לונ    {ג}                                 כל אמרת  א'וד' צרופה

וטי    {ג}                                 כל אמרת  אליה  צרופה

פירק   {ג}                                 כל אמרת  ייי   צרופה

מינ    {ג}                                 כל אמרת        צרופה

פריז   {ג}         זאת הבהמה הה"ד          כל אמרת  יי    צרופה

דפוס   {ג} דבר אחר זאת הבהמה הה"ד          כל אמרת  אלוה  צרופה

ג4     {ג}                   ר'   יצחק פתח כל אמרות אלוה  צרופה

ג01    {ג}                   ר'   יצחק פתח כל אמרת  אלוה  צרופה

ירו1   {ג}                                 כל אמרת  אלוה  צרופה

או3    {ג}                                 כל אמרת  אלוה  צרופה

או51   {ג}         זאת הבהמה הה"ד          כל אמרת  אלוה  צרופה

ששון   {ג}                                 כל אמרת  אלוה  צרופה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מגן הוא

וטי    מגן הוא לכל החוסים בו

פירק

מינ    מגן הוא לכל החוסים בו

פריז

דפוס

ג4 

ג01    מגן הוא     לחסים  בו

ירו1                         א"ר  ביזנא כל מה שאסר הקב"ה בבהמה

או3    מגן הוא לכל החוסים בו וא"ר בשר"ל כל מה שאסר הקב"ה בבהמה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   התיר בחיה אסר חלב בבהמה התיר  בחיה אסר גיד הנשה בבהמה התיר

או3    התיר בחיה אסר חלב בבהמה התירו בחיה אסר גיד הנשה בבהמה התירו

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   בעוף אסר דם בעוף התיר  בדג וכל כך למה כדי ליתן שכר טוב

או3    בעוף אסר דם בעוף התירו בדג וכל כך למה כדי ליתן שכר טוב

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   לצדיקים השומרים את המצות שנאמ' האל תמים דרכו וגו' אמרת

או3    לצדיקים השומרי' את מצות  שנא'  האל תמים דרכו      אמרת

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                  רב  אמ' לא נתנו  מצוות        אלא

וטי                  רב  אמ' לא נתנו  מצות         אלא

פירק                 רבא א'  לא נתנו  מצות         אלא

מינ                  רב  אמ' לא מתנו  מצות         אלא

פריז                 רב  א'  לא ניתנו המצות לישראל אלא

דפוס                 רב  אמ' לא נתנו  המצות לישראל אלא

ג4                   רב  א'  לא נתנו  מצות         אלא <...

ג01                  רב  א'  לא ניתנו מצוות        אלא

ירו1   יי צרופה וגו' ר'  אמ' לא נתנו  המצות        אלא

או3             וגו' ר'  אמ' לא נתנו  המצות        אלא

או51                 רב  אמ' לא נתנו  המצות        אלא

ששון                 רב  אמ' לא נתנו  המצות        אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ               לצירוף בהן את הביריות

וטי               לצרוף  בהן את הבריות

פירק              לצרף   בהן את הבריות

מינ           כדי לצרף   בהן את הבריות  וכי   מה  איכפת לו  להקב"ה

פריז              לצרף   בהן את הבריות

דפוס              לצרף   בהן את הבריות

ג4     ..>ראל                           וכי   מה  אכפת      להקב"ה

ג01               לצרוף  בהם את ישראל   וכי   מה  אכפת      לקב"ה

ירו1              לצרף   בהם    הבריות  וכימה     איכפת לו  להקב"ה

או3               לצרף   בהן את הבריות  וכי   מה  איכפת לו  להקב"ה

או51              לצרף   בהן    הביריות וכי   מאי איכפת לו  להב"ה

ששון              לצרף   בהם    הבריות  וכי   מה  איכפת ליה להב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ        מי שהוא         מן       הצואר שוחט     מי  שהוא

פריז

דפוס

ג4                 זה שוחט מן העורף                         וזה

ג01                זה שוחט מן       הצואר                   וזה

ירו1   בין מי שהוא    שוחט מן העורף                למי שהוא

או3    בין מי שהוא    שוחט מן העורף            בין מי  שהוא

או51   בין מי שהוא    שוחט מן העורף                למי שהוא

ששון   בין מי שהוא    שוחט מן העורף                למי שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שוחט מן       העורף הוי      לא ניתנו מצות   אלא לצרף בהן

פריז

דפוס

ג4     שוחט מן הצואר

ג01    שוחט מן       העורף

ירו1   שוחט מן הצואר       הוי אומר לא נתנו  המצות  אלא לצרף בהם

או3    שוחט מן הצואר       הוי אומר לא נתנו  המצות  אלא לצרף בהן

או51   שוחט מן הצואר       הוי אומ' לא נתנו  המצוות אלא לצרף בהן

ששון   שוחט מן הצואר       הרי או'  לא ניתנו המצות  אלא לצרף בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ               וכל   כך למה       מגן הוא לכל החוסים

וטי               וכל   כך למה       מגן הוא לכל החוסים

פירק              וכל   כך למה       מגן הוא לכל החוסים

מינ    את הבריות  וכל   זה למה בשביל מגן הוא     לחוסים

פריז              וכל   כך למה       מגן הוא לכל החוסים

דפוס              וכל   כך למה שנאמר מגן הוא לכל החוסים

ג4                <...>                      לכל החסים

ג01               וכל   כך למה       מגן הוא     לחסים

ירו1   את הבריות  וכל   כך למה       מגן הוא לכל החוסים

או3    את הבריות  וכל   כך למה בשביל מגן הוא לכל החוסים

או51      הביריות וכ"כ     למה       מגן הוא לכל החו?ס?ים

ששון   את הבריו'  וכ"כ     למה בשביל מגן הוא לכל החוסים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו בשביל מגן הוא לכל החוס' בו אמ'   ר'    יודן בר'  שמעון

וטי    בו                            א'    ר'    יודן בר   שמעון

פירק   בו                            א'    ר'    יודן בר'  שמעון

מינ    בו                            ור'   ברכיה ור'  חלבו בשם

פריז   בו                            א"ר         יודן בר'  שמע'

דפוס   בו                            אמר   ר'    יודן בר'  שמעון

ג4     בו                            א'    ר'    יודן בן   שמעון

ג01    בו                            א'    ר'    יודן בר   שמעון

ירו1   בו                            א"ר         יודן בר'

או3    בו                            א"ר         יודן

או51   בו                            <...>

ששון   בו                            א"ר         יודן ברבי

--------------------------------------------------------------------

לונ                        בהמות וליויתן הן      קניגין

וטי                        בהמות ולויתן  הן   הן קיניגין

פירק                       בהמות ולויתן  ה?ן?    קיניגין

מינ    ר' שמואל בר נחמן    בהמות ולויתן  הן      קטגין

פריז                       בהמות ולויתן  הם      קניגון

דפוס                    כל בהמות ולויתן  הן      קניגין

ג4                         בהמות ולויתן  הן      קניגין

ג01                        בהמות ולויתן  הן      קיניגין

ירו1                       בהמות ולויתן  הם   הם קיניגין

או3                        בהמות ולויתן  הם   הם קניגין

או51                             לו?י?תן ?הם?    קניגון

ששון                       בהמות ולויתן  הן   הם קניגין

--------------------------------------------------------------------

לונ    של צדיקים   לעתיד לבוא          וכל מי שלא ראה קיניגין

וטי       שלצדיקים לעתיד לבוא          וכל מי שלא ראה קיניגין

פירק   של צדיקים   לעתיד לבא           וכל מי שלא ראה קיניגין

מינ    של צדיקים   לעתיד לבא   אבל         מי שלא ראה קטגין

פריז   של צדיקים   לעתיד לבא           וכל מי שלא ראה קניגון

דפוס   של צדיקים   לעתיד לבא           וכל מי שלא ראה קניגין

ג4        שלצדיקים <...  ..>לא         ראה            כניגין

ג01                לעתיד לבא   לצדיקים כל  מי שלא ראה קניגין

ירו1   של צדיקים   לעתיד לבא           וכל מי שלא ראה קיניגין

או3    של צדיקים   לעתיד לבא           וכל מי שלא ראה קניגין

או51   של צדיקים   לעתיד לבוא          וכל מי שלא ראה קניגון

ששון   של צדיקים   לעתיד לבא           וכל מי שלא ראה קניגין

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלאומ'        בעולם הזה      זוכה לראותן      לעולם

וטי       שלאומות העולם בעולם הזה      זכה  לראותן      לעולם

פירק   של אומות   העולם בעולם הזה      זוכה לראותן      לעולם

מינ    של אומות   העולם בעולם הזה      זוכה לראותן      לעתיד

פריז   של אומות   העול' בעולם הזה      זוכה לראותן      לעולם

דפוס   של אומות   העולם בעולם הזה      זוכה לראותם      לעולם

ג4                      בעולם הזה עתיד      לראותה

ג01                     בעולם הזה עתיד      לראותן

ירו1   של א"ה                          זוכה ורואה  אותן לעתיד

או3    של א"ה                          זוכה ורואה  אותם לעתיד

או51   של אומות   העולם בעה"ז          זוכה ורואה  אותם לעתיד

ששון   של אומו'   העו'                 זוכה ורואה  אותן לעתיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    הבא  כיצד        הן משחטין בהמות נותן

וטי    הבא  כאיזה    צד הן נשחטין       נותן           קרניו

פירק   הבא  כיצד        הן נשחטין בהמות נותן

מינ    לבא  וכיצד          נשחטין בהמות נותן           בקרניו

פריז   הבא  כיצד        הם נשחטים בהמות ניתן

דפוס   הבא  כיצד        הם נשחטי' בהמו' נותן

ג4          כיצד        הן נשחטין בהמות <...>

ג01         כיצד        הם שוחטים בהמות נותן

ירו1   לבא  וכיצד       הם נשחטי' בהמות       יהיב ליה

או3    לבוא ובאי  זה צד הן נשחטין בהמו'       יהיב ליה

או51   לבוא כיצד        הם נשחטין בהמות נותן

ששון   לבא  ובאי  זה צד הן נשחטין             יהיב ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לליויתן בקרניו      ונוחרו                 וליויתן נותן

וטי    בליויתן             ונוחרו                 לויתן

פירק   ללויתן  בקרניו             וקורעו          ולויתן  נותן

מינ    לויתן               ונוחרו                 לויתן

פריז   ללויתן  בקרניו             וקורעו          לויתן   ניתן

דפוס   ללויתן  בקרניו             וקורעו          ולויתן  נותן

ג4                     שלו ונוחרו                 ולויתן  נותן

ג01    ללויתן  בקרניו      ונוחרו                 ולויתן  נותן

ירו1           בקרנתיה                   ובזע ליה ללויתן  לויתן

או3            בקרנתיה                   ובזע ליה ללויתן  לויתן

או51   ללויתן  בקרניו             וקורעו          לויתן   נותן

ששון           בקרנתיה                   ובזע ליה ללויתן  לויתן

--------------------------------------------------------------------

לונ                   לבהמות בסנפיריו                       וקורעו

וטי    אוחזו          לבהמות                         ושוחטו

פירק                  לבהמות בסנפיריו     ונוחרו

מינ    אוחז  בסנפיריו בהמו'                          ושוחטו

פריז                  לבהמות בסנפיריו     ונו?ה/ח?רו

דפוס                  לבהמות בסנפיריו     ונוחרו

ג4                    לבהמות בסנפירין שלו            ושוחטו

ג01                   לבהמות בסנפיריו                       וקורעו

ירו1   אוחז  בסנפיריו בהמות                          ושוחטו

או3    אוחז  בסנפיריו בהמות                          ושוחטו

או51                  לבהמות בסנפירו      ונותרו

ששון   אוחז  בסנפיריו בהמות                          ושוחטו

--------------------------------------------------------------------

לונ    והצדיקין א'     וזו         שחיטה כשירה   היא    ולא כך

וטי                    וכי         שחיטה         היא זו

פירק   והצדיקים אומ'   זו  (שהיתה) שחיטה כשירה   היא    ולא

מינ                    וכי         שחיטה         היא זו

פריז   וחכמי'   או'    זו          שחיטה כשיר[ה] היא    ולא כך

דפוס   וחכמים   אומרי' זו          שחיטה כשרה    היא    ולא כך

ג4     והצדיקים <...>              שחיטה כשירה          לא  כן

ג01    והצדיקים אומ'   זו          שחיטה כשרה           לא  כן

ירו1                   וזו         שחיטה         היא    לא  כך

או3                    וזו         שחיטה         היא    לא  כך

או51                   וזו         שחיטה         היא    ולא כך

ששון                   וזו         שחיטה         היא    לא  כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    תנינן   תמן הכל   שוחטין ובכל שוחטין ולעו'  שוחטין

וטי

פירק   כדתנינן     הכל   שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין

מינ

פריז   תנינן       הכל   שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין

דפוס   תנינן       הכל   שוחטי' ובכל שוחטין ולעולם שוחטי'

ג4     תנינן       לעולם שוחטין והכל שוחטין ובכל   שוחטין

ג01    תנינן       <...> שוחטים ובכל שוחטים ולעולם שוחטים

ירו1   תנינן       הכל   שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטים

או3    תנינן       הכל   שוחטין ובכל שוחטין

או51   תנינן       הכל   שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין

ששון   תנינן       הכל   שוחטין ובכל שוחטי' ולעולם שוחטי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חוץ   ממגל קציר והמגירה והשינים והצפורן           מפני

וטי

פירק   חוץ   ממגל קציר והמגירה והשינים והצפורן           מפני

מינ

פריז   חוץ   ממגל קציר והמגירה         והצפורן   והשינים מפני

דפוס   חוץ   ממגל קצי' והמגר'  והשני'                    מפני

ג4     <...>           וממגירה ומשינים ומצפורן           מפני

ג01    חוץ   ממגל קציר והמגירה והשינים והצפורן           <..>ני

ירו1   חוץ   ממגל קציר ומגרה   והשינים והציפורן          מפני

או3    חוץ   ממגל קציר והמגרה  והשינים והציפורין         מפני

או51   חוץ   ממגל קציר והמגרה  והשנים  והצפורן           מפני

ששון   חוץ   ממגל קציר והמגרה  והשנים  והצפורן           מפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהן חונקין     אמ'  ר' אבה  בר   כהנא   אמ' הקב"ה

וטי                   א'   ר' אבה  בר   כהנא   אמר הקב"ה

פירק   שהן חונקין     אמ'  ר' אבא  בר   כהנא   אמ' הקב"ה

מינ               אלא אמ'     אבא  בר   כהנא   אמ' הקב"ה

פריז   שהן חונקין     א"ר     אבא  בר   כהנא   א'  הקב"ה

דפוס   שהן חונקין     אמ'  ר' אבין בר   כהנא   אמ' הקב"ה

ג4     שהן חונקין     א'   ר' אבא  ב<.. ..>הנא

ג01    שהן חונקים     א'   ר' אבא  בר   כהנה             כי

ירו1   שהם חונקין     אמ'  ר' אבא  בר   כהנא             חדוש

או3        חונקין     א"ר     אבא  בר   כהנא             חדוש

או51   שהן חונקין     [א'] ר' אבא  בר   כהנא   אמר הב"ה  חידוש

ששון   שהן חונקין     אמ'  ר' אבא  בר   כהנא             חדוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורה  חדשה                          מאתי תצא     וחידוש

וטי    התורה                               מאתי תצא     וחידוש

פירק   תורה  חדשה                          מאתי תצא     וחידוש

מינ    תורה                                מתי  תצא     חידוש

פריז   תורה  חדשה                          מאתי תצא     וחידוש

דפוס   תורה  חדשה                          מאתי תצא     חדוש

ג4     תורה  <...>                                      חידוש

ג01    תורה                                מאתי תצא     חידוש

ירו1   תורה        אני מוציא דכתי' כי תורה מאתי תצא     חדוש

או3    תורה        אני מוצא  דכתי' כי תורה מאתי תצא תצא חדוש

או51   תורה        אני מוצא  דכתיב כי תורה מאתי תצא     חידוש

ששון   תורה        אני מוציא דכתי' כי תורה מאתי תצא     חדוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורה מאיתי תצא     ר'  ברכ'  בש'  ר' יצחק

וטי    תורה מאתי  תצא     רבי ברכיה בשום ר' יצחק

פירק   תורה מאתי  תצא     ר'  ברכיה בשם  ר' יצחק

מינ    תורה מתי   תצא א"ר     ברכיה

פריז   תורה מאתי  תצא     ר'  ברכיה בשם  ר' יצחק

דפוס   תורה מאתי  תצא אמר ר'  ברכיה בשם  ר' יצחק

ג4     תורה מאתי  תצא     ר'  ברכיה בשם  ר' סימון א'     הקב"ה

ג01    תורה מאתי  תצא     ר'  ברכיה בש'  ר' יצחק  א'  א' הקב"ה

ירו1   תורה מאתי  תצא     ר'  ברכיה בשם  ר' יצחק  אמר

או3    תורה מאתי  יצא     ר'  ברכיה בש"ר    יצחק  אמ'

או51   תורה מאתי  יצא     ר'  ברכיה בש"ר    יצחק  אמ'

ששון   תורה מאתי  תצא     ר'  ברכיה בש"ר    יצח'  אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אריסטטון  גדול  עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו צדיקים

וטי    אריסטון   גדול  עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו צדיקים

פירק   אריסטון   גדול  עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו הצדיקים

מינ    אריסטון   גדול  עתיד הקב"ה לעתיד לעבדיו צדיקים

פריז   אריסטוון  גדול  עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו הצדיקים

דפוס   אריסטוון        עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו הצדיקים סעודה

ג4     אריסט<..> <...>                         לצדיקים

ג01    אריסטון   גדול  יש                      לצדיקים מותקן

ירו1   כבוד      גדול  עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו הצדיקים

או3    ארסטון    גדול  עתיד הקב"ה לעשות        לצדיקים

או51   ארסטון    גדול  עתיד הב"ה  לעשות        לצדיקים

ששון   ארסטון    גדול  עתיד הב"ה  לעשות        לצדיקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ         לעתיד לבוא וכל מי שלא אכל נבילות וטרפות

וטי         לעתיד לבוא וכל מי שלא אכל נבלות  וטרפות

פירק        לעתיד לבא  וכל מי שלא אכל נבילות וטריפות

מינ         לעתיד לבא  כי  מי שלא אכל נבילות וטריפו'

פריז        לעתיד לבא  וכל מי שלא אכל נבילות וטרפות

דפוס        לעתיד לבא  וכל מי שלא אכל נבלות

ג4          לעתיד לבא  וכל מי שלא אכל נבלות  וטרפות

ג01    אצלי לעתיד לבא  כל  מי שלא אכל נבלות  וטרפות

ירו1        לעתיד לבא  וכל מי שלא אכל                שקצים ורמשים

או3         לעתיד לבא  וכל מי שלא אכל                שקצים ורמשים

או51        לעתיד לבוא וכל מי שלא אכל נבילות וטרפות

ששון        לעתי' לבא  וכל מי שלא אכל                שקצים ורמשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעולם הזה      זוכה לאכל               בעולם הבא

וטי    בעולם הזה      זכה  לאכל  ממנו         לעולם הבא

פירק   בעולם הזה      זוכה לאכול ממנו         לעתיד לבא

מינ    בעולם הזה      זוכה לאכול הימנו        לעתיד לבא

פריז   בעולם הזה      זוכה       ממנו         לעתיד לבא

דפוס   בעולם הזה      זוכה             לראותו לעולם הבא

ג4     בעולם הזה עתיד <...                    ..>ע'

ג01    בעולם הזה עתיד      לאכל  ממנו

ירו1   בעה"ז          זוכה לאכל  ממנו         לעולם הבא

או3    בעה"ז          זוכה לאכל  הימנו        לעה"ב     שנא'

או51   בעה"ז          זוכה             לראותו לעה"ב

ששון   בעה"ז          זוכה לאכול ממנו                   שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד          חלב  נבלה  וחלב  טרפה  יעשה לכל מלאכה

וטי    הדא  היא דכת' וחלב נבלה  וחלב  טרפה  יעשה לכל מלאכה ואכל

פירק   הדהי     דכ'  וחלב נבילה וחלב  טריפה יעשה לכל מלאכה ואכל

מינ    הה"ד          חלב  נבילה וחלב  טריפה יעשה לכל מלאכה ואכל

פריז   הה"ד          וחלב נבילה וחלב  טרפה  יעשה לכל מלאכה ואכל

דפוס   הה"ד          וחלב נבלה              יעשה לכל מלאכה ואכ?ו/י?ל

ג4                   וחלב נב<.. ..>לב טרפה  גו'

ג01    שנ'           וחלב נבלה        טרפה  יע'  ל'  מ'    ואכל

ירו1   שנא'          וחלב נבלה  וחלב  טרפה  יעשה לכל מלאכה ואכול

או3                  וחלב נבלה  וחלב  טרפה  יעשה לכל מלאכה ואכל

או51   הה"ד          חלב  נבלה  וחלב  טרפה  יעשה לכל מלאכה ואכל

ששון                 וחלב נבלה  וחלב  טרפה  יעשה לכל מלאכה ואכול

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    בשביל       שתאכלו

וטי    לא תאכלוהו                      בשביל       שתאכלו

פירק   לא תאכלוהו                      בשביל       שתאכלו

מינ    לא תאכלוהו                      בשביל       שתאכלוהו

פריז   לא תאכלהו                       בשביל       שתאכלו

דפוס   לא תאכלוהו                      בשביל       שתאכלו

ג4                                     בשביל       שתאכלו   מאריסטון

ג01    לא תאכלוהו                      בשביל       שתאכלו   מאריסטון

ירו1   לא תאכלוהו לא תאכלוהו בעולם הזה כדי   שתזכו לאכול

או3    לא            תאכלוהו בעה"ז     כדי   שתזכו לאכל

או51   לא תאכלוהו                      בשביל       שתאכלו

ששון   לא תאכלוהו לא תאכלוהו בעה"ז     כדי   שתזכו לאכול

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ממנו  לעתיד לבוא לפיכך       משה מזהיר

וטי                    ממנו  לעתיד לבוא לפיכך       משה מזהיר

פירק                   ממנו  לעתיד לבוא לפיכך       משה מזהיר

מינ                          לעתיד לבא  לפיכך מזהיר משה

פריז                   ממנו  לעתיד      לפיכך       משה מזהיר

דפוס                   ממנה  לעתיד לבא  לפיכך       משה מזהיר

ג4          שהוא מותקן <...>

ג01    גדול שהוא מותקן אצלי  לעתיד לבא

ירו1                   ממנו  לעה"ב      לפיכך       משה הזהיר

או3                    הימנו לעה"ב      לפי'        משה מזהיר

או51                   ממנה  לעתיד לבוא לפי'        משה מזהיר

ששון                   ממנו  לעה"ב      לפי'        משה מזהיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    את יש'    וא'   להן זאת החיה אש' תאכלו

וטי    את יש'    ואמ'  להן זאת החיה אשר תאכלו וגו'

פירק   את ישר'   ואומ' להן זאת החיה אשר תאכלו

מינ       לישראל ואומ' להן זאת החיה אשר תאכלו מכל  הבהמה אשר על

פריז      לישראל ואמ'  להם זאת החיה אשר תאכלו

דפוס      לישראל ואומר להם זאת החיה אשר תאכלו

ג4 

ג01

ירו1      לישראל ואומר להם זאת החיה אשר תאכלו

או3       לישראל ואומר     זאת החיה אשר תאכלו וגו'

או51      לישר'  ואומ'     זאת החיה אשר תאכלו

ששון      ליש'   ואמ'      זאת החיה אשר תאכלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    הארץ

פריז

דפוס

ג4          תני  ר' חייא זאת החיה אשר תאכלו מלמד שהיה משה אוחז

ג01         תני  ר' חייה זאת החיה           מלמד שהיה משה נוטל

ירו1        תני  ר' חייא                    מלמד שהיה משה אוחז

או3         תני  ר' חייא                    מלמד שהיה משה אוחז

או51        תאני ר' חייא                    מלמד שהיה משה אוחז

ששון        תני  ר' חייא                    מלמד שהיה משה אוחז

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4              בחיה <...>

ג01    את       החיה       ומראה אותה לישראל  ואו'  להם

ירו1   בכל      חיה  וחיה  ומראה להם  לישראל  ואומר להם

או3    כל  מיני חיה  וחיה  ומראה להם          ואומר להם

או51   כל  מיני חיה  [וחיה ומראה להם  לישראל] ואומר להם לישראל

ששון   בכל      חיה  וחיה  ומראה להם  ליש'    ואו'  להם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    זו  חיה אכולו וזו אל תאכלו את אלה תשקצו אילו שקיצו ואילו

ירו1   זה      תאכלו וזה לא תאכלו

או3    זה      תאכלו וזה לא תאכלו

או51   זה      תאכלו וזה לא תאכלו

ששון   זאת     תאכלו וזה לא תאכלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    אל תשקצו וזה לכם הטמא זה טמא וזה אינו <...> נא' זאת החיה

ירו1

או3

או51

ששון