לונ    {ד}                               ולרשע אמר אלהים

וטי    {ד}                               ולרשע אמר אלים

פירק   {ד}                               ולרשע אמר אל'ים

מינ    {ד}                               ולרשע אמ' (אליהם) [אלהים]

פריז   {ד}     זאת תהיה תורת המצורע הה"ד ולרשע אמר אלהים

דפוס   {ד} ד"א זאת תהיה תורת המצורע הה"ד ולרשע אמר אלים

ג01    {ד}                               ולרשע אמר אלהים

ירו1   {ד}                               ולרשע אמר אלהים

או3    {ד}                               ולרשע אמר אלהים

או51   {ד}                               ולרשע אמ' אלהים

ששון   {ד} ד"א זאת תהיה             הה"ד ולרשע אמר אלי'ם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה לך לספר חו'                      בן עזיי  היה יושב

וטי    מה לך לספר חוקיי ותשא בריתי עלי פיך בן עזיי  היה יושב

פירק   מה לך לס'  ח'    וג'                בן <...> היה יושב

מינ    מה לך לספר חקי   ותשא בריתי עלי פיך בן עזאי      יושב

פריז   מה לך לספר חקי   ותשא בריתי עלי פיך בן עזאי  היה יושב

דפוס   מה לך לספר חקי   ותשא בריתי עלי פיך בן עזאי  היה יושב

ג01    מה לך וגו'                          בן עזי   הוה יתיב

ירו1   מה לך וגו'                          בן עזאי  היה יושב

או3    מה לך לספר חקי   ותשא בריתי עלי פיך בן עזאי  היה יושב

או51   מה לך לספר חוקי  ותשא בריתי עלי פיך בן עזאי  היה יושב

ששון   מה לך לספר חוקי  וגו'               בן עזאי  היה יושב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ודורש והאש מלהטת    סביבותיו

וטי    ודורש והאש מלהטת    סביבותיו

פירק   ודורש והאש מלהטת    סביבתיו

מינ    ודורש ואש  מלהטת    סביבותיו

פריז   ודורש והאש מלהטת    סביבתיו

דפוס   ודורש והאש מלהטת    סביבותיו

ג01    ודרש  והאש מתלהטת   סביבותיו [(אזלון) אזלון ואמרון

ירו1   ודורש והאש מלהטת    סביביו                  אמרין  ליה

או3    ודורש והאש מלהטת(ם) סביבותיו          אתון  אמרין  ליה

או51   ודורש והאש מלהטת    סביבותיו          [אתון אמרון  ליה

ששון   ודורש והאש מלקטת    סביבותיו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    לר' עקיבה]

ירו1   לר' עקיבא  בן עזאי יושב ודורש והאש מלהטת סביביו   אמ' להם

או3    לר' עקיבא  בן עזאי יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו אמ' להם

או51   לר' עקי'   בן עזאי יושב ודורש                     אמ' להון]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               אתא

וטי                                               אתא

פירק

מינ                                      מאן דשמע אתא

פריז                                              אתא

דפוס

ג01                                               הלך ר' עקיבה

ירו1       שמא בח?דר/רד?י מרכבה הוא עוסק מן  דשמע אתא

או3        שמא בחדרי      מרכבה הוא עוסק מן  דשמע אתא

או51   א"ל שמא בחדרי      מרכבה הוא עוסק מן  דשמע אתא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לגביה אמ'  ליה

וטי    לגביה א'   ליה

פירק         אמ'  לו

מינ    לגביה אמ'  לו

פריז   לגביה א'   ליה

דפוס         אמרו ליה

ג01    אצלו  וא'  לו  בשביל ששמעתי עליך שאת בעל אגדה שהיתה יושב

ירו1   לגביה א"ל

או3    לגביה א"ל

או51   לגביה א"ל

ששון         א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                              שמא בחדרי המרכבה אתה   עוסק

וטי                              שמא בחדרי מרכבה  אתה   עוסיק

פירק                             שמא בחדרי מרכבה  <...> עוסק

מינ                                  במה          אתא   עוסק

פריז                             שמא בחדרי מרכבה  אתה   עוסק

דפוס                             שמא בסדרי מרכבה  אתה   עוסק

ג01    ודורש והאש מלהטת סביבותיך שמא בחדרי המרכבה הייתה עסוק

ירו1                                 במאי         את    עסיק

או3                                  במה          את    עסיק

או51                                 במה          את    עסיק

ששון                             שמא בסדרי מרכבה  אתה   עוסק

--------------------------------------------------------------------

לונ               אמ' ליה  לאו  אלא אני   מחריז       תורה

וטי               א'  ליה  לאיו אלא אני   מחריז דברי  תורה

פירק              אמ' ליה  לאו  אלא אני   מחריז דברי  תורה

מינ               אמ' לו            אנא   מהדרן דברי  תורה

פריז              א'  ליה  לאו  אלא אם    מחריז דברי  תורה

דפוס              אמ' להן  לאו  אלא       מחזיר דברי  תורה

ג01    א' לו [לאו א'  ליה] יושב     הייתי וחורז בדברי תורה

ירו1              אמ' לו            הייתי חוזר  מן    התורה

או3               א"ל               הייתי חוזר  מן    התורה

או51              א"ל               הייתי חוזר  מן    התורה

ששון              א"ל      לאו  אלא אני   מחריז דברי  תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 לנביאים ודברי   נביאים   לכתובים

וטי                 לנביאים ודברי   נביאים   לכתובים

פירק                לנביאים         ונביאים  <...>

מינ                 לנביאים ודברי   נביאים   לכתובים

פריז                לנביאים ודברי   נביאים   לכתובים

דפוס                לנביאים         ונביאי'  לכתובים

ג01    [מן התו[ר]ה] לנביאים [מן     הנביאים] (ו)לכתובים

ירו1                לנביאים ומן     הנביאים  לכתובים    ירדה האש

או3                 לנביאים ומן     הנביאים  לכתובים    ובאה האש

או51                לנביאים ומן     הנביאים  לכתובים    ובאה האש

ששון                        לנביאי' ונביאי'  לכתובי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ודברי  תורה       שמחין        כיום   נתינתן

וטי                  ודברי  תורה       שמחים        כיום   נתינתן

פירק                 ודברי  תורה       שמחין        כיום   נתינתן

מינ                  ודברי  תורה       חביבין       ביום   נתינתן

פריז                 ודברי  תורה       שמחין        כיום   נתינתן

דפוס                 ודברי  תורה       שמחין        כיום   נתינתן

ג01             והיו הדברים      ערבים [ושמחים]            כנתינתם

ירו1   והקיפתני      וד"ת              חביבין   עלי כי<..> נתינתן

או3    והקיפתני      וד"ת              חביבין   עלי ביום   נתינתן

או51   והקיפתני      וד"ת              חביבין   עלי כיום   נתינתן

ששון                 וד"ת              שמחין        כיום   נתינתן

--------------------------------------------------------------------

לונ           מסיני              ולא  עוקר  נתינתן     מסיני

וטי           מסיני              לא   עיקר  נתינתן     מסיני

פירק          מסיני                   עיקר  נתינתן     מסיני לא

מינ           מסיני                   ועיקר נתינתן     מסיני לא

פריז          מסיני

דפוס          מסיני                   עקר   נתינתן

ג01       מהר סיני  (והיו שמחים) והרי עיקר  נתינתם מהר סיני  לא

ירו1   על הר  סיני                                           לא

או3           בסיני                                          לא

או51          מסיני                                          לא

ששון          מסיני                                          לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    באש   נתנו  הה"ד           וההר בער  באש עד לב השמים

וטי    באש   נתנו  הדה  היא       וההר בער  באש עד לב השמים

פירק   <...>            ה"ה דכת'  וההר בער  באש עד לב השמים

מינ    באש   ניתנו          שנ'   וההר בוער באש עד לב השמים

פריז   באש   ניתנו הה"ד           וההר בוער באש עד לב השמים

דפוס   באש   ניתנו הה"ד           וההר בוער באש

ג01    באש   ניתנו          שנ'   וההר בוער באש עד לב השמים

ירו1   באש   ניתנו          שנא'  וההר בוער באש

או3    באש   נתנו           דכתי' וההר בוער באש עד לב השמים

או51   באש   ניתנו          דכתי' וההר בוער באש עד לב השמים

ששון   באש   ניתנו          דכתי' והאש בוער

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר   לוי מצינו בתורה ובנביאים ובכתו'         שאין הקב"ה

וטי    אמר    לו  מצאנו בתורה בנביאים  ובכתובים       שאין הקב"ה

פירק   <...>                  בנביאים  ובכתוב'        שאין הקב"ה

מינ    אמ'    לא  מצינו בתורה ובנביאים ובכתובי'       שאין הקב"ה

פריז   א'     לו  מצאנו בתורה בנביאים  ובכתובים       שאין הקב"ה

דפוס   א"ר    לוי מצינו בתורה בנביאים  בכתובי'        שאין הקב"ה

ג01               מצאנו בתורה ובנביאים ובכתובים       שאין הקב"ה

ירו1   אמ'    לו        בתורה ובנביאי'          מצינו שאין הקב"ה

או3    אמ'    ליה       בתורה בנביאים  בכתובים  מצינו שאין הקב"ה

או51   א"ל              בתורה בנביאים  ובכתובים מצינו שאין הב"ה

ששון   ארשב"ל     מצי'  תורה  נביאים   וכתובים        שאין הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חפץ בקילוסו         שלאותו רשע      בתורה מנ'         על

וטי    חפץ בקילוסו (כ)[של] אותו   הרשע     בתורה מנ'         ועל

פירק       בקילוסו של             רש<..    ...>

מינ    חפץ בקילוסו של      אותו   רשע            מניין       ועל

פריז   חפץ בקילוסו של      אותו   הרשע     בתורה מנין        ועל

דפוס   חפץ בקילוסו של      אדם    רשע   מן התורה             ועל

ג01    חפץ בקילוסו                שלרשע    בתורה מנ'         ועל

ירו1   חפץ בקילוסו של             רשע      בתורה מנין  דכתי' ועל

או3    חפץ בקילוסו של             רשע      בתורה מנין  דכתי' ועל

או51   חפץ בקילוסו של             רשע      בתורה מנין  דכתי' ועל

ששון   חפץ בקילוסו של      אותו   רשע      בתורה מנין        על

--------------------------------------------------------------------

לונ    שפם יעטה                  בנביאים מנ'         ויהי

וטי    שפם יעטה טמא  וג'         בנביאים מנין        ויהי

פירק       יעטה וטמא טמ' יקר'    בנביאים מנין        ויהי

מינ    שפם יעטה                  בנביאים מניין       ויהי

פריז   שפם יעטה טמא  וג'         בנביאים מנין        ויהי

דפוס   שפם יעטה וטמא טמא יקרא מן הנביאי'             ויהי

ג01    שפם יעטה וטמא ט'  י'      בנביאים מנ'         ויהי

ירו1   שפם ועטה                  בנביאים מנין  דכתי' ויהי

או3    שפם יעטה                  בנביאים       דכתי' ויהי

או51   שפם יעטה                  בנביאים מנין  דכתיב ויהי

ששון   שפם יעטה וטמא טמא יקרא    בנביאים             ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא מספר למלך  את אשר החיה את המת וגו'

וטי    הוא מספר למלך  את אשר החיה את

פירק   הוא מספר <...>        החיה את המת וג'

מינ    הוא מספר למלך  את אשר החיה את המת והנה האשה אשר החיה את

פריז   הוא מספר למלך  את אשר החיה את

דפוס   הוא מספר למלך     אשר החיה את המת

ג01    הוא מספר למלך  את אשר החיה את המת והנה האשה

ירו1   הוא מספר למלך  את אשר החיה את המת והנה האשה אשר החיה את

או3    הוא מספר למלך  את אשר החיה את המת והנה האשה אשר החיה את

או51   הוא מספר למלך  את אשר החיה    המת והנה האשה אשר החיה את

ששון   הוא מספר למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    בנה צעקת   אל המלך על   ביתה ועל שדה ויאמר גיחזי אדני

פירק

מינ    בנה צועקת  אל המלך וגו'

פריז   בנה צעקת   אל המלך על   ביתה ועל שדה ואמר  גחזי  אדני

דפוס

ג01

ירו1   בנה וגו'

או3    בנה

או51   בנה [וגו']

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           או דילמ'  לאחורי

וטי    המלך זאת האשה וזה  בנה אשר החייה אלישע אי דילמא  לאחורי

פירק        זאת האשה וזאת בנה אשר <...                  ..>ורי

מינ                                              אלא    אחורי

פריז   המלך זאת האשה וזה  בנה אשר החיה  אלישע או דילמא  לאחורי

דפוס        זאת האשה וזה  בנה אשר החיה  אלישע    ודילמא לאחורי

ג01                                              [מה    חורי(תרעה)]

ירו1                                             וכי    אחורי

או3                                              וכי    אחורי

או51                                             וכי    אחורי

ששון        זאת האשה וזה  בנה אשר החיה  אלישע    דילמ'  אחורי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תרעא הוות קיימה ורבנין אמ'   אפילו       בסוף     העולם

וטי    תרעא הוות קיימא ורבנן  אמרין אפילו  היתה בסוף     העולם

פירק   תרעא הוה  קאים  ור'    אמ'   אפילו       בסוף     <...

מינ    תרעא הוה  קיימא רבנן   אמרין אפי'   היתה בסופו של עולם

פריז   תרעא הוות קיימא ורבנין אמרי' אפלו   היתה בסוף     העולם

דפוס   תרעא הוה  קאים  רבנן   אמ'   אפי'        בסוף     העולם

ג01    תרעה הוות קיימה ורבנן  אמ'   [אילו] הוות בסוף     העולם

ירו1   תרעא הות  קיימא רבנין  אמרין אפי'   היתה בסוף     העולם

או3    תרעא הות  קיימא רבנין  אמרי  אפי'   היתה בסוף     העולם

או51   תרעא הות  קיימא רבנן   אמרי  אפי'   היתה בסוף     העולם

ששון   תרעא הוה  קאים  רבנין  אמרי  אפי'        בסוף     העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הטיסה הקב"ה           והביאה            כדי שלא יהא

וטי    הטיסה הקב"ה           והביאה            כדי שלא יהא

פירק                         ..>ביאה           כדי שלא יהא

מינ    הסיטה הקב"ה           והביאה   אצלו     כדי שלא יהא

פריז   המיסה הקב"ה           והביאה            כדי שלא יהא

דפוס   הסיטה הקב"ה           והביאה            כדי שלא      יספר

ג01    הטיסה (הקב"ה) [הכתוב] והביאה   כהרף עין כדי שלא יהיה

ירו1   הסיטה הקב"ה           והביאה                שלא יהא

או3    הסיטה הקב"ה                                 שלא יהא

או51   הסיטה הב"ה            [והביאה]              שלא יהא

ששון   הסיעה הב"ה            והביאה            כדי          שיספר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו  רשע מספר בנפלאתיו         שלק'            בכתובים

וטי    אותו רשע מספר בנפלאתיו         שלהקב"ה

פירק   אותו רשע מספר בנפלאו<..   ...>

מינ    אותו רשע מספר במפעלותיו   של   הקב"ה           בכתובי'

פריז   אותו רשע מספר בנפלאתיו    של   הקב"ה

דפוס   אותו רשע      בשבחו       של   הקב"ה           בכתובים

ג01         רשע מספר ?[ב]?פעולתו      שלצדיק          בכתובים

ירו1   אותו רשע מספר בשבחו       של   הקב"ה           בכתובים

או3    אותו רשע מספר בשבחו       של   הקב"ה           בכתובים

או51   אותו רשע מספר בשבח(ה)[ו]       שלהב"ה          בכתובים

ששון   אותו רשע      בנפלאותיו   של   הב"ה    בכתובי' בכתובים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מנ'         ולרשע אמר אלהים מה   לך לספר

וטי    מנין        ולרשע אמר אלים

פירק   מנין        ולרשע אמר אל'ים

מינ    מניין       ולרשע אמר אלהים מה   לך לספר חוקיי

פריז   מנין        ולרשע אמר אלהים

דפוס   מנין  שנא'  ולרשע אמ' אלים  מה   לך לספר חקי

ג01    מנ'         ולרשע אמר אלהים מה   לך וגו'       מה כתיב

ירו1   מנין  דכתי' ולרשע אמ' אלהים וגו'

או3    מנין  דכתי' ולרשע אמ' אלהים מה   לך לספר חקי

או51   מנין  דכתי' ולרשע אמ' אלהים מה   לך לספר חוקי

ששון   מנין        ולרשע אמ' אלי'ם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                ור' לעזר   בש"ר     יוסי

וטי                                ר'  אלעזר  בשם  רבי יוסי

פירק                               ר'  אלעזר  בשם  ר'  יוסי

מינ                                א"ר אלעזר  בשם  ר'  דוסי

פריז                               ר'  אלעזר  בשם  ר'  יוסי

דפוס                               ר   אלעזר  בשם  ר'  יוסי

ג01    בתריה ואתה שנאת מוסר וגו'   ר'  לעזר   בש'  ר'  יוסה

ירו1                             { א"ר אלעזר  בש"ר     יוסי

או3                              { א"ר אלעזר  בש"ר     יוסי

או51                             { א"ר אלעזר  בש"ר     יוסי

ששון                               ר'  אליעז' בש"ר     יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן   זימרא       מאתים וארבעים ושמנה  איברים יש   בו באדם

וטי    בן   זימרא       מאתים וארבעים ושמונה איברים יש   בו באדם

פירק   <...                                  ..>רים יש      באדם

מינ    בן   זמרה        מאתים וארבעים ושמונה אברים  יש   בו באדם

פריז   בן   זמרא    א'  מאתים וארבעים ושמונה איברים יש      באדם

דפוס   בן   זמרא    אמ' רמ"ח                 איברים יש   בו באדם

ג01    בן   זימרה       מאתים וארבעים ושמונה אברים  [יש]    באדם

ירו1   בן   זימרא       רמ"ח                 איברים יש   בו באדם

או3    בן   זימר[א]     רמ"ח                 איברים יש   בו באדם

או51   בן   זימרא       רמ"ח                 איברים יש   בו באדם

ששון   בן   זימרא       רמ"ח                 איברים יש   בו באדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהן         רבוצין ומהן      עומדין

וטי    מהן         רבוצין ומהן      עומדין

פירק   מהן         רבוצין ומהן      עומדין

מינ    מהן         רבוצים       מהן עומדין

פריז   מהן         רבוצין ומהן      עומדין

דפוס   מהן         רבוצין מהם       זקופין

ג01    (מהם        רבוצים ו)מהם     זקופים [מהם כפופים מהם רבוצים

ירו1   מהם         רבוצים ומהם      עומדין

או3    מהם         רבוצים ומהם      עומדין

או51   מהם         רבוצים מהם       עומדים

ששון   מהם  עומדין רבוצין ומהם      עומדין

--------------------------------------------------------------------

לונ                            ולשון  זה      נתון בין  שני

וטי                            ולשון  זה      נתון בין  שני

פירק                           ולשון  זה      נתון <...

מינ                            לשון   זה      נתון בין  שני

פריז                           ולשון  זה      נתון בין  שני

דפוס                           ולשון  זה      נתון בין  שני

ג01    (ומהם עו')] ומהם עומדים והלשון הזה     רבוץ בין  שתי

ירו1                           והלשון הזה הוא כפוף

או3                            והלשון הזה הוא כפוף

או51                           והלשון הזה הוא כפוף

ששון                           והלשון הזה     נתון בין  ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לחיים

וטי    לחיים

פירק

מינ    לחייו                                         מכופל  בכמה

פריז   לחיים

דפוס   לחיים

ג01    לחיים                                         (וכפות בכמה

ירו1   בלחיים מכאן ומכאן בשינים  מכאן ובשינים מכאן

או3    לחיים  מכאן ומכאן בשינים  מכאן         ומכאן

או51   בלחיים מכאן ומכאן [בשינים מכאן         ומכאן]

ששון   לחיים

--------------------------------------------------------------------

לונ             ואמת      המים   נתונה תחתיו  ומכופל כמה  כפלות

וטי             ואמת      המים   נתונה תחתיו  ומכופל כמה  כפלות

פירק                      ..>מים נתונה תחתיו  ומוכפל כמה  כפלות

מינ    כפלות    אמת       המים   נתונה תחתיו

פריז            ואמת      המים   נתונה תחתיו  ומכופל כמה  כפילות

דפוס            ואמת      המים   עוברת תחתיו  ומכופל כמה  כפולות

ג01    קופליות) ובריכה    שלמים  יוצא  מתחתיו [וכפות בכמה קופליות]

ירו1            ואמה   של צונן         עליו

או3             אמה    של צונן         עליו

או51            ו[א]מה של צונן         עליו

ששון            ואמת      המים   נתונה תחתיו  ומכופל כמה  כפלות

--------------------------------------------------------------------

לונ    בוא וראה כמה                       שריפות  הוא שורף

וטי    בוא וראה כמה                       שהריפות הוא שורף

פירק   בוא וראה כמה                       שריפ<.. ... ..>ורץ

מינ    בא  וראה כמה                       שריפות  היה שורף

פריז   בוא וראה כמה                       שריפות  הוא שורף

דפוס   בא  וראה כמה                       שריפות  הוא שורף

ג01        ראה  כמה מיתות   הוא ממית וכמה שריפות  הוא שורף

ירו1       ראה  כמה קופליות          וכמה שריפות  הוא שורף

או3        ראה  כמה קופליות          וכמה שרפות   הוא שורף

או51       ראה  כמה קופליות          וכמה שרפות   הוא שורף

ששון   בא  וראה                      כמה  שריפות  הוא שורף

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו היה זקוף         ועומד על    אחת כמ' וכמ' לפיכך משה

וטי    אילו היה זקוף         ועומד על    אחת כמה וכמה לפיכך משה

פירק   אילו היה זקוף         ועומד על    אחת כמה וכמה לפיכך משה

מינ    אילו היה זקוף         ועומד על    אחת כמה וכמה לפיכך משה

פריז   אילו היה זקוף         ועומד על    אחת כמה וכמה לפיכך משה

דפוס   אלו  היה זקוף         ועומד על    אחת כמ       לפי'  משה

ג01    אילו היה זקוף      או עומד  על    אחת כמה וכמה לפיכך משה

ירו1   אלו  היה זקוף               עאכ"ו

או3    אילו היה זקוף               עאכ"ו

או51   אלו  היה ז(ו)ק[ו]ף          עאכ"ו

ששון   אילו היה זקוף         ועומד עאכ"ו              לפי'  משה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מזהיר את   יש'

וטי    מזהיר את   יש'   ואומר להן זאת תהיה תורת המצורע     תורת

פירק   <..>ר את   ישר'  ואמ'  להם זאת תהיה תורת המצורע     תורת

מינ    מזהיר את   ישראל ואומ' להן זאת תהיה תורת המצורע זאת תורתו

פריז   מזהיר את   ישראל ואומר להן זאת תהיה תורת המצורע זאת תורת

דפוס   מזהיר את   ישראל ואומ' להם זאת תהיה תורת המצורע

ג01    מזהיר וגו'

ירו1

או3

או51

ששון   מזהי' את   יש'             זאת תהיה תורת המצורע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי            המוציא    רע

פירק           המוציא    רע

מינ    של (מנ) מוציא     רע

פריז           המוציא שם רע

דפוס           המוציא שם רע

ג01

ירו1                        }

או3                         }

או51                        }

ששון