לונ    {ט} ר'  ברכיה ור' חלבו  ועולא ביראה          ור' אלעזר

וטי    {ט} רבי ברכיה ור' חלבו  ועולא ביראה          ור' אלעזר

פירק   {ט} ר'  ברכיה ור' חלבו  ועולא ביראה          ור' אלעזר

מינ    {ט} ר'  ברכיה ור' חלבו  ועולא ביראה ור' ביבי ור' אלעזר

פריז   {ט} ר'  ברכיה ור' חלבו  ועולא ביראה          ור' אלעזר

דפוס   {ט} ר'  ברכיה ור' חלבו  ועולא ביראה          ור' אלעזר

ג6     {ט} ר'  ברכיה ר'  חלבו                       ר'  אלעזר

ירו1   {ט}

או3    {ט}

או51   {ט} ר'  ברכיה ור' חלאבו ושילא ביראה ור'          אלעז'

ששון   {ט}

--------------------------------------------------------------------

לונ        בש"ר    חנינה              עתיד       להיות  ראש חולא

וטי        בשם  ר' חנינא              עתיד הקב"ה להיות  ראש חילא

פירק   ור' בשם  ר' חנינא              עתיד הקב"ה להיות  ראש חולה

מינ        בשם  ר' חנינא              עתיד הקב"ה ליעשות ראש חולא

פריז       בשם  ר' חנינה              עתיד הקב"ה להיות  ראש חולה

דפוס       בשם  ר' חנינה              עתיד הב"ה  להיות  ראש חולה

ג6         ברבי    חנינה     לע' לבוא עתיד הקב"ה לעשות  לו  חבורה

ירו1            ר' חנינא אמ'          עתיד הקב"ה לעשות  ראש חלה

או3             ר' חנינא אמ'          עתיד הקב"ה להעשות ראש ח[ו]לה

או51       בש"ר    חנינא              עתיד הב"ה  להיות  ראש חלה

ששון            ר' חני'  אמ'          עתי' הב"ה  להעשות ראש חלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לצדיקים לעתיד לבוא הה"ד         שיתו לבכם  לחילה

וטי    לצדיקים לעתיד לבוא הדא  היא דכת שיתו לבכם  לחילה

פירק   לצדיקים לעתיד לבוא הה"ד         שיתו לבבכם לחולה

מינ    לצדיקים לעתיד לבא  הה"ד         שיתו לבכם  לחילא

פריז   לצדיקים לעתיד לבא  שנ'          שיתו לבכם  לחילה

דפוס   לצדיקי' לעתיד לבא  הה"ד         שיתו לבכם  לחילה

ג6     שלצדקים            מה   טע'     שיתה ליבכם לחילה

ירו1   לצדיקים לעתיד לבא  הה"ד         שיתו לבכם  לחילה

או3    לצדיקים לעתיד לבא  הה"ד         שיתו לבכם  לחילה

או51   לצדיקים לעתיד לבוא שנ'          שיתו לבכם  לחילה לחלה שלצדיקים

ששון   לצדיקים לעתיד לבא  שנ'          שיתו לבכם  לחלה

--------------------------------------------------------------------

לונ                      לחולה

וטי                      לחולה

פירק

מינ                      לחולא                 צדיקים מכאן

פריז

דפוס                     לחולה   כתי'

ג6                       לחולה   כתיב

ירו1                     לחלה    כתי'          צדיקים מכאן

או3                      לח[ו]לה של   צדקים    צדיקים מכאן

או51   מכאן וצדיקים מכאן לחלה         שלצדיקים        מכאן

ששון                             של   צדיקים   צדיקי' מכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 והן עולין לפניו בעולמית ומראין

וטי                                 והן חולין לפניו בעולמית ומראין

פירק                                והן עולין עליו  בעולמות ומראין

מינ    וצדיקים מכאן והשכינה באמצ[ע] ואף חלין  לפניו בעלמות  ומראין

פריז                                והן עולין עליו  בעולמות ומראין

דפוס                                והן עולין עליו  בעולמא  ומראין

ג6                                  והן                     מורין

ירו1   וצדיקי' מכאן ושכינה  באמצע   והן חלין  לפניו כעלמות  שמראין

או3    וצדיקים מכאן ושכינה  באמצע   והם חלים  לפניו כעלמות  ומראין

או51   וצדיקים מכאן ושכינה  באמצע   והם חלים  לפניו כעלמות  ומראין

ששון   וצדיקי' מכאן ושכינה  מכאן    והם חלין  לפניו בעלמות  ומראין

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו כילו       באצבע                          ואמ'

וטי    עליו כאילו      באצבע                          ואומרין

פירק   עליו כאילו      באצבע                          ואומר'

מינ    עליו כאילו      באצבע מרמזין  אילו לאילו       ואומרי'

פריז   עליו כאילו      באצבע                          ואו'

דפוס   עליו כאלו       באצבע                          ואומ'

ג6     אותו            באצבע                          ואו'

ירו1   עליו אלו   לאלו באצבע ומרמזים אלו  לאלו        ואומרים

או3    עליו אלו   לאלו באצבע ומרמזין אלו  לאלו        ואומרי'

או51   עליו אלו   ואלו באצבע ומרמזין אלו  לאלו  באצבע ואומרי'

ששון   עליו אלו   באלו באצבע ומרמזין אלו  לאלו        ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגינו    עלמות בעולמית

וטי    כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו     עלמות בעולמית

פירק   כי זה אל'ים אל'ינו עולם ועד הוא ינהגנו           עולמות

מינ       זה אלהי' אלהינו עולם ועד הוא ינהגננו    עלמות עלמות

פריז   כי זה אלהים אלינו  עולם ועד הוא ינהגנו  על מות   בעולמות

דפוס   כי זה אלהים אלינו  עולם ועד הוא ינהגנו     עלמות בעלמות

ג6     כי זה אלהים אלהנו  עולם ועד וג'            עלמות בעולמות

ירו1   יי    אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו  על מות

או3       זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו     עלמות עלמות

או51   כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו     עלמות עלמות

ששון      זה אל'ים אל'ינו עולם ועד הוא ינהגנו  על מות

--------------------------------------------------------------------

לונ                בעלמות    בזריזות עלמות          באילין עולימתא

וטי                בעלמות    בזריזות עלמות          כאילין עילמיתא

פירק               ?כ?עולמות בזריזות עולמות                עולימיתא

מינ    בעילמות     עלמות     בזריזות עלמות          באילין עולימאתא

פריז                         בזריזות עולמות         כאילין עולימותא

דפוס                         בזריזות עלמו'          כאלין  עולמתא

ג6                 עלמות                            כהדה   עולמתה

ירו1           מהו עלמות     בזריזות בעולימות       כגון   אלין

או3    תופפות  מהו עלמות     בזריזות בעלימות        כאילין עולימתא

או51   תופפות  מהו עלמות     בזריזות ()[כ]ע[ו]לימות כאלין  עולימתא

ששון               בעלמות    בזריזות עולמות         כאילין עו(ע)[ל]ימתא

--------------------------------------------------------------------

לונ           המד"א                בתוך עלמות תופפות עלמות

וטי           היך    מה    דאת אמר בתוך עלמות תופפות עלמות

פירק          כמדתמר               בתוך עלמות תופפות

מינ           הה"ד                 בתוך עלמות תופפות עלמות

פריז          כמה    דתימ'         בתוך עול'  תופפת

דפוס          כדכתי'               בתוך עלמו' תופפו'

ג6 

ירו1   עלימתא                                        עלמות

או3                                                  עלמות

או51                                                 עלמות

ששון          כד"א                 בתוך עלמות תופפות עלמות

--------------------------------------------------------------------

לונ                תירגם עקילס איתנסיאה                   עולם

וטי                תרגום איקלס אתה       נסואה            עולם

פירק               תירגם עקילס איתנסיאה                   עולם

מינ                תירגם אקילס את        אלמות אניסאה     עולם

פריז               תירגם עקילס איתנסיאה                   עולם

דפוס               תרגם  עקילס אתניסאה                    עולם

ג6                 תרגם  עקילס את        נסייה            עולם

ירו1   בשני עולמות תרגם  עקילס איתניסיאה              פי' עולם

או3    בשני עולמות תרגם  עקילס אתנסיאת

או51   בשני עולמות תרגם  עקילס איתנסיאה                   עולם

ששון   בשני עולמות תרגם  עקילס איתכסת                     עולם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          שאין בו מות

וטי    היך מה דאת אמר בתוך עלמות תרפפות עולם שאין בו מות

פירק                                         שאין בו מות

מינ                                          שאין בו מות

פריז                                         שאין בו מות

דפוס                                         שאין בו מות

ג6                                           שאין בו מות  עולם

ירו1                                         שאין בו מיתה

או3

או51                                         שאין בו מיתה

ששון                                         שאין בו מיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6     שאין בו מוות והן מורין אותו באצבע ואו' ?כי? זה אלהים אלהינו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             עלמות    בשני  עולמות      ינהגינו בעולם הזה

וטי             עלמות    בשיני עולמות      ינהגנו  בעולם הזה

פירק            עלמות    בשני  עולמות      ינהגנו  בעו'  הזה

מינ         ד"א עלמות    בשני  עולמות      ינהגנו  בעולם הזה

פריז            עולמות   בשני  עולמות      ינהגנו  בעולם הזה

דפוס            עלמות    בשני  עולמו'      ינהגנו  בעולם הזה

ג6     וגו'     עלמות    בשני  עולמות      ניהגנו  בעולם הזה

ירו1        ד"א עלמות          עלמות       נהגנו   בעה"ז הוא

או3         ד"א עלמות          עולמות כתי' ינהגנו  בעה"ז

או51        ד"א עלמות          עולמות כתי' ינהגנו  בעולם הזה

ששון        ד"א ע(ו)למות       עולמות כתי'         בעה"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    ינהגינו לעולם  הבא

וטי    ינהגנו  לעולם  הבא

פירק   וינהגנו לעולם  הבא

מינ    וינהגנו בעולם  הבא בעולם הזה מה כת' כי יי אלהיך ברכך בכל

פריז   ינהגנו  בעולם  הבא

דפוס   וינהגנו בעולם  הבא

ג6     ינהגנו  לע'    לב'

ירו1   ינהגנו  בעה"ב

או3    ינהגנו  בעה"ב

או51   ינהגנו  בעוה"ב

ששון           ובעה"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה יי

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אלהיך עמך לא חסרת דבר בעולם הבא מה כת' ונחך יי תמיד והשביע

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           סליק פרש'

וטי                                           סליק פר'

פירק

מינ    בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית וגו' סליק פרשת

פריז

דפוס

ג6                                            חסל  פרש' יא

ירו1

או3

או51

ששון