לונ    {ד}                        ויסך בדלתים    ים בגיחו

וטי    {ד}                        ויסך בדלתים    ים בגיחו   מרחם

פירק   {ד}                        ויסך בדלתים    ים בגיחו   מרחם

מינ    {ד}                        ויסך בדלתים    ים בגיחו   מרחם

פריז   {ד}     אשה כי תזריע הה"ד  ויסך בדלתים    ים בגיחו   מרחם

דפוס   {ד} ד"א אשה כי תזריע הה"ד  וישך בדלתים    ים בגיחו   מרחם

קק     {ד}                  <...>

ג01    {ד}                  <...       ..>ת<..>ם    בגיח?ו? מרח<..>

ירו1   {ד}                  פתיחה ויסך בדלתים    ים

או3    {ד}                  פתיחה ויסך בדלתים    ים בגיחו   מרחם

או51   {ד}     אשה כי תזריע הה"ד  ויסך בדלתים    ים

ששון   {ד}                  פתיחה ויסך בדלתים    ים

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצ'  ממקומו

וטי    יצא

פירק   יצא

מינ    יצא

פריז   יצא

דפוס   יצא

קק 

ג01    <...                                  ..>מיל

ירו1               תני  בש"ר אלעז'  עומק י"ב מיל    היו ישראל

או3    יצא         תאנא בש"ר אליעזר עומק י"ב מיל    היו ישראל

או51               תאנא בש"ר אלעזר  עומק י"ב מיל    היו ישראל

ששון               תניא בש"ר אליעז' עומק י"ב מיל    היו יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג01    ירדו   ישראל      לים מה    <...           ..>קומו ממערה

ירו1   מהלכי'       בתוך הים דכתי' ויסך בדלתים ים

או3    מהלכין       בתוך הים דכתי' ויסך בדלתים ים

או51   מהלכין       בתוך הים דכתיב ויסך בדלתים ים

ששון   מהלכין       בתוך הים דכתי' ויסך בדלתים ים

--------------------------------------------------------------------

לונ        ר' לעזר   ור' יהוש' ור'  עקיבה ר'  לעזר   אמ'

וטי        ר' אלעזר  ור' יהושע ור'  עקיבה רבי אלעזר  סבר

פירק       ר' אליעזר ור' יהושע ור'  עקיבא ר'  אליע'  אומ'

מינ        ר' אליעזר ור' יהושע ור'  עקיבא ר'  אליעזר אומ'

פריז       ר' אלעזר  ור' יהושע ור'  עקיבא ר'  אלעזר  סבר

דפוס       ר' אליעזר ור' יהושע ור'  עקיבא ר'  אליעזר אומ'

קק 

ג01    גבע                                ר'  לעזר   <...>

ירו1                                      ר'  אלעזר  אומ'

או3                                       ר'  אליעזר אומ'

או51       ר' אליעזר ור' יהושע ור"ע       ר'  אליעזר אומר

ששון                                      ר'  אליעז' או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשם            שבדלתות לבית כך         דלתות האשה הה"ד

וטי    כשם            שדלתות  לבית כך         דלתות לאשה הדא

פירק   כשם            שדלתות  לבית כך         דלתות לאשה הה"ד

מינ    כשם            שדלתות  לבית כך         דלתות לאשה הה"ד

פריז   כשם            שדלתות  לבית כך         דלתות לאשה הה"ד

דפוס   כשם שיש        דלתות   לבית כך יש      דלתות לאשה הה"ד

קק 

ג01

ירו1   כשם שיש   לבית דלתות        כך יש      דלתות לאשה הה"ד

או3    כשם שיש   לבית דלתות        כך יש לאשה דלתות      הה"ד

או51   כשם שיש        דלתים   לבית כך יש      דלתות לאשה הה"ד

ששון   כשם [שיש] לבית דלתות        כך יש לאשה דלתות      הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ             כי לא סגר דלתי בטני ויס' עמ' מעיני ור' יהושע

וטי    היא דכת' כי לא סגר דלתי בטני וגו'           ור' יהושע

פירק            כי לא סגר דלתי בטני                ר'  יהושע

מינ             כי לא סגר דלתי בטני                ר'  יהושע

פריז            כי לא סגר דלתי בטני וג'            ר'  יהושע

דפוס            כי לא סגר דלתי בטני                ור' יהושע

קק 

ג01                                                ר'  יהושע

ירו1            כי לא סגר דלתי בטני                ר'  יהושע

או3             כי לא סגר דלתי בטני                ר'  יהושע

או51            כי לא סגר דלתי בטני                ר'  יהושע

ששון            כי לא סגר דלתי בטני                ר'  יהושע

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  כשם     שמפתחות לבית      כך    מפתחות לאשה הה"ד

וטי    אמ'  כשם     שמפתחות לבית      כך    מפתחות לאשה הדא  היא

פירק   אומ' כשם     שמפתחות לבית      כך    מפתחות לאשה הה"ד

מינ    אמ'  כשם     שמפתח   לבית      כך    מפתח   לאשה הה"ד

פריז   אמ'  כשם     שמפתחות לבית      כך    מפתחות לאשה

דפוס   אומר כשם שיש מפתחות  לבית      כך           לאשה הה"ד

קק 

ג01    א'   כשם     שצירים  <...

ירו1   אומ' כשם שיש         לבית מפתח כך יש לאשה   מפתח שנא'

או3    אומר כשם שיש         לבית מפתח כך יש לאשה   מפתח הה"ד

או51   אומ' כשם שיש         לבית מפתח כך יש לאשה   מפתח הה"ד

ששון   או'  כשם שיש         לבית מפתח כך יש לאשה   מפתח הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ         וישמע אליה א'הים ויפ'      את רחמה ר' עקיבה אמר

וטי    דכת' וישמע אליה אלהים ויפתח     את רחמה ר' עקיבה אמר

פירק        ויפתח אליה אלי'ם ויפתח     את רחמה ר' עקיבא אומ'

מינ                          ויפתח     את רחמה ר' עקיב' אומ'

פריז

דפוס        וישמע אליה אל'ים ויפתח     את רחמה ר' עקיבא אומר

קק 

ג01                                               ..>בה א'

ירו1                         ויפתח ייי את רחמה ר' עקי'  אומ'

או3                          ויפתח     את רחמה ר' עקי'  אומ'

או51                         ויפתח     את רחמה ר' עקיבא אומ'

ששון                         ויפתח     את רחמה ר' עקי'  או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשם                שצירים   לבית   כך       צירים לאשה

וטי    כשם                שצירים   לבית   כך       צירים לאשה

פירק   כשם                שצירים   לבית   כך       צירים לאשה

מינ    כשם                שצירים   לבית   כך       צירים לאשה

פריז

דפוס   כשם   שיש          צרים     בבית   כך    יש צירים לאשה

קק 

ג01    כש?ם?     (שפתחים) [שצירים] לבית   <...>

ירו1   כשם   שיש          צירים    לדלתות כך    יש צירים לאשה

או3    כשם   שיש          צירים    לדלתות כך    יש צירים לאשה

או51   כשם   שיש          צירים    לדלתות כך    יש צירים לאשה

ששון   כשם   שיש          צירים    לדלדות כך    יש צירים לאשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה

וטי    הדא  היא דכת' ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה

פירק   הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפ'  על'  ציר'

מינ    הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה

פריז   הה"ד                ותלד כי נהפכו עליה ציריה

דפוס   הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה

קק 

ג01

ירו1   הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה וכה"א

או3    הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה וכה"א

או51   הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה וכה"א

ששון   הה"ד          ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה וכה"א

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ובגיחו   מרחם יצא על ידי שמתגאה

וטי                             (ו)בגיחו מרחם יצא על יד  שמתגאת

פירק                            בגיחו    מרחם יצא על ידי שמתגאה

מינ

פריז                            בגיחו    מרחם יצא על ידי שנתגאה

דפוס                            בגיחו    מרחם יצא על ידי שמתגאה

קק 

ג01

ירו1   צירים אחזוני כצירי יולדה

או3    צירים אחזוני כצירי יולדה

או51   צירים אחזוני כצירי יולדה בגיחו    מרחם יצא על ידי שנתגאה

ששון   צירים אחזוני כצירי יולדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לצאת בשומו    ענן        לבושו זה השפיר  וערפל חתולתו זו

וטי    לצאת בשומ(ו)י ענן        לבוש  זה השפיר  וערפל חתולתו זו

פירק   לצאת בשומי    ענן        לבושו זה השפיר  וערפל חתולתו זו

מינ         בשומי    ענן        לבושי זה השפיר  וערפל חתולתו זו

פריז   לצאת בשומי    ענן (למסך) לבושו זה השפיר  וערפל חהולתו זו

דפוס   לצאת בשומי    ענן        לבושו זה השפיר  וערפל חתולתו זה

קק 

ג01                                      ?שפ?יר וערפל חתולתו ?(זו?ד/ר?)?

ירו1        בשומו    ענן        לבושו זה שפיר   וערפל חתולתו זו

או3         בשומי    ענן        לבושו זה שפיר   וערפל חתולתו זו

או51   לצאת בשומי    ענן        לבושו זה השפיר  וערפל חתולתו זו

ששון        בשומי    ענן        לבושו זה שפיר   וערפל חתולתו זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיליא  ואשבר  עליו חקי

וטי    שילייא ואשבר  עליו חקי      אילו תשעה חדשים

פירק   שיליא  ואשבר  עליו חקי

מינ    שיליא  ואשבר  עליו חקי      אילו ג'   חדשים הראשונים

פריז   שיליא  ואשבור עליו ח?ו/י?קי אילו תשעה חדשים

דפוס   השליא  ואשבו  עליו חוקי     אלו  ג'   חדשי' הראשונים

קק                                                 הראשנים

ג01    <...>                       אילו תשעה חדשים

ירו1   שליא   ואשבור עליו חקי      אלו  ג'   חדשי' הראשו[נים]

או3    שליה   ואשבור עליו חקי      אלו  ג'   חדשים הראשונים

או51   שליא   ואשבור עליו חוקי

ששון   שיליה  ואשבור עליה חוקי     אלו  ג'   חדשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אילו תשעה חדשים הראשונים

וטי    ואשים בריח             אילו שלשה חדשים הראשונים

פירק                          אילו שלשה חדשים הראשונים

מינ    ואשים בריח             אילו ג'   חדשים אמצעיים

פריז   ואשים בריח                  שלשה חדשים הראשונים

דפוס   ואשים בריח ודלתים      אלו  ג'   חדשים האמצעיים

קק                ודלתים      אלו  שלש  חדשים האמצעיים

ג01    ואשים <... ..>ים                       הא?מצ?עי[י]ם

ירו1   ואשים בריח             אלו             אמצעיים

או3    ואשים בריח ודלתים בריח אלו             אמצעיים

או51                          אלו  ג'   חדשים הראשונים     ואשים

ששון   ואשים בריח ודלתים בריח אלו             אמצעיים

--------------------------------------------------------------------

לונ         ודלתים אילו שלשה חדשים האמצעיים ואמר  עם פה

וטי         ודלתים אילו שלשה חדשים האמצעים  ואמר  עד פה

פירק        ודלתים אילו שלשה חדשים האמצעיים ואו'  עד פה

מינ         ודלתים אילו ג'   חדשים האחרונים ואומר עד פה

פריז        ודלתים אילו שלשה חדשים האמצעיים ואמר  עד פה

דפוס                                        ואומ' עד פה

קק                                          ואומר עד פה

ג01                                         ואומר עד <...

ירו1        ודלתים אלו             אחרוני'  ואומ' עד פה

או3         ודלתים אלו             אחרונים  ואומר עד פה

או51   בריח ודלתים אלו             אמצעיים  ואומר עד פה

ששון        ודלתים אלו             אחרוני'  ואומר עד פה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תבוא ולא תוסיף אילו     שלושה חדשים ה[א]חרנים

וטי    תבוא ולא תוסיף אלו  אלו שלשה  חדשים האחרונים

פירק   תבוא ולא תוס   אילו     שלשה  חדשים האחרונים

מינ    תבא  ולא תוסיף אילו     ט'    חדשים           בגיחו מרחם

פריז   תבא  ולא תוסיף אילו     שלשה  חדשים האחרונים

דפוס   תבא  ולא תוסיף אלו      ג'    חדשים האחרונים

קק     תבוא ולא תסוף  אלו      שלשה  חדשים האחרונים

ג01

ירו1   תבא  ולא תוסיף אלו      ט'    חדשי'           בגיחו מרחם

או3    תבא  ולא תוסיף אלו      ט'    חדשים           בגיחו מרחם

או51   תבוא ולא תוסיף אלו      ג'    חדשים האחרונים

ששון   תבא  ולא תוסיף אלו      ט'    חדשי'           בגיחו מרחם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  ופה אשית בגאון גל'

וטי                                  ופה ישית בגאון גליך

פירק                                 ופה ישית בגאון גליך

מינ    יצא  על  ידי      שמתגאה לצאת ופה אשית בגאון גליו

פריז                                 ופה אשית בגאון גליך

דפוס                                 ופה תשית בגאון גליך

קק                                   ופה ישית בגאון גליך

ג01                                           ..>ון ג?ל?יך

ירו1   יצא  ע"י     שהוא מתגאה  לצאת ופה אשית בגאון גליך

או3    יצא  ע"י     שהוא מתגאה  לצאת ופה ישית בגאון גליך

או51                                 ופה אשית בגאון גליך

ששון   ויצא ע"ש     שהוא מתגאה  לצאת ופה ישית בגאון גליך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  אייבו אמ' בעון   גלליך   לפי'    שהוולד  הזה

וטי    רבי איבו  אמר בעון   גלליך   לפי     שהוולד  הזה כשהוא

פירק   ר'  אייבו א'  בעוון  גללי?ך? לפי     שהוולד  הזה כשהוא

מינ    ר'  אייבו אמ' בעון   גלליך   לפי     שהולד   הזה כשהוא

פריז   ר'  אייבו אמ' בעון   גלליך   לפי     שהולד   הזה כשהוא

דפוס   ר'  איבו  אמ' בעוז   גלליך   לפי     שהולד   הזה כשהוא

קק     ר'  אייבו א'  בגאון  גלליך   אף   על שהתינוק הזה

ג01    ר'  אייבו א'  בגאון          <...

ירו1   א"ר אבהו      בגאון  גלליך   בשעה    שהתינוק

או3    א"ר אבהו                     בשעה    שתינוק

או51   א"ר אבהו      [בגאון גלליך]  בשעה    שהתינוק

ששון   א"ר אבהו                     בשעה    שהתינוק

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוצא                            מלא

וטי    יוצא                            מלא

פירק   יוצא                            מלא

מינ    יוצא ממעי אמו                   מלא

פריז   יוצא                            מלא

דפוס   יוצא          יוצא              מלא

קק     יוצא ממעי אמו      מלוכלך מטונף          מלא רירים

ג01                                                 ..>ים

ירו1   יוצא                                     מלא רירין של

או3    יוצא                            מלא דם   מלא רירין

או51   יוצא                            מלא (דם)     רירין [של

ששון   יוצא                            מלא דם   מלא רירין

--------------------------------------------------------------------

לונ        גללין      וכל מיני סירחין  והכל מחבקין אותו

וטי        גללין      וכל מיני סרוחין  והכל מחבקין אתו

פירק       גללים      וכל מיני סירוחין והכל מחבקין אותו

מינ        גללין  ודם וכל מיני סרוחין  והכל מגפפין אותו

פריז       גללין      וכל מיני סרוחין

דפוס       גללין      וכל מיני סירוחין והכל מחבקי' אותו

קק     ודם                             הכל  מחבקין אותו והכל

ג01    ודם                             הכל

ירו1   דם  וגללים              סרוחים  והכל מחבבי'

או3        וגללין              סרוחין  והכל מחבקין אותו

או51   דם] וגללים              סרוחים  והכל מחבקין אותו

ששון       וגללים              סרוחין  והכל מנשקין אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומנשקין אתו  וביותר אם    היה זכר      אשה כי תזריע

וטי    ומנשקין אתו  וביתר  אם    היה זכר      אשה כי תזריע

פירק   ומנשקין אותו וביותר אם    היה זכר      אשה כי תזריע

מינ    ומנשקין אותו וביותר אם    היה זכר      אשה כי תזריע

פריז                וביתר  אם    היה זכר      אשה כי תזריע

דפוס   ומנשקין אותו וביותר אם    הוא זכר הה"ד

קק     מנשקין  או'  וביותר א'    ה'  ז'       אשה כי תזריע

ג01    מחבקים  <... ..>ר

ירו1   ומנשקין אותו ביותר  אם    היה זכר הה"ד אשה כי תזריע

או3    ומנשקין אותו וביותר אם    הוא זכר הה"ד אשה כי תזריע

או51   ומנשקין אותו וביותר כשהוא     זכר      אשה כי תזריע

ששון   ומחבקין אותו וביותר כשהוא     זכר הה"ד אשה כי תזריע

--------------------------------------------------------------------

לונ    וילדה זכר

וטי    וילדה זכר

פירק   וילדה זכר

מינ    וילדה זכר

פריז   וילדה זכר

דפוס              אשא דעי למרחוק

קק 

ג01

ירו1   וילדה וגו'

או3    וילדה זכר

או51   וילדה זכר

ששון   וילדה זכר