לונ    {ב}                                  אשא דעי  למרחוק ולפע'

וטי    {ב}                                  אשא דיעי למרחוק ולפועלי

מינ    {ב}                                  אשא דעי  למרחוק ולפועלי

פריז   {ב}           אשה   כי   תזריע  הה"ד אשא דעי  למרחוק ולפועלי

דפוס   {ב} דבר   אחר אשה   כי   תזריע  הה"ד אשא דעי  למרחוק ולפועלי

ג4     {ב}           אש?ה? (?כי תזריע? ...)     דעי  למרחוק

ג01    {ב}                                  אשא דעי  למרחוק ולפעלי

ירו1   {ב} פתיחה                            אשא דעי  למרחוק ולפועלי

או3    {ב} פתיחה                            אשא דעי  למרחוק ולפועלי

או51   {ב} פתיחה                            אשא דעי  למרחוק

ששון   {ב} פתיחה                            אשא דעי  למרחוק ולפועלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתן  צדק  אמ'   ר'  מאיר הפסוק הזה משמיט שתי  לשונות

וטי    אתן  צדיק אמ'   רבי מאיר הפסוק הזה משמיש שני  לשונות

מינ    אתן  צדק  א"ר       מאיר הפסוק הזה משמש  בשני לשונות

פריז   אתן  צדק  א"ר       מאיר הפסוק הזה משמש  שתי  לשונות

דפוס   אתן  צדק  אמר   ר'  מאיר הלשון הזה משמש  שתי  לשונות

ג4               א'    ר'  מאיר הלשון הזה משתמש שני  דברים

ג01    <...      ..>תי                               לשונות

ירו1   אתן  צדק  אר"מ           הפסוק הזה משמש  בשתי לשונות

או3    אתן  צדק  אר"מ           הפסוק הזה משמש  בב'  לשונות

או51        וגו' אר"מ           הפסוק הזה משמש  בשתי לשונות

ששון   אתן  צדק  אר"מ           הפסו' הזה משמש  ב'   לשונות

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשון     שירה ולשון זכר לשון            שירה על שבחן

וטי    לשון     שירה ולשון זכר לשון            שירה על שבחן

מינ    לשון     שירה ולשון זמר לשון            שירה על שלותן

פריז   לשון     שירה ולשון זכר לשון            שירה על שבחן

דפוס   לשון     שירה           לשון  דבר  לשון שירה על שבחן

ג4     לשון     שירה ולשון זמר <...>                על שלותן

ג01    לשון     שירה ולשון זמר מזמר                 על שלוותן

ירו1   לשון                זמר                      על שלותן

או3    לשון אחד                                     על שלותן

או51   לשון                זמר                      על שלותן

ששון   לשון                זמר ולשון אומר           על שלותן

--------------------------------------------------------------------

לונ         שלצדיקים ולשון זכר                 על  מפלתן

וטי         שלצדיקים ולשון זכר                 על  מפלתן

מינ    של   צדיקים   לשון  זמר                 על  מפלתן של

פריז   של   צדיקים   ולשון זכר                 על  מפלתן של

דפוס   של   צדיקים   לשון  דבר                 על  מפלתן של

ג4          שלצ'                     ואו' שירה על  מפלתן

ג01    <...

ירו1   של   צדיקי'   ולשון אחר                 על  מפלתן של

או3    של   צדיקים   ולשון א'                  על  מפלתן של

או51        שלצדיקים ולשון א()[?ח?ר]           על  מפלתן של

ששון   של   צדיקי'         זמר                 ועל מפלתן של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלרשעים         ואמר  על הרחוקים                  שנתקרבו

וטי    שלרשעים         ואמר  על הרחוקים                  שנתקרבו

מינ    רשעים           ואומ' על הרחוקים                  שנתקרבו

פריז   רשעים           ואמר  על הרחוקים                  שנתקרבו

דפוס   רשעים   למרחוק  נאמ'  על הרחוק                    שנקרבו

ג4     שלרשעים         אומ'  על הרחקים             ש?נ'? קרבו

ג01    ..>עים          ואומר על רחוקים                   שנתקרבו

ירו1   רשעים           או    על רחוקים                   שנתקרבו

או3    רשעים                 על רחוקים                   שנתקרבו

או51   רשעים   (למרחוק נאמ'  על רחוקים) [על קרובים ש..]  שנתקרבו

ששון   רשעי'           אומר             על  קרובי  []    שנתרחקו

--------------------------------------------------------------------

לונ         אתן   צדק לפועלי לפועלי   אתן צדק אמ' ר'  נתן

וטי         אתן       צדק    לפעלי    אתן צדק אמ' רבי נתן

מינ    האוי אתן       צדק    לפועלי   אתן צדק א"ר     נתן

פריז        אתן   צדק                         א"ר     נתן

דפוס        אשא   דעי למרחוק ולפועלי  אתן צדק אמר ר'  נתן

ג4     הוי  <...> צדק לפעלי  ולפעלי   אתן צדק א'  ר'  נתן

ג01    הווי אתן   צדק <...

ירו1        אתן       צדק    לפועלי           א"ר

או3         אתן       צדק    לפועלי           א"ר

או51        (אתן      צדק    ו)לפועלי אתן צדק א"ר     (נתן)

ששון        אתן       צדק    לפועלי           א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ            מחשבין        לשמו    שלאבינו   אברהם

וטי            מ()חושבין אנו לשמו של אבינו     אברהם

מינ            מחוטפין   אנו לשמו של אבינו     אברהם

פריז           מחושבין   אנו לשמו של           אברהם אבינו

דפוס           מחשבין        לשמו של           אברהם אבינו

ג4             מחטפין    אנו לשמו    שלאבי<..> אברהם

ג01            ..>חטפים  אנו לשמו    שלאבינו   אברהם

ירו1   יוחנן   מחותנים            על אבינו     אברהם

או3    יוחנן   מחותנים            על           אברהם אבינו

או51   [יוחנן] מחשבים        לשמו של           אברהם אבינו

ששון   יוח'    מחותנין            על           אברהם אבי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו   שבא          מרחוק        הה"ד          ביום השלישי

וטי    אתו   שבא          מרחוק        הדא  היא      ביום השלישי

מינ    אותו  שבא          מרחוק        הה"ד          ביום השלישי

פריז   אותו  שבא          מרחוק        הה"ד          ביום השלישי

דפוס   אותו  שבא          מרחוק        הה"ד

ג4     את<.. ..>בא        מרחוק

ג01    אותו  שבא          מ'           <...

ירו1         שהיה         רחוק  ונתקרב הה"ד     ויהי ביום השלישי

או3          שהיה         רחוק  ונתקרב הה"ד          ביום הג'

או51   אותו  שבא          מרחוק        שנ'

ששון         שהיה  (קרוב) רחוק  ונתקרב הה"ד     ויהי ביום השלישי

--------------------------------------------------------------------

לונ    וישא אברהם את עיניו                     דאמ' ר'  חננא

וטי    וישא אברהם את עיניו                     דאמ' רבי

מינ    ויש' אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק א"ר      חנינא

פריז   וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק דא"ר

דפוס   וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק ואמר ר'  חנינא

ג4                                             א'   ר'  חייא

ג01

ירו1   וישא אברהם את עיניו וגו'

או3    וישא אברהם את עיניו וגו'

או51   וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק דא"ר     חיננא

ששון   וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר פפא מחשבין  אנו לשמו     שלהק'   שהיינו רחוקים   וקרבנו

וטי    בר פפא מחושבין אנו לשמו     שלהקב"ה שהיינו רחוקים   וקירבנו

מינ    בר פפא מחוטפין אנו לשמו  של הקב"ה   שהיינו רחוקים   וקירבנו

פריז      פפא מחושבין אנו לשמו  של הקב"ה   שהיינו רחוקים   וקרבנו

דפוס   בר פפא מחשבין  אנו לשמו  של הב"ה    שהיינו רחוקים   וקרבנו

ג4     בר אבא מחטפין  אנו לשמו     שלהקב"ה שהיינו ?רחו?קים וקירבנו

ג01                       ..>מו    שלהקב"ה שהיינו רחוקים   וקרבנו

ירו1

או3

או51   בר פפא מחשבים  אנו לשמו  של הב"ה    שהיינו רחוקים   וקרבנו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו אמ' ר' חגיי

וטי    לו אמ' ר' חגי

מינ    לו     ר' חגי  בש' ר' יצחק

פריז   לו     ר' חגי                     אמ'

דפוס   לו אמר ר' חגי

ג4     לו     ר' חגי  בשם ר' שמו' בר נח'

ג01    לו     ר' חגי  בש' ר' <...

ירו1          ר' חגי                     אומ' מהו אשא דעי

או3           ר' חגי                     אומ' מהו אשא דעי

או51   לו א"ר    חגי                          מהו אשא דעי

ששון          ר' חגי                     אמ'  מהו אשא דעי

--------------------------------------------------------------------

לונ           דברים      שרחוקים ממנו   מהלך חמש מאות   שנה

וטי           דברים      שרחוקים ממנו   מהלך חמש מאות   שנה היאך

מינ           דברים      שרחוקים ממנו   מהלך חמש מאות   שנה כיצד

פריז          דברים      שרחוקים ממנו   מהלך חמש מאו'   שנה היאך

דפוס          דברים      שרחוקים ממנו   מהלך ה'  מאות   שנה

ג4            דברים  שהן רחוקים  ממך    מהלך חמש מ<..>ת שנה

ג01           ..>ים                     מהלך חמש מאות   שנה

ירו1   למרחוק לדברים שהם רחוקים  ממנו   מהלך חמש מאות   שנה כיצד

או3    למרחוק לדברים שהם רחוקים  [ממנו] מהלך ת"ק        שנה כיצד

או51   למרחוק לדברים שהם רחוקים  ממנו        ת"ק        שנה

ששון   למרחוק לדברי' שהם רחוקי'  ממנו   מהלך ת"ק        שנה באי

--------------------------------------------------------------------

לונ       שהביריות ישינות (?מ?) על מיטותיהן       והקב"ה משיב

וטי       הבריות   ישינות       על מטותיהן        והקב"ה משיב

מינ       הבריות   ישנין        על מטותיהן        והקב"ה משיב

פריז      הבריות   ישינות       על מטותיהן        והקב"ה משום

דפוס      שהבריות  ישנין        על מטותיהן        והקב"ה משיב

ג4        הבר<..   ...>         על ?מ?יטתן        והקב"ה משיב

ג01       הבריות   ישינים       על מ'       <...>

ירו1      הבריות   ישנים        על מטותיהם        והקב"ה משיב

או3       הבריות   ישנים        על מטותיהן        והקב"ה משיב

או51      שהביריות ישנים        על מטותיהן        והב"ה  משיב

ששון   צד הבריות   ישנין        על מטותיהן        והב"ה  משיב

--------------------------------------------------------------------

לונ           רוחות  ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

וטי           רוחות  ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

מינ           רוחות  ומעלה עננים ומזיל טללים ומוריד  גשמים מגדל

פריז          רוחות  ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

דפוס          רוחות  ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

ג4            רוחות  מעלה  עננים מזיל  טללים מורי<.. ..>ים מגד<..>

ג01

ירו1   להם את הרוחות ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

או3    להם את הרוחות ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

או51   להם את הרוחות ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

ששון   להם את הרוחות ומעלה עננים             ומוריד  גשמים ומגדל

--------------------------------------------------------------------

לונ    צמחים  ומנגבן ועורך                            שלחן   בפני

וטי    צמחים  מנגבן  ועורך                            שולחן  לפני

מינ    צמחין  ומנגבן ומדשן       פירות         ועורך  ושולחן לפני

פריז   צמחים  מנגבן  ועורך                            שלחן   לפני

דפוס   צמחים  ומנגבן                           ומעריך שולחן  לפני

ג4     צמ<..>        ומ<..>שן    פרות

ג01

ירו1   צמחים         ומבשל    את הפירות ומנגבן ועורך  שלחן   לפני

או3    צמחי'         ומבשל    את הפירות ומנגבן ועורך  שלחן   לכל

או51   צמחים         ומבשל    את הפירות ומנגבן ועורך  שולחן

ששון   צמחי'         ומבשל    את הפירות ומנגבן ועורך  שולחן  לפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל   אחד ואחד

וטי    כל   אחד ואחד

מינ    כל   אחד ואחד            האוי אתן     לפועלי לפועלי  אתן

פריז   כל   אחד ואחד

דפוס   כל   אחד ואחד

ג4                              הוי  אתן צדק לפע'   ולפ'

ג01                  ועונה חיות הווי אתן צדק לפועלי ולפועלי אתן

ירו1   כ"א      ואחד            הוי                 ולפועלי אתן

או3         אחד ואחד            הוי                 ולפועלי אתן

או51   לכ"א     וא'             הוי                 ולפועלי אתן

ששון   כל   א'  וא'             הוי                 ולפועלי אתן

--------------------------------------------------------------------

לונ              ר'         שמואל בר אוניא  בש'   ר'

וטי              רבי        שמואל בר אינייא בשום  רבי

מינ    צדק       ר'         שמואל בר אינא   בשם   ר'

פריז             ר'         שמו'  בר איניא  בשם   ר'

דפוס       אמר   ר'         שמואל בר אידי   בשם   ר'

ג4               א'   צ' ר' שמואל בר רונה   בשם   ר'

ג01    צדק <...>

ירו1   צדק       א"ר        שמואל בר חיננא  בש"ר

או3    צדק       אר"ש             בר איציא

או51   צדק       א"ר        שמואל בר אויא   [בש"ר

ששון   צדק       אר"ש             בן איציא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחא                               הפסוק הזה     אליהו

וטי    אחא                               הפסוק הזה אמ' אליהוא

מינ    אחא                               הפסוק הזה אם  אליהוא

פריז   אחא                               הפסוק הזה א'  אליהו

דפוס   אחא                               הפסוק הזה אם  אליהו

ג4     <..>א אם מעצמ?ו? א' אלי?פ?<..>    הפסוק הזה

ג01                        אליהוא     את הפסוק הזה

ירו1   אחא                               הפסוק הזה אם  אליהוא

או3                                      הפסוק הזה אם  אליהו

או51   אחא]                              הפסוק הזה אם  אליהוא

ששון                                     הפסוק הזה אם  אליהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרו מאילו        שברו        אין ברוח הקו'  אמרו שבח

וטי    אמרו מאילו        שבח  הוא    אם  ברוח הקודש אמרו שבח

מינ         אמרו   מעצמו שבח  הוא לו ואם ברוח הקודש אמרו שבח

פריז   אמרו מאילו        שבח  הוא    אם  ברוח הקודש אמרו שבח

דפוס   אמרו מאליו        שבח  ואם        ברוח הקדש  אמרו שבחי

ג4                       שבח  הוא לו ואם ברוח הק'   אמרו שבח

ג01                      שבח  הוא לו ואם ברוח <...>

ירו1   אמרו מאליו        שבח  הוא    ואם ברוח הקדש       שבח

או3    אמרו מאליו        שבח  הוא    ואם ברוח הקדש       שבח

או51   אמרו מאיליו       שבח  הוא    ואם ברוח הקדש       שבח

ששון   אמרו מאלו         שבח  הוא    ואם ברוח הקדש       שבחי

--------------------------------------------------------------------

לונ         שבחים        ר'  לוי אמ'   תלת ר' לוי

וטי         שבחיים       ר'  לוי אמר   תלת ר' לוי

מינ    שבחי שבחין        ר'  לוי אמ'   תלת ר' לוי

פריז                 הוא ר'  לוי אמ'   תלת ר' לוי

דפוס        שבחים        ר'  לוי אמר   תלת

ג4     שבחי <..>בחים     א"ר לוי <...>

ג01

ירו1        שבחים        ר'  לוי אמ'   תלת

או3         שבחים        ר'  לוי אמ'   תלת

או51        שבחים    הוא ר'  לוי אמ'   תלת

ששון        שבחים        ר'  לוי אמ'   תלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' בנוהג שבעולם מפקיד אדם          אצל חיברו אנקיא

וטי    אמר בנוהג שבעולם מפקיד אדם          אצל חבירו אנקיא

מינ    אמ' בנוהג שבעולם מפקיד אדם          אצל חבירו ארנקי של

פריז   א'  בנוהג שבעולם מפקיד אדם          אצל חבירו אנקיא של

דפוס       בנוהג שבעולם מפקיד אדם          אצל חבירו ארנקי של

ג4               שבעולם       אדם    מפקיד אצל חברו  לטרא

ג01              שבעולם       אדם אם הפקיד אצל חבירו <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלכסף בחשיי      ומחזיר לו       ליטרא    שלזהב בפרהסיא

וטי    שלכסף בחשיי      ומחזיר לו       ליטרא של זהב   בפרהסיא

מינ    כסף   בחשאי      ומחזיר לו       ליטר' של זהב   בפרהסיא

פריז   כסף   בחשאי      ומחזיר לו       ליטרא של זהב   בפרהסיא

דפוס   כסף   בחשאי      ומחזיר לו       ליטרא של זהב   בפרהסיא

ג4     שלכסף בחשיי והוא מחזיר  לו <...> ליטרא    זהב   בפרהסיה

ג01                                              שלזהב בפרהסייה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינו  מחזיק לו טובה כך    הקב"ה  מפקידין לו  הביריות

וטי    אינו  מחזיק לו טובה כך    הבריות מפקידין אצל הקב"ה

מינ    אינו  מחזיק לו טובה כך    הבריות מפקידין

פריז   אינו  מחזיק לו טובה כך כל הבריות מפקידין אצל הקב"ה

דפוס   אינו  מחזיק לו טובה כך    הקב"ה  מפקידין לו  הבריות

ג4     אינו  מחזיק לו טובה כך    הבריות מפקידין אצל הקב"ה

ג01    <...> מחזיק לו טובה כך    <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    טיפה              שלכלנית             בחשיי  והקב"ה מחזיר

וטי    טיפה              שליבלנית            בחשיי         ומחזיר

מינ    טיפה           של בלונית              בחשאיי והקב"ה מחזיר

פריז   טיפה           של ?לובלובות/לוכלוכות? בחשאי         ומחזיר

דפוס   טפה            של לכלוכית             בחשאי  והקב"ה מחזיר

ג4     טיפה <...> אחת    שלבלונית                   והוא   מחזיר

ג01                      בלונית                     והקב"ה מחזיר

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    להן נפשות שלימות משובחות       בפרהסיא  ואין זה שבח הוי

וטי    לו  נפשות שלימות משובחות       בפרהסייא ואין זה שבח הוי

מינ    להן נפשות שלימות משובחות       בפרהסיא  אין  זה שבח האוי

פריז   לו  נפשות שלימות               בפרהסיא  ואין זה שבח הוי

דפוס   להם נפשות        משובחות שלמות בפרהסיא  ואין זה שבח הוי

ג4     להן נפשות שלמות                                     הוי

ג01    להם נפשות שלימות <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אתן צדק לפועל' ולפועלי אתן צדק

וטי                       אתן צדק לפעלי  ולפעלי  אתן צדק

מינ                       אתן צדק לפועלי לפועלי  אתן צדק

פריז                      אתן צדק לפועלי ולפועלי אתן צדק

דפוס       אשא דעי למרחוק                ולפועלי אתן צדק

ג4     או'                אתן צדק לפ'    לפ'     א'  צ'

ג01

ירו1

או3                                                      ר'

או51                                                     ר'

ששון                                                     ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1           אם   אדם חבוש בבית האסורים בא אחר והשיח עמו אינו

או3    לוי אמ' אם   אדם חבוש בבית האסורין בא א'  והשיח עמו אינו

או51   לוי אמר [אם] אדם חבוש בבית האסורין בא אחד והשיח עמו אינו

ששון       אמ' אם   אדם חבוש בבית האסורין בא א'  והשיח עמו אינו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   ראוי להחזיק לו טובה והולד הזה נתון במעי אמו והקב"ה

או3    ראוי להחזיק לו טובה והולד הזה נתון במעי אמו והקב"ה

או51   ראוי להחזיק לו טובה והולד הזה נתון במעי אמו והב"ה

ששון   ראוי להחזיק לו טובה והולד     נתון במעי אמו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          ר'  לוי אמ'

וטי                                          רבי לוי אמר

מינ                                          ר'  לוי או'

פריז                                         ר'  לוי אמ'

דפוס                                         ר'  לוי אמר

ג4                                           א"ר לוי <...>

ג01

ירו1   משמרו שלא יעשה מוזר או סנדל  או חתיכה ר'  לוי אמ'

או3    משמרו שלא יעשה מוזר או סנדל  או חתיכה ר'  לוי אמ'

או51   משמרו שלא יעשה מוזר או חתיכה או סנדל  ר"ל     אמ'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    חורי  ר'  לוי אמ' בנוהג שבעולם אדם         חבוש בבית

וטי    אוחרי רבי לוי אמר בנוהג שבעולם אדם         חבוש בבית

מינ    אוחרי ר'  לוי אמ' בנוהג שבעולם אדם         חבוש בבית

פריז                     בנוהג שבעולם אדם         חבוש בבית

דפוס   אוחרי             בנוהג שבעולם אדם         חבוש בבית

ג4                       בנוהג שבעו'  אדם אם יהיה חבוש בבית

ג01                                       אם יהיה חבוש בבית

ירו1   אחרי                           אדם         חבוש בבית

או3    אוחרי                          אדם         חבוש בבית

או51   אחרי                           אדם         חבוש בבית

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    האסורים      ואין כל    בריה          משגחת עליו בא  אחד

וטי    האסורים      ואין כל    ברייה (יכולה) משגחת עליו בא  אחר

מינ    האיסורין     ואין כל    בריאה         משגחת עליו ובא אחד

פריז   האיסורין     ואין כל    בריה          משגחת עליו בא  אחד

דפוס   האסורין      ואין כל    בריה          משגחת עליו בא  אחד

ג4     האיסורין כמה ואין       ביריה         משגחת עליו בא  אחד

ג01    האסורים  כמה ואין <...>

ירו1   האסורי'                                          בא  חבירו

או3    האסורין                                          בא  חבירו

או51   האסורין                                          בא  חבירו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    והדליק לו שם נר     ואינו      מחזיק  לו טובה כך

וטי    והדליק לו שם נר     ואינו      מחזיק  לו טובה כך

מינ    והדליק לו    נר  שם איני       מחזיק  לו טובה כך

פריז   והדליק לו שם נר     ואינו      מחזיק  לו טובה כך

דפוס   והדליק לו שם נר     אינו       מחזיק  לו טובה כך

ג4     והדליק לו את הנר    אינו       מחזיק  לו טובה כך

ג01                        אינו       מחזיק  לו טובה

ירו1   והדליק לו את הנר    אינו  ראוי להחזיק לו טובה

או3    והדליק לו את הנר    אינו  ראוי להחזיק לו טובה

או51   והדליק לו את הנר    אינו  ראוי להחזיק לו טובה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          הולד  שחי  במעי אמו

וטי          הוולד שרוי במעי אמו

מינ          הולד  נותן במעי אמו                     ט'    חדשים

פריז         הולד  שרוי במעי אמו

דפוס   הקב"ה הולד  שרוי במעי אמו

ג4           הולד  חבוש בבית האיסורין בת<.. ...> אמו <...> ?ח?דשים

ג01

ירו1         והולד נתון במעי אמו      במקום חשך

או3          והולד נתון במעי אמו      במקום חשך

או51         והולד נתון במעי אמו      במקום חשך

ששון                                  במקום חשך

--------------------------------------------------------------------

לונ    והקב"ה מאיר  לו שם נר והוא      שאיוב      אמ'  בהלו

וטי    והקב"ה מאיר  לו שם    והוא      שאיו(ם)[ב] או'  בהלו

מינ    והקב"ה מאיר  לו שם    והוא      שאיוב      אמ'  בהילו

פריז   והקב"ה מאיר  לו שם    והוא שא'  איוב            בהלו

דפוס          ומאיר לו שם נר הא        שאיוב      אומר בהלו

ג4     והקב"ה מאיר  לו       הוא       שאיוב      או'  בהלו

ג01                          היא       שאיוב      או'  בהלו

ירו1   והקב"ה מאיר  לו       הוא       שאיוב      אומ' בהלו

או3    והקב"ה מאיר  לו       הוא  שאמ' איוב            בהלו

או51   והב"ה  מאיר  לו       הוא  שאמ' איוב            בהלו

ששון   והב"ה  מאיר  לו       הוא  שאמ' איוב            בהלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    נרו   עלי ראשי                            לאורו  אלך חשך

וטי    נרו   עלי ראשי                            ולאורו אלך חשך

מינ    נרו   עלי ראשי                            לאורו  אלך חשך

פריז   נרו   עלי ראשי                            לאורו  אלך חשך

דפוס   נרו   עלי ראשי

ג4     נרו   עלי ראשי גו'  מי מאיר ?מ?<..> הקב"ה לאורו  אלך חשך

ג01    <...>

ירו1   נרו   עלי ראשי וגו'

או3    נרו   עלי ראשי וגו'

או51   נרו   עלי ראשי                            לאורו  אלך חשך

ששון   נרו   עלי ראשי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואין זה שבח הוי          אתן צדק לפועלי ולפועלי אתן צדק

וטי    ואין זה שבח הוי          אתן צדק לפעלי  ולפעלי  אתן

מינ    אין  זה שבח האוי         אתן צדק לפעלי  לפעלי   אתן צדק

פריז   ואין זה שבח הוי          אתן צדק לפועלי ולפועלי אתן צדק

דפוס   אין  זה שבח הוי  פועלי   אתן צדק

ג4                 הוי          אתן צ'  ל'             א'

ג01

ירו1   אין  זה שבח הוי  ולפועלי אתן צדק

או3    אין  זה שבח הוי  ולפועלי אתן צדק

או51   אין  זה שבח הוי                         ולפועלי אתן צדק

ששון   אין  זה שבח הוי                         ולפועלי אתן צדק

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  לוי אמ'  חורי              בנוהג שבעולם אדם

וטי    ר'  לוי א'   אוחרי רבי לוי אמ' בנוהג שבעולם אדם

מינ    ר'  לוי אמ'  אוחרי ר'  לוי אמ' בנוהג שבעולם אדם

פריז   ר'  לוי אמ'  אוחרי             בנוהג שבעולם אדם

דפוס   ר'  לוי אמר  אוחרי             בנוהג שבעולם אדם

ג4     ר'  לוי                        בנוהג שבעו'  אדם אם

ג01                                                    אם

ירו1   ר"ל     אומ' אחרי                           אדם

או3    ר'  לוי אמ'  אוחרי                          אדם

או51   ר"ל     אמר  אחורי                          אדם

ששון   ר'  לוי אמ'  אוחרי                          אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ         חבוש בבית האסורים      ואין     ביריה משגחת עליו בא

וטי         נחבש בבית האסורים      ואין  כל ברייה משגחת עליו בא

מינ         חבוש בבית האיסורין     ואין  כל בריאה משגחת עליו ובא

פריז        נחבש בבית האיסורין     ואין  כל ברייה משגחת עליו בא

דפוס        חבוש בבית האסורין      ואין  כל בריה  משגחת עליו בא

ג4     יהיה חבוש בבית האיסורין כמה ואין     ביריה משגחת עליו בא

ג01    יהיה חבוש בבית האסורים  כמה <...>

ירו1        חבוש בבית האסורי'                                בא

או3         חבוש בבית האסורין                                בא

או51        חבוש בבית האסורין                                בא

ששון        חבוש בבית האסורין                                בא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד והתירו        והוציאו משם ואינו      מחזיק  לו    טובה

וטי    אחר והתיר    עליו והוציאו משם ואינו      מחזיק  לו    טובה

מינ    אחד והתיר    עליו והוציאו משם אינו       מחזיק  לו    טובה

פריז   אחד והתיר    עליו והוציאו משם ואינו      מחזיק  לו    טובה

דפוס   אחד והתירו        והוציאו משם אינו       מחזיק  לו    טובה

ג4     אחד והותר    עליו והוציאו     אינו       נותן   לו    נפשו

ג01                                  אינו       נותן   לו את נפשו

ירו1   א'  וחתר          והוציאו     אינו  ראוי להחזיק לו    טובה

או3    אחד וחתר     לו   והוציאו     אינו  ראוי להחזיק לו    טובה

או51   אחד ו?ה/ח?תר לו   והוציאו     אינו  ראוי להחזיק לו    טובה

ששון   א'  וחתר     לו   והוציאו     אינו  ראוי להחזיק לו    טובה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך   הולד       שרוי       במעי אמו

וטי    כך   הוולד      שרוי       במעי אמו

מינ    כך   הולד       נתון       במעי אמו ט'   חדשים

פריז   כך   הולד       שרוי       במעי אמו

דפוס   כך   הולד       שרוי       במעי אמו

ג4     ?כ?ך הולד       חבוש בתוך  מעי  אמו תשעה חדשים לסוף

ג01    כך   הוולד  הזה      <...>                     סוף

ירו1   כך   הולד       נתון       במעי אמו

או3         והוולד     נתון       במעי אמו

או51        והולד      נתון       במעי אמו

ששון        והוולד     נתון       במעי אמו

--------------------------------------------------------------------

לונ                   והק'       התיר   לו   והוציאו   משם

וטי                   והקב"ה     התיר   עליו והוציאו   משם והתיר

מינ                   והקב"ה     מותיר  עליו ומוציאו   משם

פריז                  והקב"ה     התיר   עליו והוציאו   בשם והתיר

דפוס            ובא   הקדוש  ב"ה והתירו      והוציאו   משם

ג4     תשעה                      חותר   עליו ומוציאו

ג01    תשעה חדש <...>            הותר   לו   ו<..>ציאו

ירו1                  והקב"ה     חותר        ומוציאו

או3                   והקב"ה     חותר        ומוציאו

או51                  והב"ה      מתיר   לו   והוציאו

ששון                  והב"ה      חותר        ומוציאו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אין זה שבח האוי אתן(ל) צדק לפועלי לפועלי אתן צדק וביותר

פריז

דפוס

ג4                                                      וביותר

ג01                                                     וביותר

ירו1                                                    ביותר

או3                                                     וביותר

או51                                                    וביותר

ששון                                                    ואחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם היה זכר        אשה כי תזריע וילדה זכר

וטי    אם היה זכר        אשה כי תזריע וילדה זכר

מינ    אם היה זכר        אשה כי תזריע וילדה זכר

פריז   אם היה זכר        אשה כי תזריע וילדה זכר

דפוס

ג4     אם היה זכר        אשה כי תזריע

ג01    אם היה <...>

ירו1   אם היה זכר   הה"ד אשה כי תזריע וילדה זכר

או3    אם הוא זכר   הה"ד אשה כי תזריע וילדה זכר

או51   אם היה זכר   הה"ד אשה כי תזריע וילדה זכר

ששון   אם הוא זכר   הה"ד אשה כי תזריע