לונ    {ג} בר קפרא  פתר  קריה  בתורה חכמות      נ'        בנתה

וטי    {ג} בר קפרא  פתר  קרייא בתורה חכמות                בנתה

פירק   {ג} בר קפ<.. ...> קריא  בתורה חכמות                בנתה

מינ    {ג} בר קפרא  פתר  קרייה בתורה חכמות                בנתה

פריז   {ג} בר קפרא  פתר  קריא  בתורה חכמות      נשים      בנתה

דפוס   {ג} בר קפרא  פתר  קריא  בתורה חכמות                בנתה

קק     {ג} בר קפרא  פתר  קריה  בתורה חכמות                בנתה

ג7     {ג} בר קפרא  פתר  קרייא בתורה חוכ?מ?<..> ?חכ?מו?ת? בנתה

ירו1   {ג} בר קפרא  פתר  קרייה בתורה חכמות                בנתה

או3    {ג} בר קפרא  פתר  קרייא בתורה חכמות                בנתה

או51   {ג} בר קפרא  פתר  קרייה בתורה חכמות                בנתה

ששון   {ג} בר קפרא  פתח  קרייה בתורה חכמות      נשים      בנתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביתה   זה  תורה                       יי קנני ראשית   דרכו

וטי    ביתה   זו  התורה                      יי קנני ראשית   דרכו

פירק   בי<..> זו  תורה                       יי קנני ראשי'   <...>

מינ    ביתה   זאת תורת                       יי קנני ראשית   דרכו

פריז   ביתה   זו  התורה                      יי קנני ראשית   דרכו

דפוס   ביתה   זו  תורה  הה"ד  כי יי יתן חכמה יי קנני ראשית   דרכו

קק            זו  <...>       כי יי יתן חכמה

ג7     בית'   זו  תורה  שנ'                  יי קנני ראש?ית? דר<..>

ירו1   ביתה   זו  התורה דכתי'                יי קנני ראשית   דרכו

או3    ביתה   זו  תורה  דכתי'                יי קנני ראשית   דרכו

או51   ביתה   זו  תורה  דכתי'                יי קנני ראשית   דרכו

ששון   ביתה   זו  תורה  דכתי'                יי קנני ראשית   דרכו

--------------------------------------------------------------------

לונ                    חצבה עמו'     שבעה אילו שבעה ספרי  תורה

וטי    וגו'            חצבה עמודיה   שבעה אילו שבעת סיפרי תורה

פירק                   חצבה עמודי<.. ..>ה אילו שבעה ספרי  תורה

מינ    קדם  מפעליו מאז חצבה עמודיה   שבעה אילו שבעה ספרי  תורה

פריז   וגו'            חצבה עמודיה        אילו שבעת ספרי  תורה

דפוס                   חצבה עמודיה   שבעה אלו  שבעה ספרי  תורה

קק                     חצבה עמודיה        אלו  שבעת ספרי  תור<..

ג7                     חצבה ?ע?מ'    שבע' אילו שבעה ספרי  תורה

ירו1                   חצבה עמודיה   ז'   אלו  ז'   ספרי  תורה

או3                    חצבה עמודיה   שבעה אלו  שבע  ספרי  תורה

או51                   חצבה עמודיה   שבעה אלו  שבע  ספר'  תורה

ששון                   חצבה עמודיה   שבעה אלו  ז'   ספרי  תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ         ולא    חמשהון                  בר  קפרא    עביד

וטי         ולא    חמשה     הן             בר  קפרא    עביד

פירק        ולא    חמשה     הן             בר  קפרא    עביד

מינ         והלא   חמשה     הן             בר  קפרה    עביד

פריז        והלא   חמשה     הן             בר  קפרא א' עביד

דפוס        ולא    חמשה     הן             בר  קפרא    עביד

קק     ...>        חמשה     הן    אלא (דפ) דבר קפרה    עבד

ג7          ול<..> ח?מ?<..> ה<..>          בר  קפרא    עביד

ירו1        ולא    ה'       הן             בר  קפרא    עביד

או3         ולא    חמשה     הן             בר  קפרא    עביד

או51        והלא   ה'       הן             בר  קפרא    עביד

ששון        ולא    חמשה     בן             בר  קפר'    עביד

--------------------------------------------------------------------

לונ                          מרישיה         עד  ויהי   בנסע

וטי                          מרישיה  דוידבר ועד ויהי   בנסע

פירק                         ?מרישיה דוידבר עד  ו<..   ..>?סוע?

מינ                          מרישיה  דוידבר עד  ויהי   בנסוע

פריז                         מרישיה  דוידבר עד  ויהי   בנסע

דפוס                         מרישיה  דוידבר עד  ויהי   בנסוע

קק     הדן וידבר תלתה סיפרין מ<..    ...>   עד  ויהי   בנסוע

ג7                           מרישיה  דוידבר עד  ויה<.. ...>

ירו1                         מרישיה  דוידבר עד  ויהי   בנסוע

או3                          מרישיה  דוידבר עד  ויהי   בנסוע

או51                         מרישיה  דוידבר עד  ויהי   בנסוע

ששון                         מרישיה  דוידבר עד  ויהי   בנסוע

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארבעה        [מן] ויהי              עד  ובנוחה

וטי    הארון חד     מן   ויהי בנסע         ועד ובנחה        חד

פירק   הארון חד עד  מן   ויהי              עד  ובנחה  יאמר  חד

מינ    הארון חד          ויהי בנסוע הארון      ובנחה        חד

פריז   הארון חד     מן   ויהי בנסע         עד  ובנחה        חד

דפוס   הארון חד     מן   ויהי              עד  ובנחה        חד

קק     הארון חד ספר ומן  ויהי בנסוע הארון  עד  סופא   <...> חד

ג7     <...                         ..>רון עד  ובנוחה יאמר  חד

ירו1   הארון        ומן  ויהי בנסוע        עד  ובנחה  יאמר  חד

או3    הארון חד     מן   ויהי בנסוע        עד  ובנחה  יאמר  חד

או51   הארון חד     מן   ויהי בנסוע        עד  ובנחה  יאמר  חד

ששון   הארון חד                                ובנחה  יאמר  חד

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ועד  סיפיה  דסיפרא        הרי שבעה

וטי        מן  ובנחה          ועד  סיפיה  דסיפרא חד     הרי שבעה

פירק                          ועד  ס<..>ו דסיפרא חד     הרי ?ש?בעה

מינ        ומן ובנחה          עד   סופיה  דספרא  חד     הרי שבעה

פריז       מן  ובנחה          עד   סופיה  דסיפרא חד     הרי שבעה

דפוס                          ועד  סיפיה         חד     הרי ז'

קק     ספר מן  סופה  דפסיק    עד   סופא   דסיפרא חד ספר

ג7         ומן ובנחה י?אמ?<.. ...> <...>         חד     הרי שבעה

ירו1       ומן ובניה          עד   סיפא   דסיפרא חד     הם  ז'

או3        מן  ובנחה יאמר     עד   סוף    ספרא   חד     הרי ז'

או51       מן  ובנחה יאמר     עד   סוף    סיפרא  חד     הרי שבעה

ששון       מן  ובנחה יאמר     עד   סוף    הספר   חד     הרי ז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    טבחה      טבחה  אילו   העונשין מסכה      יינה אילו

וטי    טבחה      טבחה  אילו   העונשין מסכה      יינה אילו

פירק   טבחה      טבחה  אילו   העונשין מסכה      יינה אילו

מינ    טבחה      טבחה  אילו   העונשין מסכה      יינה אילו

פריז   טבחה      טבחה  אלו    העונשין מסכה      יינה אלו

דפוס   טבחה      טבחה  אלו    העונשי' מסכה      יינה אלו

קק     טב?ח?<..> טב<.. ...>   <..>ים  מסכה      יינה אילו

ג7     טבחה      טבח'  אי<..> ה<..    ...> <... ..>ה א?י?לו

ירו1   טבחה      טבחה  אלו    העונשין מסכה      יינה אלו

או3    טבחה      טבחה  אלו    העונשין מסכה      יינה אלו

או51   טבחה      טבחה  אלו    העונשים מסכה      יינה אלו

ששון   טבחה      טבחה  אלו    העונשין מסכה      יינה אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    קלין  וחמורין וגזירות שוות          אף    ערכה שולחנה

וטי    קולין וחומרין וגזירות שוות          אף    ערכה שלחנה

פירק   קלין  וחמורין וגזירות ?שו?ות        א<..> ערכה שלח'

מינ                                 הערכין אף    ערכה שלחנה

פריז   קלין  וחמורין וגזירו' שוות          אף    ערכה שלחנה

דפוס   קלין  וחמורי' וגזירו' שוות          אף    ערכה שולחנה

קק     קולים וחומרין                       אף    ערכה

ג7                                  הערכין אף    ערכה שו?ל?<..

ירו1   קלות  וחמורות וגזירות שוות          אף    ערכה שלחנה

או3    קלות  וחמורות וגזירות שוות          אף    ערכה שולחנה

או51   קלות  וחמורות וגזירות שוות          אף    ערכה שולחנה

ששון   ק"ו           וג"ש                  אף    ערכה שולחנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו הערכין                              שלחה  נערותיה

וטי    אילו העריכין                             שלחה  נערותיה

פירק   אילו הערכין                              שלח'  הנער'

מינ    אילו         קלין וחמורין וגזירות שוות   שלחה  נערותיה

פריז   אלו  הערכין                              שלחה  נערותיה

דפוס   אלו  הערכין                              שלחה  נערותיה

קק                                              שלחנה נער'

ג7     ...>         <... ..>רין  וגזירות ?שוות? שלח'  נער<..

ירו1   אלו  הערכין                              שלחה  נערותיה

או3    אלו  הערכין                              שלחה  נערותיה

או51   אלו  הערכין                              שלחה  נערותיה

ששון   אלו  הערכין                              שלחה  נערותיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תקרא אילו        יש'

וטי    תקרא אילו        יש'

פירק   תקר' אילו        ישר'

מינ    תקרא אילו        ישראל וישלח את נערי בני יש'   ויעלו עולות

פריז   תקרא אלו         ישר'

דפוס   תקרא אלו         ישראל

קק     תק'  <... ..>ערי ישרא' וישלח את נערי בני ישרא'

ג7     ...> <...              ..>ות    נערי בני ישר'

ירו1   תקרא אלו         ישראל

או3    תקרא אלו         ישראל

או51   תקרא אלו         ישראל

ששון   תקרא אלו         יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  גפי מרומי   קרת                שהטיסן   הקב"ה וקרא

וטי    על  גפי מרומי   קרת                שהטיסן   הקב"ה וקרא

פירק   על  גפי ?מ?רומי קרת                ש?ה?טיסן הקב"ה וקרא

מינ    על  גפי מרומי   קרת       שהסיטן            הקב"ה וקרא

פריז   על  גפי מרומי   קרת       שהטיסן            הקב"ה וקרא

דפוס   על  גפי מרומי   קרת       שהטיסן            הקב"ה וקרא

קק     על  גפי מרומי   קרת       שהטיסן            <...  ..>קראן

ג7     על  גפי מ<..    ...> <... ..>ן              הקב"ה וקרא

ירו1   על  גפי מרומי   קרת       שהסיטן            הקב"ה וקראן

או3    ע"ג     מרומי   קרת       (שהסיטן) [שהטיסן] הקב"ה וקראן

או51   על  גבי מרומי   קרת       שהסיטן            הב"ה  וקראן

ששון   על  גפי מרומי   קרת       שהטיסן            הב"ה  וקראן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותן אלהות       אני אמרתי   אלהים אתם   ובני עליון כלכם

וטי    אותן אלהות       אני אמרתי   אלהים אתם   ובני עליון כולכם

פירק   אותן א'והות      אני אמרתי   א'ים  אתם   וג'

מינ    אותם אלהים  שנ'  אני אמרתי   אלהים אתם   ובני עליון כולכם

פריז   אותן אלוהות      אני אמרתי   אלהים אתם   ובני עליון כלכם

דפוס   אותן אלוהות שנ'  אני אמרתי   אלים  אתם   וגו'

קק          אלהות       אני אמרתי   אלהים את'

ג7     אתן  אלי'ם       אני אמרת<.. ...>  <...>

ירו1        אלוהות שנא' אני אמרתי   אלהים אתם   וגו'

או3         אלוהות שנא' אני אמרתי   אלהים אתם   וגו'

או51        אלוהות שנ'  אני אמרתי   אלהים אתם

ששון        אלוהות שנ'  אני אמרת    אל'ים אתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה

וטי    אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה   הן הניחו   דעתו

פירק   ?א?חר כל השבח הזה ?מי? פתי יסור הנה   הן [הניחו] דעתו

מינ    אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה      הניחו   דעתו

פריז   אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה   הן הניחו   דעתו

דפוס   אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה   הן הניחו   דעתו

קק     ואחר  כל השבח הזה מי   פתי <... ..>נה    הניחו   דעתו

ג7     אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור <...>            ?ד?עתו

ירו1   ואחר  כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה   הם הניחו   דעת

או3    אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה      הניחו   דעת

או51   אחר      השבח הזה מי   פתי יסור הנה      הניחו   דעת

ששון   אחר   כל השבח הזה מי   פתי יסור הנה   הם הניחו   דעת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    של הקב"ה   והלכו          ואמרו לעגל אלה אלהיך יש'   בשביל

פירק   של הקב"ה                  ואמרו לעגל אלה אל'יך ישר'  בשביל

מינ    של הב"ה    והלכו          ואמרו      אלה אלהיך ישראל בשביל

פריז   של הקב"ה   והלכו אחר דעתו ואמרו לעגל אלה אלהיך ישראל בשביל

דפוס   של הקב"ה                  ואמרו לעגל אלה אליך  ישראל בשביל

קק     של הקב"ה   והלכו          ואמרו לעגל אלה אלהיך ישרא' <...>

ג7        שלהקב"ה                ואמ'       אלה אלהיך ישר'  <...

ירו1      המקום                  ואמרו לעגל אלה אלהיך ישראל בשביל

או3       המקום                  ואמרו לעגל אלה אלהיך ישראל בשביל

או51      המקום                  ואמרו לעגל אלה אלהיך ישראל בשביל

ששון      המקום                  ואמרו לעגל אלה אל'יך ישראל בשביל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    כן            אמרה לו     אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו

פירק   כן ?ח?סר   לב אמרה לו     אכן כאדם תמותון

מינ    כן חסר     לב אמרה לו     אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו

פריז   כן            אמרה לו     אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו

דפוס   כן חסר     לב אמרה לו     אכן כאדם תמותון

קק        חסר     לב אמרה ()[ל]ו אכן כאדם תמותון וכאחד וג'

ג7        ..>?ס?ר לב אמרה לו     אכן כאדם תמותון

ירו1   כן            אמרה לו     אכן כאדם תמותון

או3    זה                        אכן כאדם תמותון וגו'

או51   זה                        אכן כאדם תמותון

ששון   כך                        אכן כאדם תמותון