לונ    {ד} גופא אמ' ר' תנחומ' אימיה לא יכלה קיימה ביה ואת

וטי    {ד}      אמ' ר' תנחומא אימיה לא יכלא קימא  ביה את

פירק   {ד} גופא א'  ר' תנחומא אימיה לא יכלה קיימא ביה ואת

מינ    {ד}      א"ר    תנחומא אימיה לא יכלא למיקס ביה את

פריז   {ד}      א"ר    תנחומא אימיה לא יכלה קימא  ביה ואת

דפוס   {ד}      א"ר    תנחומא אימיה לא יכלה       ביה ואת

ירו1   {ד}      א"ר    תנחומא אימיה לא יכלה קימא  ביה ואי

או3    {ד}      א"ר    תנחומא אימיה לא יכלא קימא  ביה ואת

או51   {ד}      א"ר    תנחומא אימיה לא יכלה קיימא ביה ואת

-------------------------------------------------------------------

לונ         יכיל קאים  ביה חדא     גופנא              מיסתמכה

וטי         יכיל למיקם ביה הדא     גיפנא אם

פירק        יכיל קאים  ביה הדא חדא גיפנא              מסתמכא

מינ         יכיל למיקס ביה הדא     גפנא  אמ'  לית     סמכין

פריז        יכיל קאים  ביה הדא     גופנא              מסתמכא

דפוס        יכול קאים  ביה חדא     גופנא              מסתמכא

ירו1        יכיל למיקם ביה הדא     גפנא       לית לה  סומכין

או3    (לא) יכיל למיקם ביה הדה     גופנא [אי] לית ליה סומכין

או51   (לא) יכיל למיקם ביה הדא     גופנא אי   לית ליה סומכין

-------------------------------------------------------------------

לונ       בכמה קניי בכמן  דוקרן  ולא     יכלין קיימין ביה ואת

וטי                              לית היא יכלא  למיקם

פירק      בכמה קניי ובכמה דיקרן  ולא     יכלין קיימין ביה ואת

מינ    לה                        לית היא יכלא  למיקם

פריז      בכמה קמי  ובכמה דוקרין ולא     יכלין קיימין ביה ואת

דפוס      בכמה קני  ובכמה דוקרין ולא     יכלין קיימין ביה ואת

ירו1                             לית היא יכלה  למיקם

או3                              לית היא יכלה  למיקם

או51                             לית היא יכלה  למיקם

-------------------------------------------------------------------

לונ    יכיל קאים ביה אמ' ר'  פינחס אמ' הקב"ה לקרבנות  נתתי

וטי                  א'  רבי פינחס           בקרבנות  נתתי

פירק   יכיל קאים ביה א'  ר'  פנחס  אמ' הקב"ה לקורבנות נתתי

מינ                  א"ר     סימון           לקרבנות  נתתי

פריז   יכיל קאים ביה א"ר     פנחס  אמ' הקב"ה לקרבנות  חיכתי

דפוס   יכיל קאים ביה א"ר     פנחס  אמ' הב"ה  לקרבנות  נתתי

ירו1                 א"ר     פנחס            לקרבנות  נתתי

או3                  א"ר     פנחס            לקרבנות  נתתי

או51                 א"ר     פנחס      אהב"ה לקרבנות  נתתי

-------------------------------------------------------------------

לונ    סיקוסים        ולך          איני  נותן  סיקוסים       לקרבנות

וטי    סיקוסיס

פירק   סיקוסין [מידה] ולך          איני  נותן  סיקוסין       לקורבנות

מינ    סיקסים             לעצמך אי את    נותן  סיקסיס  לעצמך לקרבנות

פריז   סיקוסים        ולך          איני  נותן  סיקוסים       לקרבנות

דפוס   סיקוסים        ולך          איני  נותן  סיקוסים       לקרבנות

ירו1   סקוסים                            לעצמך סיקוסין

או3    סיקוסים            לעצמך    [איני נותן] סיקוסים

או51   סיקוסים            לעצמך    איני  נותן  סיקוסים

-------------------------------------------------------------------

לונ          נתתי סיקוסים     ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר

וטי                           ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר וגו'

פירק         נתתי סיקוסין     ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר וג'

מינ    עדיין נתתי סיקסיס      ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישית

פריז         נתתי סיקוסים     ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר וגו'

דפוס                      שנ' ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר

ירו1                          ונסכיהם חצי ההין

או3                           ונסכיהם חצי ההין

או51                          ונסכיהן חצי ההין

-------------------------------------------------------------------

לונ                                            ולך      איני נותן

וטי    לעצמך                                         אי אתה  נותן

פירק                                           [לך]     איני נותן

מינ    ההין  לאיל ורביעית ההין (לאיל) לכבש יין לעצמך אי אתה  נותן

פריז                                           ולך      איני נותן

דפוס                                           ולך      איני נותן

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    סיקוסים

וטי    סיקוסיס

פירק   סיקוסין

מינ    סיקסיס                     בר קפרא אמ' עלון   שבעים ונפקין

פריז   סיקוסים

דפוס   סיקוסים

ירו1           חמרא הוא באדין הוא בר קפרא אמ' עיילין שבעים ונכנסים

או3            חמרא הוא באדין הוא בר קפרא אמ' עילין  שבעין נפקין

או51           חמרא הוא באדין הוא בר קפרא אמ' עיילין שבעין נפקין

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שבעין נכנס יין יצא  סוד א"ר  תנחומא  אם שתי  פלחיה

פריז

דפוס

ירו1   שבעים נכנס יין ויצא סוד א"ר  תנחומא  אם שתי  פלחיה

או3    שבעין נכנס יין יצא  סוד א"ר  תנחום   אם שאתי פלחי

או51   שבעין נכנס יין יצא  סוד [א"ר תנחומא] אם שתי  פלחיה

-------------------------------------------------------------------

לונ                          אמ' ר' אבין           אילנייה

וטי                          א'  ר'      יודן כל   האילנות

פירק                         אמ' ר' אבין           אילניא

מינ    חמר יתיר מן פלחיה חמר א"ר         יודן כל   האילנות

פריז                         א"ר    אבין      אכין אילמא

דפוס                         אמ'    אבין           אלנייא

ירו1   חמר ותו  מן פלחה  חמר א"ר         יודן כל   האילנות

או3    חמר ותו  מן פלחה  חמר א"ר         יודן כל   האילנות

או51   חמר ותו  מן פלחיה חמר א"ר         יודן כל   האילנות

-------------------------------------------------------------------

לונ    מיתקריין לשמהתהון

וטי                      נקראו על  שום פירותיהן

פירק   מתקריין  לשמהתהון

מינ                      נקראו על  שום פירותיהן תאינה     מתקרי

פריז   מתקריין  לשמהתהון

דפוס   מתקריין  לשמתהון

ירו1                     נקראו ע"ש     פירותיהם תאנה      מתקרי

או3                      נקראו ע"ש     פירותיהן תאנה      מתקרי

או51                     נקראו ע"ש     פירותיהן תאנה  ע"ש מתקרי

-------------------------------------------------------------------

לונ          חזירה  מיתקרי חזיר  רימונה מיתקרי רימון תומ<..>תה

וטי                              רימון  נקרא   רימן  תאינה

פירק         חזורה  מתקרי  חזור  רימונא        רימון תומרתה

מינ    תאינה                     רמון   מתקרי  רמון

פריז         חזורא  מתקרי  חזור  ורמונא מתקרי  רמון  תומרתא

דפוס         חיזורא מיתקרי חיזור רמונא  מתקרי  רמון  תומרתא

ירו1   תאנה                      רמון   מתקרי  רמון

או3    תאנה                      רמון   מתקרי  רמון

או51   תאנה                      רמון   מתקרי  רמון

-------------------------------------------------------------------

לונ    <...>                             גופנה מיתקריא

וטי    מיתקרי תאינה חזור מיתקרי חזור חדא גופנא         אית

פירק   מתקרי  תמר                        גופנא מתקריא

מינ                 חזור מתקרי  חזור     גופנא         אית

פריז   מתקרי  תמר                        גופנא מתקרי

דפוס   מתקרי  תמרא                       גופנא מתקרי

ירו1                                 חדא גופנא         אית

או3                                  הדא גופנא מתקרי

או51                                 הדא גופנא מתקרי

-------------------------------------------------------------------

לונ        תלתא שמהן  מיתקרי גופנא דנפקין מן גופנא   עינבין נפיק

וטי    לה  תלתא שמהן  מיתקרי גופנא נפקין  מן גופנא   ענבין  נפיק

פירק       תלתא שמהן  מתקרי  גופנא ונפקין מן ?ג?ופנא עינבין ונפיק

מינ    ליה תלתא שמהן  מיתקרי גופנא דנפיק     מגופנא  ענבין  דנפיק

פריז       תלתא שמהון מתקרי  גופנא דנפקין מן גופנא   עינבין דנפקין

דפוס       ג'   שמהן  מתקרי  גופנא ונפקין מן גופנא   עינבין

ירו1   לה  תלת  שמהן  מתקרי  גופנא דנפיק  מן גופנא   ענבין  דנפיק

או3                          גופנא דנפיק  מן גופנא   ענבין  דנפיק

או51                         גופנא דנפיק  מן גופנא   ענבין  דנפיק

-------------------------------------------------------------------

לונ    מן  עינבין חמר                לומר    מה ענבין  הללו

וטי    מן  ענבים  חמר                לומר    מה ענבים  הללו

פירק   מן  עינבין תמר                לומר לך מה ענבים  הללו

מינ    מן  ענבין  חמר                לומר    מה ענבים  הללו

פריז   מן  עינבין חמר                לומר לך מה ענבים  הללו

דפוס   ומן עינבין חמר                לומר לך מה ענבים  הל?ל?ו

ירו1   מן  ענבין  חמרא דנפיק מן חמרא לומ'    מה ענבין  הללו

או3    מן  ענבין  חמר                לומר    מה ענבים  הללו

או51   מן  עינבין חמר                לומר    מה הענבים הללו

-------------------------------------------------------------------

לונ    אם אי  אתה   ממרסן       אי   אתה מוצא  מ[הן]     כלום

וטי    אם אי  אתה   ממרסן       אי   אתה מוציא מהן       כלום

פירק          כשאתה ממרסן            את  מוציא מהן       כלום

מינ    אם     את    ממרסן ביד        את  מוציא (שכ)[מה]ן כלום

פריז          כשאתה ממרסן            את  מוציא מהן       כלום

דפוס          שאתה  ממרסן            אתה מוציא מהן

ירו1   אם אי  את    ממרסן ביד   אי   את  מוצא  בהם       כלום

או3    אם אי  את    ממרסן בידים [אי] אתא מוציא מהן       כלום

או51   אם אין אתה   ממרסן ביד   אי   אתה מוציא מהם       כלום

-------------------------------------------------------------------

לונ    כך כל                 מי ששותה יין הרבה סוף      שמזקי

וטי    כך כל                    ששתה  יין הרבה סוף      שמיקיא

פירק   כך כל                 מי ששותה יין הרבה סוף      שמקי()[א]

מינ    כן כל                    שותה  יין הרבה סוף שהוא מקיא

פריז   כך כל                 מי ששותה יין הרבה סוף      שמקיא

דפוס      כל מה שבתוכן כך כל מי ששותה יין הרבה סוף      שמקיא

ירו1   כך כל                    השותה יין הרבה סוף שהוא מקיא

או3    כך כל                    השותה יין הרבה סוף שהוא מקיא

או51   כך כל                    השותה יין הרבה סוף שהוא מקיא

-------------------------------------------------------------------

לונ       כל מה שבמיעיו

וטי       כל מה שבמעיו  ר' אבין אמר תרתי רבי אבין     למה

פירק      כל מה שבמעיו

מינ       כל מה שבמעיו  ר' אבין אמ' תרתי ר'  אבין אמ' למה

פריז         מה שבמעיו

דפוס   את כל מה שבמעיו

ירו1      כל מה שבמעים  ר' אבין אמ' תרתי              למה

או3       כל מה שבמעיו  ר' אבין אמר תרתי              למה

או51      כל מה שבמעיו  ר' אבין אמ' תרתי              למה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    מכניסין את   היין בנודות    שלעיזים

פירק

מינ    נכנסין  אותו      בנדיות של עזים

פריז

דפוס

ירו1   כונסין  אותו      בנאדות של עזים    לומ' מה העז הזו ערומה

או3    כונסין  אותו      בנאדות של עזים    לומר מה העז הזה ערותה

או51   כונסין  אותו      בנודות של עזים    לומ' מה העז הזה ערותה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   בזויה כך כל מי ששותה יין        סופו להתבזות

או3    בזויה כך כל מי ששותה יין        סופו להתבזות

או51   בזויה כך כל מי ששותה יין [הרבה] סופו להתבזות ר' אבין אמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                               לומר              אתמול היתה

פירק

מינ                               לומ'              אתמול הייתה

פריז

דפוס

ירו1   אחורי למה כונסין אותו בנאד לומ' לך מה נאד זה אתמול היה

או3    אחורי למה כונסין אותו בנאד         מה נאד זה אתמול היה

או51   אחורי למה כונסין אותו בנוד לומ'    מה נוד זה אתמול היה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי           זאת  מלאה     גידים  ועצמות וע()[כ]שיו ריקם

פירק

מינ    נ?ד/ר? הזאת מלאה     גידין  ועצמות ועכשיו     ריקה   היא

פריז

דפוס

ירו1               מלא  בשר וגידין        ועכשיו     נתרוקן

או3                מלא  בשר וגידים        ועכשיו     נתרוקן

או51               מלא  בשר וגידין        ועשכו      נתרוקן

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    מכולם כך כל    שותה  יין הרבה לסוף           במאתים וארבעים

פירק

מינ    מכולם כן כל    השותה יין הרבה סוף  שהוא שוכח במאתים וארבעי'

פריז

דפוס

ירו1         כך כל מי ששותה יין הרבה סוף  שהוא שוכח במאתים ושמונה

או3          כך כל מי ששותה יין הרבה סוף  שהוא שוכח רמ"ח

או51         כך כל מי ששותה יין הרבה סוף  שהוא שוכח רמ"ח

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ושמונה איברים שבו                 הדא   היא פן ישתה וישכח

פירק

מינ    ושמונה אברים  שבו                 החרפן        ישתה וישכח

פריז

דפוס

ירו1   ומ'    איברים       שיש  בו  באדם שנא'      פן ישתה וישכח

או3           איברים (שבו) [שיש בו] באדם שנא'      פן ישתה וישכח

או51          איברים            שבו באדם שנ'          ישתה וישכח

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                         מחוקק מחקק  כתיב  רבי אבין אמר אוחרי

פירק

מינ                         מחוקק מחקק  כת'   ר'       אמ' אוחרי

פריז

דפוס

ירו1                        מחקק        כתי'

או3                         מחוקק [מחקק ...]

או51   רישו ואומ' [פן] ישתה מחוקק [מחקק כתי']

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    למה מכניסין אתו  בנודות    שלעיזים לומר אתמול היתה    הנוד

פירק

מינ    למה מכניסין אותו בנודות של עזים    לומר אתמול היית נד

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הזאת מלאה גידים ועצמות ועכשיו ערותה מבוזה כך כל ששות  היין

פירק

מינ    הזאת מלאה גידין ועצמות ועכשיו ערותה מבוזה כך כל השותה יין

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הרבה סוף שהוא מתבזה מתחת ידו בר קפרא אמר עילין שבעין נפקין

פירק

מינ    הרבה סוף שהוא מתבזה מתחת ידו

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שבעין אמ' ר' יודן אם שתה פלחיה חמר יימר מן פלחיה חמר

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51