לונ    {ח}

וטי    {ח} לשני             שושבים       זה צד דמותו    שלזה

פירק   {ח} לשני  ציירין                  זה צר דמותו    שלזה

מינ    {ח} לשני  ציירין שהן יושבין וצרין זה    דמותו של זה

פריז   {ח} לשני  צרורין                  זה צר דמותו של זה

דפוס   {ח}

קק     {ח}

ג6     {ח} <...>

ג01    {ח} <...>

ירו1   {ח}

או3    {ח}

או51   {ח}

ששון   {ח}

--------------------------------------------------------------------

לונ                              לעולם  הזכר מן האשה ונקבה

וטי    וזה צד דמותו    שלזה      לעולם  הזכר מן האשה ונקבה

פירק   וזה צר דמותו של זה        לעולם  הזכר מן האשה ונקבה

מינ    וזה צר דמותו של זה        ולעולם הזכר מן האשה והנקבה

פריז   וזה צר דמותו של זה        לעולם  הזכר מן האשה והנקבה

דפוס                             לעולם               הנקבה

קק                          גופה לעול'  הזכר מן האשה והנקבה

ג6 

ג01                                             האשה והנקבה

ירו1                             לעולם  הזכר מן האשה והנקבה

או3                              לעולם  הזכר מן האשה והנקבה

או51                             לעולם  הזכר מן האשה והנקבה

ששון                             לעולם  הזכר מן האשה והנקבה

--------------------------------------------------------------------

לונ          מן האיש זכר   מן האשה                מנין

וטי          מן האיש זכר   מן האשה                מנין

פירק         מן האיש זכר   מן האשה                מנין

מינ          מן האיש הזכר  מן האשה                מניין

פריז         מן האיש זכר   מן האשה                מנין

דפוס         מן האיש והזכר מן האשה   הזכר מן האשה מנין  שנא'

קק           מן האיש הזכר  מן האשה                מניין

ג6 

ג01          מן האיש הזכר  מן האש?ה?              מנין

ירו1         מן האיש הזכר  מן האשה                      שנא'

או3    לעולם מן האיש הזכר  מן האשה                      דכתי'

או51         מן האיש הזכר  מן האשה                      דכתי'

ששון   לעו'  מן האיש הזכר  מן האשה                      דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         ואשתו  היהודייה

וטי                                         ואשתו  היהודיה

פירק                                        ואשתו  היהודיה

מינ                                         ואשתו  היהודייה

פריז                                        ואשתו  היהודייה

דפוס                                        ואשתו  היהודיה

קק     אשה כי תז' וילד' זכר ופלגשו ושמה וג' ואשתו  היהודיה

ג6                                          ואשתו  היהודיה

ג01                                         [וא..]

ירו1                                        ואשתו  היהודיה

או3                                         ואשתו  היהודיה

או51                                        ואשתו  היהודיה

ששון                                        ואשת'  היהודיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ילדה את ירד אבי  גדור ואת יקותיאל אבי זנוח וגו'       ופילגשו

וטי    ילדה את ירד אבי  גדוד ואת חבר     אבי שוכו וגו' ואומ'

פירק   ילדה את ירד וג'                                       ופלגשו

מינ    ילדה את ירד וגו'                                      ופלגשו

פריז   ילדה את ירד ואו'

דפוס   ילדה את ירד                                     וכתיב ופילגשו

קק     וג'

ג6     וג'

ג01

ירו1   ילדה את ירד

או3    ילדה את ירד וגו'

או51   ילדה את ירד וגו'

ששון   ילדה את ירד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושמה ראומה וגו'

וטי

פירק   ושמה ראומה וג'

מינ    ושמה ראומה ותלד גם היא את   טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה

פריז

דפוס   ושמה ראומה ותלד גם היא וגו'

קק 

ג6 

ג01         ראומה ותלד גם היא וגו'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                         אשה  כי תזריע וילדה זכר

וטי                         אשה  כי תזריע וילדה זכר

פירק                        אשה  כי תזריע וילדה זכר  וג'

מינ                         אשה  כי תזריע וילדה זכר

פריז

דפוס                   הה"ד אשה  כי תזריע וילדה זכר

קק 

ג6 

ג01    (ואשתו היהוד..)      [אשה כי תזריע וילדה זכר] <...>

ירו1                                                       בני

או3                                                        ובני

או51                                                       ובני

ששון                                                       ובני

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01                                               (דינה בתו)

ירו1   רחל יוסף ובנימן               בני לאה וגו'

או3    רחל יוסף ובנימין    ואלה שמות בני לאה

או51   רחל יוסף (ו)ובנימין ואלה שמות בני לאה

ששון   רחל יוסף ובנימין    ואלה שמות בני לאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונקבה  מן  האיש מנ'   ובתואל ילד את רבקה      ואת

וטי    ונקבה  מן  האיש מנ'   ובתואל ילד את רבקה וכת' ואת

פירק   ונקבה  מן  האיש מנין  ובתואל ילד את רבקה      ואת

מינ    נקבה   מן  האיש מניין ובתואל ילד את רבקה      ואת

פריז                                                 ואת

דפוס   ונקבה  מן  האיש שנא'  ובתואל ילד את רבקה      ואת

קק     הנקבה  מן  האיש מניין                         וא<..>

ג6     הנקיבה מין האיש                               ואת

ג01                          ובתואל ילד את רבקה      [ואת

ירו1   והנקבה מן  האיש שנאמ'                         ואת

או3    והנקבה מן  האיש                               ואת

או51   והנקבה מן  האיש שנ'                           ואת

ששון   והנקבה מן  האיש דכתי'                         ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ    דינה    בתו                               ושם בת

וטי    דינה    בתו                         וכת'  ושם בת

פירק   דינה    בתו                               ושם בת

מינ    דינה    בתו  (נ)                          ושם בת

פריז   דינה    בתו                         ואומ' ושם בת

דפוס   דינה    בתו'                              ושם בת

קק     דינה    בתו      ובתואל ילד את רבקה       ושם בת

ג6     דינה    בתו  וג' ובתואל ילד את רבקה       ושם בת

ג01    דינ?ה?]                                   ושם ב?ת?

ירו1   דינה    בתו                               ושם בת

או3    דינה    בתו                               ושם בת

או51   דינה    בתו                               ושם בת

ששון   דינה    בתו                               ושם בת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשר   סרח

וטי    אשר   סרח

פירק   אשר   שרח

מינ    אשר   סרח

פריז   אשר   סרח

דפוס   אשר   סרח

קק     אשר   סרח                        לשני ציי<..>

ג6     אשר   סרח                    משל לשני ציירים

ג01    <...>

ירו1   אשר   סרח ובתואל ילד את רבקה     לב'  ציירין     שבאין

או3    אשר   שרח ובתואל ילד את רבקה     לב'  ציירין     שיושבי'

או51   אשר   שרח ובתואל ילד את רבקה     לשני ציירין     שיושבין

ששון   אשר   סרח ובתואל ילד את רבקה     לב'  ציי?ד/ר?ין שיושבין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק                           זה צר צורתו של זה   וזה צר    צורתו

ג6                           זה צר צורתו    שלזה וזה <...> צורתו

ג01                                              וזה צר    צורתו

ירו1   וצרין     זה את זה    זה צר צורתו של זה   וזה צר    צורתו

או3    וצרי'     זה את זה זה זה צר צורתו של זה   וזה צר    צורתו

או51   וצרין     זה את זה    זה צר צורתו של זה   וזה צר    צורתו

ששון   וצ?ד/ר?ין זה את זה    זה צר צורתו של זה   וזה צר    צורתו

--------------------------------------------------------------------

לונ            אמ' ר'         אבין   לית (ס) ספר    דמספר

וטי            א'  ר'         אבון   לות     ספר    דימספר

פירק           אמ' ר'         אבין   לית     ספר    דמספר

מינ            א"ר            אבין   לית     ספר    אספר

פריז           א"ר            אבין   לית     ספר    דמספר

דפוס           אמ' ר'         אבין   לית     ספר    דמספר

קק     של זה   א'  ר'         אבון   לי      תספר   מספ<..>

ג6        שלזה א'  ר'         אבון   לא      ספר    מספר

ג01       שלזה א'  ר' (סימון) [אבון] לא      ספר(ה) מ<..

ירו1   של זה   א"ר            אבין   לית     ספר    דמספר

או3    של זה   א"ר            אבין   לית     ספר    דמספר

או51   של זה   א"ר            אבין   לית     ספר    דמספר

ששון   של זה   א"ר            אבין   לית     ספר    דמספר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לגרמיה             לשנים שנכנסו   למרחץ זה      שמזיע

וטי    לגרמיה             לשנים שנכנסו   למרחץ זה      שמזיע

פירק   לגרמיה             לשני  שניכנסו  למרחץ זה      שמזיע

מינ    גרמיה  למה זה דומה לשנים שנכ[נ]סו למרחץ זה      שמזיע

פריז   לגרמיה             לשנים שנכנסו   למרחץ זה      שמזיע

דפוס   לגרמיה משל         לשנים שנכנסו   למרחץ זה      שמזיע

קק     גרמה               לשנים שנכנסו   למרחץ זה שהוא נכנס

ג6     לגרמיה             שנים  נכנסו    למרחץ זה שהוא נכנס

ג01    ...>                                            (נכנס)

ירו1   לגרמיה             ב'    שנכנסו   למרחץ מי שהוא מזיע

או3    לגרמיה             שניים שנכנסו   למרחץ מי שהוא מזיע

או51   לגרמיה             לשנים שנכנסו   למרחץ מי שהוא מזיע

ששון   לגרמיה             שנים  שנכנסו   למרחץ מי שהוא מזיע

--------------------------------------------------------------------

לונ            ראשון יצא  ראשון

וטי            ראשון יצא  ראשון

פירק           ראשון יצא  ראשון

מינ            ראשון יצא  אחרון

פריז           ראשון יוצא ראשון

דפוס           ראשון יצא  ראשון

קק             ראשון יוצא ראשון

ג6             ראשון יוצא ראשון

ג01    [מיוזע] ראשון יוצא ראשון

ירו1           ראשון יוצא ראשון

או3            ראשון יצא  ראשון

או51           ראשון יוצא ראשון

ששון           ראשון יוצא ראשון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תנא        צורת הוולד   כיצד תחילת ברייתו       דומה

וטי    תנא        צורת הוולד   כיצד תחילת ברייתו       דומה

פירק   תנא        צורת הולד    כיצד תחילת ברייתו       [דומה]

מינ    תאני       צורת הולד    כיצד תחלת  ברייתו       דומה

פריז   תני        צורת הולד    כיצד תחילת ברייתו       דומה

דפוס   תנא        צורת הולד    כיצד תחלת  ברייתו       דומה

קק     <...>      צורת הולד    כיצד תחילת העובר        דומה

ג6     תני        צורת הולד    כיצד תחילת העובר        דומה

ג01    ת?נח?      צורת הוול<.. ...>

ירו1   תאנא       צורת הולד    כיצד תחלת  בריאתו       דומה

או3    תאנא       צורת הולד    כיצד תחלת  ברייתו (חמה) דומה

או51   תניא  כיצד צורת הולד         תחלת  ברייתו       דומה

ששון   תאנא       צורת הוולד   כיצד תחת   בריתו        דומה

--------------------------------------------------------------------

לונ          לראשו               שני       עיניו כשני טיפין

וטי          לראשון     ?ר/ד?אין שתי       עיניו כשתי טיפין

פירק         (ב)[ל]ראשן          שתי       עיניו כשתי טיפין

מינ          לראשון     ומאיין   שתי       עיניו כשתי טיפין

פריז         לראשון              שתי       עיניו כשני טיפין

דפוס                             שתי       עיניו כשתי טיפין

קק           כראשון              שתי       עיניו כשתי טיפ<..>

ג6           כרשון               שני       עיניו כשני טיפים

ג01                                              בשני טיפים

ירו1   לזבוב                     ב'  נקבי  עיניו כב'  טיפי

או3    לזבוב                     שתי נקבי  עיניו כשני טיפי

או51   לזבוב                     שני ניקבי עיניו כשני טיפין

ששון   לזבוב                     ב'  נקבי  עיניו כשתי טיפי

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלזבוב שתי אזניו כשתי טיפין   שלזבוב

וטי       שלזבוב                                      למטה  מהן

פירק   של זבוב   שתי אזניו כשתי טיפין   של     זבוב

מינ    של זבוב                                        למעלה מהן

פריז   של זבוב   שתי אזניו כשני טיפין   של     זבוב

דפוס   של זבוב

קק     של זבוב   שתי אזניו כשתי טיפים   של     זבוב

ג6        שלזבוב שתי אזניו כשתי טיפים          שלזבוב

ג01       שלזבוב שתי א<..> כשני טיפי<.. ...>

ירו1      זבוב

או3       זבוב

או51      שלזבוב

ששון      זבוב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שני  נקובי חוטמיו כשתי טיפין       שלזבוב פיו דומה לשערה

פירק

מינ    שני  נקובי חוטמו  כשתי טיפין של    זבוב   פיו דומה לסערה

פריז

דפוס   ושתי       חוטמיו כשתי

קק     שני        חוטמין כשתי טיפין ש<..> זבוב

ג6 

ג01

ירו1              חוטמו  כשני נקבי        זבוב

או3               חוטמו  כשני נקבי        זבוב

או51              [חותמו כשני נקבי        זבוב]

ששון              חוטמו  כשני נקבי        זבוב   פיו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי         אילך   ואילך

פירק

מינ    משוך א[י]לך ואילך למטה מהן שני נקובי דדין כשתי טיפין של

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                שני  זרועותיו   כשני חוטין של זהורית

וטי         ראין   שתי  זרועותיו   כשתי          זהירות

פירק               שתי  זרועותיו   כשני חוטין של זהורית

מינ    זבוב ורואין שני  זרועותיו   כשתי חוטי     זהורית

פריז               שתי  זרעותיו    כשני חוטין של זהורית

דפוס                    זרועותיו   כשתי חוטין של זהורית

קק                 שני  זרועתיו    כשני חוטין של זהורית

ג6                 שני  זרועותיו   כשני חוטים    שלזהורית

ג01                שני  זרו?עו?תיו כשני חוטים    שלזהורית

ירו1

או3

או51               (שתי אצבעותיו   כשני חוטין של זהורית)

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  פיו משוך

וטי    למטה מהן שני נקובי    דדיו כשתי טיפין  שלזבוב

פירק                                                 פיו משוך

מינ    למטה מהן שני יריכותיו כשני חוטי זהורית

פריז                                                 פיו משוך

דפוס                                                 פיו דומה

קק                                                   פיו משוך

ג6                                                   פיו משוך

ג01                                                  פיו <...>

ירו1                                                 פיו מתוח

או3                                                  פיו פתוח

או51                                                 פיו משוך

ששון                                                 פיו מתוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשערה  גיוייתו    כעדשה               { אם  היתה  נקיבה

וטי           וגוייתו    כטיפה אחת    שלזבוב

פירק   כשעורה גויתו      כעדשה               { אם  היתה  נקבה

מינ           וגויתו     כטיפה אחת של זבוב   { ואם היתה  נקבה

פריז   כשעורה גויתו      כעדשה               { אם  היתה  נקבה

דפוס   לשעורה גוייתו     כעדשה               { ואם היתה  נקבה

קק     כשערה  וגויית<..> כעדשה                 ואם היתה  נקבה

ג6     כשערה  גוייתו     כעדשה                 ואם היתה  נקיבה

ג01                                                גויתה

ירו1   כשערה  גויתו      כטיפת        זבוב     אם  היתה  נקבה

או3    כשערה  גויתו      כטיפת        זבוב     אם  היתה  נקבה

או51   כשעורה גויתו      כטיפת        זבוב     אם  היתה  נקבה

ששון   כשערה  גויתו      כטיפת        זבוב     אם  היתה  נקבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    גוייתה       כשעורה   לאורכה

וטי

פירק   גויתה        כשעורה   לאורכה

מינ    נידנת        כשעורה }

פריז   גויתה        כשעורה   לארכה

דפוס   סדוקה        כשעורה   לאורכה

קק     גוייתה       כשערה    לארוכה ושתי יריכותיו כש<..> חוטין

ג6     גויתה        כשעורה   לאורכה

ג01                 כשעורה   לאורכה

ירו1   גויתה  פתוחה כשערה

או3    גויתה  פתוח  כשערה

או51   גויתה  פתוחה כשעורה

ששון   גוייתו פתוחה כשערה

--------------------------------------------------------------------

לונ              פיתוח   ידים  ורגלים       אין בה }

וטי

פירק             ?פ?יתוח ידים  ורגלים       אין בה }

מינ

פריז             פיתוח   ידים  ורגלים       אין בה }

דפוס             נתוח    ידים  ורגלים       אין בה }

קק     של זהורית פיתוח   ידיים ורגלים       או  בו

ג6               פיתוח   ידים  ורגלים       אן  בו

ג01              [ו]פתוח ידים  ורג<.. ...>

ירו1             פיתוח   ידים  ורגלים עדין  אין לו   אלא

או3              פתוח    ידים  ורגלים       אין לה   אלא

או51             פיתוח   ידים  ורגלים עדיין אין לו   [אלא]

ששון             פיתוח   ידים  ורגלים עדיין אין לו   אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושאר כל איבריו מצומצמין    בגולם     ועליו הוא        א'

וטי    ושאר כל איבריו מצומצמין בו כגולם     ועליו הוא        או'

פירק   ושאר כל איבריו מצומצמין בו כגולם     ועליו הוא        אומר

מינ    ושאר כל אבריו  מצומתין  בו ?כ/ב?גולם ועליו הוא        אומ'

פריז   שאר     איבריו מצומצמים בו כגולם     ועליו הוא        או'

דפוס   ושאר    איבריו מצומצמין בו כגולם     ועליו הוא        אומר

קק                                          עליו  מפרש בקבלה ואומר

ג6                                          עליו  מפרש בקבלה ואומר

ג01

ירו1   שאר     איבריו מצומצמין    כגולם     הה"ד

או3    שאר     איבריו מצומצמים    כגולם     הה"ד

או51   שאר     איבריו מצומצמין    כגולם     הה"ד

ששון   שאר     איבריו מצומצמי'    כגולם     הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    גלמי       ראו עיניך      < אם  היתה נקיבה גוייתה כשעורה

וטי    גלמי       ראו עיניך

פירק   גלמי       ראו עיניך      < אם  היתה נקבה  גויתה  כשעורה

מינ    גלו?(ם)?מי ראו עיניך      < ואם היתה נקבה  נידנת  כשעורה

פריז   גלמי       ראו עיני       < אם  היתה נקבה  גויתה  כשעורה

דפוס   גלמי       ראו עיניך      < ואם היתה נקבה  סדוקה  כשעורה

קק     גולמי      ראו עיניך

ג6     גולמי      ראו עיניך וגו'

ג01

ירו1   גלמי       ראו עיניך

או3    גלמי       ראו עיניך

או51   גלמי       ראו עיניך

ששון   גלמי       ראו עיניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאורכה פיתוח   ידים ורגלים אין בה >      כיזה  צד הולד

וטי                                             כאיזה צד הוולד

פירק   לאורכה ?פ?יתוח ידים ורגלים אין בה >      כיצד     הולד

מינ                                      > תניא כיצד     הולד

פריז   לארכה  פיתוח   ידים ורגלים אין בה >      כיצד     הולד

דפוס   לאורכה נתוח    ידים ורגלים אין בה >      כיצד     הולד

קק                                              כיצד     הוולד

ג6                                              כיצד     הוולד

ג01                                             כיצר     הוולד

ירו1                                       תניא כיצד

או3                                        תניא כיצד

או51                                       תניא כיצד

ששון                                       תניא כיצד     הולד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שרוי       במעי אמו מקופל מונח   כפינקס     ראשו מונח

וטי    שרוי       במעי אמו מקופל ומונח  כפינקס     ראשו מונח

פירק   שרוי       במעי אמו מקופל ומונח  כפינקס     ראשו מונח

מינ    שרוי       במעי אמו מקופל ומונח  כפינקס     ראשו מונח

פריז   שרוי       במעי אמו מקופל מונח   בפינקס     ראשו מונח

דפוס   שרוי       במעי אמו מקופל מונח   כפנקס      ראשו מונח

קק     נתון בתוך  מעי  אמו מקופל ומ<..> כפינקס הזו ראשו

ג6     נתון       במעי אמו מקופל ומונח  כפנקס      ראשו

ג01    שרוי       במעי אמו מקופל <...>

ירו1   שרוי הולד  במעי אמו מקופל ומונח  כפינקס     ראשו מונח

או3    שרוי הולד  במעי אמו מקופל ומונח  כפנקס      ראשו מונח

או51   שרוי הוולד במעי אמו מקופל ומונח  כפינקס     ראשו מונח (כפינקס)

ששון   שרוי       במעי אמו מקופל ומונח  כפנקס      ראשו מונח

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו בין ברכיו    שתי  ידיו       על   שני צלעותיו שני

וטי    לו בין כרעיו    שתי  ידיו       על   שני צדעיו   ושני אצילין

פירק   לו בין ברכיו    שתי  ידיו       על   שני צלעיו   שני

מינ       בין ברכיו    שתי  ידיו       על   שתי צדעיו   שני  אציליו

פריז   לו בין ירכיו    שתי  ידיו       על   שני צלעיו   שני

דפוס   לו בין ברכיו    שתי  ידיו       על   שתי צלעיו   שני

קק        בין בירכותיו שתי  ידיו       על   שני צעדיו   שני  אצוליו

ג6        בין כרעיו    שתי  ידיו       על   שתי צדעיו   שני

ג01           צרעיו                         שני

ירו1      בין ברכיו    ושתי ידיו       על   שתי צדעיו   שני  אציליו

או3       בין ברכיו    וב'  ידיו       על   שתי צדעיו   שתי  אציליו

או51      בין ברכיו    ושתי ידיו (בין) [על] שתי צדעיו   שני  אציליו

ששון      בין ברכיו    וב'  ידיו       על   ב'  צדעיו   שני  אציליו

--------------------------------------------------------------------

לונ                          עקיביו על שני עגבותיו

וטי    על שתי ארכובותיו ושני עקביו  על שני עגבותיו

פירק                         עקביו  על שני עגבותיו

מינ    על שני צידיו     שני  עקיביו על שתי עגבותיו

פריז                         עקביו  על שני עגבותיו

דפוס                         עקביו  על שני עגבותי

קק     על שתי רכובותיו  שני  עקיביו על שתי עגבותיו

ג6                           עקיביו על שני עגבותיו

ג01                          עקיביו על שני ()[ח]גב?י/ו?תואו?כ?<..

ירו1   על ב'  צדיו      ב'   עקיביו על שני עגבותיו

או3    על שתי צדיו      ב'   עקביו  על ב'  עגבותיו

או51   על שני צדיו      שתי  עקביו  על שתי עגבותיו

ששון   על ב'  צידיו     ב'   עקביו  על ב'  עגבותיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    פיו  סתום טיבורו     פתוח    ואוכל מה  שאמו  אוכלת

וטי    פיו  סתום וטיבורו    פתוח    אוכל  מה  שאמו  אוכלת

פירק   פיו  סתום טיבורו  () פתוח    ואוכל מה  שאמו  אוכלת

מינ    פיו  סתום וטיבורו    פתוח    אוכל  מה  שאמו  אוכל

פריז   פיו  סתום טבורו      פתוח    ואוכל מה  שאמו  אוכלת

דפוס   פיו  סתום טיבורו     פתוח    ואוכל ממה שאמו  אוכלת

קק     פיו  סתום וטיבורו    פתו<..> אכל   ממה שאמו  אוכלת

ג6     פיו  סתום טיבורו     פתוח    אוכל  ממה שאימו אוכלת

ג01    ...>

ירו1   פיו  סתום וטיבורו    פתוח    אוכל  מה  שאמו  אוכלת

או3    פיו  סתום וטיבורו    פתוח    אוכל  ממה שאמו  אוכלת

או51   פיו  סתום וטבורו     פתוח    אוכל  מה  שאמו  אוכלת

ששון   פיו  סתום וטבורו     פתוח    אוכל  ממה שאמו  אוכלת

--------------------------------------------------------------------

לונ         ושותה מה  שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

וטי         ושותה מה  שאמו שותה  ואין               מוציא ריעי

פירק        ושותה מה  שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

מינ         ושותה מה  שאמו שותה  ואינו              מוציא ריעי

פריז        ושותה מה  שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

דפוס        ושותה ממה שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

קק          ושותה ממה שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

ג6          ושותה ממה שאמו שותה        לפיכך   אם   עשה   ריעי

ג01         ושותה ממה שאמו שותה        לפי?כך? א<.. ...>

ירו1        ושותה מה  שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

או3         ושותה ממה      ששותה ואינו              מוציא רעי

או51        ושותה מה  שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

ששון   שותה ושותה ממה שאמו שותה  ואינו              מוציא רעי

--------------------------------------------------------------------

לונ       שמא יהרג  את  אמו             יצא     לאויר העולם נסתם

וטי       שמא יהרג  את  אמו       וכיון שיצא    לאויר העולם נסתמו

פירק   () שמא יהרג  את  אמו             יצא     לאויר העולם נפתח

מינ       שמא יהרג  את  אמו       כיון  שיצא    לאויר העולם נסתם

פריז      שמא יהרוג את  אמו             יצא     לאויר העולם נפתח

דפוס      שמא יהרג  את  אמו             יצא     לאויר העולם נפתח

קק        שלא יהרג      אמו             וכשיוצא             הפתוח

ג6                  היא אימו מיתה       יצא                 הפתוח

ג01

ירו1      שמא יהרוג את  אמו       כיון  שיצא    לאויר העולם נסתם

או3       שמא יהרוג את  אמו       כיון  שיצא    לאויר העולם נסתם

או51      שמא יהרוג את  אמו       כיון  שיצא    לאויר העולם נסתם

ששון      שמא יהרוג את  אמו       כיון  שיצא    לאויר העולם נסתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הפתח            ונפתח      הסתום

וטי    הפתוחים         ונפתחו     הסתומים    שאילו   לא כך

פירק   הסתום           ונסתם      הפתוח

מינ    הפתוח           ונפתח      הסתום      שאילולי    כן

פריז   הסתום           ונסתם      הפתוח

דפוס   הסתום           ונסתם      הפתוח

קק     ניסתר           והסתום     ניפתח

ג6     נסתם            והסתום     נפתח

ג01                               נפתח

ירו1   הפתוח           ונפתח      הסתום      שאלולי     כן

או3    הפתוח   (ונסתם) ונפתח      הסתום      שאלולי     כן

או51   הפתוח           ונפתח      הסתום      שאלולי     כן

ששון   הפתוח           ונ(ס)[פ]תח ה(פ)[ס]תום שאילולי    כן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שנסתמו הפתוחים ונפתחו הסתומים אינו יכול לחיות אפילו שעה

פירק

מינ                                  אינו יכול לחיות אפי'  שעה

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1                                 אינו יוכל לחיות אפי'  שעה

או3                                  אינו יכול לחיות אפי'  שעה

או51                                 אינו יכול לחיות אפי'  שעה

ששון                                 אינו יכול לחיות אפי'  שעה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אחת

פירק

מינ    אחת

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   אחת האיש מזריע    בלובן והאשה מזרעת    באודם ומשם הולד

או3    אחת האיש מזריע בו לובן  והאשה מזרעת בו אודם  ומשם הולד

או51   אחת האיש מזריע    הלובן והאשה מזרעת    אודם  ומשם הוולד

ששון   א'  האיש מזריע    בלובן והאשה מזרעת    האודם ומשם הוולד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   נוצר

או3    נוצר

או51   נוצר

ששון   נוצר