לונ    {ג}

וטי    {ג}

פירק   {ג}

מינ    {ג}

פריז   {ג}

דפוס   {ג} ד"א אשה כי תזריע וילדה זכר הה"ד

ג4     {ג}

ג01    {ג}                            <...>    אבא בר כהנה [פתח]

ירו1   {ג}                            פתיחה ר' אבא    ב"כ  פתח

או3    {ג}                            פתיחה ר' אבא בר כהנא פתח

או51   {ג}                                  ר' אבא בר כהנא פתח

ששון   {ג}                            פתיחה ר' אבא         פתח

--------------------------------------------------------------------

לונ    חיים וחסד עשית עמדי ופק'    שמרה רוחי  ר'   אבא בר

וטי    חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך  שמרה רוחי  רבי  אבה בר

פירק                                    <...>

מינ    חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי  ר'   אבא בר

פריז   חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך  שמרה רוחי  ר'   אבא בר

דפוס   חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך  שמרה רוחי  ר'   אבא בר

ג4     חיים וחסד עשית ע'

ג01    חיים וחסד עשית עמדי ופק'    שמ'  רוחי  <...

ירו1   חיים וחסד עשית עמדי

או3    חיים וחסד עשית עמדי וגו'

או51   חיים וחסד עשית עמדי                    ר'   אבא בר

ששון   חיים וחסד עשית עמדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהנ' אמ' תלת    ר'  אבא בר כהנא אמ' בנוהג שבעולם      אם

וטי    כהנא אמר תלת    רבי אבה בר כהנא אמר בנוהג שבעולם      אם

פירק

מינ    כהנא אמ' תלת    ר'  אבא בר כהנא אמ' בנוהג שבעולם

פריז   כהנא א'  תלת    ר'  אבא בר כהנא א'  בנוהג שבעול'      אם

דפוס   כהנא אמר תלת                        בנוהג שבעולם      אם

ג4                  א' ר'  אבא בר כהנא     בנוהג שבע'   אדם  אם

ג01                                                     ..>ם אם

ירו1                   א"ר אבא    ב"כ      בנוהג שבעולם אדם

או3                    א"ר אבא             בנוהג שבעולם אדם

או51   כהנא אמ' תלת    א"ר אבא בר כהנא     בנוהג שבעולם אדם

ששון                   א"ר אבא בר כהנא     בנוהג שבעולם אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    נוטל אדם מפירא              שלמעות ויתן  פירא למטה

וטי    ניטל אדם מפורא              שלמעות ויתן  פיה  למטה

פירק

מינ    יטול אדם אפודא        של    מעות   ויתן  פיה  למטה

פריז   נוטל אדם מפורא        של    מעות   ויתן  פיה  למטה

דפוס   נוטל אדם ארנקי        של    מעות   ונותן הפה  למטה

ג4     יטול     פונדה                           ופיה למטה

ג01    יטול     אפונדה אחת                      ופיה למטן

ירו1   נוטל     פתורא        מלאה  מעות   ונותן פיה  למטה

או3    נטל      פתורא        מלאה  מעות   ונותן פיה  למטה

או51   נוטל     [חמת]  צרורה מלאה  מעות   ונותן פיה  למטה

ששון   נטל      פתורא        מליאה מעות   ונותן פיה  למטה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין המעות מתפזרות כך

וטי    אין המעות מתפזרות כך

פירק

מינ    אין המעות מתפזרות כך

פריז   אין המעות מתפזרות כך

דפוס   אין המעות מתפזרות

ג4     אין המעות מתפזרות כך    האשה  הזו מהלכת זקופה

ג01    אין המעות מ?ר?'   <...>

ירו1   אין המעו' נופלי'        והאשה     הולכת זקופה

או3    אין המעות נופלים        והאשה     מהלכת       על רגליה

או51   אין המעות נופלים        והאשה     מהלכת זקופה

ששון   אין המעות נופלין        והאשה     מהלכת זקופה על רגליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הולד  שרוי במעי אמו והקב"ה משמרו          כדי שלא יפול

וטי    הוולד שרוי במעי אמו והקב"ה משמרו          כדי שלא יפול

פירק

מינ    הולד  נתון במעי אמו והקב"ה משמרו          כדי שלא יפול

פריז   הולד  שרוי במעי אמו והקב"ה משמרו          כדי שלא יפל

דפוס   והולד שרוי במעי אמו והקב"ה משמרו              שלא יפול

ג4                         והקב"ה משמר  את הולד      שלא יפול

ג01                        והקב"ה שומר  את הוולד     שלא יפול

ירו1   והולד בתוך מעיה     והקב"ה משמרו              שלא יפול

או3    והולד בתוך מעיה     והקב"ה משמרו              שלא יפול

או51   והולד בתוך מעיה     והב"ה  משמרו              שלא יפול

ששון   והולד בתוך מעיה     והב"ה  משמרו              שלא יפול

--------------------------------------------------------------------

לונ    וימות ואין זה           חיים וחסד              ר'

וטי    וימת  ואין זה           חיים וחסד              רבי

פירק

מינ    וימות אין  זה           חיים וחסד              ר'

פריז   וימת  ואין זה           חיים וחסד              ר'

דפוס   וימות אין  זה   שבח הוי חיים וחסד עשית עמדי    ?

ג4     וימות אין  אלו          חיים וחסד           א' ר'

ג01    וימות ואין אילו         <...

ירו1   וימות אין  זה           חיים וחסד              ר'

או3    וימות אין  זה           חיים וחסד              ר'

או51   וימות אין  זה           חיים וחסד              ר'

ששון   וימות אין  זה           חיים וחסד              ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבא בר  כהנ' אמ' חורי  ר' אבא בר כהנא אמ' בנוהג שבעו'

וטי    אבה בר  כהנא אמר אוחרי ר' אבה בר כהנא אמ' בנוהג שבעולם

פירק

מינ    אבא בר  כהנא אמ' אוחרי ר' אבא בר כהנא

פריז   אבא בר  כהנא א'  אוחרי ר' אבא בר כהנא א'  בנוהג שבעולם

דפוס   אבא בר  כהנא אמ' אוחרי                    בנוהג שבעולם

ג4     אבא בר  כהנא                              בנו'  שבע'

ג01

ירו1   אבא ב"כ      אמ' אוחרי

או3    אבא ב"כ      אמ' אוחרי

או51   אבא בר  כהנא אמ' אחורי

ששון   אבא בר  כהנא אמ' אוחרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהמה  זו   מהלכת  רבוצה והולד  נתון בתוך מעיה

וטי    בהמה  זו   מהלכת  רבוצה והולד  נתון בתוך מעיה

פירק

מינ    בהמה  זו   מהלכת  רבוצה והולד  נתון לתוך מעיה

פריז   בהמה  זו   מהלכת  רבוצה והולד  נתון בתוך מעיה

דפוס   בהמה  זו   מהלכת  רבוצה והולד  נתון בתוך מעיה

ג4     הבהמה      מהלכת  רבוצה והולד  נתון בתוך מיעיה

ג01          ..>ת מ<..>ת רבוצה והוולד נתון      במעיה

ירו1   הבהמה הזאת מהלכת        והולד       בתוך מעיה

או3    הבהמה הזאת הולכת        והולד       בתוך מעיה

או51   הבהמה הזאת מהלכת        והולד       בתוך מעיה

ששון   הבהמה הזאת הולכת                    בתוך מעיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמין סקופתי                  ואשה  זו מהלכת   זקופה

וטי    כמין סקופ[ס]תו               ואשה  זו מהלכת   זקופה

פירק

מינ    כמו  זקופסטי                 אשה   זו מהלכת   זקופה

פריז   במן  סופק?פ/ס?תו             ואשה  זן מהלכת   זקופה

דפוס

ג4     כמין א?י/ו?סקפ?י/ו?סטי       והאשה    מהלכת   זקופה

ג01    כמין ספוסטי            <...>

ירו1   כמין זקיפתה            אבל   אשה   זו מהלכת   זקופה

או3    כמין זקיפתא            אבל   אשה      הולכת   זקופה

או51   כמין זקיפתה            אבל   אשה   זו ה[ו]לכת זקופה

ששון   כמין זקיפתה            אבל   אשה      הולכת   זקופה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והולד נתון בתוך מעיה והקב"ה משמרו          כדי שלא

וטי    והולד נתון בתוך מעיה והקב"ה משמרו          כדי שלא

פירק

מינ    והולד נתון לתוך מעיה והקב"ה משמרו          כדי שלא

פריז   והולד נתון בתוך מעיה והקב"ה משמרו          כדי שלא

דפוס                        והקב"ה משמרו              שלא

ג4                          והקב"ה משמר  את הולד      שלא

ג01                                         הוולד     שלא (ימות)

ירו1   והולד      בתוך מעיה והקב"ה משמרו              שלא

או3    והולד      בתוך מעיה והקב"ה משמרו              שלא

או51   והולד      בתוך מעיה והב"ה  משמרו              שלא

ששון   והולד      בתוך מעיה והב"ה  משמרו              שלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יפול וימות ואין זה  חיים וחסד               ר'  אבא

וטי    יפול וימות ואין זה  חיים וחסד               רבי אבה

פירק

מינ    יפול וימות אין  זה  חיים וחסד               ר'  אבא

פריז   יפל  וימות ואין זה  חיים וחסד               ר'  אבא

דפוס   יפול וימות הוי      חיים וחסד  עשית עמדי    ר'  אבא

ג4     יפול וימות אין  אלו חיים וחסד            א' ר'  אבא

ג01    יפול וימות ואין אלו חיים <...>

ירו1   יפול וימות אין  זה  חיים וחסד               ר'  אבא

או3    יפול       אין  זה  חיים וחסד               ר'  אבא

או51   יפול וימות אין  זה  חיים וחסד               ר'  אבא

ששון   יפול       אין  זה  חיים וחסד               ר'  אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר  כהנא אמ' חורי  ר'  אבא בר כהנא אמ' בנוהג שבעו'  בהמה

וטי    בר  כהנא אמר אוחרי רבי אבה בר כהנא אמ' בנוהג שבעולם בהמה

פירק

מינ    בר  כהנא אמ' אוחרי ר'  אבא בר כהנא אמ'              בהמה

פריז   בר  כהנא אמ' אוחרי ר'  אבא בר כהנא א'  בנוהג שבעולם בהמה

דפוס   בר  כהנא אמר אוחרי                     בנוהג שבעולם בהמה

ג4     בר  כ'                                 בנו'  שבע'   הבהמה

ג01

ירו1   ב"כ      אמ' אוחרי                                  הבהמה

או3    ב"כ      אמ' אחורי                                  הבהמה

או51   בר  כהנא אמ' אחורי                                  הבהמה

ששון   בר  כהנא אמ' אוחרי                                  הבהמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו   דדיה   נתון     במקום

וטי    זו   דדיה   נתון     במקום רחמה   והולד  יניק ממקום ושטה

פירק

מינ    זו   דדה    נתון     במקום רחמה   והולד  יונק במקום ווסתה

פריז   זו   דדיה   נתון     במקום רחמה   והולד  יונק       בושתה

דפוס   זו   דדיה            במקום רחמה   והולד  יונק במקום בשתה

ג4     הזו  ד?ד?יה          במקום וס?ת?ה והולד  יונק ממקום רחמה

ג01                [נתונים] במקום בושתה  והוולד יונק ממקום (רחמה)

ירו1   הזאת דדיה            במקום בשתה   והולד  יונק במקום רחמה

או3    הזו  דדיה            במקום בשתה   והוולד יונק במקום רחמה

או51   הזאת דדיה            במקום בשתה   והולד  יונק במקום

ששון   היו  דדיה            במקום בשתה   והולד  יונק במקום רחמה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             נאה   והולד

וטי                והאשה  זו   דדיה נתון במקום  נאה   והולד

פירק

מינ                אשה    זו   דדה  נתון במקום  נאה   והולד

פריז               והאשה  הזו  דדיה נתון במקום  נאה   והולד

דפוס               והאשה  זו   דדיה      במקום  נאה   והולד

ג4                 והאשה       דדיה      במקום  כבודה והולד

ג01    [מטונף] אבל <...>                 ?מ?קום נאה

ירו1               והאשה  הזאת דדיה      במקום  נאה   והולד

או3            אבל [ה]אשה      דדיה      במקום  נאה   והוולד

או51   מטונף   אבל האשה        דדיה      במקום  נאה   והולד

ששון           אבל האשה        דדיה      במקום  נאה   והולד

--------------------------------------------------------------------

לונ    יונק   ממקום  כבודה                                 ואין

וטי    יניק   ממקום  כבודה                                 ואין

פירק

מינ    יונק   ממקום  כבודה והקב"ה משמרו כדי שלא יפול וימות אין

פריז   יונק   ממקום  כבודה                                 ואין

דפוס   יונק   במקים  כבודה                                 ואין

ג4     י?ונ?ק ממ<..> נאה                                   אין

ג01                                                        ואין

ירו1   יונק   ממקום  כבוד                                  אין

או3    יונק   במקום  כבוד                                  אין

או51   יונק   ממקום  כבוד                                  אין

ששון   יונק   ממקום  כבוד                                  אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה   חיים          וחסד

וטי    זה   חיים          וחסד

פירק

מינ    זה   חיים          וחסד           וביותר אם היה זכר אשה

פריז   זה   חיים          וחסד

דפוס   זה   חיים הוי חיים וחסד עשית עמדי

ג4     אלו  חיים          וחסד

ג01    אילו חיים          וחסד

ירו1   זה   חיים          וחסד

או3    זה   חיים          וחסד

או51   זה   חיים          וחסד

ששון   זה   חיים          וחסד

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אמ' ר' אלעזר                 אם

וטי                       א'  ר' לעזר                  אם

פירק

מינ    כי תזריע וילדה זכר א"ר    אלעזר                 אם

פריז                      א"ר    אלעזר                 אם

דפוס                      אמר ר' אלעזר                 אם

ג4                        א'  ר' אלעזר בנו' שבע' ?א?דם אם

ג01                       א"ר    לעזר  <...

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ישהא  אדם בקמין  שעה   אחת      אינו מת

וטי    ממתין אדם בקומים שעה   אחת      אינו מת

פירק

מינ    המתין אדם בקמיל  שעה   אחת      אינו מת    כך

פריז   ממתין אדם בקומים שעה   אחת      אינו מת

דפוס   ישהא  אדם בחמין  שעה   אחת      אינו מת

ג4     ישהא      בקבין  ש?עה? אחת      אינו <...> האשה  הזאת

ג01                           ..>?א?חת אינו מת    והאשה הזאת

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומעיה     שלאשה מרותחין והולד  נתון בתוך מעיה

וטי    ומיעיה    שלאשה מרותחין והולד  נתון בתוך מעיה

פירק

מינ    מעיה   של אשה   מרתיחין והוולד נתון בתוך מעיה בקמיל

פריז   ומיעיה    שלאשה מרותחין והולד  נתון בתוך מעיה

דפוס   ומעיה  של אשה   מרותחין והולד  נתון בתוך מעיה

ג4     מיעיה           מרותחין                       ?ב/כ?אש

ג01    מעיה            מרותחים <...

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    והק'   משמרו              שלא יעשה שפוד        שלא  יעשה

וטי    והקב"ה משמרו          כדי שלא שעשה מד?ר/ד? כדי      יעשה

פירק

מינ    והקב"ה משמרו          כדי שלא יפול וימות

פריז   והקב"ה משמרו          כדי שלא יעשה סנדל

דפוס   והקב"ה משמרו              שלא יעשה שפיר        ושלא יעשה

ג4     והקב"ה משמר  את הולד      שלא יעשה מדר         שלא  יעשה

ג01                    ..>דר     שלא יעשה שפיר        שלא  ייעשה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיליה שלא   יעשה סנדל  ואין זה  חיים וחסד

וטי    סנדל                   ואין זה  חיים וחסד

פירק

מינ                           אין  זה  חיים וחסד

פריז                          ואין זה  חיים וחסד

דפוס   שליא  שלא   יעשה סנדל  ואין זה  חיים      הוי חיים וחסד

ג4     סנדל  שלא   יעשה שיליה אין  אלו חיים וחסד

ג01    שיליה <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ              אמ'  ר'  תחליפא    קיסריא

וטי              אמ'  רבי תחליפה    קיסרייא

פירק                                קיסריא

מינ              א"ר      תחליפא    קיסראיא

פריז             א"ר      תחליפא    קיסראה

דפוס   עשית עמדי אמר  ר'  תחליפא    קסריא

ג4               א'   ר'  ת?ת?ל<..> דקיסריא יפה    <...> אדם

ג01                                         שבעולם       אדם

ירו1             אר"ש בר  תחליפא    קציריא               אדם

או3              א"ר      תחליפא    קצירייא              אדם

או51             א"ר      תחליפא    קצירייא              אדם

ששון             א"ר      תחליפ'    קצירייא              אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ       אם אכל  אדם פרוסה אחר       פרוסה לא שנייה

וטי       אם אכל  אדם פרוסה                 לא שנייה

פירק

מינ       אם יאכל אדם פרוסה אחר       פרוסה לא שנייה

פריז      אם אכל  אדם פרוסה                 לא שניה

דפוס      אם אכל  אדם פרוסה אחר       פרוסה לא שנייה

ג4        אם יאכל     פרוסה א'                 והשנייה

ג01       אם יאכל     פרוסה אחר       פרוסה    <...

ירו1      אם יאכל     פרוסה א'  ויאכל פרוסה    שניה    אין הב'

או3       אם יאכל     פרוסה א'  ויאכל פרוסה    שנייה   אין השנייה

או51   [] אם אכל      פרוסה אחת ויאכל          שניי'   אין השנייה

ששון      אם יאכל     פרוס' א'  ויאכל פרוסה    שנייה   אין שנייה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דוחה את הראשונה    והאשה הזו  כמה מאכל   היא אוכלת

וטי    דוחה את הראשונה    והאשה זו   כמה מאכל   היא אוכלת

פירק

מינ    דוחה את הראשונה    אשה   זו   כמה מאכל   היא אוכלת

פריז   דוחה את הראשונה    והאשה הזו  כמה מאכל   היא אוכלת

דפוס   דוחה את הראשונה    והאשה הזו  כמה מאכל   היא אוכלת

ג4     דוחא את הראשונה כך האשה  הזאת כמה אוכלין היא אוכלת

ג01                             ..>ת כמה אכלים  היא אוכלת

ירו1   דוחה את הראשונה    והאשה הזאת כמה מאכלים היא אוכלת

או3    דוחה את הראשונה    והאשה הזאת כמה מאכלות היא אוכלת

או51   דוחה את הראשונה    והאשה הזאת כמה מאכלות היא אוכלת

ששון   דוחה את הראשונה    והאשה הזאת כמה מאכלות היא אוכלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכמה משקה  היא   שותה ואינו דוחה  את הוולד אין זה חיים

וטי    וכמה משקה  היא   שותה ואינו דוחא  את הוולד אין זה חיים

פירק

מינ    וכמה משתה  היא   שותה ואינה דוחה  את הולד  אין זה חיים

פריז   וכמה משקה  היא   שותה ואינו דוחה  את הולד  אין זה חיים

דפוס   וכמה משקה  היא   שותה ואינו דוחה     הולד  אין זה חיים

ג4     וכמה משקין היא   שותה ואינן דוחין את הולד  אין זה חיים

ג01    וכמה משקים <...>

ירו1   כמה  משקין היא   שותה ואין  דוחין את הולד  אין זה חיים

או3    וכמה משקין היא   שותה ואין  דוחין את הוולד אין זה חיים

או51   וכמה משקין היא   שותה ואין  דוחין את הוולד הוי    חיים

ששון   וכמה משקין היא   שותה ואין  דוחין את הוולד אין זה חיים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחסד             אמ' ר' סימון            מיעיה    שלאשה

וטי    וחסד             אמ' ר' סימון            מיעיה    שלאשה

פירק                    אמ' ר' סימון            מעיה  של אשה

מינ    וחסד             א"ר    סימון            מעיה  של אשה

פריז   וחסד             א"ר    סימון            מעיה  של אשה

דפוס   וחסד             אמר ר' סימון            מעיה  של אשה

ג4     וח'              א'  ר' סימון בנו' שבעו'          האשה

ג01    ?ו?חסד           א'  ר' סימון            (מה)     האשה

ירו1   וחסד             א"ר    סימון            מעיה  של אשה

או3    וחסד             א"ר    סימון            מעיה  של אשה

או51   וחסד   עשית עמדי א"ר    סימון            מעיה  של אשה

ששון   וחסד             א"ר    סימון            מעיה  של אשה

--------------------------------------------------------------------

לונ               עשויין קינים קינים פיקין פיקין

וטי               עשויין כינים כינים פוקין פוקין

פירק              עשויין בנוין בניין פיקין פיקין

מינ               עשויין             פקין  פקין  בנים   בנים

פריז              עשויין כנים  כנים  פוקין פוקין

דפוס              עשויה  קינין קינין פיקין פיקין

ג4     זו   מיעיה עשוין  כנים  כנים  פקים  פקים

ג01    הזאת מעיה  <...

ירו1              עשויה              פיקין פיקין כונים  כונים

או3               עשויה              פיקין פיקין כונים  כונים

או51              עשוייה             פיקין פיקין

ששון              עשויה              פיקים פיקים כוונים כוונים

--------------------------------------------------------------------

לונ    חבילין      חבילין   בשעה שהיא יושבת  על המשבר אינה

וטי    חבילין      חבילין   בשעה שהיא יושבת  על המשבר אינה

פירק   חביליו      ח<..>לין בשעה שהיא יושבת  על המשבר אינה

מינ    חבלים       חבלים    בשעה שהיא יושבת  על המשבר אינה

פריז   חבילין      חבילין   בשעה שהיא יושבת  על המשבר אינה

דפוס   חבילין      חבילין   בשעה שהיא יושבת  על המשבר אינה

ג4                          שאם       תשב    על המשבר <...>

ג01                                             ..>בר [ש]לא

ירו1   חבלים       חבלים                              ואין

או3    חבלים       חבלים                              ואין

או51   חבילין      חבילין   בשעה      שיושבת על המשבר אינה

ששון   (א)[ח]בילין חבילין   בשעה שהיא יושבת  על המשבר אינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    משלבתו  בבת אחת                                  וכמלתא

וטי    משלכתו  בבת אחת                                  ובמת

פירק   משליכתו בבת אחת                                  במתלא

מינ    משלכתו  בבת אחת                                  מתלא

פריז   משליכתו בבת אחת                                  ובמתלא

דפוס   משליכתו בבת אחת                                  במתלא

ג4 

ג01    תשליכנו בת  אחת                          הדה היא דאינין

ירו1   משליכתו בבת אחת בשעה שהיא יושבת על המשבר הדא היא דאינון

או3    משליכתו בבת אחת בשעה שהיא יושבת על המשבר הדא היא דאינין

או51   משליכתו בבת אחת                                  במתלא

ששון   משליכתו בבת א'                           הדא היא דאינון

--------------------------------------------------------------------

לונ       אמ'   אישתרי חד חבל     אישתרי תרין חבלין א'   ר'

וטי    לא אמרין אישתרי חד חבל     אישתרו תרין חבלין א'   ר'

פירק      אמר   אישתרי חד חבל     אישתרי תרין חבלין אמ'  ר'

מינ       אמ'                     אישתרי תרין חבלים א"ר

פריז      אמרין אשתרי  חד חבל     אשתרי  תרין חבלין א"ר

דפוס      אמר   אשתרי  חד חבל     אשתרי  תרין חבלין אמר  ר'

ג4 

ג01       <...>

ירו1      אמרין שרי       חבל  הא שרי    תרין חבלין אר"מ

או3       אמרין שרי       חבל  קא שרי    תרין חבלים אר"מ

או51      אמרין אשתרי  חד בחבל    אשתרי  תרין חבלין אר"מ

ששון      אמרין שרי       חבל  קא שרי    תרי  חבלים אר"מ

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאיר כל          תשעה חדשים שאין האשה ראה  דם בדין היא

וטי    מאיר כל          תשעה חדשים שאין האשה רואה דם בדין הוא

פירק   מאיר כל          תשעה חדשים שאין האשה רואה דם בדין הוא

מינ    מאיר כל          ט'   חדשים שאין האשה רואה דם בדין הוא

פריז   מאיר כל          תשעה חדשים שאין האשה רואה דם בדין הוא

דפוס   מאיר כל          תשעה חדשים שאין האשה רואה דם בדין הוא

ג4 

ג01         ?כל? <..>תן תשעה חדשים שאין האשה <...

ירו1        כל          ט'   חדשי' שאין האשה רואה דם בדין הוא

או3         כל          ט'   חדשים שאין האשה רואה דם בדין הוא

או51        כל          ט'   חדשים שאין האשה רואה דם בדין הוא

ששון        כל          ט'   חדשי' שאין האשה רואה דם בדין הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתהא רואה מה  הקב"ה עושה מסלקו למעלה    מדדיה ועושה

וטי    שתהא רואה מה  הקב"ה עושה מסלקו למעלה מן דדיה  ועושה

פירק   שתהא רואה מה  הקב"ה עושה מסלקו למעלה    מדדיה ועושה

מינ    שתהא רואה מה  הקב"ה עושה מסלקו למעלה    מדדיה ועושה

פריז   שתהא רואה מה  הקב"ה עושה מסלקו למעלה מן דדיה  ועושה

דפוס   שתהא רואה מה  הקב"ה עושה מסלקו למעלה    לדדיה ועושהו

ג4 

ג01                             ..>ו           בדדיה ועושה

ירו1   שתהא רואה ומה הקב"ה עושה מסלקו בתוך     דדיה  והוא

או3    שתהא רואה ומה הקב"ה עושה מחלקו לתוך     דדיה  והוא

או51   שתהא רואה ומה הב"ה  עושה מסלקו לתוך     דדיה  והוא

ששון   שתהא רואה ומה הב"ה  עושה מחלקו לתוך     דדיה  והוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו  חלב             כדי  שיצא הולד  ויהיה לו   מזון לאכל

וטי    אותו חלב             כדי  שיצא הולד  ויהיה לו   מזון לאכל

פירק   אותו חלב             כדי  שיצא הוולד ויהיה לו   מזון לאכל

מינ    אותו חלב

פריז   אותו חלב             כדי  שיצא הולד  ויהיה לו   מזון לאכל

דפוס        חלב             כדי  שיצא הולד  ויהיה לו   מזון לאכול

ג4 

ג01    אותו חלב [בין התי..] <...

ירו1   נעשה חלב             שאם  יצא  הולד  יהא   לו   מה   יאכל

או3    נעשה חלב             שאם  יצא  הולד  יהא   [לו] מה   יאכל

או51   נעשה חלב             שאם  יצא  הולד  יהיה  לו   מה   יאכל

ששון   נעשה חלב             שאם  יצא  הוולד יהא   לו   מה   יאכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    וביותר אם היה זכר        אשה   כי תזריע וילדה  זכר

וטי    וביתר  אם היה ז()כר      אשה   כי תזריע וילדה  זכר

פירק   וביותר אם היה זכר        אשה   כי תזריע וילדה  זכר

מינ    וביותר אם היה זכר        אשה   כי תזריע וילדה  זכר

פריז   וביתר  אם היה זכר        אשה   כי תזריע וילדה  זכר

דפוס   וביותר אם היה זכר   שנא' אשה   כי תזריע וילדה  זכר

ג4 

ג01                             ..>שה כי תזריע [וילדה זכר]

ירו1   ביותר  אם הוא זכר        אשה   כי תזריע

או3    ביותר  אם הוא זכר   הה"ד אשה   כי תזריע וילדה  זכר

או51   ביותר  אם היה זכר        אשה   כי תזריע וילדה  זכר

ששון   ביותר  אם הוא זכר   הה"ד אשה   כי תזריע וילדה  זכר