לונ    {ז}

וטי    {ז}

פירק   {ז}

מינ    {ז}

פריז   {ז}      אשה כי תזריע

דפוס   {ז} ד"א  אשה כי תזריע

קק     {ז}                   ר'       יהודה   בר   סימון בשם

ג01    {ז} גופה              ר' (אחא) [יהודה] ביר' סימון <...>

או3    {ז}                   ר'       יהודה   ב"ס

או51   {ז}

ששון   {ז}                   ר'       יהודה   בר'  סימו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                  תן חלק לשבעה   וגם לשמנה      תן  חלק לשבעה

וטי                  תן חלק לשבעה   וגם לשמונה     תן  חלק לשבעה

פירק                 תן חלק                                לשבעה

מינ                  תן חלק לשבעה   וגם לשמונה     תן  חלק לשבעה

פריז           הה"ד  תן חלק לשבעה   וגם לשמנה  וג' תן  חלק לשבעה

דפוס           הה"ד  תן חק  לשבעה   וגם לשמונה     תן  חלק לשבעה

קק     ר' מאיר פתח   תן חלק לשבעה   וגם לשמונה     תן  חל' לשב'

ג01    ר' מאיר <...> תן חלק לשבע<..

או3            פתח   תן חלק לז'     וגם לח'        [תן חלק לז'

או51           הה"ד  תן חלק לשבעה   וגם לשמונה     תן  חלק לז'

ששון           פתח   תן חלק לשבעה   וגם לשמונה     תן  חלק לז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו שבעת ימי נידה  וגם לשמנה                אילו

וטי    אלו  שבעת ימי נידה  וגם לשמונה               אילו

פירק   אילו שבעת ימי הנידה וגם לשמונה               אילו

מינ    אילו שבעת ימי נדה   וגם לשמונה               אילו (שבעת

פריז   אילו שבעת ימי נידוי וגם לשמונה               אילו

דפוס   שלו  ז'   ימי נדה   וגם לשמונה               אלו

קק     אלו  שבעת ימי נידה  וגם לשמונה               אלו

ג01    ...> שבעת ימי הנידה וגם לשמונה               אילו

או3    אלו  ז'   ימי נדה   וגם לשמונה (אלו ח' ימי)] אלו

או51   אלו  שבעת ימי נדה   וגם לשמונה               אלו

ששון   אלו  ז'   ימי נדה   וגם לשמונה               אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ             שמנת  ימי    מילה  אמ' הקב"ה אם שימרת

וטי             שמונת ימי    המילה א'  הקב"ה אם שומרת את שבעת

פירק            שבעת  ימי    המילה אמ' הקב"ה אם שומרת

מינ    ימי נדה) שמונה ימי    מילה  אמ' הקב"ה אם שמרת     שבעת

פריז            שמונת ימי    המילה אמ' הקב"ה אם שימרת

דפוס            ח'    ימי    המילה אמ' הקב"ה אם שמרת

קק                    ימי    מילה  א'  הקב"ה אם שימרת    שבעת

ג01             שמונת ימי<.. ...>

או3             ח'    ימי    המילה אמ' הקב"ה אם שמרת     ז'

או51            שמונת ימי    מילה  אמ' הב"ה  אם שמרת

ששון            ח'    ימי    המילה     אהב"ה אם שמרת     ז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ימי נידה        אני נותן לך בן     ואתה מלו     לשמנה

וטי    ימי נידה        אני נותן לך בן     ואתה מלו     לשמונה

פירק   ימי נידה        אני נותן לה בן     ואתה מלו     לשמונה

מינ    ימי נדה         אני נותן לך בן     ואת  מלו     לשמונה

פריז   ימי נידה        אני נותן לך בן     ואתה מלו     לשמונה

דפוס   ימי נדה         אני נותן לך בן     ואתה מולו    לח'

קק     ימי הנידה ?     אני נותן לך בן זכר ואתה מולו    לשמונה

ג01    ימי הנדה  כראוי אני נותן לך בן זכר ואת  מוהל<.. ...>

או3    ימי נדה   כראוי אני נותן לך בן          ונימול  לח'

או51   ימי נדה         אני נותן לך בן     ואתה מלו     לשמונה

ששון   ימי הנדה  כראוי אני נותן לך בן          ונימול  לח'

--------------------------------------------------------------------

לונ             ביום  השמיני ימל   בשר   ערלתו

וטי             וביום השמיני ימו'  בש'   ערל'

פירק            ביום  השמיני ימול  בשר   ערלתו

מינ             וביום השמיני ימול  בשר   ערלתו

פריז            וביום השמיני ימול  בשר   ערלתו

דפוס   ימים הוי וביום השמיני ימול  בשר   ערלתו

קק 

ג01

או3             אשה   כי     תזריע

או51   ימים     וביום השמיני ימול  בשר   ערלתו

ששון            אשה   כי     תזריע וילדה זכר