לונ    {ו} ר' יודן בש'  ר' יוסי בר'         יודה  ור' ברכיה בש"ר

וטי    {ו} ר' יודן בשם  ר' יוסי בר    ר'    יהודה ור' ברכיה בשם

פירק   {ו} ר' יודן בשם  ר' יוסי בר'         יהודה ר'  ברכיה בשם

מינ    {ו} ר' יודן בש'  ר' יוסי ב"ר         יהודה ור' ברכיה בש'

פריז   {ו} ר' יודן בשם  ר' יוסי בר'         יהודה ור' ברכיה בשם

דפוס   {ו} ר' יודן בשם  ר' יוסי בר          יהודה ור' ברכיה בשם

קק     {ו} ר' יודן בש'  ר' יוסי בירבי <...>       ר'  ברכיה בשם

ירו1   {ו} ר' יודן בש"ר    יוסי ב"ר         יהודה ור' ברכיה בש"ר

או3    {ו} ר' יודן בש"ר    יוסי בר'         יהודה ור' ברכיה בש"ר

או51   {ו} ר' יודן בש"ר    יוסי בר'         יהודה ור' ברכיה בש"ר

ששון   {ו} ר' יודן בש"ר    יוסי בר'         יהו'  ור' ברכיה בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       יהוש' בן  קרחה    כל      ארבעים שנה   שהיו  () ישר'

וטי    ר' יהושע בן  קרחא    כל      ארבעים שנה   שהיו     יש'

פירק   ר' יהוש' בן  קרחה    כל      ארבעים ש?נה? שהיו     ישראל

מינ    ר' יהושע בן  קרחה    כל אותן ארבעי' שנה   שהיו     ישר'

פריז   ר' יהושע בן  קרחה א' כל      ארבעים שנה   שהיו     ישר'

דפוס   ר' יהושע בן  קרחה    כל מ'          שנה   שהיו     ישראל

קק     ר' יהושע בן  קרחה    כל אותם ארבעים שנה   <...>    ישרא'

ירו1      יהושע בן  קרחה    כל      ארבעים שנה   שהיו     ישראל

או3       יהושע בן  קרחה    כל      ארבעים שנה   שהיו     ישראל

או51      יהושע בן  קרחה    כל מ'          שנה   שהיו     ישראל

ששון      יהושע ב"ק         כל מ'          שנה   שהיו     יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה הה"ד

וטי    במדבר לא נימנע משה מלשמש בכהונה גדולה הה"ד

פירק   במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה ה"ה(ד) דכ'

מינ    במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה הה"ד

פריז   במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה הה"ד

דפוס   במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה הדהי   דכתי'

קק     במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה מה     <..>ה

ירו1   במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה הה"ד

או3    במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה הה"ד

או51   במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה        ולא   שרתה

ששון   במדבר לא נמנע  משה מלשמש בכהונה גדולה הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ                    משה  ואהרן   בכהניו

וטי                    משה  ואהרן   בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים

פירק                   ומשה ?ו?אהרן בכהניו

מינ                    משה  ואהרן   בכהניו

פריז                   משה  ואהרן   בכהניו

דפוס                   משה  ואהרן   בכהניו

קק                     משה  ואהרן   בכהניו

ירו1                   משה  ואהרן   בכהניו

או3                    משה  ואהרן   בכהניו

או51   שכינה עליו הה"ד משה  ואהרן   בכהניו

ששון                   משה  ואהרן   בכהניו

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ר'  ברכיה בש'  ר' סימון מייתו לה  מן

וטי    אל יי והוא יענם רבי ברכיה בשום ר' סימון מייתי לה  מן

פירק                   ר'  ברכיה בשם  ר' סימון מייתי לה  מן

מינ                    ור' ברכיה בש'  ר' סימון אייתי לה  מן

פריז                   ר'  ברכיה בשם  ר' סימון מייתי לה  מן

דפוס                   ר'  ברכיה בשם  ר' סימ'  מייתי לה  מן

קק                     ר'  ברכיה בשם  ר' יצחק  מייתי לה  מ<..>

ירו1                   ר'  ברכיה בש"ר    סימון מייתי לה  מהכא

או3                    ר'  ברכיה בש"ר    סימון מייתי לה  מהכא

או51                   ר'  ברכיה בש"ר    סימון מייתי לה  מן

ששון                   ר'  ברכיה בש"ר    סימון אייתי ליה מהכא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדין קרייה ובני   עמרם          משה  ואהרן ויבדל אהרן

וטי    הדין קרייא ובני   עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

פירק   הדין קריא  ובני   עמרם   ?אהרן? ומשה       ויבדל אהרן

מינ    הדין קרייה בני    עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

פריז   הדין קרייא ובני   עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

דפוס   הדין קרא   ובני   עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

קק     <...       ..>בני עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

ירו1              ובני   עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אלהים

או3               ובני   [עמרם] אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

או51   הדין קרייה ובני   עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

ששון              ובני   עמרם   אהרן   ומשה       ויבדל אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ         להקדישו    קדש  קדש'   לעמוד

וטי         להקדישו    קדש  קדשים  לעמוד

פירק        להבדילו    קדש  קדשים  לעמוד

מינ         להקדישו    קדש  קדשי'        הוא ובניו עד עולם להקטיר

פריז   וגו' להקדישו    קדש  קדשים  לעמד

דפוס        להקדישו    קדש  קדשים  לעמוד

קק          להבדילו    קדש  קדשים  <...>

ירו1        להקדישו    קדש  קדשים

או3         להקדישו    בקדש הקדשים

או51        להקדישו () קדש  קדשים

ששון        להקדישו    קדש  קדשים  לעמוד

--------------------------------------------------------------------

לונ            לשרת          בשם  יי      ומשה איש   האלהים אבל

וטי            ולשרת         בשם  יי      ומשה איש   האלהים אבל

פירק           ולשרת         בשם  יי      ומשה ?א?יש האל'ים אבל

מינ    לפני יי לשרתו   ולברך בשמו עד עולם ומשה איש   האלהי'

פריז           ולשרת         בשם  יי      ומשה איש   האלהים אבל

דפוס           ולשרת         בשם  יי      ומשה איש   האלים  אבל

קק             לשרת          בשם  יי      ומשה איש   האלהים אבל

ירו1                                      ומשה איש   האלהים אבל

או3                                       ומשה איש   האלהים

או51                                      ומשה איש   האלהים [אבל]

ששון           ל<..>רת       לפני יי      ומשה איש   האל'ים אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בניו ויקראו על   שבט   הלוי אמ' ר' לעזר   בר'

וטי    בניו יקראו  על   שבט   הלוי אמ' ר' אלעזר  בר

פירק   בניו נקראו  על   שבט   הלוי אמ' ר' אלעזר  בר

מינ    ובני יקראו  על   שבט   לוי  א"ר    אלעזר  ב"ר

פריז   בניו נקראו  על   שבט   הלוי א"ר    אליעזר ברבי

דפוס   בניו נקראו  על   שבט   הלוי אמ' ר' אלעזר  בר

קק     בניו יקראו  <... ..>בט לוי  א'  ר' אלעזר  בר

ירו1   בניו יקראו  על   שבט   הלוי א"ר    אלעזר

או3    בניו יקראו  על   שבט   הלוי א"ר    אלעזר

או51   בניו יקראו  על   שבט   לוי  א"ר    אלעזר

ששון   בניו יקראו  על   שבט   הלוי א"ר    אלעז'  בר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוסי פשוט הוא לן שבחלוק לבן ש[י]מש       משה       כל שבעה

וטי    יוסי פשוט הוא לן שבחלוק לבן שימש         משה       כל שבעה

פירק   יוסי פשוט הוא לן שבחלוק לבן שימש         משה       כל שבעה

מינ    יוסי פשוט הוא לו שבחלוק לבן שימש         משה       כל שבעה

פריז        פשוט הוא לן שבחלוק לבן שימש         משה       כל שבעה

דפוס   יוסי פשוט הוא לן שבחלוק לבן שימש         משה       כל שבעת

קק     יוסי פשט  הוא לן שבחלוק לבן ש'     <...> משה במדבר

ירו1        פשוט הוא לן שבחלוק לבן שמש          משה       כל שבעת

או3         פשוט הוא לן שבחלוק לבן שמש          משה       כל ז'

או51        פשוט הוא לן שבחלוק לבן שמש          משה       כל שבעת

ששון   יוסי פשיט הוא לן שבחלוק לבן שמש          משה       כל ז'

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ר'  תנחום  בר'     יודן תני   כן כל

וטי                 ר'  תנחום  בר      יודן תני   כן כל

פירק                ר'  תנחום  בשם  ר' יודן תני   כן כל

מינ                 ר'  תנחום  ב"ר     יודן תני   כן כל

פריז                ר'  תנחום  בשם  ר' יודן תני      כל

דפוס   ימי המילואי' ר'  תנחום  בשם  ר' יודן תני      ל

קק                  ר'  תנחומה בר      יודן <...> לה כל

ירו1   ימי המלואים  ר"ש        בן      יודן תני      כל

או3    ימי המילואים ר'  תנחום  בר      יודן תני      כל

או51   ימי המלואים  ר'  תנחום  בר'     יודן תאני     כל

ששון   ימי המלואי'  ר'  תנחום  בש"ר    יודן תני      כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבעת   ימי  המילואים   היה                משתמש

וטי    שבעת   ימי  מלואים     היה           משה  משמיש

פירק   שבעת   <... ..>מילואים היה           מ<.. ..>שמש

מינ    שבעת   ימי  המילואים   היה                משמש

פריז   שבעת   ימי  המלואים    היה                משמש   משה

דפוס   שבעת   ימי  המילואי'   היה           משה  משמש

קק     ש<..>ת ימי  מ'         <..>א?'?ה<..> משה  מש<..> משתמש

ירו1   שבעת   ימי  המלואים    היה           משה

או3    ז'     ימי  המילואים   היה           משה

או51   שבעת   ימי  המלואים    היה           משה  משמש

ששון   ז'     ימי  המלואי'    היה                משרת   משה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בכהונה גדולה  ולא שרת  שכינה עליו      הה"ד וירא  כל העם

וטי    בכהונה גדולה  ולא שרת  שכינה עליו      הה"ד וירא  כל העם

פירק   בכהונה ג<..>ה ולא ש<.. ...>  עליו      הה"ד וירא     העם

מינ    בכהונה גדולה  ולא שרת  שכינה על   ידיו

פריז   בכהונה גדולה  ולא שרת  שכינה עליו      הה"ד וירא     העם

דפוס   בכהונה גדולה  ולא שרתה שכינ' על   ידיו הה"ד וירא     העם

קק     בכהונה גדולה  ולא שרת  <...>

ירו1   בכהונה גדולה  ולא שרתה שכינה על   ידו  הה"ד וירא  כל העם

או3    בכהונה        ולא שרתה שכינה על   ידו  הה"ד ויראו כל העם

או51   בכהונה גדולה  ולא שרתה שכינה על   ידו  הה"ד וירא  כל העם

ששון   בכהונה גדולה  ולא שרתה שכינה עליו      הה"ד וירא  כל העם

--------------------------------------------------------------------

לונ    וירונו ויפלו על פניהם

וטי    וירונו ויפלו על פניהם

פירק   ו<..>  ויפלו על פניהם

מינ                          עד שבא אהרן ושימש בכהונה גדולה ואח"כ

פריז   וירנו  ויפלו על פניהם

דפוס   וירונו ויפלו על פניהם

קק 

ירו1   וירנו

או3    וירונו וגו'

או51   וירונו ויפלו על פניהם

ששון   וירנו  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 אמ"ר

וטי                                                 א"ר

פירק                                                אמ'

מינ    שרת שכינה על ידיו הה"ד כי היום יי נראה אליכם א"ר

פריז                                                א"ר

דפוס                                                אמר

קק 

ירו1                                                א"ר

או3                                                 א"ר

או51                                                א"ר

ששון                                                ארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ       שמואל בר     נחמ'     כל שבעת ימי       הסנה היה

וטי       שמואל בר  רב נחמן     כל שבעת ימי       הסנה היה

פירק   ר' שמואל בר     נחמנ<..> כל שבעת ימ?י?<..>      היה

מינ       ישמע' ב"ר    נחמן                                לפי

פריז      שמו'  בר     נחמן     כל שבעת ימי       הסנה הנה

דפוס   ר' שמואל בר     נחמן     כל שבעת ימי       הסנה היה

קק 

ירו1      שמואל בר     נחמן     כל שבעת ימי       הסנה היה

או3       שמואל בר     נחמן     כל ז'   ימי       הסנה היה

או51      שמואל בר     נחמן     כל שבעת ימי       הסנה היה

ששון                            כל ז'   ימי       הסנה היה

--------------------------------------------------------------------

לונ         הק'   מפתה את משה                    שילך לשליחתו

וטי         הקב"ה מפתה את משה                    שילך בשליחותו

פירק        הקב"ה מפתה את מש?ה?                  שילך בשליחותו

מינ    שהיה הקב"ה מפתה את משה   כל שבעת ימי הסנה שילך בשליחותו

פריז        הקב"ה מפתה את משה                    שילך בשליחותו

דפוס        הקב"ה מפתה את משה                    שילך בשליחותו

קק 

ירו1        הקב"ה מפתה    למשה                   שילך בשליחותו

או3         הקב"ה מפתה    למשה                   שילך בשליחותו

או51        הב"ה  מפתה    למשה              בסנה שילך בשליחותו

ששון        הב"ה  מפתה    למשה                   שילך בשליחותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    במצרים הה"ד

וטי    למצרים הה"ד

פירק   למצרים הדהי

מינ    למצרים הה"ד       ויאמר משה אל יי בי אד' לא איש דברי' אנכי

פריז   למצרים הה"ד

דפוס   למצרים הדהי דכתי'

קק 

ירו1   למצרים הה"ד

או3    למצרים הה"ד

או51   למצרים הה"ד

ששון   למצרים הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    גם   תמול   גם שלשום  גם מאז דברך אל עבדך

וטי    גם   תמול   גם שלשום  גם מאז דברך אל עבדך

פירק   ג<.. ..>מול גם מש<..> גם מאז דברך אל עבדך

מינ    גם   מתמול  גם משלשום גם מאז דב'  אל עב'  תמול גם תמול

פריז   גם   מתמל   גם משלשם  גם מאז דברך אל עבדך

דפוס   גם   מתמול  גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך

קק 

ירו1   גם   מתמול  גם משלשום גם מאז וגו'

או3    גם   מתמול  גם משלשום        וגו'

או51   גם   מתמול  גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך

ששון   גם   מתמול  גם משלשום גם מאז דברך

--------------------------------------------------------------------

לונ                              הרי       ששה   בשביעי  אמ'

וטי                              הרי       ששה   בשביעי  אמר

פירק                             הרי       ?ש?שה ובשביעי אמ'

מינ    שלשום גם מאז דברך אל עבדך הרי       ששי   ושביעי  אמ'

פריז                             הרי       ששה   ובשביעי א'

דפוס                             הרי       ששה   ובשביעי אמ'

קק 

ירו1                             הרי       ששה   ובשביעי אמ'

או3                              הרי       ששה   בשביעי  א"ל

או51                             הרי (משה) [ששה] בשביעי  א"ל

ששון                             הרי       ששה   בז'     א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו                                          שלח נא ביד

וטי                                                שלח נא ביד

פירק   לו שלח נ<.. ..>ד תשלח <...> משה אתה אומ' לי שלח נא ביד

מינ    לו                                          שלח נא ביד

פריז   לו                                          שלח נא ביד

דפוס   לו                                          שלח נא ביד

קק 

ירו1   לו                                          שלח נא ביד

או3                                                שלח נא ביד

או51                                               שלח נא ביד

ששון                                               שלח נא ביד

--------------------------------------------------------------------

לונ    תשלח אמ' לו הק"ב  משה אתה א'   לי  שלח נא ביד תשלח חייך

וטי    תשלח אמר לו הקב"ה משה אתה אומר לי  שלח נא ביד תשלח חייך

פירק   תשלח                                               חייך

מינ    תשלח אמ' לו הקב"ה                                  חייך

פריז   תשלח א'  לו הקב"ה משה אתה או'      שלח נא ביד תשלח חייך

דפוס   תשלח אמ' לו הקב"ה משה אתה אומ'     שלח נא ביד תשלח חייך

קק 

ירו1   תשלח א"ל    הקב"ה משה אתה אומ' אלי שלח נא ביד תשלח חייך

או3    תשלח א"ל    הקב"ה משה אתה אומ'     שלח נא ביד תשלח חייך

או51   תשלח א"ל    הב"ה  משה אתה אומ' לי  שלח נא ביד תשלח חייך

ששון   תשלח א"ל    הב"ה  משה אתה או'  לי  שלח נא ביד תשלח חייך

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאני צוררה   לך        בכנפיך   אימתי       פרעו

וטי    שאני צוררה   לך        בכנפיך   אימתי       פרעה

פירק   שאני צורר<.. ...       ..>כנפיך ?אמת<..     ..>עה?

מינ    שאני צוררה   לו  (ככפ) בכנפך    אימתי       פרעה

פריז   שאני צוררה   לך        בכנפיך   אימתי       פרעיה

דפוס   שאני צוררה   לך        בכנפיך   אימתי   אמ' פרעה

קק 

ירו1   שאני צוררה   לך        בכנפיך   אימתי       פרעו

או3    שאני צוררה             בכנפיך   אימתי       פרעו

או51   שאני צוררה             בכנפיך   אימתי       פרעו

ששון   שאני צוררה   לך        בכנפיך   אימתי       פרעו

--------------------------------------------------------------------

לונ        לו  ר' ברכיה אמ"ר         לוי ור' חלבו  ר'  לוי אמ'

וטי    א'  לו  ר' ברכיה אמ'      ר'  לוי ור' חלא   ר'  לוי אמר

פירק       לו  ר' ברכיה ?א?מ'    ר'  לוי ור' חלבו  ר'  לוי אמ'

מינ        לו  ר' ברכיה אמ'   לה ור' לוי ור' חלבו  ר'  לוי אמ'

פריז       ליה ר' ברכיה א"ר          לוי ור' חלבו  ור' לוי אמ'

דפוס       לו  ר' ברכיה אמ'      ר'  לוי ור' חלבו  ר'  לוי אמר

קק 

ירו1   א"ר        ברכיה          ר"ל     ור' חלבו  ר"ל     אמ'

או3    א"ר        ברכיה          ר"ל     ור' חלאבו ר"ל     אמר

או51           ר' ברכיה                  ור' חלאבו ור' לוי אמרו

ששון   א"ר        ברכיה          ר"ל     ור' חלבו  ר'  לוי אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל שבעת ימי  אדר  היה     מבקש     תפילה   ותחנונים שיכנס

וטי    כל שבעת ימי  אדר  היה משה מבקש     תפילה   ותחנונים שיכנס

פירק   כל שבעת ימי  אדר  היה משה מבקש     תפיל?ה? ותחנונים שיכנס

מינ    כל שבעת ימים מאדר היה     מבקש משה תפילה   ותחנונים שיכנס

פריז   כל שבעת ימי  אדר  היה משה מבקש     תפלה    ותחנונים שיכנס

דפוס   כל שבעת ימי  אדר  היה משה מבקש     תפילה   ותחנונים שיכנס

קק 

ירו1   כל שבעת ימי  אדר  היה משה מבקש     תפלה    ותחנונים שיכנס

או3    ימי  אדר  היה משה מבקש     תפלה    ותחנונים שיכנס

או51   כל שבעת ימי  אדר  היה משה מבקש     תפלה    ותחנונים שיכנס

ששון   כל ז'   ימי  אדר  היה משה מבקש     תפלה    ותחנוני' שיכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאר' יש'   ובשביעי אמ'  לו       כי לא תעבר    את הירדן

וטי    לארץ יש'   ובשביעי אמ'  לו       כי לא תעבר    את הירדן

פירק   לארץ ישר'  ובשביעי אמ'  לו       כי לא תעב<..> את הירדן

מינ    לארץ       ובשביעי אמ'  לו          לא תעבור   את הירדן

פריז   לארץ ישר'  ובשביעי א'   לו       כי לא תעבר    את הירדן

דפוס   לארץ ישראל ובשביעי אמר  לו       כי לא תעבור   את הירדן

קק 

ירו1   לארץ ישאל  ובשביעי אומר לו          לא תעבור   את הירדן

או3    לארץ ישראל ובשביעי א"ל     הקב"ה כי לא תעבור   את הירדן

או51   לארץ ישראל ובז'    אמ'  לו          לא תעבור   את הירדן

ששון   לארץ יש'   ובז'    א"ל     הב"ה  כי לא תעבור   את הירדן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה ר' חלבו     אמ' כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש

וטי    הזה ר' חלבו     אמ' כל שבעת ימי מלואים   היה משה משמש

פירק   הזה ר' ?ח?לב?ו? א'  כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש

מינ    הזה ר' חלבו     אמ' כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש

פריז   הזה ר' חלבו     אמ' כל שבעת ימי המלואים  היה משה משמש

דפוס   הזה ר' חלבו     אמר כל שבעת ימי המלואים  היה     משמש

קק 

ירו1   הזה ר' חלבו     אמ' כל שבעת ימי המלואים  היה משה משמש

או3    הזה ר' חלאבו    אמ' כל ז'   ימי המילואים היה משה משמש

או51   הזה ר' חלאבו    אמ' כל שבעת ימי המלואים  היה משה משמש

ששון   הזה ר' חלבו     אמ' כל ז'   ימי המלואי'  היה משה משמש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בכהונה גדולה וכסבור  שלי הוא          בשביעי  אמ' לו

וטי    בכהונה גדולה וכסבור  שלי הוא          בשביעי  אמ' לו

פירק   בכהונה גדולה וכסבור  שלי ?היא?        בשביעי  א'  לו

מינ    בכהונה גדולה כסבור   שלי הוא          ובשביעי אמ' לו

פריז   בכהונה       וכסבור  שלו הוא          בשביעי  א'  לו

דפוס   בכהונה גדולה וכסבור  שלו היא          בשביעי  אמר לו

קק 

ירו1   בכהונה גדולה וכשסבור שלו היא                  א"ל    הקב"ה

או3    בכהונה גדולה וכסבור  שלו היא                  א"ל    הקב"ה

או51   בכהונה גדולה וכסבור  שלו היא   הכהונה ובשמיני אמ' לו

ששון   בכהונה גדולה וכסבור  שלו הוא          ובז'    א"ל    הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ         לא שלך הוא ואלא    שלאהרן אחיך הוא      ויהי ביום

וטי         לא שלך היא אלא     שלאהרן אחיך הוא      ויהי ביום

פירק        לא שלך היא אלא     שלאהרן אחיך הוא      ויהי ביום

מינ                         של אהרן   אחיך היא      ויהי ביום

פריז        לא שלך     אלא  של אהרן        היא      ויהי ביום

דפוס        לא שלך הוא אלא  של אהרן   אחיך היא הה"ד ויהי ביום

קק 

ירו1        לא שלך היא אלא  של אהרן   אחיך היא הה"ד ויהי ביום

או3    למשה לא שלך היא אלא  של אהרן   אחיך     הה"ד ויהי ביום

או51        לא שלך היא אלא  של אהרן   אחיך     הה"ד ויהי ביום

ששון        לא שלך הוא אלא  של אהרן   אחיך הוא שנ'  ויהי ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ    השמיני קרא

וטי    השמיני קרא  משה לאהרן ולבניו ויהי ביום השמיני

פירק   השמיני

מינ    השמיני קרא  משה לאהרן ולבניו

פריז   השמיני

דפוס   השמיני

קק 

ירו1   הח'    קרא  משה לאהרן        ויהי ביום השמיני

או3    השמיני וגו'

או51   השמיני

ששון   השמיני קרא  משה לאהרן ולבניו ויהי ביום השמיני