לונ    {ב}                                         ר'    שמע'

וטי    {ב}                                         ר'    שמעון

פירק   {ב}                                         ר'    שמעון

מינ    {ב}                                         ר'    שמעון

פריז   {ב}                                         ר'    שמע'

דפוס   {ב}                                         ר'    שמעון

ג4     {ב}       עמד וימ<.. ...>                   <...>

ג01    {ב}       עמד וימודד ארץ  ראה ויתר גוים תני ר'    שמעון

ירו1   {ב} פתיחה עמד וימודד ארץ                תני ר'    שמעון

או3    {ב} פתיחא עמד וימודד ארץ                תני רשב"י

או51   {ב}                                         רשב"י

ששון   {ב} <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן יוחי  פתח עמד וימודד ארץ   ראה   ויתר גוים וגו'

וטי    בן יוחיי פתח עמד וימודד ארץ   ראה   ויתר גוים התפוצצו הררי

פירק   בן יודה  פתח עמד וימודד ?ארץ? <...>

מינ    בן אלעזר פתח עמד וימודד ארץ   ראה   ויתר גוים

פריז   בן יוחי  פתח עמד וימודד ארץ

דפוס   בן יוחאי פתח עמד וימודד ארץ

ג4     בן <...> או'

ג01    בן יוחי

ירו1   בן יוחאי

או3

או51            פתח עמד וימודד ארץ

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4                                      מלמד שמדד הקב"ה

ג01                                          מדד  הקב"ה

ירו1

או3                                     מלמד

או51                                    מלמד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     את כל בני אדם ולא מצא אד<.. ...>

ג01    את כל בני אדם ולא מצא אדם   נאה  שיגאלו ישראל על ידיו אלא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             מידד      הקב"ה    בכל האומות       ולא מצא

וטי             מידד      הקב"ה    בכל האומות       ולא מצא

פירק                               כל  האומות       ולא מצא

מינ             מודד      הקב"ה    בכל האומות       ולא מצא

פריז            מדד   אמ' הקב"ה את כל  האומות       ולא מצא

דפוס            מדד       הקב"ה    כל  האומות       ולא מצא

ג4              <...>     הקב"ה את כל         הימים ולא מצא

ג01    משה      מדד       הקב"ה את כל         הימים ולא מצא

ירו1       מלמד שמדד      הקב"ה    כל         הימים ולא מצא

או3             שמדד      הקב"ה    כל         הימים ולא מצא

או51            שמדד      הב"ה     כל         הימים ולא מצא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       אומה שהיא ראויה

וטי       אומה שהיא ראויה

פירק      אומה שהיא ראויה

מינ       אומה      שראויה

פריז      אומה שהיא ראויה

דפוס      אומה שהיא ראויה

ג4     ים                   נאה שיעביר <...>

ג01    ים                   נאה שיעברו ישראל בתוכו

ירו1   ים           שראוי                          ליקרע

או3    ים                                          ליקרע לישראל

או51   ים           [שראוי]                        ליקרע לישראל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ               לקבל את התורה אלא יש'         ומדד   הק'

וטי               לקבל את התורה אלא יש'         ומדד   הקב"ה

פירק              לקבל את התורה אלא ישר'        ?ומדד? <...>

מינ               לקבל את התורה לאא ישראל       מודד   הקב"ה

פריז              לקבל את התורה אלא ישר'        ומדד   הקב"ה

דפוס              לקבל את התורה אלא דור   המדבר

ג4     אלא ים סוף

ג01    אלא ים סוף

ירו1   אלא ים סוף                               מדד    הקב"ה

או3    אלא ים סוף                               מדד

או51   אלא ים סוף                               מדד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       בכל              האו' ולא מצא    דור      הראוי

וטי       בכל       הדורות      ולא מצא    דור      שראוי

פירק      כל        הדורות      ולא מצא    דור שהוא ראוי

מינ       בכל       הדורות      ולא מצא    דור      שראוי

פריז   את כל        הדורות      ולא מצא    דור שהוא ראוי

דפוס

ג4 

ג01

ירו1      כל  ההרים             ולא מצא הר          שראוי לישראל

או3       כל  ההרים             ולא מצא הר          שראוי

או51      כל  ההרים             ולא מצא הר          שראוי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  לקבל את התורה אלא דור המדבר

וטי                                  לקבל את התורה אלא דור המדבר

פירק                                 לקבל את התורה אלא דור (המ..)

מינ                                  לקבל את התורה אלא דור המדבר

פריז                                 לקבל את התורה אלא דור המדבר

דפוס

ג4  

ג01

ירו1   למתן תורה      אלא על הר סיני

או3    ליתן תורה עליו אלא    הר סיני

או51   ליתן תורה עליו אלא    הר סיני

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ            מדד       הקב"ה    בכל ההרים        ולא מצא

וטי            מדד       הקב"ה    בכל ההרים        ולא מצא

פירק   ?המדבר?     <...> הקב"ה את כל  ההרים        ולא מצא

מינ            מודד      הקב"ה    בכל ההרים        ולא מצא

פריז           מדד       הקב"ה את כל  ההרים        ולא מצא

דפוס           מדד       הקב"ה    כל  ההרים        ולא מצא

ג4             מדד       הקב"ה את כל        הדרות  ולא מצא

ג01            מדד       הקב"ה את כל        הדורות ולא מצא

ירו1           מדד       הקב"ה    כל        הדורות ולא מצא

או3            מדד                כל        הדורות ולא מצא

או51           מדד                כל        הדורות ולא מצא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס                                                       (הר

ג4     ד<.. ...>       שתנתן    ת<..  ...>       דור <...>

ג01    דור  נאה        שתנתן    תורה  לישראל אלא דור המדבר

ירו1   דור  שראוי לקבל       את התורה        אלא דור המדבר

או3    דור  שראוי לקבל       את התורה        אלא דור המדבר

או51   דור  שראוי לקבל       את התורה        אלא דור המדבר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ           הר           שתשרה      שכינה עליו

וטי           הר           שתשרה עליו שכינה

פירק          הר שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה

מינ           הר                                 שתינתן[עליו]

פריז          הר שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה

דפוס   שתנתן) הר                                 שתנתן

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                אלא  הר  המורייה

וטי                אלא  הר  המוריה

פירק               ?אלא הר? ה<..>ה

מינ          התורה אלא  הר          סיני

פריז               אלא  הר  המוריה

דפוס   בו את התורה אלא              סיני

ג4                                       מדד הקב"ה את כל האומות

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     ולא מצא אומה שלמה <...> <...> הקב"ה את כל בני אדם ולא מצא

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     אדם נאה שתנתן תורה על ידו <...> הקב"ה את כל ההרים ולא מצא

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  מדד   הק'

וטי                                  מדד   הקב"ה

פירק                                 מדד

מינ                                  מודד  הקב"ה

פריז                                 מדד

דפוס                                 מדד   הקב"ה       את

ג4     הר נאה שתנתן תורה על ראשו אלא <...> הקב"ה       את

ג01                                  מדד   הקב"ה הקב"ה את

ירו1                                 מדד

או3                                  מדד

או51                                 מדד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בכל

וטי    בכל

פירק   בכל

מינ    בכל הארצות ולא מצא ארץ שהיא ראויה     לישראל אלא ארץ ישר'

פריז   כל

דפוס   כל

ג4     כל  הארצות ולא מצא ארץ            נאה לישראל אלא ארץ ישראל

ג01    כל  הארצות ולא מצא ארץ            נאה לישראל אלא ארץ כנען

ירו1   כל  הארצות ולא מצא ארץ      ראויה     לישראל אלא ארץ ישראל

או3    כל  הארצות ולא מצא ארץ      ראויה     לישראל אלא ארץ ישראל

או51   כל  הארצות ולא מצא ארץ      ראויה     לישראל אלא ארץ ישראל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    עיירות  ולא מצא עיר שיבנה    בית המקדש אלא ירוש'  מדד

וטי    העירות  ולא     עיר שיבנה    בית המקדש אלא ירושלם

פירק   עיירות  ולא מצא עיר שיבנה בה בית המקדש אלא ירוש'  מדד

מינ                                                      מודד

פריז   עיירות  ולא מצא עיר שיבנה    בית המקדש אלא ירושלם מדד

דפוס   העיירות ולא מצא עיר שיבנה    בית המקדש אלא ירושלם

ג4                                                       <...>

ג01                                                      מדד

ירו1                                                     מדד

או3                                                      מדד

או51                                                     מדד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה    בכל         ההרים  ולא מצא

וטי

פירק            בכל         הה<..> ולא מצא

מינ    הק'      בכל העיירות        ולא מצא עיר       שיבנה בה

פריז            כל          ההרים  ולא מצא

דפוס

ג4           את כל  ה<..>ת         ולא מצא עיר נאה   שיבנה

ג01    הקב"ה את כל  העיירות        ולא מצא עיר נאה   שיבנה

ירו1            כל  הערים          ולא מצא עיר שראוי לבנות עליו

או3             כל  הערים          ולא מצא עיר שראוי לבנות בה

או51            כל  הערים          ולא מצא עיר שראוי לבנות בה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    הר שתינתן

וטי

פירק                                                   הר שנתן

מינ    בית המקדש       אלא ירושלם  הה"ד עמד וימודד ארץ

פריז                                                   הר שתנתן

דפוס

ג4     בית המק'  בתוכה אלא ירושלם

ג01    בית המקדש בתוכה אלא ירושלים

ירו1   בית המקדש       אלא ירושלם

או3    ב"ה             אלא ירושלם

או51   ב"ה             אלא ירושלם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו תורה אלא הר סיני מדד   הקב"ה    בכל       הארצות

וטי                          ומדד  הקב"ה    בכל       הארצות

פירק   עליו תורה אלא הר סיני מדד   הקב"ה    בכל       הארצות

מינ                          מודד  הקב"ה    בכל ההרים

פריז        תורה אלא הר סיני מדד   הקב"ה    בכל       הארצות

דפוס                         מדד   הקב"ה    כל        הארצות

ג4                           <...> הקב"ה את כל  ההרים

ג01                          מדד   הקב"ה את כל  ההרים

ירו1                         מדד   הקב"ה    כל  ההרים

או3                          מדד            כל  ההרים

או51                         מדד            כל  ההרים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא מצא

וטי    ולא מצא

פירק   ולא מ?צא

מינ    ולא מצא  הר שהוא ראוי  לתשרה עליו שכינה        אלא הר המוריה

פריז   ולא מצא

דפוס   ולא מצא

ג4     ולא מצא  הר      נאה              לשכינה       אלא הר מוריה

ג01    ולא מצא  הר      נאה   שתשרה      שכינה  בתוכו אלא הר המוריה

ירו1   ולא מצא  הר            שתשרה עליו שכינה        אלא הר המוריה

או3    ולא מצא  הר            שתשרה עליו שכינה        אלא הר המוריה

או51   ולא מצא  הר      שראוי שתשרה עליו שכינתו       אלא הר המוריה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארץ  שהיא ראוייה        ליש'  אלא ארץ יש'

וטי    ארץ  שהיא ראויה         ליש'  אלא ארץ יש'

פירק   ארץ?      שראויה להינתן לישר' אלא ארץ ישר'

מינ

פריז   ארץ       שראויה להנתן  לישר' אלא ארץ ישראל התיר ממונן

דפוס   ארץ       שראויה לינתן  לישר' אלא ארץ ישראל

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         הה"ד         עמד

וטי                                         הדא   היא    עמד

פירק                                        הד'   ה'  ד' עמד

מינ

פריז   ואכלת את שלל אויביך ר' הונא אמ' התיר הה"ד         עמד

דפוס                                        הה"ד         עמד

ג4 

ג01                                         <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וימודד ארץ ראה  ויתח גו'                 רב אמ'

וטי    וימודד ארץ ראה  ויתר גוים                רב אמ'

פירק   וימודד ארץ רא?ה ויתר גוים?               רב א'

מינ               ראה  ויתר גוים                רב אמ'

פריז   וימודד ארץ ראה  ויתר גוים                רב אמ'

דפוס   וימודד ארץ ראה  וגו'                     רב אמר

ג4                ראה  ויתר גוים  <...>

ג01                                                א'

ירו1              ראה  ויתר גוים  מה    ראה     רב אמ' ראה ז'

או3               ראה  ויתר גוים  מה    ראה אמ' רב     ראה שבע

או51              ראה  ויתר גוים  מה    ראה אמ' רב     ראה שבע

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                       התיר

וטי                                                       התיר

פירק

מינ                                                       היתר

פריז

דפוס

ג4                                                        הותר

ג01                                                       הותר

ירו1   מצות  שנצטוו עליהם בני נח ולא           עמדו עליהם והתיר

או3    מצוות שנצטוו עליהם בני נח ולא           עמדו עליהם התיר

או51   מצוות שנצטוו עליהם בני נח ולא פתח עליהם עמנו       התיר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דמן התיר  ממונן       התיר דמן                  לא תחיה

וטי    דמן התיר  ממונן       התיר דמן                  לא תחיה

פירק   דמן התיר  וממונן התיר התיר דמן                  לא תחיה

מינ    דמם והיתר ממונם       היתר דמם      מניין שנ'   לא תחיה

פריז   דמן התיר  וממונן התיר התיר דמן התיר             לא תחיה

דפוס   דמן התיר  וממונן      התיר דמן התיר             לא תחיה

ג4     דמן והותר ממונן       הותר דמן      מנין  דכ'   לא תחיה

ג01    דמם הותר  ממונם       הותר דמם                  לא תחיה

ירו1   דמם והתיר ממונם       התיר דמם            דכתי' לא תחיה

או3    דמם והתיר ממונם       התיר דמם                  לא תחיה

או51   דמם והתיר ממונם       התיר דמם                  לא תחיה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל נשמ'       התיר ממונן              ואכלת  את  שלל איביך

וטי    כל נשמה       התיר ממונן              ואכלת  את  שלל אויביך

פירק   כל נשמה       התיר ממ?ונן?            ואכלת  את  שלל איביך

מינ    כל נשמה       היתר ממונם   מנלן דכת'  ואכלת  את  שלל אויבך

פריז   כל נשמה       התיר ממונן              ואכלת  את  שלל אויביך

דפוס   כל נשמה ממונן התיר              שנ'   ואכלת  את  שלל אויביך

ג4     כל נשמה       הותר ממונן   מנין <...> ואכלת  את

ג01    כל נשמה       הותר ממונם              ואכ<.. ...

ירו1   כל נשמה       התיר הממונם       דכתי' ואכלת  את  שלל אויביך

או3    כל נשמה       התיר ממונם              ואכלת  את  שלל אוביך

או51   כל נשמה       התיר ממונם              ואכלת  את  שלל אוביך

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     כל העמים   גו'

ג01       ..>עמים

ירו1                  ד"א התיר דמם בת ישראל לא תיניק בנה של

או3                   ד"א התיר דמם בת ישראל לא תניק  בנה של

או51                  ד"א התיר דמם בת ישראל לא תניק  בנה של

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   נכרית אבל נכרית מניקה בנה של בת ישראל ברשותה התר  ממונם

או3    נכרית אבל נכרית מניקה בנה של בת ישראל ברשותה התיר ממונם

או51   נכרית אבל נכרית מניקה בנה של בת ישראל ברשותה התיר ממונם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   שור של ישראל      (שור)                       שנגח שורו

או3    שור של ישראל שנגח שורו  של גוי  פטור ושל נכרי שנגח שורו

או51   שור של ישראל שנגח שורו  של נכרי פטור ושל נכרי שנגח שורו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   של גוי פטור ושל נכרי שנגח שורו של ישראל בין תם בין מועד

או3    של                                ישראל בין תם בין מועד

או51   של                                ישראל בין תם בין מועד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                 ר' יוחנן אמ' הקפיצן לתוך גיהנם   הה"ד

פריז

דפוס

ג4                  ר' יוחנן א'  הקפיצן לתוך גיהינם  כמה

ג01                 ר' יוחנן     הקפיצן לתוך גהנם    כמה

ירו1   משלם נזק שלם ר' יוחנן אמר הקפיצם      לגהינם  כמא

או3    משלם נזק שלם ר' יוחנן אמ' הקפיצם      לגהינם  כד"א

או51   משלם נזק שלם ר' יוחנן אמ' הקפיצם      לגיהינם כד"א

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ר'        הונא         דציפורי

וטי                              ר'        חונא   רבה   דציפורי

פירק                             ר'        ?ה?ונא רבה

מינ             לנתר בהן על הארץ ר'        הונא

פריז                             ר'        הונא

דפוס                             ר'        הונא

ג4     ד'א'     לנתר בהם על ה'   <...      ..>א   רבה   דצפורין

ג01    דאת   א' לנתר בהם על הארץ ר'        חונה   <...>

ירו1   דתימר    לנתר בהם על הארץ ר'   חייא        רבה   דציפורי

או3             לנתר בהם על הארץ ר'   חייא        רבה   בציפורי

או51            לנתר בהם על הארץ ר'   חייא        רבה   דציפורי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' התיר זונים   שלהם הה"ד              מוסר מלכים פתח

וטי    אמ' הותר זונים   שלהן היך    מה דאת אמר מוסר מלכים פתח

פירק   א'  התיר זונין   שלהן כמדתמר            מוסר מלכים פתח

מינ    אמ' היתר זונם    שלהן הה"ד              מוסר מלכים פתח

פריז   א'  התיר זונין   שלהם כד"א              מוסר מלכים פתח

דפוס   אמ' התיר זונין   שלהן כדכתיב            מוסר מלכים פתח

ג4     א'  הותר זונס    שלהן כ'ד'א'            מוסר מלכים פתח

ג01        התיר זוניס   שלהם                   מוסר מלכים פתיח

ירו1   אמ' היתר זוגין   שלהם שנאמ'             מוסר מלכים פתח

או3    אמ' התיר זוגניות שלהם שנא'              מוסר מלכים פתח

או51   אמר התיר זוגין   שלהם כד"א              מוסר מלכים פתח

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויאסור אזו' במתניהם עולא   ביראה            בש'   ר'

וטי    ויאסר  אזור במתניהם עולא   ביראה            בשום  ר'

פירק   וג'                 ?עולא? ביראה            בשם   ר'

מינ    ויאסר  אזור במתניהם עולא   ביראה            בשם   ר'

פריז   וגו'                עולא   ביראה            בשם   ר'

דפוס                       עולא   ביראה            בשם   ר'

ג4                         עולא   ביראה            בשם   <...

ג01    ויאסר  אזור במתניהם עולה   בירייה           בש<.. ...>

ירו1                       עולא          בשר"ש אמר

או3                        עולא   ביראה        אמ' בשר"ש

או51                       עולא   ביראה            בש"ר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמע'   בן יוחי

וטי    שמעון  בן יוחיי

פירק   שמע'   בן יוחי

מינ    שמעון  בן יוחי

פריז   שמע'   בן יוחי

דפוס   שמעון  בן יוחאי אמ'

ג4     ..>עון בן יוחי      הותר להם שקצים ורמשים

ג01                        התיר להם שקצים ורמסים

ירו1                       התיר להם שבעת  מצות   שנצטוו עליהם

או3                        התיר להם שבע   מדות   שנצטוו עליהם

או51   שמעון               התיר להם שבע   מצות   שנצטוו עליהם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ               לאחד שיצא                   לגורן       וכלבו

וטי               לאחד שיצא                   לגורן       וכלבו

פירק              לאחד שיצא                   לגורן       וכלבו

מינ               לאחד שיצא                   לגורן       וכלבו

פריז              לאחד שיצא                   לגורן       וכלבו

דפוס          משל לאחד שיצא                   לגורן       וכלבו

ג4            משל לאחד      ששילח כלבו וחמורו לגורן

ג01               לאחד      ששלח  כלבו וחמורו לגורן

ירו1   בני נח     לא'  שיצא                           הוא וכלבו

או3    בני נח     לאחד שיצא                   [לגורן] הוא וכלבו

או51   בני נח     לא'  שיצא                   לגורן   הוא וכלבו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחמורו עמו              הטעין             לחמורו חמש סאין

וטי    וחמורו עמו              הטעין             לחמורו חמש סאין

פירק   וחמורו עמו              הטעין       ?א'?  לחמורו חמש סאין

מינ    וחמורו עמו              הטעין             לחמורו חמש סאין

פריז   וחמורו עמו              הטעין             לחמורו חמש סאין

דפוס   וחמורו עמו              הטעין             לחמורו ה'  סאין

ג4                             הטעין       <...> החמור

ג01                            הטעין       על    החמור

ירו1   וחמורו     נטל ה'  סאין       ונתנם על    החמור

או3    וחמורו     נטל חמש סאין       נתנן  על    החמור

או51   וחמורו     נטל חמש סאין       ונתנן על    החמור

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             ולכלבו      שתים                     והיה

וטי             ולכלבו      שתים                     והיה

פירק            ולכלבו      חמש   סאין               והיה

מינ             ולכלבו      שתים                     והיה

פריז            ולכלבו      שתי   סאין               והיה

דפוס            ולכלבו      ב'    סאין               והיה

ג4     לתך  ואת הכלב        שלשת  קבין               והיה החמור

ג01    ל<.. ...             ..>ת  קבים               והיה החמור

ירו1                   ונטל סאתים      ונתנם על הכלב והיה

או3                    נטל  סאתים      ונתנן על הכלב והיה

או51                   נטל  סאתים      ונתנן על הכלב והיה

ששון                   ונטל סאתים      ונתנן על הכלב והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   הכלב  אותו מלהית           העביר

וטי              אותו הכלב       מלחית           העביר

פירק             אותו הכלב       מלחית           ?ה?עביר

מינ              אותו הכלב       מלחית           העביר

פריז             אותו הכלב       מלחית           והעביר

דפוס                  הכלב       מלחית

ג4     מהלך בדרך      והכלב      מלהית מה <..>שה         נטל

ג01    מהלך           והכלב      מלהית                   נטל

ירו1                  הכלב       מלהית                   נטלן

או3                   הכלב       מלחית                   נטלן

או51                  הכלב       מלהית                   נטלן

ששון                  הכלב       מלהית                   נטלן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו      אחת                                  והיה מלחית

וטי    ממנו      אחת                                  והיה מלחית

פירק   ממנו      אחת                                  היה  מלחית

מינ    ממנו      אחת                                  היה  מלחית

פריז   ממנו מידה אחת                                  היה  מלחית

דפוס

ג4     ממנו קב   אחד ונתנו על החמור ואפעלפיכן         היה  מלהית

ג01    ממנו קב   אחד ונתנו על <...  ..>י      כן      היה  מלהית

ירו1   ממנו          ונתנן על החמור ועדין        הכלב      מלהית

או3    ממנו          ונתנן על החמור ועדי[י]ן     הכלב      מלחית

או51   ממנו          ונתנן על החמור ועדיין       הכלב      מלהית

ששון   ממנו          ונתנן על החמור ועדיין       הכלב      מלהית

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתיהן        והיה מלחית

וטי    שתיהן        והיה מלחית

פירק   שתיהן        והיה מלחית וכן כולם

מינ    שתיהן        היה  מלחית

פריז   שתיהן        והיה מלחית

דפוס

ג4     וכן   קב שני            וכן קב   שלישי <...> היה מלהית

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה        טעון            לית את טעון        ואת

וטי    אמר ליה        טעון            לות את טעון        ואת

פירק   אמ' ליה        טעון            לית את טעון        ואת

מינ    אמ' לו         טעון            לית את טעון        ואת

פריז   אמ' ליה        טעין                               את

דפוס   אמר ליה     את טעון מלחית      לית את טעין

ג4     א'      בין    טעין       ובין לא     טעין

ג01            בין    טעין       בין  לא     טעין

ירו1   א"ל            טעון            לית את             ואת

או3    א"ל            טעון            לית את             ואת

או51   א"ל            טעון            לית את      ועדיין

ששון   א"ל            טעון            לית את טעון ועדיין את

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלחית    כך

וטי    מלחית    כך

פירק   מלחית    כך

מינ    מלחית    כך

פריז   מלחית    כך

דפוס   מלחית    כך

ג4     מלהית אף כך קבלו  ישראל          עליהן את כל מצות <...>

ג01    מלהית    כך קיבלו ישראל כל המצות <...

ירו1   מלהית    כך

או3    מלחית    כך

או51   מלהית את כך

ששון   מלהית    כך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   אפילו

וטי                                                   אפילו

פירק                                                  אפילו

מינ                                                   אפי'

פריז                                                  אפילו

דפוס                                                  אפי'

ג4     כללין ופרטין   ודקדוקין          ובני נח נצטוו

ג01          ..>פרטים דקדוקים  ופירושים

ירו1                                                  אפי'  אותן

או3                                                   אפי'  אותן

או51                                                  אפי'  אותן

ששון                                                  אפי'  אותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבע   מצות  שקיבלו        עליהן       בני  נח כיון שלא

וטי    שבע   מצוות שקיבלו        עליהן       בני  נח כיון שלא

פירק   שבע   מצות  שקיבלו        עליהן       בני  נח כיון שלא

מינ    ז'    מצות  שקיבלו        עליהם       בני  נח כיון שלא

פריז   שבע   מצות  שקבלו         עליהם                    שלא

דפוס   שבעה  מצות  שקבלו                     בני  נח כיון שלא

ג4     שבע   מצות                                         לא

ג01    ושבע  מצות                      שיתנו לבני נח      לא

ירו1   ז'    מצות         שנצטוו עליהן       בני  נח      לא

או3    שבע   מצוות        שנצטוו             בני  נח      לא

או51   [שבע] מצות         שנצטוו עליהם       [בני נח      לא

ששון   ז'    מצוות        שנצטוו עליהן       בני  נח      לא

--------------------------------------------------------------------

לונ        יכלו   לעמוד  בהן             עמדו         ופרקום על

וטי        יכלו   לעמוד  בהן             עמדו         ופרקום על

פירק       יכלו   לעמוד  ?בהן?           עמדו         ופרקום על

מינ        יכלו   לעמוד  בהן             עמדו         ופרקום על

פריז       יכלו   לעמד   בהן             עמד          ופרקום על

דפוס       יכלו   לעמוד  בהן             עמד          ופרקום

ג4         יכלו   לעמוד  בהן                  <..>קום ונתנום על

ג01    היו יכולים לעמוד  בהם             עמדו <...>   ונתנום על

ירו1       יכלו   לעמוד  עליהן ונטלן מהם              ונתנם

או3        יכלו   לעמוד  בהם   נטלן  מהם              ונתנן

או51       יכלו   לעמוד]       ונטלן מהם              ונתנם

ששון       יכלו   לעמוד  בהם   ונטלן מהם              ונתנן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ישרא'  אמ' ר' תנחום בר  חנילאי

וטי    יש'    א'  ר' תנחום בר  חנילאי

פירק   ישר'   אמ' ר' תנחום בר  חנילאי

מינ    ישר'   א"ר    תנחום ב"ר ח?כ/נ?ילאי

פריז   ישר'   א"ר    תנחום בר  חנילאי

דפוס   לישראל אמ' ר' תנחום בר' חנילאי

ג4     ישראל  א"ר    תנחום בר  נחילוי

ג01    <...>  א"ר    תנחום בן  חניליי

ירו1   לישראל     ר' תנחום בר  חנילאי     אמ' התיר להם

או3    לישראל     ר' תנחום בר  חנילאי     אמ' התיר להם

או51   לישראל     ר' תנחום בר  חנילאי     אמ' התיר להם

ששון   ליש'       ר' תנחום בר  חנילאי     אמ' התיר להם

--------------------------------------------------------------------

לונ                           שנכנס לבקר            שני חולים

וטי                           שנכנס לבקר            שני חולים

פירק                    לרופא שנכנס לבקר            שני ?חולין?

מינ                     לרופא שנכנס לבקר            שני חולים

פריז                    לרופא שנכנס לבקר            שני חולים

דפוס                משל לרופא שנכנס לבקר            שני חולים

ג4                      לרופא            שהיו לפניו שני חולים

ג01                     לרופא            שהיו לו    שני חולים

ירו1   שקצים ורמשים     לרופא שנכנס לבקר            שני חולים

או3    שקצים ורמשים     לרופא שנכנס לבקר            שני חולין

או51   שקצים ורמשים     לרופא שבא   לבקר            שני חולים

ששון   שקצים ורמשי'     לרופא שנכנס לבקר            ב'  חולי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד            יש בו כדי   לחיים ואחד אין בו כדי לחיים

וטי    אחד            יש בו כדי   לחיים ואחד אין בו כדי לחיים

פירק   אחד            יש בו כדי   לחיים ואחד אין בו כדי לחיים

מינ    אחד            יש בו כדי   לחיים ואחד אין בו כדי לחיים

פריז   אחד            יש בו כדי   לחיים ואחד יש  בו כדי לחיים

דפוס   אחד                        לחיים ואחד            למיתה

ג4     אחד            יש בו       לחיים ואחד אין בו     לחיים

ג01    אחד            יש בו <...>                בו     לחיים

ירו1   אחד מסתכן ואחד יש בו כדי   לחיים

או3    א'  מסתכן וא'  יש בו כדי   לחיים

או51   א'  מסתכן וא'  יש בו כדי   לחיים

ששון   א'  מסתכן וא'  יש בו כדי   לחיים

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה  שיש   בו כדי לחיים               אמ' ליה דבר פלו'

וטי    זה  שיש   בו כדי לחיים               אמ' להן דבר פל'

פירק   זה  שיש   בו כדי לחיים               אמ' לו  דבר פל'

מינ    זה  שיש   בו כדי לחיים               אמ' להן דבר פלו'

פריז   זה  שיש   בו כדי לחיים

דפוס   אמר לזה   של     חיים                        זה

ג4     זה  שיש   בו     לחיים הוה מפקיד ליה וא' ליה הדא מילתא

ג01    זה  <...>        לחיים הוה מפקד  ליה וא' ליה הדה מלתא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         ודבר פלו'  לא יאכל  וזה  שאין   בו כדי לחיים

וטי         ודבר פל'   לא יאכל  וזה  שאין   בו כדי לחיים

פירק   אכול ודבר פל'   לא יאכל  וזה  שאין   בו כדי לחיים

מינ    יאכל דבר  פלו'  לא יאכל  זה   שאין   בו כדי לחיים

פריז        דבר  פלני  לא יאכל  וזה  שאין   בו כדי לחיים

דפוס   תאכל וזה        לא תאכל       ושאינו        לחיים

ג4     אכול והדא מילתא לא תיכול זה   שאין   בו     לחיים

ג01    אכול והדה מלתא  לא <...> וזה  שאין   בו     לחיים

ירו1                                 לשהוא  בן     מיתה

או3                             [זה] שהוא          למיתה

או51                            זה   שיש    בו כדי ל()[מיתה]

ששון                                 שהוא          במיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ'   להם  כל         דבעי       הבו  ליה

וטי        אמר        כל מה      דבעי       הבו  ליה

פירק       אמ'   להן  כל מה      דבעי       הבו  ליה

מינ        אמ'   להון כל         דבעי       הבו  ליה

פריז       אמ'   לו   כל מה      דבעי       הבו  ליה

דפוס       את         כל         דבעי       הבו  ליה

ג4     הוה או'   ליה  כל מה דאת  משכח       אכול

ג01        <...> ליה  כל מה דאת  משכח       אכול

ירו1       אמ'           מה שהוא רוצה לאכול יאכל

או3        אמ'   להם     מה שהוא רוצה לאכול יאכל     שהוא לחיים

או51       אמ'   להו  כל         דבעי       הבו  לי  לי

ששון       או'   לו   כל מה שהוא רוצה לאכול יאכל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   וזה  שיש בו דבר כדי לחיים אמ'      דבר פלוני יאכל  דבר

או3                              אמ'  להם דבר פלוני יאכל  דבר

או51   [וזה שיש בו     כדי לחיים אומ'     דבר פלו'  יאכלו דבר

ששון   וזה  שיש בו         לחיים אמ'      דבר פלו'  יאכל  ודבר

--------------------------------------------------------------------

לונ                   כך אומ'  העו'  שאינן     לחיי העו'

וטי                   כך אומות העולם שאינן     לחיי העולם

פירק                  כך אומות העולם שאינן     לחיי העולם

מינ                   כך אומות העולם שאינן     לחיי העולם

פריז                  כך אומות העולם שאינן     לחיי העולם

דפוס                  כך אומות העולם שאינן     לחיי העולם

ג4                    כך אומות העולם שאינן     לחיי העולם

ג01                   כך אומות העולם שאינם     לחיי העולם

ירו1   פלוני לא יאכל  כך א"ר         שאינם     לחיי עה"ב

או3    פלוני לא יאכל  כך וזה         שאינן     לחיי העה"ב

או51   פלוני לא יאכל] כך אומות העולם שאינן     לחיי העולם

ששון   פלו'  לא יאכל  כך אומו' העו'  שאינם בני חיי  העה"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ    הבא                   כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

וטי    הבא                   כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

פירק   הבא                   כירק  עשב נתתי לכם את כל

מינ    הבא                   בירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

פריז   הבא                   כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

דפוס   ה?בא? כתיב בהם        כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

ג4     הבא   א'   להן  הקב"ה כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

ג01    הבא   א'   להם        <...>     נתתי לכם את כל אבל

ירו1         כתוב בהם        כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

או3                          כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

או51   הבא   [אמ' להם]       כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

ששון         כתי' בהם        כירק  עשב נתתי לכם את כל אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   שהן לחיי העולם הבא               זאת החיה  אשר תאכלו

וטי    יש'   שהן לחיי העולם הבא               זאת החיה  אשר תאכלו

פירק   יש'   שהן      לעולם הבא               זאת הבהמה אשר תאכלו

מינ    ישר'  שהן לחיי העולם הבא               זאת החיה  אשר תאכלו

פריז   ישראל שהן לחיי העולם הבא               זאת הבהמה אשר תאכלו

דפוס   ישראל שהם לחיי העולם הבא               זאת הבהמה אשר תאכלו

ג4     ישראל שהן לחיי העו'  הבא א'  להן הקב"ה

ג01    ישראל שהם לחיי העולם הבא א'  להם הקב"ה

ירו1   ישראל שהם לחיי עה"ב

או3    ישראל שהם לחיי העה"ב     אמ' להם

או51   ישראל שהם לחיי העולם הבא א"ל להם

ששון   יש'   שהם לחיי העה"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכל הבהמה אשר על הארץ

וטי    מכל הבהמה אשר על הארץ

פירק

מינ    מכל הבהמה אשר על הארץ

פריז

דפוס

ג4                           זו חיה אכולו וזו     אל תאכלו את

ג01                          זו חיה אכולו וזו חיה אל תאכלו את

ירו1                                                       את

או3                                                        את

או51                                                       את

ששון                                                       את

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     זה תאכלו              זה אכולו     וזה אל תאכלו את <...>

ג01    זה תאכלו מכל אשר במים זה אכלו      וזה אל תאכלו את

ירו1   זה תאכלו                       ואת זה  לא תאכלו

או3    זה תאכלו                       ואת זה  לא תאכלו

או51   זה תאכלו

ששון   זה תאכלו                       ואת זה  לא תאכלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     אלא שקיצו                    ואלה  אל תשקצו  וזה לכם הטמא

ג01    אלה תשקצו מן העוף אילו שקיצו ואילו אל תשקיצו וזה לכם הטמא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     זה טמא וזה אינו <...>

ג01    זה טמא וזה אינו טמא   לכך נאמר זאת החיה

ירו1                                  זאת החיה אשר תאכלו

או3

או51

ששון                                  זאת החיה אשר תאכלו