לונ    {ו} אמ"ר                יהושע בן לוי חמש תורות כתובות באמצורע

וטי    {ו} אמר              ר' יהושע בן לוי חמש תורות כתובות במצורע

פירק   {ו} אמ'              ר' יהוש' בן לוי חמש תורות כתובות במצורע

מינ    {ו} ר'     יוחנן בשם ר' יהושע בן לוי חמש תורות כתובות במצורע

פריז   {ו} א"ר                 יהושע בן לוי חמש תורות כתובות במצורע

דפוס   {ו} א"ר                 יהושע בן לוי ה'  תורות כתובות במצורע

ירו1   {ו} אריב"ל                           ה'  תורות כתיב   במצורע

או3    {ו} ארשב"ל                           חמש תורות כתובות במצורע

או51   {ו} אריב"ל                           חמש תורות כתובות במצורע

ששון   {ו} אריב"ל                           ה'  תורות        במצורע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              זאת תורת נגע

וטי                                              זאת תורת נגע

פירק                                             זאת תורת נגע

מינ                                              זאת תורת נג'

פריז                                             זאת תורת נגע

דפוס                                             זאת תורת נגע

ירו1   כנגד חמשה ספרי  תורה זאת תהיה תורת המצורע זאת תורת נגע

או3    כנגד חמשה ספרי  תורה זאת תהיה תורת המצורע זאת תורת נגע

או51   כנגד ה'   חומשי תורה זאת תהיה תורת המצורע זאת תורת נגע

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    צרעת  זאת תורת נגע  צרעת

וטי    צרעת                       זאת  תורת אשר בו נגע צרעת

פירק   צרעת

מינ    צרעת                       וזאת תורת אשר בו נגע צרעת

פריז   צרעת                       זאת  תורת אשר בו נגע צרעת

דפוס   צרעת  זאת תהיה תורת המצורע זאת  תורת אשר בו נגע צרעת

ירו1   צרעת

או3    צרעת

או51   הצרעת

ששון                                                        וזאת

--------------------------------------------------------------------

לונ                        זאת  התורה לכל נגע הצרעת ולנתק וזאת

וטי                        וזאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק וזאת

פירק                       זאת  התורה לכל נגע הצרעת       וזאת

מינ                        וזאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק זאת

פריז                       וזאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק וזאת

דפוס                       זאת  התורה לכל נגע הצרעת       זאת

ירו1                       זאת  התורה לכל נגע הצרעת       זאת

או3                        זאת  התורה לכל נגע הצרעת       זאת

או51                       זאת  התורה לכל נגע הצרעת       זאת

ששון   תורת וזאת תורת האשם וזאת התורה לכל נגע הצרעת       זאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורת      הצרעת                          והקיף זאת תהיה

וטי    תורת      הצרעת                          חזרי  זאת תהיה

פירק   תהיה תורת הצר'                                 זאת תהיה

מינ    תורת      הצרעת                                זאת תהיה

פריז   תורת      הצרעת                          חזרו  זאת תהיה

דפוס   תורת      הצרעת                                זאת תהיה

ירו1   תורת      הצרעת זאת תורת אשר בו נגע צרעת

או3    תורת      הצרעת זאת תורת אשר בו נגע צרעת

או51   תורת      הצרעת זאת תורת אשר בו נגע צרעת

ששון   תורת נגע  הצרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורת המצורע תורת המוציא    רע            ללמדך שכל

וטי    תורת המצורע תורת המוציא    רע            ללמדך שכל

פירק   תורת המצורע תורת במוציא    רע            ללמדך שכל

מינ    תורת המצורע                   ביום טהרתו ללמדך שכל

פריז   תורת המצורע תורת המוציא שם רע            ללמדך שכל

דפוס   תורת המצורע      המוציא שם רע            ללמדך שכל

ירו1                                            ללמדך שכל

או3                                             ללמדך שכל

או51                                            ללמדך שכל

ששון                                            ללמדך שכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    האומר  לשון הרע       עובר  על חמשה סיפרי תורה

וטי    האומר  לשון הרע       עובר  על חמשה סיפרי תורה

פירק   האומ'  לשון הרע       עובר  על חמשה ספרי  תורה

מינ    המוציא לשון הרע כאילו עובר  על חמשה ספרי  תורה

פריז   האומר  לשון הרע       עובר  על חמשה חומשי תורה

דפוס   האומר  לשון הרע       עובר  על חמשה ספרי  תורה

ירו1                         העובר על      התורה      סופו שילקה

או3                          העובר על      התורה      סופו שילקה

או51                         העובר על      התורה      סופו שילקה

ששון   המספר  לשון הרע       עובר  על ה'   חומשי תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ                לפיכך משה מזהיר את יש'   כול'

וטי                לפיכך משה מזהיר את יש'   ואומר להן זאת תהיה

פירק               לפיכך משה מזהיר את ישר'            זאת תהיה

מינ                לפיכך משה מזהיר את ישראל ואמ'  להם זאת תהיה

פריז               לפיכך משה מזהיר את ישר'  ואו'  להן זאת תהיה

דפוס               לפיכך משה מזהיר את ישראל           זאת תהיה

ירו1   בצרעת שנאמ'                                    זאת תהיה

או3    בצרעת שנא'                                     זאת תהיה

או51   בצרעת שנ'                                      זאת תהיה

ששון               לפי'  משה מזה'  את יש'             זאת תהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    תורת המצורע     תורת     המוציא     רע

פירק   תורת המצורע     תורת     המוציא     רע

מינ    תורת המצורת זאת תורתו של מוצי'      רע

פריז   תורת המצורע     תורת     המוציא שם  רע

דפוס   תורת המצורע

ירו1   תורת המצורע

או3    תורת המצורע

או51   תורת המצורע

ששון   תורת המצורע              המוצי' ש"ר