לונ    {ו}   ר' אבין בש'  ר'   יוח'      כת'

וטי    {ו}   ר' אבין בשום ר'   יוחנן     כת'

פירק   {ו}   ר' אבין בשם  ר'   יוחנן     כת'

מינ    {ו} { ר' אבין בשם  ר'   יוחנן

פריז   {ו}   ר' אבין בשם  ר'   יוחנן א'  כת'

דפוס   {ו}   ר' אבין בשם  ר'   יוחנן אמר כתיב

ג01    {ו}   ר' אבון בש'  ר'   יוחנן אם

ירו1   {ו}   ר' אבין בש"ר      יוחנן     כתי' והקריבו לפני יי

או3    {ו}   ר' אבין בש"ר      יוחנן אמ'      והקריבו לפני יי

או51   {ו}   ר' אבין בש"ר      יוחנן אמ' כתי' והקריבו לפני יי

ששון   {ו}   ר' אבין בש"ר בש"ר יוח'      כתי' והקריבו לפני יי

--------------------------------------------------------------------

לונ              ואם לא תמצא  ידה די שה

וטי              ואם לא ונמצא ידה די שה

פירק             אם  לא תמצא  ידה די ש<.. ...>

מינ              אם  לא תמצא  ידה די שה

פריז             ואם לא תמצא  ידה די שה

דפוס             ואם לא תמצא  ידה די שה

ג01                  לא תמצא  ידה די שה

ירו1   וכפר עליה ואם לא תמצא  ידה די שה   ולקחה שתי תורים וגו'

או3    וכפר עליה ואם לא תמצא  ידה די שה   ולקחה שתי תורים וגו'

או51   וכפר עליה

ששון   וכפר עליה ואם לא תמצא  ידה די שה   ולקחה שתי תורים או

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ומה כת'   בתריה אדם כי יהיה בעור בשרו

וטי                 ומה כת'   בתריה אדם כי יהיה בעור בשרו

פירק                                    כי יהיה בעור בשרו

מינ                 מה  כת'   בתרי' אדם כי יהיה בעור בשרו שאת

פריז                מה  כת'   בתריה אדם כי יהיה בעור בשרו

דפוס                ומה כתיב  בתריה אדם כי יהיה בעור בשרו

ג01                                 אדם כי יהיה בעור בשרו

ירו1                    ואח"כ       אדם כי יהיה בעור בשרו

או3                     ואח"כ       אדם כי יהיה בעור בשרו

או51                מה  כתיב  בתריה אדם כי יהיה בעור בשרו

ששון   שני בני יונה     ואח"כ       אדם כי יהיה בעור בשרו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרע' והובא אל אהרן

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                וכי מה עיניין זה        לזה

וטי                                וכי מה עניין  זה        לזה

פירק                               וכי מה עיניין זה        לזה

מינ    הכהן או אל אחד מבניו הכהנים וכי מה ענין   זה זה אצל זה

פריז                               וכי מה ענין   זה        לזה

דפוס                               וכי מה ענין   זה    אצל זה

ג01

ירו1

או3

או51                               וכי מה ענין   זה    אצל זה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ' הקב"ה  אני אמרתי  לך   הבא   קרבן לידה

וטי        אמ' הקב"ה  אני אמרתי       תביא  קרבן לידה

פירק       אמ' הקב"ה  אני אמר<.. ...>

מינ        אמ' הב"ה   אני אמרתי  לך   הבא   קרבן לידה

פריז       א'  הקב"ה  אם  אמרתי       תביא  קרבן לידה

דפוס       אמר הקב"ה  אני אמרתי  לך   הבא   קרבן לידה

ג01    אלא א'  הקב"ה  אני אמרתי  לך   שתביא קרבן אשתך  אצל

ירו1       אמר הקב"ה  אני אמרתי  לה   שתביא קרבן יולדת

או3        אמ' הקב"ה  אני אמרתי  לה   שתביא קרבן יולדת

או51           אהקב"ה אני אמרתי  ?לך? הביא  קרבן יולדת

ששון           אהב"ה  אני אמרתי  לה   שתביא קרבן יודלת

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ואתה לא   עשיתה כן חייך  שאני

וטי                              ואתה לא   עשיתה כן חייך  שאני

פירק                             ואתה לא   עשית  כן חייך  שאני

מינ                              אתה  לא   עשית  כן חייך  שאני

פריז                             ואתה לא   עשיתה כן חייך  שאני

דפוס                             ואתה לא   עשית  כך חייך  שאני

ג01    הכהן אם עשיתה כן הרי מוטב ואם  לאוו          סוף

ירו1        אם הביאה        מוטב ואם  לאו           הרי   אני

או3         אם הביאה        מוטב ואם  לאו           הריני

או51        אם הביאה        מוטב ואם  לאו           הריני

ששון        אם הביאה        מוטב ואם  לאו           הריני

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצריכך          לבוא אצל הכהן       והובא   אלו       הכהן

וטי    מצריכך          לבוא אל  הכהן       והובא   אל   אהרן הכהן

פירק   מצריכך          לבוא אצל כהן        ?וה?<.. ...>

מינ    מצריכך          לבא           שנ'   והובא   אל   אהרן הכהן

פריז   מצריכך          לבא  אל  הכהן       והובא   אל   אהרן הכהן

דפוס   מצריכך          לבא  אצל כהן  שנאמר והובא   אל   אהרן הכהן

ג01           שאת עצמך בא   אל  הכהן       והובא   אל   אהרן הכהן

ירו1   מצריך  את  בנה           לכהן שנאמ' והובא   אל   אהרן הכהן

או3    מצריך  את  בנה           לכהן שנא'  והובא   אל   אהרן הכהן

או51   מצריך  את  בנה           לכהן שנא'  והובא   אל   אהרן הכהן

ששון   מצריך  את  בנה           לכהן שנ'   והובא   אל        הכהן

--------------------------------------------------------------------

לונ      אמ'  ר' יוחנן למה     נסמכה פרשת חלה לפרשת עבו'

וטי      אמ"ר    יוחנן למה     נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה

פירק          ר' יוחנן למה     נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה

מינ    } א"ר     יוחנן למה     נסמכה פרש' חלה       לעבוד'

פריז     א"ר     יוחנן למה     נסמכה פרשת חלה לפרשת עבוד'

דפוס     אמר  ר' יוחנן למה     נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה

ג01      א'   ר' יוחנן מפני מה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה

ירו1     א"ר     יוחנן למה     סמך   פרשת חלה לפרשת ע"ז

או3      א"ר     יוחנן למה     סמך   פרשת חלה לפרש' ע"ז

או51     א"ר     יוחנן למה     נסמכה פרשת חלה לפרשת ע"ז

ששון     א"ר     יוח'  למה     סמוך  פרש' חלה לפרש' ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    זר'     לומר  לך שכל          המקיים מצוות  חלה כילו

וטי    זרה     לאמר  לך שכל          המקיים מצות   חלה כאילו

פירק   זרה     לומר  לך <...                ..>ת   חלה [כאילו]

מינ    זרה     לומר  לך כל           המבטל  מצות   חלה כאלו

פריז   זר'     לומר  לך כל           המקיים מצות   חלה כאילו

דפוס   זרה     לומר  לך שכל          המקיים מצות   חלה כאלו

ג01    זרה אלא ללמדך    שכל  מי שהוא מקיים  מצוות  חלה כאילו

ירו1           ללמדך    שכל          המקיים מצות   חלה כאלו

או3            ללמדך    שכל          המקיים        חלה כאלו

או51           ללמדך    שכל          המקיים [מצות] חלה

ששון           ללמדך    שכל          המקיים

--------------------------------------------------------------------

לונ         ביטל עבו'  זרה וכל         המבטל  מצות חלה כאילו

וטי         ביטל עבודה זרה וכל         המבטל       חלה כילו

פירק        בטל  עבודה זרה וכל         המבטל  מצות חלה כילו

מינ         עובד ע"ז       וכל         המקיים מצות חלה כאלו

פריז        ביטל ע"ז       וכל         המבטל       חלה כאילו

דפוס        בטל  עבודה זרה וכל         המבטל  מצות חלה כאלו

ג01    שהוא מבטל עבדה  זרה וכל מי שהוא מבטל   פרשת חלה כילו  שהוא

ירו1        מבטל ע"ז       וכל         המבטל  מצות חלה כאלו

או3         מבטל ע"ז       וכל         המבטל       חלה כאילו

או51                                                   כאלו

ששון                                          מצות חלה כאלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עובד  עבו'  ז'

וטי    עובד  עבודה זרה

פירק   קיים  עב<.. ...>

מינ    ביטל  ע"ז

פריז   עובד  ע"ז

דפוס   קיים  עבודה זרה

ג01    מקיים עבדה  זרה

ירו1   מקיים ע"ז

או3    מקיים ע"ז

או51   מבטל  ע"ז        וכל המבטל מצות חלה כאלו מקיים ע"ז

ששון   מבטל  ע"ז        וכל המבטל מצות חלה כאלו מקיים ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' לעזר       כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

וטי    א"ר    אלעזר כתיב כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

פירק   אמ' ר' אלעזר כת'  כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

מינ    א"ר    אלעזר כת'  כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

פריז   א"ר    אלעזר כת'  כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

דפוס   אמר ר' אלעזר      כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

ג01    א'  ר' עזריה      כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש

ירו1   א"ר    אלעזר כתיב כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

או3    א"ר    אלעזר כתי' כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

או51   א"ר    אלעזר כתי' כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

ששון   א"ר    אלעז' כתי' כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

--------------------------------------------------------------------

לונ              מי גרם                שתיכשל        בזונה על

וטי              מי גרם   לך           שתיכשל        בזונה על

פירק             מי גרם                שת(י)כשל      בזונה על

מינ              מי גרם   לך           שתכשל         בזונה על

פריז             מי גרם   לך           שתיכשל        בזונה על

דפוס             מי גרם   לו           שיכשל    באשה זונה  על

ג01    יקרה תצוד מי <...> לך           ליכשל         בזונה על

ירו1             מי גרם   לך           שתכשל         בזונה על

או3              מי גרם   לך           שתכשל         בזונה ע"ו

או51             מי גרם   לך           שתכשל         בזונה ע"י

ששון             מי גרם   לך מי גרם לך שתכשל         בזונה ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידי  שאכלת     ככרך  שאינה מעושרת

וטי    ידי  שאכלת     כיכרך שאינה מעושרת

פירק   ?ידי ש?אכלה    ככרה  שאינה מעושר

מינ    ידי  שאכלת     ככרך  שלא   מעושר

פריז   ידי  שאכלת     כיכרך שאינה מעושרת

דפוס   ידי  שאכל   את ככרה  שאינו מעושר

ג01    ידי  שאכלת  את לחמך  שלא   מעושר  ר' יודן  ור' שמעון

ירו1   ידי  שאכלת     ככרך  שאינו מעושר  ר' יהודה

או3         שאכלת     ככרך  שאינו מעושר  ר' יהודה

או51        שאכלת     ככרך  שאינו מעושר  ר' יהודה

ששון        שאכלת     בכרך  שאינו מעושר  ר' יהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אמ'     ר' שמע'  בן לקיש

וטי                    א"ר        שמעון בן לקיש

פירק                   אמ'        ריש      לקיש

מינ                    א"ר        שמעון בן לקיש

פריז                   א'         ריש      לקיש

דפוס                   אמר     ר' שמעון בן לקיש

ג01    בן ל<..> פתר לה בש'     ר' שמעון בן לקיש

ירו1                   בש"ר       לקיש          פתר   לה מן הכא

או3                    בשרשב"ל                  פתר   לה    מהכא

או51                   בש"ר       שמעון בן לקיש מייתי לה    מהכא

ששון                   בשרשב"ל                  פתר   לה    מהכא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'  ואיש את    קדשיו וגו'

וטי    כתיב ואיש את    קדשיו לו   יהיו

פירק   כת'  ואיש את    קדשיו לו   יהיו

מינ    כת'  ואיש את(ם) קדשיו לא   יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה

פריז   כת'  ואיש את    קדשיו לו   יהיו

דפוס   כתיב ואיש את    קדשיו לו   יהיו

ג01         ואיש את    קדשיו לו   יהיו

ירו1   כתי' ואיש את    קדשיו לו   יהיה

או3         ואיש את    קדשיו לו   יהיה

או51        ואיש את    קדשיו לו   יהיו

ששון        ואיש את    קדשיו לו   יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ          וכת' בתריה איש איש כי תשטה   אשתי     וכי מה

וטי    ומה   כת'  בתריה איש איש כי תשטה   אשתו     וכי מה

פירק   מה    כת'  בתריה איש איש כי תשטה   אשתו וג' וכי מה

מינ    מה    כת'  בתריה איש איש כי תשטה   וגו'     וכי מה

פריז   ומה   כת'  בתריה איש איש כי תשטה   אשתו     וכי מה

דפוס   מה    כתיב בתריה איש     כי תשטה   אשתו     וכי מה

ג01               <...> איש איש כי תש<..> אשתו     וכי מה

ירו1   וסמיך ליה        איש איש כי תשטה   אשתו

או3    וסמיך ליה        איש איש כי תשטה   אשתו

או51   וסמיך ליה        איש איש כי תשטה   אשתו

ששון   וסמיך ליה        איש איש כי תשטה   אשתו         מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עיניין זה     לזה     אמ' הקב"ה אני אמרתי    תן

וטי    עניין  זה     לזה     א'  הקב"ה אני אמרתי    תן

פירק   עיניין זה     לזה     אמ' הקב"ה אני אמרתי    תן

מינ    עניין  זה אצל זה      אמ' הקב"ה אני אמרתי לך תן

פריז   ענין   זה     לזה     א'  הקב"ה אני אמרתי    תן

דפוס   ענין   זה     לזה     אמר הקב"ה אני אמרתי    תן

ג01    עינין  זה     לזה אלא א'  הקב"ה אני אמרתי לך <...>

ירו1                     אלא אמ' הקב"ה אני אמרתי לך שתתן

או3                          אמ' הקב"ה אני אמרתי לך שתתן

או51                     אלא     אהב"ה אני אמרתי לך שתתן

ששון   ענין   זה אצל זה  אלא     אהב"ה אני אמרתי    שתתן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתנתך        לכהן                        ואתה לא   עשית

וטי    מתנותיך      לכהן                        ואתה לא   עשיתה

פירק   מתנתך        לכהן                        ואתה לא   עשית

מינ    מתנחך        לכהן                        אתה  לא   עשית

פריז   מעשרותיך     לכהן                        ואתה לא   עשית

דפוס   מתנתך        לכהן                             ולא  עשית

ג01    קרבנותיך אצל הכהן <... ..>תה כן הרי מוטב ואם  לאוו

ירו1   קדשיך        לכהן אם   עשית  כן     מוטב ואם  לאו

או3    קדשיך        לכהן אם   עשית  כך     מוטב ואם  לאו

או51   קדשיך        לכהן אם   עשית  כן     מוטב ואם  לאו

ששון   קדשיך        לכהן אם   עשית  כן     מוטב ואם  לאו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כן חייך שאני מצריכך שתביא אשתך  אצל הכהן        והביא האיש

וטי    כן חייך שאני מצריכך שתבוא אשתך  אצל הכהן        והביא האיש

פירק   כן חייך שאני מצריכך שתביא אשתך  אצל כהן         והביא האיש

מינ    כן חייך שאני מצריכן שתבא  אשתך  אצל כהן         והביא האיש

פריז   כן חייך שאני מצריכך שתבא  אשתך  אצל הכהן        והביא האיש

דפוס   כן חייך שאני מצריכך שתבא  אשתך  אל  הכהן  שנאמר והביא האיש

ג01       סוף  שאת         בא    ואשתך אצל <...>       והביא האיש

ירו1           אני  מצריכך שתביא אשתך  אל  הכהן  דכתי' והביא האיש

או3            אני  מצריכך שתביא אשתך      לכהן  דכתי' והביא האיש

או51           אני  מצריכך שתביא אשתך      לכהן  דכתי' והביא האיש

ששון           אני  מצריכך שתביא אשתך      לכהן  בכתי' והביא האיש

--------------------------------------------------------------------

לונ    את אשתו

וטי    את אשתו אל    הכהן

פירק   את אשתו אל    הכהן

מינ    את אשתו אל    הכהן < ר' אבין בשם ר' יוחנן אם לא תמצא

פריז   את אשתו אל    הכהן

דפוס   את אשתו אל    הכהן

ג01    את אשתו <...>

ירו1   את אשתו אל    הכהן

או3    את אשתו אל    הכהן

או51   את אשתו אל    הכהן

ששון   את אשתו אל    הכהן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ידה די שה מה כת' בתרי' אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרע' והובא אל אהרן הכהן או

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אל אחד מבניו הכהנים וכי מה ענין זה זה אצל זה אמ' הב"ה אני

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אמרתי לך הבא קרבן לידה אתה לא עשית כן חייך שאני מצריכך

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לבא שנ' והובא אל אהרן הכהן >

פריז

דפוס

ג01                                 א' ר' שמעון בן לקיש ואיש

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    את קדשיו לו יהיו וכי מה <...> זה לזה אלא א' הקב"ה הו<..

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    ... ..>נת כהונה לזה ראויים שיהיו לו

ירו1

או3

או51

ששון