לונ    {ד}                                                נכונו

וטי    {ד}                                                נכונו

פירק   {ד}                                                נכונו

מינ    {ד}                                                נכונו

פריז   {ד}                                                נכונו

דפוס   {ד} דבר   אחר אדם כי יהיה בעור בשרו הדא  הוא דכתיב נכונו

ג01    {ד}                                                נכונו

ירו1   {ד} פתיחה                                          נכונו

או3    {ד} פתיחה                                          נכונו

או51   {ד} ד"א       אדם                   הה"ד           נכונו

ששון   {ד} פתיחה                                          נכונו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ללצים שפט[י]ם                     מוכנים    היו הדינים

וטי    ללצים שפטים   ומהלומות לגו כפילים שכנון     היו הדיינין

פירק   ללצים שפטים                       מכונים    היו הדינים

מינ    ללצים שפטים   ומהלומות לגו פסילים ממונין    הן  הדינין

פריז   ללצים שפטים   ומהלומות לגו כסילים שבנין     הוא הדיינין

דפוס   ללצים שפטים                       מוכנים    היו

ג01    ללצים <...>   ומהלומות לגו כסילים נכונו

ירו1   ללצים שפטים   ומהלומות לגו כסילים מוכני(ן)ם     הדינין

או3    ללצים שפטים   ומהלומות לגו כסילים מוכנים    הם  הדיינים

או51   ללצים שפטים   ומהלומות לגו כסילים מוכנים    הם  הדינים

ששון   ללצים שפטים   ומהלומות לגו כסילים מוכנים    הם  הדינים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ללצים                            ולעוברי עבירות בנוהג

וטי    ללצים                            ולעוברי עבירות בנוהג

פירק   לליצים                           ולעוברי עבירות בנוהג

מינ    ללצים                            ולעוברי עבירות בנוהג

פריז   ללצים                            ולעוברי עבירות בנוהג

דפוס   ללצים                    דינים                  בנוהג

ג01    ללצים  שפטים מכוונים להם הדיינים <...>

ירו1   ללצים                            ולעוברי עבירות בנוהג

או3    ללצים                            ולעוברי עבירות בנוהג

או51   לליצים                           ולעוברי עבירות בנוהג

ששון   ללצים                            ולעוברי עבירות בנוהג

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבעו'  אדם       רכוב על החמור פעמים      שסורחת

וטי    שבעולם אדם       רכוב על החמור פעמים      שסורחת

פירק   שבעו'  אדם       רוכב על החמור פעמים      שסורחת

מינ    שבעולם אדם       רוכב על החמור פעמים      שסורחת

פריז   שבעולם אדם       רכוב על החמור פעמים      שסורחת

דפוס   שבעולם אדם       רוכב על החמור פעמים      שסורח  ששוחק

ג01           לאחד שהיה רכוב על החמור בזמן  שהיא סורחת

ירו1   שבעולם אדם       רוכב על בהמתו בשעה  שהיא סורחת

או3    שבעולם אדם       רוכב על בהמתו פעמים שהיא סורחת

או51   שבעולם אדם       רוכב על בהמתו פעמים שהיא סורחת

ששון   שבעו'  אדם       רוכב על בהמתו פעמי' שהיא סורסת

--------------------------------------------------------------------

לונ             ומכה  אותה פעמים  שאינה סורחת עליו

וטי    עליו     ומכה  אותה פעמים  שאין  סורחת עליו

פירק   עליו     ומכה  אותה פעמים  שאינה סורחת עליו ומכה אותה פעמים

מינ    עליו     ומכה  אותה ופעמים שאינה סורחת עליו

פריז   עליו     ומכה  אותה פעמים  שאין  סורחת עליו

דפוס   עליו     ומכהו

ג01         הוא מכה   אותה ובזמן  שאינה סורחת

ירו1        הוא מכה   אותה פעמים  שאינה סורחת

או3         הוא מכה   אותה ופעמים שאינה סורחת

או51        הוא מכה   אותה פעמים  שאינה סורחת

ששון        הוא מכה   אותה ופע'   שאינה סורחת

--------------------------------------------------------------------

לונ                          ומכה אותה ברם הכא               נכונו

וטי                          ומכה אותה ברם הכא               נכונו

פירק   שאינה סורחת עליו      ומכה אותה ברם הכא               נכונו

מינ                          ומכה אותה ברם הכא               נכונו

פריז                         ומכה אותה ברם הוא               נכונו

דפוס                                   ברם הכא               נכונו

ג01                     אינו מכה  אותה ברם הכה               נכונו

ירו1                         ומכה אותה אבל הקב"ה אינו כן אלא נכונו

או3                          מכה  אותה אבל הקב"ה אינו כן אלא נכונו

או51                         ומכה אותה אבל הב"ה  אינו כן אלא נכונו

ששון                         ומכה אותה     והב"ה אינו כן אלא נכונו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ללדים  שפטים                      אמ' ר' אבין

וטי    ללצים  שפטים                      א"ר    אבין

פירק   ללצים  שפטים                      א'  ר' אבין

מינ    ללצים  שפטים ומהלומות לגוו כסילים א"ר    אבין

פריז   ללצים  שפטים                      א"ר    אבין

דפוס   ללצים  שפטים

ג01    ללצים  שפטים ומהלומות             א"ר    ברכיה <...>

ירו1   ללצים  שפטים ומהלומות וגו'        אמ' ר' ברכיה

או3    ללצים  שפטים וגו'                 א"ר    ברכיה

או51   לליצים שפטים [וגו']               א"ר    ברכיה

ששון   ללצים  שפטי' ומהלומות לגו  כסילים א"ר    ברכיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    א' ר' אבון

ירו1                     ומחה         למות לגו כסילים דבר אחר

או3               (ימחה) [ו]מחה       למות לגו כסילים ד"א

או51              (מחה)  [ומה]ל[ו]מות      לגו כסילים ד"א

ששון                     מחהלומות          לגו כסילי' ד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה הן הלמות               למטרונה  שנכנסה לתוך פלטין

וטי    מה הן הלומות              למטרונה  שנכנסה לתוך פלטין

פירק   מה הן הלמות               למטרונה  שנכנסה לתוך פלטין

מינ          ומהלומות ומהלמת     למטרונית שנכנסה לתוך פלטין

פריז   מה הן מהלומות             למטרונה  שנכנסה לתוך פלטין

דפוס         ומהלומות        משל למטרונה  שנכנסה לתוך פלטין

ג01                              למטרונה  שנכנסה      לפלטין

ירו1         ומהלומות            למטרונה  שנכנסה      לפלטרין

או3          ומהלומות לגו        למטרונה  שנכנסה      לפלטרין

או51         ומהלומות            למטרונה  שנכנסה      לפלטרין

ששון         ומהלומות            למטרונה  שנכנסה      לפלטרין

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלמלך כיון דיחמת  מגלביא          תלן   (תגלת)

וטי       שלמלך כיון דיחנית מגלבייא         תלן

פירק   של מלך   כיון דיחמת  מגבליא          תלן

מינ             כיון דחמת   מגלביא  פי' שוט תלו

פריז      שלמלך כיון דיחמת  מלגבייא         תלן

דפוס   של מלך   כיון דחמת   מגלביא          תלן

ג01             כיון דחמת   שווטייה

ירו1                 חמת    מגלבייא         תליין

או3                  חמת    מגלביא          תליין

או51      שלמלך כיון דחמת                   תליין        מגלבייא

ששון   של מלך   כיון דחמאת  מגבליא          תליין

--------------------------------------------------------------------

לונ                       [דחלת]  אמ' לה המלך אל תתייראי

וטי                       דחלת    אמ' לה המלך אל ת[י]תיראי

פירק                      דחלת    אמ' לה המלך אל תיתיראי

מינ                       דחלת    אמ' לה המלך אל תתיראי

פריז                      דחלת    אמ' לה המלך אל תתיראי

דפוס                      דחלת    אמר לה המלך אל תתייראי

ג01    ובר<..       ...>

ירו1   בור?ר/ד?לייא תליין ונתיראה אמר לה המלך אל תתיריאי

או3    בורדלייא     תליין נתיראה  אמ' לה המלך אל תתיראי

או51   בורדלייא     תליין נתיירא  א"ל    המלך אל תיראי

ששון   בורדלייא     תליין נתייראה אמ' לה המלך אל תראי

--------------------------------------------------------------------

לונ        אילו                 לעבדים ולשפחות      אבל את לאכל

וטי        אילו                 לעבדים ולשפחות      אבל את לאכל

פירק       אילו                 לעבדים ולשפחות      אבל את לאכול

מינ        אילו                 לעבדים ולשפחות      אבל את לאכול

פריז       אלו                  לעבדים              אבל את לאכל

דפוס       אלו                  לעבדים ולשפחות      אבל את לאכול

ג01        אילו                 לעבדים ולשפחות   הם אבל את לאכל

ירו1   אין אלו   אלא לגו כסילים לעבדים ולשפחות      אבל את לאכול

או3    אין [א]לו אלא לגו כסילים לעבדים ולשפחו[ת]    אבל את לאכול

או51   אין אלו   אלא לגו כסילים לעבדים ולשפחות      אבל את לאכול

ששון   אין זה    אלא לגו כסילי' לעבדי' ולשפחו'      אבל את לאכול

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולשתות ולשמ?ו?ח כך כיון ששמעו  יש'           פרשת

וטי    ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  ישראל         פרשת

פירק   ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  ישר'          פרשת

מינ    ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  ישר'          פ'

פריז   ולשתות ולשמח    כך כיון        ישר'          פרשת

דפוס   ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  ישראל         פרשת

ג01    ולשתות ולהתכבד  כך כיון ששמ<.. ...>

ירו1   ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  ישראל מהלומות הלכות

או3    ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  ישראל מהלומות הלכות

או51   ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  ישראל מהלומות הלכות

ששון   ולשתות ולשמוח   כך כיון ששמעו  יש'   מהלומות הלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    נגעים        נתייראו  אמ' להן משה אל תתייראו     אילו

וטי    נגעים        ניתיראו  אמ' להן משה אל תתיראו      אילו

פירק   נגעים        נתיראו   אמ' להן משה אל תיתיראו     אילו

מינ    נגעים        נתיראו   אמ' להן משה אל תתיראו      אילו

פריז   נגעים        נתיראו   אמ' להן משה אל תתיראו      אלו

דפוס   נגעים        נתייראו  אמר להם משה אל תתייראו     אלו

ג01          התחילו מיתיראים א'  להם משה                אילו

ירו1   נגעים        נתייראו  אמ' להם משה אל תתייראו     אלו

או3    נגעים        נתיראו   אמ' להם משה אל תתיראו  אין אלו  אלא

או51   נגעים        נתייראו  אמ' להם משה אל תיראו   אין אלו  אלא

ששון   נגעי'        נתיראו   אמ' להם משה אל תתיראו  אין אלו  אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאומ'  העו'             אבל אתם לאכול ולשתות ולש'

וטי    לאומות העולם            אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח

פירק   לאומות העולם            אבל אתם לאכול ולשתות ולשמ'

מינ    לאומות העולם            אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוע   אדם

פריז   לאומות העולם            אבל אתם לאכל  ולשתות ולשמח

דפוס   לאומות העולם            אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח

ג01    לאומות העולם הם  <...>

ירו1   לאומות העולם לגו כסילים אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח   אדם

או3    לאומות העולם לגו כסילים אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח   אדם

או51   לאומות העולם            אבל אתם לאכול ולשתות ולשמו[ח] [אדם

ששון   לאומו' העו'             אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח   אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    או  דם

פריז

דפוס                                                      שנאמר

ג01        אין כת'  כן  אלא אדם כי   יהיה בעור בשרו

ירו1   מכם אין כתיב כאן אלא אדם וגו'                      פתיחה

או3    מכם אין כתי' כאן אלא אדם כי   יהיה בעור בשרו  וגו' פתיחה

או51   מכם אין כתי' כאן אלא אדם כי   יהיה בעור בשרו]

ששון   מכם אין כתי' כאן אלא אדם כי   יהיה בעור בשרו       פתיחה

--------------------------------------------------------------------

לונ          רבים מכאובים לרשע  והבטח  ביי חסד יסוב'

וטי    דברים רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביי חסד יסובבנו

פירק         רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביי חסד יבוא'

מינ          רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביי חסד יסובבנו  רבים מכאובים

פריז         רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביי חסד יסובבנו

דפוס         רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביי חסד יסובבנו

ג01          רבים מכאבים  <...>

ירו1         רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביי חסד יסובבנהו

או3          רבים מכאובים לרשע  וגו'

או51         רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביי חסד יסובבנו

ששון         רבים מכאובים לרשע  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ         דבית ר'  ישמעאל בר'   יוסי     היו יושבין ועוסקין

וטי         דבית ר'  ישמעאל בירבי יוסי     היו יושבים ועוסקין

פירק             ר'  ישמע'  בר    יוסי ור' היו יושבין ועסוקין

מינ    לרשע ר'   ור' ישמעאל ב"ר   יוסי     היו יושבין ופשטין

פריז        דבי  ר'  ישמעאל בר'   יוסי     היו יושבין ועוסקין

דפוס        ר'   ור' ישמעאל ב"ר   יוסי     היו יושבים ועוסקים

ג01                               יוסה     היו        עסוקים

ירו1        ר'   ור' ישמעאל בר'   יוסי     היו יושבין ופשטין

או3         רבי' ור' ישמעאל ב"ר   יוסי     היו יושבין ופשטין

או51        ר'   ור' ישמעאל בר'   יוסי     היו יושבין ועוסקין

ששון        ר'   ור' ישמע'  בר'   יוסי     היו יושבין ופשטין

--------------------------------------------------------------------

לונ    במגילת  קינות ערב שבת [תשעה באב]                עם חשכה

וטי    במגילת  קינות ערב     תשעה  באב                 עם חשיכה

פירק   במגילות קינות ערב שבת                           עם חשיכה

מינ    במגלת   קינות ערב     תשעה  באב                 עם חשיכה

פריז   במגלת   קינות ערב     תשעה  באב                 עם חשיכה

דפוס   במגלת   קינות ערב שבת                           עם חשיכה

ג01    במגילת  תענית ערב     תשעה  באב  שחל <...>

ירו1   במגילת  קינות ערב     ט'    באב  שחל להיות בשבת

או3    במגילת  קינות ערב     ט'    באב  שחל להיות בשבת

או51   במגילת  קינות ערב     ט'    באב  שחל להיות בשבת

ששון   במגלת   קינות ערב     ט'    באב  שחל להיות בשבת עם חשיכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיירו  בה אלף  בית  אחת              אמ'

וטי    שיירו  בה אלף  בית  אחת              אמרו

פירק   שיירו  בה אלף  בית  אחד              אמרו

מינ    שיירו  בה אלף  בית  אחת              אמרו

פריז   שיירו  בה אלף  בית  אחת              אמרו

דפוס   שירו   בה אלף  בית  אחת              אמרו

ג01                        אחת   שלא גמרוהו אמרו

ירו1   ושיירו בה אלפא ביתא אחת              אמ'  ר'   לר'

או3    ושיירו בה אלפא ביתא אחת              אמ'  רבי' לר'

או51   ושיירו בה אלפא ביתא [אחת]            אמ'  ר'   לר'

ששון   ושיירו בה אלפא ביתא א'               א"ל  ר'   לר'

--------------------------------------------------------------------

לונ                      למחר אנו      גומרין  אותה       כשעלה

וטי                      למחר אנו      גומרין  אותה       כשעלה

פירק                     למחר אנו      גומרין  אותם       כשעלה

מינ                      למחר אנו      גומרין  אותה כשהוא עולה

פריז                     למחר אנו      גומרין  אותה       כשעלה

דפוס                     למחר אנו      גומרין  אותה       כשעלה

ג01                      למחר אנו באים וגומרים אותה       עם

ירו1   ישמעאל  בר'  יוסי מחר  אנו באין וגומרין אותה       עד

או3    ישמעאל  ב"ר  יוסי מחר  אנו באין וגומרין אותה       עד

או51   [ישמעאל בר'] יוסי מחר  אנו באין וגומרין אותה       עד

ששון   ישמ'    בר'  יוסי מחר  אנו באין וגומרין אותה       עד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'                      נכשל באצבעו קטנה  קרא  על   עצמו

וטי    רבי                     נכשל באצבעו קטנה  קרא  על   עצמו

פירק   ר'                      נכשל באצבעו קטנה  קרא  על   עצמו

מינ    רבי               לביתו נכשל באצבעו קטנה  קרי  על   נפשיה

פריז   ר'                      נכשל באצבעו קטנה  קרא  על   עצמו

דפוס   ר'                      נכשל באצבעו הקטנה קרא  על   עצמו

ג01    <...   ..>נס לתוך ביתו  נכשל באצבעו       וקרא עליו

ירו1   שר'    עולה       לביתו נכשל באצבעו       וקרא על   עצמו

או3    שרבי'  עולה       לביתו נכשל באצבעו       וקרא על   עצמו

או51   שרבינו עולה       לביתו נכשל באצבעו       וקרא על   עצמו

ששון   שר'    עולה       לביתו נכשל באצבעו       וקרא על   עצמו

--------------------------------------------------------------------

לונ               רבים מכאובים לרשע אמ'     ר' ישמעל

וטי               רבים מכאובים לרשע א'   לו ר' ישמעאל

פירק              רבים מכאובים לרשע אמ'  לו ר' ישמע'

מינ               רבים מכאובים לרשע אמ'     ר' ישמעאל

פריז              רבים מכאובים לרשע א'   לו ר' ישמעאל

דפוס              רבים מכאובים לרשע אמר  לו ר' ישמעאל

ג01    הדין פסוקה רבים מכאבים  לרשע <...       ..>עאל

ירו1              רבים מכאובים לרשע אמ'  לו ר' ישמעאל

או3               רבים מכאובים וגו' א"ל     ר' ישמעאל

או51              רבים מכאובים לרשע א"ל     ר' ישמעאל

ששון              רבים מכאובי' לרשע א"ל     ר' ישמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר'  יוסי ר'   אילו     לא היינו עסוקין בענין

וטי    בר"ר יוסי רבי  אילו     לא היינו עסוקים במגילה  הזה

פירק             ר'            לא היינו עסוקין בעיניין

מינ    ב"ר  יוסי      אילו     לא היינו עסיקין בעניין        יפה

פריז   בר'  יוסי ר'            לא היינו עסוקין במגלה   הזה

דפוס             ר'   אלו      לא היינו עסוקין בענין

ג01    ביר' יוסה ברבי אילו     לא היינו עסוקים בעינינו

ירו1   בר'  יוסי      אלו      לא היינו        בענין   הזה

או3                   א?[י]?לו לא היינו        בענין

או51                  אלו      לא היינו עוסקים בענין   [הזה]

ששון   בר'  יוסי      אילו     לא היינו עסוקין בענין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הייתה אמר       עכשיו על    אחת כמה וכמה

פירק

מינ    היית' אומ'      עכשיו על    אחת כמ' וכמ'

פריז   הייתה אמר       עכשיו על    אחת כמה וכמה

דפוס

ג01

ירו1   היינו אומרי' כך       עאכ"ו              שאנו עסוקין בענין

או3    היינו אומרי' כך       עאכ"ו              שאנו עסוקי' בענין

או51   היינו אומרי' כן       עאכ"ו              שאנו עוסקין ב[ענין]

ששון   היינו אומ'   כך       עאכ"ו              שאנו עסוקין בענין

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוח אבינו משיח יי                 הוית           אמ'  ועכשיו

וטי    רוח אפינו משיח יי

פירק   רוח אפינו משיח יי                 הוית (א) [עליך אמ'] עכשיו

מינ    רוח אפינו משיח יי נלכד  בשחיתותם

פריז   רוח אפינו משיח יי

דפוס   רוח אפינו משיח יי                 הוית           אומר עכשיו

ג01    רוח אפינו משיח יי <...>

ירו1   רוח אפינו משיח יי וגו'

או3    רוח אפינו משיח יי נלכד  בשחיתותם

או51   רוח אפנו  משיח יי [נלכד בשחיתותם]

ששון   רוח אפינו משיח יי נלכד  בשחיתותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאנו עסוקין        על אחת כמ' וכמ' רוח אפינו מש' יי כיון

וטי                                                        כיון

פירק   שאנו עסוקין        על אחת כמה וכמה                  כיון

מינ                                                        כיון

פריז                                                       כיון

דפוס   שאנו עסוקין        על אחת כמה וכמה

ג01    שאנו עסוקים בעינין על אחת כמה וכמה

ירו1                                                       כיון

או3                                                        כיון

או51                                                       כיון

ששון                                                       כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שעלה      ר'    לביתו נתן עליה ספוג יבש  וכרך עליה  גמי

וטי    שעלה      רבו   לביתו נתן עליה ספוג יביש וכרך עליה  גמי

פירק   שעלה      ר'    לביתו נתן עליה ספוג      וכרך עליה  גמי

מינ    שעלה  ירד       לביתו נתן עליה ספוג יבש  וקשר עליה  גמי

פריז   שעלה      ר'    לביתו נתן עליה ספוג יבש  וכרך עליה  גמי

דפוס   כשעלה           לביתו נתן עליה ספוג      וכרך עליה  גמי

ג01    מה    עשה             נתן לה   ספוג יבש  וקשר על<.. ...>

ירו1   שעלה      ר'    לביתו נתן עליה ספוג      וקשר עליה  גמי

או3    שעלה      רבי'  לביתו נתן עליה ספוג      וקשר עליה  גמי

או51   שעלה      רבינו לביתו נתן עליה ספוג      וקשר עליה  גמי

ששון   שעלה      ר'    לביתו נתן עליו ספוג      וכרך עליו  גמי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבחוץ אמ' ר' ישמעל  בר'     יוסי מדבריו למדנו שלשה

וטי    מבחוץ א"ר    ישמעאל בר  רבי יוסי מדבריו למדנו שלשה

פירק   מבחוץ אמ' ר' ישמעאל בר'     יוסי מדבריו למדנו שלשה

מינ    מבחוץ א"ר    ישמעאל ב"ר     יוסי ממנו   למדנו ג'

פריז   מבחוץ א"ר    ישמעאל בר'     יוסי מדבריו למדנו שלשה

דפוס   מבחוץ אמר ר' ישמעאל ב"ר     יוסי מדבריו למדנו ג'

ג01                                     ממנו   <...> שלשה

ירו1   מבחוץ א"ר    ישמעאל בר'     יוסי ממנו   למדנו ג'

או3    מבחוץ א"ר    ישמעאל ב"ר     יוסי ממנו   למדנו ג'

או51   מבחוץ א"ר    ישמעאל בר'     יוסי ממנו   למדנו ג'

ששון   מבחוץ א"ר    ישמ'   בר'     יוסי למדנו        ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבר'  ספוג            לא    שהוא מוצא       אלא שהוא משמר

וטי    דברים ספוג            לא    שהוא מוצא       אלא שהוא משמר

פירק   דברים ספוג            לא    שהוא מוצא       אלא שהוא משמר

מינ    דברים ספוג            לו         שמרפא      אלא שהוא משמר

פריז   דברים ספוג            לא    שהוא מוצא       אלא שהוא משמר

דפוס   דברים ספוג            לא    שהוא מוצ        אלא שהוא משמר

ג01    דברים שספוג יבש מעמיד ואינו      מרפא

ירו1   דברים ספוג  יבש       אינו  משום מרפא  בשבת אלא      משמר

או3    דברים ספוג  יבש       אינו  משום מרפא  בשבת אלא      משמר

או51   דברים ספוג  יבש       אינו  משו' מרפא  בשבת אלא      משמר

ששון   דברים ספוג  יבש       אינו  משום מרפא  בשבת אלא      משמר

--------------------------------------------------------------------

לונ    את המכה ושקושרים  עליה גמי       בן הבית  מפני שהוא בן

וטי    את המכה                גמי          מבית            מן

פירק   את המכה וקושר<..> עליה גמי       מן הבית  מפני שהוא מן

מינ    את המכה                גמי          מבית            מן

פריז   את המכה                גמי          מבית            מן

דפוס   את המכה וקושר     עליה גמי          מהבית מפני שהוא

ג01            וקושרים   עליו גמי  בשבת          מפני שהוא מן

ירו1   את המכה                וגמי      מן הבית            מן

או3    את המכה                וגמי      מן הבית            מן

או51   את המכה                וגמי      מן הבית            מן

ששון   את המכה                וגמי      מן הבית            מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    המוכן      ואין          קורין  בכתבי הקודש      אלא

וטי               ואין          קוראין בכתבי קודש

פירק   המוכן      ואין          קורין  בכתבי קודש

מינ    המוכן      ואין          קוראי' בכתבי הקדש

פריז   ()         ואין          קוראין בכתבי קדש

דפוס   מוכן       ואין          קורין  בכתבי הקדש

ג01    המוכן      ואין          קורים  בכתבי הקודש      אלא

ירו1   המוכן וש"מ אין  (כותבין) קורין  בכתבי הקדש  בשבת

או3    המוכן וש"מ אין           קורין  בכתבי הקדש  בשבת

או51   המוכן וש"מ אין           קורין  בכתבי הקדש  בשבת

ששון   המוכן וש"מ אין           קורין  בכתבי הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהן אם    צריך לו

וטי    מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהן ואם   צריך לו

פירק   מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהן <...>

מינ    מן המנחה ולמעלה אבל שונין  בהן ודורשי' בהן אם    צריך לו

פריז   מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהן ואין  צריך לו

דפוס   מן המנחה ולמעלה אבל שונין  בהן ודורשין בהן אם    צריך לומר

ג01    מן המנחה ולמעלן אבל שואלים     ודורשים בהם ואם   צרך

ירו1   מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהם אם    צריך

או3    מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהם אם    צריך לו

או51   מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהם אם    צריך לו

ששון   מן המנחה ולמעלה אבל שונין      ודורשין בהן אם    צרי' לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבר  לבדוק נוטל ובודק ושמואל אמ' חרש כל שהוא   גמי

וטי    דבר  לבדוק נוטל ובודק ושמואל אמ' חרש כל שהוא   גמי

פירק        לבדוק נוטל ובודק ושמואל א'  חרש כל שהוא   גמי

מינ    דבר  לבדוק נוטל ובודק שמואל  אמ' חרס כל שהוא   גמי

פריז   דבר  לבדוק נוטל ובודק ושמו'  א'  חרש כל שהוא   גמי

דפוס   דבר  לבדוק נוטל ובודק ושמואל אמר חדס כל שהוא   גמי

ג01    הדבר       נוטל ורואה

ירו1        לבדוק נוטל ובודק שמואל  אמ' חרס כל שהו    גמי

או3         לבדוק נוטל ובודק שמואל  אמ' חרס כל שהוא   גמי

או51        לבדוק נוטל ובודק שמואל  אמ' חרס    כלשהוא גמי

ששון        לבדוק נוטל ובודק שמואל  אמ' חרס כל שהוא   גמי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל שהוא   תני ר' יודן  מש'     שמואל     מגיפת

וטי    כל שהוא       ר' יודא  בשם     שמואל     מגופת

פירק   כל שהוא   תני ר' יודן  <...              ..>פת

מינ    כל שהו'       ר' זעירא בשם     שמואל     מגופת כדי

פריז   כל שהוא       ר' יודה  בשם  ר' שמו'      מגופת

דפוס   כל שהוא   תני ר' יודן  משום ר' שמואל     מגופת

ג01              תני                  שמואל     מגופת

ירו1   כל שהוא       ר' זעירא בש"ר    שמואל אמ' מגופת

או3    כל שהוא       ר' זעירא בש"ר    שמואל אמ' מגיפת

או51      כלשהוא     ר' זעירא בש"ר    שמואל אמ' מגופת

ששון   כל שהוא       ר' זעירא בש"ר    שמו'  אמ' מגופת

--------------------------------------------------------------------

לונ    חבית  ושבריה          מותר   לטלטלן בשבת

וטי    הבית  וחרסיה          מותר   לטלטלן בשבת

פירק   חבית  ושבריה          מותר   לטלטלן בשבת

מינ    חבית  וחרסיה          מותר   לטלטלו בשבת

פריז   חבית  וחרסיה          מותר   לטלטלן בשבת

דפוס   חבית  ושבריה          מותר   לטלטלן בשבת

ג01    החבית ושבריה          מותר   לטלטל  בשבת ר' זעורה <...>

ירו1   החבית וחרסיה          מותר   לטלטלן בשבת

או3    חבית  וחרסיה          מותרין לטלטלן בשבת

או51   חבית  וחרסי?ת/(ה)[ת]? מותרין לטלטלן בשבת

ששון   החבית וחרסיה          מותרין לטלטלן בשבת

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                         ואם

וטי

פירק                                                        ואם

מינ

פריז

דפוס                                                        ואם

ג01    <..>ב ותני לה בש' שמואל ובלבד שיהוא עושים מעין מלאכה ואם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    זרקן   באשפה  אסור לטלטלן בשבת ר' אליעזר ור' תנחום

וטי    זרקן   לאשפה  אסור לטלטלן בשבת ר' אליעזר ור' תנחום

פירק   זרקן   באישפה אסור <...>                 ור' תנחום

מינ    השליכו לאשפה  אסור לטלטלה

פריז   זרקן   לאשפה  אסור לטלטלן בשבת ר' אליע'  ור' תנחום

דפוס   זרקן   לאשפה  אסור לטלטלן      ר' אליעזר ור' תנחום

ג01    השליכן לאשפות אסור לטלטל       ר' לעזר   ור' יונה

ירו1   השליכן באשפה  אסור לטלטלן

או3    השליכן באשפה  אסור לטלטלן

או51   השליכן באשפה  אסור לטלטלן

ששון   השליכן באשפה  אסור לטלטלן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בצרו<..>ה בש'  ?ר'? ירמיה אפילו רשע     וחזר

וטי    בצרויה    בשום ר'   ירמיה אפילו רשע     וחזר

פירק   בצרויה    בשם  ר'   ירמיה אפילו רשע     חוזר

מינ

פריז   בצרויה    בשם  ר'   ירמיה אפלו  רשע     וחזר

דפוס   בצרורייה  בשם  ר'   ירמיה אפי'  רשע     וחזר בו הקב"ה מקבלו

ג01    בוצרייה   בש'  ר'   אחא   אפילו רשע הוא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          ובטח   ביי מסד  יסו'

וטי          ובטח   ביי חסד  יסובבנו

פירק         הבטח

מינ          והבוטח ביי חסד  יסובבנו

פריז         ובטח   ביי חסד  יסובבנו

דפוס   שנאמר והבוטח ביי חסד  יסובבנו

ג01          בוטיח  ביי חסד  יסובבנו  הבוטח אין כת' כן אלא והבוטח

ירו1         והבוטח ביי וגו'

או3          והבוטח ביי חסד  יסובבנו

או51         והבוטח ביי חסד  יסובבנו

ששון         והבוטח ביי חסד  יסובבנהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ        ור' אליעז' ור' תנחום ור' תנחום    בצראיא  בשם  ר' אחא

פריז

דפוס

ג01    ביי

ירו1                            ר'  תנחום    בוצריה  בש"ר    אחא

או3                             ר'  תנחום בן צר[ו]יה בש"ר    אחא

או51                            ר'  תנחום בן צרויה   בש"ר    אחא

ששון                            ר'  תנחו' בר חנילאי  בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ        אפי' רשע חוזר ובוטח ביי חס' יסובבנו

פריז

דפוס

ג01                                             א' ר' ראובן למטרונה

ירו1       אפי' רשע      ובוטח ביי חסד יסובבנהו

או3        אפי' רשע      ובוטח ביי חסד יסובבנו

או51   אמ' אפי' רשע      ובוטח ביי חסד יסובבנו

ששון   אמ' אפי' רשע      ובוטח ביי חסד יסובבנהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    שנכנסה לפלטין כיון דחמת שווטיה היך קדמייה

ירו1

או3

או51

ששון