לונ    {ו}                               ארחי ורבעי זרית וכל דרכ'

וטי    {ו}                               ארחי ורבעי זרית וכל דרכי

פירק   {ו}                               ארחי ורבעי זרית     דר(')[כי]

מינ    {ו}                               ארחי ורבעי זרית וכל דרכי

פריז   {ו}     אשה כי תזריע הה"ד         ארחי ורבעי זרית וכל דרכי

דפוס   {ו} ד"א אשה כי תזריע הה"ד         ארחי ורבעי זרית וכל דרכי

ג01    {ו}                       א' דויד ארחי ורבעי <...

ירו1   {ו}                               ארחי ורבעי זרית וכל דרכי

או3    {ו}                               ארחי ורבעי זרית וכל דרכי

או51   {ו}     אשה כי תזריע הה"ד         ארחי ורבעי זרית

ששון   {ו}                               ארחי ורבעי זרית וכל דרכי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הסכנת'     ר' יוחנן ור'    שמע'  בן לקיש ר'  יוחנן

וטי    הסכנה      ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש רבי (ו)יוחנן

פירק   הסכ(')[נת] ר' יוחנן ור'    שמע'  בן לקי' ר'  יוחנן

מינ    הסכנתא     ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ר'  יוחנן

פריז   הסכנת      ר' יוחנן ור'    שמע'  בן לקיש ר'  יוחנן

דפוס   הסכנת      ר' יוחנן וריש            לקיש ר'  יוחנן

ג01

ירו1   וגו'       ר' יוחנן וריש            לקיש ר'  יוחנן

או3    הסכנתה     ר' יוחנן ור"ל                 ר'  יוחנן

או51              ר' יוחנן ורשב"ל               ר'  יוחנן

ששון   הסכנת      ר' יוח'  ורשב"ל               ר'  יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'       אין   הק'   צר את האדם           אלא    מטיפה

וטי    אמר       אין   הקב"ה צר את האדם           אלא מן טיפה

פירק   א'        אין   הקב"ה צר את האדם           אלא    מטיפה

מינ    אמ'       אין   הקב"ה צר את האדם           אלא    מטיפה

פריז   א'        אין   הקב"ה צר את האדם           אלא    מטיפה

דפוס   אמ'       אין   הקב"ה צר את האדם           אלא    מטפה

ג01              ..>ין הקב"ה צר את (האדם) [הוולד] אלא    <...>

ירו1   אמ' לעולם אין   הקב"ה צר את        הולד    אלא    מטפה

או3    אמ' לעולם אין   הקב"ה צר את        הולד    אלא    מטיפת

או51   אמ'       אין   הב"ה  צר את האדם           אלא    מטיפה

ששון   אמ' לעולם אין   הב"ה  צר את        הולד    אלא    מטיפה

--------------------------------------------------------------------

לונ       שללבינות  שבו     מה  מקיים ר' יוחנן

וטי       שלילבינית שבו     מה  מקיים ר' יוחנן

פירק   של לבונית    שבו     מה  מקיים ר' יוחנן

מינ    של בלונית    שבו אלא מה  מקיים ר' יוחנן אמ'

פריז   של לבנות     שבו     מה  מקיים ר' יוחנן     ארחי ורבעי

דפוס   של לבנות                       ר' יוחנן אמר

ג01

ירו1      לבנונית   שבו     מ"ט                    ארחי ורבעי

או3       לבנונית   שבו     מ"ט                    ארחי ורבעי

או51   של לבנות     שבו     מ"ט                    ארחי ורבעי

ששון      לבינונית  שבו     מ"ט                    ארחי ורבעי

--------------------------------------------------------------------

לונ    זרית      כאדם                    שזורה תבן ונותן     בפני

וטי    זירית     כאדם                    שזורה     ונותן תבן בפני

פירק   זרית      כאדם            (שזרית) שזורה     ונותן תבן בפני

מינ    זרית  אלא כאדם            שהוא    זורה            תבן בפני

פריז   זרית      כאדם                    שזורה     ונותן     בפני

דפוס   זרית      כאדם                    שזורה     ונותן תבן בפני

ג01                              שהוא    זורה

ירו1   זרית      כזורה הזה       שאינו   מזרה

או3    זרית      כזורה הזה       שהוא    מזרה

או51   זרית      כזורה הז(את)[ה] שהוא    זורה

ששון   זרית      כזורה הזה       שהוא    מזרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עצמו     וקש  בפני עצמו

וטי    עצמו     וקש  בפני עצמו

פירק   עצמו     וקש  בפני עצמו

מינ    עצמו     וקש  בפני עצמו

פריז   עצמו     וקש  בפני עצמו

דפוס   עצמו     וקש  בפני עצמו

ג01         [את ה]קש      לעצמו       <...>

ירו1            קש   בפני עצמו        ותבן  בפני עצמו מוץ בפני

או3             קש   בפני עצמו        ותבן  בפני עצמו מוץ בפני

או51            קש   בפני עצמו  (מוץ) [תבן] בפני עצמו

ששון            קש   בפני עצמו        ותבן  בפני עצמו מוץ בפני

--------------------------------------------------------------------

לונ            כך   כשתעמיד את הדגן על בוריו ר'     שמע'

וטי            כדי  שיעמוד  את הדגן על כירין ר'     שמעון

פירק           עד   שיעמוד  את הדגן על בוריו ר'     שמע'

מינ            עד   שמעמיד  את הדגן על כריו  ר'     שמעון

פריז           עד   שיעמוד  את הדגן על בוריו ריש

דפוס           עד   שמעמיד     הדגן על בריו  ר'     שמעון

ג01

ירו1   עצמו עד שהוא מעמיד      דגן  על בריו  וריש

או3    עצמו עד שהוא מעמיד      דגן  על בוריו ור"ל

או51        עד שהוא מעמיד      דגן  על בוריו ור"ש

ששון   עצמו עד שהוא מעמיד      דגן  על בוריו ורשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ            א'     אינו מאבד  את   הטיפה

וטי    בן לקיש אמ'    אינו מאביד את   הטיפה

פירק   בן לקיש אף     אינו מאבד  את   הטיפה

מינ    בן לקיש אמ'    אינו מאבד  את   הטיפה

פריז      לקיש אמ' אף אינו מאבד  את   הטיפה

דפוס   בן לקיש אמ' אף אינו מאבד  את   הטיפה

ג01            א'     אינו מאבד  ממנו טיפה  <...>

ירו1      לקיש אמ'    אינו מאבד       טיפה  מ"ט   וכל דרכי הסכנת

או3            אמ'    אינו מאבד       טיפה  מ"ט   וכל דרכי הסכנת

או51   בן לקיש אמ'    אינו מאבד       טיפה  מ"ט   וכל דרכי הסכנת

ששון           אמ'    אינו מאבד       טיפה  מ"ט   וכל דרכי הסכנת

--------------------------------------------------------------------

לונ                         אלא זורה                   מטיפה

וטי                         אלא זורה                   מטיפה

פירק                        אלא זורה                   מטיפה

מינ                         אלא זורה                   מטיפה

פריז                        אלא מזורה את               הטיפה

דפוס                        אלא זורה                   מטיפה

ג01                             זרית  ש<..> י?ור?<..>ה

ירו1   ומה מקיים ריש   לקיש     זרית                   טיפה

או3    ומה מקיים ר"ל            זרית                   טפה

או51   ומה מקיים [ר"ל]          זרית                   טיפה

ששון   ומה מקיים רשב"ל          זרית                   טיפה

--------------------------------------------------------------------

לונ                      למוח ומטיפה     לעצמות ומטיפה     לגידים

וטי                      למוח ומטיפה     לעצמות ומטיפה     לגידים

פירק                     למוח ומטיפה     לעצמות ומטיפה     לגידים

מינ                      למוח ומטיפה     לעצמות ומטיפה     לגידין

פריז                     למוח ומטיפה     לעצמות ומטיפה     לגידים

דפוס                     למוח ומטיפה     לעצמות ומטיפה     לגידים

ג01

ירו1   אחת לבשר טיפה אחת למוח טיפה   אחת                   לגידים

או3    א'                למוח וטיפה  אחד לבשר   טיפה   אחד לגידים

או51   אחת               למוח טיפה   אחת                   לגידים

ששון   א'                למוח וטיפה  א'  לבשר   טיפה   א'  לגידין

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ביותר  אם היה זכר       אשה כי תזריע

וטי                     וביתר  אם היה זכר       אשה כי תזריע

פירק                    וביותר אם היה זכר       אשה כי תזריע

מינ                     וביותר אם היה זכר       אשה כי תזריע

פריז                    וביותר אם היה זכר       אשה כי תזריע

דפוס                    וביותר אם היה זכר  הה"ד

ג01    טיפה  אחת <...                 ..>ר      אשה כי תז?רי?ע

ירו1   טיפה  אחת לעצמות וביותר אם היה זכר  הה"ד אשה כי תזריע

או3    וטיפה א'  לעצמות וביותר אם הוא זכר  הה"ד אשה כי תזריע

או51   טיפה  אחת לעצמות וביותר אם היה זכר  הה"ד אשה כי תזריע

ששון   וטיפה א'  לעצמות וביותר אם הוא זכר  הה"ד אשה כי תזריע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   וילדה    זכר

מינ    וילדה    זכר

פריז   וילדה    זכר

דפוס   וילדה    זכר

ג01    (וילד..)

ירו1   וילדה    זכר

או3

או51

ששון   וילדה    זכר