              עומדין עליה אלא זה אחד      מן המוקד'

מינ    וכל ישר'              עומדין עליה אלא זה אחד      מן המקומות

פריז   וכל ישר'              עומדין עליה אלא זה אחד      מן המקומות

דפוס   וכל ישראל             עומד   עליה אלא זה א'       מן המקומות

קק         וישראל ששים ריבוא <...>  שם   אלא

ירו1   וכל ישראל             עומדין עליה אלא זה אחד      מן המקומות

או3    וכל ישראל             עומדין עליה אלא זה אחד      מן המקומות

או51   וכל ישראל             עומדין עליה אלא זה א'       מן המקומות

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כול'                   ודכוו'   ויאמר       יהושע אל

וטי                           דכוותה   ויאמר       יהושע אל

פירק                          ודכותה   ויאמר       יהוש' אל

מינ    שהחזיק מועט     במרובה דכוותה   ויאמר       יהושע אל

פריז   שהחזיק מועט     כמרובה דכותיה   ויאמר       יהושע אל

דפוס   שהחזיק מועט     במרובה ודכוותה  ויאמר       יהושע אל

קק     שהחזיק המועט    למרובה ודכוותה  ויא'  ויאמר יהושע <..

ירו1   שהחזיק המעט  את המרובה דכותה    ויאמר       יהושע

או3    וגו'                   דכוותה   ויאמר       יהושע אל

או51   וכ']                   דכוותה   ויאמר       יהושע אל

ששון                          ודכוותיה ויאמר       יהושע אל

--------------------------------------------------------------------

לונ             יש'   גשו  הנה       ושמ'  את דבר  יי אלהים

וטי         בני ישראל גשו  הנה       ושמעו את דברי יי אליכם

פירק            העם   גשו  הנה       ושמעו את דברי יי אליכם  א'

מינ         בני ישר'  גשו  הנה       ושמעו את דברי יי אלהיכם

פריז        בני ישר'  גשו  הנה       ושמעו    דבר  יי אלהיכם

דפוס        בני ישראל גושו הנה

קק     ...> בנ' ישרא' גושו הנה

ירו1        אל  העם   גשו  הנה  וגו'

או3         כל  העם   גשו  הנה       ושמעו את דבר  יי וגו'

או51        כל  העם   גשו  הנה       ושמעו את דבר  יי

ששון        על  העם   וגו' גושו נא   ושמעו את דברי יי אל'יכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חוניא אמ'   שמן          בין שני בדי ארון

וטי    ר' חוניא א'    סמ"ן         בין שני בדי ארון

פירק   ר' חוניא אמ'   שמן          בין שני בדי ארון

מינ    ר' הונא  אמ'   זקאפן        בין שני בדי א(מ)[רו]ן

פריז   ר' חוניא       שמן          בין שני בדי ארון

דפוס   ר' הונא  אמ'   זקפן         בין שני בדי הארון     ר' חמא

קק     ר' חונה  א'    זקפן         בין שני בדי הארן      ר' חמא

ירו1   ר' חוניא       צמצמן        בין שני בדי ארון

או3    רב חנינא [אמ'] צמצמן        בין שני בדי הארון

או51   רב חנינא אמ'   צמצמן        בין שני בדי הארון

ששון   ר' הונא  אמ'   (שמן)[צמצמן] בין שני בדי הארון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  הונא  אמ' זפקן              בין שני בדי ארון

וטי    ר'  חונא  אמ' זקפ"ן             בין שני בדי ארון

פירק   ר'  הונא  א'  זקפן              בין שני בדי ארון

מינ    ר'  הונא  אמ' סמארן             בין שני בדי ארון

פריז

דפוס   בר  חנינה אמ' שמן               בין שתי בדי הארון

קק     ביר <...> א'  (סמ?ד/ר?ן)[?ש?מן] בין     בדי אר[ו]ן

ירו1   ור' הונא  אמ' זקפן              בין שני בדי הארון

או3    ר'  הונא  אמ' זקפן              בין שני בדי הארון

או51   ר'  הונא  אמר זקפן              בין שני בדי הארון

ששון   ר'  חוניא אמ' זקפן              בין ב'  בדי הארון  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                צימצמין בין שני בדי ארון       ויאמר

וטי    רבנן  אמרין צימצ"ן  בין שני בדי ארון       ויאמר

פירק               צימצמן  בין שני בדי ארון       ויאמר

מינ    רבנן  אמ'   צימצמו  בין שני בדי ארון  הה"ד ויאמר

פריז                                              אמר

דפוס   ורבא  אמר   צימצמן  בין שתי בדי הארון הה"ד ויאמר

קק     ורבנן א'    צימצמן  בין שני בדי ארון  שנ'  ויאמ<..

ירו1                                              ויאמר

או3                                               ויאמר

או51                                              ויאמר

ששון                                              ויאמר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהושע בזאת תדעון כי   אל   חי    בקרב'              ממה

וטי    יהושע בזאת תדעון כי   אל   חי    בקרבכם             ממה

פירק   יהושע בזאת תדעון כי   אל   חי    בקרב'

מינ    יהושע בזאת תדעון כי   אל   חי    בקרבכם אמ'  להן    מי

פריז   יהושע בזאת תדעון כי   אל   חי    בקרבכם

דפוס   יהושע בזאת תדעו  כי   אל   חי    בקרבכם אמ'  להם    מתוך

קק     ...>  בזאת תדעון כי   אל   חי    בקרבכם א'   להן    מתוך

ירו1   יהושע בזאת תדעון וגו'

או3    יהושע בזאת תדעון כי   יי   אלהים בקרבכם             [ממה

או51   יהושע בזאת תדעון כי   יי   אלהים בקרבכם [... בקרבכם ממה

ששון   יהושע בזה  תדעון כי   אלהי       בקרבכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהחזיק       בין שני בדי   ארון  תדעו      כי אל      חי

וטי    שהחזיק       בין שני בדי   ארון  תדעו      כי אל      חי

פירק

מינ    שהחזיק  אתכם בין שני הבדים       תדעון     כי אל      חי

פריז

דפוס   שהחזיקו אתכם     שני בדי   הארון יודע  אני    ששכינתי

קק     שהחזיקו אתכם     שני ב<..  ...>  יודיע אני    ששכינתו

ירו1

או3    שהחזיק       בין     בדי   הארון תדעו      כי אלהים

או51   שהחזיק       בין שני בדי   הארון תדעון     כי אל      חי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בקרבכם  אף  בירושלם       כן    דתנן       עומדין צפופין

וטי    בקרבכם  אף  בירושלם       כן    דתנן       עומדין צפופין

פירק           אף  בירוש'        כן    [דתנן]     עומדין צפופין

מינ    בקרבכם  ואף בירושלם       כן               עומדי' צפופים

פריז           אף  בירושלם       כן כת דתנן       עומדים כפופים

דפוס   בניכם   אף  בבית    המקדש כן    דתנינן     עומדי' צפופי'

קק     ביניכם  אף  בבית    המקדש כן    דתנינן תמן <...>  צפופים

ירו1           אף  בירושלם       כן    דתנן       עומדין צפופים

או3    בקרבכם] אף  בירושלם       כן    דתנן       עומדי' צפופים

או51   בקרבכם] אף  בירושלם       כן    דתנן       עומדין צפופין

ששון           אף  בירושלם כתי'  כן               עומדין צפופים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומשתחוים רווחים מהו             רווחין ר'

וטי    ומשתחוים רווחים זה  הוא (חוחין) רווחין ר'

פירק   ומשתחוין רווחין                        ר'

מינ    ומשתחוים רווחין מהו             רווחין א"ר

פריז   ומשתחוים רווחים                        ר'

דפוס   ומשתחוי' רווחי'                        ר'

קק     ומשתחוים רווחים                        ר'

ירו1   ומשתחוים רווחים מהו             רווחים ר'

או3    ומשתחוים רווחים מהו             רווחים ר'

או51   ומשתחוין רווחין מהו             רווחין ר'

ששון   ומשתחוים רווחים                        ר'  יונתן ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ישמעאל בר  אוניא         בש"ר    אחא       רווח ארבע אמ'

וטי    ישמעאל בר  איניא         בשום ר' אחא       רוח  ארבע אמות

פירק   ישמעאל בר  איניא (חבירו) בשם  ר' אחא            ארבע אמות

מינ    ישמע'  בר  אינא          בשם  ר' אחא       ריוח ארבע אמות

פריז   ישמעאל בר  איניא         בשם  ר' אחא       ריוח ארבע אמות

דפוס   שמואל  בר  איניה         בשם  ר' אחא אמ'   ריוח ארבע אמות

קק     שמואל  בר  אינה          בשם  ר' אחא א<..>           אמות

ירו1   ישמעאל בר  איניא                     אמ'   ריוח ארבע אמות

או3    ישמעאל בר  חיננא         בש"ר    אחא       ריוח ארבע אמות

או51   ישמעאל בר' חנינא         בש"ר    אחא       רווח ד'   אמות

ששון   ישמע'  בר  אניא          בש"ר    אחא       ריוח ארבע אמות

--------------------------------------------------------------------

לונ        בין כל  אחד ואחד      אמה  לכל צד     שלא יהא

וטי        בין כל  אחד ואחד      אמה  לכל צד כדי שלא יהא

פירק       בין כל  אחד ואחד      אמה  לכל צד כדי שלא יהא

מינ        לכל     אחד ואחד ואחד ואמה לכל צד כדי שלא יהא

פריז       בין כל  אחד ואחד      אמה  לכל צד כדי שלא יהא

דפוס       בין כל  אחד ואחד      אמה  לכל צד כדי שלא יהא

קק         לכל                            צד כדי שלא יהיה

ירו1       בין כ"א וא'           אמה  לכל צד כדי שלא יהא  בין

או3        בין כל  א'  וא'       אמה  לכל צד כדי שלא יהא

או51   היה בין כ"א וא'                לכל צד כדי שלא יהא  (חבירו)

ששון       בין כ"א וא'           אמה  לכל צד כדי שלא יהא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל    אחד וא'  שומע כל  תפילתו        שלחבירו

וטי    כל    אחד ואחד שומע קול תפילתו        שלחבירו

פירק   כל    אחד ואחד שומע קול תפילת(?ו?)    חבירו

מינ    כל    אחד ואחד שומע קול תפילתו     של חבירו

פריז   כל    אחד ואחד שומע קול תפלתו      של חבירו

דפוס         אחד מהן  שומע קול               חבירו   מתפלל

קק           אחד מהן  שומע קול               חבירו   מת<.. ...>

ירו1   כל    א'  וא'  שומע קול תפלת          חבירו

או3    כל    אחד ואחד שןמע קול תפלת          חבירו

או51   כאו"א          שומע     תפלת          חבירו

ששון   כ"א       וא'  שומע     תפלתו      של חבירו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        אף  לעתיד   לבוא

וטי                                        אף  לעתיד   לבוא

פירק                                       אף  לעתיד   לבא

מינ                                        ואף לעתיד   לבא

פריז   אף לעתיד לבא שומע קול תפלתו של חברו אף  לעתיד   לבא

דפוס                                       אף  לעתיד   לבוא

קק                                             בירושלם

ירו1                                       אף  לעתיד   לבא

או3                                        אף  לעתיד   לבא

או51                                       אף  לעתיד   לבוא

ששון                                       ואף לעתיד   לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כן דכ'   בעת  ההיא יקראו    לירושלם כסא  יי ונקוו אליה

וטי    כן דכת'  בעת  ההיא יקראו    לירושלם כסא  יי ונקוו אליה

פירק   כן שנ'   ביום ההוא יקראו    לירוש'  כסא  יי ונקוו אליה

מינ             בעת  ההיא יקראו    לירושלם כסא  יי ונקוו אליה

פריז   כן דכת'  בעת  ההיא יקראו    לירושלם כסא  יי ונקוו אליה

דפוס   כן שנ'   בעת  ההיא יקראו    לירושלם כסא  יי ויקוו אליה

קק     כן שנ'   בעת  ההיא יקראו    לירושל' כסא  יי

ירו1   כן דכתי' בעת  ההיא יקרא  את ירושלם  וגו'    ונקוו אליו

או3    כן דכתי' בעת  ההיא יקרא     לירושלם כסא  יי וגו'

או51   כן דכתיב בעת  ההיא יקראו    לירושלם כסא  יי ונקוו אליה

ששון   כן דכתי' בעת  ההיא יקראו    לירושלם כסא  יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל   הגוים                ר'  יוחנן סליק למישאל

וטי    כל   הגוים לשם יי לירושלם רבי יוחנן סליק למישאל

פירק   כל   הגוים                ר'  יוחנן סליק למשכח

מינ    כל   הגוים לשם יי לירושלם ר'  יוחנן סליק למישאל

פריז   כל   הגוים לשם יי לירושלם ר'  יוחנן סליק למשאל

דפוס   כל   הגוים                ר'  יוחנן סלק  למשאל  בשלמי'

קק                               ר'  יוחנן ס<.. ...>   בשלמיה

ירו1   וגו'                      ר'  יוחנן סליק למשאל

או3                              ר'  יוחנן סליק למשאל

או51   כל   הגוים                ר'  יוחנן סליק למשאל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר'  חנינא אשכחיה       דעסיק בהדין פסוקא בעת ההיא יקראו

וטי    ברבי חנינא אשכחיה       דעסיק בהדין פסוקא בעת ההיא יקראו

פירק   לר'  חנינא אשכחיה       דעסיק בהדין פסוקא בעת ההיא יקראו

מינ    ב"ר  חנינא אשכחיה       דעסיק בהדין קרייה בעת ההיא יקראו

פריז   בר'  חנינה אשכחיה       דעסיק בהדין פסוקא בעת ההיא יקראו

דפוס   דר'  חנינה ואשכחיה דהוה עסיק  בהדין פסוקא בעת ההיא יקראו

קק     דר'  חנינה ואשכחה       עסיק  בהדן  פסוקה בעת ההיא יקר<..

ירו1   בר'  חנינא אשכחיה       דעסיק בהדין פסוקא בעת ההיא וגו'

או3    בר'  חנינא אשכחיה       דעסיק בהדין פסוקא בעת ההיא יקרא

או51   בר'  חנינא אשכחיה  דהוה עסיק  בהדין פסוקא בעת ההיא יקראו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לירושלם כסא  יי וגו'                אמ' לו ר'  וכי ירושלם

וטי    לירושלם וגו'                        אמר לו רבי וכי ירושלם

פירק   לירוש'  וג'                         א'  לו ר'  וכי ירוש'

מינ    לירושלם כסא  יי                     אמ' לו ר'  וכי ירושלם

פריז   לירושלם וגו'                        אמ'    ר'  וכי ירושלם

דפוס   לירושלם כסא  יי ונקוו אליה כל הגוים אמר לו

קק     ...>    כסא  יי ונקוו אליה כל הגוים א'  לו

ירו1                                       אמ' לו ר'  וכי ירושלם

או3    לירושלם כסא  יי                     א"ל        וכי ירושלם

או51   לירושלם כסא  יי                     א"ל        וכי ירושלם

ששון                                       א"ל        וכי ירושלם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחזקת             אותן אמ' לו  הקב"ה

וטי    מחזקת             אותן א'  לו  הקב"ה          אמר

פירק   מחזקת             אותן א'  לו  הקב"ה          אומ'

מינ    מחזקת             אותן אמ' לו  הקב"ה          אומר לה

פריז   מחזקת             אותן אמ' לו  הקב"ה          אמר

דפוס   ומחזקת היא        אותן אמר לו  המקרא          אומר

קק     ומחזקת היא ירושלם      א'  לו  ה<..>          אומר ל?ו?

ירו1   מחזקת             אותם א"ל     הקב"ה          אומ' לה

או3    מחזקת             אותן אמ' ליה הקב"ה (האריכי) אומר לה

או51   מחזקת             אותם א"ל     הב"ה           אומ' לה

ששון   מחזקת             אותם א"ל     הב"ה           או'  לה

--------------------------------------------------------------------

לונ    האריכי       אפתיי  וקבלי אוכלוסייך  הה"ד     הרחיבי

וטי    האריכי       אפתיי  וקבלי אכלוסייך   הה"ד     הרחיבי

פירק   האריכי       אפתיי  קבלי  אוכלסייך   הדה  דכ' הרחיבי

מינ    אריבי        אפתאי  וקבלי אכלוסיי(ד) הה"ד     הרחיבי

פריז   האריכי       אפתיי  וקבלי אכלוסיך    הה"ד     הרחיבי

דפוס                                                 הרחיבי

קק     האריכי       הרחיבי קבלי  אוכסלייך   שנ'      הרחיבי

ירו1   האריכי       אפתיי  וקבלי אכלוסיך    הה"ד     הרחיבי

או3    האריכי       אפתיי  וקבלי אוכלוסיך   הה"ד     הרחיבי

או51   האריכי       אפתויי וקבלי אוכלוסיך   הה"ד     הרחיבי

ששון   האריכי מתריך אפתיי  וקבלי אכלוסיך    הה"ד     הרחיבי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום אהלך

וטי    מקום אהלך ויריעות משכנותיך  יטו  אל תחשוכי האריכי מיתרייך

פירק   מקום אהלך וג'

מינ    מקום אהלך ויריעות משכנותייך יטו  אל תחשוכי האריכי מיתריך

פריז   מקום אהלך ויריעות משכנותיך  יטו  אל תחשכי  האריכי מיתריך

דפוס   מקום אהלך

קק     מקום א<.. ...>

ירו1   מקום אהלך וגו'

או3    מקום אהלך וגו'

או51   מקום אהלך ויריעות משכנותיך  וגו'

ששון   מקום אהלך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   למה כי ימין ושמאל תפרצי  וזרעך גוים יירש

וטי    ויתידותיך חזקי למה כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוים יירש

פירק                      כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוים יירש

מינ    ויתידותיך חזקי למה כי ימין ושמאל תפרצי  וזרעך גוים ירש

פריז   ויתידותיך חזקי למה כי ימין ושמאל תפרצי  וזרעך גוים יירש

דפוס                      כי ימין ושמאל תפרוצי

קק                           ימין ושמאל תפרוצי וג'

ירו1                  למה כי ימין ושמאל תפרוצי וגו'

או3                   למה כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוים ירש

או51                  למה כי ימין ושמאל תפרוצי

ששון                  למה כי ימין ושמאל תפרוצי

--------------------------------------------------------------------

לונ    וערים נשמ'  יושיבו    סליק פירקא

וטי    וערים נשמות יושיבו    סליק פרש'

פירק

מינ    וערים נשמות יושיבם    סליק פרש   צו

פריז   וערים נשמות יושיבו

דפוס

קק 

ירו1                      תם חסלת פרשת  צו את אהרן

או3    וגו'                  סליק סידרא

או51                         חסלת סדר   צו את אהרן

ששון                                               דכוותיה אורך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ירו1

או3

או51

ששון   החצר מאה באמה וכל יש' עומדי' בתוכה אלא זה א' מהמקומו' וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ירו1

או3

או51

ששון   דכוותיה ויקהילו משה ואהרן את כל הקהל אל פני הסלע א"ר חנין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ירו1

או3

או51

ששון   כמין כברה היתה וכל יש' עומדין עליו וגו'