לונ    {ח} ולזקני יש'   אמ"ר    עקיבה      נמשלו יש'   בעוף מה

וטי    {ח} ולזקני ישראל א"ר     עקיבא      נמשלו יש'   בעוף מה

פירק   {ח} ולזקני ישר'  אמ'  ר' עקיבא      נמשלו ישר'  בעוף מה

מינ    {ח} ולזקני ישראל א"ר     עקיב'      נמשלו ישראל בעוף מה

פריז   {ח} ולזקני ישראל א"ר     אנקיבה     נמשלו ישראל בעוף מה

דפוס   {ח} ולזקני ישראל א"ר     עקיבה      נמשלו ישראל לעוף מה

ג6     {ח} <...>

ירו1   {ח} ולזקני ישראל א"ר     עקי'       נמשלו ישראל לעוף מה

או3    {ח} ולזקני ישראל א"ר     עקיבא  למה נמשלו ישר'  לעוף מה

או51   {ח} ולזקני ישראל א"ר     עקיבא      נמשלו ישראל לעוף מה

ששון   {ח} ולזקני יש'   א"ר     עקי'       נמשלו יש'   כעוף מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    העוף הזה אינו         יכול לפרח  בלא   כנפים  כך     יש'

וטי    עוף  הזה אין          יכול לפרח  בלא   כנפים  כך     יש'

פירק   העוף הזה אינ<..> פורח            <...> כנפיים כך     ישרא'

מינ    עוף  זה  אינו         יכול לפרוח בלא   כנפיו  כך     ישראל

פריז   העוף הזה אינו    פורח            בלא   כנפים  כך אין ישראל

דפוס   העוף הזה אינו    פורח            בלא   כנפים  כך     ישראל

ג6 

ירו1   עוף  זה  אינו    פורח            בלא   כנפים  כך     ישראל

או3    עוף  זה  אינו    פורח            בלא   כנפים  כך     ישראל

או51   עוף  זה  אינו    פורח            בלא   כנפים  כך     ישראל

ששון   עוף  זה  אינו    פורח            בלא   כנפי'  כך     יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינן יכולין לעשות דבר חוץ      מזקניהם

וטי    אינן יכולין לעשות דבר חוץ      מזקניהם

פירק   אינן יכולין לעשות דבר חוץ      מזקניהן

מינ    אינן יכולין לעשות דבר חוץ      מזקניהם

פריז        יכולין לעשות     בלא      זקניהם  שום      דבר

דפוס   אינן יכולין לעשות דבר חוץ      מזקניהם

ג6 

ירו1   אינם        עושים דבר חוץ מדעת         גדוליהם

או3    אינם        עושים דבר חוץ מדעת         גדוליהם

או51   אינן        עושין דבר חוץ              מגדוליהם

ששון   אינם        עושין דבר חוץ מדעת זקניהם  וגדוליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    יוסי בר'     חלפותא גדולה    זקנה

וטי    א"ר     יוסי בר  רבי חילפתא גדולה    זקנה

פירק   אמ'  ר' יוסי בר'     חלפתא  <..>דולה זקנה

מינ    א"ר     יוסי בר      חלפתא  גדולה    זקנה

פריז   א"ר     ינאי בר      חלפתא  גדולה    זקנה

דפוס   אמ'  ר' יוסי בר      חלפתא  גדולה    זקנה

ג6 

ירו1   א"ר     יוסי בן      חלפת'  גדולה    הזקנה שכך חיבבה הכתו'

או3    א"ר     יוסי בן      חלפתא  גדולה    זקנה  שכך חיבבה הכתוב

או51   א"ר     יוסי בן      חלפתא  גדולה    זקנה  שכך חיבבה הכתו'

ששון   [א"ר    יוסי בן      חלפת'  גדו..    זקנה  שכך חבבה  הכתו..

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם  זקנים הם  חביבין הן            ואם נערים

וטי    אם  זקנים הן  חביבין הן            ואם נערים

פירק   אם  זקנים הוא בים    הן            אם  נערים

מינ    שאם זקנים הן  חביבין הן            אם  נערים

פריז   אם  זקנים הם  חביבין הם            אם  נערים

דפוס   אם  זקנים הן  חביבין הם            אם  נערים

ג6 

ירו1                                      אם  ילדים היו גדולה

או3    אם  זקנים הם  חביבין הם לפני הקב"ה אם  ילדים היו גדולה

או51   אם  זקנים הם  חביבי' הם            אם  נערים

ששון       זקני' הם  חביבין הם            אם  ...

--------------------------------------------------------------------

לונ          הם  נטפלה  להן ילדות             דתני    ר'

וטי          הן  נטפלה  בהן ולדות             דתני    רבי

פירק             ניטפלה להן ילדות             דתני    ר'

מינ          הן  נטפלו  בהן לזקנה             א"ר

פריז         הם  נטפלה  לה  ילדות             דתני    ר'

דפוס         הם  ניטפלה להן ילדות             דתני    ר'

ג6 

ירו1   הזקנה שכך נטפלה  להם לילדות            ארשב"י

או3    זקנה  שכך נטפלה  להם לילדות            ארשב"י

או51         הם  נטפלה  להם (ילדות)  [הזקנות] דארשב"י

ששון         הם  נטפלה  להם הילדו..]          ארשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמע'  בן    יוחי   לא במקום אחד ולא בשני    מקומות מצינו

וטי    שמעון בן    יוחיי  לא במקום אחד ולא בשני    מקומות מצאנו

פירק   שמעון <...> יו<..> לא במקום אחד ולא בשני    מקומות

מינ    שמעו' בן    יוחי      מקום  אחד ולא בשני    מקומות מצינו

פריז   שמע'  בן    יוחי   לא במקום אחד ולא בשני    מקומות מצינו

דפוס   שמעון בן    יוחאי  לא במקום אחד ולא בשני    מקומות מצינו

ג6 

ירו1                      לא במקום אחד ולא במקומו' ב'     מצינו

או3                       לא במקום אחד ולא בשנים          מצינו

או51                      לא במקום א'  ולא בשני    מקומות מצינו

ששון                      לא במקום א'  ולא ב'             מצי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהמקום חלק          כבוד לזקנים                 ב(ה)סנה

וטי    שהמקום חלק          כבוד לזקנים                 בהסנה

פירק                       כבוד לזקנים                 בסנה

מינ    שהקב"ה חולק         כבוד לזקנים                 בסנה

פריז          שחלק  המקום  כבוד לזקנים                 בסנה

דפוס          שחלק  הקב"ה  כבוד לזקנים אלא בכמה מקומות בסנה

ג6 

ירו1          שחילק הקב"ה  כבוד לזקנים                 במצרי'

או3    שהקב"ה חלק          כבוד לזקנים                 במצרים

או51          שחלק  [הב"ה] כבוד לזקנים                 במצרים

ששון          שחלק  הב"ה   כבוד לזקני'                 בסנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'  לך     ואספת את זקני   יש'               במצרים

וטי         ()[ל]ך ואספת את זקני   יש'   ושמעו לקולך במצרים

פירק   כת'  לך     ואספת את ?זקני? ישראל             במצרים

מינ         לך     ואספת את זקני   ישר'              במצרים

פריז   כת'  לך     ואספת את זקני   ישראל             במצרי' כת'

דפוס        לך     ואספת את זקני   ישראל             במצרי'

ג6 

ירו1        לך     ואספת אל זקני   ישראל

או3         לך     ואספת את זקני   ישראל

או51        לך     ואספת את זקני   ישראל

ששון   כתי' לך     ואספת את זקני   יש'               במצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ                ובאת אתה וזקני ישראל

וטי                ובאת אתה וזקני ישר'

פירק               ובאת אתה וזקני ישר'

מינ    ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישר'

פריז               ובאת אתה וזקני ישראל

דפוס               ובאת אתה וזקני ישראל

ג6 

ירו1                                    במדבר אספה לי שבעי' איש

או3                                     במדבר אספה לי שבעים איש

או51                                    במדבר אספה לי שבעים איש

ששון               ובאת אתה וזקני יש'   במדבר אספה לי שבעי' איש

--------------------------------------------------------------------

לונ                בסיני                  עלה אל יי [וג']

וטי                בסיני                  עלה אל יי אתה

פירק               בסיני                  עלה אל יי אתה

מינ                בסיני      ואל משה אמר עלה אל יי אתה

פריז               בסיני  כת'             עלה אל יי אתה

דפוס               בסיני                  עלה אל יי אתה

ג6 

ירו1   מזקני ישראל בסיני      ואל משה אמ' עלה אל יי וגו'

או3    מזקני ישראל בסיני      ואל משה אמ' עלה אל יי וגו'

או51   מזקני ישראל [בסיני     ואל משה אמר עלה אל יי וגו'

ששון   מזקני יש'   בסיני      ואל משה אמר עלה אל יי אתה

--------------------------------------------------------------------

לונ                      ושבעים     מזקני יש'    במדבר     אספה

וטי    ואהרן נדב ואביהוא ושבעים     מזקני יש'    במדבר     אספה

פירק   ואהרן וג'                                           אספה

מינ    ואהרן נדב ואביהוא ושבעים     מזקני ישראל  במדבר     אספה

פריז   ואהרן נדב ואביהוא ושבעים     מזקני ישראל  במדבר כת' אספה

דפוס   ואהרן נדב ואביהוא וע'        מזקני ישראל  במדבר     אספה

ג6 

ירו1                     וע'        מזקני ישראל

או3                      ושבעים איש מזקני ישראל

או51                     וע'        מזקני ישראל]

ששון   וגו'              ושבעים     מזקני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי שבעים איש מזקני יש'         באהל מועד

וטי    לי שבעים איש מזקני יש'         באהל מועד

פירק   לי שבעים איש מזקני ישר'  במדבר באהל מועד

מינ    לי שבעים איש מזקני ישר'        באהל מועד

פריז   לי שבעים איש מזקני ישראל       באהל מועד כת'

דפוס   לי ע'    איש                   באהל מועד

ג6 

ירו1                                  באהל מועד     קרא משה לאהרן

או3                                   באהל מועד     קרא משה לאהרן

או51                                  באהל מועד     קרא     לאהרן

ששון                                  באהל מועד     קרא משה לאהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ           ולזקני יש'   אף  לעתיד לבוא הקב"ה חולק   כבוד

וטי           ולזקני יש'   אף  לעתיד לבוא המקום חולק   כבוד

פירק          ולזקני ישר'  אף  לעתיד לבוא הקב"ה ?י?חלק כבוד

מינ           ולזקני ישר'  ואף לעתיד לבא  הקב"ה חולק   כבוד

פריז          ולזקני ישראל אף  לעתיד לבא  הקב"ה חלק    כבוד

דפוס          ולזקני ישראל אף  לעתיד לבא  הב"ה  חולק   כבוד

ג6 

ירו1   ולבניו ולזקני ישראל ואף לעתיד לבא        חולק   כבוד

או3    ולבניו ולזקני ישראל ואף לעתיד לבא        חלק    כבוד

או51   ולבניו ולזקני ישראל ואף לעתיד לבוא מצי'  שחלק   כבוד

ששון   ולבניו ולזקני יש'   ואף לעתיד לבא        חולק   כבוד

--------------------------------------------------------------------

לונ            לזקנים

וטי            לזקנים  הדא  היא דכת' וחפרה הלבנה ובושה החמה כי

פירק           לכהנים  הה"ד          וחפרה הלבנה ובושה החמה וג'

מינ            לזקנים  הה"ד          וחפרה הלבנה ובושה החמה כי

פריז           לצדיקים הה"ד

דפוס           לזקנים  הה"ד          וחפרה הלבנה ובושה החמה

ג6 

ירו1           לזקנים

או3            לזקנים  שנא'

או51   לנשיאים         שנא'

ששון   (לנשיא) לזקני'  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         ונגד זקניו  כבוד

וטי    מלך יי צבאות בהר ציון ובירושלם       ונגד זקניו  כבוד

פירק

מינ    מלך יי צבאות בהר ציון ובירושלם       ונגד זקניו  כבוד אין

פריז                                        ונגד זקניו  כבוד

דפוס                                  וכתי' ונגד זקניו  כבוד

ג6 

ירו1                                        ונגד זקניו  כבוד אינו

או3                                         ונגד זקיניו כבוד אינו

או51                                        ונגד זקניו  כבוד אינו

ששון                                        ונגד זקניו  כבוד אינו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      ר'

וטי                                                      רבי

פירק                                                     ר'

מינ    זקנים אין כת'    כאן אלא   (נ) ונגד  זקניו

פריז

דפוס                                                     ר'

ג6 

ירו1   אומ'  לא  מלכיו  ולא שריו  ולא כהניו אלא   זקיניו

או3    אומר  לא  מלכיו  ולא שריו  ולא כהניו אלא   זקיניו

או51   אומ'  לא  למלכיו ולא שריו  ולא כהניו אלא   זקניו

ששון   או'   לא  מלכיו  ולא כהניו ולא שריו  אלא   זקניו

--------------------------------------------------------------------

לונ              ביבי           ור'  ראובן   בש"ר     חנינה

וטי              ביבי           ורבי ראובן   בשום רבי חנינא

פירק   ישמעאל בר ביבי ור' שמואל ור'  ראוב?ן? בשם  ר'  חנינא

מינ

פריז                            ר'   אבין    בשם  ר'  שמע'  בר'

דפוס   ישמעאל בר ביבי ור' שמעון ור'  ראובן   בשם  ר'  חנינא

ג6 

ירו1                            ר'   אבין    בש"ר     חנינא

או3                             ר'   אבין    בש"ר     חנינא

או51                            א"ר  אבין    בש"ר     שמעון בן

ששון                            ר'   אבין    בש"ר     חנינ'

--------------------------------------------------------------------

לונ              עתיד הקב"ה      למנות לו     ישיבה      שלזקנים

וטי              עתיד הקב"ה      למנות לו     ישיבה      שלזקנים

פירק             עתיד הקב"ה      למנות לו     ישיבה   של זקנים

מינ

פריז   יהושע     עתיד הקב"ה לישב למנות לו     יש?י?בה של צדיקים

דפוס         אמ' עתיד הקב"ה      למנות לו     ישיבה   של זקנים

ג6 

ירו1         אמ' עתיד הקב"ה      למנות        ישיבת      זקנים

או3          אמ' עתיד הקב"ה      למנות        ישיבת      הזקנים

או51   ישוע      עתיד הב"ה       למנות (כבוד) ישיבת      זקנים

ששון             עתיד הב"ה       למנות        ישיבת      זקנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    משלו  משל הה"ד          כי מלך יי צבאות     בהר

וטי    משלו      הדא  היא דכת' כי מלך יי צבאות     בהר

פירק   משלו      הה"ד          כי מלך יי צבאות     בהר

מינ

פריז   משלו      הה"ד          כי מלך יי צבאות שמו בהר

דפוס   ומשלו     הה"ד          כי מלך יי צבאות     ב

ג6 

ירו1   משלו

או3    משלו

או51   משלו      שנא'          כי מלך יי צבאות     בהר

ששון   משלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ציון           ונגד                             זקנים

וטי    ציון ובירושלם  נגד                              זקנים

פירק   ציון ובירוש'   נגד                              זקנים

מינ

פריז   ציון ובירושלם       לזקניו

דפוס   ציון ובירושלים ונגד זקניו  כבוד            נגד  זקנים

ג6 

ירו1                                              ונגד זקנים

או3                                    שאינו אומ' ונגד זקנים

או51   הקדש ובירושלם  ונגד זקניו  כבוד אינו  אומ' ונגד זקנים

ששון                  ונגד זקני'       אינו  או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כבוד אין     כת'  כאן אלא ונגד זקניו  כבוד ר'  אבין

וטי    כבוד לא      נאמר כן  אלא ונגד זקניו  כבוד רבי אבון

פירק   כבוד לא   כן נאמ'     אלא נגד  זקניו  כבוד ר'  אבין

מינ                                               ר'  אבין

פריז   כבוד אין     כת'  כאן אלא ונגד זקניו  כבוד ר'

דפוס        אין     כתיב כאן אלא נגד  זקניו  כבוד ר'  אבין

ג6 

ירו1        אינו    אומ'     אלא ונגד זקניו  כבוד ר'  אבין

או3                          אלא ונגד זקיניו      א"ר אבין

או51                         אלא ונגד זקניו  כבוד א"ר אבין

ששון                         אלא ונגד זקניו       ר'  אבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר     שמעון  בר       יהושע

וטי    בשם   ר' שמעון  בר       יהושע

פירק   בשם   ר' שמעון  בר       יהושע

מינ    בש'   ר'                 יהושע

פריז            שמו'   ברבי ור' שמע'  ור' ראובן בשם ר' אבינא

דפוס   בשם   ר' ישמעאל בר'      יהושע                        אומר

ג6 

ירו1   בשר"ש           בן       ישוע                         אמ'

או3    בשר"ש           בן       ישוע

או51   בשר"ש           בן       ישוע

ששון   בש"ר            [בן]     ישוע                         אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    עתיד הקב"ה       לישב       כבגורן וצדיקים יושבין

וטי    עתיד הקב"ה       לישב    כי בגורן  וצדיקים יושבים

פירק   עתיד הקב"ה       לישב       כבגורן וצדיקים יושבין

מינ    עתיד הקב"ה       לישב       כבגורן וצדיקים יושבין

פריז   עתיד הקב"ה       לישב       בכגורן וצדיקים יושבין

דפוס   עתיד הקב"ה       לישב       כגורן  וצדיקי' יושבי'

ג6                      ויושבים    בגורן

ירו1   עתיד הקב"ה להיות יושב       בגורן  והזקני' סובבים אותו

או3    עתיד הקב"ה להיות יושב       כבגורן והזקנים סובבים אותו

או51   עתיד הב"ה  להיות יושב       בגורן  והזקנים סובבין אותו

ששון   עתיד הב"ה        לישב       כגורן  והזקני' סובבין אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניו    כי ההוא                                      דאחאב

וטי    לפניו    כי ההוא                                      דיהויקים

פירק   לפניו    כי ההיא                          מ<..> ישראל ויהושפט

מינ    לפניו    כי ההיא  דיהושפט ומלך ישר' דכת'  ומלך  ישר'  ויהושפט

פריז   לפניו       כההוא                   דכת'

דפוס   לפניו       כההוא

ג6 

ירו1   בדרך     כי ההיא  דיהושפט           דכתי'

או3        דההיא דיהושפט           דכתי'

או51   כדרך        דההיא דיהושפט           דכתי'

ששון               כההיא                   דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלך  יש'   ויהושפט מלך יהודה ישבים  איש על כסאו מלבשים

וטי    מלך  ישראל ויהושפט מלך יהודה ישבים  איש על כסאו מלובשים

פירק   מלך                    יהודה יושב   איש על כסאו מל'

מינ    מלך                    יהודה יושבין     על כסאו מלובשים

פריז   מלך  ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלובשים

דפוס   מלך  ישראל ויהושפט           יושבי' איש על כסאו מלובשי'

ג6 

ירו1   ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלובשים

או3    ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלובשים

או51   ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלובשים

ששון   מלך  יש'   ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלובשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בג()[ד]ים           בגורן וכי בגורן היו יושבין

וטי    בגדים     ויושבים   בגרן  וכי בגרן  היו יושבים

פירק   בג'                 בגורן וכי בגורן היו יוש?בי?ן

מינ    בגדים               בגורן וכי בגורן היו יושבין

פריז   וגו'      כת'       בגורן וכי בגורן היו יושבין

דפוס   בגדי'               בגורן וכי בגורן היו יושבי'

ג6                               וכי בגורן היו יושבין   והלא לו

ירו1   בגדים     ויושבים   בגורן וכי בגורן היו יושבים   דאת  אמר

או3    בגדים               בגורן וכי בגורן היו

או51   בגדים     [ויושבים] בגורן וכי בגורן היו

ששון   בגדים     ויושבים   בגורן וכי בגורן היו יושבים   דאת  אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אלא

וטי                     אלא

פירק                    אלא

מינ                     אלא

פריז                    אלא

דפוס                    אלא

ג6     היו יושבין       אלא    בסנהדרין

ירו1       יושבים בגורן אלא זו סנהדרין  שדומין לחצי גורן עגולה

או3                     אלא זו סנהדרין  שדומין לחצי גורן עגולה

או51                    אלא זו סנהדרין  שדומין לחצי גורן עגולה

ששון   היו יושבים בגורן אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ                       כיהא       דתנן       סנהדרין  היתה

וטי                       כיהא       דתנן       סנדרין   היתה

פירק                      כי    הא   דתנינן     סנהדרין  היתה

מינ                       כי    ההיא דתנן       סנדרין   היתה

פריז                      כההוא      דתנינן     מסנהדרין הייתה

דפוס                      כי    הא   דתנינן     סנהדרי'

ג6                        כההיא      דתנינן תמן סנהדרין  היתה

ירו1   כדי שיהיו רואין זה כי    ההיא דתנן       סנהדרי'  היתה

או3                       כי    ההיא דתנן       סנהדרין  היתה

או51                      כההיא      דתנינן     סנהדרין  היתה

ששון                      כההיא      דתנינן     סנהדרין  היתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כחצי     גורן עגולה כדי שיהו  רואין זה את זה

וטי    כחצי     גורן עגולה כדי שיהיו רואין זה את זה

פירק   ?ב/כ?חצי גורן עגולה כדי שיהו  רואין זה את זה

מינ    כחצי     גורן עגולה כדי שיהו  רואין זה את זה

פריז   כחצי     גורן עגולה כדי שיהו  יראין זה את זה

דפוס   כחציגרן       עגולה כדי שיראו       זה את זה

ג6     כחצי     גורן עגולה                          ר' ביבי ורב

ירו1   כחצי     גורן עגולה כדי שיהו  רואין זה את זה

או3    כחצי     גורן עגולה כדי שיהו  רואין זה את זה

או51   כחצי     גורן עגולה כדי שיהו  רואין זה את זה

ששון   כחצי     גורן עגולה כדי שיהיו רואין זה את זה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6     אחא בשם ר' חנינה עתיד הקב"ה לעשות לו חבורה שלזקנים משלו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6     הדה היא דכ' ונגד זקינים אן כתוב כן אלא ונגד זקניו כבוד

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' שלמה   אנא חמיתה         מצומצם         ביניהם

וטי    אמר שלמה   אנה חמיתה         מצומצם         ביניהן  ביניהם

פירק   אמ' שלמ?ה? אנא חמיתי?ה?      מצומצם         ביניהון

מינ    אמ' שלמה   אנא חמיתה         מצמצם          ביניהון

פריז   אמ' שלמה   אנא חמיתיה        מצמצם          ביניהן

דפוס   אמ' שלמה   אנא חמיתי'        מצומצם         ביניהון

ג6     א'  שלמה   אני ראיתיו        מסוים    (בנ') ביניהם

ירו1   אמ' שלמה   אני ראיתי    אותו מסוי[י]ם       ביניהם

או3    אמר שלמה   אני ראיתי    אותו מסויים         ביניהן

או51   אמ' שלמה   אני ראיתי    אותו מסויים         ביניהם

ששון   אמ' שלמה   אנא חזיתיה        מצומצם         ביניהון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד          נודע בשערים בעלה     בשבתו עם זקני ארץ

וטי    הדא  היא דכת' נודע בשערים בעלה     בשבתו עם זקני ארץ

פירק   הדהי     דכ'  נודע בשערים בעלה     בשבתו עם זקני ארץ

מינ    ההד           נודע בשערים ?נ/ב?עלה בשבתו עם זקני ארץ

פריז   הה"ד          נודע בשע'   בעלה     בשבתו עם זקני ארץ

דפוס   הה"ד          נודע בשערי'          בשבתו עם זקני ארץ

ג6                   נודע בשערים בעלה     וג'

ירו1   מה   טעם      נודע בשערים בעלה

או3    מה   טעם      נודע בשערים בעלה

או51   מה   טעם      נודע בשערים בעלה     בשבתו עם זקני ארץ

ששון   מה   טעם      נודע בשערים בעלה