לונ    {א}                                    אל תרא  יין

וטי    {א}                                    אל תרא  יין

פירק   {א}                                    אל תרא  יין

מינ    {א}                     ר'   עזריה פתח אל תרא  יין

פריז   {א}    יין ושכר אל תשת  הה"ד           אל תרא  יין

דפוס   {א}    יין ושכר אל תשתי הה"ד           אל תרא  יין

ג6     {א} ס' יין ושכר         ר'   עזריה פתח אל תירא יין

ירו1   {א}                     ר'   עזריה פתח אל תרא  יין

או3    {א}                     ר'   עזריה פתח אל תרא  יין

או51   {א}                     ר'   עזריה פתח אל תרא  יין

ששון   {א}    יין ושכר אל תשת  ר'   עזריה פתח אל תרא  יין

--------------------------------------------------------------------

לונ           כי יתאדם וגו'                                 אל

וטי    (בכוס) כי יתאדם כי   יתן בכוס עינו יתהלך במישרים     אל

פירק          כי יתאדם                                      אל

מינ           כי יתאדם וגו'                                 אל

פריז          כי יתאדם כי   יתן בכוס עינו ותהלך במישרים מהו אל

דפוס          כי יתאדם                                  מהו

ג6            כי יתאדם וגו'

ירו1          כי וגו'

או3

או51

ששון          כי יתאדם כי   יתן בכוס עינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    תרא  יין כי יתאדם כי          יתאוה לדם      נידה לדם

וטי    תרא  יין כי יתאדם כי          יתאוה לדם לדם  נידה ולדם

פירק   תירא יין כי יתאדם כי          יתאוה לדם      נידה לדם

מינ    תרא  יין כי יתאדם כי   יתאודם מתאוה לדם      נידה ולדם

פריז   תרא  יין כי יתאדם כי          יתאוה לדם      נדה  ולדם

דפוס            כי יתאדם כי          יתאוה לדם      נדה  ולדם

ג6                       כי          תאוו  דם  דם   נידה דם

ירו1            כי יתאדם כי          יתאו  דם  דם   נדה  ודם

או3             כי יתאדם             יתאו  דם       נדה  ודם

או51            כי יתאדם [כי]        יתאו  דם  [דם] נדה  ודם

ששון                                 יתאו  דם       נדה  ודם

--------------------------------------------------------------------

לונ    זב?ה/ח? כי יתן בכוס עינו בכיס כת'  בלשון נקי     המד"א

וטי    זבח     כי יתן בכוס      בכיס כת'  בלשון נקי     היך

פירק   זיבה    כי יתן בכוס עינו בכוס כת'  לשון  נקי     כמדתמר

מינ    זיבה    כי יתן בכוס עינו בכיס כת'  בלשון נקי     הה"ד

פריז   זבה     כי יתן בכוס עינו בכיס כת'  בלשון נקי     היך

דפוס   זבה     כי יתן בכוס עינו בכיס כתי' לשון  נקי הוא כדכתי'

ג6     זיבה    כי יתן בכוס עינו בכיס כתיב וגו'

ירו1   זבה     כי יתן בכוס עינו בכיס כתי' לשון  נקי     היך

או3    זבה     כי יתן בכוס עינו בכיס כתי' לשון  נקי     כד"א

או51   זיבה    כי יתן בכוס עינו בכיס כתי' לשון  נקי     כד"א

ששון   זבה     כי יתן בכוס עינו בכיס כתי' לשון  נקי     היך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   כיס   אחד

וטי    מה    דאת אמר   גורלך תפיל בתוכינו             כיס   אחד

פירק                                                  כיס   אחד

מינ                    גורלך תפיל בתוכנו       (ביום) [כוס] אחד

פריז   כמה       דתימר גורלך תפיל בתוכנו              כוס   אחד

דפוס                                                  כיס   אחד

ג6                     גורלך תפיל בתוכנו  וג'

ירו1   מה    דאת אמר   גורלך תפיל בתוכנו  וגו'

או3                    גורלך תפיל בתוכנו              כיס   אחד

או51                   גורלך תפיל בתוכנו              כיס   אחד

ששון   כמד"א           גורלך תפיל בתוכנו              כיס   אחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהיה לכולנו      יתהלך במישרים סוף  שאשתו  אמ'    לו כשושנה

וטי         לכולנו      יתהלך במישרים סוף  שאשתו  אמרה   לו כשושנה

פירק   יהיה לכולם       יתהלך במישרים סוף  שאשתו  אומרת  לו כשושנ?ה?

מינ    יהיה לכולנו      יתהלך במישרים סוף  שאשתו  שפרפרא

פריז        לכלנו       יתהלך במישרים סוף  שאשתו  אמרה   לו כשושנה

דפוס   יהיה לכלנו       יתהלך במשרים  סוף  שאשתו  אומרת  לו כשושנה

ג6                      יתהלך במישרים סוף  שאשתו  אומרת  לו כשושנה

ירו1               מהו  יתהלך במשרים  סוף  שאשתו  אומרת  לו כשושנה

או3    יהיה לכולנו      יתהלך במישרים סופו שאשתו  אומרת  לו כשושנה

או51   יהיה לכלנו  [מה] יתהלך במשרים  סופו כשאשתו אומרת  לו כשושנה

ששון   יהיה לכולנו מהו  יתהלך במישרים סוף  שאשתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדומה                 ראיתי      ואינו פורש אמ'

וטי    אדומה                 ראיתי      ואינו פורש א'

פירק   אדומה                 ראיתי      ואינו פורש אמ'

מינ    אומרת לו כשושנה אדומה ראינו      ואין  פורש א"ר

פריז   אדומה                 ראיתי      ואיני פורש א"ר

דפוס   אדומה                 ראיתי      ואינו פורש א"ר

ג6     אדומה                 ראיתי והוא אינו  פורש א'

ירו1   אדומה                 ראיתי      ואינו פורש א"ר

או3    אדומה                 ראיתי      ואינו פורש

או51   אדומה                 ראיתי      ואינו פורש

ששון   אומרת לו כשושנה אדומה ראיתי      ואיני פורש א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  אסי       אם             תלמיד חכם           הוא  סוף

וטי    רבי איסי      אם             תלמיד חכמים         הוא  סוף

פירק   ר'  אסי       אם             תלמיד חכם           הוא  סוף

מינ        איסי      אם             תלמי' חכמי'         הוא  סוף

פריז       אסי       אם             תלמיד חכם           הוא  סוף

דפוס       אסי       אם             תלמיד חכם           הוא  סוף

ג6     ר'  יסא       אם     היה     תלמיד חכ'   סוף     שהוא

ירו1       יוסי         הרי שהיה    תלמיד חכם   סוף     שהוא

או3    ר'  יוסי אומ'        <..>היה ת"ח         סופו    שהוא

או51   ר'  יוסי אומ' אם     היה     תלמיד חכם   סופו    שהוא

ששון       יוסי         הרי שהיה    ת"ח         סו()[ף] שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא      מטמא  את הטהור           ומטהר את הטמא ד'  א'

וטי    שהוא      מטמא  את הטהור           ומטהר את הטמא ר'  א'

פירק             שמטמא את הטהור           ומטהר את הטמא ד'  א'

מינ              שמטמא את הטהור           ומטהר את הטמא ד"א אל

פריז   שהוא      מטמא  את הטהור           ומטהר את הטמא ד"א אל

דפוס             שמטמא את הטהור           ומטהר את הטמ' ד"א אל

ג6          מטהר ומטמא את הטהור                         ד'  א'

ירו1             מטמא  את הטהור           ומטהר את הטמא ד"א אל

או3              מטמא  את ה<..>ור (ומטמא) ומטהר את הטמא ד"א

או51             מטמא  את הטהור           ומטהר את הטמא ד"א אל

ששון             מטמא  את הטהור           ומטהר את הטמא ד"א אל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל תרא  יין כי יתאדם וודיי מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו

וטי    אל תרא  יין כי יתאדם וראי  מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו

פירק   אל תרא  יין כי יתאדם וודיי מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו

מינ       תרא  יין כי יתאדם ודאי  מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו בכיס

פריז      תרא  יין כי יתאדם ודאי  מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו

דפוס      תרא  יין כי יתאדם ודאי  מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו

ג6     אל תירא יין כי                          ית' בכוס עינו בכיס

ירו1      תרא  יין כי יתאדם וודאי מסמיך ליה כי יתן בכוס עינו

או3    אל תרא  יין כי יתאדם וודי  מסמק  ליה כי יתן בכוס עינו

או51      תרא  יין כי יתאדם וודאי מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו

ששון      תרא  יין כי יתאדם ודאי  מסמיק ליה כי יתן בכוס עינו

--------------------------------------------------------------------

לונ         הוא        נותן עיניו בכוס וחנווני  נותן עיניו בכיס

וטי         הוא        נותן עיניו בכוס וחנוני   נותן עיניו בכיס

פירק        הוא        נותן עינו  בכוס ו?ח?נוני נותן עינו  בכיס

מינ    כת'  הוא (ה)    נותן עיניו בכוס וחנווני             בכיס

פריז        הוא        נותן עיניו בכוס וחנוני   נותן עיניו בכיס

דפוס        הוא        נותן עינו  בכוס וחנוני   נותן עיניו בכיס

ג6     כתיב     את     נותן עיניך בכוס והוא     נותן עינו  בכיס

ירו1            אתה    נותן עינך  בכוס וחנוני              בכיס

או3             א<..>ה נותן עיניך בכוס וחנוני              בכיס

או51            אתה    נותן עיניך בכוס וחנוני              בכיס

ששון            אתה    נותן עינך  בכוס וחנוני              בכיס

--------------------------------------------------------------------

לונ    יתהלך במישרים

וטי    יתהלך במישרים

פירק   יתהלך במישרים

מינ    יתהלך במשרים

פריז   יתהלך במישרים

דפוס   יתהלך במשרים

ג6     יתהלך בחוץ

ירו1   יתהלך במישרים א"ר יצחק בש"ר אמי לסוף שהוא מוכר כל כלי

או3    יתהלך במישרים א"ר יצחק בש"ר אמי סוף  שהוא מוכר כל כלי

או51   יתהלך במישרים א"ר יצחק בש"ר אמי סוף  שהוא מוכר כל כלי

ששון   יתהלך במישרים א"ר יצח' בש"ר אמי סוף  שהוא מוכר כל כלי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       סוף שהוא עביד ביתיה

וטי                                       סוף שהוא עביר ביתיה

פירק                                      סוף דהוא עביד ביתיה

מינ                                       סוף שהוא עביד ביתיה

פריז                                      סוף      עביד ביתיה

דפוס                                      סוף דהוא עביד ביתיה

ג6                                                 עביד בויתיה

ירו1   תשמישו               ושותה בהם יין          עבד  ביתיה

או3    תשמישו     וכלי ביתו ושותה בהן יין          עביד ביתיה

או51   תשמישו וכל כלי  ביתו ושותה בהם יין          עביד ביתיה

ששון                   ביתו ושותה בהן יין          עביד בי<..>ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מישרא

וטי    מישרא

פירק   מישרא

מינ    שפרפר     ר' יצחק בר רדיפא בשם ר' אמי סוף שהוא מוכר

פריז   מישריה

דפוס   מישרא

ג6     שפר    פר

ירו1   מישר

או3    מישר

או51   מישרא

ששון   מישר

--------------------------------------------------------------------

לונ                              אמ'  מה   הדא  קיתון  דנחשא

וטי                              אמר  מה   הדא  קיתון  דנחשא

פירק                                  מן   הדא  קידרא  דינחשא

מינ    כל כלי ביתו ושותה בהן יין אמ'  מה   הדא  קדרא   דנחשא

פריז                             אמר  מה   הוא  קיתון  דנחשא

דפוס                                  מן   הדין קדרא   דנחשא

ג6                               א'   מה   הדין קיתונה דנחשה

ירו1                             אומ' מהי  הדא  קדרא   דנחשא

או3                              אומר מיהך      קדרא   דנחשא

או51                             אומ' מ[ה] הדא  קדרא   דנחשא

ששון                             אמ'       מהדא קדרה   דנחשא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עביד           קיתון  דיחסף עביד מזבין ליה ושתי  חמרא בטומיתיה

וטי    עביד           קיתון  דיחסף עביד מזבין ליה ושתי  חמרא בטימיתיה

פירק   עביד           קידרא  דחספא עבדא מזבין ליה ושתי  חמרא בטימיתיה

מינ    עבדא           קדרא   דחספא עבדא מזבין ליה ושתי       בטימיתיה

פריז   עביד           קיתון  דיחסף עביד מזבין ליה ושתי  חמרא נטימיתיה

דפוס   עביד           קדרא   דחספא עבדא מזבין ליה ושתי  חמרא בטימיתיה

ג6     עבד

ירו1   עבדא           קדרא   דחספא עביד מזבין ליה ושתי  חמרא בטימיותיה

או3    עביד(א)        קדרא   דחספא עביד מזבין ליה ושתי  חמרא בטמיותיה

או51   עבדא    (מ)הדא קד[ר]ה דחספא

ששון   עביד           קדרה   דחספא עביד מזבין ליה ושאתי חמרא בסמיותיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           מה הדין  קידרא

וטי

פירק

מינ    חמרא                           א"ר אחא מה הדין  קיתנא

פריז

דפוס

ג6          אף הדין כורזה דפיחרא עביד         מה הדא   קדרא

ירו1

או3                                              מהדין קיתונא

או51

ששון                                          מה הדין  ?קודנרה?

--------------------------------------------------------------------

לונ    דנחשא עבדא קידרא          דחספא עבדא מזבין ליה ושתי  חמרא

וטי

פירק

מינ    דנחשא עביד קיתנא  (דנחשא) דחספא עביד מזבין ליה ושתי

פריז

דפוס

ג6     דנחשא עבדה

ירו1

או3    דנחשא עביד קיתונא         דחספא עביד מזבין ליה ושתי  חמרא

או51                                   עבדא מזבין לה  ושתי  חמרא

ששון   דנחשא      קיתונא         דחספא עביד מזבין ליה ושאתי חמרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בטומיתיה                                  אמ'     יצחק

וטי                                                  רבי יצחק

פירק                                                 ר'  יצחק

מינ    בטימיתיה    חמרא

פריז                                                 ר'  יצחק

דפוס                                                 ר'  יצחק

ג6                      אוף הדה קדרה דפיחרא עבדה     ר'  יצחק

ירו1

או3    בטמיותיה

או51   בט[י]מיותיה

ששון   בטמיותיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר     רדיפא בש'  ר'  אמי  אמ' סוף שהוא מוכר    כל כלי

וטי    בר     רדיפא בשום רבי אמי      סוף שהוא מוכר    כל כלי

פירק   בר     רדיפא בשם  ר'  אמי      סוף שהוא מוכר את כל כלי

מינ

פריז   בר דר' יסא   בשם  ר'  אמי      סוף שהוא מוכר    כל כלי

דפוס   בר     רדיפא בשם  ר'  אמי  אמ' סוף שהוא מוכר את    כלי

ג6     בר     רדיפה בש'  רב  אימי     סוף שהוא מוכר את    כלי

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביתו   ושותה   בהן   יין

וטי    ביתו   ושותה   בהן   יין

פירק   ביתו   ושות?ה? ב?ה?ן יין

מינ

פריז   ביתו   ושותה   בהן   יין

דפוס   ביתו   ושותה   בהן   יין

ג6     תשמישו ושותה   בהן   יין

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' אחא מעשה באחד       שהיה מוכר כל כלי ביתו ושותה

וטי    אמ' ר' אחא מעשה באדם   אחד שהיה מוכר כל כלי ביתו ושותה

פירק   אמ' ר' אחא מעשה באחד       שהיה מוכר כל כלי ביתו ושותה

מינ    א"ר    אחא מעשה באדם   מחד שהיה מוכר כל כלי ביתו ושותה

פריז   א"ר    אחא מעשה באדם   אחד שהיה מוכר כל כלי ביתו ושותה

דפוס   א"ר    אחא מעשה באחד       שהיה מוכר    כלי ביתו ושותה

ג6                מעשה בזקן   אחד שהיה

ירו1   אמ' ר' אחא מעשה בזקן   אחד שהיה מוכר    כלי ביתו ושותה

או3    א"ר    אחא מעשה בזקן   אחד שהיה מוכר    כלי ביתו ושותה

או51   א"ר    אחא מעשה ב[זקן] אחד שהיה מוכר    כלי ביתו ושותה

ששון   א"ר    אחא מעשה בזקן   אחד שהיה מוכר    כלי ביתו ושותה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהן יין

וטי    בהן יין

פירק   בהן יין

מינ    בהן יין

פריז   בהן יין

דפוס   בהן יין

ג6             שותה תריין קסטין בכל יום ויום יום אחד לא היה לו

ירו1   בהם יין

או3    בהן יין

או51   בהם יין

ששון   בהן יין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ               קורות     ביתו                       ושותה בהן

פריז

דפוס

ג6     מה עשה מכר קורת  בית ביתו ושתה מכר קורת בית בדו ושותה בהן

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ'     בניה לית הדין

וטי                               אמרון   בניה לית הדין

פירק                              אמרין   בניה לית הדין

מינ    יין והיו בניו מלינים       ואומרי'      לית הדין

פריז                              אמרין   בניה לית הדין

דפוס                              אמרין   בניה לית הדין

ג6     יין והיו בניו מליזים אחריו ואומרין      לית הדין

ירו1       והיו בניו מליזין עליו  ואמרין       לית הדא

או3        והיו בניו מליזין עליו  ואומרים      לית הדין

או51                              אמרין   בניה לית הדין

ששון       והיו בניו מליזין עליו  ואמרין       לית הדין

--------------------------------------------------------------------

לונ        אבינן                    שביק לו

וטי        אבינן                    שבוק לן

פירק       אבונן                    שביק לן

מינ    סבא אבינו  נפיק מן עלמא ולא  שביק ליה לאחד מיתתיה

פריז       אבונן                    שביק לן

דפוס       אבונן                    שביק לן

ג6     סבא דאבונן                   סבק  לן  בתר  מיתותיה

ירו1   סבא                          משבק לן

או3    סבא                     (לא) משבק לן

או51       אבונא                    שביק לן

ששון   סבא                          משבק לון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלום

וטי    כלום

פירק   כלום

מינ    כלום                   מה נעביד ליה

פריז   כלומר

דפוס   כלום

ג6     כלום                   מה נעבד

ירו1   כלום  סמא דמילתא ניחמו מה נעביד ליה סבו חמרא

או3    כלום  סמא דמילתא נחמי  מה נעביד ליה סבו חמרא

או51   כלום  סמא דמילתא נחמי  מה נעביד ליה סבו חמרא

ששון   כלום  סמא דמילת' נחמי  מה נעביד ליה סבו חמרא

--------------------------------------------------------------------

לונ               אשקיוניה          ושכרוניה            ואפקוניה

וטי               אשקיוניה          ושכרוניה            ואפקוניה

פירק              אשקיוניה          ושכרוניה  וה'       ואפקוניה

מינ    איתין      ונשקוניה          ונשכרוניה ונטענוניה ונפקוניה

פריז              אשקיוניה          ושכרוניה            ואפקוניה

דפוס              אשקוניה           ושכרוניה            ואפקוניה

ג6     אתון  נסבה ונשקי    יתיה חמר ונשכרניה

ירו1              ואשקוניה                              ואפקוניה

או3               ואשקוניה                              ואפקוניה

או51              ואשקוניה          ושכרוניה            ואפקוניה

ששון              ואשקוניה                              ואפקוניה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  ויהביניה

וטי                                                  וזהבוניה

פירק                                                 ויהבוניה

מינ    ונימר      דהוא מית ונשכביניה בגו     משכביה  וניהבוניה

פריז                                                 ויהבוניה

דפוס                                                 ויהבוני'

ג6     ונאמר עליו דהוא מית וניפוק    נשכבניה במשכביה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחד בית           עלם

וטי    בחד בית           עלם

פירק   בחד בית           עלם

מינ    בחד בית  (בחד בי) עלם

פריז   בחד בית           עלם

דפוס   בחד בית           עלם

ג6 

ירו1       לבי           עלמא וארבעוניה ועלון להון

או3        לגבי          עלמא וארבעוניה ועלון להון

או51       לבי           עלמא וארבעוניה ועלון להון

ששון       לבי           עלמ' וארבעוניה ועלון להון בחד בית עלם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   אזלון למחמי מה קלא במדינת'

מינ                               עבדין     כן

פריז

דפוס

ג6                                עבדון ליה כן נסוניה ואשקוניה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  עבדר  שפויין

וטי                                                  עבדון שפויין

פירק                                                 עברין שפויין

מינ                                                  עבדון שפאין

פריז                                                 עבדין ש?פ/מ?ויין

דפוס                                                 עברין שפיין

ג6     ושכרוניה ואמרון עליו דהוא מית ונפקון ושכבוניה

ירו1                                                 עברון חמריא

או3                                                  עבדין חמריא

או51                                                 עבדין חמריא

ששון                                                 עבדין חמריא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתרע   בית        עולם

וטי    ביתרע  בית        עלם

פירק   ב'     <... ..>ית ע?ו?לם

מינ    בתרע   בית        עלם    עברון ציבחר חמרין למעול  לההיא

פריז   ביתרע  בית        עלם

דפוס   בתרע   בית        עלם

ג6                              עברון       חמריה למיעול לההיא

ירו1   טעינין חמרא

או3    טעונין חמרא

או51   טעונין חמרא חמרא

ששון   טעינין חמרא

--------------------------------------------------------------------

לונ          שמעון   אנגוריא   בעדינתא

וטי          שמעון   אנגרייא   במדינתא

פירק         ?שמ?עין אנגריא    במדינתא

מינ    קרתא  שמעון   דאנגריא   במדינתא אמרין איתון ונפיק אילין

פריז         שמעון   אנגוורייה במדינתא

דפוס         שמעון   אנגרייא   במדינתא

ג6     מדנתה שמעון   דנגריא    גובי    אמרון אתון  נפרוק

ירו1         ושמעון  דאינגריאה במדינתא אמרין       ניעור

או3          ושמעון  דאימגריא  במדינתא אמרי        נעול

או51         ושמעין  דאינגריא  במדינתא אמרי        ניעול

ששון         ושמעין  דאינגריא  במדינת' אמ'         ניעול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    זיקיא    בהדין משכבא      ונערוך(פרקין)        עבדין כן

פריז

דפוס

ג6     זיקינן   בהדין משכבה      ונערוק               עבדון כן

ירו1   זיקיא    לבי   עלמ'  הדין ונשמוט        בעיריא עבדין כן

או3    זקיא     לבי   עלמא  הדין ונשמוט        בעיריא עבדון כן

או51   זיק[יי]א לבי   עלמא  הדין ונשמוט        בעיריא עבדין כן

ששון   זקיא     לבי   עלמ'  הדין ונשמוט        בעיהא  עבדון כן

--------------------------------------------------------------------

לונ    פרקון   טעוניהון    בנו   בית   עלם

וטי    פרקון   טעוניהון    לגו   בית   עלם

פירק   ?פר?קין טעוניהן     בגו   בית   עלם

מינ    פרקון   טע(נ)וניהון בגו   בית   עלם

פריז   פרקון   טעוניהון    לגו   בית   עלם

דפוס   פרקין   טעוניהון    בגו   בית   עלם

ג6     פרקון   זיקיה       בההוא משכבה     דהוא  ההוא  סבא

ירו1                                       ועלון יתהון וסמכון

או3                                        ועלון יתהון וסמכין

או51                                       ועלון יתהון וסמכין

ששון                                       ועלון יתהון וסמכון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ואזלון למיחמא

וטי                                      ואזלין למיחמא

פירק                                     ואזלון <...>

מינ                וערקון                ואזלון למיחמי

פריז                                     ואזלין למיחמא

דפוס                                     ואזלון למחמי

ג6     רביע  בגויה        בתר תלתה יומין

ירו1   יתהון גביה                        ואזלון למחמי

או3    יתהון גביה                        ואזלין למחמי

או51   יתהון גביה                        ואזלון למחמי

ששון   יתהון גביה                        ואזלון למחמי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה   קלא   במדינתא

וטי    מה   קלא   במדינתא

פירק   ?מה? קל?א? במדינת?א?

מינ    מה   קלא   במדינתא      והוה ההוא גבר תמן חמון יתיה סברון

פריז        מחקלא במדינתא

דפוס        קלא   במדינתא

ג6 

ירו1        מאקלא במדינתא

או3    מה   קלא   במדינתא   מן

או51   מה   קלא   במדינתא   מן

ששון   מה   קלא   במדינת'

--------------------------------------------------------------------

לונ               איתער         משינתיה   חמא   זיקא יהיבא עול

וטי               איתער     הוא מש[י]נתיה חמא   זיקא יהיבא עילמן

פירק              אית?ד/ר?ע     משינתיה   חמא   זיקא יהיבא לעיל

מינ    הוא מת מאן דאיתער        משינתיה   חמא   זיקא יהיבא לעילא

פריז              איתער     הוא משינתיה   חמא   זיקא יהיבא עילמן

דפוס              איתער         משנתיה    חמא   זיקא יהיבה לעיל

ג6                אתעיר     מין שנתיה     ואשכח זיקה לה

ירו1              מדאיתער       משינתיה   חמא   זיקא       לעילא

או3               דאיתער    מן  שינתיה    חמא   זיקא       לעיל

או51              דאיתער        משנתיה    חמא   זיקא       ל(מ)ע[י]לה

ששון              מדאיתער                 חמה   זיקא       לעילא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן רישיה  שרא        יתה    ויהבה  בטמיה

וטי       רישיה  שרא        יתה    ויהבה  בפומיה

פירק   מן רישיה  שרא  ?יתיה ויהב   יתיה?  ?בפ?ומ?יה

מינ    מן רישיה  שרא        יתה    ויהבה  בפומיה    שרי  שתי

פריז      רישיה  שרא        יתה           בפומיה

דפוס   מן רישיה  שרא  יתיה  ויהב   יתיה   בפומיה

ג6               שרתה       ויהביה ויהביה לפומיה    שורי שתי

ירו1   מן רישיה  שרא        יתה    ויהבה  בפומיה    שרי  שתי

או3    מן רישיה  שרא        יתיה   ויהביה בפ<..>מיה שרי  שתיה

או51      מרישיה שרא        יתיה   ויהביה בפומיה    שרי  שתי

ששון   מן רישיה  שדא        יתיה   ויהב   בפומיה    שרי  שתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                        בתר          יומין  תלתא אמר'

וטי                        בתר          יומין  תלתא אמרין

פירק                       <..>תר       יו<..> תלתא אמרין

מינ    כיון דרוי שרי  זמר  בתר    תלתין יומין       אמרון

פריז                       בתר          יומין  תלתא אמרין

דפוס                       בתר    ג'    יומין       אמרין

ג6                    וזמר                          אמרון

ירו1             ושרי זמר  בתר    תלתא  יומין       אמרון

או3              ושרי זמר  בתר    תלתא  יומין       אמרי'

או51             ושרי זמר  בתר    תלתא  יומין       אמרין

ששון                  זמר  בתר    תלת'  יומין       (ב)[א]מרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בניה לית אנן   אזלין       וחמן      ההוא  אבונן    עביד

וטי    בניה לית אנן   אזלין       וחמן      ההוא  אבונא    עבוד

פירק   בניה לית אנן   אזלן        וחמן      מההוא אבונן    ע<..>

מינ    בניה לית אנן   (אזלה)אזלין וחמן      ההיא  אבון  מה עביד

פריז   בניה לית אנן   אזלין       וחמן      ההוא  אבונא    עביד

דפוס   בניה לית אנן   אזלינן      וחזינן מה ההוא  אבונן    עביד

ג6     בניו לית אבונן אנן         חמיין  מה             מה עבד

ירו1   בניה לית אנן   אזלין       חמיין           אבון  מה עביד

או3    בניה לית אנן   אזלין       חמן             אבון  מה עבד

או51   בניה לית אנן   אזלין       חמאן            אבון  מה עביד

ששון   בניה לית אנן   אזלין       חמיין           אבונא מה עבד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אזלון                                        ואשכחוניה

וטי    אזלון                                        ואשכחוניה

פירק   ?אזלון?                                      ואשכח?ונ?יה

מינ                  אי      חיי אי      מיית אתן   אשכחוניה

פריז   אזלון                                        ואשכחוניה

דפוס   אזלון                                        ואשכחוניה

ג6             אבונן אית הוא חי  אית הוא מית  אזלון אשכחוניה

ירו1   אתיין                                        אשכחוניה

או3    אתיין                                        אשכחוניה

או51   אזלין                                        אשכחוניה

ששון   אתיין                                        אשכחוניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והא       זיקא יהיבה    בפומיה                אמ'

וטי    והא       זיקא יהיבא    בפומיה                אמרון

פירק   וה?א?     זיקא יהיבא    בפומיה                ?א?מרי?ן?

מינ    והא       זיקא יהיבא    בפומיה והוא יתיב שתי  אמרון

פריז   והא       זיקא יהיבא    בפומיה                אמרין

דפוס   והא       זיקא יהיב     בפומיה                אמרין

ג6                    יהיב  על פומיה  והוא שתי  וזמר אמרין

ירו1   והא       זיקא יהיבא    בפומיה                אמרין

או3    והא       זקא  יהבא     בפומיה                אמרי'

או51         וחד זיקא          בפומיה                אמרין

ששון   והא       זיקא יהיבת    בפומיה                אמרין

--------------------------------------------------------------------

לונ        אף    הכא              לא (אפ)[שב]קך    בידיך

וטי        אף    האכא             לא שבקך          בוריך

פירק       אוף   הכא              לא שבק        לך ברי?יך?

מינ    ליה אף    הכא  ביני מיתיא  לא שבקך          ברייך   וביני

פריז       אף    הכא              לא שבקך          בוריך

דפוס       אוף   הכא              לא שבק        לך ברייך

ג6         אפילו הכה              לא שבקיה         ברריה

ירו1   ליה            בני  מיתיא  לא שבקך          ברייך   וביני

או3    ליה            ביני מיתייא לא שבקך          בריך    וביני

או51                  [בני מיתייא לא שבקוך         ברייך   ובני

ששון   ליה            בני  מיתייא לא שבקך          בנך     ובני

--------------------------------------------------------------------

לונ                 הואיל

וטי                 הואיל

פירק                ?הואיל

מינ    חייא שביק לך הואיל  ומן שמיא

פריז                הואיל

דפוס                הואיל

ג6 

ירו1   חיי  שביק לך הואיל  ומן שמיא

או3    חייא שביק לך הואיל  ומן שמיא

או51   חיי  שבקי לך הואיל  ומן שמייא יהבי לך לית אנן ידעין

ששון   חייא שביק לך הואיל  ומן שמייא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           ויהב  לך  מה

וטי                                           ויהב  לך  מן

פירק                                          ויהב  לך?

מינ                                           יהבו  לך

פריז                                          ויהב  לך  מן

דפוס                                          ויהב  לך

ג6                                                      מה

ירו1                                          יהבי  לך

או3                                           יהבין לך

או51   וכו'] אף הכא לא שבקך בורייך הואיל()[ל] ויהב  לך

ששון                                          יהיב  לך

--------------------------------------------------------------------

לונ         לית אנן      ידעינן  מה נעביד לך

וטי         לית אנן      ידעינן  מה נעביד לך

פירק        לית אנן      ?יד?עין מה נעביד לך

מינ         לית אנן      ידעינן  מה נעביד לך איתון

פריז        לית אנן      ידעינן     נעביד לך

דפוס        לית אנן      ידעין   מה נעבד  לך

ג6     נעבד ליה     אתון

ירו1        לית אנן      ידעין   מה נעביד לך איתון

או3         לית אנן      ידעין   מה נעביד לך אתון

או51        לית אנן      ידעין   מה נעביד לך [איתון

ששון                             מה נעביד לך אייתון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            עבדון בניה

וטי                                            עבדון בניה

פירק                                           עבדון ביניהון

מינ    נעליניה   ונתקניניה ונעביד לך  טכסטסיס  עבדין ליה

פריז                                           עבדון כמה

דפוס                                           עבדין ביניהון

ג6               נסיניה    ונעבד  ליה קטסטיס

ירו1   נעיילוניה ונתקנניה  ונעביד ליה קטסטסיס  עבדין ליה

או3    עילוניה   ונתקניניה ונעביד ליה קטסטסיס  עבדון ליה

או51   נעליניה   ונתקנניה  ונעביד ליה קטסטסיס] עבדין ביניהון

ששון   נעלוניה   ונתקניה   ונעביד ליה קטסטיט   עבדון ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תקנא   כל חד וחד                משקי  ליה      <...>

וטי    תקונה  כל חד וחד הוה            משקי  ליה      יומא

פירק   תקונה  כל חד וחד הוה            משקי  <...>    יומא

מינ    תקנה   כל חד וחד                משקי  ליה      יומיה

פריז   תקנה   כל חד וחד הוה            משקי  ליה      יומא

דפוס   תקנה   כל חד וחד הוה            מסקה  ליה   חד יומ'

ג6                            דין יהוי משקי  ליה      יומיה

ירו1   תקנה   כל חד וחד מנהון          משקי  ליה      יומיה

או3    תקנה   כל חד וחד                משקי  ליה      יומיה

או51   תיקונא כל חד וחד הוה            משקי  ליה   חד יומא

ששון   תקנה   כל חד וחד                משקין ליה      יומיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                            והיית כשכב   בלב ים   וכש'

וטי                            והיית כשכב   בלב ים   וכשכב

פירק                           והיית כ?ש?כב בלב ?י?ם וכ?ע/ש?

מינ                            והיתה כשוכב  בלב ים   וכשוכב

פריז                           והיית כשכב   בלב ימים וכשכב

דפוס                           והיית כשוכב  בלב ים   וכשוכב

ג6     ודין יהוי משקי ליה יומה והיתה כשוכב  בלב ים

ירו1                           והיית כשוכב  בלב ים   וכשוכב

או3                            והמת  כשוכב  בלב ים   וכשוכב

או51                           והיית כשוכב  בלב ים   וכשוכ[ב]

ששון                           והיית כשוכב  בלב ים   וכשוכב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברא' חכל                    כהדא אילפא      דדמא    בפילגום

וטי    בראש חבל                    כהדא אילפא      דרמכא   באפרגוס

פירק   בר'  חבל                    כהדא אילפא      דרמכה   בפילגוס

מינ    בראש חבל והיתה כשוכב בלב ים בהדא אילפא      דומכא   בפילגוס

פריז   בראש חבל                    כהדא אילפא      דדמכא   באפרגוס

דפוס   בראש חבל                    כהדא אליפא      דדמנא   בפילגוס

ג6                                 כהדא אלפה  דהיא דמכה    בלב

ירו1   בראש חבל                    בהדה אלפא       דמטרפא  בפילגום

או3    בראש חבל                    כהדא אלפא       דמיטרפא בפילגוס

או51   בראש חבל                    כהדא אלפא       דמיטרפא בפילגוס

ששון   בראש חבל                    כהדא אילפא      דמיטרפא בפילגוס

--------------------------------------------------------------------

לונ    דימא נחתא וסלקא      נחתא וסלקא

וטי    דימא נחתא וסלקא      נחתא וסלקא

פירק        נחתא <..>?ס?לקא נחתא וסלקא

מינ    דימא נחתא וסלקה      נחתה וסלקה מה הספינה הזאת מטרפת בים

פריז   דימא נחתא וסלקא

דפוס        נחתא וסלקא      נחתא וסלקא

ג6     ים                              מה הספינה הזאת מטרפת בים

ירו1   דימא

או3    דימא

או51   דימא נחתא וסלקא      נחתא וסלקא

ששון   דימא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כך            השותה ומישתכר סוף שדעתו מטרפת  עליו וכשוכב

פריז

דפוס

ג6     כך כל מי שהוא שותה  ומשתכר      דעתו  מיטרפת עליו וכשוכב

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    בראש חבל  כהדין טברטטא דיתיב על ריש (ט) תורנא ודמיך ליך

פריז

דפוס

ג6     בראש חיבל

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    והוא אזיל ואתי תחתוי (ד"א וכשוכ) והוא אזיל ואתי תחתויי

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                             כהדין תרנוגלא      דיתיב

וטי                             כהדין תרנגלא       דיתיב על

פירק                            בהדין תרנוגלא      דיתיב

מינ    ד"א     וכשוכב בראש חבל  מהדין תרטולא       דיתיב על

פריז                            כהדין תרנוגלא      דיתיב על

דפוס           וכשוכב בראש חבל  כהדין תרנגולא      דיתיב

ג6     ד'   א' וכשוכב בראש חיבל כהדין תרנגלה  דהיא דמכה  על

ירו1   מהו     וכשוכב בראש חבל  כהדין תרנגולא      דדמיך

או3    מהו     וכשוכב בראש חבל  כהדין תרנגולא      דדמך

או51   מהו     וכשוכב בראש חבל  כהדין תרנגולא      דשכיב

ששון   ומהו    וכשוכב בראש חבל  כהדין תרנגולא (ב)  דיתיב

--------------------------------------------------------------------

לונ    בראש  חבלא                          אזיל ואומ' אזיל ואתי

וטי    ראש   חבלא                          אזיל ואתי  אזיל ואתי

פירק   בראש  חבלא                          אזיל ואתי  אזיל ואתי

מינ    ריש   חבלא           ודמיך ליה והוא אזיל ואתי       תחתוי

פריז   ראש   חבלא                          אזיל            ואתו

דפוס   בריש  חבלא                          אזיל ואתי  אזיל ואתי

ג6           חבלה

ירו1   ברישא דא       לביתא

או3    ברישא דשוביתא

או51   ברישא דשובייתא

ששון   בריש  חבל                           אזיל ואתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהדין   קיברניטא   דיתיב על ראש  תורנא      אזיל ואתי אזיל

וטי    כהדין   קברניטא    דיתיב על ראש  תורנא      אזיל ואתי אזיל

פירק   בה?ד?ין ק?וב?רניטא דיתיב    בריש תורנא      אזיל ואתי אזיל

מינ                                           והוא אזיל ואתי

פריז   כהדין   קברטיטא    דיתיב על ראש  תורנא      אזיל ואתי אזיל

דפוס   כהדין   קברטטא     דיתיב    בריש תורנא      אזיל ואתי

ג6                                            והוא אזיל ואתי

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואתי                                                  הכוני

וטי                                                          הכוני

פירק   ואתי                                                  הכוני

מינ    תחתוי                                                 הכוני

פריז                                                         הכוני

דפוס                                                         הכוני

ג6     תחתיו                                                 הכוני

ירו1         וכהדין נפק      לירוס דדמיך על רישא דספינתא מהו הכוני

או3          וכהדין נפקלירוס       דדמיך על רישא דספינתא מהו הכוני

או51         וכהדין נפקלירוס       דדמיך על רישא דספינתא מהו הכוני

ששון                                                         הכוני

--------------------------------------------------------------------

לונ    בל חליתי                           הלמוני בל ידע

וטי    בל חליתי                           הלמוני בל ידעתי מתי

פירק   בל חל'   מחו ליה <... ..>?גי?ש

מינ    בל חליתי מחו ליה דלא  מיבאש

פריז   בל חליתי                           הלמוני בל ידעתי מתי

דפוס   בל חליתי מחו ליה ולא  מרגיש        הלמוני בל ידעתי

ג6     בל חליתי

ירו1   בל חליתי                           הלמוני בל ידעתי

או3    בל חליתי                           הלמוני בל ידעתי

או51   בל חליתי                           הלמוני בל ידעתי

ששון   בל חליתי מחו ליה ולא  מרגיש    ליה הלמוני בל ידעתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                          הכוני בל חליתי מחוליה     ולא

וטי    אקום אוסיף אבקשנו עוד הכוני בל חליתי מחן    ליה ולא

פירק

מינ

פריז   אקום אוסיף אבקשנו עוד הכוני בל חליתי מחן    ליה ולא

דפוס

ג6                                          מחיליה     ולא ידע

ירו1                                        מחון   ליה ולא

או3                                         מחון   ליה ולא

או51                                        מחון   ליה ולא (ידע)

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מרגיש הלמוני   בל ידעתי מלמין ליה ולא ידע

וטי    מבאיש הלמוני   בל ידעתי טלמון ליה ולא ידע

פירק         ?הל?מוני בל ידעתי טלמין ליה ולא ידע

מינ          הלמינו   בל ידעתי טלמין ליה ולא ידע ולא ידע

פריז   מבאיש הלמוני   בל ידעתי שלמון ליה ולא ידע

דפוס                           טלמון ליה ולא ידע

ג6           הלמוני   בל ידעתי טלמין ליה ולא ידע אית הוון

ירו1   מבאיש                   טלמון ליה ולא ידע

או3    מבאיש                   טלמון ליה ולא ידע

או51   מבאש                    טלמון ליה ולא ידע

ששון                           טלמון ליה ולא ידע

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתי       חמשה  קיסטין        אמ'    ליה עשרה   קיסטין

וטי    שתי       חמשה  קיסתין        אמרון  ליה עשרה   קיסתין

פירק   שתי שיכרא       קיסטין        אמרין  ליה ?עשרא? קיסטין

מינ    שתי       חמשה  קיסתין        ואמרין ליה עשר    קיסתין

פריז   שתי       חמשה  קיסתין        אמרין  ליה עשרה   קיסתין

דפוס   שתי שיכרא                                עשרה   קיסטין

ג6               חמשה  קסטין  אינון  עבדין  לה  עשרה

ירו1   שתי       חמשא  קסתין  ואינון אמרין  ליה עשר

או3    שתי       חמישה קיסתין ואינון אמרי'  ליה עשרה

או51   שתי       חמשה  קסטין  ואינון אמרין  ליה עשרה

ששון   שתי שיכרא       קסטין         אמרין  ליה עשרה   קסטין

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                        אישתית

וטי                                                        אישתית

פירק                                                       אישתית

מינ    אשתית           עשר  קיסתין ואמרין ליה עשרין קיסתין אשתית

פריז                                                       אישתית

דפוס         אמרו ליה  עשרה קיסטין                         אישתית

ג6           אית  הוון עשרה אינון  עבדון  לה  עשרין

ירו1                                                       אישתית

או3                                                        שתית

או51

ששון                                                       אישתית

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואם  תאמר    מיתער      הוא משינתיה ומינשיליה     תל'

וטי    ואם  תומר    מיתע[ר]הוא     משנתיה  ומנשי     ליה תל'

פירק   ואם  תימר    מיתער      הוא משינתיה ומנשי     ליה תלמ'

מינ         תימר אם מיתער          משינתיה מינשי     ליה תל'

פריז   ואם  תאמר    מתער       הוא משנתיה  ומנשי     ליה ת"ל

דפוס   ואם  תאמר    מתער       הוא משנתיה  ומנשי     ליה ת"ל

ג6     ואתא                        דהוא    חזר       ביה אלא

ירו1   וא"ת                        שהוא    חוזר      בו  תלמוד

או3    וא"ת                        שהוא    חוזר      בו  ת"ל

או51   ואם  תאמר                   שהוא    חוזר      בו  ת"ל

ששון   וא"ת         מתער           בשעתיה  ומנשיליה      ת"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לומ' מתי אקום    אוסיף אבקשנו עוד

וטי    לו'  מתי אקום    אוסיף אבקשנו עוד

פירק   לומר מתי ?אוסיף? אוסיף אבקשנו עוד

מינ    לו'  מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד

פריז        מתי אקום    אוסיף אבקשנו עוד

דפוס        מתי         אוסיף אבקשנו עוד

ג6          מתי אקיץ    וג'

ירו1   לומ' מתי אקיץ    וגו'             מתעורר    וחוזר אליו

או3         מתי אקום    אוסיף אבקשנו עוד מתעורר    וחוזר אליו

או51        מתי אקום    אוסיף אבקשנו עוד <..>תעורר וחוזר אליו

ששון        מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    למי אוי למי      אבוי     למי מדיינים

וטי    למי אוי למי      אבוי     למי מדינים  למי שיח למי פצעים

פירק   למי אוי למ(ו)[י] אבוי     למי מדנים

מינ    למי אוי למי      אבוי     למי מדינים  למי שיח למי פצעים

פריז   למי אוי למי      אבוי     למי מדנים   למי שיח למי פצעים

דפוס   למי אוי למי      אבוי     למי מדינים  למי שיח

ג6     למי איו למי      אביו וג' למן פיטוטין         למי פצעים

ירו1   למי אוי למי      אבוי

או3    למי אוי למי      אבוי

או51   למי אוי למי      אבוי

ששון   למי אוי למי      אבוי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    חנם למי חכלילות עינים

פירק

מינ    חנם למי חכלילות עינים למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך

פריז   חנם למי חכלילות עינים

דפוס

ג6     חנם למי חכ'     עינים

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                     רב  הונא אמ' למי

וטי    למי אוי למי אבוי רב  הונא אמ' למי

פירק                    רב  הונא אמ' למי

מינ    למי אוי למי אבוי ר'  הונא אמ' למי

פריז   למי אוי למי אבוי רב  הונא אמ' למי

דפוס                    רב  הונא אמ' למי

ג6 

ירו1                    רב  הונא אמ' למי אוי למי אבוי  למי

או3                                  למי

או51                    [רב הונא אמ' למי אוי למי אבוי] למי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאינו עמל   לדברי   תורה למי מדיינים           למי

וטי    שאינו       לדברי   תורה למי מדינים            למי

פירק   שאינו ?עמל? בדברי   תורה למי מדנים             למי

מינ    שאינו אובה  כדברי   תורה למי מדיינים           למי

פריז   שאינו עמל   לדברי   תורה למי מדנים             למי

דפוס   שאינו עמל   בדברי   תורה למי מדינים  למי דינין למי

ג6                 דברי    תורה למי מדיינים           למן

ירו1   שאינו אובה  בד"ת         למי מדיינים

או3    שאינו אובה  בד"ת         למי מדנים

או51   שאינו אובה  בד[ב]רי תורה למי מדינים

ששון                            למי מדנים             למי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיח למן  דינין    למן        פשטין           למי פצעים

וטי    שיח למן  דינין    ולמן       פיטטון          לפי פצעים

פירק   שיח למי  דינין    למי        פושטין          למי פ?צ?עין

מינ    שיח למאן דייאונין למאן  למאן פטאטין     דמגן למי פיצעים

פריז   שיח למאן דינון    ולמאן      פיטטון          למי פצעים

דפוס   שיח               למי        פיטטין          למי פצעים

ג6              דיינין

ירו1       למאן דיינים   למאן       פסטין           למי פצעים

או3        למאן דינין    למאן       פטטין           למי פצעים

או51       למאן דינין    למאן       פט(ש)[ט]ין      למי פצעים

ששון   שיח למי  דינין    למה        פשטין           למי פצעים

--------------------------------------------------------------------

לונ    חינם למן  פירעון        דמגן

וטי    חנם  למן  פירעון        דמגן

פירק   חנם  למי  פי?ר/ד?עון    דמגן

מינ    חנם  למאן פידעין        דמגן  למי     חכלילות עינים למאן

פריז   חנם  למאן פרעון         דמגו

דפוס   חנם  למי  פדעין         דמגן  למאחרים על      היין

ג6 

ירו1   חנם  למאן פרעין      על מגן   למי     חכלילות עינים למאן

או3    חנם  למאן פדעין      על מגן   למי     חכלילות עינים למאן

או51   חנם  למאן פדעין      על מיגאן למי     חכלילות עינים למאן

ששון   חנם  למאן פדעין         למגן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שומשמין דעיינין

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   שמשימין דעיינין

או3    שמשמין  דעיינין

או51   שמשמין  דעיינין

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    עובדא הוה  בחד   ברנש      דהוה איליף למישתי     תרי

וטי    עיבדא הוה  בחד   בר   נש   דהוה איליף למי    שתי תרין

פירק   עובדא הוה  ב?ח?ד ברנש      דהוה אליף  למישתי     תרי

מינ    עובדא הוה  כחד   בר   אינש דהוה יליף  שתי        תרי

פריז   עובדא הוה  בחד   בר   נש   דהוה אליף  למשתי      תרין

דפוס   עובדא הוה  בחד   ברנש      דהוה אליף  למשתי      תרי

ג6     עובדה הווה בחד   ברנש                 שתי        תלת

ירו1   עובדא הוא  בחד   ברנש      דהוי       שתה        תליסר

או3    עובדא הוה  בחד   ברנש      דהוה       שתי        תליסר

או51   עובדא הוה  בחד   ברנש                            תל<..>ר

ששון   עובדא הוה  בחד   ברנש      דהוה יליף  למישתי חמר י"ב

-------------------------------------------------------------------

לונ    עשר קיסטין דחמר בכל   יום            ויום       חד

וטי    עשר קומתין דחמר כל    יום            יום        חד

פירק   עשר קיסטין דחמר בכל   יום            יומא       חד

מינ    עשר קיסתין דחמר בכל   יום        חד  יום

פריז   עשר קיסתין דחמר בכל   יום            ויום       חד

דפוס   עשר קסטין  דחמר בכל   יומא ויומא     יומא       חד

ג6     עשר קסטין       ביומה            חד  זמן

ירו1       קסטין  דחמר ביומא            חד  יומא       חד

או3        קסטין  דחמר ביומא            (חד יומא)[יומא חד]

או51       קסטין  דחמר ביומא            חד  יומא

ששון       קסטין  דחמר בכל   יום            יומא       חד

-------------------------------------------------------------------

לונ                   אישתי                חד         עשר

וטי                   אישתי                חד         עשר

פירק                  אישתי                חד         עשר קיסטין

מינ                   אשתי                 חד         עשר

פריז                  אישתי                חד         עשר

דפוס                  אשתיה בעיניה         חד         עשר קסטין

ג6                    שתי                  תרי        עשר קסטין

ירו1   אינשי ולא      שתי          אלא     תריסר

או3    אינשי ולא      שתי          אלא     תליסר

או51   אינשי דלא סליק שתי          אלא     ת(ל)[ר]יסר

ששון                  אשתי             חמר י"א            קסטין

-------------------------------------------------------------------

לונ             דמוך      ולא אתת   שינתא  קם     בחשכא

וטי             דמוך      ולא אתתא  שינתיה קם     בחשכתא

פירק            דמיך      ולא אתת   שינתא  קם     בחשוכא

מינ    אזל  בעי דמדמך ליה ולא אתת   שינתיה קם     בחשוכא

פריז   ולא      דמוך      ולא       שינתיה    קום בחשכתא

דפוס            דמיך      ולא אתת   שינתא  קם     בחשוכא

ג6                        ולא אתת   שנתיה

ירו1   סליק     מדמך  ליה ולא אתית  שינתיה קם     בחושכתא

או3    סליק     מדמך  ליה ולא אתיא  שינתיה קם     בחשוכתא

או51   סליק     מדמך  ליה ולא אתייא שינתיה קם     בח<..>וכא

ששון            דמך       ולא אתת   שינתא  קם     בחשוכא

-------------------------------------------------------------------

לונ    ואזל לבית     קפילאה   אמ' ליה זבין    לי      חד   קיסטא

וטי    ואזל לבית     קפולאה   אמר ליה זבון    לי      חדא  קימתא

פירק   ואזל לבי      קפילא    אמ' ליה זבין    לי      חד   קיסטא

מינ    אזל  בית      קפילאה   אמ' ליה זבין    לי      חד   קיסתא

פריז   ואזל לבי      קטלאה    אמ' ליה זבון    ליה

דפוס   אזל  לגבי     קפילא    אמר ליה זבין    לי      חד   קיסטא

ג6     אזל  גבי      קפיליה   א'  ליה      הב לי  אוף ההיא קיסטא

ירו1   אזל  לבי      קפילא    א"ז     זבון    ליה     חד   קיסטא

או3    אזל  לגבי     קפילא    א"ל     זבון    לי      חד   קיסטא

או51   אזל  ()[ל]גבי קפילא    א"ל     זבון    לי      חד   קיסטא

ששון   ואתא          לביקפילא א"ל     זבין    לי      חד   קיסטא

-------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ' ליה לא  אית בחילאי

וטי    דחמרא                      אמר ליה לא  אית בחילאי

פירק                              אמ' ליה לא      בחילאי

מינ    דחמר                       אמ' ליה לית     בחילי

פריז                                      ולא אית בחילא

דפוס                              אמ' ליה                לא פתחנא

ג6           נשתיניה דלה אתת שנתי א'  ליה לית בי

ירו1   דחמר                       א"ל     לית     בחילי

או3    דחמרא                      אמ'     לית     כהילי

או51   דחמרא                      א"ל             דחילית

ששון                              א"ל                    לא פתחנא

-------------------------------------------------------------------

לונ       דאי  חשכתא

וטי       דהיא חשכאתא

פירק      דהיא חשכתא

מינ       דהיא חשבתא  אמ' ליה אין את יהב ליה לית שינתיה אתי לי

פריז      דהיא חשכאתה

דפוס   לך דהיא חשוכא

ג6 

ירו1      דהא  חשוכא

או3       דהא  חשוכא

או51      דהא  חשוכא

ששון   לך דהיא חשוכא

-------------------------------------------------------------------

לונ                                    וצדו       לי  מן נטורייא

וטי                                    וצדו       לי  מן (נו)נוטיריא

פירק                                   ?ו?צ?ד/ר?ו לי  מן נטוריא

מינ    אמ' ליה כדון גדוד נטוריא מן הבא וצאדי          מן נטוריא

פריז                                   יצדו       לי  מן נוטיריא

דפוס                                   וצרי       לי  מן נטורייא

ג6             כדון      עברייה                          סנטרייה

ירו1                                   וצארי      לי  מן נטורייא

או3                                    וצאדי      לי  מן נטוריא

או51                                   וצדי       לי  מן נטורא

ששון                                   וצדי       ליה מן נטורייא

-------------------------------------------------------------------

לונ                                        תלא עייניה חמא  נוקבא

וטי                                        תלא עיניה  חמא  נוקבה

פירק                                       תלא עייניה וחזא נוקבא

מינ    ולית כי  יהב      לך                תלא עיניה  חמא  נוקבא

פריז                                       תלא        חמא  נוקבא

דפוס                                       תלה עיניה  וחזא נוקבא

ג6     א'   לית את  מיתן לי לית שנתי מייתי

ירו1                                       תלת עיניה  חמא  נוקבא

או3                                        תלא עיניה  חמא  נוקבא

או51                                       תלה עיניה  חמא  נוקבה

ששון                                       תלא עיניה  וחזא ניקבא

-------------------------------------------------------------------

לונ    דתרעא אמ'     הב                   בנא   בהדין נוקבא

וטי    בתרעא אמר     הב                   כנא   בהדין נוקבא

פירק   דתרעא א'      הב'                  כנא   בהדין נוקבא

מינ    בתרעא אמ' ליה הב                   כאנא  בהדין נוקבא

פריז   בתרעא אמר     הב                   <...> בהדין נוקבא

דפוס   בתרעא אמ' ליה הב  לי מיניה               בהדי  נוקבא

ג6 

ירו1   בתרעא א"ל     הב     פומא  דזיקא         בהדין נוקבא

או3    בתרעא אמ' ליה הב     פומא  דז[י]קא       בהדין נוקבא

או51   בתרעא א"ל     הב     פומא  דזיקא         בהדין נוקבה

ששון   דתרעא א"ל     הב  לי                     בהדין ניקבא דתרעא

-------------------------------------------------------------------

לונ    את מפני          ואנא שתי  מלבר     איתעבד

וטי    את מפני מ[י]לגיו ואנא שתי  מילבר    איתעב[י]ד

פירק   את מפני מלגיו    ואנא שתי  מלב?ד/ר? אתעבד

מינ    את מפני מלגיו    ואנא שתי  מלבר

פריז   את מפני מלגיו    ואנא שתי  מלבר     איתעביד

דפוס   את מפני מלגאו    ואנא שתי  מלבר     עבד

ג6 

ירו1   את מפני מלגיו    ואנא שתי  מלבר     עביד

או3    את מפכי מלגאו    ואנא שתי  מלבר     עבד        (כן

או51   את מפני מלגו     ואנא שתי  מלבר     עבד(נ)[י]ן

ששון   את מפני מלגיו    ואנא שאתי מלבר     עבד

-------------------------------------------------------------------

לונ    לה       כן   אישתי

וטי    ליה      כן   אישתי

פירק   ליה      כן   אישתי

מינ                          אטרח עליה מה עבר קבני סונטמה  בגו

פריז   לו       כן   אשתי

דפוס   ליה      כן   אשתי

ג6                           אטרח עלוי מה עבד נסב  סינטומה ויהביה

ירו1   לי            אישתי

או3    ליה)[ליה כן]  אישתי

או51   ליה      [כן] אשתי

ששון   ליה      כן   [אישתי]

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    צירא   דתרעא וחוח הוא מפני מן   לגיו  והוא שתי מן לבד

פריז

דפוס

ג6     בציריה דתרעה והוה          מפני מלגול והוא שתי    מלבר

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                 ודמוך   קדם     תרעא

וטי                 ודמיך   ק()[ד]ם תרעא

פירק                ודמו?ך? קדם     ?תר?עא

מינ    מן   דחסל    דמיך                   ליה בזויתיה קדם

פריז                ודמיך   קדם     תרעא

דפוס                ודמוך   קדם     תרעא

ג6     כיון דשתה נם ודמך                   ליה בזויתיה

ירו1                ודמיך

או3                 ודמך

או51                ודמך

ששון                ואידמיך קדם     תרעא

-------------------------------------------------------------------

לונ             עבדון     אמ' (תר) ע[ל]יה נטורייה

וטי             עברון              עליה   נטורי[י]א

פירק            עב?ד/ר?ין          עליה   נטוריא

מינ    תרעא (ק) עבדון                     נטוריא    עלוי קדם תרעא

פריז            עבדין              ליה    נטוריא

דפוס            עברין              עליה   נטורייא

ג6              עברון                     סנטוריה

ירו1            עברון                     נטורין         קדם תרעא

או3             עבדין                     נטורין         קדם תרעא

או51            עבדין                     נטורין         קדם תרעא

ששון            עבדין              עליה   נטורייא

-------------------------------------------------------------------

לונ                   סבריניה     דהוה גנב

וטי                   סברוניה     דהוא גנב

פירק                  סבריניה     דהוא גנב

מינ    ואשכחוניה דמיך סברוניה     והוא גנב                 הוו

פריז                  סברוניה     דהוא גנב

דפוס                  סבורניה     דהוא גנב

ג6     דאשכחוניה                            שורון

ירו1                  סבירין  ליה דהוא גנבא שרון  טרין ליה

או3                   סבירין  ליה דהוא גנבא שרון  טרין ליה

או51                  סבירין  ליה דהוא גנבא שרון  טרין ליה

ששון                  סברוניה     דהוא גנב

-------------------------------------------------------------------

לונ    מחיומה              ופרעיניה     ולא ארגיש

וטי    מחיוניה             ופרעוניה     ולא ארגיש

פירק   מחויתיה             ופרעיניה     ולא ארגיש

מינ    מחיין   ליה                      ולא ארגיש   פרעיניה

פריז   מחיוניה             ופרעוניה     ולא ארגיש

דפוס   מחיוניה             ופרעוניה

ג6     מחיין   ליה

ירו1   מאן     ליה         ופרען    ליה ולא ארגיש   עלווייהו

או3    מחן         מחן ליה פדען     ליה ולא ארגיש   עלוי

או51   מחין    ליה         כרען     ליה ולא ארג[י]ש

ששון   מחויניה             ופצעוניה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                      ולא ידע משמשם בעינוי והוא לא  חמי כלום

פריז

דפוס

ג6     ולא ידע פרעון ליה ולא ידע משמש  בעיניו      ולא חמי כלום

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    ו()[ק]רו עליה               למי פצעים חנם למן  פידעינין

וטי    וקרו     עליה               למי פצעים חנם למן  פידעין

פירק   וקרו     עליה               למי פצעים חנם למי  פי?ד/ר?עין

מינ    קרי      עליה               למי פצעים חנם למאן דפידעין

פריז   וקרו     עליה               למי פצעים חנם למי  פירעין

דפוס   וקרו     עליה               למי פצעים חנם למי  פדעין

ג6                   הדה היא  דכ'

ירו1                 הוא דאמ' שע"ה למי פצעים חנם

או3                  הוא דאמ' שלמה למי פצעים חנם

או51   וקרו     עליה               למי פצעים חנם

ששון   וקארו    עליה               למי פצעים     למאן פדעין

-------------------------------------------------------------------

לונ    דמגן למי חכלילות עינים למן  שמשין   דעיינין       כל אלה

וטי    דמגן למי חכלילות עינים למן  שמשין   דעוינין       כל אלה

פירק   דמגן למי חכלילות עינים למי  שמשין   דעיינין       כל אלה

מינ    מגן  למי חכלילות עינים למאן שומשמין לעינין        כל אלה

פריז   דמגן למי חכלילות עינים למאן שימשין  דעויינין      כל אלה

דפוס   דמגן למי חכלילות עינים למי  שמשמין  דעיינין       כל אלה

ג6          למי חכלילות עינים

ירו1        למי חכלילות עינים למאן מישמוש  דעיינין       כל אלו

או3         למי חכלילות עינים למאן משמוש   דעיינין  (למ) כל אלו

או51        למי חכלילות עינים למאן משמון   דעיינין       כל אלו

ששון   דמגן למי חכלילות עיני' למי  שמשים   בעיינין       כל אלה

-------------------------------------------------------------------

לונ    למי למאחרים על היין וגומ'

וטי    למי למאחרים על היין       לבאים לחקר ממסך כל אלה למי

פירק   למי למאחרים על היין

מינ    למי למאחרין על היין       לבאין לחקר ממסך

פריז   למי למאחרים על היין       לבאים לחקר ממסך כל אלה למי

דפוס   למי למאחרים על היין

ג6         למאחרים על היין

ירו1       למאחרים על היין

או3        למאחרי' על היין

או51       למאחרים על היין

ששון   למי למאחרים על היין

-------------------------------------------------------------------

לונ    למאחרים על היין זה     שנכנס  לבית קפוליא    ראשון

וטי    למאחרים על היין זה     שנכנס  לבית קפילא     ראשון

פירק                   זה     שנכנס  לפי  קפ?י/ו?לא ראשון

מינ    לאחרים  על היין אילין  דעללין      לחנותא    קדמאין

פריז   למאחרים על היין זה     שנכנס  לבית קמילא     ראשון

דפוס                   זה     שנכנס  לבי  קפילא     קדמאי

ג6                     לאילין דעלין       לחנותה    קדמיין

ירו1                   לדין   דעייל       לקפילון   קדמי

או3                    לדין   דייעול      לקפילון   קדמי

או51                   להך    דעייל       לקפילא    קדמאה

ששון                   זה     שנכנס  לבי  קפילא     קדמאה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ויצא   אחרון לבאים לחקר  ממסך

וטי    ויצא   אחרון לבאים לחקר  ממסך

פירק   ויוצא  אחרון לבאים לחקור ממס?ך?

מינ    ונפקין עקבין לבאים לחקור ממסך   אילין  דחקרין  על

פריז   ויצא   אחרון לבאים לחקר  ממסך

דפוס   ונפיק  בתראי לבאים לחקור ממסך

ג6     ונפקין עקבין לבאים לחקור ממסך   לאילין דמברקין בתר

ירו1   ועייל  אוחרן לבאים לחקור ממסך

או3    ועייל  אוחרן לבאים לחקור ממסך

או51   ונפיק  בתראה לבאים לחקור ממסך

ששון   ונפיק  בתראה לבאים לחקור ממסך

-------------------------------------------------------------------

לונ                מן דשמע      הן דאית     חמרא טבא       ורדיף

וטי                מן דשמע      הן דאית     חמרא טבא       ודריף

פירק               מן דמשמע     הן אית  ליה חמרא טבא       ?ד/ר?דיף

מינ    חמרא ונמעין                 דאית     חמרא טבא       ורדפין

פריז               מן דשמע      הן דאית     חמרא טבא       ורדיף

דפוס               מן דמשמע     הן אית  ליה חמרא טבא       דריך

ג6                                          חמרה

ירו1                  שמע   מאן    אית  ליה חמר  טב        ורדיף

או3                   שמע   מאן    דאית ליה חמר  טב  וארגז [ורדיף

או51                  שמע   מאן    דאית ליה חמרא טבא       רדיף

ששון                  שמע   מאן    אית  ליה חמרא טבא       רדיף

-------------------------------------------------------------------

לונ              בתריה

וטי              בתריה

פירק             בתריה

מינ              בתריה          ואמרין חמרא  דפל' טב דפל'

פריז             בתריה

דפוס             בתריה

ג6                     מה אינון אמרין  חמריה דפלן

ירו1          מן בתריה

או3    בתריה] מן בתריה

או51             בתריה

ששון             בתריה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    סמוק  הב   לו   נשתי מיניה חמרא  דפלו' דחתן הב   לן   נשתי

פריז

דפוס

ג6     סימוק ניזל ניסב            חמריה דפלן  רתחן ניזל ניסב

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מיניה אחריתי (כנשך)

פריז

דפוס

ג6     מיניה

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    מה כתיב בו בסוף ואחריתו כנחש ישך    וכצפעוני יפריש

וטי    מה כת'  בו בסוף אחריתו  בנחש ישך    וכצפעוני יפריש

פירק   מה כת'     בסוף אחריתו  כנחש ישו?ך? וכצפ'    יפ'

מינ                            כנחש ישך    וכצפעוני יפריש

פריז   מה כתו' בו בסוף אחריתו  כנחש ישך    וכצפעוני יפריש

דפוס   מה כתיב בו בסוף אחריתו  כנחש ישך    וכצפעוני יפריש

ג6                     ואחריתו כנחש יישך   וכ'      יפ'

ירו1                   אחריתו  כנחש ישך    וגו'

או3                    אחריתו  כנחש ישך

או51                   אחריתו  כנחש ישך    וכצפעוני יפריש

ששון                   אחריתו  כנחש יש(ו)ך

-------------------------------------------------------------------

לונ    מה צפעון        זה  מפריש בין מיתה לחיים    כך   הפריש

וטי    מה ציפעון       הזה מפריש בין מיתה לחיים    כך

פירק   מה צפעו'        זה  מפריש בין מיתה לחיים    כ?ך? הפריש

מינ    מה צפעון        זה  מפריש בין מיתה לחיים    כך   הפריש

פריז   מן ציפעין       הוה מפריש בין מיתה לחיים    כך

דפוס   מה צפעון        זה  מפריש בין מיתה לחיים    כך   הפריש

ג6                היין הזה מפריש בן  חיים למות     כך   הפריש

ירו1   מה הצפעוני      הזה מפריש בין מיתה לחיים    כך   הפריש

או3    מה הצפעוני      הזה מפריש בין חיים למיתה אף [כך] הפריש

או51   מה הצפעוני      הזה מפרש  בין חיים למיתה    כך   הפריש

ששון   מה הצפעוני      הזה מפריש בין חיים למיתה    כך   הפריש

-------------------------------------------------------------------

לונ    היין בין אדם   לחוה למיתה דאמ'  ר'     יהודה בר'     אילע'

וטי    היין בן  אדם   לחוה למיתה דאמ'  רבי    יהודה בר  רבי אילעאי

פירק   חיין בין אדם   לחוה למיתה דאמ'  ר'     יהודה בר'     אילעאי

מינ    יין  בין אדם   לחוה למיתה דא"ר         יהודה ב"ר     אלעאי

פריז   היין בין אדם   לחוה מיתה  דא"ר         יהודה בר'     אילעאי

דפוס   היין בין אדם   לחוה       דאמר  ר'     יהודה בר'     אלעאי

ג6     יין  בן  א<..> לחוה למיתה א'    ר'     יהודה בר      אלעיי

ירו1   היין בין אדם   וחוה למעתה דאמ'  ר'(בי) יהודה בר'     אלעאי

או3    היין בין אדם   לחשה למיתה דא"ר         יהודה בר      אלעאי

או51   היין בין אדם   וחוה למיתה דא"ר         יהודה בר'     אלעאי

ששון   היין בין אדם   לחוה למיתה דאר"י              בר      אלעאי

-------------------------------------------------------------------

לונ    אותו העץ       שאכל       ממנו אדם   הראשון

וטי    אתו  העץ       שאכל       ממנו אדם   הראשון

פירק   אותו העץ       שאכל   אדם            הראשון

מינ    אותו העץ       שאכל       ממנו אדם

פריז   אותו העץ       שאכל       ממנו אדם   הראשון

דפוס   אותו העץ       שאכל       ממנו אדם   הראשון

ג6     אותו     האילן שהאכיל                            הנחש

ירו1   אותו העץ       שאכל            אדם   הראשון

או3    אותו העץ       שאכל            אדם          ממנו

או51   אותו העץ       שאכל            [אדם]        ממנו

ששון   אותו העץ       שאכל            אדם          ממנו

-------------------------------------------------------------------

לונ         ענבים היו הה"ה     ענבימו ענבי רוש      הוי

וטי         ענבים היו הדא  היא ענבימו ענבי רוש וגו' הוי

פירק        ענבים היו הה"ד     ענבימו ענבי ראש           אשכלות

מינ         ענבים היו הה"ד     ענבימו ענבי רוש           ואשכלות

פריז        ענבים היו הה"ד     ענבימו ענבי רוש וג'  הוי

דפוס        ענבים הם           ענבימו ענבי רוש וגו'

ג6     לחוה ענבים היו דכ'      ענבימו ענבי ראש וגו' אותן

ירו1        ענבים היו הה"ד     ענבימו ענבי ראש וגו'

או3         ענבים היו הה"ד     ענבימו ענבי ראש           אשכלות

או51        ענבים היו הה"ד     ענבימו ענבי רוש           אשכלות

ששון        ענבים היו הה"ד     ענבימו ענבי ראש

-------------------------------------------------------------------

לונ               אשכלות               הללו הביאו  מרורות לעולם

וטי               אשכלות               הללו הביאו  מרורות לעולם

פירק   מרורות למו אשכלות               הללו הביאו  מרורות לעולם

מינ    מרורות למו          האוי שענבים      מביאות מרורות לעולם

פריז              אשכולות              הללו הביאו  מרורות לעולם

דפוס                                   הללו הביאו  מרורות לעולם

ג6                האשכולות             הם   הביאו  מרורות לעולם

ירו1              האשכולות             האלו הביאו  מרורים לעולם

או3    מרורות למו האשכולות             הללו הביאו  מרורות לעולם

או51   מרורות למו האשכלות              הללו הביאו  מרירות לעולם

ששון              אשכלות               הללו מביאין מרורות לעולם

-------------------------------------------------------------------

לונ             וכצפעוני  יפריש מה צפעון     זה    מפריש בין יין

וטי    דבר  אחר וכצפעוני  יפריש מה ציפעון    הזה   מפריש

פירק            וכצפעוני  יפריש מה צפעון     זה    מפריש בין מיתה

מינ    ד"א      וכציפעוני יפריש מה צפעון     זה    מפריש בין מיתה

פריז   ד"א      וכצפעוני  יפריש מה ציפעין    הזה   מפריש

דפוס   דבר  אחר וכצפעוני  יפריש מה צפעון     זה    מפריש בין מיתה

ג6     ד'א'     וכצפעוני  יפריש מה הצ'       הזה   מפריש בן

ירו1   ד"א      וכצפעוני  יפריש מה הצפעוני         מפריש בין מות

או3    ד"א      וכצפעוני  יפריש מה הצפעוני   הזה   הפריש בין מות

או51   ד"א      וכצפעוני  יפריש מה [ה]צפעוני [הזה] מפריש בין

ששון   ד"א      וכצפעוני  יפריש מה הצפעוני   הזה   יפריש בין

-------------------------------------------------------------------

לונ    למים        כך      הפריש יין  בין נח   לבניו לעבדות

וטי                כך היין הפריש      בן  נח   לבניו לעבדות

פירק   לחיים       כך      הפריש יין  בין נ?ח? לבניו לעב?ד?ות

מינ    לחיים       כן      הפריש יין  בין נח   לבניו לעבדות

פריז               כך היין הפריש      בין נח   ובניו לעבדות

דפוס   לחיים       כך      הפריש היין בין נח   לבניו לעבדות

ג6     חיים  למות  כך      הפריש יין  בן  נוח  לבניו לעבדות

ירו1   לחיים       כך      הפריש היין בין נח   ובניו לעבדות

או3    לחיים       כך      הפריש היין בין נח   לבניו לעבדות

או51   חיים  למיתה כך היין מפריש      בין [נח  ובניו לעבדות

ששון   חיים  למיתה כך      הפריש היין בין נח   לבניו לעבירות

-------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד                                      וישת מן

וטי    הדא  היא                                  וישת מן

פירק   הה"ד                                      וישת מן

מינ    הה"ד           ויחל נח  איש האדם ויטע כרם וישת מן

פריז   הה"ד                                      וישת מן

דפוס   הדא  הוא דכתיב                            וישת מן

ג6     שנ'            ויחל נוח וג'               וישת מין

ירו1            דכתי'                            וישת מן

או3    שנא'                                      וישת מן

או51            דכתי'                            וישת מן

ששון   שנ'                                       וישת מן

-------------------------------------------------------------------

לונ    היין   וישכר

וטי    היין   וישכר

פירק   היין   וישכר

מינ    היין   וישכר ויתגל בתוך אהלו וירא חם אבי כנען את ערות אביו

פריז   היין   וישכר ויתגל

דפוס   היין   וישכר ויתגל

ג6     היין   וג'                   וירא חם וג'

ירו1   היין   וישכר ויתגל

או3    היין   וגו'

או51   הי<..> וישכר ויתגל בתוך אהלו

ששון   היין   וישכר וגו'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ויגד לשני אחיו בחוץ ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחורנית

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    וערות אביהם לא ראו וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו

פריז

דפוס

ג6 

ירו1                      ויקץ  נח וגו'

או3

או51                      ויקץ  נח <...>

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ         שמתוך כך       אמ' ארור כנען

וטי         שמתוך כן ויאמר     ארור כנען

פירק        שמתוך כך       אמ' ארור כנען

מינ    הקטן מתוך  כן ויאמר     ארור כנען עבד  עבדים יהיה לאחיו

פריז        שמתוך כן           ארור כנען

דפוס        שמתוך כך       אמר ארור כנען

ג6          מתוך  כן ויאמר     ארור כנען

ירו1                 ויאמר     ארור כנען וגו'

או3                  ויאמר     ארור כנען עבד  עבדים יהיה לאחיו

או51                 ויאמר     ארור כנען עבד  עבדים יהיה ל<..>

ששון        שמתוך כך           ארור כנען

-------------------------------------------------------------------

לונ    ד'  א'  וכצפעוני יפריש מה צפעון   הזה   מפריש בין מיתה

וטי    ד'  א'  וכצפועני יפריש מה ציפעון  הזה   מפריש בין מיתה

פירק   ד'  א'  וכצפעו'  יפר'  מה צפעון   זה    מפריש בין מיתה

מינ    ד"א     ובצפעוני יפריש מה צפעון         מפריש בין מיתה

פריז   ד"א     וכצפעוני יפריש מה ציפעין  הזה   יפריש בין מיתה

דפוס   דבר אחר וכצפעוני יפריש

ג6     ד'  א'  וכצפעוני יפריש מה הצפעוני הזה   מפריש בן

ירו1   ד"א     וכצפעוני יפריש מה הצפעוני הזה   מפריש בין מות

או3    ד"א     וכצפעוני יפריש מה הצפעוני הזה   מפריש בין חיים

או51   ד"א     וכצפעוני יפריש מה הצפעוני ה<..> מפריש בין מות

ששון   ד"א     וכצפעוני       מה צפעון         מפריש בין מיתה

-------------------------------------------------------------------

לונ    לחיים          כך   הפריש היין        בין     לוט לבנותיו

וטי    לחיים          כך   הפריש היין        בין     לוט [ו]לבנותיו

פירק   לחיים          כ?ך? הפריש             יין בין לוט לבנותיו

מינ    לחיים          כך   הפריש             יין בין לוט לבנותיו

פריז   לחיים          כך         היין הפריש  בין     לוט ולבנותיו

דפוס                  כך   הפריש היין        בין     לוט לבנותיו

ג6           חוה לאדם

ירו1   לחיים          כך         היין מפריש  בין         בנותיו

או3    למיתה          כן         היין הפריש  בין         בנותיו

או51   לחיים          כך         היין מפ<..> בין         (בנותיו)]

ששון   לחיים          כך   הפריש היין        בין     לוט ובנותיו

-------------------------------------------------------------------

לונ                  לממזרות הה"ד

וטי                  לממזרות הדא  היא

פירק                 לממזרות הה"ד

מינ                  לעמנות  הה"ד           לכה נשקה את אבינו

פריז                 לממזרות הה"ד

דפוס                         הדא  הוא דכתיב

ג6 

ירו1          של לוט לממזרות          דכתי'

או3           של לוט לממזרות שנא'

או51   בנותיו של לוט לממזרות שנא'

ששון                 למ<..>  הה"ד

-------------------------------------------------------------------

לונ                                          ותשקין   את אביהן

וטי                                          ותשק[י]ן את אביהן

פירק                                         ותשקין   את אביהן

מינ    יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע (ותק) ותשקין   את אביהן

פריז                                         ותשקין   את אביהן

דפוס                                         ותשקין   את אביהן

ג6 

ירו1                                         ותשקין   את אביהן

או3                                          ותשקן    את אביהן

או51                                         ותשקין   את אביהן

ששון                                         ותשקין   את אביהן

-------------------------------------------------------------------

לונ    יין

וטי    יין בלילה הוא

פירק   יין

מינ    יין בלילה ההוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע כשכבה

פריז   יין בלילה ההוא

דפוס   יין

ג6 

ירו1   יין וגו'

או3    יין וגו'

או51   יין

ששון   יין

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ובקומה ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע ותשקין

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                 שמתוך כך ותהרין שתי בנות לוט מאביהן

וטי                 שמתוך כן ותהרין שתי בנות לוט וגו'

פירק                שמתוך כך ותהרין שתי בנות לוט מאביהן

מינ    בשכבה ובקומה          ותהרין שתי בנות לוט מאביהן מתוך

פריז                שמתוך כן ותהרין שתי בנות לוט מאביהן

דפוס                שמתוך כך ותהרין שתי בנות לוט מאביהן

ג6 

ירו1                         ותהרין שתי בנות לוט מאביהן מתוך

או3                          ותהרין              וגו'   מתוך

או51                         ותהרין                     מתוך

ששון                שמתוך כך ותהרין שתי בנות לוט מאביהן

-------------------------------------------------------------------

לונ                                         ד'  א'

וטי                                         דבר אחר

פירק                                        ד'  א'

מינ    כן לא יבא  עמוני ומואבי בקהל יי      ד"א     וכצפעוני

פריז                                        ד"א

דפוס                                        דבר אחר

ג6 

ירו1   כך לא יבא  עמוני ומואבי בקהל יי ווג' ד"א     וכצפעוני

או3    כך לא יבוא עמוני ומואבי בקהל יי      ד"א     וכצפעוני

או51   כך לא יבוא עמוני ומואבי בקהל יי      ד"א     וכצפעוני

ששון                                        ד"א

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    יפריש מה צפעון   הזה מפריש בין חיים למתים כך היין מפריש

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   יפריש מה הצפעוני

או3    יפריש מה הצפעוני הזה מפריש בין מיתה לחיים כך      הפריש

או51   יפריש מה הצפעוני     מפריש בין מיתה לחיים כך      הפריש

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ         בין עשרת השבטים לגלות דכת'  הוי משכימי בבקר שכר ירדפו

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3    היין בין עשרת השבטים לגלות דכתי'

או51   היין בין עשרת השבטים לגלות דכתי'

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מאחרי בנשף יין ידליקם השותים במזרקי יין       מתוך כן לכן

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3                          השותים במזרקי היין וגו' מתוך כך לכן

או51                         השותים במזרקי יין       מתוך כך

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    עתה      בראש גולים      ד"א וכצפעוני יפריש מה הצפעון

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3    עתה יגלו בראש גולים וגו' ד"א וכצפעוני יפריש מה הצפעוני

או51   עתה יגלו בראש גולים      ד"א וכצפעוני יפריש מה הצפעוני

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    הזה מפריש בין חיים למות  כך הפריש היין בין שבט יהוד' לשבט

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   הזה מפריש בין מיתה לחיים כך הפריש היין בין שבט יהודה

או3    הזה מפרש  בין מיתה לחיים כך הפריש היין בין שבט יהודה

או51   הזה מפריש בין מיתה לחיים כך הפריש היין בין שבט יהודה

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    בנימן   לגלות דכת'  וגם אלה ביין שגו ובשכר תנו אלה גם

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   ובנימין       דכתי' וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו     וגם

או3    ובנימין       דכתי' וגם אלו ביין שגו ובשכר תעו     גם

או51   ובנימין       דכתי' וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו     גם

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אלה

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   אלה          זה שבט יהודה              ובנימין ד"א וכצפעוני

או3    אלה          זה שבט יהודה              ובנימין

או51   אלה ביין שגו זה שבט יהודה ובשכר תעו זה בנימין

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   יפריש מה הצפעוני הזה מפריש בין מיתה לחיים כך הפריש היין

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   בין עשרת השבטים לגלות דכתי' השותים במזרקי יין וסרוחי' על

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                                         ד"א וכצפעוני יפריש

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   ערסותם וכתי' לכן עתה יגלו בראש גולים

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מה הצפעון הזה מפריש בין חיים למות כך הפריש היין בין אחשורוש

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לושתי המלכה למיתה שנ' ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמ'

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המ()[ש]רתים

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    את פני המלך אחשורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כיטובת מראה היא ותמאן

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    המלכה ושתי לבא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאד

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    וחמתו בערה בו ביקש להכניסה ערומה ולא קיבלה עליה לפיכך קצף

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    עליה והרגה כדקטלה שרי תהימה הה"ד אחד הדברים האלה כשוך חמת

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    המלך זכר את ושתי את אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ד"א וכצפעוני

פריז

דפוס

ג6 

ירו1                                                  ד"א וכצפעוני

או3                                                   ד"א וכצפעוני

או51                                                  ד"א וכצפעוני

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    יפריש מה הצפעון  הזה מפריש בין      חיים  למתים כן הפריש

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   יפריש מה הצפעוני הזה מפריש בין מיתה לחיים       כך הפריש

או3    יפריש מה הצפעוני הזה מפריש בין מיתה לחיים       כך הפריש

או51   יפריש מה הצפעוני הזה מפריש בין מיתה לחיים       כך הפריש

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    היין בין מלך   למלכו  למיתה דכת'  בלטשצר מלכא עבד לחם רב

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   היין בין מלכות למלכות       דכתי'

או3    היין בין מלכות למלכות       דכתי'

או51   היין בין מלכות למלכות       דכתי'

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    וגו' בלטשצר מלכא יאמר בטעם חמרא וגו' אשתיו  חמרא

פריז

דפוס

ג6 

ירו1                                        אשתיו  חמרא ושבחו

או3                                         אישתיו חמרא ושבחו

או51                                        אשתיו  חמרא ושבחו

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                           מתוך  כך ביה בליליא קטיל וגו'

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   לאלהא פרזלא וגו'       וכתי'    ביה בליליא קטיל בלשאצר

או3    לאלהא פרזלא אעא  ואבנא וכתי'    ביה בליליא קטיל בלשאצר

או51   לאלהא ברזלא אעא  ואבנא וכתי'    ביה בליליא קטיל בלשאצר

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   מלכא       וכתי' ודריוש מדאה קבל  מלכותא ד"א וכצפעוני יפריש

או3    מלכא       וכתי' ודריוש מדאה קביל מלכותא ד"א וכצפעוני יפריש

או51   מלכא כשראה וכתי' ודריוש מדאה קביל מלכותא ד"א וכצפעוני יפריש

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   מה הצפעוני הזה מפריש בין מות  לחיים כך הפריש היין בין

או3    מה הצפעוני הזה מפריש בין מיתה לחיים כך הפריש היין [בין]

או51   מה הצפעוני הזה מפריש בין מיתה לחיים כך הפריש היין בין

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   ושתי למיתה דכתי' ביום הז' כטוב לב המלך ביין      ותמאן

או3    ושתי למיתה דכתי'          כטוב לב המלך ביין וגו' ותמאן

או51   ושתי למיתה דכתיב          כטוב לב המלך ביין וגו' ותמאן

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   המלכה ושתי וכיון שלא באה קצף עליה והרגה בתר  דהרגה  ופג

או3    וגו'       וכיון שלא באה קצף עליה והרגה בתר  דהרגה  ופג

או51   המלכה ושתי וכיון שלא באה קצף עליה והרגה [בתר דהרגה] ופג

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   חמריה שרי תהי בה דכתי' אחר הדברים האלה כשוך חמת וגו'

או3    חמריה שרי תהי בה דכתי' אחר הדברים האלה          וגו'

או51   חמריה שרי תהי בה דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                         וכצפעוני יפריש מה צפעון   הזה

וטי                         וכצפעוני יפריש מה ציפעון  הזה

פירק                        וכצפ'    יפ'   מה צפעון   זה

מינ                     ד"א וכצפעוני יפריש מה צפעון   הזה

פריז                        וכצפעוני יפריש מה ציפעין  הזה

דפוס                        וכצפעוני יפריש מה צפעון   זה

ג6 

ירו1                    ד"א וכצפעוני יפריש מה הצפעוני הזה

או3                     ד"א וכצפעוני יפריש מה הצפעוני הזה

או51   זכר את ושתי וגו' ד"א וכצפוני  יפריש מה הצפעוני הזה

ששון                        וכצפעוני יפריש מה הצפעוני הזה

-------------------------------------------------------------------

לונ    מפריש בין מי(ם)[ת'] לחי'  מיתה  לחיים כך      הפריש היין

וטי    מפריש בין מיתה      לחיים             כך היין הפריש

פירק   מפריש בין מיתה      לחיים             כך      הפריש היין

מינ    מפריש בין מיתה      לחיים             כן      הפריש יין

פריז   הפריש בין מיתה      לחיים             כל היין הפריש

דפוס   מפריש בין מיתה      לחיים             כך      הפריש היין

ג6 

ירו1   מפריש בין מיתה      לחיים             כך      הפריש היין

או3    מפריש בין           חיים  למיתה       כך      הפריש יין

או51   מפריש בין           חיים  למיתה       כך      הפריש היין

ששון   מפריש בין מיתה      לחיים             כן      הפריש היין

-------------------------------------------------------------------

לונ    בין   אהרן לבניו             למיתה דתני            ר'

וטי    בין   אהרן לבניו             למיתה דתני            ר'

פירק   בין   אהרן לבניו             למיתה דתני            ר'

מינ    בין   אהרן לבניו             למיתה       דרש       ר'

פריז   בין   אהרן לבניו             למיתה דתני            ר'

דפוס   בין   אהרן ובניו             למיתה דתני            ר'

ג6 

ירו1   בין              נדב ואביהוא למיתה דתני            ר'

או3    [בין]            נדב ואביהו  למיתה דתנן            ר'

או51   [בין]            נדב ואביהוא למיתה דתאני     [דבי] ר'

ששון   בין   אהרן לבניו             למיתה דתני            ר"ש

-------------------------------------------------------------------

לונ    ישמעל             לא מתו     בני     אהרן

וטי    ישמעאל            לא מתו     בני     אהרן

פירק   ישמעאל            לא מתו     בניו של אהרן

מינ    ישמעאל            לא מתו שני בני     אהרן

פריז   ישמעאל            לא מתו     בני     אהרן

דפוס          שמעון      לא מתו     בניו של אהרן

ג6 

ירו1   ישמעאל            לא מתו                  נדב ואביהוא

או3    ישמעאל       אומ' לא מתו                  נדב ואביהוא

או51   ישמעאל            לא מתו                  נדב ואביהוא

ששון                     לא מתו ב'  בני     אהרן

-------------------------------------------------------------------

לונ    אלא        שנכנסו  שתויי יין

וטי    אלא        שנכנסו  שתויי יין

פירק   אלא על     שנכנסו  שתויי יין

מינ    אלא על ידי שנכנסו  שתויי יין           בין אהרן לבניו למיתה

פריז   אלא        שנכנסו  שתויי יין

דפוס   אלא על     שנכנסו  שתויי יין לאהל מועד

ג6 

ירו1   אלא        שנכנסו  שתויי יין

או3    אלא        כשנכנסו שתויי יין

או51   אלא        שנכנסו  שתויי יין

ששון   אלא        שנכנסו  שתויי יין לאהל מועד

-------------------------------------------------------------------

לונ        ר'           פינחס  בש'   ר' לוי

וטי        רבי          פינחס  בשם   ר' לוי

פירק       ר'           פנחס   בשם   ר' לוי לוי

מינ        ר'           פנחם   בשם   ר' לוי         על הדא דר'

פריז       ר'           פנחס   בשם   ר' לוי     אמ'

דפוס       ר'           פנחס   בשם   ר' לוי     אמר

ג6 

ירו1   דבי ר'           פנחס   בשר"ל            אמ' על הדא דר'

או3    דבי ר'           פנחס   בשר"ל            אמ' על הדה דר'

או51   דבי ר'  (ישמעאל) [פנחס] בשר"ל                על הדה דר'

ששון       ר'           פנח'   בש"ר

-------------------------------------------------------------------

לונ               למלך שהיה       לו בן   בית     נאמן

וטי               למלך שהיה       לו      בית     נאמן

פירק              למלך שהיה       לו בין  בית     נאמן

מינ    ישמע'      למלך      שמינ' לו בן   בית     נאמן ושומרו

פריז          משל למלך שהיה       לו בן   בית     נאמן

דפוס          משל למלך שהיה       לו בן   בית     נאמן

ג6 

ירו1   ישמעאל     למלך שהיה       לו בן   בית בית נאמן ומשמרו

או3    ישמעאל     למלך שהיה       לו בן   בית     נאמן ומשמרו

או51   ישמעאל     למלך שהיה       לו [בן] בית     נאמן

ששון              למלך שהיה       לו בן   בית     נאמן

-------------------------------------------------------------------

לונ    ומצאו עומד      על פתח חנויות והתיז את ראשו בשתיקה

וטי    ומצא  עומד      על פתח חניות  והתיז את ראשו בשתיקה

פירק   ומצאו עומד      על פתח חנויות והתיז את ראשו בשתיקה

מינ          עומד      על פתח החנות  התיז  את ראשו בשתיקה

פריז   ומצאו עומד      על פתח חנויות והתיז את ראשו בשתיקה

דפוס   מצאו  עומד      על פתח חביות  והתיז את ראשו בשתיקה

ג6 

ירו1              נכנס        לחנות  והתיז את ראשו בשתיקה

או3               נכנס        לחנות  והתיז את ראשו ובשתיקה

או51   ומצאו      נכנס        לחנות  והתיז את ראשו בשתיקה

ששון   ומצאו עומד      על פתח חנויות והתיז את ראשו בשתיקה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ומינה לו בן בית אחר תחתיו ואין אנו יודעין מפני    מה

וטי    ומינה לו בן בית אחד תחתיו ואין אנו יודעין מפני    מה

פירק   ומינה    בן בית אחר תחתיו ואין אנו יודעין מפני    מה

מינ    ומינה לו בן בית אחר       ואין אנן יודעי' מפני    מה

פריז   ומינה לו בן בית אחר תחתיו ואין אנו יודעין            שמתוך

דפוס   ומינה    בן בית אחר תחתיו ואין אנו יודעים מפני    מה

ג6 

ירו1   מינה  לו בן בית אחר       ואין אנו יודעין      על מה

או3    מינה  לו בן בית אחר       ואין אנו יודעין      על מה

או51   ומינה    בן בית אחר תחתיו ואין אנו יודעין      על מה

ששון   ומינה    בן בית אחר תחתיו ואין אנו יודעין מפני    מה

-------------------------------------------------------------------

לונ       הרג    את הראשון אלא ממה שהוא  מצוה      את השיני ואמ'

וטי       הרג(ו) את הראשון אלא ממה       שמצוה     את השני  ואמר

פירק      הרג    את הראשון אלא ממה       ש()[מצ]וה את השיני ואמ'

מינ       הרג    את הראשון אלא ממה שהמלך מצוה      את השני  ואומר

פריז   כך הרגו

דפוס      הרג    את הראשון אלא ממה       שצוה      את השני  ואמר

ג6 

ירו1      הרגו             אלא ממה       שמצוה     את השני  ואמ'

או3       הרגו             אלא ממה שהוא  מצוה      את השני  וא"ל

או51      הרגו             אלא ממה שהוא  מצוה      את השני  ואומ'

ששון      נהרג             אלא ממה       שמצוה     את השני  ואו'

-------------------------------------------------------------------

לונ    לו אל תיכנס לפתח חניות  אנו יודעין      שמתוך כן הרג  את

וטי    לו אל תיכנס לפתח חנויות אנו יודעין      שמתוך כן הרגו

פירק   לו אל תיכנס בפתח חנויות אנו יודעין      שמתוך כך הרג  את

מינ    לו אל תיכנס      לחנות  אנו יודעי'      שמתוך כך הרג  את

פריז

דפוס      לא תכנס  בפתח חביות  אנו יודעין      שמתוך כך הרג

ג6 

ירו1   לו אל תכנס       לחנות  אנו יודעי' שע"י       כן נהרג

או3       אל תכנס       לחנות  אנו יודעין שע"י       כן נהרג

או51      אל תכנס       לחנות  אנו יודעין שע"י       כן נהרג

ששון   לו אל תכנס       לחנות  אנו יודעין שע"י       כן נהרג

-------------------------------------------------------------------

לונ    הראשון                        כן     כת'  ותצא

וטי    לראשון                        כן     כת'  ותצא

פירק   הראשון אלא ממה שמצוה את השיני כך          ותצא

מינ    הראשון                        כך כאן כתי' ותצא (אשר)

פריז   לראשון                        כך     כת'  ותצא

דפוס   הראשון                        כך          ותצא

ג6 

ירו1   הראשון                        כך     כתי' ותצא

או3    הראשון                        כך     כתי' ותצא

או51   הראשון                        כן     כתי' ותצא

ששון   הראשון                        כך          ותצא

-------------------------------------------------------------------

לונ    אש מלפני יי  ותאכל את'  וימתו          ואין אנו   יודעין

וטי    אש מלפני יי  ותאכל אותם                ואין אנו   יודעין

פירק   אש מלפני ייי ותא'  את'                 אין  אנו   יודעין

מינ    אש מלפני יי  ותאכל אותם וימותו לפני יי אין  אנו   יודעי'

פריז   אש מלפני יי  ותאכל אותם                ואין אנו   יודעין

דפוס   אש מלפני יי  ותאכל אותם                ואין אנו   יודעים

ג6 

ירו1   אש מלפני יי  ותאכל אותם                ואין אנו   יודעין

או3    אש מלפני יי  ותאכל אותם                ואין אנו   יודעין

או51   אש מלפני יי  ותאכל אותם                ואין אנו   [יודעין]

ששון   אש מלפני יי  ותאכל אותם וימותו וגו'    ואין <...>

-------------------------------------------------------------------

לונ       מפנימה    מתו            אלא            מפני שהוא מצוה

וטי       מפניהן    מתו            אלא מימה                 שמצוה

פירק      מפני   מה מתו            אלא                 שהוא מצוה

מינ       מפני   מה מתו            אלא ממה  שקב"ה           מצוה

פריז      מפני   הן מתו            אלא ממה                  שמצוה

דפוס      מפני   מה מתו            אלא ממה                  שמצוה

ג6 

ירו1   על        מה     הרג   אותם אלא ממה                  שצוה

או3    על        מה     נהרגו      אלא ממה                  שמצוה

או51   על        מה מתו            אלא ממה                  שמצוה

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    את אהרן  וא'   לו יין ושכר את תשת            אנו יודעין

וטי    את אהרן  ואמר  לו יין ושכר אל תשת אתה  ובניך אנו יודעין

פירק   את אהרן  ואמ'  לו יין ושכר אל תשת            אנו יודעין

מינ    את אהרן  ואומר לו יין ושכר אל תשת            אנו יודעי'

פריז   את אהרן  ויאמר לו יין ושכר אל תשת אתה  ובניך אנו יודעין

דפוס   את אהרן  ואמר  לו יין ושכר אל תשת            אנו יודעין

ג6 

ירו1   את אהרן  ואומ' לו יין ושכר אל תשת            אנו יודעין

או3       לאהרן וא"ל     יין ושכר אל תשת וגו'       אנו יודעין

או51      לאהרן וא"ל     יין ושכר אל תשת            אנו יודעין

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ            שלא מתו             אלא מפני היין לפיכך     חיבבו

וטי            שלא מתו                 מפני היין לפיכך     חיבבו

פירק   מתוך כן שלא מתו             אלא מפני היין לפיכך     חינכו

מינ            שלא מתו             אלא מפני היין       זכה שחיבבו

פריז           שלא מתו             אלא מפני היין לפיכך     חיבבו

דפוס   מתוך כך שלא מתו             אלא מפני היין לכך       חבבו

ג6 

ירו1   שעל  כן     מתו נדב ואביהוא

או3    שע"י כך     מתו נדב ואביהוא

או51   שע"י כן     מתו נדב ואביהוא

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    הכת'  לאהרן ויחד   עליו הדיבור   בפני עצמו     יין ושכר

וטי    הכתוב לאהרן ויחד   עליו הדיבור   בפני עצמו     יין ושכר

פירק   הכת'  לאהרן וייחוד עליו הדיבור   בפני עצמו     יין ושכר

מינ    הכת'        וייחד  עליו הדיב(ו)ר בפני עצמו     יין ושכר

פריז   הכת'  לאהרן ויחד   עליו הדיבור   בפני עצמו     יין ושכר

דפוס   הכתו' לאהרן וייחד  אליו הדבר     בפני עצמו שנ' יין ושכר

ג6 

ירו1                                                  יין ושכר

או3                                                   יין ושכר

או51                                                  יין ושכר

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    אל תשת

וטי    אל תשת

פירק   אל תשת

מינ    אל תשת

פריז   אל תשת

דפוס   אל תשת

ג6 

ירו1   אל תשת

או3    אל תשת

או51   אל תשת

ששון