לונ    {א}                                     ר'  פינחס ור'

וטי    {א}                                     רבי פינחס ורבי

פירק   {א}                                     ר'  פנחס  ור'

מינ    {א}                                     ר'  פנחס  ור'

פריז   {א} וידבר יי אל משה ואל אהרן לאמר אליהם ר'  פנחס  ור'

דפוס   {א} וידבר יי אל משה ואל אהרן לאמר אליהם ר'  פנחס  ור'

ג4     {א}                                     ר'  פינחס

ג01    {א}                                     ר'  פינחס ר'

ירו1   {א} וידבר יי אל משה ואל אהרן וגו'       ר'  פנחס  ור'

או3    {א}                                     ר'  פנחס  ור'

או51   {א} וידבר    אל משה ואל אהרן לאמר אליהם ר'  פנחס  ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירמיה בש'  ר' חייא בר אבא פתח אזן  שומעת תוכחת   חיים

וטי    ירמיה בשום ר' חייא בר אבא פתח אזן  שמעת  תוכחת   חיים ובקרב

פירק   ירמיה בשם  ר' חייא בר אבא פתח אוזן שומעת תוכחת   חיים בקרב

מינ    ירמיה בשם  ר' חייא בר אבא פתח אוזן שומעת תוכחת   חיים בקרב

פריז   ירמיה בשם  ר' חייא בר אבא פתח אוזן שומעת תוכחות  חיים ובקרב

דפוס   ירמיה                     פתח אזן  שומעת תוכחות  חיים

ג4           בשם  ר' חייא בר אבא פתח

ג01    ירמיה בש'  ר' חייה בר בא  פתח אזן  שמעת  תוכחת   חיים בקרב

ירו1   ירמיה בש"ר    חייא        פתח

או3    ירמיה בש"ר    חייא        פתח

או51   ירמיה בש"ר    חייא        פתח אוזן שומעת ת?ו?כחת חיים בקרב

--------------------------------------------------------------------

לונ               אזן  שומעת תוכחת             חיים אילו

וטי    חכ'   וגו'      שמעת  תוכחת             חיים אילו

פירק   חכמ'  תלין אוזן שומעת תוכחת             חיים אילו

מינ    חכמים תלין אוזן       תוכחת[2] שומעת[1] חיים אילו

פריז   חכמים וגו' אוזן שומעת תוכחות            חיים אילו

דפוס         וגו' אוזן שומעת תוכחות            חיים אלו

ג4                אזן  שומעת תוכ<..            ...> אלו

ג01    חכמים תלין אזן  שמעת  תוכחת             חיים אילו

ירו1              אזן  שומעת תוכחת             חיים זה   אלעזר

או3               אזן  שומעת תוכחת             חיים זה   אלעזר

או51   חכמים תלין אוזן שומעת תוכחת             חיים זה   אלעזר

--------------------------------------------------------------------

לונ               בניו    שלאהרן בקרב חכמים תל'  שהיו בצד   המיתה

וטי               בניו    שלאהרן בקרב חכמ'  תל'  שהיו בצד   המיתה

פירק              בניו של אהרן   בקרב חכמ'  תלין שהיו בצד   המיתה

מינ               בניו של אהרן                   שהיו בצר   המיתה

פריז              בניו של אהרן   בקרב חכמים תלין שהיו בצד   מיתה

דפוס              בניו של אהרן   בקרב חכמים תלין שהיו בצד   המיתה

ג4            שני בניו    שלאהרן                 שהיו נטוין למיתה

ג01           שני בניו    שלאהרן בקרב חכמים תלין

ירו1   ואתמר      בניו של אהרן   בקרב חכמים תלין

או3    ואיתמר     בניו של אהרן   בקרב חכמים תלין

או51   ואיתמר     בניו של אהרן   בקרב חכמים תלין

--------------------------------------------------------------------

לונ                    זכו  (שני) שנתייחד       הדיבור עליהן

וטי                    וזכו       שניתיחד       הדיבור עליהן

פירק                   זכו        שנתייחד       הדיבור עליהן

מינ    בקרב חכמי' תלין זכו        שנתייחד       הדיבר  עליהן

פריז                   זכו        שנתייחד       הדיבור עליהם

דפוס                   זכו        ונתייחד       הדיבור אליהם

ג4     בקרב חכמים תלון זכו        שנתיחד  עליהן הדיבור

ג01                    זכו        שנתיחד  עליהם הדיבר

ירו1                   שזכו       להתיחד  עליהם הדיבר

או3                    שזכו       להתייחד עליהם הדיבור

או51                   שזכו       להתיחד  עליהם הדיבור

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל אביהן ועל  אחי אביהן בחייהן הה"ד           ואת שעיר

וטי    ועל אביהן ועל  אחי אביהן בחייהן הדא            ואת שעיר

פירק   ועל אביהן ועל  אחי אביהן בחייהן הה"ד           ואת שעיר

מינ    ועל אביהן ועל  אחי אביהן בחייהן הה"ד           ואת שעיר

פריז   ועל אביהם ועל  אחי אביהם בחייהם הה"ד           ואת שעיר

דפוס   ועל אביהם ועל  אחי אביהם בחייהם הדא  הוא דכתיב ואת שעיר

ג4     עים אביהן ועים אחי אביהן        ה'ה'           ואת שעיר

ג01    עם  אביהם ועם  אחי אביהם                       ואת שעיר

ירו1   ועם אביהם ועם  אחי אביהם        שכן      כתי'  ואת שעיר

או3    ועם אביהם ועם  אחי אביהם        שכן      כתי'  ואת שעיר

או51   ועם אביהם ועם  אחי אביהם        שכן      כתיב  ואת שעיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    החטאת דרש  דרש משה           מהו      דרש  דרש שתי

וטי    החטאת דרש  דרש משה           מה   הוא דרש          דרש

פירק   החטאת דרש  דרש משה           מהו      דרש          דרש

מינ    החטאת דרש  דרש משה  והנה שרף מהו      דרש          דרש

פריז   החטאת דרש  דרש משה           מהו      דרש          דרש

דפוס   החטאת דרוש דרש משה           מהו      דרוש         דרש

ג4     החטאת גו'

ג01    החטאת דרש  דרש משה           למה      דרוש         דרש

ירו1   החטאת דרש  דרש וגו'          ולמה

או3    החטאת דרש  דרש               ולמה

או51   החטאת דרוש דרש משה           ולמה

--------------------------------------------------------------------

לונ        דרישות                       אמ' להם     אם שחטתם

וטי    שתי דרישות                       אמר להן     אם שחטתם

פירק   שתי דרשות                        אמ' להם     אם שחטתם

מינ    שתי דרישות                       אמ' להן     אם שחיטתן

פריז   שתי דרשות                        אמ' להם     אם שחטתם

דפוס   שתי דרישות                       אמר להם     אם שחטתם

ג4     שתי דרישות            למה אלא    א'  להם     אם שחטתן

ג01    שני פעמים  שתי דרישות     אלא    א'  להם משה אם שחטתם

ירו1   ב"פ                       אלא כך אמ' להם     אם שחטתם

או3    שני פעמים                 אלא כך אמ' להם     אם שחטתם

או51   שני דרישות                אלא כך אמ' להם     אם שחטתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    למה לא אכלתם ואם לא הייתם עתידין        לאכל    למה לא

וטי    למה לא אכלתם ואם לא הייתם עתידין        לאכל    למה

פירק   למה לא אכלתם ואם לא הייתם עתידין        לאכל    למה

מינ    למה לא אכלתם אם  לא הייתם עתידין        לאוכל   למה

פריז   למה לא אכלתם אם  לא הייתם עתידים        לאכל    למה

דפוס   למה לא אכלתם אם  לא הייתם עתידין        לאכול   למה

ג4     למה לא אכלתם ואם לא הייתם עתידין        לאכל    למה

ג01    למה לא אכלתם ואם לא הייתם עתידים        לאכל    למה

ירו1   למה לא אכלתם ואם לא היה          בדעתכם לאכול   למה

או3    למה לא אכלתם ואם לא היה          בדעתכם לאכול   למה

או51   למה לא אכלתם ואם לא היתם  עת<..>        לאכ?ו?ל למה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שחטתם מיד  ויקצף  על אלעזר ועל  איתמ' בני אהרן וכיון שכעס

וטי    שחטתם מיד  ויקצף  על אלעזר ועל  איתמר בני אהרן וכיון שנכנס

פירק   שחטתם מיד  ויקצף  על אלעזר ועל  איתמר בני אהרן וכיון שכעס

מינ    שחטתם מיד  ויקצוף על אלעזר ועל  איתמר בני אהרן

פריז   שחטתם מיד  ויקצף  על אלעזר ועל  איתמר בני אהרן וכיון שכעס

דפוס   שחטתם מיד  ויקצוף על אלעזר ועל  איתמר          וכיון שכעס

ג4     שחטתן מיד  ויקצף  על אל<.. ...>

ג01    שחטתם מיד  ויקצף  על אלעזר ועל  איתמר בני

ירו1   שחטתם מידו ויקצוף על אלעזר ועל  איתמר

או3    שחטתם מיד  ויקצוף על אלעזר ועל  איתמר

או51   שחטתם מיד  ויקצוף על אלעזר ועל  איתמר

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתעלמה הלכה ממנו

וטי    נתעלמה הלכה ממנו

פירק   נתעלמה הלכה ממנו

מינ

פריז   נתעלמה הלכה ממנו

דפוס   נתעלמה      ממנו הלכה

ג4                           תני ר' אחייא מלמד שהוא נותן את פניו

ג01

ירו1

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                        א'  רבי הונא בשלשה  מקומות כעס

פירק                       א'  ר'  הונא בשלשה  מקומות כעס

מינ                        א"ר     הונא בשלשה  מקומות כעס

פריז                       א"ר     הונה בשלשה  מקומות כעס

דפוס                       אמר ר'  הונא בשלשה  מקומות כעס

ג4     כנגד הבנים וכועס    א'  רב  חונא בש<..  ...>   קצף

ג01                     א' א'  ר'  חונה בשלושה מקומות קצף

ירו1                                    בג'    מקומות קצף

או3                                     בג'    מקומות קצף

או51                                    בג'    מקומות קצף

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ואילו הן בשבת

וטי    משה ונתעלמה      הלכה ממנו        ואלו  הן בשבת

פירק   משה ונתעלמה      הלכה ממנו        ואילו הן בשבת

מינ    משה ונתעלמה      הלכה הימנו       ואילו הן בשבת

פריז   משה ונתעלמה      הלכה ממנו        ואילו הן בשבת

דפוס   משה ונתעלמה ממנו הלכה             ואלו  הן בשבת

ג4     משה ונתעלמה      הלכה מנגד  עיניו ואלו  הן בשבת

ג01    משה ונ<..>       הלכה מפניו                בשבת ובאונן

ירו1   משה ונעלמה  ממנו הלכה                      בשבת

או3    משה ונתעלמה      הלכה ממנו                 בשבת

או51   משה ונתעלמה ממנו הלכה             ואלו  הן בשבת ובאונן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובכלי מתכות ובאונן בשבת מנ'

וטי    ובכלי מתכות ובאונן בשבת מנ'

פירק   ובכלי מתכות ובאונן בשבת מנין

מינ    ובכלי מתכות ובאונן בשבת מניין שנ'   ולא שמעו אל משה

פריז   ובכלי מתכות ובאונן בשבת מנין

דפוס   ובכלי מתכות ואונן  בשבת מנין  שנאמר

ג4     ובכלי מתכות ובאונן בשבת מ<..>       ולא שמעו אל משה

ג01    ובכלי מתכות        בשבת מנין        ולא שמעו אל משה

ירו1   ובכלי מתכות ובאונן בשבת דכתי'       ולא שמעו אל משה

או3    ובכלי מתכות ובאונן בשבת דכתי'       ולא שמעו אל משה

או51   ובכלי מתכות        בשבת מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויותירו   אנשים ממנו  עד   בקר

וטי    ויות[י]רו אנשם  ממנו  עד   בקר וגו'

פירק   ויותירו   אנשים ממנו  עד   בקר

מינ    ויותירו   אנשים ממנו  עד   בקר וירום תולעים ויבאש ויקצף

פריז   ויותירו   אנשים ממנו  עד   בקר

דפוס   ויותירו   אנשים ממנו  וגו'

ג4     גו'

ג01    ויותירו   אנשים <...>                             ויקצף

ירו1   וגו'                                              ויקצוף

או3    וגו'                                              ויקצוף

או51   ויותירו   אנשים ממנו  עד   בקר                    ויקצף

--------------------------------------------------------------------

לונ              וכיון שכעס                              שכח

וטי              כיון  שכעס נת(לע)[על]מה       הלכה ממנו ושכח

פירק             וכיון שכעס                              שכ()[ח]

מינ    עליהם משה כיון  שכעס                              שכח

פריז             כיון  שכעס                              שכח

דפוס             כיון  שכעס                              שכח

ג4                                                       שכח

ג01    עליהם משה

ירו1   עליהם משה כיון  שכעס              עליהם           שכח

או3    עליהם משה כיון  שכעס                              שכח

או51   עליהם משה כיון  שכעס                              שכח

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלומר להן הלכות שבת   מי  אמ'      להן אכלוהו   היום כי

וטי    מלאמר להן הלכות שבת   מאי אמ'      להו אכלוהו   היום כי

פירק   לומר  להן הלכות שבת       אמ'      להן אכלוהו   היום כי

מינ    מלומר להן הלכות שבת   מה  אמר      להן אכלוהו   היום כי

פריז   לומר  להם הלכות שבת   מה  אמ'      להם אכלוהו   היום כי

דפוס   לומר  להם הלכות שבת       אמר      להם אכלוהו   היום כי

ג4     לומר  להן הלכת  שבת

ג01

ירו1   מלומד להם הלכות שבת   מה  כתיב תמן

או3    מלומר להם הלכות שבת   מה  כתי' תמן

או51   מלומר להם הלכות מ<..> מה  אמר      להם אכלוה?ו? היום כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבת היום ליי

וטי    שבת היום ליי  היום לא תמצאוהו בשדה

פירק   שבת היום לייי

מינ    שבת היום ליי

פריז   שבת היום ליי

דפוס   שבת היום ליי  וגו'

ג4 

ג01

ירו1                                      ראו כי יי נ(ו)תן לכם

או3                                       ראו כי יי נתן    לכם

או51   שבת היום ליי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01         באונן מנ' ואת שעיר החטאת ד' ד' מ' ו' ש' ויקצף

ירו1   השבת

או3    השבת

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                               ובכלי מתכות מנ'        ויקצף

וטי                               ובכלי מתכות מנ'        ויקצף

פירק                              ובכלי מתכות מנין       ויקצף

מינ                               בכלי  מתכות      שנ'   ויקצוף

פריז                              ובכלי מתכות מנין       ויקצף

דפוס                              ובכלי מתכות מנין שנאמר ויקצוף

ג4                                בכלי  מתכות מנין       ויקצף

ג01    על ששכח לאמר להם <...> שבת בכלי  מתכות מני'       ויקצף

ירו1                              כלי   מתכות      דכתי' ויקצוף

או3                               בכלי  מתכות      כתי'  ויקצוף

או51                              בכלי  מתכות מנין       ויקצוף

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה על פקודי החיל      וכיון      שכעס נתעלמה      הלכה

וטי    משה על פקודי החיל וגו' כיון       שכעס נתעלמה      הלכה

פירק   משה על פקודי החיל      וכיון      שכעס נתעלמה      הלכה

מינ    משה על פקודי החיל      כיון[שכעס]

פריז   משה על פקודי החיל      וכיון      שכעס נתעלמה      הלכה

דפוס   משה על פקודי החיל      וכיון      שכעס נתעלמה ממנו ה?ל?כה

ג4     משה על פק<.. ...>      <...>

ג01    משה על פקודי החיל

ירו1   משה על פקודי החיל      כיון       שכעס

או3    משה על פקודי האיל      כיון       שכעס

או51   משה על פקודי החיל      כיון       שכעס נתעלמה ממנו הלכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו שכח  מלומר להן הלכות       כלי מתכות וכיון שלא

וטי         שכח  מלאמר להן הלכות       כלי מתכות וכיון שלא

פירק   ממנו שכח  לומר      הלכות       כלי מתכות וכיון שלא

מינ         שכח  מלומר להן הלכות       כלי מתכות וכיון שלא

פריז   ממנו      לומר  להם הלכות           מתכות וכיון שלא

דפוס        שכח  לומר  להם הלכות       כלי מתכות וכיון שלא

ג4 

ג01         שכח  לאמר  להם             כלי מתכות

ירו1        שכח  מלומר להם הלכות       כלי מתכות וכיון     ששכח

או3         שכח  מלומר להם הלכות       כלי מתכות כיון      ששכח

או51        ושכח מלומר להם הלכות (שבת) כלי מתכות וכיון שלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'      אמ'                אלעזר הכהן תחתיו

וטי    אמרה     אמרה               אלעזר הכהן תחתיו

פירק   א'       א'                 אלעזר הכהן תחתיו

מינ    אמרה     אמרה               אלעזר הכהן תחתיו

פריז   אמ'      א'                 אלעזר הכהן תחתיו

דפוס   אמר  משה אמר                אלעזר הכהן תחתיו

ג4                       פירשה להן אלעזר הכהן       פירשה להן

ג01                  ומי פירשה להם אלעזר

ירו1   אמרו     על                 אלעזר

או3    אמרן                        אלעזר

או51   אמ'      אמר                אלעזר הכהן תחתיו

--------------------------------------------------------------------

לונ             ויאמר אלעזר הכהן אל ענשי הצ'

וטי             ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא   הבאים למלחמה זאת

פירק            ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא   וג'

מינ    שנ'      ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא   הבאים למלחמה

פריז            ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא   וגו'

דפוס   שנאמ'    ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא

ג4     ה'    ה' ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי        גו'

ג01             ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא   הבאים למלחמה זאת

ירו1   שנאמ'    ויאמר אלעזר      אל אנשי המלחמה וגו'

או3    שנא'     ויאמר אלעזר      אל אנשי הצבא   וגו'

או51   ה<..>    ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    חקת התורה אשר צוה יי לאמר

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    חקת התורה אשר צוה יי את   משה

ירו1                                         אך  את הזהב ואת הכסף

או3

או51                                 אמ' להם [אך את הזהב ואת הכסף

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ' להן      למשה  ר'  צוה        ואתי לא  צוה

וטי          א'  להן לרבי משה                  ואתי לא  צוה

פירק         אמ' להן      למשה  רבי צוה    ייי ?לי? לא  צוה

מינ          אמ' להן לדבר משה       צוה    לנו ולא  אתי צוה

פריז         אמ' להם      למשה  ר'  צוה        ולי  לא  צוה

דפוס         אמ' להם      למשה  רבי צוה        ולי  לא  צוה

ג4           א'  להם      משה   רבי נצטוה      אני  לא  נצטויתי

ג01          א'  להם      משה   רבי נצטווה     אני  לא  נצטוותי

ירו1   וגו'

או3

או51   וגו'] אמ' להם      (למשה     צוה        ולי  לא  צוה)

--------------------------------------------------------------------

לונ    באונן  מנ'        ויקצף  על אלעזר ועל איתמר בני  אהרן

וטי    באונין מנ'        ויקצף  על אלעזר ועל איתמר בני  אהרן

פירק   באונן  מנין       ויקצף  על אלעזר ועל איתמר בני  אהרן

מינ    באונן  מעץ  שנ'   ויקצף  על אלעזר ועל איתמר בני  אהרן

פריז   באונן  מנין       ויקצף  על אלעזר ועל איתמר

דפוס   באונן  מנין שנאמר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר

ג4     באונן  מנין

ג01

ירו1   ובאונן      דכתי' ויקצוף על אלעזר ועל איתמר וגו'

או3    ובאונן      דכתי' ויקצוף על אלעזר ועל איתמר

או51   באונן  מנין דכתיב ויקצוף על אלעזר ועל איתמר

--------------------------------------------------------------------

לונ                       וכיון שכעס שכח   מלומר להן

וטי                       וכיון שכעס שכח   מלומר להן

פירק   וג'                וכיון שכעס [שכח] לומר  להן

מינ                       כיון  שכעס שכח   מלומר להן

פריז                      וכיון שכעס שכח   לומר  להם

דפוס                      וכיון שכעס                 נעלמה ממנו

ג4         ואת שעיר החטאת            שכח   לומר  להן

ג01                                  שכח   לאמר  להם

ירו1                      כיון  שכעס שכח   לומר  להם

או3                       כיון  שכעס שכח   מלומר להם

או51                      כיון  שכעס שכח   מלומר

--------------------------------------------------------------------

לונ         שהאונן אסור מלאכל   בקדשים

וטי         שהאונן אסור לאכל    בקדשים

פירק        שהאונן אסור לאכול   בקדשים

מינ         שהאונן אסור מלאוכול בקדשים מה אמר להם מדוע לא אכלתם

פריז        שהאונן אסור לאכל    בקדשים

דפוס   הלכה שאונן  אסור לאכול   בקדשים

ג4          שהאונן אסור לאכול   בקדשים

ג01         שאונן  אסור <...>   בקדשים

ירו1        שהאונן אסור לאכול   בקדשים

או3         שהאונן אסור         בקדשים

או51        שהאונן אסור לאכול   בקדשים

--------------------------------------------------------------------

לונ                            הנותרים לאמר ר'  פינחס ור'

וטי                            הנותרים לאמר רבי פינחס ור'

פירק                           הנותרים לאמר ר'  פנחס  ור'

מינ    את החטאת במקום הקדש     הנותרים לאמר ר'  פנחס  ור'

פריז                           הנותרים לאמר ר'  פנחס  ור'

דפוס                           הנותרים לאמר ר'  פנחס  ור'

ג4                             הנותרים לאמר ר'  פינחס ור'

ג01                            הנותרים לאמר ר'  פינחס ור'

ירו1                       מהו הנותרים

או3                        מהו הנותרים

או51                       מהו הנותרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהו'  בר'   סימון ר'  פינחס                אמ'

וטי    יהודה בירבי סימון רבי פינחס                אמ' להן

פירק   יהודה בר    סימון

מינ    יהודה ב"ר   סימון

פריז   יהודה בר'   סימון

דפוס   יהודה בר'   סימון

ג4     יהודה בר'   סימון              ח<.. ..>הון א'

ג01    יהודה ביר'  סימון              חד          א'

ירו1                     א"ר פנחס  כך             אמ'

או3                      א"ר פנחס  כך             אמ'

או51                     א"ר פינחס כך             אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    טבייא מיתון       ובישיא  אונתרון  ור'        יהודה

פירק

מינ    טביא  מיתון       ובישיא  איתתרון  וחד    אמ'

פריז

דפוס

ג4     טביא  <...>       ובישיא  אישתירון וחד    א'

ג01    טבייה מיתין       ובישייה א<..>    וחורנה א'

ירו1   טבייא       אזלין ובישיא  איתותרו  א"ר        יהודה

או3    טבייא       אזלין ובישייא איתותרו  א"ר        יהודה

או51   טבייא       אזלין ובישייא איתותרו  א"ר        יהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אמ' להן  אף   אתון            לוויי

וטי    בירבי סימון אמר אמר להון אף   אתון            לווי

פירק                   א'  להן  אף   אתון            לווי

מינ                                                  ולואי אף

פריז                   אמ' להם                       לוואי

דפוס                   אמר להון אף   אתון

ג4                              אף   אתון דאישתירתון אלווי

ג01                             ואוף אתון דאשתיירון  הלויי

ירו1   בר'   סימון                                   הלואי

או3    בר    סימון                                   הלואי

או51   בר'   סימון                                   הלואי

--------------------------------------------------------------------

לונ         לא אישתריהון

וטי         לא אישתירתון

פירק        לא אשתריתון

מינ    אתון לא אישתירתון                     וידבר אהרן אל

פריז        לא אישתרית?ו/י?ן

דפוס        לא אשתריתון

ג4          לא איש<..>

ג01         לא אשתיירון                  מיד

ירו1   אתם  לא               נותרתם      מיד

או3    אתם  לא               נותרתם מידו

או51   אתם  לא               נותרתם      מיד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני יי ותקראנה אותי

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         וידבר אהרן אל משה

וטי                                         וידבר אהרן אל משה

פירק                                        וידבר אהרן אל משה

מינ    כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יי וידבר אהרן אל משה

פריז                                        וידבר אהרן אל משה

דפוס                                        וידבר אהרן אל משה

ג4                                          וידבר אהרן

ג01                                         וידבר אהרן

ירו1                                        וידבר אהרן אל משה

או3                                         וידבר אהרן אל משה

או51                                        וידבר אהרן אל משה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   בדיבור      כנגדו  המד"א

וטי                   בדיבור      כנגדו  היך    מה דאת אמר

פירק                  בדיבור עז   כנגדו  כמדתמר

מינ                   בדבר        כנגדו

פריז                  בדיבור      שכנגדו כד"א

דפוס                  בדיבור ענה  כנגדו  כדכתיב

ג4                    בדבר        כנגדו  כד"א

ג01                   בידביר      כנגדו  <...>         א'

ירו1        מהו וידבר שדבר   לו   בקושי  כמה       דאת אמר

או3    וגו' מהו וידבר שדבר   לו   בקושי  כד"א

או51        מהו וידבר שדבר   אליו בקושי  כד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבר האיש אד'   הארץ               הן היום הקריבו    חטאתם

וטי    דבר האיש אדני  הארץ את'  קשות     הן היום הקריבו את חטאתם

פירק   דבר האיש אדני  הארץ               הן היום הקריבו את חטאתם

מינ    דבר האיש אדני  הארץ אתנו קשות     הן היום הקריבו את חטאתם

פריז   דבר האיש אדני  הארץ אתנו קשות     הן היום הקריבו את חטאתם

דפוס   דבר האיש אדוני הארץ וגו'          הן היום הקריב' את חטאתם

ג4     דבר האיש אדני  גו'                הן היום

ג01    דבר האיש אדני  הארץ אתנו קשות     הן היום

ירו1   דבר האיש אדוני הארץ וגו'

או3    דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות

או51   דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות א"ל הן היום הקריבו את חטאתם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  אמ' להם

וטי    ואת עולתם וגו'                א'  לו

פירק   ואת עולתם                     אמ' לו

מינ    ואת עולתם לפני יי             אמ' לו  אהרן למשה

פריז   ואל עולתם                     א'  לו

דפוס   ואת עולתם                     א"ל

ג4 

ג01                                  א'

ירו1                                 אמ' לו            הן

או3                                  א"ל               הן

או51                     מהו הן היום א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                היום מתו בניי היום  הקריב  קרבן היום מתו

וטי                היום מתו בניי היום  איקריב קרבן היום מתו

פירק               היום מתו בניי היום  אקריב  קרבן היום מתו

מינ                היום מתו בניי היום  אקריב  קרבן היום מתו

פריז               היום מתו בניו היום  אקריב  קרבן היום מתו

דפוס               היום מתו בני  והיום אקריב  קרבן היום מתו

ג4                 היום מתו בני        וא<..  ...>

ג01                                                היום מתו שני

ירו1   היום מהו הן היום                            היום מתו שני

או3    היום מהו הן                                 היום מתו

או51                                               היום מתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בניי היום       אבל  בקדשים מיד       דרש דרש אהרן קל וחומ'

וטי    בניי היום       אוכל בקדשים מיד       דרש     אהרן קל וחומר

פירק   בניי היום       אוכל בקדשים (מה)[מיד] דרש     אהרן קל וחומר

מינ    בניי היום       אוכל קדשים  מיד       דרש     אהרן קל וחומר

פריז   בניי היום       אוכל בקדשים מיד       דרש     אהרן קל וחומר

דפוס        והיום      אוכל בקדשים מיד       דרש     אהרן קל וחומר

ג4     בני  והיום אני  אוכל בקדשים

ג01    בניי והיום אני  אוכל ב<..>

ירו1   בני        ואני אוכל בקדשים

או3    בני        ואני אוכל בקדשים

או51   בני        ואני אוכל בקדשים

--------------------------------------------------------------------

לונ          למה    ומה    מעשר     הקל הרי הוא אסור

וטי    בעצמו למשה   ומה    מעשר     הקל הרי הוא אסור

פירק         למשה   ומה    מעשר     הקל הרי הוא אסור

מינ          למשה   ומה אם מעשר     הקל הרי     אסור  הוא

פריז         למש[ה] ומה    מעשר     הקל הרי הוא אסור

דפוס         למשה   ומה    מעשר     הקל         אסור

ג4                  ומה אם מעשר שני הקל הרי הוא <...>

ג01                 ומה אם מעשר שני הקל         אסור

ירו1                ומה עם מעשר     הקל         אסור

או3                 ומה אם מעשר     הקל         אסור

או51                ומה אם מעשר     הקל         אסור

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאונן חטאת שהיא חמורה  אינו  דין שהיא אסורה  לאונן

וטי    לאונן חטאת שהיא חמורה  אינו  דין      שאסורה לאונן

פירק   לאונן חטאת שהיא חמורה  אינו  דין      שאסורה לאונן

מינ    לאונן חטא  שהיא חמורה  אינו  דין שתהא אסורה  לאונן

פריז   לאונן חטאת שהיא חמורה  אינו  דין שהיא אסורה  לאונן

דפוס   לאונן חטאת      דחמיר  אינו  דין שיהא אסור   באונן

ג4                     חמורה  לא    כל  שכן               מיכן

ג01    לאונן חטאת שהיא חמורה  לא    כל  שכן               מיכן

ירו1   לאונן חטאת      החמורה עאכ"ו                       מכאן

או3    לאונן חטאת      החמורה עאכ"ו                       מכאן

או51   לאונן חטאת      החמורה עאכ"ו                       מכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        מיד וישמע משה

וטי                                        מיד וישמע משה

פירק                                       מיד וישמע משה

מינ                                        מיד וישמע מש'

פריז                                       מיד וישמע משה

דפוס                                       מיד וישמע משה

ג4     דרש   אהרן  ומשה מקל וחומר          מיד וישמע <...>

ג01    דרש   <...>          וחומר          מיד וישמע משה

ירו1   למדנו            ק"ו       מן התורה מיד וישמע משה

או3    למדנו            ק"ו       מן התורה מיד וישמע משה

או51   למדנו            ק"ו       מן התורה מיד וישמע משה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               הוציא כרוז בכל

וטי                           וישמע משה           הוציא כרוז בכל

פירק   וייטב בעיניו                               הוציא כרוז לכל

מינ    וייטב בעיניו           וישמע משה וישמע משה הויא  כרוז בכל

פריז   וייטב בעיניו                               הוציא כרוז לכל

דפוס   וייטב בעיניו                               הוציא כרוז לכל

ג4                                                      כרוז בכל

ג01    וייטב בע'    וישמע כת' שימע                      כרוז בכל

ירו1   וייטב בעיניו                               הוציא כרוז

או3    וייטב בעיניו                               הוציא כרוז

או51   וייטב בעיניו                               הוציא כרוז

--------------------------------------------------------------------

לונ    המק'            וא'  אני     טעיתי  את ההלכה ואהרן אחי

וטי    המדינה          ואמר אני     טעיתי     בהלכה ואהרן אחי

פירק   המחנה  ואמ'          אני     טעיתי  את ההלכה ואהרן אחי

מינ    המחנה           ואמ' אני     טעיתי  את ההלכה ואהרן אחי

פריז   המחנה  ואמ'          אם      טעיתי  את ההלכה ואהרן אחי

דפוס   המחנה           ואמר אני     טעיתי  את ההלכה ואהרן אחי

ג4     המחנה           וא'  אני     טעיתי  את ההלכה ואהרן אחי

ג01    המחנה           וא'  אני     טעיתי     בהלכה ואהרן אחי

ירו1   במחנה  אמ'  להם          דעו שתעיתי    בהלכה ואהרן אחי

או3    במחנה  אמ'  להם          דעו שטעיתי    בהלכה ואהרן אחי

או51   במחנה  א"ל               דעו שטעיתי    בהלכה ואהרן אחי

--------------------------------------------------------------------

לונ       למדני     אלעזר  אחי ידע   את  ההלכה ושתק

וטי       למדני     אלעזר      ידע   את  ההלכה ושתק  איתמר

פירק      למדני     ?אלעזר     ידע   את? ההלכה ושתק  איתמר

מינ       לימדני    אלעזר      ידע   את  ההלכה ושתק  איתמר

פריז   בא ולימדה לו אלעזר      ידע   את  ההלכה ושתק  איתמר

דפוס   בא ולמד   לי אלעזר      ידע   את  ההלכה ושתק  איתמר

ג4        למדני     אל<..      ...>            ושתק  ואיתמר

ג01       לימדני    אלעזר  היה יודיע את  ההלכה ושתק  ואיתמר

ירו1      הורני     ואלעזר     יודע      הלכה  ושותק איתמר

או3       הורני     ואלעזר     יודע      הלכה  שותק

או51      הורני     ואלעזר     יודע      בהלכה ושתק  [אי?ת?מר

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   זכו

וטי        ידע   את ההלכה ושתק                        זכו

פירק       ידע   את ההלכה ושתק                        זכו

מינ        ידע      ההלכה ושתק                        זכו

פריז       ידע   את ההלכה ושתק                        זכו

דפוס       ידע   את ההלכה ושתק                        זכו

ג4     היה יודע  את ההלכה ושתק   ומה שכר נטלו על כ<.. ...>

ג01    היה יודיע את ההלכה ושתק   מה  שכר נטלו על כך   זכו

ירו1       יודע     הלכה  ושותק  ומה שכר נטלו         זכו

או3                              ומה שכר נטלו         זכו

או51       יודע     הלכה  ושותק] ומה שכר נטלו         זכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנתייחד       הדיבור   עליהן             ועל  אביהן   ועל

וטי    שניתיחד       הדיבור   עליהן             ועל  אביהן   ועל

פירק   ונתייחד       ה<..>בור ?עליהן?           ועל  ?אביהן? <...>

מינ    שנתייחד       הדיבר    עליהן             ועל  אביהן   ועל

פריז   ונתייחד       הדיבור   עליהם             ועל  אביהם   ועל

דפוס   ונתייחד       הדיבור   עליהם             ועל  אביהם   ועל

ג4                                    עים אביהן ועים

ג01    שנתיחד  עליהם הדיבר            עם  אביהם ועם

ירו1   שנתייחד עליהם הדיבר            ועם אביהם ועם

או3    שנתייחד עמהם  הדיבור           ועם אביהם ועם

או51   שנתייחד עמהם  הדיבור                     ועם  אביהם   ועם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחי אביהן בחייהן הה"ד            וידבר יי  אל משה ו'

וטי    אחי אביהן בחייהן הדא   היא       וידבר יי  אל משה ואל

פירק   אחי אביהן בחייהן הה"ד            וידבר ייי אל משה ואל

מינ    אחי אביהן בחייהן הה"ד            וידבר יי  אל משה ואל

פריז   אחי אביהם בחייהן הה"ד            וידבר יי  אל משה ואל

דפוס   אחי אביהם בחייהם הדא   הוא דכתיב וידבר יי  אל משה ואל

ג4     אחי אביהן              ה'  ה'    וידבר יי  אל משה ואל

ג01    אחי אביהם        שנ'             וידבר יי  אל מש' ואל

ירו1   אחי אביהם        דכתיב           וידבר יי  אל משה ואל

או3    אחי אביהם        דכתי'           וידבר יי  אל משה ואל

או51   אחי אביהם בחייהם דכתי'           וידבר יי  אל משה ואל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן   לאמר       אלהם                 תני   ר'  חייא

וטי    אהרן   לאמר       אלהם                 תני   ר'  חייא

פירק   ?אהר?ן לאמר       אלהם                 ת?ני  ר'? <...>

מינ    אהרן   לאמר       אליהם                תני   ר'  חייא

פריז   אהרן   לאמר       אליהם                תני   ר'  חייא

דפוס   אהרן   לאמר       אליהם                תני   ר'  חייא

ג4     אהרן   לאמר <...> אליהם                ת<..> ר'  חייא

ג01    אהרן   לאמר       אליהם                תני   ר'  חייה

ירו1   אהרן   לאמר       אליהם מהו לאמר אליהם תני   ר'  חייא

או3    אהרן   לאמר       אליהם מהו לאמר אליהם תני   ר'  חייא

או51   אהרן   לאמר       אליהם מהו לאמר אליהם תאני  ר'  חייא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאמר אלהם       לבנים לאלעזר ולאיתמר

וטי    לאמר אלהם       לבנים        לאיתמר  ולאלעזר

פירק        להם        לבנים לאלעזר ואיתמר

מינ    לומר להן        לבנים לאלעזר ולאיתמר

פריז   לאמר להם        לבנים לאלעזר ולאיתמר

דפוס   לאמר אליהם      לבנים לאלעזר ואיתמר

ג4     לאמר להם        לבנים לאלעזר ולאיתמר

ג01    לאמר אליהם      לבנים לאלעזר ולאיתמר

ירו1              לומר לבניו לאלעזר ולאיתמר

או3               לומר לבניו לאלעזר ואיתמר

או51              לומ' לבניו לאלעזר ולאיתמר