לונ   {ה}                           הן  בעון  חוללתי ובחטא יחמתני

וטי   {ה}                           הן  בעון  חוללתי ובחטא יחמתני

פירק  {ה}                           ההן בעוון חוללתי ובחט  יח'

מינ   {ה}                           הן  בעון  חוללתי ובחטא יחמתני

פריז  {ה}         אשה כי תזריע הה"ד הן  בעון  חוללתי ובחטא יחמתני

דפוס  {ה} דבר אחר אשה כי תזריע הה"ד הן  בעון  חוללתי

ג01   {ה}                           הן  בעוון <...

ירו1  {ה}                           הן  בעון  חוללתי ובחטא יחמתני

או3   {ה}                           הן  בעון  חוללתי

או51  {ה}         אשה כי תזריע הה"ד הן  בעון  חוללתי

ששון  {ה}                           הן  בעון  חוללתי

--------------------------------------------------------------------

לונ   אמי                 ר'  אחא אמ' אפילו בעון

וטי   אמי הן בעוון חוללתי             אפילו בעוון

פירק  אמי הן בעון  חוללתי ר'  אחא א'  אפילו בע?י/ו?ן

מינ   אמי הן בעון  חוללתי א"ר אחא           בעון

פריז  אמ' הן בעון  חוללתי ר'  אחא א'  אפלו  בעון

דפוס                      ר'  אחא אמ'

ג01

ירו1  אמי                 א"ר אחא           עון

או3                       א"ר אחא           עון

או51                      א"ר אחא           עון

ששון                      א"ר אחא           עון

--------------------------------------------------------------------

לונ   מלא אפילו           חסיד שבחסידים אי     איפשר שלא יהיה

וטי   מלא אפילו           חסיד שבחסידים אי     איפשר שלא יהיה

פירק  מלא א?פי?לו         חסיד שבחסידים אי     איפשר שלא יהא

מינ   מלא אפי'            חסיד שבחסידים אי     אפשי      שיהא

פריז  מלא אפלו       בעון חסר  שבחסרים  אי     איפשר שלא יהיה

דפוס      אפי'    אם יהיה חסיד שבחסידים אי     אפשר  שלא יהיה

ג01                                     ..>מור אפשר  שלא יהיה

ירו1  מלא אפי'            חסיד שבחסידי' אי     איפשר שלא יהא

או3   מלא אפי'            חסיד שבחסידים אי     איפשר שלא יהא

או51  מלא אפי'            חסיד שבחסידים אי     איפשר שלא יהא

ששון  מלא אפי'            חסיד שבחסידים אי     איפש' שלא יהא

--------------------------------------------------------------------

לונ   בו צד    אחד                         אמ'   דוד

וטי   בו צד    אחד                         אמ'   דויד

פירק  לו צד    אחד                         אמ'   דוד

מינ   בו צד    אחד     של תועבה תדע לך שכן אמ'   דוד

פריז  לו צד    אח?ר/ד?                     א'    דוד

דפוס  לו צד    אחד        מעון             אמ'   דוד

ג01   בו <...>

ירו1  בו צד            של תאוה  תדע    שכן אמ'   דוד

או3   בו צד            של תאוה  תדע    שכן הוא   דוד

או51  בו צד               תאוה  תדע    שכן       דוד  הוא

ששון  בו צד            של תאוה  תדע    שכן אדע"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ        לפני הקב"ה רבון      העולמים כלום   נתכוון  אבא ישי

וטי        לפני הקב"ה רבון  כל  העולמים כלום   ניתכוון     ישי

פירק       לפני הקב"ה רבון      העולמ'  כלו?ם? נתכוון  אבא ישי

מינ        לפני הקב"ה רבון      העולמים כלום   נתכוון      ישי

פריז       לפני הקב"ה רבונו של  עולם    כלום   נתכוין  אבא ישי

דפוס       לפני הקב"ה רצון      העולם   כלום   נתכוין  אבא ישי

ג01

ירו1       לפני הקב"ה רבון      העולמי' כלום   נתכוון      ישי

או3   אומ' לפני הקב"ה רבון      העולמים כלום   נתכוון      ישי

או51  אומ' לפני הב"ה  רבון      העולמי' כלום   נתכוון      ישי

ששון       לפני הב"ה  רבו'  ש"ע         כלום   נתכוון      ישי

--------------------------------------------------------------------

לונ       להעמידני והלא לא   נתכוון   אלא לצורך   עצמו תדע

וטי   אבה להעמידני והלא לא   נתכוון   אלא לצורך   עצמו תידע

פירק      להעמידני והלא לא   נתכוון   אלא לצור?ך? עצמו תדע

מינ       להעמידני והלא לא   נתכוון   אלא לצורך   עצמו תדע

פריז      להעמידני והלא לא   נתכוין   אלא לצורך   עצמו תדע

דפוס      להעמידני והלא לא   נתכוון   אלא להנאתו       תדע

ג01                     ?ל?א נתכוו?ן? אלא לצורך   <... ..>ה

ירו1  אבי להעמידני      לא   נתכוון   אלא לצורך   עצמו תדע

או3   אבי להעמידני      לא   נתכוון   אלא לצורך   עצמו תדע

או51  אבא להעמידני      לא   נתכוון   אלא לצורך   עצמו תדע

ששון  אבי להעמידני      לא   נתכוון   אלא לצורך   עצמו תדע

--------------------------------------------------------------------

לונ   לך     שהוא כן     שבשעה שהן   עושין  את צורכיהן זה הופך

וטי   לך     שהוא כן     שבשעה       שעושין את צרכיהן  זה הופך

פירק  לך     שהוא כ?ן/ך? שבשעה שהן   עושין  את צורכיהן זה הופך

מינ      שכן             בשעה        שעושי' את צרכיהן  זה הופך

פריז  לך     שהוא כן     שלאחד מהם   עושין     צרכיהם  זה הופך

דפוס  לך     שהוא כן     שמאחר       שעשו      צרכיהן  זה הופך

ג01                                                       הופך

ירו1  לך שכן הוא               שמשהן עושין     צרכיהן  זה הופך

או3      שכן הוא               שמשהן עושין     צרכיהם  זה הופך

או51     שכן הוא               שמאחר שעושין    עסקיהן  זה הופך

ששון     שכן הוא               שמשהן עושי'     צרכיהן  זה הופך

--------------------------------------------------------------------

לונ      פניו לכאן וזה   הופך  פניו לכאן ואתה        מכניס כל

וטי      פניו לכאן וזה   הופך  פניו לכאן ואתה        מכניס כל

פירק     פניו לכן  וזה   הופך  פניו לכן  ואתה        מכניס כל

מינ      פניו לכאן וזה   הופך  פניו לכאן ואתה        מכניס כל

פריז     פניו לכאן וזה   הופך  פניו לכאן ואתה        מכניס כל

דפוס     פניו לכאן וזו   הופכת פניה לכאן ואתה        מכניס כל

ג01   את פניו לכן  ו?ז?ה הופך  <...      ..>תה הייתה מאסף  כל

ירו1     פניו לכאן וזה   הופך  פניו לכאן

או3      פניו לכאן וזה   הופך  פניו לכאן

או51     פניו לכאן וזו   הופכת פניה לכאן

ששון     פניו לכאן וזה   הופך  פניו לכאן []

--------------------------------------------------------------------

לונ   טיפה וטיפה שיש בו והוא  שדויד אמ'  כי אבי ואמי עזבו'

וטי   טיפה וטיפה שיש בו והוא  שדויד אמר  כי אבי ואמי עזבוני

פירק  טיפה וטיפה שיש בו והוא  שדוד  או'  כי אבי ואמי עזבוני

מינ   טיפה וטיפה שיש בו הה"ד             כי אבי ואמי עזבוני

פריז  טיפה וטיפה שיש בי והוא  שדוד  אמ'  כי אבי ואמי עזבוני

דפוס  טיפה וטיפה שיש בו והוא  שדוד  אומר כי אבי ואמי עזבוני

ג01   טיפה <...

ירו1                    דכתי'            כי אבי ואמי וגו'

או3                     דכתי'            כי אבי ואמי עזבוני

או51                    דכתי'            כי אבי ואמי עזבוני

ששון                    דכתי'            כי אבי ואמי עזבוני

--------------------------------------------------------------------

לונ       וייי יאס'

וטי       וייי יאספני

פירק      וייי יאספני

מינ       וייי יאספני

פריז      ויי  יאספני

דפוס      ויי  יאספני

ג01

ירו1  מהו וייי                 יאספני כונס   כל הטיפים

או3       וייי יאספני מאי וייי יאספני כונס   כל הטיפין   שהיו

או51      וייי יאספני מהו וייי יאספני כו?נס? כל ?טי?פ?ה? <..>היו

ששון      ויי  יאספני מהו ויי  יאספני כונס   כל הטיפין   שהיו

--------------------------------------------------------------------

לונ      ובחטא יחמתני אמי אמ' ר'          חייא בר אבא

וטי      ובחט  יחמתני אמי אמ' רבי         אמי

פירק     ובחט  יח'    אמ' אמ' ר'  (יוחנן) חייא בר אבא

מינ      ובחטא יחמתני אמי א"ר             חייא בר אבא

פריז     ובחטא יחמתני אמי א"ר             חייא בר אבא

דפוס     ובחטא יחמתני אמי א"ר             חייא בר אבא

ג01

ירו1  בי ובחטא יחמתני אמי א"ר             חייא בר אבא

או3   בי ובחטא יחמתני אמי א"ר             חייא    ב"א לעולם

או51  בו ובחטא יחמתני אמי א"ר             חייא בר אבא [לעולם]

ששון  בו ובחטא יחמתני     אמי א"ר         חייא בר אבא לעו'

--------------------------------------------------------------------

לונ   אין אשה   קולטת          אלא אחר           נידתה     או

וטי   אין האשה  קולטת          אלא אחר           נידתה     או

פירק  אין האשה  קולטת          או  אחד   (קולטת) [ניד?ת?ה] או

מינ   אין האשה  קולעת          אלא לאחרי         נדתה      או

פריז  אין האשה  קולטת      זרע     אחר           נדתה      או

דפוס  אין האשה  קולטת          אלא אחר           נדתה

ג01       ..>שה קולטת          אלא לא<..         ...>

ירו1  אין האשה  קולטת שכבת זרע אלא                         או

או3   אין האשה  קולטת שכבת זרע אלא                         או

או51  אין האשה  קולטת שכבת זרע אלא                         או

ששון  אין אשה   קולטת שכבת זרע אלא                         או

--------------------------------------------------------------------

לונ   סמך                                          וביתר  אם

וטי   סמך          לנידתה                          וביתר  אם

פירק  סמוך         לנידתה                          וביותר אם

מינ   סמוך         לנידתה                          וביותר אם

פריז  סמוך                                         וביותר אם

דפוס  ובסמוך                                       וביותר אם

ג01

ירו1  סמוך         לנדת   טומאתה או לאחר טפת  נדתה ביותר  אם

או3   סמוך   לטפת  נדתה          או לאחר טיפת נדתה וביותר אם

או51  סמוך         לנדתה         או לאחר      נדתה וביותר אם

ששון  סמוך   לטיפת נדתה          או לאחר טיפת נדתה וביותר אם

--------------------------------------------------------------------

לונ   היה זכר                אשה כי תזריע וילדה זכר

וטי   היה זכר                אשה כי תזריע וילדה זכר

פירק  היה זכר                אשה כי תזריע וילדה זכר

מינ   היה זכר                אשה כי תזריע וילדה זכר

פריז  היה זכר                אשה כי תזריע וילדה זכר

דפוס  היה זכר הדא  הוא דכתי' אשה כי תזריע וילדה זכר

ג01

ירו1  היה זכר שנא'           אשה כי תזריע וילדה זכר ר' יהודה

או3   היה זכר הה"ד           אשה כי תזריע וילדה זכר

או51  היה זכר שנא'           אשה כי תזריע וילדה זכר

ששון  היה זכר הה"ד           אשה כי תזריע וילדה זכר

--------------------------------------------------------------------

 

ירו1  בר סימון פתח תן חלק לשבעה וגם לשמונה תן חלק לשבעה אלו ימי

 

--------------------------------------------------------------------

 

ירו1  הנדה וגם לשמונה אלו שמונת ימי המילה אמ' הקב"ה אם שמרת ימי

 

--------------------------------------------------------------------

 

ירו1  נדה אני נותן לך בן ונמול לשמונה אשה כי תזריע וילדה זכר