לונ    {ה} אמ' ר' יודן

וטי    {ה} אמ' ר' יודן

פירק   {ה} אמ' ר' יודן

מינ    {ה} א"ר    יודן

פריז   {ה} א"ר    יודן

דפוס   {ה} אמ' ר' יודן

ג4     {ה}

ג01    {ה}

ירו1   {ה} א"ר    יודן מה  דשתי חמר      יותר מן פלחא חמור דא"ר

או3    {ה} א"ר    יודן מאן דשתי חמר      יותר מן פלחה חמור דא"ר

או51   {ה} א"ר    יודן מאן דשתי ח(ן)[מ]ר יותר מן פלחא חמור דא"ר

-------------------------------------------------------------------

לונ                 כל אותן שבע  שנים       שבנה שלמה    בית

וטי                 כל אותן שבע  שנים       שבנה שלמה    בית

פירק                כל אותן שבע  שנים       שבנה שלמה    בית

מינ                 כל אותן שבע  שנים       שבנה שלמה    בית

פריז                כל אותן שבע  שנים       שבנה שלמה    בית

דפוס                כל אותן שבעה שנים       שבנה שלמה    בית

ג4 

ג01

ירו1           יודן כל      שבעה שנים       שבנה שלמה את הבית

או3    (יוחנן) יודן כל      שבע  (שבנ) שנים שבנה שלמה את הבית

או51           יודן כל      שבע  שנים       שבנה שלמה את הבית

-------------------------------------------------------------------

לונ    המקדש   לא שתה     יין בהון       שבנה

וטי    המקדש   לא שתה     יין בהן  כיון  שבנה

פירק   ?ה?מקדש לא שתה     יין      כיון  שבנה

מינ    המקדש   לא שתה בהן יין      כיון  שבנה

פריז   המקדש   לא שתה בהן יין      וכיון שבנה       שלמה

דפוס   המקדש   לא שתה בהן יין      כיון  שבנאו

ג4 

ג01

ירו1           לא טעם     יין      כיון        שגמר

או3            לא טעם     יין      וכיון       שגמר

או51           לא טעם     יין      וכיון       שגמר

-------------------------------------------------------------------

לונ          בית       המקדש

וטי          בית       המקדש

פירק         בית ?(נ)? המקדש

מינ          בית       המקדש (לא שתה בהן יין)

פריז         בית       המקדש

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   מלאכת בית       המקדש                  באותה ה(כ)[לי]לה

או3    מלאכת ב"ה                              באותה הלילה

או51   מלאכת ב"ה                              באותה לילה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ונשא בתיה    בת פרעה אותו הלילה שתה יין

וטי    ונשא בתיה    בת פרעה אתו  הלילה שתה יין

פירק   ונשא         בת פרעה אותו הלילה שתה יין

מינ    ונשא את      בת פרעה אותו הלילה שתה יין

פריז   ונשא בתיה    בת פרעה אותו הלילה שתה יין

דפוס   ונשא בתיה    בת פרעה אותו הלילה שתה יין

ג4 

ג01

ירו1   נשא  לבתיה   בת פרעה                    א"ר אלעזר ג'  מאות

או3    נשא          בת פרעה                    א"ר אלעזר שלש מאות

או51   נשא  [לבתיה] בת פרעה                    א"ר אלעזר שלש מאות

-------------------------------------------------------------------

לונ                                            והיו שם שתי בלזמיאות

וטי                                            והיו שם שתי בלזמיאות

פירק                                           והיו שם שתי ?כ?לומיאות

מינ                                            והיו שם שתי בלזמיאות

פריז                                           והיו שם שתי בל?ו/ז?מיאות

דפוס                                           והיו שם שתי בלי

ג4 

ג01

ירו1   מינין ריקודין רקדה  בת פרעה באותה הלילה והיו שם שתי בלוזמאות

או3    מיני  ריקודין רקדה  בת פרעה באותה הלילה והיו שם שתי בלוזמאות

או51   מיני  ריקודין ריקדה בת פרעה באותה הלילה והיו שם שתי בלוזמאות

-------------------------------------------------------------------

לונ          אחת שמחה לבניו             ואחת שמחה לבתיה בת  פרעה

וטי          אחת שמחה לבניו             ואחת שמחה לבתיה בת  פרעה

פירק         אחת שמחה לביניין           ואחת שמחה       לבת פרעה

מינ          אחת שמחה         בית המקדש ואחת שמחה       לבת פרעה

פריז         אחת שמחה לבניין            ואחת שמחה לבתיה בת  פרעה

דפוס   מיאות אחת שמחה לבנין   בית המקדש ואחת שמחה       לבת פרעה

ג4 

ג01

ירו1         אחת שמחה לבנין             ואחת שמחה       לבת פרעה

או3          אחת שמחה לבנין             ואחת שמחה       לבת פרעה

או51         אחת שמחה לבנין             ואחת שמחה של    בת  פרעה

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' הקב"ה שלמי    אקביל        שלאילו      או שלאילו

וטי    א'  הקב"ה שלמי    אקבל         שלאילו      או שלאילו

פירק   אמ' הקב"ה של   מי אקבול        של     אילו או של

מינ    אמ' הקב"ה של   מי אקביל        של     אילו או של

פריז   א'  הקב"ה של   מי אקבל         של     אילו או של

דפוס   אמ' הקב"ה של   מי אקבל         של     אלו  או של

ג4 

ג01

ירו1   אמ' הקב"ה של   מי אקבל         של     אלו  או של

או3    אמ' הקב"ה של   מי אקב<..> אקבל של     אלו  או של

או51   אמ' הב"ה  של   מי אקבל         של     אלו  או של

-------------------------------------------------------------------

לונ         באותה שעה     עלתה על דעתו                להחריבו

וטי         באותה שעה     עלתה על דעתו שלהקב"ה        להחריבו

פירק   אילו באותה שעה     עלת  על דעתו                להחריבה

מינ    אלו  באותה שעה     עלתה על דעתו                להחריבו

פריז   אילו באותה שעה     עלת  על דעתו                להחריבה

דפוס   אלו  באותה שעה     עלה  על דעתו                להחריב

ג4 

ג01

ירו1   אלו  באותה שעה קצף      על              ירושלם להחריבה

או3    אלו  באותה שעה קצף      על              ירושלם להחריבה

או51   אלו  באותה שעה קצף      על              ירושלם להחריבה

-------------------------------------------------------------------

לונ              הה"ד           כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר

וטי              הדא  היא       כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר

פירק             הה"ד           כי על אפי ועל חמתי היתה לי הע'

מינ              הה"ד           כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר

פריז             הה"ד           כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר

דפוס   את ירושלם הדא  הוא דכתיב כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר

ג4 

ג01

ירו1                      דכתי' כי על אפי ועל חמתי היתה    העיר

או3                       דכתי' כי על אפי ועל חמתי היתה    העיר

או51                      דכתיב כי על אפי ועל חמתי היתה    העיר

-------------------------------------------------------------------

לונ    הזאת למן  היום אשר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פני

וטי    הזאת למן  היום אשר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פני

פירק   הז'  וג'

מינ    הזאת וגו'

פריז   הזאת וגו'

דפוס   הזאת

ג4 

ג01

ירו1   הזאת למן  היום אשר בנו אותה

או3    הזאת למן  היום אשר בנו אותה

או51   הזאת למן  היום אשר בנו אותה

-------------------------------------------------------------------

לונ    א'  רב הלל  בר       אילוס             בזה שהוא   עובר

וטי    א'  רב הילל בר       אילוס             כזה שהוא   עובר

פירק   אמ' ר' הילל בר       הילם              כזה שה?ו?א עובר

מינ    א"ר    הילל בריה דר' ולס               כזה שהוא   עובר

פריז   א"ר    הילל בר       חילם              כזה שהוא   עובר

דפוס   אמ' ר' הילל          כאיל?ם?           הזה שהוא   עובר

ג4 

ג01

ירו1   א"ר    הלל                   כאדם                 שעובר

או3    א"ר    הלל                   (ב)[כ]אדם            שעובר

או51   א"ר    הלל  [בר'     אילס]   כאדם                 העובר

-------------------------------------------------------------------

לונ    ממקום המטונף  ועוקם           את חוטמו

וטי    במקום המטונף  ועוקם           את חוטמו

פירק   במקום המטונף  ועוקם           את חוטמו

מינ    מקום  מטונף   וצוקם           את חוטמו

פריז   במקום המטונף  ועיקם           את חוטמו

דפוס   במקום המטונף  ועוקם              חוטמו

ג4 

ג01

ירו1   במקום מטונף           וגורף      מחוטמו ומשליך  כך כי על

או3    במקום הטינופת         וגורף      חוטמו  ומשליך  כך כי על

או51   במקום המטונף  (ועוקם) [וגורף] את חוטמו  [ומשליך כך כי על

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז                                                  ביום ומפתחות

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת למן   היום אשר בנו

או3    אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת

או51   אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת וגו']

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                אמ'  ר' חוניא

וטי                                                אמ'  ר' חוניא

פירק                                               אמ'  ר' חוניא

מינ                                                א"ר     הונא

פריז   של בית המקדש נתונות תחת ראשו הדא היא דתנינן א"ר

דפוס                                               אמ'  ר' חוניא

ג4 

ג01

ירו1

או3                                                [א"ר    חוניא

או51                           וא"ר                        חוניא

-------------------------------------------------------------------

לונ    שמנים                מיני   ריקודים    ריקדה בת פרעה באותו

וטי    שמנים                מיני   ריקודים    ריקדה בת פרעה באותו

פירק   שמונים מ[?ו/י?]ני(ם) מיני   ?ד/ר?יקדום ריקדה בת פרעה באותה

מינ    שמנים                מיני   ריקודים    ריקדה בת פרעה באותו

פריז   שמנים                מיני   ריקודים    ריקדה בת פרעה באותו

דפוס   פ'                   מ?י?ני דיקורין    דיקרה בת פרעה באותו

ג4 

ג01

ירו1                                                        אותה

או3    שמונים               מיני   ריקודין    רקדה  בת פרעה <...>]

או51   פ'                   מיני   ריקודין    ריקדה בת פרעה באותה

-------------------------------------------------------------------

לונ    הלילה

וטי    הלילה

פירק   הלילה

מינ    הלילה ר' יצחק בן אלעזר אמ' שלש מאות מיני ריקודים ריקדה

פריז   הלילה

דפוס   הלילה

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51   הלילה

-------------------------------------------------------------------

לונ                        והיה שלמה ישן עד  ארבע שעות      ומפתחות

וטי                        והיה שלמה ישן עד  ארבע שעות ביום ומפתחות

פירק                       והיה שלמה ישן עד  ארבע שעות ביום ומפתחות

מינ    בת פרעה באותו הלילה והיה שלמה ישן עד  ארבע שעו' ביום ומפתחות

פריז                       והיה שלמה ישן עד  ארבע שעות ביום ומפתחו'

דפוס                       והיה שלמה ישן עד  ד'   שעות ביום ומפתחות

ג4 

ג01

ירו1                       והיה שלמה ישן                    ומפתחות

או3                        והיה שלמה ישן [עד ד'   שעות      ומפתחות

או51                       והיה שלמה ישן עד  ד'   שעות ביום ומפתחות

-------------------------------------------------------------------

לונ       בית המקדש מונחות   תחת          ראשו הה"ד      דתנן

וטי       בית המקדש מתוחות   תחת          ראשו הדא  היא  דתנן

פירק      בית המק'  נתונות   תחת          ראשו           דתנן

מינ       בית המקדש נתונין   תחת          ראשו           תנתן

פריז   של בית המקדש נתונות   תחת          ראשו הדא  היא  דתנינן

דפוס   של בית המקדש נת?ו?נות תחת          ראשו הדה  היא  דתנן

ג4 

ג01

ירו1   של בית המקדש          תחת מראשותיו      הדא       דתנן

או3    של ב"ה                תחת מראשותיו      [הדא הוא] דתנן

או51   של בית המקדש נתונות   תחת מראשותיו           הוא  דתנן

-------------------------------------------------------------------

לונ    על תמיד    שלשחר  שקרב בארבע שעות

וטי    על תמיד    שלחשחר שקרב בארבע שעות

פירק   על תמיד של שחר    שקרב בארבע שעות

מינ    על תמיד של שחר    שקרב בארבע שעות הא כיצד עשת  לו בהן

פריז   על תמיד של שחר    שקרב בארבע שעות

דפוס   על תמיד של שחר    שקרב בד'   שעות

ג4 

ג01

ירו1   על תמיד של שחר    שקרב בד'   שעות הא כיצד עשתה לו כמין

או3       תמיד של שחר    קרב  בארבע שעות הא כיצד עשתה לו כמין

או51   על תמיד של שחר    קרב  בד'   שעות הא כיצד עשתה לו כמין

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    פרס וקבעה בו כוכבים ומזלות ופירסה  אותו למעלה הימנו  וכשהיה

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   פרס וקבעה בו כוכבים ומזלות ופרסוהו      למעלה הימנו

או3    פרס וקבעה לו ככבים  ומזלות ופרסוהו      למעלה הימינו

או51   פרס וקבעה לו כוכבים ומזלות ופרסוהו      למעלה הימנו

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מבקש    לעמוד היה רואה אותן והיה סבור   שעדיין הוא  הלילה

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   וכשמבקש לעמוד הוא רואה אותם      וכסבור שעדיין      לילה

או3    וכשמבקש לעמוד הוא רואה אותו      וכסבור שעדיין      לילה

או51   וכשמבקש לעמוד הוא רואה אותן      וכסבור        שהוא לילה

-------------------------------------------------------------------

לונ                        נכנסה אמו והוכיחו  אותו

וטי                        נכנסה אמו והוכיחה  אותו

פירק                       נכנסה אמו והוכיחתו

מינ    וישן לו עד  ד' שעות

פריז                       נכנסה אמו והוכיחתו

דפוס                       נכנסה אמו והוכיחתו

ג4 

ג01

ירו1   וישן    עד' ד' שעות נכנסה אמו                     מסטרתו

או3    וישן לו עד  ד' שעות נכנסה אמו               והיתה מסטר()[ת]ו

או51   וישן לו עד  ד' שעות נכנסה אמו והוכיחתו      והיתה מסטרתו

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                         ויש

וטי                                                         ויש

פירק                                                        ויש

מינ                                                         ויש

פריז                                                        ויש

דפוס                                                        ויש

ג4 

ג01

ירו1   לכאן ולכאן דכתי' דברי למואל מלך משא  אשר יסרתו אמו'

או3    לכאן ולכאן דכתי' דברי למואל מלך המשא אשר יסרתו אמור'

או51   לכאן ולכאן דכתיב דברי למואל מלך משא  אשר יסרתו אמו   וי"א

-------------------------------------------------------------------

לונ    א'                             ירבעם בן נבט נכנס והוכיח

וטי    אומ'                           ירבעם בן נבט נכנס והוכיח

פירק   או'                            ירבעם בן נבט נכנס והוכיחו

מינ    או'                            ירבעם בן נבט נכנס והוכיחו

פריז   או'                            ירבעם בן נבט נכנס והוכיחו

דפוס   אומרים                         ירבעם בן נבט נכנס והוכיחו

ג4 

ג01

ירו1          ר' חגי בש"ר יצחק אמ' אף ירבעם             הוכיחו

או3              חגי בש"ר יצחק אמ' אף ירבעם             הוכיחו

או51                                  ירבעם בן נבט      הוכיחו

-------------------------------------------------------------------

לונ    אותו ויכול  היה  ר'  חגיי בש'  ר' יצחק אמ'

וטי    אתו  ויכל   היה  רבי חגאי בשום ר' יצחק

פירק        ויכול  היה  ר'  חגי  בשם  ר' יצחק א'

מינ         יכול   היה  ר'  חגי  בשם  ר' יצחק

פריז        ויכול  היה  ר'  חגי  בשם  ר' יצחק א'

דפוס        ויכול  היה  ר'  חגי  בשם  ר' יצחק אמר

ג4 

ג01

ירו1                                                מה עשה

או3                                                 מה עשה

או51        (ויכול היה) ר'  חגי  בש"ר    יצחק [אמר]

-------------------------------------------------------------------

לונ    עמד     וכינס שמונים אלף מתוך שבטו

וטי    עמד     וכינס שמנים  אלף מתוך שבטו

פירק   עמ?ד/ר? וכינס שמונים אלף מתוך שבטו

מינ    עמד     וכינס שמונים אלף מתוך שבטו

פריז   עמד     וכינס שמנים  אלף מתוך שבטו

דפוס   עמד     וכנס  פ'     אלף מתוך שבטו

ג4 

ג01

ירו1                                       הלך וקבץ כל שבט אפרים

או3                                        הלך וקבץ כל שבט אפרים

או51   עמד     וכנס  פ'     אלף      משבטו

-------------------------------------------------------------------

לונ    ונכנס      והוכיחו הה"ד             כדבר אפרים רתת

וטי    ונכנס      והוכיחו הדא    היא       כדבר אפרים רתת

פירק   ונכנס      והוכיחו ה'     ה'  דכ'   כדבר אפרים רתת

מינ    ונכנס      והוכיחו הה"ד             כדבר אפרים רתת נשא

פריז         ועמד והוכיחו הה"ד             כדבר אפרים רתת

דפוס   ונכנס      והוכיחו הדא    הוא דכתיב כדבר אפרים רתת

ג4 

ג01

ירו1   ונכנס      והוכיחו הה"ד             כדבר אפרים רתת

או3    ונכנס      והוכיחו הה"ד             כדבר אפרים רתת

או51         ועמד והוכיחו [הה"ד]           כדבר אפרים רתת

-------------------------------------------------------------------

לונ                                              כדבר  ירבעם

וטי                                              בדבר  אפרים

פירק                                             כדבר  ירבעם

מינ    הוא בישראל ויאשם בבעל וימת כדבר אפרים רתת כדבר  ירבעם

פריז                                             כדבר  ירבעם

דפוס                                             כדבר  ירבעם

ג4 

ג01

ירו1                                             כדברי ירבעם

או3                                              כדבר  ירבעם

או51                                             כדבר  ירובעם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ריתותין    שלשלמה                               אמ'

וטי    ריתותין    שלשלמה                               אמר

פירק   ריתותיו של שלמה                                 אמ'

מינ    ריתתון  של שלמה                                 אמ'

פריז   ריתותו  של שלמה                                 אמ'

דפוס   ריתותו  של שלמה                                 אמר

ג4 

ג01

ירו1                     דאתי משבט אפרים לשלמה והרתיתו אמ'

או3                      דאתי משבט אפרים לשלמה והרתיתו א"ל

או51                     דאתי משבט אפרים לשלמה והרתיתו א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ       הקב"ה       למה אתה מוכיחו נשיא  הוא          נשיא הוא

וטי    לו הקב"ה       למה אתם מוכיחו נשיא  הוא          נשיא הוא

פירק   לו הקב"ה       למה אתה מוכיחו נשיא  הוא

מינ       הקב"ה       למה את  מוכיחו נס    הוא          נשא  (בישראל

פריז   לו הקב"ה       למה את  מוכיחו נשיא  הוא

דפוס   לו הקב"ה       למה אתה מוכיחו נשיא  הוא

ג4 

ג01

ירו1   לו הקב"ה ירבעם למה אתה מוכיחו נשיא  הוא (מוכיחו) מלך  הוא

או3       הקב"ה ירבעם למה אתה מוכיחו נשיא               מלך  הוא

או51      הב"ה  ירבעם למה אתה מוכיחו [נשיא הוא          מלך  הוא]

-------------------------------------------------------------------

לונ             ביש'    חייך שאני מטעימך משררותי         קימעא

וטי             בישראל  חייך שאני מטעימך         מסררותו קימעא

פירק            בישר'   חייך שאני מטעימך משררותו

מינ    הוא)[הוא בישראל] חייך שאני מטעימך         מיסורתו קימעה

פריז            בישראל  חייך שאני מטעימך משדרותו

דפוס            בישראל  חייך שאני מטעימך משררותו

ג4 

ג01

ירו1                    חייך שאני מטעימך משררותו         קמעא

או3                     חייך שאני מטעימך משררתו          קימעא

או51                    חייך שאני מטעימך משררותו         קימעא

-------------------------------------------------------------------

לונ                 ואי    אתה יכול לעמוד   בה    כיון כיון

וטי                 ואי    אתה יכול לעמוד   בה    כיון

פירק                ואי    אתה יכול ?לעמוד? ?בה?  כיון

מינ                 ואי(ת) את  יכול לעמוד   בה    כיון

פריז                ואי    אתה יכול לעמוד   בהמון

דפוס   של עבודה זרה ואין   אתה יכול לעמוד   בה    כיון

ג4 

ג01

ירו1                ואי    את  יכול לעמוד         כיון      שמלך

או3                 ואי    את  יכול לעמוד   בה    כיון      שמלך

או51                ואי    אתה יכול לעמ[ו]ד בה    כיון      שמלך

-------------------------------------------------------------------

לונ          שנכנס    למלכות מיד   ויאשם     בבעל וימת  ורבנין

וטי          שנכנס    למלכות מיד   ויאשם     בבעל וימת  ורבנן

פירק         ש<..>כנס למלכות ?מ?יד ויאשם     בבעל וימ'  ורבנין

מינ          שנכנס    למלכות מיד   ויאשם     בבעל וימת  רבנן

פריז         שנכנס    למלכות מיד   ויאשם     בבעל וימת  ורבנן

דפוס         שנכנס    למלכות מיד   ויאשם     בבעל וימות ורבנין

ג4 

ג01

ירו1   ירבעם                 מיד   ויא()[ש]ם בבעל וימות ורבנין

או3    ירבעם                 מיד   ויאשם     בבעל וימות ורבנין

או51   ירבעם                 מיד   ויאשם     בבעל וימות ורבנין

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   וודיי אמו      נכנסה והוכיחתו נטלה קורדיקון שלה

וטי    אמרין       אמו ודאי נכנסה והוכיחתו נטלה קורדקין  שלה

פירק   אמרין וודיי אמו            <..>יחתו נטלה קורדיקין <..>?לה?

מינ    אמ'         אמו ודאי נכנסה והוכיחתו נטלה קורדיקין שלה

פריז   אמרי  ודאי  אמו            הוכיחתו  נטלה קורדיקון שלה

דפוס   אמרין ודאי  אמו            מוכיחתו  נטלה קורדיקין שלה

ג4 

ג01

ירו1   אמרין       אמו ודאי נכנסה והוכחתו

או3    אמרי        אמו ודאי נכנסה והוכיחו

או51   אמרי        אמו ודאי נכנסה והוכיחתו

-------------------------------------------------------------------

לונ    והיתה מסורטתו לכן  ולכן  ואמ'  לו       מה ברי

וטי    והיתה מסורטתן לכן  לכן   ואמרה לו       מה ברי

פירק   והיתה מסורסתו לכן  ולכן  ואמרה לו       מה ברי

מינ    והיית מסטרתו  לכאן ולכאן אמרה  לו       מה ברי

פריז   והיתה מסורסתו לכאן ולכאן ואמרה לו       מה ברי

דפוס   והיתה מסורסתו לכאן ולכאן ואמרה לו       מה ברי ומה בר בטני

ג4 

ג01

ירו1                                     דכתי' מה ברי ומה בר בטני

או3                                      דכתי' מה ברי ומה בר בטני

או51                                     דכתי' מה ברי ומה בר בטני

-------------------------------------------------------------------

לונ                 [אמ' ר'  הושעיה  מה ברי]  אין   כת'  כאן אלא

וטי                 אמ'  רבי אושעיה  מה בני   אין   כת'  כן  אלא

פירק                אמ'  ר'  הושע'   מה ?בני? [אין] כת'  כן  אלא

מינ                 א"ר      אושעיה  מה בני   אין   כת'  כאן אלא

פריז                א"ר      יהושעיא מה בני   אין   כת'  כאן אלא

דפוס                אמ'  ר'  אושעיא  מה בני   אין   כתיב כאן אלא

ג4 

ג01

ירו1   וגו'

או3    ומה  בר נדרי

או51   ומה  בר נדרי א"ר      יהושע   מה בני   אין   כתי' כאן אלא

-------------------------------------------------------------------

לונ    מה ברי      אמרה לו    בני     גדלתה הרבה  נשים נשא

וטי    מה ברי      אמרה לו    בני     גדלתה הרבה  נשים נשא

פירק   מה ב<..>?י? אמ'  לו    בני           הרבה  נשים נשא

מינ    מה ברי      אמר' לו מה בני כבר גדלחה והרבה נשים     של

פריז   מה ברי      אמרה לו    בני           הרבה  נשים נשא

דפוס   מה ברי      אמר  לו    ברי           הרבה  נשים נשא

ג4 

ג01

ירו1               אמרה לו                  הרבה  נשים נשא

או3                אמרה לו                  הרבה  נשים נשא

או51   מה ברי      אמרה לו    בני           הרבה  נשים נשא

-------------------------------------------------------------------

לונ    אביך וכיון שבא        נתן הנביא ואמ' לו הנה      בן

וטי    אביך וכיון שבא        נתן הנביא ואמר לו הנה      בן

פירק   אביך וכיון שבא        נתן הנביא וא'  לו ?הנה     בן?

מינ    אביך       וכשבא      נתן הנביא ואמ' לו הנה      בן

פריז   אביך וכיון שבא        נתן הנביא ואמ' לו הנה      בן

דפוס   אביך וכיון שבא        נתן הנביא ואמר לו הנה      בן

ג4 

ג01

ירו1   אביך וכיון שבא   אליו נתן הנביא ואמ' לו הנה      בן

או3    אביך וכיון שבא        נתן הנביא וא"ל         דוד בן

או51   אביך וכיון שבא        נתן הנביא וא"ל    הנה      בן

-------------------------------------------------------------------

לונ    נולד לך

וטי    נולד לך

פירק   נולד לך

מינ    נולד    לבית דוד הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לו מכל אויביו

פריז   נולד לך

דפוס   נולד לך

ג4 

ג01

ירו1   נולד לך

או3    נולד לך

או51   נולד לך

-------------------------------------------------------------------

לונ             ושלמה   יהיה שמו       ושקט

וטי             ושלמה   יהיה שמו ושלום ושקט יהיה    ליש' בימיו

פירק            ושלמה   יהיה שמו

מינ    מסביב כי שלמה    יהיה שמו ושלום ושקט אתן  על ישר' בימיו

פריז            ושלמה   יהיה שמו

דפוס            וש?ל?מה יהיה שמו

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51            ושלמה   יהיה שמו

-------------------------------------------------------------------

לונ    והיתה כל אחת ואחת אומ'  אם מעמדת אני שלמה   אני מקרבת כל

וטי    היתה  כל אחת ואחת אומרת אם מעמדת אני שלמה   אני מקרבת כל

פירק   היתה  כל אחת ואחת אומרת אם מעמדת אני ?שלמה? אני מקרבת כל

מינ    היתה  כל אחת ואחת אומרת אם מעמדת אני שלמה   אני מקרבת

פריז         כל אחת ואחת אומרת אם מעמדת אני שלמה   אני מקרבת כל

דפוס   היתה  כל     אחת  אומרת אם מעמדת אני שלמה   אני מקרבת כל

ג4 

ג01

ירו1   היתה  כל א'  וא'  אומרת אם מעמדת אני שלמה   אני מקריב כל

או3    היתה  כל אחת ואחת אומרת אם מעמדת אני שלמה   אני מקרבת כל

או51   היתה  כל     אחת  אומרת אם מעמדת אני שלמה   אני מקרבת כל

-------------------------------------------------------------------

לונ       הקורבנות שבתורה               עכשיו  אני  עמדתי וקרבנותיי

וטי       הקרבות   שבתורה               עכשיו  אני  עמודת וקורבנותיו

פירק      הקורבנות שבתורה               עכשיו  אני  עמדתי וקורבנותי

מינ    לו הקבנות   שבתורה                      ואני עומדת וקורבנותי

פריז      קרבנות   שבתורה               עכשיו  אני  עמדתי וקרבנותי

דפוס      קרבנות   שבתורה               ועכשיו      עמדתי וקרבנותי

ג4 

ג01

ירו1      הקרבנות  שבתורה ונדרתי גם אני ועכשיו אני  עומדת וקרבנותי

או3       הקרבנות  שבתורה ונדרתי גם אני ועכשיו אני  עומדת וקרבנותי

או51      קרבנות   שבתורה ונדרתי גם אני ועכשו  אני  עמדתי וקרבנות

-------------------------------------------------------------------

לונ    בידי ואתה ישן אל תתן לנשים חילך  ודרכיך למ'        מלכ'

וטי    בידי ואתה ישן אל תתן לנשים חילך  ודרכיך למחות      מלכין

פירק   בידי ואתה ישן אל תתן לנשים חילך  ירד    למחו(י)['] מלכין

מינ    בידי ואת  ישן אל תתן לנשים חילך  וחציך  למחות      מלכין

פריז   בידי ואתה ישן אל תתן לנשים חילך  ודרכיך למחות      מלכין

דפוס   בידי ואתה ישן אל תתן לנשים חילך  ודרכך  למחות      מלכין

ג4 

ג01

ירו1   בידי          אל תתן לנשים חילך  ודרכיך למחות      מלכין

או3    בידי          אל תתן לנשים חיליך ודרכיך למחות      מלכים

או51   בידי ואתה ישן אל תתן לנשים חיליך ודרכיך למחות      מלכים

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' יוחנן אמרה לו     בני     דור המבול

וטי    אמ' ר' יוחנן אמרה לו     בני     דור המבול

פירק   אמ' ר' יוחנן אמרה לו     בני     דור המבול

מינ    א"ר    יוחנן אמר  לו אמו בני בני דור המבול

פריז                אמרה לו     בני     דור המבול

דפוס                אמרה לו     בני     דור המבול

ג4     א'  ר' יוחנן אמרה לו אמו         דור המבול

ג01

ירו1   א"ר    יוחנן אמרה לו אמו בני בני דור המבול עשירים היו

או3    א"ר    יוחנן אמרה לו אמו בני בני דור המבול עשירים היו

או51   א"ר    יוחנן אמרה לו אמו בני בני דור המבול עשירים היו

-------------------------------------------------------------------

לונ           היו                   וכיון       שהיו שטופין  בזימה

וטי    מלכים  היו                   ועל   ידי   שהיו         בזימה

פירק                                על    ?ידי? שהיו שטופין  בזימה

מינ    מלכים  היו                   ועל   ידי   שהיו שטופין  בזימה

פריז                                על    ידי        ששטופים בזמה

דפוס                                על    ידי   שהיו שטופים  בזמה

ג4     מלכים  היו ולא נמחו מן העולם <...>            שטופין  בזימה

ג01

ירו1   ומלכים היו                   על          שהיו שטופים  בזמה

או3    ומלכים היו                   על          שהיו שטופים  בזימה

או51   ומלכים היו                   על          שהיו שטופים  בזמה

-------------------------------------------------------------------

לונ    נמחו   מן העולם אל למלכים למואל

וטי    נימחו  מן העולם אל מלכים  למואל אל  למלכים שתו יין ולרוזנים

פירק   נמחו   מן העולם אל למלכים למוא'

מינ    נמחו   מן העולם אל למלכים למואל

פריז   נימוחו מן העולם אל למלכים למואל

דפוס   נמחו   מן העולם אל למלכים למואל

ג4                     אל למלכים למואל גו'

ג01

ירו1   נמוחו  מן העולם אל למלכים למואל

או3    נימוחו מן העולם אל למלכים למואל

או51   נימוחו מן העולם אל למלכים למואל

-------------------------------------------------------------------

לונ                           אמ' ר' יוחנן  אין נותנין   מלכות

וטי    אי שכר אל למלכים למואל אמ' ר' יוחנן  אי  נותנין   מלכות

פירק                          א'  ר' יוחנן  אין ?נותנין? מלכות

מינ                           א"ר    אבין   אין נותנין   מלכות

פריז                          א"ר    יוחנן  אין נותנין   מלכות

דפוס                          אמר ר' יוחנן  אין נותנין   מלכות

ג4                            א'  ר' תנחומה אין נותנין   מלכות

ג01

ירו1                                        אין נותנין   מלכות

או3                                         אין נותנין   למלכות

או51                                        אין נותנין   למלכות

-------------------------------------------------------------------

לונ    למי        שמפליג על דבריו    שלאל     ולמי שהוא עושה

וטי    למי        שמפליג על דבריו    שלאל     ולמי שהוא עושה

פירק   למי        שמפליג על דבריו של אל       ולמי שהוא עושה

מינ    למי   שהוא מפליג  על דבריו של אל   אלא למי  שהוא עושה

פריז   למי        שמפליג על דבריו של אל       ומי  שהוא עושה

דפוס   למי        שמפליג על דברים של אל       ומי       שעושה

ג4     <...>                                            עושה

ג01

ירו1   למי        שמפליג על דברי     אל   אלא למי       שעושה

או3    למי   שהוא מופלג  על דברי     אל   אלא למי       שעושה

או51   [ל]מי שהוא מופלג  על דברי     אל   אלא למי       שעושה

-------------------------------------------------------------------

לונ    דבריו           שלאל                                ולמה

וטי    דבריו           שלאל                                למה

פירק   דבריו      של   אל

מינ    דבריו (של) שלאל אל

פריז   דבריו      של   אל   הוא נתון מלך אל למלכים שתו יין

דפוס   דברים      של   אל   הוא נתון מלך אל למלכים שתו יין

ג4     דברי            אל                                  למה

ג01

ירו1   דבריו                                               למה

או3    דבריו                                               למה

או51   דבריו                                               למה

-------------------------------------------------------------------

לונ         אל  למלכים שתויי יין

וטי         ואל מלכים  שתו   יין

פירק        אל  למלכים שתו   יין

מינ             למלכים שתו   יין

פריז

דפוס

ג4          אל  למלכים שתו   יין

ג01

ירו1   אל   אל  למלכים שתו   יין שלא ישבחו ויאמרו למי אל כדרך

או3         אל  למלכים שתויי יין שלא ישכחו ויאמרו למי אל כדרך

או51   [אל] אל  למלכים שתו   יין שלא ישכחו ויאמרו למי אל כדרך

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   שאמר פרעה מי יי אשר  אשמע בקולו אמ' ר' תנחום  אין נותנין

או3    שאמ' פרעה מי יי וגו'            א"ר    תנחומא אין נותנין

או51   שאמ' פרעה מי יי אשר  אשמע בקולו א"ר    תנחומא אין נותנין

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                  אמ' ר'

וטי                                                  אמ' ר'

פירק

מינ                                                  א"ר

פריז

דפוס

ג4                                                   א'  ר'

ג01

ירו1   [מלכות]     לפי      שממרה על דבריו של אל למה

או3    מלכות   אלא למי שהוא ממרא  על דבריו של אל למה

או51   מלכות       למי שהוא ממרא  על דבריו של אל למה

-------------------------------------------------------------------

לונ    אבין אל ישתו מלכים יין שמא   ישכחו         ויאמרו באותו

וטי    אבין אל ישתו מלכים יין שמא   ישכחו         ויאמרו כאתו

פירק        אל ישתו מלכים יין שמא         ישכח?י? ויאמרו באותו

מינ    אבון אל ישתו מלכים יין שמא   ישכחו         ויאמרו כאותו

פריז        אל ישתו מלכים יין שמא   ישכחו         ויאמרו כאותו

דפוס        אל ישתו מלכים מין שמא   ישכחו         ויאמרו כאותו

ג4     אבין אל ישתו מלכים יין <...>

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ         שאמ'           מי יי  אשר     אשמע בקו'  ולרוזנים

וטי         שאמר           מי יי          אשמע בקולו ולרוזנים

פירק        שאמ'           מי ייי אשר     אשמע בקולו ולרוזנים

מינ         שאמ'           מי יי  אשר     אשמע בקולו ולרוזנים

פריז        שאמ'           מי יי  אשר אשר אשמע בקולו ולרחמים

דפוס        שאמ'              יי  אשר     אשמע בקולו ולרוזנים

ג4     כדרך שאמ' פרעה הרשע מי י"י אשר גו'            ולרוזנים

ג01

ירו1                                                 ולרוזנים

או3                                                  ורוזנים

או51                                                 ולרוזנים

-------------------------------------------------------------------

לונ    אי שכר אי   כת'   אוי מן קדם   חמרא

וטי    אי שכר אה   כת'   לי  מן קדם   חמרא

פירק   אי שכר אי   כת'   אוי מן קדם   חמרא

מינ    אי שכר או   כת'   וי  מן       חמרא

פריז   אי שכר אי   כת'   אוי מן קדם   חמרא

דפוס   אי שכר            אוי מן קדם   חמרא פן ישתה וישכח מחקק

ג4     אי שכר א<.. ...>  אוי מן קד<.. ...>

ג01

ירו1   אי שכר או   כתיב  אוי מן קדם   חמרא

או3    אי שכר      דכתי' ווי מן קדם   חמרא

או51   אי שכר או   כתי'  אוי מי קודם  חמרא

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   כל השותה יין הרבה סוף שהוא שוכח ברמ"ח איברים שבו הדא הוא

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                   ר' חננא

וטי                                                   ר' חננא

פירק                                                  ר' חננא

מינ                                                   ר' חננא

פריז                                                  ר' חננא

דפוס   דכתיב פן ישתה וישכח מחקק מחקק כתיב ואינון רמ"ח ר' חיננא

ג4                                                       חננא

ג01

ירו1                                                  ר' חנינא

או3                                                   ר' חנינא

או51                                                  ר' חנינא

-------------------------------------------------------------------

לונ    בר פפא ורבנין ר'  חננא  בר פפא אמ' אמ' הקב"ה בית גדול היה

וטי    בר פפא ורבנן  רבי חננא  בר פפא אמר     הקב"ה בית גדול היה

פירק   בר פפא ורבנין ר'  חננא  בר פפא אמ'     הקב"ה בית גדול היה

מינ    בר פפא ורבנן  ר'  חננא  בר פפא אמ'     הקב"ה בת  גדול היה

פריז   בר פפא ורבנין ר'  חננא  בר פפא א'  אמ' הקב"ה בית גדול היה

דפוס   בר פפא                         אמר אמר הקב"ה בית גדול היה

ג4     בר פפא ורבנן  ר'  חננא  בר פפא א'            בית רזון היה

ג01

ירו1   בר פפי ורבנין ר'  חנינא בר פפא אמ'           בית גדול היה

או3    בר פפא ורבנין ר'  חנינא        אמ'           בית גדול היה

או51   בר פפא ורבנן  ר'  חנינא        אמ'           בית גדול היה

-------------------------------------------------------------------

לונ    לו            ולא החרבתיו אלא מפני     היין

וטי    לי            ולא החרבתיו אלא מפני     היין

פירק   לי            ולא החרבתיו אלא מפני     היין

מינ    לי            ולא החרבתיו אלא מפני     היין

פריז   לי            ולא החריבו  אלא מפני     היין

דפוס   לי            ולא החרבתיו אלא מפני     היין

ג4     לי            ולא החרבתיו אלא מפני     <...>

ג01                      החרבתיו אלא מפני     היין

ירו1   לי   בית רזין ולא החרבתיו אלא      ע"י יין   וזה    בית

או3         בית רזין ולא החרבתיו אלא      ע"י יין   [והב"ה

או51   [לי] בית רזין ולא החרבתיו אלא      ע"י יין   [וזה   בית

-------------------------------------------------------------------

לונ          ורבנין אמ'   אמ' הקב"ה שני  רוזנים היו לי  ולא

וטי          ורבנן  אמרין א'  הקב"ה שני  רוזנים היו לי  ולא

פירק         ורבנין אמרין אמ' הקב"ה שני  רוזנים היו לי  ולא

מינ          רבנן   אמ'   אמ' הקב"ה שני  רוזנים היו לי  ולא

פריז         ורבנן  אמרו            שני  רוזנים היו     ולא

דפוס         ורבנין אמ'             שני  רוזנים היו לי  ולא

ג4                  אומ'            שני  רוזנים היו לנו ולא

ג01          ורבנן  אמ'             שני  רוזנים היו לי  ולא

ירו1   המקדש ורבנין אמרין           שנים רוזנים היו     ולא

או3          ורבנין אמרי            שני  רוזנים היו לי  <..>לא

או51   המקדש ורבנין אמרי            שני  רוזנים היו לי  ולא

-------------------------------------------------------------------

לונ    הרגתים      אלא מפני     היין             דתני

וטי    הרגתים      אלא מפני     היין             דתני

פירק           מתו אלא מפני     היין             דתני

מינ    הרגתים      אלא מפני     היין             דתני

פריז           מתו אלא מפני     היין             דתני

דפוס           מתו אלא מפני     היין             דתני

ג4     הרגנום      אלא מפני     יין  אתיא  כההיא דא'

ג01    החרבתים     אלא מפני     היין ואתיא כההיא דתני

ירו1           מתו אלא      ע"י יין              דתני

או3            מתו אלא      ע"י יין              (דתאני)] דתאני

או51           מתו אלא      ע"י יין]             דתאני

-------------------------------------------------------------------

לונ        ר' ישמע'                 לא מתו  שני  בני     אהרן

וטי        ר' ישמעאל                לא מתו  שני  בני     אהרן

פירק       ר' ישמעאל                לא מתו  שני  בני     אהרן

מינ        ר' ישמעאל                לא מתו  שני  בני     אהרן

פריז       ר' ישמעאל                לא מתו  בני          אהרן

דפוס       ר' ישמעאל                לא מתו  שני  בניו של אהרן

ג4         ר' ישמ'                  לא מ<.. ...> בניו    שלאהרן

ג01        ר' שימעאל דתני ר' ישמעאל לא מתו  שני  בניו    שלאהרן

ירו1   דבי ר' ישמעאל                לא מתו  שני  בני     אהרן

או3    דבי ר' ישמעאל                לא מתו  שני  בני     אהרן

או51   דבי ר' ישמעאל                לא מתו  שני  בני     אהרן

-------------------------------------------------------------------

לונ    אלא                     שנכנסו שתויי יין

וטי    אלא                     שנכנסו שתויי יין

פירק   אלא                     שנכנסו שתויי יין

מינ    אלא                     שנכנסו שתויי יין

פריז   אלא                     שנכנסו שתויי יין

דפוס   אלא מפני                שנכנסו שתויי יין וכו'

ג4     אלא על   ידי       שהיו        שתויי יין

ג01    אלא על   ידי       שהיו        שתויי יין

ירו1   אלא ע"י      יין        שנכנסו שתויי יין לבית קדש  הקדשים

או3    אלא ע"י                 שנכנסו שתויי יין לבית קדשי הקדשים

או51   אלא ע"י      [יין]      שנכנסו שתויי יין לבית קדשי הקדשים

-------------------------------------------------------------------

לונ                             ר'  פינחס בש'  ר'  לוי

וטי                             רבי פינחס בשום רבי לוי

פירק                        אמ' ר'  פנחס  בשם  ר'  לוי

מינ                             ר'  פנחס  בשם  ר'  לוי

פריז                            א"ר פנחס  בשם  ר'  לוי

דפוס

ג4                              ר'  פינחס      ור' לוי על

ג01    היך דכתיב בקמי פרשתה

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                 למלך שהיו  לו   בן  בית   נאמן ומצאו עומד

וטי                 למלך שהיה  לו   בן  בית   נאמן ומצאו עומד

פירק                למלך שהיה  לו   בן  בית   נאמן ומצא  עומד

מינ                 למלך שמינה לו   בן  בית   נאמן כו'   כדכת'

פריז                למלך שהיה  לו   בן  בית   נאמן ומצאו עומד

דפוס

ג4     הדא דר' ישמ' למלך ש<..  ...> שני עבדים גו'

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    על    פתח  חניות  והתיז את   ראשו  בשתיקה ואין אנו יודעין

וטי    על    פתח  חנויות והתיז את   ראשו  בשתיקה ואין אנו יודעין

פירק   על    פתח  חנויות וכול' דכות קמיתא

מינ    לעילא עד

פריז   על    פתחי חנויות והתיז את   ראשו  בשתיקה ואין אנו יודעי'

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    מפני מה הרגו        ומינה לו בן בית אחר תחתיו

וטי    מפני מה הרג  הראשון ומינה לו בן בית אחר תחתיו

פירק                                                 אנו יודעין

מינ

פריז   מפני מה הרג  הראשון ומינה לו בן בית אחר תחתיו

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   שלא מתו אלא מפני היין לפי שבעולם הזה תקלה היא יין לעולם

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   אבל לעתיד לבוא הקב"ה עושה אותו שמחה הה"ד והיה ביום ההוא

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                         אלא ממה שמצוה את השיני וא'  לו אל

וטי                         אלא ממה שמצוה את השני  ואמ' לו אל

פירק   יטפו ההרים עסיס אשון אלא ממה שמצוה את השיני

מינ

פריז                        אלא ממה שמצוה את השני  וא'  לו אל

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    תיכנס לפתח חניות  אנו יודעין שמתוך ךכך הרג את הראשון כך

וטי    תיכנס לפתח חניות  אנו יודעין שמתוך כן  הרג את הראשון כך

פירק                                                        כך

מינ

פריז   תכנס  לפתח חנויות אנו יודעין שמתוך כך  הרג את הראשון כך

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    כת'  ותצא אש מלפני יי  ותאכל אתם  ואין אנו יודעין מפני

וטי    כתיב ותצא אש מלפני יי  ותאכל אותם ואין     יודעין מפני

פירק        ותצא אש מלפני ייי ותא'  את'  אין  אנו יודעין מפני

מינ

פריז   כת'  ותצא אש מלפני יי  ותאכל אותם ואין אנו יודעין מפני

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    מה מתו אלא ממה  שמצוה את אהרן וא'  לו יין ושכר אל תשת אנו

וטי    מה מתו אלא ממה  שמצוה את אהרן ואמ' לו יין ושכר אל תשת אנו

פירק   מה מתו אלא שהוא מצוה  את אהרן ואמ' לו יין ושכר אל תשת אנו

מינ                                          יין ושכר אל תשת

פריז   מה מתו אלא ממה  שמצוה את אהרן ואמ' לו יין ושכר אל תשת אנו

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    יודעין         שלא מתו אלא בשביל יין

וטי    יודעין         שלא מתו אלא בשביל היין

פירק   יודעין מתוך כן שלא מתו אלא מפני  היין

מינ                                          דברי למואל מלך

פריז   יודעין         שלא מתו אלא בשביל היין

דפוס

ג4 

ג01

ירו1                                         דברי למואל מלך

או3                                          דברי למואל מלך

או51                                         דברי למואל מלך

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    משא  אשר  יסרתו אמו ר'  יוחנן בשם     ר' שמעון בן יוחיי

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   המשא וגו'           א"ר יוחנן בשר"ל

או3    משא  אשר  יסרתו אמו א"ר יוחנן בשרשב"ל

או51   משא  אשר  יסרתו אמו א"ר יוחנן בשרשב"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מלמד שכפפתו     על העמוד ואמרה  לו מה ברי ומה בר בטני ומה

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   מלמד שכפפתו אמו על העמוד ואומרת לו מה ברי ומה בר בטני וגו'

או3    מלמד שכפתתו אמו על העמוד ואומרת לו מה ברי ומה בר בטני ומה

או51   מלמד שכפפתו אמו על העמוד ואומרת    מה ברי ומה בר בטני ומה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    בר נדריי מה ברי אמר' לו     הכל יודעים שאביך צדיק גמור

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1                   אמ'  לו     הכל יודעין שאביך צדיק גמור

או3    בר נדרי         אמרה לו אמו הכל יודעין שאביך צדיק

או51   בר נדרי         אמרה לו אמו הכל יודעין שאביך צדיק

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ        עכשיו יאמרו אמו גרמה לו ומה בר בטני אמ' לו כל הנשים

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   הוא עכשיו יאמרו אמו גרמה לו ומה בר בטני        כל הנשים

או3    היה עכשיו יאמרו אמו גרמה לו ומה בר בטני        כל הנשים

או51   היה עכשו  יאמרו אמו גרמה לו ומה בר בטני        כל הנשים

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    של בית אביך כשהיו מתעברות לא היו נכנסות לפני המלך ואני

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   של בית אביך כשהיו מתעברות לא היו נכנסות לפני המלך ואני

או3    של בית אביך כשהיו מתעברות לא היו נכנסות לפני המלך ואני

או51   של בית אביך כשהיו מתעברות לא היו נכנסות לפני המלך ואני

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    דחקתי      ונכנסתי           כדי שיהא לי בן מלובן

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   דחקתי      ונכנסתי לפני המלך כדי שיהא לי בן מלובן

או3    רחקתי      ונכנסתי לפני המלך כדי שיהא לי בן מלובן (ומזונה)

או51   דחקתי עצמי ונכנסתי לפני המלך כדי שיהא לי בן מלובן

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ומזורז   ומה בר נדריי אמרה לו כל הנשים של בית אביך כשהיו

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   ומזורז                        כל הנשים של בית אביך כשהיו

או3    [ומזורז] ומה בר נדרי          כל הנשים של בית אביך כשהיו

או51   ומזורז   ומה בר נדרי          כל הנשים של בית אביך

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מתעברות       נודרות ואומרות אם   יהיה לנו בן הגון למלכות

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   מתעברו[ת] היו נודרות ואומרות אולי יהיה לנו בן הגון למלכות

או3    מתעברות       נודרות ואומרות אולי יהיה לנו בן הגון למלכות

או51                 נודרות ואומרות אולי יהיה לנו בן ראוי למלכות

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ואני     נדרתי ואמרתי אם יהיה לי בן                הגון

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   ואני (ד) נדרתי        אם יהיה לי בן זכר   לי יהא   ראוי

או3    ואני     נדרתי ואמרתי אם יהיה לי בן [ז]כר          ראוי

או51   ואני     נדרתי ואמרתי אם יהיה לי בן זכר      [יהא] ראוי

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לנביאים זריז וממולח בתורה אל למלכים     למואל אמרה לי

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   לנביאות      וממולא בתורה אל למלכים     למואל אמרה לו אמו

או3    לנביאות      וממולא בתורה אל למ<..>ם    למואל אמרה לו אמו

או51   לנביאות      וממולא בתורה אל למלכי()[ם] למואל אמרה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מה לך אצל מלכים  ששותים יין ומשתכרין ואומרי' מה לנו אל

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   מה לך אצל המלכים ששותים יין ומשתכרין ואומרין מה לנו אל

או3    מה לך אצל מלכים  ששותים יין ומשתכרין ואומרי' מה לנו אל

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ולרוזנים אי שכר אמרה לו     מה לך אצל מלכים

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   ולרוזנים אי שכר אמרה לו

או3    ולרוזנים אי שכר אמרה לו

או51                   אמרה לו אמו מה לך אצל מלכים ששותין יין

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51   ומשתכרין ואומרים ומה לנו אל ולרוזנים אי שכר אמרו לו [כל]

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מי שכל מלכי  מזרח ומערב משכימים     לפתחו ישתה     וישתכר

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   מי     שמלכי מזרח ומערב משכימין     לפתחו ישתה יין וישתכר

או3    מי שכל מלכי  מזרח ומערב משכימיין על פתחו  ישתה יין וישתכר

או51   מי שכל מלכי  מזרח ומערב משכימין  על פתחו  ישתה יין וישתכר

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ויש או'    מי שרזי מעלה ומטה גלויים    הזהיר על היין ואתה

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   ויש אומרי' מי שרזי מעלה ומטה גלויין לו

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    תשתה     ותשתכר א"ר יצחק מעין    שחזר שלמה והודה לאמו שנ'

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   ישתה יין וישתכר א"ר יצחק מנא  לן שחזר      והודה לאמו שנא'

או3                    א"ר יצחק מנא  לן שחזר      והודה לאמו שנא'

או51                   א"ר יצחק מנ"ל    שחזר      והודה לאמו שנא'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי כי בער אנכי מ(מ)[א]יש

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי כי בער אנכי מאיש

או3    כי בער אנכי מאיש

או51   כי בער אנכי מאיש

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ       מנח                                 ולא בינת אדם לי

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   זה נח  דכתי'    ויחל נח איש האדמה      ולא בינת אדם לי

או3       מנח שכתו' בו ויחל נח איש האדמה וגו' ולא בינת אדם לי

או51      מנח שכתוב בו ויחל נח איש האדמה      ולא בינת אדם לי

-------------------------------------------------------------------

לונ                             לפי שבעולם הזה

וטי                             לפי שבעולם הזה

פירק

מינ       מאדם הראשון           לפי שבעולם הזה היין

פריז                            לפי שבעולם הזה

דפוס                  אמר הקב"ה לפי שבעולם הזה היין

ג4                              לפי שבעולם הזה יין

ג01                             לפי שבעולם הזה היין

ירו1   זה אדם  הראשון               בעולם  הזה היין

או3    זה אדם  הראשון               בעה"ז      היין

או51   זה אדם  הראשון               בעה"ז      היין יש לו

-------------------------------------------------------------------

לונ         תקלה הוא יין  לעולם     אבל לעתיד לבוא           הקב"ה

וטי         תקלה הוא היין                          לעולם הבא הק'ב'ה

פירק

מינ         תקלה          לעולם     אבל לעתיד לבא            הקב"ה

פריז        תקלה הוא היין                          לעולם הבא הקב"ה

דפוס        תקלה          לעולם         לעתיד לבא

ג4     סימן תקלה          לעולם     אבל לעתיד לבא

ג01    סימן תקלה          לעולם הוא אבל לעתיד לבא            הקב"ה

ירו1        תקלה          לעולם     אבל לעתיד לבא

או3         תקלה          לעולם     אבל לעה"ב

או51        תקלה                    אבל לעתיד לבוא

-------------------------------------------------------------------

לונ         עושה   אתו  שמחה    הה"ד             והיה  ביום

וטי         עושה   אתו  (ב)שמחה הדא  היא דכת'    והיה  ביום

פירק

מינ         עושה   אותו שמחה    הה"ד             והיה  ביום

פריז        עושה   אותו שמחה    הה"ד             והיה  ביום

דפוס   אני  עושהו       שמחה    הדא  הוא דכת?י?ב והיה  ביום

ג4                              מה       כתי'    וה<.. ...>

ג01    עתיד לעשותו      שמחה    שנ'              והיה  ביום

ירו1                            מה       כתי'    והיה  [ביום]

או3                             מה       כתי'    והיה  ביום

או51                            מה       כתי'    והיה  ביום

-------------------------------------------------------------------

לונ    ההוא יטפו ההרים עסיס

וטי    ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב    וכל אפיקי יהודה

פירק

מינ    ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב ר' וכל אפיקי יהודה

פריז   ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב    וכל אפיקי יהודה

דפוס   ההוא יטפו ההרים עסיס

ג4     ההוא יטפו גו'

ג01    ההוא יטפו ההרים עסיס וגו'

ירו1   ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב

או3    ההוא יטפו ההרים עסיס

או51   הוא  יטפו ההרים עסיס

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                    סליק פרשתא

וטי    ילכו מים ומעין  מבית יי יצא והשקה את נחל השיטים סליק פרש'

פירק

מינ    ילכו מים ומעיין מבית יי יצא והשקה את נחל הש'    סליק פרשתא

פריז   ילכו מים ומעין  מבית יי יצא והשקה את נחל השטים

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   לפיכך חינכו הכת' לאהרן וייחוד עליו הדיבור בפני עצמו

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   יין ושכר אל תשת

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51