לונ    {ה}                                        אל תתן את

וטי    {ה}                                        אל תתן את

פירק   {ה}                                        אל תתן את

מינ    {ה}                                        אל תתן את

פריז   {ה}     זאת תהיה תורת המצורע          הה"ד אל תתן את

דפוס   {ה} ד"א זאת תהיה תורת המצורע          הה"ד אל תתן את

ג01    {ה}                                        אל תתן את

ירו1   {ה}                          ר' חנינא פתח  אל תתן את

או3    {ה}                          ר' חנניא פתח  אל תתן את

או51   {ה}                          ר' חנניה פתח  אל תתן את

ששון   {ה} ד"א זאת תהיה                      הה"ד אל תתן את

--------------------------------------------------------------------

לונ    פיך לחטיא      את בשר'

וטי    פיך לחט(ו)[י]א את בשרך ואל  תאמר לפני המלאך כי שגגה היא

פירק   פיך לחטיא      את בשרך

מינ    פיך לחטיא      את בשר' ואל  תאמר לפני המלאך כי שגגה היא

פריז   פיך לחטיא      את בשרך ואל  תאמר לפני המלאך כי שגגה היא

דפוס   פיך לחטיא      את בשרך

ג01    פיך לחטיא      את בשרך וגו'

ירו1   פיך לחטיא      את בשרך

או3    פיך לחטיא      את בשרך

או51   פיך לחטיא      את בשרך

ששון   פיך לחטיא      את בשרך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               ר'    יהוש'

וטי    למה יקצף וגו'                              ר'    יהושע

פירק                                              ר'    יהושע

מינ    למה יקצף האלהי' על קולך וחיבל את מעשה ידיך ר'    יהושע

פריז   למה יקצף וגו'                              ר'    יהושע

דפוס                                              ר'    יהושע

ג01                                               ר'    יהושע

ירו1

או3

או51

ששון                                              ריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן    לוי פתר קריה  באילו    שפוסקין      צדקה ברבים ואינן

וטי    בן    לוי פתר קרייא באילו    שפוסקין      צדקה ברבים ואין

פירק   בן    לוי פתר קריא  בא    לו כשפוסקין     צדקה ברבים ואינן

מינ    בן    לוי פתר קרייה באילו    שפוסקין      צדקה ברבים ואין

פריז   בן    לוי פתר קריא  באילו    שפוסקין      צדקה ברבים ואין

דפוס   בן    לוי פתר קרייא באלו     שפוסקי'      צדקה ברבים ואין

ג01    <...>

ירו1

או3

או51

ששון             פתר קייה  באלו     שפוסקין  לתת צדקה ברבים ואינן

--------------------------------------------------------------------

לונ    נותנין אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד

וטי    נותנין אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד

פירק   נותנין וכול'

מינ    נותני' אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד

פריז   נותנין אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד

דפוס   נותנין

ג01

ירו1

או3

או51

ששון   נותנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאיבריך להחטיא את כל איבריך           פיך מחטיא את כל גופך

וטי    מאיבריך להחטיא את כל איבריך אל תתן את פיך מחטיא את    גופך

פירק

מינ    מאיבריך להחטי' את כל איבריך           פיך לחטיא את כל גופו

פריז   מאיבריך לחטיא  את כל איבריך אל תתן את פיך מחטיא את    גופך

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואל תאמר לפני המלאך זה חזן הכנסת כי שגגה היא פסקית

וטי    ואל תאמר לפני המלאך זה חזן הכנסת כי שגגה היא פסקית

פירק

מינ    ואל תאמר לפני המלאך זה חזן       כי שגגה היא פסקית

פריז   ואל תאמר לפני המלאך זה חזן הכנסת כי שגגה היא פסקית

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא פסקית למה יקצף  האלהים על קולך                    על

וטי    לא  פסקי  למה יקצוף האלים  על קולך וחיבל את מעשה ידיך על

פירק

מינ    ולא פסקית למה יקצוף האלהי' על קולך                    על

פריז   ולא פסקי  למה יקצף  האלהים על קולך וחבל  את מעשה ידיך על

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו הקול שפסק ולא נתן וחבל  על מעשה ידיך אפילו מעט נכסים

וטי    אותו הקול שפסק ולא נתן וחיבל את מעשי ידיך אפילו מעט נכסים

פירק

מינ    אותו הקול שפסק ולא נתן וחיבל את מעשה ידיך אפי'  מעט מצות

פריז   אותו הקול שפסק ולא נתן וחבל  את מעשה ידיך אפלו  מעט נכסים

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיש להן בידך  אתה מכניס בהן ערבוביה

וטי    שיש     בידך  אתה מכניס בהן ערבוביה

פירק

מינ    שיש     בידו      אבנים בהם בערבוביא

פריז   שיש     בידיך אתה מכניס בהן עירבוביא

דפוס                                        < ר' חיננא בר

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ר'         בנימן

וטי                                    רבי        בנימן  בר

פירק                                   ר'         בנימן  בר

מינ                                    ר'         יונה

פריז                                   ר'         בנימן  בר

דפוס   פפא אמ' באילין שאומ' לשון הרע > ור'        בנימין בן

ג01

ירו1                                   א"ר        מני

או3                                    א"ר חונא

או51                                   א"ר (הונא) [מני]

ששון                                   ר'         בנימין

--------------------------------------------------------------------

לונ        פתר קרייה בחנפי  תורה אל    תתן את פיך לחט'  את בש'

וטי    לוי פתר קרייא בחנפי  תורה אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך

פירק   לוי פתר קריא  בחניפי תורה וכול'

מינ        פתר קרייה בחניפי תורה אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך

פריז   ליי פתר קריא  בחנפי  תורה אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך

דפוס   לוי פתר קרייה בחניפי תורה

ג01

ירו1

או3

או51

ששון       פתר קרייה בחנפי  תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אל תתן      לא'  מא'     להח'   את כל          איבריך

פירק

מינ    אל תתן רשות לאחד מאיבריך להחטיא את כל          איבריך

פריז   אל תתן      לאחד מאיבריך להחטיא את כל בשרך

דפוס

ג01

ירו1   אל תתן רשוח לאחד מאיבריך שיחטיא את    בשרך  כל איבריו של

או3    אל תתן רשות לא'  מאיבריך שיחטיא את    בשריך כל איבריו של

או51   אל תתן רשות לא'  מאיבריך שיחטיא את    בשרך  כל איבריו של

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                          אל  תאמ' לפני המל'  זה הרב כי

וטי                          אל  תאמר לפני המלאך זה הרב כי

פירק

מינ        פיו מחטיא את גופו ואל תאמר לפני המלאך זה הרב כי

פריז                         ואל תאמר לפני המלאך זה הרב כי

דפוס

ג01

ירו1   אדם פיו מחטיא את גופו ואל תאמר לפני המלאך זה הרב כי

או3    אדם פיו מחטיא את גופו ואל תאמר לפני המלאך זה הרב כי

או51   אדם פיו מחטיא את גופו ואל תאמר לפני המלאך זה הרב כי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שגגה היא עבד  גרמיה קרי  ולא קרי  תני  ולא תני  למה יקצף

וטי    שגגה היא עבד  גרמיה קרי  לא  קרי  תאני לא  תאני למה יקצוף

פירק

מינ    שגגה היא עביד גרמיה קארי לאו קארי תאני לא  תאני למה יקצוף

פריז   שגגה היא עבד  גרמיה קרי  לא  קרי  תני  לא  תני  למה יקצף

דפוס

ג01

ירו1   שגגה היא עבר  גרמיה קרי  ולא קרי  תני  ולא תני  למה יקצוף

או3    שגגה היא עבד  גרמיה קרי  ולא קרי  תני  ולא תני  למה יקצוף

או51   שגגה היא עבד  גרמיה קרי  ולא קרי  תני  ולא תני  למה יקצוף

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הא'לים        על קולך על אותו הקול שהחניף בדברי תור'  וחבל

וטי    האלים         ע' קולך על אותו הקול שהחניף בדברי תורה  וחיבל

פירק

מינ    האלהים האלהים על קולך על אותו הקול שהחניף בדברי תורה  וחיבל

פריז   האלהים        על קולך על אותו הקול שהחניף בדברי תורה  וחבל

דפוס

ג01

ירו1   האלהים        על קולך על אותו הקול שיחניף בדברי התורה וחבל

או3    האלהים        על קולך על אותו הקול שיחניף בד"ת        וחבל

או51   האלהים        על קולך על אותו הקול שיחניף בד"ת        וחבל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    את מעשה ידיך אפילו מעט  נכסים      שיש בידך אתה מכניס בהן

וטי    את מעשה ידיך אפילו מעט  מסכיית     שיש בידך אתה מכניס בהן

פירק

מינ    את מעשה ידיך אפי'  מעוט מסכיות     שיש בידו     מכניס בהן

פריז   את מעשה ידיך אפלו  מעט  מסכי?י/ו?ת שיש בידך אתה מכניס בהן

דפוס

ג01

ירו1   את מעשה ידיך אפילו      מסכתות     שיש בידו     מכניס בהם

או3    את מעשה ידיך אפי'       מסכתות     שיש בידו     מכניס בהם

או51   את מעשה ידיך אפי'       מסכתות     שיש בידו     מכניס בהם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ערבוביה    ר' חנניה            פתר  קרייה באילו  שאומרין

וטי    ערבוביה    ר' חנינא            פתר  קרייא באילו  שאומרין

פירק              ר' חנניה            פתר  קריא  באילו  שאומר

מינ    ערבוביא  {    רבנן             פתרי קרייה במספרי

פריז   ערבוביא    ר' חנינה            פתר  קריא  באלו   שאומ'

דפוס            { ר' חיננא בר פפא אמ'            באילין שאומ'

ג01

ירו1   ערבוביא    ר' חנינא            פתר  קרייה בזה    שאומר

או3    ערבוביא    ר' חנניא            פתר  קריה  בזה    שאומר

או51   עירבוביא   ר' חנניה            פתר  קרייה בזה    שאומ'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    על לשון הרע אל    תתן את פיך לחט'  את בש'   אל  תתן רשות

וטי       לשון הרע אל    תתן את פי' לחט'  א' בש'   אל  תתן רשות

פירק      לשון הרע וכול'

מינ       לשון הרע אל    תתן את פיך לחטיא אל בשרך  אל  תתן רשות

פריז      לשון הרע אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך  ואל תתן רשות

דפוס      לשון הרע

ג01

ירו1      לשון הרע אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך

או3       לשון הרע אל    תתן את פיך לחטיא את בשריך

או51      לשון הרע אל    תתן את פיך לחטיא את בשרך

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאחד מאיבריך להחטיא את כל איבריך      פיך  מחטיא את כל

וטי    לאחד מא'     לח'    את כל אב'         פיך  מחטיא את כל

פירק

מינ    לאחד מאיבריו להחטיא את כל איבריך      פיך  מחטיא את

פריז   לאחד מאיבריך להחטיא את כל איבריך      פיך  מחטיא את כל

דפוס

ג01

ירו1                                    מכאן שהפה חוטא     על

או3                                     מכאן שהפה חוטא     על

או51                                    מכאן שהפה חוטא     כל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    גופך אל  תאמר לפני המלא' זה     מלאך הגוף כי שגגה

וטי    גופך אל  תאמר לפני המל'  זה     מלאך הגוף כי שגגה

פירק

מינ    גופו ואל תאמ' לפני המלאך זה משה מלאך הגוף כי שגגה

פריז   גופך אל  תאמר לפני המלאך זה     מלאך הגוף כי שגגה

דפוס

ג01

ירו1   הגוף ואל תאמר לפני המלאך זה     מלאך הגוף כי שגגה

או3    הגוף ואל תאמר לפני המלאך זה     מלאך הגוף כי שגגה

או51   הגוף ואל תאמר לפני המלאך זה     מלאך הגוף כי שגג(ף)[ה]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא אמרית לא  אמרית לשון הרע   למה יקצוף האלהים על קו'

וטי    היא אמרית לא  אמרית לשון הרע   למה יקצוף האלים  על קולך

פירק

מינ    היא אמרית ולא אמרית            למה יקצוף האלהים על קולך

פריז   היא אמרית לא  אמרית לשון הרע   למה יקצף  האלים  על קולך

דפוס

ג01

ירו1   היא לית   אנא ידע   מה   אמרית למה יקצוף האלהים על קולך

או3    היא לית   אנא ידע   מה   אמרת  למה יקצוף האלהים על קולך

או51   היא לית   אנא ידע   מה   אמרת  למה יקצוף האלהים על קולך

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    על אותו הקול שאמ'  לשון הרע וחיבל את מעשה ידיך אפילו מעט

וטי    על אותו הקול שאמר  לשון הרע וחיבל את מעשה ידיו אפילו מעט

פירק

מינ    על אותו הקול שאמ'  לשון הרע וחיבל את מעשה ידיך אפי'  מעט

פריז   על אותו הקול שאמר  לשון הרע וחבל  את מעשה ידיך את    מעט

דפוס

ג01

ירו1   על אותו הקול שאמ'  לשון הרע וחבל  את מעשה ידיך אפי'  מיעוט

או3    על אותו      שאמרת לשון הרע וחבל  את מעשה ידיך אפי'  מעט

או51   על אותו הקול שאמרת לשון הרע וחבל  את מעשה ידיך אפי'  מעט

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    איברים שיש       בגופו  אתה      מכניס     ערבוביא

וטי    איברים שיש       בגופך  אתה      מכניס בהן ערבוביה

פירק

מינ    אברים            שבגופו          מכניס בהן בערבוביא }

פריז   איברים שיש       בגופך  אתה      מכניס בהן עירבוביא

דפוס                                                       }

ג01

ירו1   גידים  שיש באותו האיש   לשון הרע           מערבבן

או3    גידים  שיש באותו האיש   לשון הרע           מערבבן

או51   גידים  שיש באותו האיש   לשון הרע           מערבבן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' מני   פתר קרייה בנדרים

וטי    ר' מני   פתר קרייא בנדרים

פירק   ר' מני   פתר קריא  בנדרים  וכול'

מינ    ר' חנינא פתר קרייה בנודרין

פריז   ר' אמי   פתר קריא  בנדרים

דפוס   ר' מני   פתר קרייא בנדרים  וכו'

ג01

ירו1   ר' יהושע פתר קרא   בנודרים       שפוסקים צדקה ברבים ואינם

או3    ר' יהושע פתר קרייה בנודרין באלו  שפוסקין צדקה ברבים ואינן

או51   ר' יהושע פתר קרייה בנודרים באלו  שפוסקין צדקה ברבים ואינן

ששון   ר' מני   פתר קרייה בנדרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ           אל תתן את פיך לחט'  את בש'   אל תתן רשות לאחד מאיברי

וטי           אל תת' א' פ'  לח'   את בש'   אל תת' רשות לא'  מא'

פירק

מינ           אל תתן את פיך לחטיא את בשרך  אל תתן רשות לאחד מאיבריו

פריז          אל תתן את פיך לחטיא את בשרך  אל תתן רשות לאחד מאיבריך

דפוס

ג01

ירו1   נותנין אל תתן את פיך לחטיא את בשרך

או3    נותנין אל תתן את פיך לחטיא את בשריך

או51   נותנין אל תתן את פיך לחטיא את בשרך

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לחטיא  את כל איבריך

וטי    לה'    א' כ' אר'    פיך לחט'  א  כ' ()[ג]ופך

פירק                                                דכוותה במדרש

מינ    להחטיא את כל איבריך פיו מחטיא    את גופו

פריז   לחטיא  את כל איבריך פיך לחטיא את כל גופך

דפוס                                                כדאיתא במדרש

ג01

ירו1                       פיו מחטיא את כל גופו

או3                        פיו מחטיא את כל גופו

או51                       פיו מחטיא את כל גופו

ששון                                                דכוותה במדרש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי          אל  תאמר            זה זקן  כי שגגה היא נדרית

פירק   קוהלת

מינ          ואל תאמר לפני המלאך זה זקן  כי שגגה היא נדרית

פריז         ואל תאמר            זה זקן  כי שגגה היא נדרית

דפוס   קהלת

ג01

ירו1         ואל תאמר לפני המלאך זה החזן כי שגגה היא פסקית

או3          אל  תאמר לפני המלאך זה החזן כי שגגה היא פסקית

או51         ואל תאמר לפני המלאך זה החזן כי שגגה היא פסקית

ששון   קהלת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לא  נדרית למה יקצף  האלים  על קולך על אותו הקול שנדר ולא

פירק

מינ    ולא נדרית למה יקצוף האלהים על קולך על אותו הקול שנדר ולא

פריז   לא  נדרית למה יקצף  האלהים על קולך על אותו הקול שנדר ולא

דפוס

ג01

ירו1   ולא פסקית למה יקצוף האל'ים על קולך על אותו קול  שנדר ולא

או3    ולא פסקית למה יקצוף האלהים על         אותו קול  שנדר ולא

או51   ולא פסקית למה יקצוף האלהים על קולך על אותו הקול שנדר ולא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שילם וחיבל את מעש' יד'  אפילו מעט מצוות שיש בידך

פירק

מינ    שילם וחיבל את מעשה ידיך אפי'  מעט נכסים שיש בידו

פריז   שילם וחיבל את מעשה ידיך אפלו  מעט מצות  שיש בידך

דפוס

ג01

ירו1   שלם  וחבל  על מעשה ידיך אפי'  מעט נכסים שיש לאותו האיש

או3    שלם  וחבל  את מעשה ידיך אפי'  מעט נכסים שיש לאותו האיש

או51   שילם וחבל  את מעשה ידיך אפי'  מעט נכסים שיש לאותו האיש

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אתה   מכניס בהן ערבוביה

פירק

מינ          מכניס בהן ערבוביא

פריז   אתה   מכניס בהן עירבוביא

דפוס

ג01

ירו1   הקב"ה מכניס בהם ערבוביא

או3    הקב"ה מכניס בהן עירבוביא ר' חנינא פתר קרא בנודרין אל

או51   הב"ה  מכניס בהם עירבוביא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    תתן את פיך לחטיא את בשרך פיו מחטיא את כל גופו ואל תאמר

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    לפני המלאך זה זקן כי שגגה היא נדרית ולא נדרית למה יקצוף

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    האלהים על קולך על אותו הקול שנדר ולא שילם וחבל את מעשה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    ידיך שאפי' מעט נכסי' שיש לאותו האיש הקב"ה מכניס בהם ערבוביא

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    < רבנן פתרי קרייה במספרי לשון הרע אל תתן את פיך לחטיא

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אל בשרך אל תתן רשות לאחד מאיבריו להחטיא את כל איבריך פיך

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מחטיא את גופו ואל תאמ' לפני המלאך זה משה מלאך הגוף כי שגגה

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    היא אמרית ולא אמרית למה יקצוף האלהים על קולך על אותו הקול

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שאמ' לשון הרע וחיבל את מעשה ידיך אפי' מעט אברים שבגופו

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                         רבנן      פתרין קרייא במרים אל

פירק                        רבנין     פתרין קריא  במרים אל

מינ    מכניס בהן בערבוביא > ר'    מני פתר   קרייה במרים אל

פריז                        רבנין     פתרין קריא  במרים אל

דפוס                        רבנין     פתרין קרייא במרים אל

ג01

ירו1                        ר'    מני פתר   קרייה במרים אל

או3                         ר'    מני פתר   קרייה במרים אל

או51                        ר'    מני פתר   קרייה במרים אל

ששון                        רבנין     פתרי  קרייה במרים אל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    תתן את פיך לח'   את בש'  אל תתן רשות לא'  מח'     לח'

פירק   תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד מאיבריך לחטיא

מינ    תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד מאיבריך להחטיא

פריז   תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד מאיבריך להחטיא

דפוס   תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד מאיבריך לחטיא

ג01

ירו1   תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד מאיבריך לחטיא

או3    תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לא'  מאיבריך לחטיא

או51   תתן את פיך               אל תתן רשות לא'  מאיבריך לחטיא

ששון   תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לא'  מאיבריך לחטיא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       אל  תאמר לפני המלאך

וטי    א' כל איב'   פיך לחט'   את כל גופך אל  תאמר לפני המלאך

פירק   את כל איבריך                       אל  תאמר לפני המלאך

מינ    את כל אבריך  פיו מחטאו  את כל גופו ואל תאמר לפני המלאך

פריז   את כל איבריך פיך לחטיא  את כל גופך אל  תאמר לפני המלאך

דפוס      כל איבריך                       אל  תאמר לפני המלאך

ג01

ירו1   את    גופך   פיה החטיא  את כל גופה ואל תאמר לפני המלאך

או3    את    בשרך   פיה החטיאה את    גופה ואל תאמר לפני המלאך

או51   את    בשרך   פיה החטיאה את    גופה ואל תאמר לפני המלאך

ששון   את כל גופך                         ואל תאמ' לפני המלאך

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה משה הה"ד      וישלח מלאך ויוציאנו ממצ'   כי שגגה היא

וטי    זה משה הדה   היא וישלח מלאך ויוצ'    ממ'    כי שגגה היא

פירק   זה משה הה"ד      וישלח מלאך ויוציאנו ממצ'   כי שגגה היא

מינ    זה משה                                      כי שגגה היא

פריז   זה משה הה"ד      וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים כי שגגה היא

דפוס   זה משה הה"ד      וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים    שגגה היא

ג01

ירו1   זה משה                                      כי שגגה היא

או3    זה משה                                      כי שגגה היא

או51   זה משה                                      כי שגה  היא

ששון   זה משה דכתי'     משלח  מלאך ויוציאנו        כי שגגה היא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשר    הואלנו ואשר חטא'  למה יקצף  האלים  על קולך על אותו

וטי    אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצף  האלים  על קולך על אותו

פירק   אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האל'ים על         אותו

מינ    אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האלהים על קולך

פריז   אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצף  האלהים על קולך על אותו

דפוס   אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האלים  על קולך על אותו

ג01

ירו1   אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האלהים על קולך

או3    אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האלהים על קולך

או51   אש<..> נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האלהים על קולך

ששון   אשר    נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האלי'ם על קולך על אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקול      ויחר אף יי בם וילך וחיבל את מעשה ידיך אמ"ר

וטי    הקול      ויחר אף יי בם וילך וחיבל את מעשי ידיך אמ'

פירק   הקול      ויחר אף יי בם וילך וחבל  את מעשה ידיך אמ'

מינ              ויחר אף יי בם וילך וחיבל את מעש' ידיך א"ר

פריז   הקול      ויחר אף יי בם וילך וחיבל את מעשה ידיך א"ר

דפוס   הקול שנא' ויחר אף יי בם וילך וחבל  את מעשה ידיך וא"ר

ג01

ירו1             ויחר אף יי    וילך וחבל  את מעשה ידיך א"ר

או3              ויחר אף יי בם וילך וחבל  את מעשה ידיך א"ר

או51             ויחר אף יי בם וילך וחבל  את מעשה ידיך א"ר

ששון   הקול      ויחר אף יי בם וילך וחבל  את מעשה ידיך א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       יוחנן מרים כפ(ר)יה חטאת ושאר כל  איברים  לקו  הה"ד

וטי    ר' יוחנן מרים בפום    חטאה ושאר כל  איבריה  לקו  הדה  היא

פירק   ר' יוחנן      בפיה    חטאת ושאר כל  האיברים לקו  הדהי

מינ       יוחנן מרים בפיה    חטאת      וכל איבריה  לקו

פריז      יונתן מרים בפום    חטאה ושאר כל  איבריה  לקו  הה"ד

דפוס      יוחנן      בפיה    חטאה      וכל האברים  לקו  הה"ד

ג01

ירו1      יוחנן מרים בפיה    חטאה      וכל גופה    לקת'

או3       יוחנן מרים בפיה    חטאה      וכל גופה    לקה

או51      יוחנן מרים בפיה    חטאה      וכל גופה    לקה

ששון      יוח'       בפה     חטאת      כל  האיברי' לקו  הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ         והענן סר מעל האהל

וטי    דכת' והענן סר מעל האהל

פירק   דכ'  והענן סר מעל האהל

מינ

פריז        והענן סר מעל האהל

דפוס        והענן סר מעל האהל

ג01

ירו1                          א"ר יאשיה  סמא  דמלתא  משתוקא

או3                           א"ר יאשיה  סמא  דמילתא משתוקא

או51                          א"ר אושעיא [סמא דמלתא  משתוקא

ששון        והענן סר מעל האהל א"ר יאשיה  סמא  דמילת' משתוקא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    יהוש'   בן לוי מילא      בסלע   ומשתוקא     בשתים

וטי    א"ר     הושעיה         מילא      בסל    ומשתוקא     בשתים

פירק   אמ'  ר' יהוש'   בן לוי מי    לא  בסלע   ומשת?י/ו?קא בשתים

מינ    א"ר     יאשיה          כל    סמא דמילתא ומשתוקא     כאבן

פריז   א"ר     הושעיא         מילא      בסל    ומשתרקא     בשתים

דפוס   א"ר     יהושע   בן לוי מלה       בסלע   ומשתוקא     בשתים

ג01

ירו1           הושעיא         מילתא     בסלעא  משתוקא      דאבן

או3    א"ר     אושעיא         מילתא     בסלעא  משתוקא      באבן

או51   א"ר     אושעיא]        מלה       בסלע   משת[ו]קה    בתרי

ששון   א"ר     הושעי'         מילת'     בסלע   משתוקא      באבן

--------------------------------------------------------------------

לונ        דתנן  שמעון בנו א'   כל ימי  גדלתי  מן  החכמים ולא

וטי        דתנן  שמעון בנו או'  כל ימיי גדלתי  בין החכמים ולא

פירק       דתנן  שמעון בנו אומ' כל ימי  גדלתי  בין החכמים לא

מינ    טבא תנינן שמעון בנו      כל ימיי גדלתי  בין החכמים ולא

פריז       דתני  שמעון בנו או'  כל ימי  גדלתי  בין החכמים ולא

דפוס       דתנן  שמעון בנו אומר כל ימי  גדלתי  בין החכמים ולא

ג01

ירו1   טבא תנינן שמעון בנו אומר כל ימי  גדלתי  בין החכמים ולא

או3    טבא תנינן שמעון בנו אומר כל ימי  גדלתי  בין החכמים ולא

או51       תנינן שמעון בנו אומר כל ימי  גידלתי בין החכמים ולא

ששון   טבא תנינן ר'        או'  כל ימי  גדלתי  בין החכמי' ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה  ולא   המדרש הוא ע

וטי    מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה  ולא   המדרש הוא העיקר אלא המעשה

פירק   מצאתי לגוף טוב אל' שתיקה  וכול'

מינ    מצאתי לגוף טוב     משתיקה

פריז   מצאתי לגוף טוב     משתיקה ולא   מדרש  הוא עיקר

דפוס   מצאתי לגוף טוב     משתיקה

ג01

ירו1   מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה

או3    מצאתי לגוף טוב     משתיקה

או51   מצאתי לגוף טוב     משתיקה

ששון   מצאתי לגוף טוב     משתיקה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכל המרבה דברים מביא חט'

וטי    וכל המרבה דברים מביא חט

פירק

מינ                             לפיכך משה מזהיר לישראל ואמר להם

פריז   וכל המרבה דברים מביא חטא

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    זאת תורת המצורע זאת תורת של מוציא רע

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון