לונ    {ג}                               אם יעלה לשמים שיאו וגו'

וטי    {ג}                               אם יעלה לשמים שיאו וראשו

פירק   {ג}                               אם יעלה לשמים

מינ    {ג}                               אם יעלה לשמים שיאו וראשו

פריז   {ג} ד"א זאת תהיה תורת המצורע הה"ד אם יעלה לשמים שיאו וראשו

דפוס   {ג} ד"א זאת תהיה תורת המצורע הה"ד אם יעלה לשמים שיאו וראשו

ג01    {ג}                               אם יעלה לשמים שיאו וראשו

ירו1   {ג}                               אם יעלה לשמים שיאו וראשו

או3    {ג}                               אם יעלה לשמים שיאו וראשו

או51   {ג}                               אם יעלה לשמים

ששון   {ג} ד"א זאת תהיה             הה"ד אם יעלה לשמים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    אם יעלה

וטי    לעב יגיע        כגללו לנצח יאבד רואיו יאמרו איו אם יעלה

פירק

מינ    לעב יגיע        בגללו לנצח יאבד רואיו יאמרו איו אם יעלה

פריז   לעב יגיע        כגללו לנצח יאבד ראיו  יאמרו איו אם יעלה

דפוס   לעב יגיע

ג01    לעב יגיע                                        אם יעלה

ירו1   לעב יגיע לענניא בגללו לנצח יאבד                 אם יעלה

או3    לעב יגיע        כגללו לנצח יאבד רואיו יאמרו איו אם יעלה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשמים שיאו דומיא וראשו לעב יגיע לעננא     כגללו לנצח יא'

וטי    לשמים שיאו רומיה וראשו לעב יגיע לעננא     כגללו לנצח יאבד

פירק         שיאו לרומא וראשו לעב יגיע לעננא     כגללו לנצח יאבד

מינ    לשמים שיאו רומיה וראשו לעב יגיע לענניא    בגללו לנצח יאבד

פריז   לשמים שיאו רומיה וראשו לעב יגיע לעננא     בגללו לנצח יאבד

דפוס         שיאו לרומא       לעב      לעניא     בגללו לנצח יאבד

ג01    לש'   שיאו לרומה וראשו לע' י'   לעננ(יי)ה כגללו לנצח יאבד

ירו1   לשמים שיאו דומיה וראשו לעב יגיע לענניא    בגללו לנצח יאבד

או3    לשמים שיאו רומיה וראשו לעב יגיע לעננייא   כגללו לנצח יאבד

או51         שיאו לרומא וראשו לעב יגיע לענניא    כגללו לנצח יאבד

ששון         שיאו לרומא וראשו לעב יגיע לעננא     כגללו לנצח יאבד

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה גללים  הללו  מזוהמין כך        הוא מזוהם     ראיו

וטי    מה גללין  הללו  מזוהמין כך        הוא מזוהם וכל רואיו

פירק   מה גללים  הללו  מזוהמים אף        הוא מזוהם     רואיו

מינ    מה גללים  הללו  מזוהמים אף        הוא מזוהם     רואיו

פריז   מה גללין  הללו  מזוהמין כך        הוא מזוהם כל  ראיו

דפוס   מה גללים  הללו  מזוהמין אף        הוא מזוהם     רואיו

ג01    מה הגללים הלילו מזוהמים כך        הוא מזוהם     ראיו

ירו1   מה הגללים הללו  מזוהמים כך המצורע     מזוהם     רואיו

או3    מה הגללים הללו  מזוהמים כך המצורע הזה מזוהם     רואיו

או51   מה גללים  הללו  מזוהמים כך המצורע הזה מזוהם     רואיו

ששון   מה גללים  הללו  מזוהמי' אף        הוא מזוהם     רואיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יאמרו אין    חמין  ליה ולא  מכירין  ליה

וטי    יאמרו איה    חמן   ליה ולא  מברין   ליה

פירק   יאמרו איו    חמין  ליה ולא  מכירין

מינ    יאמרו אין    חמו   ליה ולא  מכריז   ליה

פריז   יאמרו איו    חמן   ליה ולא  חכמין   ליה

דפוס   יאמרו איו    חמון  ליה ולא  מכירין  ביה

ג01    יאמרו איו    חמיין ליה [ולא ?ח?כמין ?ל?יה (?כענ?ין)]

ירו1   יאמרו איו    חמיין ליה ולא  חכמין   ליה              כמו

או3    יאמרו איו    חמיין ליה ולא  חכמין   ליה              כמו

או51   יאמרו איו    חמין  ליה ולא  חכמין   ליה              [כמו

ששון   יאמרו אי<..> חכמין     ולא  חכמין

--------------------------------------------------------------------

לונ           שכן כת'    בריעי איוב         וישאו    עיניהם מרחוק

וטי           שכך כתו'   בריעי איוב         וישאו    עיניהם מרחוק

פירק          שכך כת'    בריעי איוב         וישאו את עיניהם מרחוק

מינ           שכך כתו'   בריעי איוב         וישאו את עיניהם מרחוק

פריז          שכך כת'    בריעי איוב         וישאו    עיניהם מרחוק

דפוס          שכן כת'    בריעי איוב         וישאו    עיניהם מרחוק

ג01               כעינין שאמר  איוב         וישאו את עיניהם מרחק

ירו1   באיוב                                וישאו את עיניהם מרחוק

או3    באיוב                        [דכתי'] וישאו    עיניהם מרחוק

או51   באיוב] שכך כתי'   ברעי  איוב         וישאו את עיניהם מרחוק

ששון          שכן כתי'   ברעי  איוב         וישאו את עיניהם מרחוק

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא הכירוהו           ר' יוחנן  ור'   שמע'  בן לקיש

וטי    ולא הכירוהו  וגו'     ר' יוחנן  ור'   שמעון בן לקיש

פירק   ולא היכירוהו          ר' יוחנן  ור'   שמע'  בן לק'

מינ    ולא הכירהו        למה ר' יוחנן  ור'   שמעו' בן לקיש

פריז   ולא הכירוהו  וגו'     ר' יוחנן  וריש           לקיש

דפוס   ולא הכירוהו           ר' יוחנ'  ור'   שמעון בן לקיש

ג01    ולא הכירוהו  וגו'     ר' יוחנן  ור'   שמעון בן לקיש

ירו1   ולא הכירוהו           ר' יוחנן  וריש           לקיש

או3    ולא הכירוהו           ר' [יוח'] ור"ל

או51   ולא הכירוהו           ר' יוחנן  וריש           לקיש

ששון   ולא הכירוהו           ר' יוח'   ורש"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יוחנן אמ' אסור להלך     למזרחו    שלמצורע    ארבע אמ'

וטי    ר' יוחנן אמר אסור להלך     למזרחו    שלמצורע    ארבע אמות

פירק   ר' יוחנן או' אסור להלך     במזרחו של מצורע      ארבע אמות

מינ    חד       אמ' אסור להלך  אל מזרחו  של מצורע   עד ארבע אמות

פריז   ר' יוחנן א'  אסור          למזרחו של מצורע      ארבע אמות

דפוס   ר' יוחנן אמ' אסור לילך     במזרחו של מצורע      ד'   אמות

ג01    ר' יוחנן א'  אסור להלך     במזרחו    שלמצורע עד ארבע אמות

ירו1   חד       אמר אסור להלך     במזרחו של מצורע      ד'   אמות

או3    חד       אמ' אסור לילך     במזרחו של מצורע      ד'   אמות

או51   ר' יוחנן אמ' אסור להלוך    במזרחו של מצורע      ד'   אמות

ששון   ר' יוח'  אמ' אסור להלוך    במזרחו של מצורע      ד'   אמות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור'      שמע'          אמ' עד   מאה אמות ולא  פליגין למן

וטי    ור'      שמעון         אמ' עד   מאה אמה  ולא  פליגין למן

פירק   ר'       שמע'  בן לק'  א'  עד   מאה אמה  ולא  פליגין מאן

מינ    וחד                    אמ' עד   מאה אמה  ולא  פליגי  למאן

פריז   וריש              לקיש אמ' עד   מאה אמה  ולא  פליגין למאן

דפוס   ור'      שמעון         אמ' אפי' מאה אמה  ולא  פליגי  מאן

ג01    ר'       שמעון בן לקיש א'  עד   מאה אמה  ולא  פליגין מה

ירו1   ואחרי                  אמ'      מאה אמה  ולא  פליגי  מאן

או3    וא[ו]חרי               אמ'      מאה באמה [ולא פליגי]

או51   רשב"ל                  אמ' עד   מאה אמות ולא  פליגי  מאן

ששון   רשב"ל                  אמ' עד   ק'  אמה  ולא  פליגי  מ"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    דאמ'                 עד ארבע אמ'   בשעה שאין  הרוח  יוצא

וטי    דא'                  עד ארבע אמות  בשעה שאין  הרוח  יצא

פירק   דאמ'                 עד ארבע אמות  בשעה שאין  הרוח  יצא

מינ    דאמ'                 עד ארבע אמות  בשעה שאין  הרוח  יוצא

פריז   דא'                  עד ארבע אמות  בשעה שאין  הרוח  יוצא

דפוס   דאמר                    ד'   אמות  בשעה שאין  הרוח  יוצא

ג01    דא'  ר'   יוחנן [(ע) עד ארבע אמות] בזמן שאין  הרוח  יוצא

ירו1   דאמ'                    ארבע אמות       בשאין הצל   יוצא

או3         דא"ר יוחנן         ד'   אמות       בשאין הצל   יוצא

או51   דאמר                 עד ד'         בשעה ש[אין ]הרוח יוצא

ששון                        עד ד'   אמות  בשעה שאין  הרוח  יוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומן  דאמ'                     עד  מאה אמה  בשעה

וטי    למן  דאמ'                     עד  מאה אמה  בשעה ש(אין)

פירק   ומן  דאמ'                     עד  מאה אמה  בשעה

מינ    למאן דאמ'                     עד  מאה אמה  בשעה

פריז   למאן דא'                      עד  מאה אמה  בשעה

דפוס   ומאן דאמ'                         מאה אמה  בשעה

ג01    מה   דא'  ר'    שמעון בן לקיש [עד מאה אמ'] בזמן

ירו1             דריש           לקיש

או3              ודריש          לקיש

או51   ומאן דאמ'                     עד  מאה      בשעה

ששון   ומ"ד                          עד  ק'  אמה  בשעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהרוח יוצא אפילו עד מאה אמה אסור להלך ר'  מאיר

וטי    הרוח  יצא  אפילו עד מאה אמה אסור להלך ר'  מאיר אמר

פירק   שהרוח יוצא אפילו עד מאה אמה אסור להלך ר'  מאיר

מינ    שהרוח יוצא אפי'  עד מאה אמה אסור להלך ר'  מאיר

פריז   שהרוח יוצא אפלו     מאה אמה אסור להלך ר'  מאיר א'

דפוס   שהרוח יוצא                            ר'  מאיר

ג01    שהרוח יוצא                            ר'  מאיר

ירו1   בהצל  יוצא                            ר"מ

או3    בשהצל יוצא                            ר"מ

או51   שהרוח יוצא                            ר'  מאיר

ששון   שהרוח יוצא                            ר"מ

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא הוה אכיל ביעה מן    מבואה       שלמצורע

וטי    לא הוה אכיל ביעא מן    מבואה       שלמצורע

פירק   לא הוה אכיל ביעא מן    מבואה    של מצורע

מינ    לא הוה אכיל ביעא מן מן מבואו    של מצורע

פריז   לא הוה אכיל ביעה מן    מבואה    על מצורע

דפוס   לא     אכיל ביעי מן    מבואה       דמצורע

ג01    לא הוה טועם ביצה       (מימבואן    שלמצורעים) [(במ) ב<..>ה

ירו1   לא הוה אכיל ביצה       ממבוי    של מצורעים

או3    לא הוה אכיל ביצה       ממבוי    של מצורעים

או51   לא הוה אכיל ביצה       ממבוי       שלמצורע

ששון      הוה אכיל            ממבואה   של מצורע

--------------------------------------------------------------------

לונ             ר'  אמי  ור' אסי לא הוון עללין  למבואי      שלמצורע

וטי             ר'  אמי  ור' אסי לא הוה  עללין  למבוי       שלמצורע

פירק            ר'  אמ'  ור' אסי לא הוו  עללין  למבואו      שלמצורע

מינ             ר'  אמי  ור' אסי לא הוו  עיילין במבואו של   מצורע

פריז            ר'  אסי  ור' אמי לא הוו  עללין  למבוי  של   מצורע

דפוס            ר'  אמי  ור' אסי לא הוו  עיילי  למבואו של   מצורע

ג01    דמ<..>ה] ר'  אימי ור' יסא לא הוון עברין  במבוי  דהוה מצרעה

ירו1            ור' אמי  ור' אסי לא הוו  עיילין במבוי  של   מצורעים

או3             ר'  אמי  ור' אסי לא הוו  עיילין במבוי  של   מצורעים

או51            ר'  אמי  ור' אסי לא הוו  עיילי  במבוי       שלמצורע

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ור'   שמע'  בן לק'  כד הוה   חמי חד מינהון

וטי                 ור'   שמעון בן לקיש כד הוה   חמי חד מינהון

פירק                ר'    שמע'  בן לקיש כד הוה   חמי חד מינהון

מינ                 ר'    שמעון בן לקיש כד הוה   חמי חד מינהון

פריז                וריש           לקיש כד הוה   חמי חד מנהון

דפוס                ריש            לקיש    כדהוה חמי חד מנהון

ג01    שרי בג(ו)ביה ר'    שמעון בן לקיש    הוה

ירו1                ריש            לקיש כד הוה   חמי חד מנהון

או3                 ר"ל                 כד הוה   חמי חד מנהון

או51                ריש            לקיש כד הוה   חמי חד מינייהו

ששון                רשב"ל               כד הוה   חמי

--------------------------------------------------------------------

לונ    במדינתא הוה מרגים        ליה באבניא  אמ'   ליה פוק

וטי    במדינתא הוה מרגים        ליה באבנייא אמ'   ליה פוק

פירק   במדינתא הוה מרגים        ליה באבניא  ואמ'  ליה פוק

מינ    במדינתא הוה מרגם             בכיפיא  וא"ל      פוק

פריז   במדינתא הוה מרגם         ליה באבניא  א'    ליה פוק

דפוס   במדינתא     מרגם    להון     באבנייא אמ'   ליה פוק

ג01                [מ]רגים להון     בכיפייה ואמר      אזלון לכון

ירו1           הוה מרגים        ליה באבניא  ואומ' ליה פוק   לך

או3            הוה מרגים        ליה באבנייא וא"ל      פוק

או51           הוה מרגים        ליה באבניא  וא"ל      פוק

ששון           הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאתרך      פוק לאתרך לא  תזהום   ית ברייתא  תני  ר' חייא

וטי    לאתרך                לא  תזהום   ית בירייתא תני  ר' חייה

פירק   לאתרך                לא  תזהום      ברייתא  תני  ר' חייא

מינ    לאתרך      פוק לאתרך לא  תזהים   ית ברייתא  דתני ר' חייא

פריז   לאתרך                לא  תזהום   ית ברייתא  תני  ר' חייא

דפוס   לאתרך                לא  תזהום      בריית'  דתני ר' חייא

ג01    (לאתריכון)           דלא תזהמון     בירייתה

ירו1                        לא  תזהום      לברייתא דתני ר' חייא

או3                         לא  תזהום      לברייתא תני  ר' חייא

או51                        לא  תזה[ו]ם    לברייתא תאני ר' חייא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בדד ישב מחוץ בלבדו ישב ור' אלעזר בר   () שמע'  כד הוה

וטי    בדד ישב      מלבדו ישב ור' אלעזר בר   ר' שמעון כד הוה

פירק   בדד ישב      לבדו  ישב ור' אלעזר בר'     שמעון כד הוה

מינ    בדד ישב      לבדו  ישב ר'  אלעזר ב"ר     שמעון כד הוה

פריז   בדד ישב      מלבדו ישב ור' אלעזר בר'     שמע'  כד הוה

דפוס   בדד ישב      לבדו  ישב ר'  אלעזר בר'     שמעון

ג01                           ר'  לעזר  ביר'    שמעון    הוה

ירו1   בדד ישב      לבדו  ישב ר'  אלעזר בר"ש          כד הוה

או3    בדד ישב      לבדו  ישב ר'  אלעזר בר"ש          כד הוה

או51   בדד ישב      לבדו  ישב ור' אלעזר בר"ש          כד הוה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    חמי   חד מינהון          הוה מיטמר     מיניה

וטי    חמי   חד מנהון   במדינתא הוה מיטמר     מיניח

פירק   חמי   חד מינהון          הוה מיטמר     מיניה

מינ    חמי   חד מינהון  במדינתא הוה מיטמר     מיניה

פריז   חמי   חד מנהון   במדינתא הוה מיטמר     מיניה

דפוס   כדחמי חד מנהון           הוה מיטמר     מיניה

ג01             (מנהון)             [מיטמר מן קומיהו?ן? (ואמר)]

ירו1   חמי   חד מנהון   במדינתא הוה מיטמר     מיניה

או3    חמי   חד מנהון   במדינתא הוה מיטמאר    מיניה

או51   חמי   חד מנהון   במדינתא הוה מטמר      מיניה

ששון                                מטמר      מקמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                על  שום שכת'  בו

וטי                                על  שום שכת'  בו

פירק                               על  שום דכת'  בו

מינ                                על  שום

פריז                               על  שום שכת'  בו

דפוס                               על  שום דכתיב

ג01    ואמר בדד ישב מחוץ למ' מושבו                  לפיכך משה

ירו1                               ע"ש

או3                                על  שום

או51                               על  שם

ששון                               ע"ש     שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ               זאת תהיה תורת המצ'            תורת     המוציא

וטי               זאת תהיה תורת המצורע          תורת     המוציא

פירק              זאת תהיה תורת המצורע          תורת     המוציא

מינ               זאת תהיה תורת המצורע זאת      תורתו של מוציא

פריז              זאת תהיה תורת המצורע          תורת     המוציא

דפוס              זאת תהיה תורת המצורע                   המוציא

ג01    מזהיר וגו'

ירו1              זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא

או3               זאת תהיה תורת המצורע זאת      תורתו של מוציא

או51              זאת תהיה תורת המצורע זאת      תורתו של מוציא

ששון              זאת תהיה תורת המצורע          תורת     המוציא

--------------------------------------------------------------------

לונ        רע

וטי        רע

פירק       רע

מינ        רע

פריז   שם  רע

דפוס       רע

ג01

ירו1   שם  רע

או3    שם  רע

או51   שם  רע

ששון   ש"ר