לונ    {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל     אמ' ר' אחא

וטי    {ב}     דבר אחר לעשות לרוח משקל     א'  ר' אחא

פירק   {ב}                                 אמ' ר' אחא

מינ    {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל

פריז   {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל     א"ר    יודן

דפוס   {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל     אמר    אחא

קק     {ב}     ד'  א'  לעשות לרוח          א'  ר' אחא

ג6     {ב}     ד'  א'  לעשות לרוח משקל וג'

ג01    {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל     א"ר    אחא

ירו1   {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל

או3    {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל

או51   {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל

ששון   {ב}     ד"א     לעשות לרוח משקל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אפילו רוח הקודש       ששרה  על    הנביאים אינה      שורה

וטי    אפילו רוח הקודש       ששירה על    הנביאים אינה      שורה

פירק   אפילו רוח הקוד'       ששורה על    הנביאים אינה      שורה

מינ    אפי'  רוח הקדש  שהיא  שורה  על    הנביאים אינ'      שורה

פריז   אפלו  רוח הקדש        ששורת על    הנביאים אינה      שורה

דפוס   אפי'  רוח הקדש        ששורה על    הנביאים אינו      שורה

קק     אפילו רוח הקודש שהיא  שרה   <..>ל הנביאים אינה      שרה

ג6     אפילו רוח הקדש  שהיא  שורה  על    הנבאים  אינה      שורה

ג01    אפילו רוח הקודש שהיא  שרה   על    הנביאים אינה      שרה

ירו1   אפי'  רוח הקדש  שהיתה שורה  על    הנביאים לא   היתה

או3    אפי'  רוח הקדש  שהיתה שורה  על    הנביאים לא   היתה

או51   אפי'  רוח הקדש  שהיתה שורה  על    הנביאים לא   היתה שורה

ששון   אפי'  רוח הקדש  שהיתה שורה  על    הנביאי' לא   היתה שורה

--------------------------------------------------------------------

לונ          אלא במשקל יש         מתנבא  ספר    אחד   ויש

וטי          אלא במשקל יש         מתנבא  ספר    אחד   ויש

פירק         אלא <...> יש         מתנבא  ספר    אחד   ויש

מינ          אלא במשקל יש         מתנבא  ספר    אחד   ויש

פריז         אלא במשקל יש         מתנבא  ספר    אחד   ויש

דפוס         אלא במשקל יש         שמתנבא ספר    אחד   ויש

קק     עליהם אלא במשקל יש    שהוא מתנבא  <..>פר אחד   יש     שהוא

ג6     עליהם אלא במשקל יש    שהוא מתנבא  ספר    אחד   יש     שהוא

ג01    עליהם אלא במדה  יש מי שהוא מתנבא  ספר    אחד   יש  מי שהוא

ירו1         אלא במשקל יש         שנתנבא ב'     ספרים ויש

או3          אלא במשקל יש         מתנבא  שני    ספרים ויש

או51         אלא במשקל יש         מתנבא  שני    ספרים ויש

ששון         אלא במשקל יש         מתנבא  שני    ספרי' ויש

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמתנבא       שני   ספרים

וטי    מתנבא        שני   ספרים

פירק   מתנבא        שני   ספרים

מינ    מתנבא        שני   ספרים

פריז   מתנבא        שני   ספרים

דפוס                שנים

קק     מתנבא        שני   ספרים יש שהוא מתנבא ספר אחד <..>ש

ג6     מתנבא        שני   ספרים                       יש

ג01    מתנבא        שני   ספרים

ירו1   שנתנבא       ספר   א'

או3    מתנבא        ספר   אחד

או51   מתנבא  [שני] ספרים א'

ששון   מתנבא        ספר   א'

--------------------------------------------------------------------

לונ                          אמ' ר' סימון

וטי                          א"ר    סימון

פירק                         אמ' ר' סימון

מינ                          א"ר    סימון

פריז                         א"ר    סימון

דפוס                         א"ר    סימון

קק     שהוא מתנבא ב'  פסוקין א'  ר' סימון בארה לא ניתנבא אלא

ג6     שהוא מתנבא שני פסוקין א'  ר' סימון בארה לא נתנבא  אלא

ג01                          א"ר    סימון בארה לא נתנבא  אלא

ירו1                         א"ר    סימון

או3                          א"ר    סימון

או51                         א"ר    סימון

ששון                         א"ר    סימון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שני פסוקין נתנבא  [בארה] ולא   היה בהן כדי ספר  וניטפלו

וטי    שני פסוקין נתנבא  באר    ולא   היה בהן כדי ספר  וניטפלו

פירק   שני פסוקין נתנ<.. ...>

מינ    שני פסוקין נתנבא  באריה  ולא   היה בהן כדי הספר וניטפלו

פריז   שני פסוקים נתנבא  באי    ולא   היה בהן כדי ספר  וניטפלו

דפוס   שני דברי'  נתנבא  בארי   ולא   היה בהם כדי ספר  ונטפלו

קק     שני פסוקין               ולא   היה בהן כדי ספר  ומטפלו

ג6     שני פסוקין               ולו   היה בהם כדי ספר  ונטפלו

ג01    שני פסוקים               ולא   היו בהם כדי ספר  וניטפלו

ירו1   ב'  פסוקים נתנבא  בארי   ולא   היה בהם כדי ספר  וניטפלו

או3    ב'  פסוקי' נתנבא  בארי   ולא   היה בהם כדי ספר  ונטפלו

או51   שני פסוקים נתנבא  בארי   ?ולא? היה בהם כדי ספר  וניטפלו

ששון   ב'  פסוקי' נתנבא  בארי   ולא   היה בהם כדי ספר  ונטפלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בישעיה        ואילו הן וכי יאמרו אליכם

וטי    לי       שתים ואלו  הן וכי יאמרו אליכם

פירק                 ואילו הן וכי יאמרו אל<.. ...>

מינ    בישעיה        ואילו הן וכי יאמרו אליכם

פריז                 ואילו הן כי  יאמרו אליכם

דפוס   בישעיה        ואלו  הן וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל

קק     בישעיה        ואילו הן וכי יאמר  אליכם

ג6     בישעיה        ואלו  הן וכי יאמרו אליכם וג'

ג01    בישעיה        ואילו הם וכי יאמרו אליכם דרשו אל האבות  וגו'

ירו1   בישעיה        ואלו  הן וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל

או3    בישעיהו       ואלו  הן וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל

או51   בישע()יה      ואלו  הן וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל

ששון   בישעיהו       ואלו  הן וכי יאמ'  אליכם דרשו אל האובות ואל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      וחבירו

וטי                                                      וחבירו

פירק

מינ                                                      וחבירו

פריז                                                     וחביר?ו/י?

דפוס   הידעונים                                          וחברו

קק                                                       וחברה

ג6                                                       וחבירו

ג01                                                      וחבריה

ירו1   הידעונים המצפצפים והמהגים      לתורה ולתעודה

או3    הידעונים המצפצפים וגו'         לתורה ולתעודה וגו'

או51   הידעונים וגו'                  לתורה ולתעודה וגו'

ששון   הידעוני' המצפצפי' והמהגי' וגו' לתורה ולתעודה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומים תיכן במידה אמ'  ר' יודן בר   שמואל אפילו דברי

וטי    ומים תכן  במידה א"ר     יודן            אפילו דברי

פירק

מינ    ומים תיכן במידה                         אפי'  דברי

פריז   ומים תכן  במדה  א"ר     יודן            אפלו  דברי

דפוס   ומים תכן  במדה  אמ"ר    יודן ב"ר  שמואל אפי'  דברי

קק     ומים תיכן במ'   א'   ר' יודן בר   שמעון אפילו

ג6     ומים תכן  במדה  אמר  ר' יודן בר   סימון אפילו

ג01    ומים תכן  במדה  א"ר     יודן ביר' סימון אפילו

ירו1   ומים תכן  במדה                          אפי'

או3    ומים תכן  במדה                          אפי'

או51   ומים תיכן במידה                         אפי'

ששון   ומים תכן  במדה                          אפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורה  [שנימשלו במים] שניתנו  מלמעלה      לא   ניתנו

וטי    תורה                 שניתנו  מלמעלה      לא   ניתנו

פירק   תורה                 שנתנו   מלמעלה      לא   <...>

מינ    תורה                 שניתנו  מלמעלה      לא   ניתנו

פריז   תורה                 שנתנו   מלמעלה      לא   נתנו

דפוס   תורה                 שנתנו   מלמעלה      לא   נתנו

קק     תורה                 שהבריות למידים אתה  אינן למידין אותה

ג6     תורה                 שהבריות למידים      אינן למידים אותה

ג01    תורה                 שהבריות לומדים אותה אין  לומדים אותה

ירו1   התורה                                    לא   ניתנה

או3    התורה                                    לא   ניתנה

או51   התורה                                    לא   ניתנה

ששון   התורה                                         ניתנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא במידה ואילו הן מקרא ומשנה ותלמוד       והגדה

וטי    אלא במידה ואלו  הן מקרא ומשנה תלמוד        והגדה

פירק

מינ    אלא במידה          מקרא ומשנה תלמוד        הגדה

פריז   אלא במדה  ואילו הן מקרא ומשנה תלמוד        והגדה

דפוס   אלא במדה  ואלו  הן מקרא משנה  תלמוד  הלכות ואגדות

קק     אלא במידה

ג6     אלא במידה

ג01    אלא במדה

ירו1   אלא במדה

או3    אלא במדה

או51   אלא במדה

ששון       במדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש      זוכה  למקרא ויש        זוכה  למשנה ויש

וטי    יש      זוכה  למקרא ויש        זוכה  למשנה ויש

פירק   יש      זוכה  למקרא <...>

מינ    יש      זוכה  למקרא יש         זוכה  למשנה יש

פריז   יש      זוכה  למקרא ויש        זוכה  למשנה

דפוס   יש      זוכה  למקרא ויש              למשנה ויש

קק     יש      שזכה  למקרא ויש        שזכה        יש

ג6     יש שהוא זוכה  במקרא ויש   שהוא זוכה  למשנה ויש שהוא

ג01    יש שהוא זכה   למקרא יש    שהוא זכה   למשנה יש  שהוא

ירו1   יש      שזוכה למשנה ויש        שזוכה למקרא ויש

או3    יש      זוכה  למקרא ויש        זוכה  למשנה ויש

או51   יש      זוכה  למקרא ויש        זוכה  למשנה ויש

ששון   יש      זוכה  למקר' ויש        זוכה  למשנה ויש

--------------------------------------------------------------------

לונ    זוכה  לתלמוד ויש      זוכה  להגדה ויש      זוכה  לכולם

וטי    זוכה  לתלמוד ויש      זוכה  להגדה ויש      זוכה  לכולם

פירק

מינ    זוכה  לתלמוד יש       זוכה  להגדה ויש      זוכה  לכולן

פריז                ויש      זוכה  להגדה ויש      זוכה  לכלם

דפוס         לתלמוד ויש            להגדה ויש      זוכה  לכולן

קק     שזכה  לתלמוד                      יש       שז'   לכולם

ג6     זוכה  בתלמוד ויש שהוא זוכה  באגדה ויש שהוא זוכה  לכולם

ג01    זכה   לתלמוד יש  שהוא       לאגדה ויש שהוא זכה   לכולם

ירו1   שזוכה בתלמוד ויש      שזוכה באגדה ויש      שזוכה בכלן

או3    זוכה  לתלמוד ויש      זוכה  לאגדה ויש      זוכה  לכלן

או51   זוכה  לתלמוד ויש      זוכה  לאגדה ויש      זוכה  לכולם

ששון   זוכה  לתלמוד ויש      זוכה  לאגדה ויש      זוכה  לכולן

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  ד"א     לעשות לרוח משקל

וטי                                  דב' אח' לעשות לרוח משקל

פירק                                 ד"א     <...

מינ                                  ד"א     לעשות לרוח משקל

פריז                                 ד"א     לעשות לרוח משקל

דפוס                                 ד"א     לעשות לרוח משקל

קק     ויש שאינו זכה  אפילו לאחת מהן ד'  א'  לעשות לרו' משק'

ג6     ויש שאינו זוכה אפילו לאחת מהם ד'  א'

ג01    ויש שאינו זכה  אפילו לאחת מהם ד"א     לעשת  לרוח משקל

ירו1                                 ד"א     לעשות לרוח משקל

או3                                  ד"א     לעשות לרוח משקל

או51                                 ד"א     לעשות לרוח משקל

ששון                                 ד"א     לעשות לרוח משקל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנוהג שבעול' הביריות א'     איש פלו'  רוחו

וטי    בנוהג שבעולם הברייות אומרות איש פלוני רוחו רחבה

פירק                                              ..>?דה?

מינ    בנוהג שבעולם הבריות  אומ'   איש פלו'  רוחו כמוכה   יום

פריז   בנוהג שבעולם הבריות  אומרות איש פלני  רוח  רחבה

דפוס   בנוהג שבעולם הבריות  אומ'   איש פלוני רוחו

קק     בנוהג שבעו'  הבריות  אומ'   איש פלוני רוח  ארוכה

ג6 

ג01    בנוהג שבעולם הבריות  אומ'   איש פלוני רוחו ארוכה

ירו1   בנוהג שבעולם הבריות  אומרות איש פלוני רוחו קפדן

או3    בנוהג שבעולם הבריות  אומרות איש פלוני רוחו קפדן

או51   בנוהג שבעולם הביריות אומרות     פלו'  רוחו קפדן

ששון   בנוהג שבעולם הבריות  אומרו' איש פלו'  רוחו קפרן

--------------------------------------------------------------------

לונ                  יתירא איש   פלו'  רוחו קצרה שנתנה בו קצרה

וטי    שניתנה בו רוח יתירא איש   פל'   רוחו קצרה

פירק                 יתירה <...>

מינ    שניתנה בו רוח יתירא איש   פלו'  רוח  קצרה יום

פריז   שנתנה  בו רוח יתירה איש   פלני  רוחו קצרה

דפוס                 יתירה איש   פלוני רוחו קצרה

קק     שניתנה בו רוח יתירה ואיש  פלו'  רוחו קצרה

ג6 

ג01    שניתנה בו רוח יתירה איש   פלוני רוחו קצרה

ירו1                                   רוחו קצרה

או3                                    רוחו קצרה

או51                                   רוחו קצרה

ששון                                   רוחו קצרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנתנה  בו   רוח קטיקטין

וטי    שניתנה בו   רוח קטיקטין

פירק                   קט?י?קין הדם  רבים     <...

מינ    שניתנה בו   רוח קטירטון  נעשה ראומתיקם

פריז   שנתנה  בו   רוח קטיקטין

דפוס   שנתנה  בו   רוח קטיקטון

קק     שניתנה בו   רוח טקסון

ג6 

ג01    שניתנה בו   רוח טירטון

ירו1   שנתנה  בו   רוח קטירטון                איש  פלוני רוח

או3    שנתנה  בו   רוח קטירטון                איש  פלוני רוחו

או51   שניתנה ?בו? רוח קטירטון                איש  פלו'  רוחו

ששון   שניתנה בו   רוח קטירטון                איש  פלו'  רוחו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       ומים תיכן במידה

וטי                                       ומים תכן  במידה

פירק                                                ..>ה

מינ                                       ומים תיכן במידה

פריז                                      ומים תכן  במדה

דפוס                                      ומים תכן  במדה

קק                                        ומים תכ'  במ'

ג6 

ג01                                       ומים תכן  במדה

ירו1   נמוכה שנתנה  בו רוח תורה           ומים תכן  במדה

או3    נמוכה שניתנה בו רוח תורה           ומים תכן  במדה

או51   נמוכה שניתנה בו רוח (תורה) [יתירה] ומים תכן  במדה

ששון   נמוכה שניתנה בו רוח תורה           ומים תכן  במדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם  הזה          משוקל  חציו מים        וחציו  דם   בשעה

וטי    אדם  היה          משוקל  חציו מים        וחציו  דם   בשעה

פירק   אדם  הזה          משוקל  חציו מים        וחצ<.. ...>

מינ    האדם הזה (מ?ת?וק) משוקל  חציו מים        וחציו  דם   בשעה

פריז   אדם  היה          משוקל  חציו מים        וחציו  דם   בשעה

דפוס   אדם  היה          משוקל  חציו מים        וחציו  דם   בשעה

קק     האדם הזה          מעויין חציו דם         וחציו  מים  בזמן

ג6 

ג01    האדם הזה          מעויין חציו דם         וחציו  מים  בזמן

ירו1   אדם  זה           מעיין  חציו מים        וחציו  דם

או3    אדם  זה           מעין   חציו מים        וחציו  דם

או51   אדם  זה           מעין   חציו מים        וחציו  דם

ששון   אדם  זה           משקל   חציו מים (ומשק) וחציו  דם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא  זוכה לא המים רבין על הדם ולא הדם רבין על המים

וטי    שהוא  זוכה לא המים ובין על הדם ולא הדם רבה  על המים

פירק                           על הדם ולא הדם רבין על המים

מינ    שהוא  זוכה לא המים רבין על הדם ולא הדם רבה  על המים

פריז   שהוא  זוכה לא המים רבין על הדם ולא הדם רבה  על המים

דפוס   שהוא  זוכה לא המים רבין על הדם ולא הדם רבין על המים

קק     שהוא  זכה  לא מים  רבים על הדם לא  הדם רבה  על המים

ג6 

ג01    שהוא  זוכה לא המים רבים על הדם ולא הדם רבה  על המים

ירו1   כשהוא זכאי לא המים רבין על הדם ולא הדם רבה  על המים

או3    כשהוא זכאי לא המים רבים על הדם ולא הדם רבים על המים

או51   כשהוא זכאי לא המים רבים על הדם ולא הדם      על המים

ששון   כשהוא זכאי לא המים רבין על הדם ולא הדם רבה  על המים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובזמן שהוא  חוטא   פעמים שהמים רבין על  הדם      ונעשה

וטי    ובזמן       שחוטא  פעמים שהמים רבין על  הדם      ונעשה

פירק   ובזמן <...>              ?הדם?                   ונעשה

מינ    בשעה  שהוא  חוטא   פעמים שהדם  רבה  על  המים     נעשה

פריז   ובזמן       שחוטא  פעמים שהמים רבין על  הדם      ונעשה

דפוס   ובזמן       שחוטא  פעמים שהמים רבין על  הדם      ונעשה

קק     בזמן  שהוא  מתחייב אם    המים  רבים על  הדם      נעשה

ג6 

ג01    ובזמן שהוא  מתחייב אם    המים  רבים על  הדם  הוא נעשה

ירו1   בשעה  שהוא  חוטא   פעמים שהדם  רבה  על  המים     ונעשה

או3    ובשעה שהוא  חוטא   פעמים שהדם  רבה  על  המים     ונעשה

או51   ובשעה שהוא  חוטא   פעמים ש[הדם רבה  על] המים     ונעשה

ששון   בשעה  שהוא  חוטא   פעמי' שהדם  רבה  עם  המים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אידרופיקיאוס             פעמים  שהדם רבה      על המים

וטי    אינדרפוקוס               פעמים       רבה  הדם על המים

פירק   אידרופיקוס               פעמים  הדם  רבין     על המים

מינ    מצורע

פריז   אינדרפוקוס               פעמים       רבה  הדם על המים

דפוס   אידריפיקוס               ופעמי' שהדם רבין     על המים

קק     אדר          חולי ופרקום ואם    הדם  רבה      על המים הוא

ג6 

ג01    אדרופיקוס                ואם    הדם  רבה      על המים הוא

ירו1   מצורע

או3    מצורע

או51   מצורע

ששון   אדרופיקוס

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונעשה מצורע      א(ו)דם                   אודם

וטי    ונעשה מצורע      אדם                      אודם

פירק   <...>

מינ                     אדם                      או       דם

פריז   ונעשה מצורע      אדם                      א?ו/י?דם

דפוס   ונעשה מצורע הה"ד אדם                      או       דם

קק     נעשה  מצורע      אדם                      או       דם

ג6 

ג01    נעשה  מצורע      אדם                      או       דם

ירו1                    אדם    כי יהיה בעור בשרו אודם        כי

או3                     אדם    כי יהיה בעור בשרו אודם        כי

או51               הה"ד אדם    כי יהיה בעור בשרו אודם        כי

ששון   ונעשה מצורע הה"ד אדם    כי יהיה בעור בשרו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   יהיה      בעור בשרו

או3    יהיה (דם) בעור בשרו

או51   יהיה      בעור בשרו

ששון