לונ    {ה}                           עם חסיד תתחסד      וגו'

וטי    {ה}                           עם חסיד תתחסד      עם   גבר

פירק   {ה}                           עם חסיד תתחסד      עם   גבור

מינ    {ה}                           עם חסיד ת(ס)[ת]חסד עם   גבר

פריז   {ה}                           עם חסיד תתחסד      עם   גבור

דפוס   {ה}                      זש"ה עם חסיד תתחסד      עם   גבור

קק     {ה} ויהי ביום השמיני קרא      עם חסיד תתחסד      ו?ג'

ג7     {ה}                           עם חסיד ?תתחס?ד    וג'

ירו1   {ה}                           עם חסיד תתחסד

או3    {ה}                           עם חסיד תתחסד

או51   {ה}                           עם חסיד תתחסד

ששון   {ה}                           עם חסיד תתחסד

--------------------------------------------------------------------

לונ              עם   נבר תתבר  ועם עקש תתפל  ר' יהודה ור'  ור'

וטי    תמים תתמם עם   נבר תתברר עם  עקש תתפתל ר' יהודה ור'

פירק   תמים תתמם ע?ם? נבר תתברר ועם עקש תתפל  ר' יהודה ור'

מינ    תמים תתמם                              ר' יהודה ור'

פריז   תמים תתמם עם   נבר תתבר  עם  עקש תתפל  ר' יהודה ור'

דפוס   תמים תתמם עם   נבר תתבר  ועם עקש תתפל  ר' יהודה ורב

קק                                            ר' יהודה ור'?

ג7                                            ר' יהודה ור'

ירו1                                          ר' יהודה ור'

או3                                           ר' יהודה ור'

או51                                          ר' יהודה ור'

ששון                                          ר' יהו'  ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחמיה     ר'  יהודה   פתר קריא         באברהם   אבי'

וטי    נחמיא     ר'  יהודה   פתר קרייא        באברהם   אבינו

פירק   נחמיה     ר'  יה?וד?ה פתר קריא         [באברהם  אבינו]

מינ    נחמיה     ר'  יהודה   פתר קרייה        באברהם   אבינו

פריז   נחמיה     ר'  יהודה   פתר קריא         באברהם   אבינו

דפוס   נחמ'      ר'  יהוד'   פתר קרא          באברהם   אבינו

קק     <..>?מ?יה ר'  יהודה   פתר קריה  באבינו אברהם

ג7     נחמ<..>   ר'  יהודה   פתר קרייא        בא<..>הם אבינו

ירו1   נחמיא     ר'  יהודה   פתר קרייה        באברהם   אבינו

או3    נחמיא     ר'  יהודה   פתר [קרא] (במשה) [באברהם  אבי..

או51   נחמיא     ר'  יהודה   פתר קרייה        באברהם   אבינו

ששון   נח'       ר"י         פתר קרייה        באברהם   אבי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשעה שבא            בחסידות          הקב"ה  בא   עמו

וטי    בשעה שבא            בחסידות          הקב"ה  בא   עמו

פירק   כיון שבא            בחסידות          הקב"ה  בא   עמו

מינ    בשעה שבא            בחסידות          שהקב"ה בא   עמו

פריז   בשעה שבא            בחסידות על עסקיו הקב"ה  בורר לו

דפוס   כיון שבא            בחסידות          הקב"ה  בא   עמו

קק 

ג7     בשעה שב?א?          בחסידות          הקב"ה  בא   ע<..

ירו1   בשעה שבא   עם הקב"ה בחסידות                 בא   עמו

או3    בשעה שבא   עם הב"ה  בחסידו'                 בא   עמו

או51   בשעה שבא   עם הב"ה  בחסידות                 בא   עמו

ששון   בשעה שבא            בחסידות          הב"ה   בא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחסידות       בשעה שבא  עמו בתמימות   הקב"ה בא עמו   בתמימות

וטי    בחסידות       בשעה שבא      בתמימות         בא עמו   בתמימות

פירק   בחסידות       בשעה שבא      בתמימות   הקב"ה בא עמו   בתמימות

מינ    בחסידות            כשבא     בתמימות   הקב"ה בא עמו   בתמימו'

פריז                 בשעה שבא      בתמימות         בא עמו   בתמימות

דפוס   בחסידות       בשעה שבא      בתמימות   הקב"ה בא עמו   בתמימות

קק 

ג7     ..>חסידות          בא       בתמימ?ו?ת הקב"ה בא ע?מו? <..>מימ<..>

ירו1   בחסידות       בשעה שבא  עמו בתמימות         בא עמו   בתמימות

או3    בחסידו'       בשעה שבא  עמו בתמימות         בא עמו   בתמימות

או51   בחסידות       בשעה שבא  עמו בתמימות         בא עמו   בתמימות

ששון   בחסידות   עמו בשעה שבא      בתמימו'         בא עמו   בתמימו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשעה שבא  עמו בעקמנות  הקב"ה בא עמו בעקמנות   בשעה    שבא

וטי    בשעה שבא      בעקמנות  הקב"ה בא עמו בעקמנות   בשעה

פירק   בשעה שבא      בעקמנות  הקב"ה בא עמו בעקמנות   ?בש?עה

מינ         כשבא     בעקמנות

פריז   בשעה שבא      בעקמנות        בא עמו בתמימות   בשעה

דפוס   בשעה שבא      בעקמנות  הקב"ה בא עמו בעקמנות   בשעה

קק 

ג7          בא       בעקמנות  הקב"ה בא עמו בעקמנ?ו?ת שנת<..>

ירו1   בשעה שבא  עמו בעקמנות        בא עמו בעקמנות   בשעה

או3    בשעה שבא  עמו בעקמנות        בא עמו בעקמנות   בשעה

או51   בשעה שבא  עמו בעקמימות       בא עמו בעקמימות  בשעה

ששון   בשעה שבא  עמו בעקמנות        בא עמו בעקמנות   בשעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עמו שנתברר     על עיסקיו הקב"ה בירר  לו על עסקיו

וטי        שניתברר    על עסקיו  הקב"ה בירר  לו את עיסקיו

פירק       שנתברר     על עסקיו  הקב"ה בירר  לו    עסקיו

מינ        כשנתברר    על עסקיו  הקב"ה נתברר    על עסקיו

פריז       שנתברר     על עסקיו  הקב"ה בורר  לו    עסקיו

דפוס       שנתברר     על עסקיו  הקב"ה בירר  לו    עסקיו

קק                                                       עם

ג7                    על עסקיו  הקב"ה נתברר    על עסקיו

ירו1       שנתברר     על עסקיו  המקום בירר  לו    בעסקיו

או3        שנתברר     על עסקיו  המקום בירר  לו את עסקיו

או51       שנתברר  לו על עסקיו  הב"ה  בורר  לו את עסקיו

ששון       שנתברר     על עסקי   המקום בירר  לו את עסקיו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           אימתי   בא     בחסידות

וטי                                           אימתי   בא     בחסידות

פירק                                          אימתי   בא     בחסידות

מינ                                           אמתי    בא     בחסידות

פריז                                          אימתי   בא     בחסידות

דפוס                                          אימתי   בא     בחסידו'

קק     חסיד תתחסד כשבא <..>דות בא עמו בחסידות ואמתי   בא עמו בחסידות

ג7                                            א?י?מתי בא     בחסידות

ירו1                                          אימתי   בא     בחסידות

או3                                           אימתי   בא     בחסידו'

או51                                          אימתי   בא עמו בחסידות

ששון                                          אימתי   בא     בחסידות

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשעה   שאמ'  אל    נא תעבר  מעל עבדך מה  כת'  תמן ואברהם

וטי    בשעה   שאמר  אל    נא תעבר  מעל עבדך מה  כתיב תמן ואברהם

פירק   בש?עה? שאמ'  אל    נא תעבר  מעל עבדך [מה כת'  תמן ואברהם

מינ           כשאמ'

פריז   בשעה   שאמ'  אל    נא תעבר  מעל עבדך מה  כת'  תמן ואברהם

דפוס   בשעה   שאמ'  אל    נא תעבור מעל עבדך מה  כתי' תמן ואברהם

קק                                                       ואברהם

ג7            כשאמ' <...>

ירו1   בשעה   שאמ'  אל    נא תעבור מעל עבדך מה  כתי' תמן ואברהם

או3    בשעה   שאמ'  אל    נא תעבור מעל עבדך מה  כתי' תמן ואברה'

או51   בשעה   שאמ'  אל    נא תעבור מעל עבדך מה  כתי' תמן ואברהם

ששון          כשאמ' אל    נא תעבור מעל עבדך מה  כתי' תמן ואברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עודנו עומד לפני יי  אמ"ר    סימון תקנת          סופרים

וטי    עודנו עומד לפני יי  א"ר     סימון תקנת          סופרים

פירק   עודנו עומד לפני יי  א'   ר' סימון תיקון (תיקון) סופרים

מינ

פריז   עודנו עומד לפני יי  א"ר     סימון תקנת          סופרים

דפוס   עודנו עומד לפני יי  א"ר     סימון תקנת          סופרי'

קק     <...> עומ' לפני יי  א'   ר' סימון תיקון         סופרים

ג7 

ירו1   עודנו עומד לפני יי' א"ר     סימון תיקון         סופרים

או3    עודנו עומד לפני יי  אר"ס    תיקון               סופרי'

או51   עודנו עומד לפני יי  א"ר     סימון תקנת          סופרי'

ששון   עודנו עומד לפני יי  א"ר     סימון תיקון         סופרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא שכינה  הייתה  ממתנת          לו

וטי    היא שכינה  היתה   ממתנת          לו

פירק   הוא שכינה  הייתה  ממתנת          לו

מינ                                        ואנכי הולך ערירי מה

פריז   היא שכינה  היתה   ממתנת          לו

דפוס       שכינה  היתה   ממתנת          לו

קק     הוא השכינה היתה   <..>ת          לו

ג7                                         ואנכי הלך  ערירי מה

ירו1   הוא שכינה         ממתנת לאברהם

או3    הוא שכינה  היתה   ממתנת לאברה'

או51   הוא שכינה  [היתה] ממתנת [לאברהם]

ששון   הוא שכינה  היתה   ממתנת לאברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כת'  תמן לא יירשך

פריז

דפוס

קק                            עם גבר תמים תתמם כשבא בתמימות

ג7     כתי' תמן לא יי?רש?ך זה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אימתי  בא  בתי    בתמימות      בשעה שאמ'       אולי

וטי    אימתי  בא         בתמימות      בשעה שאמר       אולי

פירק   ואימתי בא]        בתמימות      בשעה שאמ'       א(י)[ו]לי

מינ    אימתי  בא         בתמימות           כשאמ'

פריז   אימתי  בא         בתמימות      בשעה שאמ'       אולי

דפוס   אימתי  בא         בתמימות      בשעה שאמ'       אולי

קק     ואמתי  בא  עמו    <..>מות      בשעה שאמר       אולי

ג7                       ב(מ)[ת]מימות

ירו1   אימתי  בא  עמו    בתמימות      בשעה שאמ'       אולי

או3    אימתי  בא  עמו    בתמימות      בשעה שאמ'       אולי

או51   אימתי  בא  עמו    בתמימות      בשעה       שא"ל אולי

ששון   אימתי  בא  <..>מו בתמימות      בשעה שאמ'       אולי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יחסרון חמשים  הצדיקים    חמ()[ש]ה מה    כת'  תמן

וטי    יחסרון חמשים  הצדיקים    חמשה     מה    כתיב תמן

פירק   יחסרון חמ?שם? ה<..>דיקים חמשה     מה    כת'  תמן ויאמר

מינ

פריז   יחסרון חמשים  הצדיקים    חמשה     מה    כת'  תמן

דפוס   יחסרון חמשים  הצדיקים    חמשה     מה    כתי'     ויאמר

קק     יחסרו  חמישים הצדיקים    חמשה     <...>      כן  ויאמר

ג7 

ירו1   יחסרון חמשים  צדיקי'              מה    כתי' תמן

או3    יחסרון נ'     צדיקי'              מה    כתי' תמן

או51   יחסרון נ'     הצדיקים             מה    כתיב תמן ויאמר

ששון   יחסרון חמשים  צדיקים              מה    כתי' תמן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה

וטי    לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה

פירק   לא אשחית אם אמצא שם ארב'   <...

מינ                                     במה אדע כי אירשנה מה כת'

פריז   לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה

דפוס   לא אשחית אם אמצא שם ארבעי' וחמשה

קק     לא אשחית

ג7                                      במה אדע כי אירש'  מה כתי'

ירו1   לא אשחית אם אמצא    ארבעים וחמשה

או3    לא אשחית אם אמצא שם ארבעי' וחמשה

או51   לא אשחית אם אמצא שם מ'     וה'

ששון   לא אשחית אם אמצא שם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    תמן קחה   לי   עגלה משלשת

פריז

דפוס

קק                               { ועם עקש תתפל כשבא בעוקמנות

ג7     תמן ק<..> ל?י? עגלה משלשת

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אימתי  בא     בעקמנות  בשעה שאמ'  אנכי

וטי                 אימתי  בא     בעקמנות  בשעה שאמר  ואנכי

פירק                ..>תי  בא     בעקמנות  בשעה שאמ'  ואנכי (לא

מינ                 אימתי  בא     בעקמנות       כשאמ'

פריז                אימתי  בא     בעקמנות  בשעה שא'   ואנכי

דפוס                אימתי  בא     בעקמנות  בשעה שאמ'  ואנכי

קק     עמו בעוקמנות <..>תי בא עמו בעוקמנות

ג7                                בעקמנות

ירו1                אימתי  בא     בעקמנות  בשעה שאמר  ואנכי

או3                 אימתי  בא     בעקמנו'  בשעה שאמ'  ואנכי

או51                [אימתי בא עמו בעקמימות בשעה שא"ל  ואנכי

ששון                אימתי  בא עמו בעקמנות  בשעה שא"ל  ואנכי

--------------------------------------------------------------------

לונ       הולך ערירי מה כת'  תמן לא    יירשך     זה

וטי       הולך ערירי מה כתיב תמן לא    יירשך     זה

פירק   י) הולך ערירי מה כת'  תמן <..>א ייר?ש?<.. ...>ה

מינ

פריז      הולך ערירי מה כת'  תמן לא    יירשך     זה

דפוס      הולך ערירי מה כתב  תמן לא    יירשך     זה

קק                                                     ויאמר יי

ג7 

ירו1      הולך ערירי מה כתי' תמן לא    יירשך     זה

או3       הולך ערירי מה כתי' תמן לא    יירשך     זה

או51      הולך ערירי מה כתי' תמן לא    יירשך     זה]

ששון      הולך ערירי מה כתי' תמן לא    יירשך     זה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                                             אל נא תעבר  מעל

פריז

דפוס

קק     אלהים במה מתוך כן ויאמר <..>ם ידוע תדע }

ג7                                              אל נא תעבור ?מ?על

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    עבדך מה כת'  תמן ואברהם (עומד עודנו) [עודנו    עומד]  לפני

פריז

דפוס

קק 

ג7     עבדך מה כתי' תמן ואברהם              עו?ד?נ?ו? עומ?ד?

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    יי     א"ר סימון תיקון סופרים היא שכינה היתה

פריז

דפוס

קק 

ג7     <..>מ' ר'  סימון תיקון סופרים היא שכינה ה<.. ...> <...

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 אימתי

וטי                                                 אימתי

פירק                                                אימתי

מינ    ממתנת     לו                                 אימתי

פריז                                                אימתי

דפוס                                                אימתי

קק                  עם נבר תתבר וכשבא לברר את צרכיו ?מ<..>?

ג7     ..>?מ?תנת לו                                 אמתי

ירו1                                                אימתי

או3                                                 אימתי

או51                                                אימתי

ששון                                                אימתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתברר     על עסקיו        בשעה שאמ'  במה   אדע כי אירשנה

וטי    ניתברר    על עיסקיו       בשעה שאמר  במה   אדע כי אירשנה

פירק   נתברר     על עסקיו        בשעה שאמ'  במה   אדע כי אירשנה

מינ    נתברר     על עסקיו             כשאמ'

פריז   נתברר     על עסקיו        בשעה שאמ'  במה   אדע

דפוס   נתברר     על עסקיו        בשע' שאמ'  במה   אדע כי אירשנה

קק     <...>  לו את צרכיו

ג7     ניתברר    על עסקין        ב<.. ...>  <...>

ירו1   נתברר  לו    בעסקי  המקום בשעה שאמר  במה   אדע כי אירשנה

או3    נתברר  לו על עסקי   המקום בשעה שאמ'  במה   אדע כי אירשנה

או51   נתברר     על עסקיו        בשעה שאמ'  במה   אדע

ששון   נתברר     על עסקיו        בשעה שא"ל  במה   אדע כי אירשנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה    כת'   תמן   ידע  תדע כי גר י

וטי    מה    כת'   תמן   ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגו'

פירק   <...> ?כת'? ?ת?מן ידוע תדע כי גר יהיה זרעך

מינ

פריז   מה    כת'   תמן   ידע  תדע כי גר וג'

דפוס   מה    כת'   תמן   ידוע תדע כי גר יהיה זרעך

קק 

ג7     מה    כתיב  תמן

ירו1   מה    כתי'  תמן   ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגו'

או3    מה    כתי'  תמן   ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם

או51   מה    כתי'  תמן   ידוע תדע

ששון   מה    כתי'  תמן   ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ         אולי  יחסרון חמשים צדיקים חמשה מה   כת'  תמן חמשה

פריז

דפוס

קק          ויאמר אברהם  הן    לי     לא   נתתה מתוך כן  והנה

ג7          ויאמר לא     א<..  ...>   <...

ירו1

או3    וגו'

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ויאמר לא אשחית אם   אמצא שם ארבעים וחמשה

פריז

דפוס

קק     <...> יי אליו  לאמר                      < ועם עקש

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק     תתפל כשבא בעוקמנות עמו בעוקמנות <..>תי בא עמו בעוקמנות

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      ר'

וטי                                                      ר'

פירק                                                     ר'

מינ                                                      ר'

פריז                                                     ר'

דפוס                                                     ר'

קק     ויאמר יי אלהים במה מתוך כן ויאמר <..>ם ידוע תדע > ר'

ג7 

ירו1                                                     ר'

או3                                                      ר'

או51                                                     ר'

ששון                                                     ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחמיה פתר קרייה במשה       שבא                בחסידות

וטי    נחמיה פתר קרייא במשה  בשעה שבא                בחסידות

פירק   נחמיה פתר קריא  במשה  בשעה ?שבא               בחס?ידות

מינ    נחמיה פתר קרייה במשה       כשבא               בחסידות

פריז   נחמיה פתר קריא  במשה  בשעה שבא

דפוס   נחמיה פתר קרא   במשה  בשעה שבא                בחסידו'

קק     נחמיה פתר קריה  במשה

ג7     ..>יה פתר קריי' במשה       [כ]שבא             ב<..

ירו1   נחמיא פתר קרייה במשה  בשעה שבא    עם    הקב"ה בחסידות

או3    נחמיה פתר קרייה במשה] בשעה שבא    עם    הקב"ה בחסידות

או51   נחמיא פתר קרייה במשה  בשעה שבא    [עמי]       בחסידות

ששון   נח'   פתר קרייה במשה  בשעה שבא                בחסידות

--------------------------------------------------------------------

לונ         הק'   בא       בחסידות בשעה  שבא      בתמימות    הק'

וטי    (בא) הקב"ה בא   עמו בחסידות בשעה  שבא      בתמימות    הקב"ה

פירק        הקב"ה בא   עמו בחסידות בשעה  שבא      בתמימות    הקב"ה

מינ         הקב"ה בא   עמו בחסידות       כשבא     בתמימות    הקב"ה

פריז                       בחסידות בשעה  שבא      בתמימות

דפוס        הב"ה  בא   עמו בחסיד'  בשע'  שבא      בתמימו'    הב"ה

קק 

ג7                ...> עמו בחסיד'        כשבא     בתמ?י?מ<..

ירו1              בא   עמו בחסידות בשעה  שבא  עמו בתמימות

או3               בא   עמו בחסידות בשעה  שבא  עמו בתמימות

או51              בא   עמו בחסידות [בשעה שבא  עמו בתמימות

ששון   עם   הב"ה  בא   עמו בחסידות בשעה  שבא  עמו בתמימות    הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בא   עמו בתמימות    בשעה שבא      בעקמנות  הק'   בא עמו

וטי    בא   עמו בתמימות    בשעה שבא      בעקמנות  הקב"ה בא עמו

פירק   בא   עמו ?בתמ?<..>ת בשעה שבא      בעקמנות  הקב"ה בא עמו

מינ    בא   עמו בתמימות         כשבא     בעקמנות  הקב"ה בא עמו

פריז   בא   עמו בתמימות    בשעה שבא      בעקמנות        בא עמו

דפוס   בא   עמו בתמימו'    בשעה שבא      בעקמנו'  הקב"ה בא עמו

קק 

ג7     ...>     ?בתמימות?                בעקמנות  הק'   ב'

ירו1   בא   עמו בתמימות    בשעה שבא  עמו בעקמנות        בא עמו

או3    בא   עמו בתמימות    בשעה שבא  עמו בעקמימות

או51   בא   עמו בתמימות]   בשעה שבא  עמו בעקמנות        בא עמו

ששון   בא   עמו בתמימות    בשעה שבא  עמו בעקמנות        בא עמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעקמנות בשעה  שנתברר     על   עסקיו   הק'   בורר  לו את

וטי    בעקמנות בשעה  שניתברר    על   עיסקיו  הקב"ה בורר  לו את

פירק   בעקמנות בשעה  שנתברר     ?על? ?ע?סקיו הקב"ה בורר  לו את

מינ    בעקמנות       כשנתברר    על   עסקיו

פריז   בעקמנות בשעה  שיתברר     על   עסקיו   הקב"ה בירר  לו

דפוס   בעקמנו' בשעה  שנתברר     על   עסקיו   הב"ה  בירר     את

קק 

ג7     ?ע?מ'   <...>            ע?ל? עסקיו   הקב"ה נתברר    על

ירו1   בעקמנות בשעה  שנתברר  לו על   עסקיו   הקב"ה בורר  לו את

או3            בשעה  שנתברר  לו על   עסקי[ו] הקב"ה בירר     את

או51   בעקמנות בשעה  שנתברר  לו על   עסקיו   הב"ה  בורר  לו על

ששון   בעקמנות בשעה  שנתברר     על   עסקיו   הב"ה  בירר  לו את

--------------------------------------------------------------------

לונ    עיסקיו

וטי    עיסקיו

פירק   עסקיו

מינ

פריז   עסקיו

דפוס   עסקיו

קק                 עם חסיד תתחסד <...> בחסידות בא עמו בחסידות

ג7     עסק<.. ...>

ירו1   עסקיו

או3    עסקיו

או51   עסקיו

ששון   עסקיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אימתי בא     בחסידות בשעה  שאמ'  מדוע  לא יבער הסנה אמ'

וטי    אימתי בא     בחסידות בשעה  שאמר  מדוע  לא יבער הסנה אמר

פירק   אימתי בא     בחסידות בשעה  שאמ'  מ<..> לא יבער הסנה א'

מינ    אימתי בא     בחסידו'       כשאמ' מדוע  לא יבער הסנה אמ'

פריז   אימתי בא     בחסידות בשעה  שא'   מדוע  לא יבער הסנה א'

דפוס   אימתי בא     בחסידו' בשע'  שאמ

קק     ואמתי בא עמו בחסידות <..>ע             לא יבער הסנה א'

ג7                  בחסידות       כשאמ' מדוע  לא יבער ה<.. ...>

ירו1   אימתי בא עמו בחסידות בשעה  שאמ'  מדוע  לא יבער הסנה אמ'

או3    אימתי בא עמו בחסידות בשעה  שאמ'  מדוע  לא יבער הסנה א"ל

או51   אימתי בא עמו בחסידות בשעה  שאמ'  מדוע  לא יבער הסנה א"ל

ששון   אימתי בא עמו בחסידות בשעה  שאמ'  מדוע  לא יבער הסנה א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה מן    דיקרי  קאים      בקווה

וטי    ליה מן    דייקרי קאים      בגווה

פירק   ליה מן    דיקרי  קאים      בגווה

מינ    ליה מרי   קרי    (א)[ק]אים בגויה מה כת'      ויסתר

פריז   ליה מן    דיקרי  קאי       בגווה

דפוס

קק     לה        דאיקרי קאים      בגביה

ג7               קרי    קאים      בגויה מה כתיב תמן ויס?ת?<..

ירו1   ליה מאן   דיקרי  קאים      בגויה

או3        מאן   דיקרי  קאים      בגווה

או51       מ(א)ן דיקרי  קאים      בגויה

ששון       מאן   דיקרי  קאים      בגויה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    משה  פניו (אל האלהים) כי ירא מהביט אל האלהים

פריז

דפוס                                                הראני נא את

קק 

ג7     ...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   כבודך מה כתיב תמן אני אעביר כל טובי כו'

קק                                             עם גבר תתמם

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  אימתי  בא       בתמימ'

וטי                                  אימתי  בא       בתמימות

פירק                                 אימתי  בא       בתמימ'

מינ                                  אימתי  בא       בתמימות

פריז                                 אימתי  בא       בתמימות

דפוס                                 אימתי  בא       בתמימות

קק     <... ..>בא בתמימ' בא ע' בתמי' ואמ'   ב' ע'    בתמ'

ג7                                   אימתי  בא       בתמימות

ירו1                                 אימתי  בא עמו   בתמימות

או3                                  אימתאי בא עמו   (ב()ק()מות)

או51                                 אימתי  בא [עמו] בתמימות

ששון                                 אימתי  בא עמו   בתמימות

--------------------------------------------------------------------

לונ               בשעה שאמ'

וטי               בשעה שאמר

פירק              בשעה ש<..>מ'

מינ                    כשאמ'      שלח נא ביד תשלח מה כת' תמן ודבר

פריז              בשעה שאמ'

דפוס              בשעה שאמ'

קק 

ג7                     כשאמ'   לו

ירו1              בשעה שאמר    לו

או3    [בעקמימות] בשעה שא"ל

או51              בשעה ש(ב)אמר

ששון              בשעה שא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ואמרו    לי   מה שמו מה אמר  אלהם  מה אמר

וטי                  ואמרו    לי   מה שמו מה אומר אלהם  מה אמר

פירק                 <..>אמרו לי   מה שמו מה אמר  אלהם     אמ'

מינ    הוא לך אל העם ואמרו    לי   מה שמו                  אמ'

פריז                 ואמרו    לי   מה שמו מה אמר  אליהם מה א'

דפוס

קק 

ג7                   וא<..    ...>                         אמ'

ירו1                 ואמר     לי   מה שמו                  אמ'

או3                  ואמרו    לי   מה שמו                  א"ל

או51

ששון                 ואמרו    לי   מה שמו                  א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו       זה שמי                                 לפי שעה

וטי    לו       זה שמי לעולם                           לפי שעה

פירק   לו       זה שמי                                 לפי שעה

מינ    לו       זו                               עכשיו לפי שעה

פריז   לו הקב"ה זה שמי                                 לפי שעה

דפוס

קק 

ג7     לו א'                                     עכשו  לפי ש?עה?

ירו1   לו       זה שמי לעולם וגו'                      לפי שעה

או3             זה שמי לעולם                           לפי שעה

או51

ששון            זה שמי לעולם וזה  זכרי לדור וגו'       לפי שעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהיה אשר אהיה

וטי    אהיה אשר אהיה

פירק   אהיה אשר ?א?היה

מינ    אהיה אשר אהיה

פריז   אהיה אשר אהיה

דפוס

קק                     ויאמר הראני נא את <..>ך מתוך כן   ויאמר

ג7     אהיה אשר <...>

ירו1   אהיה אשר אהיה

או3    אהיה אשר אהיה

או51                         הראני נא את כבודך מה   כתיב תמן

ששון   אהיה אשר אהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס                             מדוע לא יבער הסנה אמ' ליה מן

קק     אני אעביר כל טובי

ג7 

ירו1

או3

או51   אני אעביר כל טובי על פניך

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   דיקרי קאים בגויה

קק                      { ועם עקש <..>ל כשבא בעוקמנת בא עמו

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             בשעה שאמ'

וטי           אימתי  בא     בעקמנות             בשעה שאמר

פירק          אימתי  בא     בעקמנות             בשעה שאמ' לו

מינ           אימתי  בא     בעקמנות             כשא'

פריז          אימתי  בא     בעקמנות             בשעה שא'  לו

דפוס          אימתי  בא     בעקמנות             בשעה שאמ'

קק     בעוקמ' ואמ'   ב' ע'  בעוק'               בשעה שא'  <...>

ג7 

ירו1          אימתי  בא עמו בעקמנות             בשעה שאמר לו

או3           אימתאי בא עמו (בעקמנות) [בתמימות] בשעה שא"ל

או51          אימתי  בא עמו בעקמנות             בשעה שאמ'

ששון          אימתי  בא עמו בעקמנות             בשעה שא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הראני  נא את כבודך בא בעקמנות מה כת'  תמן אני אעביר כל

וטי    הראני  נא את כבודך            מה כת'  תמן אני אעביר כל

פירק   הראיני נא את כבודך            מה כת'  תמן אני אעביר כל

מינ

פריז   הראני  נא את כבודך            מה כת'  תמן אני אעביר כל

דפוס

קק 

ג7 

ירו1   הראני  נא את כבודך            מה כתי' תמן אני אעביר כל

או3    הראיני נא את כבודך            מה כתי' תמן אני אעביר כל

או51

ששון   הראני  נא את כבודך            מה כתי' תמן אני אעביר כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    טובי על פניך

וטי    ך

פירק   טובי על פניך

מינ

פריז   טובי על פניך

דפוס                                                    ואמ'

קק                  באתי אל פרע' וג' מתוך כן עתה תראה }

ג7 

ירו1   טובי על פניך

או3    טובי על פניך וגו'

או51                                                    ואמרו

ששון   טובי על פניך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   לי מה שמו מה אומר אליהם מה  אמר לו זה   שמי לפי שעה אהיה

קק 

ג7 

ירו1

או3

או51      לי מה                שמו אמ' לו [זה] שמי לפי שעה אהיה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ             שלח נא ביד תשלח מה כת' תמן ודבר הוא לך אל העם

פריז

דפוס   אשר אהיה

קק 

ג7 

ירו1

או3

או51   אשר אהיה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     אימתי

וטי                                                     אימתי

פירק                                                    אימתי

מינ                                                     אימתי

פריז                                                    אימתי

דפוס                                                    אימתי

קק     עם נבר תתבר כשבא <...> את צרכיו בירר לו את צרכיו ואמתי

ג7 

ירו1                                                    אימתי

או3                                                     אימתי

או51                                                    אימתי

ששון                                                    אימתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתברר     על עסקיו        בשעה   שאמ'

וטי    ניתברר    על עיסקיו       בשעה   שאמר   לו

פירק   נתברר     על עסקיו        ?ב?שעה ש?א?מ' לו

מינ    נתברר     על עסקיו  כשאמ'

פריז   נתברר  לו על עסקיו        בשעה   שא'    לו

דפוס   נתברר     על עסקיו        בשעה   שאמ'   לו

קק     ברר    לו את צרכיו

ג7 

ירו1   נתברר     על עסקיו        בשעה   שאמר      בי יי   שלח

או3    נתברר  לו על עסקיו        בשעה   שאמ'              שלח

או51   נתברר  לו על עסקיו        בשעה   שאמ'

ששון   נתברר     על עסקיו        בשעה   שאמ'      בי אדני שלח

--------------------------------------------------------------------

לונ                       ועתה לך  ואשלחך אל פרעה      אמ' לו

וטי                       ועתה לכה ואשלחך אל פרעה      אמר לו

פירק                      ועתה לכה ואשלחך אל פרעה      אמ' לו

מינ

פריז                      ועתה לכה ואשלחך אל פרעה      אמ' לו

דפוס                      ועתה לך  ואשלחך אל פרעה      אמ' לו

קק 

ג7 

ירו1   נא ביד תשלח אמ' לו ועתה לכה ואשכחך אל פרעה

או3    נא ביד תשלח א"ל    ועתה לכה ואשלחך אל פרעה וגו'

או51                   לו ועתה לכה ואשלחך אל פרעה      אמ' לו

ששון   נא ביד תשלח א"ל    ועתה לכך ואשלחך אל פרעה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלח נא ביד תשלח

וטי    שלח נא ביד תשלח

פירק   שלח נא ביד תשלח

מינ

פריז   שלח נא ביד תשלח

דפוס   שלח נא ביד תשלח ומאז באתי אל פרעה מה כתי' תמן עתה תראה

קק 

ג7 

ירו1

או3

או51   שלח נא ביד תשלח

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק     ואמרו <...> שמו מ' אמ' להם א' לו הקב"ה משה זו שעה לפי שעה

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                                                הראני נא את

פריז

דפוס

קק     אהיה <...> אהיה ויאמר כה תאמר לבנ' יש' אהי'

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כבודך מה כת' תמן ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך

פריז

דפוס

קק                                                      <

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק     ועם עקש <..>ל כשבא בעוקמנת בא עמו בעוקמ' ואמ' ב' ע' בעוק'

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק     בשעה שא' <...> באתי אל פרע' וג' מתוך כן עתה תראה >

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון