לונ    {ז} וצוה הכהן (ללמדך) ולקח למטהר שתי  צפרים חיות טהורות

וטי    {ז} וצוה הכהן         ולקח למטהר שתי  צפר'  חיו' טהו'

פירק   {ז} וצוה הכהן         ולקח למטהר שתי  צפרים חיות

מינ    {ז} וצוה הכהן         ולקח למטהר שתי  צפרים חיות טהורות

פריז   {ז} וצוה הכהן         ולקח למטהר שתי  צפרים חיות טהורות

דפוס   {ז} וצוה הכהן         ולקח למטהר וגו'

ירו1   {ז} וצוה הכהן         וגו'

או3    {ז} וצוה הכהן         וגו'

או51   {ז} וצוה הכהן         וגו'

ששון   {ז} וצוה הכהן         ולקח למטהר

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   אמ"ר

וטי                                                   א"ר

פירק                                                  אמ'

מינ                                                   א"ר

פריז                                                  א"ר

דפוס                                                  אמ'

ירו1   שהן דרין בתוך ביתו אוכלין מפתו ושותין ממימיו { א"ר

או3    שהן דרין בתוך ביתו אוכלות מפתו ושותות ממימיו { א"ר

או51   שהם דרים בתוך ביתו אוכלות מפתו ושותות ממימיו { א"ר

ששון                                                  א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ        יהודה בר'  סימון אילין ציפריא  קולנין זה       האו'

וטי        יהודה ברבי סימון אילין ציפרייא קולנין זה       האומר

פירק   ר'  יהודה בר   סימון אילין ציפריא  קולנין

מינ    א"ר יהודה ב"ר  סימון אילין ציפריא  קלנין  זה       האמ'

פריז       יהודה ב"ר  סימון אילין ציפריא  קולנין זה       האומר

דפוס   ר'  יהודה בר'  סימון אלין  צפריא   ק      לנין

ירו1                  סימון אלין  צפריא   פטטין  הם   וה  אומ'

או3                   סימון אילין ציפריא  פטטין  הן   וזה אומר

או51                  סימון אלין  ציפריא  פטטין  הם   וזה אומר

ששון       יהו'  ב"ס        אילין ציפריא  קלנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשון הרע    אמ' הקב"ה יבוא     קול  ויכפר על קול

וטי    לשון הרע    א'  הקב"ה יבא      קול  ויכפר על קול

פירק               א'  הקב"ה (ו)[י]בא קול  ויכפר על קול

מינ    לשון הרע    אמ' הקב"ה יבא      הקול ויכפר על קול  שתי צפרים

פריז   לשון הרע    א'  הקב"ה יבא      קול  ויכפר על הקול

דפוס               אמר הקב"ה יבא      הקול ויכפר על הקול

ירו1   לשון הרע הם           יבא      הקול ויכפר על הקול

או3    לשון הרע              יבא      הקול ויכפר על הקול

או51   לשון הרע              יבא      הקול ויכפר על הקול

ששון                         יבא      הקול ויכפר על הקול

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ור'    יהוש' בן לוי אמ'

וטי                  ור'    יהושע בן לוי אמ'

פירק                 ר'     יהושע בן לוי

מינ    חיות טהורות   ר'     יהושע בן לוי אמ'

פריז                 ור'    יהושע בן לוי אמ'

דפוס                 ר'     יהושע בן לוי אמר

ירו1               } ריבל"א                   מפני מה אין

או3                } [ריב"ל              אומ' מפני מה אין

או51               } [ריב"ל              אמ'  מפני מה אין

ששון                 ריב"ל               אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ציפרים ציפרי  דרור     שאוכלת    מפיתו ושתת

וטי                   צפרים  ציפרי  דרור     שאכלת  מן פיתו  ושתת

פירק                  א'     צפור   דרור     שאוכלת    מפיתו ושותה

מינ                   צפרים  צפרי   דרור     שאוכלת    מפיתו ושותות

פריז                  צפרים  צפרי   דרור     שאכלת  מן פתו   ושתת

דפוס                         צפור   דרור     שאוכלת    מפתו  ושותה

ירו1   הצרוע מטהר אלא        בצפורי דרור שהן אוכלות    מפתו  ושותות

או3    הצרוע מטהר אלא        בצפורי דרור שהן אוכלות    מפתו  ושותות

או51   הצרוע מטהר אלא        בצפורי דרור שהם אוכלות    מפתו  ושותות

ששון                         צפור   דרור     שאוכלת    מפתו  ושותה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מימיו     והלא דברים קל  וחומ' ומה אם ציפרים       שאוכלין

וטי    מימ()[י]ו והלא דברים קל  וחומר ומה אם ציפרין       שאוכלין

פירק   מימיו     והלא דברים קל  וחומר     אם צפרים        שאוכלים

מינ    ממימיו    והלא דברי' קל  וחומ' ומה אם צפורים       שאוכלות

פריז   מימיו     והלא דברים קל  וחומר ומה אם צפרין        שאכלין

דפוס   מימיו     והלא דברים קל  וחומר ומה אם צפרים        שאוכלות

ירו1   ממימיו    ומה                         הצפרים  הללו שאוכלות

או3    ממימיו]

או51   מימימיו   ומה                         הצפורים הללו שאוכלות

ששון   מימיו     ומה  דברים ק"ו       ומה    ציפרין       שאוכלין

--------------------------------------------------------------------

לונ    מפיתו ושותין ממימיו           מכפרת  עליו  כהן       שנהנה

וטי    מפיתה ושותית מימימיו          מכפרת  עליו  כהן       שניהנה

פירק   מפיתו ושותין [מימיו]          מכפרין עליו  כהן       שנהנה

מינ    מפתו  ושותות ממימיו   והרי הן מכפרות עליו  כהן       שנהנה

פריז   מפתן  ושתין  ממימיו           מכפרין עליו  כהך       שניתנה

דפוס   מפתו  ושותין מימיו            מכפרין עליו  כהן       שנהנה

ירו1   מפתו  ושותות ממימיו           מכפרות עליו  כהנים שהם נהנים

או3                                  מכפרת  עליו  כהנים שהם נהנין

או51   מפתו  ושותות מימימיו]         מכפרות עליו  כהנים שהם נהנין

ששון   מפיתן ושותין מימן             מכפרין עליהם כאן       שנהנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיש'   עשרים     וארבע  מתנות       על    אחת כמ' וכמ'

וטי    מיש'   עשרים     וארבע  מתנות       על    אחת כמה וכמה

פירק   מישר'  עשרים     וארבע  מתנות       על    אחת כמה וכמה

מינ    מישראל עשרים     וארבע  מתנות       על    אחת כמה וכמה

פריז   מישראל עשרים  מ' וארבעה מתנות       על    אחת כמה וכמה

דפוס   מישראל בעשרים    וארבעה מתנות כהונה על    אחת כמה וכמה

ירו1   מישראל כ"ד              מתנות כהונה עאכ"ו

או3    מישראל עשרים     וארבע  מתנות כהונה עאכ"ו

או51   מישראל עשרים     וד'    מתנות כהונה עאכ"ו

ששון   מיש'   כ"ד              מתנות       עאכ"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ                    במתלא א'        דאכיל  בהדה  קורא לקי

וטי                    במתלא אמרין     דאכיל  בהדי  קורא לקי

פירק                   במתלא אמר       דאכיל  בהדי  קידא ילקה

מינ                    מתלא  אמרה  מאן דאכיל  בהדא  קורא ילקה

פריז                   במתלא אמרין     דאכיל  בהדי  קורא לקי

דפוס                   במתלא אמרי      דאכל   בהדי  קורא ילקה

ירו1   שיכפרו על ישראל

או3    שיכפרו על ישראל

או51   שיכפרו על ישראל

ששון                   מתלא  אמרין     דאכלין בהדין קירא ילקה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהדי  קילא

וטי    בהדא  קילא

פירק   בהדיה קילא

מינ    בהדא  קולא

פריז   בהדי  קילא

דפוס   בהדי  קולא

ירו1              < א"ר סימון אלין  צפריא  פטטין הם וה  אומ'

או3               < א"ר סימון אילין ציפריא פטטין הן וזה אומר

או51              < א"ר סימון אלין  ציפריא פטטין הם וזה אומר

ששון   בהדין קולא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   לשון הרע הם יבא הקול ויכפר על הקול >

או3    לשון הרע    יבא הקול ויכפר על הקול >

או51   לשון הרע    יבא הקול ויכפר על הקול >

ששון