לונ    {ה}      מה    כת'  למעלה  מן העינין  אשה כי    תזריע וילדה

וטי    {ה}      מה    כת'  למעלה  מן העיניין אשה כי    תזריע וילדה

פירק   {ה}      <...>      למעלה  מן העינין  אשה <...> תזריע וילדה

מינ    {ה}      מה    כת'  למעלה  מן העניין  אשה כי    תזריע וילדה

פריז   {ה}      מה    כת'  למעלה  מן הענין   אשה כי    תזריע וילדה

דפוס   {ה}      מה    כתיב למעלה  מן הענין   אשה כי    תזריע וילדה

ג01    {ה} גופה מה    כתוב למעלה  מן העינין  אשה כי    תזריע וילדה

ירו1   {ה}      מה    כתיב למעלה  מן הענין   אשה כי    תזריע וילדה

או3    {ה}            כתי'                   אשה כי    תזריע

או51   {ה}      [מה]  כתי' [למעלה מן העניין] אשה כי    תזריע

ששון   {ה}      מה    כתי' למעלה  מן הענין   אשה כי    תזריע

--------------------------------------------------------------------

לונ    זכר מה    כת'  בתריה אדם כי יהיה בעור   בשרו

וטי    זכר מה    כת'  בתריה אדם כי יהיה בעור   בשרו

פירק   זכר מה    כת'  בתריה אדם כי יהיה בעו<.. ...>

מינ    זכר מה    כת'  בתרי' אדם כי יהיה בעור   בשרו שאת או ספחת

פריז   זכר מה    כת'  בתריה אדם כי יהיה בעור   בשרו

דפוס   זכר מה    כתיב בתריה אדם כי יהיה בעור   בשרו

ג01    זכר

ירו1   זכר וסמיך ליה        אדם כי יהיה בעור   בשרו

או3        וסמיך ליה        אדם כי יהיה בעור   בשרו

או51       וסמיך ליה        אדם כי יהיה בעור   בשרו

ששון       וסמיך ליה        אדם כי יהיה בעור   בשרו

--------------------------------------------------------------------

לונ            וכי מה עיניין זה     לזה אמ'  ר'  תנחום

וטי            וכי מה עיניין זה     לזה א"ר      תנחום

פירק                         זה     לזה א<.. ... ..>ם

מינ    או בהרת וכי מה עניין  זה אצל זה

פריז           וכי מה ענין   זה     לזה א"ר      תנחום

דפוס           וכי מה ענין   זה     לזה אמר  ר'  תנחום

ג01                                     א'   ר'  תנחום

ירו1           וכי מה ענין   זה אצל זה  אלא

או3            וכי מה ענין   זה אצל זה  אלא

או51           וכי מה ענין   זה אצל זה  אלא

ששון           וכי מה ענין   זה אצל זה  אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר' חנילאי                  לחומרא שרעת            ונכוות

וטי    בר  חנילאי                  לחמורא שראת            ונ[י]כוות

פירק   בר  <..>לאי                 לחמורה שרעת            וניכוות

מינ                                לחמורה שראת            וניכוות

פריז   בר  חנילאי                  לחמורא שראת            ונכוות

דפוס   ב"ר חנילאי  משל             לחמורה שבאתה           ונכוית

ג01    בר  חניליי                  לחמורה שראת

ירו1               למה   הדבר דומה לחמרתא שהזרעת   באפר   ונכוית

או3                לה"ד            לחמרתא שהזרעת   באפר   ונכוית

או51               למה"ד           לחמרתה שה[זר]עת [באפר] ונכוית

ששון               למה"ד           לחמרתא שהזרעת   [באפר] ונכוית

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי  גרם              לוולד שיצא כווי            שרעת  אמו

וטי    מי  גרם              לבן        שניכוה                אמו

פירק   מי  גרם              <...       ..>כוות

מינ    מי  ראה              לבן        שיכווה                אמו

פריז   מי  גרם              לבן        שנכווה                אמו

דפוס

ג01        גרם ונכוות <...> לולד  שיצא כוויי   הרי או' שראית אמו

ירו1   מי  גרם              לבן   שיצא כווי                  אמו

או3    מי  גרם              לבן   שיצא כווי                  אמו

או51   [מי גרם              לבן   שיצא כווי                  אמו

ששון   מי  גרם              לבן   שיצא כווי                  אמו

--------------------------------------------------------------------

לונ           וניכוות       כך מי    גרם לוולד שיצא         מצורע

וטי    שראת   וניכוית       כך יי    גרם לבן   שיעשה        מצורע

פירק                        כך מי    גרם לוולד שיהיה        מצורע

מינ    שראת   וניכוות       כך מי    ראה לבן   שייעשה       מצורע

פריז   שראת   ונכוות        כך מי מי גרם לבן   שיעשה        מצורע

דפוס                        כך מי    גרם לוולד שהיה         מצורע

ג01           ונכוות        כך מי    גרם לוולד שיצא   כוויי מצורע

ירו1   שהזרעת         באפר  כך מי    גרם לזה   שיעשה        מצורע

או3    שהזרעת         באפר  כך מי    גרם לזה   שיהא         מצורע

או51   שהזרעת         באפר] כך מי    גרם לולד  שיצא         מצורע

ששון   שהזרעת         באפר  כך מי    גרם לזה   שיעשה        מצורע

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמו שלא  שמרה  את       נידתה       { ר'    אבין

וטי    אמו אילו שמרה  את       נדתה        { רבי   אבין

פירק   אמו שלא  שמ<.. ...>                 { <...> אבות

מינ    אמו שלא  שימרה את       נידתה       { ר'    אחי

פריז   אמו אילו שמרה  את       נדתה        { ר'    אבין

דפוס   אמו שלא  שמרה       ימי נדתה        { ר'    אבין

ג01    אמו שלא  שימרה          נידתה כראוי   ר'    אבון הוה

ירו1   אמו שלא  שמרה           נדתה  כראוי   ר'    אבין

או3    אמו שלא  שמרה           נדתה  כראוי   ר'    אבין

או51   אמו שלא  שמרה           נדתה  כראוי   ר'    אבין

ששון   אמו שלא  שמרה           נדתה  כראוי   ר'    אבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרא עליה   אבות יאכלו              בוסר ושיני בנים  תקהינה

וטי    קרא עליה   אבות יאכלו (בנים לתוכך) בשר  ושיני בנים  תקהינה

פירק                   יאכלו              בוסר ושיני בנים  תכהינה

מינ    קרי עליה   אבות יאכלו              בוסר ושיני בנים  תקהינה

פריז   קרא עליה   אבות אכלו               בוסר ושני  בנים  תקהינה

דפוס   קרא עליה   אבות יאכלו              בוסר ושיני בנים  תקהינה

ג01    קרי עליהון אבות יאכלו              בושר ושני  הבנים תקהינה

ירו1   קרי עליה   אבות יאכלו              בוסר ושיני הבנים תקהינה

או3    קרא עליה   אבות יאכלו              בוסר ושיני בנים  תקהינה

או51   קרא עליה   אבות יאכלו              בוסר ושני  בנים  תקהינה

ששון   קרי עליה   אבות אכלו               בוסר ושני  בנים  תקהינה

--------------------------------------------------------------------

לונ          ו(אי)[ה]ן    קוראין על אבותיהם אבותינו חטאו ואינם

וטי          והך          קוראין על אבותיהם אבתינו  חטאו ואינם

פירק         והן          קוראין על אבותיהן א<..    ...>

מינ    הבנים              קורי'  על אביהם   אבותינו חטאו ואינם

פריז         והן          קוראין על אבותיהן אבותינו חטאו ואינם

דפוס         והן          קוראין על אבותיהם אבותינו חטאו ואינם

ג01    הבנים היו          קוראים על עצמן    אבתינו  חטאו ואינם

ירו1   הבנים מה        הם אומרים            אבותי'  חטאו ואינם

או3    הבנים מה        הם אומרי'            אבותינו חטאו ואינם

או51   הבנים מה        הם אומרי'            אבותינו חטאו ואינם

ששון   הבנים מה        הם אומרי'            אבותינו חטאו ואינם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואנ'   עוונ'       סבלנו } אמ' ר' אבין

וטי    ואנחנו עווניתיהם   סבלנו } א"ר    אבין

פירק   ואנח'  עונות'      סבל'  }

מינ    ואנחנו עונותיהם    סבלנו } אמ' ר' אבין

פריז   ואנחנו עונותיהם    סבלנו } א"ר    אבין

דפוס   ואנחנו עונותיהם    סבלנו } אמר ר' אבין

ג01                                   ר' אבון בש' ר' יוחנן

ירו1   ואנחנו עונותיהם    סבלנו   א"ר    אחא

או3    ואנחנו עו[ו]נותיהם         א"ר    אחא

או51                              א"ר    אחא

ששון   ואנחנו עונותיהם    סבלנו   א"ר    אחא

--------------------------------------------------------------------

לונ        לגינת ירק שהמעיין       לתוכה     כל זמן שהמעיין

וטי        לגינת ירק שהמעיין       בתוכה הוא כל זמן שהמעיין

פירק             ירק שהמעיין       לתוכה     כל זמן שהמעיין

מינ        לגינת ירק שהמעיין שופע  לתוכה     כל זמן שהמעיין

פריז       לגינת ירק שהמעיין       בתוכה הוא כל זמן שהמעיין

דפוס   משל לגנת  ירק שהמעין        לתוכה     כל זמן שהמעין

ג01        לגנה      שהיא    מליאה מים       כל מי  שהוא    יורד

ירו1       לגינת ירק שהיא    מלאה  מים       כל מי  שנכנס

או3        לגנת  ירק שהיא    מליאה מים       כל מי  שנכנס

או51       לגינת ירק שהיא    מלאה  מים       כל מי  שנכנס

ששון       לגינת ירק שהיא    מלאה  מים       כל מי  שנכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ    לתוכה               הוא   עושה    ביצין        כך כל

וטי    בתוכה               היא   עושה    ביצין  ביצין כד כל

פירק   לתוכה        כל זמן <...>         ביצין        כך כל

מינ    בתוכה               היא   עושה    ביצין  ביצין כך כל

פריז   בתוכה               הוא   עושה    ביצין  ביצין כך כל

דפוס   לתורכה              היא   עושה    כריכין       כך כל

ג01    לתוכה  תחילה        הוא   עושה בה דרך          כך כל

ירו1   בה     תחלה               עושה    רושם         כך כל

או3    בה     תחלה               עושה    רושם         כך כל

או51   בה     תחלה               עושה    רושם         כך כל

ששון   בה     תחלה               עושה    רושם            כל כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי      שהלך  אצל אשתו נידה סוף      שמע<..>ת      בנים

וטי    מי      שהולך אצל אשתו נידה סוף      שמעמדת        בנים

פירק   מי      שהלך  אצל אשתו נידה          עושה          בנים

מינ    מי      שהולך אצל אשתו נידה סוף שהוא מעמיד         בנים

פריז   מי      שהולך אצל אשתו נדה  סוף      שמעמדת        בנים

דפוס   מי      שהולך אצל אשתו נדה           עושה          בנים

ג01    מי שהוא משמש  עם  אשתו נידה סוף שהוא מעמיד    ממנה בנים

ירו1   מי שהוא משמש  עם  אשתו נדה  סוף שהוא מעמיד         בנים

או3    מי      שמשמש עם  אשתו נדה  סוף שהוא מעמיד         בנים

או51   מי      שמשמש עם  אשתו נדה  סוף שהוא מעמיד         בנים

ששון   מי שהוא משמש  עם  אשתו נדה  סוף שהוא מעמיד         בנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצורעים < ר'    אבין קרא עליה אבות יאכלו

וטי    מצורעין < רבי   אבין קרא עליה אבות יאכלו (בנים לתוכך)

פירק   מצורעין < <...>               אבות יאכלו

מינ    מצורעים < ר'    אחי  קרי עליה אבות יאכלו

פריז   מצורעין < ר'    אבין קרא עליה אבות אכלו

דפוס   מצורעים < ר'    אבין קרא עליה אבות יאכלו

ג01    מצורעים

ירו1   מצורעים

או3    מצורעים

או51   מצורעים

ששון   מצורעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בוסר ושיני בנים תקהינה ו(אי)[ה]ן קוראין על אבותיהם אבותינו

וטי    בשר  ושיני בנים תקהינה והך       קוראין על אבותיהם אבתינו

פירק   בוסר ושיני בנים תכהינה והן       קוראין על אבותיהן א<..

מינ    בוסר ושיני בנים תקהינה הבנים     קורי'  על אביהם   אבותינו

פריז   בוסר ושני  בנים תקהינה והן       קוראין על אבותיהן אבותינו

דפוס   בוסר ושיני בנים תקהינה והן       קוראין על אבותיהם אבותינו

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    חטאו ואינם ואנ'   עוונ'     סבלנו >

וטי    חטאו ואינם ואנחנו עווניתיהם סבלנו >

פירק   ...>       ואנח'  עונות'    סבל'  >

מינ    חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם  סבלנו >

פריז   חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם  סבלנו >

דפוס   חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם  סבלנו >

ג01

ירו1

או3

או51

ששון