לונ    {ב}                                 מי האיש החפץ חיים וגו'

וטי    {ב}                                 מי האיש החפץ חיים אוהב

פירק   {ב}                                 מי האיש החפץ חיים וג'

מינ    {ב}                                 מי האיש החפץ חיים אוהב

פריז   {ב} ד"א  זאת תהיה תורת המצורע הה"ד  מי האיש החפץ חיים אוהב

דפוס   {ב} ד"א  זאת תהיה תורת המצורע הה"ד  מי האיש החפץ חיים

ג01    {ב}                                 מי האיש החפץ חיים וגו'

ירו1   {ב}                                 מי האיש החפץ חיים אוהב

או3    {ב} [ד"א זאת תהיה             הה"ד] מי האיש החפץ חיים אוהב

או51   {ב} ד"א  זאת תהיה             הה"ד  מי האיש החפץ חיים אוהב

ששון   {ב} ד"א  זאת תהיה             הה"ד  מי האיש החפץ חיים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  מעשה  ברוכל אחד

וטי    ימים לראות טוב                מעשה  ברוכל אחד

פירק                                 מע?שה ברוכל אחד

מינ    ימים לראות טוב                מעשה  ברוכל אחד בקיסרי

פריז   ימים לראות טוב                מעשה  ברוכל אחד

דפוס                                 מעשה  ברוכל א'

ג01                                  <..>ה ברוכל אחד

ירו1   ימים וגו'                     מעשה  ברוכל אחד בציפורי

או3    ימים לראות טוב                מעשה  ברוכל אחד בציפורי

או51   ימים לראות טוב נצור לשונך מרע מעשה  ברוכל א'  בציפורי

ששון                                 מעשה  ברוכל א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה מחזר  בעיירות        הסמוכות לציפורי  והיה מכריז ואו'

וטי    שהיה מחזיר בעיירות        הסמוכות לציפורי  והיה מכריז ואמר

פירק   שהיה מחזר  בעיירות        הסמוכות לציפורי  והיה מכריז ואומ'

מינ    שהיה מחזר  בעיירו[ת]      הסמוכות לצפורי   והיה מכריז ואמ'

פריז   שהיה מחזיר בעיירות        הסמוכות לצפרי    והיה מכריז ואמר

דפוס   שהיה מחזר  בעיירות   שהיו סמוכו'  לציפורי  והיה מכריז ואומ'

ג01    שהיה מחזר  בעיירות        הסמוכות לציפורין והוה מכריז ואו'

ירו1   שהיה מחזר  בעיירות        של      ציפורי              ואומ'

או3    שהיה מחזיר בעיירות        של      ציפורי              ואומ'

או51   שהיה מחזיר בעיירות        [של]    ציפורי              ואומ'

ששון   שהיה מחזר  בעיירות                                    ואמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן  דבעי למיזבן סם   חיים

וטי    מן  דבעי למיזבן סם   חיים

פירק   מן  דבעי למיזבן סם   חיים

מינ    מאן דבעי למזבן  סם   דחיים

פריז   מאן דבעי למזבן

דפוס   מאן בעי  למזבן  סם   חיים

ג01    מן  דבעי יזבון  <... ..>ם            חד זמן נחת      לעכברו

ירו1   מאן בעי         סמא  דחיי  ייתי ויסב        על  להדא אתרא

או3    מאן בעי         סמא  דחיי  ייתי ויסב        עאל להדה עקכמדו

או51   מאן בעי         סמא  דחיי  ייתי ויסב        [על להדא עכברו]

ששון   מאן בעי         סמא  דחיי  יתי  ויסב        עאל להדא עכברו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01                             (א') [והוה מכ' ואמר] מן דבעי יזבון

ירו1      קריב  לביתה  דר' ינאי

או3       קריב  לביתי' דר' ינאי

או51   עד דקריב לביתיה דר' ינאי

ששון      קריב  לביתיה דר' ינאי

--------------------------------------------------------------------

לונ               אודיק עליה ר' יניי        הוה

וטי               אודיק עליה ר' ינאי        הוה

פירק              אודיק עליה ר' יניי        הוה

מינ                                         ר'  ייניי הוה

פריז              אודיק עליה ר' ינאי        הוה

דפוס              אודקן עליה ר' ינאי        הוה

ג01    סם [ד]חיים אדיק       ר' יניי וחמתיה

ירו1                                        ור' ינאי

או3                                         ור' ינאי

או51                                        ור' ינאי

ששון                                        ור' ינאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יתיב ופשט       בטרקליניה   שמעיה      מכריז       מן

וטי    יתיב ופשט       בטריקליניה  שמעיה      דמכריז ואמר מאן

פירק   יתיב ופשט       בטרוקליניה  שמעיה      דמכריז      מן

מינ    יתיב      ודריש בטרקליניה   שמעיה דהוה מכריז  ואמ' מאן

פריז   יתיב ופשט       בטריקליניה  שמעיה      דמכריז ואמר מאן

דפוס   יתיב ופשט       בתורקליניה  שמעיה      דמכריז      מאן

ג01

ירו1   יתיב      ודריש בטרקליניה

או3    יתיב      ודריש בטרקלנ[י]ה

או51   יתיב      ודריש בטרקליניה

ששון   יתיב      ודריש בתורקוליניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבעי למיזבן סם חיים  אמ' ליה תא   סוק להכא  זבון  לי

וטי    דבעי למיזבן סם חיים  א'  ליה תא   סק  להכא  זבין  לי

פירק   בעי         סם חיים  אמ' ליה תא   סוק להכא  זבין  ליה

מינ    דבעי למזבן  סם דחיים אמ' ליה      סק        וזבין לי

פריז   דבעי למזבן  סם חיים  א'  ליה תא   סק  להכא  זבין  לי

דפוס   בעי         סם חיים  א"ל     תאסק     להכא  זבון  לי

ג01                         א'  ליה      סוק לוותי

ירו1                        א"ל          סק

או3                         א"ל          סק

או51                        א"ל          סק

ששון                        א"ל          סק

--------------------------------------------------------------------

לונ                אמ'  ליה לא   את             צריך    ליה לא

וטי                אמ'  ליה לא   את             צריך    ליה לא

פירק               אמ'  ליה לא                  אנתצריך ליה לא

מינ                אמ'  ליה לית  את             דצריך   ליה לא

פריז               א'   ליה לא   את             צריך    ליה לא

דפוס               אמ'  ליה לאו  אנת            צריך    ליה

ג01                <...     ..>ת את  ולא חבריך  צריכין  ליה

ירו1   כיון דחמייה א"ל      לית  את             צריך    ליה

או3    כיון דחמייה א"ל      לית  את             צריך    ליה

או51   כיון דחמייה א"ל      לית  את             צריך

ששון   כיון דחמייה א"ל      לית  את  וכל דכוותך צריך    ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אנת ולא       דכוותך

וטי    אנת ולא   כל  דכוותך

פירק   אנת ולא       דכוותך

מינ    את  ולא   כל  דכוותך

פריז   אנת ולא   כל  דכותך

דפוס       ולא       דכוותך

ג01                          א'  ליה אף    על פי כן סוק להכה

ירו1             וכל דכותך   א"ל     אע"פ           סוק להכא

או3        [ו]לא כל  דכוותך  א"ל     אעפ"כ          סק  להכא

או51                 ודכוותך א"ל     אעפ"כ          סק  להכא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אטרח עליו            סליק לגביה הוציא  לו

וטי    אטרח עליה            סליק לגביה הוציא  לו

פירק   אטרח עליה            סליק לגביה הוציא  לו

מינ    אטרח עליה            סליק לגביה הוציא  לו

פריז   אטרח עליה            סליק לגביה הוציא  לו

דפוס   אטרח עליה            סליק לגביה הוציא  לו

ג01    אטרח עלוי וסלק כיו?ן דסלק <...>           הוא הדין סם דחיים

ירו1   אטרח עליה            סליק לגביה והוציא

או3    אטרח עליה            סליק לגביה והוציא

או51   אטרח עליה            סליק לגביה והוציא

ששון   אטרח עליה            סליק לגביה והוציא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ספר תילים      הדא

וטי                                      ספר תילים      הראהו

פירק                                     ספר תילים      הראה

מינ                                      ספר תילין      והראהו

פריז                                     ספר תילים      הראהו

דפוס                                     ספר תלים       הראה

ג01    דאת (א' ומכרז) [מזבן] הוציא לפניו ספר תלים  והיה קורא

ירו1                                     ספר תלים       וקרא

או3                                      ספר תילים      וקרא

או51                                     ספר תלים       וקרא

ששון                                     ספר תלים       וקרא

--------------------------------------------------------------------

לונ                   פסוק      מי האיש החפץ חיים אהב  ימ'

וטי                   פסוק  זה  מי האיש החפץ חיים אוהב ימים

פירק   לו             פסוק      מי האיש החפץ חיים

מינ                   פסוק  זה  מי האיש החפץ חיים אוהב ימים

פריז                  פסוק  זה  מי האיש החפץ חיים אוהב ימים

דפוס   לו             פסוק      מי האיש החפץ חיים

ג01    והולך עד שהגיע <...> הזה מי האיש החפץ חיים וגו'

ירו1   לפניו          הפסוק הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים

או3    לפניו          הפסוק הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים

או51   לפניו          הפסוק הזה מי האיש החפץ חיים

ששון   לפניו          הפסוק     מי האיש החפץ חיים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לר'   טוב מה   כת'  בתריה  נצר  לשו'  מרע  ושפתיך מד'

וטי    לראות טוב מה   כתיב בתריה  נצור לשונך מרע  ושפתיך מדבר

פירק             מה   כת'  בתריה  נצור לשונך מרע  וג'

מינ    לראות טוב ומאי כתי' בתריה  נצור לשונך מרע  ושפתיך מדבר

פריז   לראות טוב מה   כת'  בתריה  נצור לשונך מרע  ושפתיך מדבר

דפוס             מה   כתיב בתריה  נצור לשונך מרע

ג01              [ומד כת'  בתריה] נצר  לשנך  מרע  [וגו']

ירו1   לראו' טוב                  נצור לשונך מרע  ושפתיך מדבר

או3    לראות טוב מה   כתי' בתריה  נצור לשונך מרע  ושפתיך מדבר

או51             מה   כתיב בתריה  נצור לשונך

ששון             מה   כתי' בתריה  נצור לשונך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מר'  סור מרע ועשה טוב בקש של'  ורדפ'

וטי    מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו

פירק        סור מרע ועשה טוב וג'

מינ    מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו

פריז   מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו

דפוס        סור מרע ועשה טוב

ג01

ירו1   מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו  < נטלו ר' ינאי

או3    מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו  < נטלו ר' ינאי

או51   מרע  סור מרע ועשה טוב                  < נטלו ר' ינאי

ששון        סור מרע וגו'                      < נטלו ר' ינאי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       < אמ"ר    יניי

וטי                                       < א'   ר' (י)יניי

פירק                                      < אמ'  ר' ינאי

מינ

פריז                                      < א"ר     ינאי

דפוס                                      < א"ר     ינאי

ג01

ירו1   והאכילהו והשקהו ונתן לו דינר זהב >

או3    והאכילהו והשקהו ונתן לו דינר זהב >

או51   והאכילהו והשקהו ונתן לו דינר זהב >

ששון   והאכילהו והשקהו ונתן לו דינר זהב >

--------------------------------------------------------------------

לונ    אף שלמה מכריז ואו'  שומר פיו ולש'   שומ' מצ'       נפשו

וטי    אף שלמה מכריז ואומר שומר פיו ולשונו שומר מצרעת     נפשו

פירק   אף שלמה מכריז ואומ' שומר פיו ולשונו שומר מצ(ר)[ו]ה נפ'

מינ

פריז   אף שלמה מכריז ואו'  שומר פיו ולשונו שומר מצרה      נפשו

דפוס   אף שלמה מכריז ואומ' שומר פיו ולשונו שומר מצרת      נפשו

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שומר מצרעת נפשו > אמ"ר    יניי     כל  ימיי הייתי

וטי                    > אמר  ר' יניי     כל  ימיי הייתי

פירק   שומר מצרעת נפשו > א'   ר' יניי     כל  ימי  הייתי

מינ                      א"ר     יינאי    כל  ימיי הייתי

פריז   שומר מצרעת נפשו > א"ר     ינאי     כל  ימי  הייתי

דפוס                   > א"ר     ינאי     כל  ימי  הייתי

ג01                      א'   ר' יניי     כל  ימיי הייתי

ירו1                     ואמ'          לו כל  ימי  הייתי

או3                      וא"ל             כל  ימי  הייתי

או51                     וא"ל             כל  ימי  הייתי

ששון                                      [כל ימי  הייתי <..>ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                          קורא

וטי                                                          קורא

פירק                                                         קורא

מינ                                                          קורא

פריז                                                         קורא

דפוס                                                         קורא

ג01                                                          עסוק

ירו1                                                         מצטער

או3                                                          מצטער

או51                                                         מצטער

ששון   זה ואמ' שלמ' <..>ר פיו ולשונו וגו'] וא"ל כל ימי הייתי מצטער

--------------------------------------------------------------------

לונ    את המקרא הזה ולא הייתי יודע  היכן  הוא פשוט     עד שבא

וטי    את המקרא     ולא הייתי יודע  היכן  הוא פשוט     עד שבא

פירק      המקרא הזה ולא הייתי יודע  היכן  הוא פשוט     עד שבא

מינ    את המקרא הזה ולא הייתי יודע  היכן  הוא קשוט     עד שבא

פריז   את המקרא הזה ולא הייתי יודע  היכן  הוא פשוט     עד שבא

דפוס      הפסוק הזה ולא הייתי יודע  היכן  הוא פשוט     עד שבא

ג01       בפסוק הזה ולא הייתי יודיע לאיכן הוא קשו?ט[]? עד שבא

ירו1   על הפסוק הזה                 היכן  הוא פשוט     עד שבאת

או3    על הפסוק הזה                 היכאן הוא פשוט     עד שבאת

או51   על הפסוק הזה ולא הייתי יודע  היכן  הוא פשוט     עד שבאת

ששון   על הפסוק הזה ולא הייתי יודע  היכן  הוא פשוט     עד שבאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוכל  זה  להודיעו     מי האיש החפץ חיים

וטי    רוכל  הזה והודיעו     מי האיש החפץ חיים ואוהב ימ'  לראות

פירק   רוכל  זה  והודיעו     מי האיש החפץ חיים

מינ    רוכל  הזה והודיעני    מי האיש החפץ חיים אוה'  ימים לראות

פריז   רוכל  הזה והודיעו     מי האיש החפץ חיים אוהב  ימים לראות

דפוס   רוכל  זה  והודיעו     מי האיש החפץ חיים

ג01    הרוכל הזה והודיעני

ירו1   אותה      והודעת   לי

או3    אתה       והודעת   לי

או51   אתה       והודעת   לי

ששון   רוכל  זה  והודיעו     מי האיש החפץ חיים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    טוב

פירק

מינ    טוב נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה ס[ו]ר מרע ועש' טוב בקש

פריז   טוב

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שלום ורדפהו

פריז

דפוס

ג01                  מה עשה [לו] ר' יניי האכילו   והשקהו ונתן

ירו1               {        נטלו ר' ינאי והאכילהו והשקהו ונתן

או3                {        נטלו ר' ינאי והאכילהו והשקהו ונתן

או51               {        נטלו ר' ינאי והאכילהו והשקהו ונתן

ששון               {        נטלו ר' ינאי והאכילהו והשקהו ונתן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    לו סלע  שכרו

ירו1   לו דינר זהב  } < א"ר אלעזר בש"ר יוסי בן זימרא   רמ"ח

או3    לו דינר זהב  } < א"ר אלעזר בש"ר יוסי בן זימר[א] רמ"ח

או51   לו דינר זהב  } < א"ר אלעזר בש"ר יוסי בן זימרא   רמ"ח

ששון   לו דינר זהב  }

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   איברים יש בו באדם מהם רבוצים ומהם עומדין והלשון הזה הוא

או3    איברים יש בו באדם מהם רבוצים ומהם עומדין והלשון הזה הוא

או51   איברים יש בו באדם מהם רבוצים מהם  עומדים והלשון הזה הוא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   כפוף בלחיים מכאן ומכאן בשינים  מכאן ובשינים מכאן   ואמה

או3    כפוף לחיים  מכאן ומכאן בשינים  מכאן         ומכאן  אמה

או51   כפוף בלחיים מכאן ומכאן [בשינים מכאן         ומכאן] ו[א]מה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   של צונן עליו ראה כמה קופליות וכמה שריפות הוא שורף אלו

או3    של צונן עליו ראה כמה קופליות וכמה שרפות  הוא שורף אילו

או51   של צונן עליו ראה כמה קופליות וכמה שרפות  הוא שורף אלו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                          { אמ"ר    יניי    אף שלמה

וטי                          { א'   ר' (י)יניי אף שלמה

פירק                         { אמ'  ר' ינאי    אף שלמה

מינ                            א"ר     חגא     אף שלמה

פריז                         { א"ר     ינאי    אף שלמה

דפוס                         { א"ר     ינאי    אף שלמה

ג01                            א'   ר' חגי     אף שלמה

ירו1   היה זקוף      עאכ"ו >   א"ר     חגי     אף שלמה

או3    היה זקוף      עאכ"ו >   א"ר     חגי     אף שלמה

או51   היה ז(ו)ק[ו]ף עאכ"ו >   א"ר     חגי     אף שלמה בחכמתו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכריז        ואו'  שומר פיו ולש'   שומ' מצ'       נפשו

וטי    מכריז        ואומר שומר פיו ולשונו

פירק   מכריז        ואומ' שומר פיו ולשונו שומר מצ(ר)[ו]ה נפ'

מינ    מכריז        ואמ'  שומר פיו ולשונו שומר מצרות     נפשו

פריז   מכריז        ואו'  שומר פיו ולשונו שומר מצרה      נפשו

דפוס   מכריז        ואומ' שומר פיו ולשונו שומר מצרת      נפשו

ג01    פירשו              שומר פיו ולשונו שו'  מצ'       נפ'

ירו1   מכריז        ואומ' שומר פיו ולשונו שומר מצרות     נפשו

או3    מכריז בחכמתו ואומר שומר פיו ולשונו שומר מצרות     נפשו

או51   מכריז        ואומ' שומר פיו ולשונו שומר מצרות     נפשו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    שומר   מצרעת נפשו }

וטי                                    שומר   מצרעת נפשו }

פירק                                   שומר   מצרעת נפשו }

מינ

פריז                                   שומר   מצרעת נפשו }

דפוס                                                     }

ג01    אל תהי קורא שומר מצרות נפשו אלא (שומר) מצרעת נפשו

ירו1                                   שומר   מצרעת נפשו

או3                                    שומר   מצרעת נפשו

או51                                   שומר   מצרעת נפשו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך  משה מזהיר     את  יש'    וא'   להן   זאת תהיה תורת

וטי    לפיכך  משה מזהיר     את  יש'    ואמר  להן   זאת תהיה תורת

פירק   [לפיכך משה מזהיר     את  ישר'   ואומר <...> זאת תהיה תורת

מינ    לפיכך  משה מזהיר     את  ישראל  ואמ'  להן   זאת תהיה תורת

פריז   לפיכך  משה מזהיר     את  ישראל  ואמ'  להם   זאת תהיה תורת

דפוס   לפי'   משה מזהיר     את  ישר'   ואומ' להם   זאת תהיה תורת

ג01    לפיכך  משה מז'   (ר) [את יש'    ואומר להם]  זאת תהיה תורת

ירו1   לפי'   משה מזהיר         לישראל ואומר להם   זאת תהיה תורת

או3    לפי'   משה הזהיר         לישראל ואומר להם   זאת תהיה תורת

או51   לפי'   משה מזהיר         לישראל             זאת תהיה תורת

ששון   לפי'   משה מזהיר     את  יש'                זאת תהיה תורת

--------------------------------------------------------------------

לונ    המצו'             תורת     המוציא      רע

וטי    המצורע            תורת     המוציא      רע

פירק   המצורע                     המוציא      רע]

מינ    המצורע זאת        תורתו של מוציא       רע

פריז   המצורע            תורת     המוציא  שם  רע

דפוס   המצורע            תורת     המוציא  שם  רע

ג01    המצרע  [זאת תהיה] תורת     המוציא      רע

ירו1   המצורע זאת  תהיה  תורת     מוציא   שם  רע

או3    המצורע זאת  תהיה  תורת     מוציא   שם  רע

או51   המצורע                     [המוציא שם  רע]

ששון   המצורע                     המוציא  ש"ר