לונ    {ב}                 ר'  יצחק   פתח נמצאו  דבריך ואכלם

וטי    {ב}                 רבי יצחק   פתח נמצאו  דבריך ואכלם

פירק   {ב}                 ר'  יצחק   פתח נ?מצאו דבריך ואכלם?

מינ    {ב}                 ר'  יצחק   פתח נמצאו  דבריך ואכלם

פריז   {ב}                 ר'  יצחק   פתח נמצאו  דבריך ואכלם

דפוס   {ב}                 ר'  יצחק   פתח נמצאו  דבריך ואוכלם

ירו1   {ב} יין ושכר אל תשת ר'  יצחק   פתח נמצאו  דבריך ואוכלם

או3    {ב} יין ושכר אל תשת ר'         פתח נמצאו  דבריך ואוכלם

או51   {ב} יין ושכר אל תשת ר'  [יצחק] פתח נמצאו  דבריך ואוכלם

ששון   {ב} יין ושכר אל תשת ר'  יצח'   פתח נמצאו  דבריך ואוכלם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ויהי דברך  לי לששון ולשמחת       לב'  וגו'

וטי    ויהי דברך  לי לששון ולשמחת       לבבי כי   נקרא שמך עלי

פירק   ויהי דברך  לי       לשמ'   ולשמ' לבבי כי   נקרא שמך עלי

מינ    ויהי דברך  לי לששון ושמחה        לבבי כי   נקרא שמך עלי

פריז   ויהי דבריך לי לששון ולשמחה       לבבי כי   נקרא שמך על

דפוס   ויהי דברך  לי לששון ולשמחת       לבבי כי   נקרא שמך עלי

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                          אמ'    ר' שמואל  בר    נחמ'

וטי    יי  א'הים             אמ'    ר' שמואל  בר    נחמן

פירק   ייי אלי   הצבא<..>?ת? א?מ'   ר' שמואל  ב?<.. ...>

מינ    יי  אלהים צבאות       א"ר       ישמעאל בר    נחמן

פריז   יי  אלהים             א"ר       שמו'   בר    נחמן

דפוס   יי  אלי'ם             אמר    ר' שמואל  בר    נחמן

ירו1                         אר"ש             בר    נחמן

או3

או51

ששון                         ארשב"ן

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    א'  לו הקב"ה למשה משה עתיד אני ליוועד  להן ליש'   ולהתקדש

פירק

מינ    אמ' לו הקב"ה למשה משה עתיד אני להיוועד להן לישראל ולהתקדש

פריז   א'  לו הקב"ה

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    בזה הבית

פירק

מינ    בהן בבית הזה הה"ד ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    זה הדיבור נאמ'    למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא       מעשה

וטי

פירק   זה הדיבור נאמ'    למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא       מ?עש?ה

מינ    זה הדיבר  נאמר    למשה מסיני ולא נודע בו עד שבא       המעשה

פריז   זה הדיבור נאמר לו למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא       מעשה

דפוס   זה הדבור  נאמר    למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא       מעשה

ירו1   זה הדיבור נאמר    למשה בסיני ולא נודע    עד     שאירע מעשה

או3

או51

ששון   זה הדיבור נאמ'    למשה מסיני ולא נודע    עד     שאירע מעשה

-------------------------------------------------------------------

לונ       לידיו

וטי               ואמת   אי  זה זה זה יום        הדא  היא

פירק      ליד<..>

מינ    על ידיו    ואימתי היה זה זה    יום השמיני הה"ד

פריז      לידיו

דפוס      לידו

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    וירא כל העם וירנו  ויפלו על פניהם

פירק

מינ    וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם

פריז

דפוס

ירו1                                     אמ' משה לאהרן אחי

או3

או51

ששון                                     אמ' משה לאהרן אחי

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   לא מתו בניך אלא בקדושתו של הקב"ה שנא' ונועדתי לך שמה לבני

או3                                          ונועדתי לך שמה לבני

או51                                         ונועדתי    שמה לבני

ששון   לא מתו בניך אלא בקדושתו של הב"ה  שנ'  ונועדתי    שמה לבני

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ישראל ונקדש בכבודי אמ'   הקב"ה                    עתיד

או3    ישר'  ונקדש בכבודי אמ'   הקב"ה למשה               עתיד

או51   ישראל ונקדש בכבודי אהב"ה       למשה רבינו ע"ה     עתיד

ששון   יש'   ונקדש בכבודי אהב"ה                      אני עתיד

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                           באותה שעה אמר

פירק

מינ                                                     אמ'

פריז

דפוס                                                    אמר

ירו1   אני     להתקדש     בהם והועד       בהם           אמ'

או3        אתה להתקדש     בהם ולהועד      בהם           אמ'

או51   אני     להתקדש         ולהתועד בכם               אמ'

ששון           להתקדש בכם     ולהועד  בכם               אמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    משה                         מיחביב

פירק

מינ    משה לפני הקב"ה רבון העולמים מי           חביב

פריז

דפוס   משה

ירו1   משה                         במי    הקב"ה מקדש      שמו

או3    משה                         במי    הקב"ה מקדש      שמו

או51   משה                         במי    הב"ה  מקדש      שמו

ששון   משה                         במי          מקדש הב"ה שמו

-------------------------------------------------------------------

לונ                                             וכיון שבא

וטי         ממני ומאהרן אחי שבהן הבית הזה מתקדש כיוון

פירק

מינ         ממני ומאהרן אחי שבהן בית      מתקדש כיון

פריז

דפוס

ירו1   יותר ממני ומאהרן אחי                     כאן   שבא

או3    יותר ממני ובאהרן אחי                     כיון

או51   יותר      ואהרן  אחי                     כיון

ששון   יותר ממני ובאהרן אחי                     כיון

-------------------------------------------------------------------

לונ    מעשה לידיו

וטי               שנכנסו שני בניו שלאהרן להקריב ויצאו שרופין

פירק

מינ               שנכנסו שני בני  אהרן   להקריב ויצאו שרופין

פריז

דפוס

ירו1   מעשה לידו  נכנסו      בני  אהרן          ויצאו שרופים

או3               שנכנסו     בני  אהרן          ויצאו שרופים

או51              שנכנסו     בני  אהרן          ויצאו שרופים

ששון              שנכנסו     בני  אהרן          ויצאו שרופים

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'     משה                  לאהרן אהרן  אחי לא מתו בניך

וטי

פירק   ?אמ'    משה                  לאהרן אהרן? אחי לא מתו בניך

מינ    אמ'  לו משה                  לאהרן אהרן  אחי לא מתו בניו

פריז   אמ'     משה                  אהרן        אחי לא מתו בניך

דפוס

ירו1               מיד ויאמר משה אל אהרן

או3                מיד ויאמר משה אל אהרן

או51               מיד ויאמר משה אל אהרן

ששון               מיד ויאמר משה אל אהרן

-------------------------------------------------------------------

לונ    אלא       בקדושת  שמו של הקב"ה שנ'

וטי

פירק   אלא       בקדושות     של הקב"ה שנ'

מינ    אלא בשביל קדוש'   שמו של הקב"ה     הוא אשר     יי לאמר

פריז   אלא       בקדושתו     של הקב"ה שנ'

דפוס

ירו1                                      הוא אשר דבר יי לאמר

או3                                       הוא אשר דבר יי לאמר

או51                                      הוא אשר דבר יי לאמר

ששון                                      הוא אשר דבר יי

-------------------------------------------------------------------

לונ                                     ונועדתי שמה לבני ישר'

וטי

פירק                                    ונועדתי שמה לבני ישר'

מינ    בקרובי אתקדש כיוצא בדבר אתה מוצא ונועדתי שמה לפני ישר'

פריז   בקרובי אקדש                      ונועדתי שמה לבני ישראל

דפוס

ירו1   וגו'

או3    בקרובי

או51   בקרובי אקדש

ששון   בקרובי אקדש

-------------------------------------------------------------------

לונ                       הוא  אשר דבר   יי  לאמ' בקרבי  אקדש

וטי

פירק                      ?הוא אשר דבר?  ייי לאמר בקרובי אקדש

מינ    ונקדש בכבודי       זה       הדיבר     נאמר

פריז   ונקדש בכבודי ואומ' הוא  אשר דבר   יי  לאמר בקרבי  אקדש

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ         הוא הדיבור נאמ'    למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא מעשה

וטי

פירק        הוא הדיבר  נא'     למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא ?מעשה

מינ                            למשה מסיני ולא נודע בו עד שבא המעשה

פריז   וגו' הוא הדיבור נאמ' לו למשה בסיני ולא נודע לו עד שבא מעשה

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    לידיו                         אמ'    משה לאהרן אהרן

וטי                                  אמ' לו משה לאהרן אהרן

פירק   לידיו? וכיון שבא   מעשה לידיו א'     משה לאהרן אה'

מינ    לידו         וכשבא מעשה לידו  אמר        לאהרן אהרן

פריז   לידיו  וכיון שבא   מעשה לידיו אמ'    משה לאהרן אהרן

דפוס                                            לאהרן

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    אחי מסיני נאמ' לי שאני עתיד                         לקדש

וטי    אחי מסיני נאמר לי      עתדני                        לקדש

פירק   אחי מסיני נא'  לי שאני עתיד                         לקדש

מינ    אחי מסיני נאמ' לי      עתיד  אני להיוועד להן לישראל ולהתקדש

פריז   אחי מסיני נא'  לי שאני עתיד                         לקדש

דפוס   אחי בסיני נאמר לי שאני עתיד                         לקדש

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    את  הבית הזה וכאדם הגדול אני מקדשו        והייתי סבור

וטי    את  הבית     ובאדם גדול  אני מקדשו        הייתי  אומר

פירק   את  הבית הזה ובאדם גדול  אני מקדשו        והייתי סבור

מינ    בהן בבית זה  ובאדם גדול  אני מקדשו               וסבור

פריז   את  הבית הזה ובאדם גדול  אני מקדשו        והייתי סבור

דפוס   את  הבית הזה ובאדם גדול  אני מקדשו        והייתי סבור

ירו1                                      אמ' לו        סבור

או3                                       א"ל           סבור

או51                                      א"ל           סבור

ששון                                      א"ל           סבור

-------------------------------------------------------------------

לונ          שמא                 או בי או בך  הבית הזה נתקדש

וטי                                 בי    ובך הבית     מתקדש

פירק         שמא                 או בי או בך  הבית הזה ?נתקדש?

מינ    הייתי                     או בי או בך  בית  זה  מתקדש

פריז         שמא                 או בי או בך  הבית הזה מתקדש

דפוס         שמא                 או בי או בך  הבית הזה מתקדש

ירו1   הייתי     שהקב"ה מקדש שמו או בי או בך

או3    הייתי     שהקב"ה מקדש שמו או בי או בך

או51   הייתי     שהב"ה  מקדש שמו או בי או בך

ששון   הייתי     שהב"ה  מקדש שמו או בי או בך

-------------------------------------------------------------------

לונ    ועכשיו          נמצאו שני בניו        גדולים       ממני

וטי    עכשיו  שני בניך נמצאו          חביבין              ממני

פירק   ועכשיו          נמצאו שני בניך        גדולים       ממני

מינ    עכשיו           נמצאו שני בניו חביבין              ממנו

פריז   ועכשיו                שני בניך        גדולים       ממני

דפוס   ועכשיו                שני בניך        גדולים       ממני

ירו1   עכשיו           נמצאו     בניך חביבין         יותר ממני

או3    עכשיו           נמצאו     בניך חביבין         יותר ממנו

או51   עכשו            נמצאו     בניך חביבין         יותר ממנו

ששון                   נמצאו ב'  בניך חביבין וגדולי' יותר ממני

-------------------------------------------------------------------

לונ    וממך                     כיון ששמע  אהרן         שבניו

וטי    וממך שבהן הבית הזה מתקדש כיון ששמע  אהרן כך

פירק   וממך                          כששמע אהרן         שבניו

מינ                             כיון ששמע  אהרן כך וידע שבניו

פריז   וממך                     כיון ששמע  אהרן         שבניו

דפוס   וממך                     כיון ששמע  אהרן         שבניו

ירו1   וממך                     כיון ששמע  אהרן    שהיו בניו

או3                             כיון ששמע  אהרן         שבניו

או51                            כיון ששמע  אהרן         שבניו

ששון   וממך                     כיון ששמע  אהרן         שבניו

-------------------------------------------------------------------

לונ                    יריאי שמים   הן  שתק וקיבל      שכר

וטי                                     שתק וקיבל      שכר

פירק                   יריאי ש?מים? הן  שתק וקיבל      שכר

מינ                    ידועי שמים   הם  שתק וקיבל      שכר טוב

פריז                   יריאי שמים   היו שתק וקיבל      שכר

דפוס                   יראי  שמים   הן  שתק וקבל       שכר

ירו1       חביבין      ויראי שמים       שתק       ונטל שכר

או3    היו חביבין      ויראי השם        שתק       ונטל שכר

או51   היו חביבין      ויראי השם        שתק       ונטל שכר

ששון   היו חביבין והיו יראי  השם        שתק       ונטל שכר

-------------------------------------------------------------------

לונ    על שתיקתו ומנין ששתיק       וידם אהרן

וטי    על שתיקתו

פירק   על שתיקתו                             ומנין ששתק שנ'

מינ    על שתיקתו             הה"ד  וידם אהרן

פריז   על שתיקתו ומנין ששתק  שנ'   וידם אהרן

דפוס   על שתיקתו ומנין ששתק  שנאמר וידם אהרן

ירו1   על שתיקתו

או3    על שתיקתו

או51   על שתיקתו

ששון   על שתיקתו

-------------------------------------------------------------------

לונ              ומנ'  שקיבל שכר                  על   שתיקתו

וטי                              ומה שכר קיבל     על   שתיקתו

פירק   וידם אהרן ומנין שקיבל שכר                  ע?ל? שתיקתו

מינ                              מה  שכר קיבל     על   שתיקתו

פריז             ומנין שקיבל שכר                  על   שתיקתו

דפוס             ומנין שקבל  שכר                  על   שתיקתו

ירו1                             ומה שכר      נטל על   שתיקתו

או3                              ומה שכר      נטל

או51                             ומה שכר      נטל

ששון                             ומה שכר      נטל

-------------------------------------------------------------------

לונ    זכה               ונת[י]חד<..> עליו   הדיבור

וטי         חיבבו  הכתוב ויחד         עליו   הדיבור      בפני

פירק   שזכה              ונתייחד      עלי?ו? הדיבור

מינ    זכה  שחיבבו הכת'  וייחד        על     הדיבר       בפני

פריז   שזכה              ונתיחד       עליו   הדיבור

דפוס   שזכה              ונתייחד      אליו   הדיבר

ירו1   זכה               שיתיחד              הדבר   אליו

או3                      שנתיחד              הדיבור אליו

או51                     שנתיחד              הדיבור אליו

ששון   זכה               שיתיחד              הדיבור אליו

-------------------------------------------------------------------

לונ               וידבר יי  אל אהרן

וטי    עצמו                              יין ושכר אל   תשת

פירק              וידבר ייי אל אהרן

מינ    עצמו                              יין ושכר אל   תשת

פריז              וידבר יי  אל אהרן וגו'

דפוס        שנאמ' וידבר יי  אל אהרן

ירו1        שנא'  וידבר יי  אל אהרן לאמר יין ושכר אל   תשת וגו'

או3         שנא'  וידבר יי  אל אהרן      יין ושכר אל   תשת

או51        שנ'   וידבר יי  אל אהרן      יין ושכר אל   תשת

ששון        שנ'   וידבר יי  אל אהרן לאמר יין ושכר וגו'