לונ    {ב}                                    יגל יכול ביתו

וטי    {ב}                                    יגל יבול ביתו

פירק   {ב}                                    יגל יבול ביתו

מינ    {ב}                                    יגל יבול ביתו

פריז   {ב}                                    יגל יבול ביתו

דפוס   {ב}                     הדא  הוא דכתיב יגל יבול ביתו

ג01    {ב}                                    יגל יבול ביתו

ירו1   {ב} פתיחה                              יגל יבול ביתו יהו

או3    {ב} פתיחה                              יגל יבול ביתו יהו

או51   {ב} ד"א                                יגל יבול ביתו

ששון   {ב} ד"א   כי תבואו וגו' הה"ד           יגל יבול ביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    נגרות  ביום אפו יהיו    גוררין ומוציאין

וטי    נגרות  ביום אפו יהיו    גוררין ומוציאין

פירק   נגרות  ביום אפו <...

מינ    נגרות  ביום אפו יהו     גוררין ומוציאין

פריז   נגרות  ביום אפו יהיו    גוררין ומוציאין

דפוס   נגרות  ביום אפו יהו     גוררין ומוציאין

ג01    נגרות  ביום אפו יהיו    גוררים ומוציאים

ירו1   גוררין                         ומוציאין      מתוך ביתו

או3    גוררין                         ומוציאין אותו מתוך ביתו

או51   נגרות  ביום אפו יהו     גוררין ומוציאין      מתוך ביתו

ששון   נגרות  ביום אפו יהא  בו דראן   ומוציאן

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אימתי ביום            שיגרה   בקב"ה אפו באותו

וטי                 אימתי ביום            שיגרה   הקב"ה אפו באתו

פירק                      ..>יום          שיגרה   הקב"ה אפו באותו

מינ                 אימתי                 כשיגרה  הקב"ה אפו באותו

פריז                אימתי ביום            שיגרה   הקב"ה אפו באותו

דפוס                אימתי ביום            שיגרה   הקב"ה אפו באותו

ג01                                       לכשיגרה הקב"ה אפו באותו

ירו1   של אותו האיש אימתי ביום   אפו ביום שיגרה   הקב"ה אפו באותו

או3    של אותו האיש אימתי ביום   אפו ביום שגרה    הקב"ה אפו באותו

או51   של אותו האיש אימת  ביום   אפו ביום שיגרה   הב"ה  אפו באותו

ששון                אימתי ביום            שיגרה   הב"ה  אפו באותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    האיש      הא כיצד           אדם א'      לחבירו    השאיליני

וטי    האיש      הא כאי     צד     אדם (ל)אומר לחבירו    השאיליני

פירק   האיש <...                               ..>?ביר?ו השאילני

מינ    האיש         כי   זה צר     אדם אמ'     לחבירו    השאילני

פריז   האיש      הא כיצד           אדם או'     לחבירו    השאילני

דפוס   האיש      הא כיצד           אדם אומ'    לחבירו    השאילני

ג01    האיש         כיצד

ירו1   האיש      הא כיצד           אדם אומ'    לחבירו    השאילני

או3    האיש      הא כיצד           אדם אומר    לחבירו    השאילני

או51   האיש      הא כיצד           אדם אומ'    לחבירו    השאילני

ששון   האיש      הא כיצד       או' אדם         לחבירו    השאילני

--------------------------------------------------------------------

לונ       קב חטים  והוא א'    לו  אין  לי   קב חיטים אין לי קב

וטי       קב חיטין והוא אומר  לו  אין  לי                   קב

פירק      קב חיטין      ואומ'          לי            אין לי קב

מינ       קב חטין  הוא  אמ'       אין  לי                   קב

פריז      קב חיטין                והוא אומ'

דפוס      קב חטים       ואומר לו  אין  לי                   קב

ג01

ירו1   נא קב חיטים                                          קב

או3

או51      קב [חטים                                          קב

ששון      קב חטי'       או'   אין לי   קב

--------------------------------------------------------------------

לונ    שעורים               איל לי            קב       תמרים והוא

וטי    שעורים והוא אומר  לו אין לי            קב       תמרים והוא

פירק   שע<..  ...>                                     תמרין והוא

מינ    שעורים הוא  אמ'

פריז

דפוס   שעורים               אין לי            קב       תמרים

ג01

ירו1   שעורים      ואומ'    אין לי   השאיליני קב    של תמרים והוא

או3                                           קב       תמרים והוא

או51   ?ש'?        ואומ'    א'  ?ל'? השאילני  ?קב?]    תמרים והוא

ששון   שעורי'      או'      אין לי            קב       תמרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   לו אין לי (אלא)                אשה א[ו]מרת לחברתה

וטי    אומר לו אין לי                      אשה אומרת   לחברתה

פירק   אומ'    אין לי                      אשה אומרת   לח<..

מינ            אין לי                      אשה אומרת   לחבירתה

פריז        לו אין לי                      אשה אומרת   לחברתה

דפוס           אין לי                      אשה אומרת   לחברתה

ג01                                        אשה אומרת   לחברתה

ירו1   אומ'    אין לי                      אשה אומרת   לחברתה

או3    אומר לו אין לי                      אשה אומרת   לחברתה

או51   אומ' לו אין לי (אשה  אומרת לחבירתה) אשה אומרת   לחבירתה

ששון   או      אין לי                      אשה אומרת   לחברתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    השאילני  נפה והיא אמ'       אין לי           כברה     והיא

וטי    השאילני  נפה והיא אומרת     אין לי           כברה     והיא

פירק   ...          ..>א אומרת     אין לי <..>אילני כברה     והיא

מינ    השאילני  נפה היא  אומ'      אין לי           כברה     היא

פריז   השאילני  נפה והיא

דפוס   השאילני  נפה היא  אומרת     אין לי השאילני   כברה

ג01    השאיליני נפה והיא אומרת     אין לי השאיליני  כברה     והיא

ירו1   השאליני  נפה      ואומרת    אין לי השאיליני  כברה     והיא

או3    השאילני  נפה      ואומרת לו אין לי השאילני   כברה     והיא

או51   השאילני  נפה      ואומ'  לה אין לי השאילני   כברה (כ) והיא

ששון   השאילני  כפה      אומרת     אין לי השאילני   כברה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'    אין  לי מה  הקב"ה עשה      מגרה נגעים בתוך ביתו

וטי    אומרת  אין  לי מה  הקב"ה עושה     מגרה נגעים בתוך ביתו

פירק   אומרת  <...              ..>שה    מגרה נגעים בתוך ביתו

מינ    אומר'  אין  לי מה  הקב"ה עושה     מגרה נגעים בתוך ביתו

פריז   אומרת  אין  לי מה  הקב"ה עושה     מגרה נגעים בתוך ביתו

דפוס   ואומרת אין  לי מה  הקב"ה עושה     מגרה נגעים בתוך ביתו

ג01    אומ'   אין  לי ומה הקב"ה עושה  לה מגרה נגעים בתוך ביתו

ירו1   אומרת  אין  לי מה  הקב"ה עושה     מגרה נגעים בתוך ביתו

או3    אומרת  אין  לי מה  הקב"ה עושה     מגרה נגעים בתוך ביתו

או51   אומרת  אין  לי מה  הב"ה  עושה     מגרה נגעים בתוך ביתו

ששון   אומ'   אין  לי מה  הב"ה  עושה     מגרה נגעי' בתוך ביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומתוך שהוא           מפנה  את כליו      הביריות

וטי    ומתוך שהוא           מפנה  את כליו      הבריות

פירק   ומתוך שהוא           מפנה  את כליו      הבריות

מינ    מתוך  שהוא           מפנה  את כליו      הבריות

פריז   ומתוך שהוא           מנפה  את כליו      הבריות

דפוס   ומתוך שהוא           מוציא את כליו      הבריות

ג01    מתוך  כן   וצוה הכהן ופנו  את הבית וגו' ושכינותיה

ירו1   ומתוך                שמפנה כל שיש  לו   הבריות

או3    ומתוך                שמפנה כל שיש  לו   הבריות

או51   ומתוך                שמפנה    כליו      הביריות

ששון   ומתוך שהיא           מפנה  את כליו      הבריות    באות

--------------------------------------------------------------------

לונ    רואין  ואו'

וטי    רואין  ואומרים

פירק   רואות  <..>אומ(ו)רות

מינ    רואות  ואומרות

פריז   רואין  ואו'

דפוס   רואות  ואומרים

ג01    רואות  ואומרות       תבוא מארה לפלונית לא הות אמרה

ירו1          אומרים

או3           אומרות

או51          אומרות

ששון   ורואות ואומרות

--------------------------------------------------------------------

לונ                     לא הוא אמ'  לית לי       ראי כמה   חיטין

וטי                     לא הוא אמר  לית לי       ראו כמה   חיטין

פירק                    לא הוה אמ'  לית לי       ראו כמה   חיטין

מינ                     לא הוא אמ'  לית ליה          כמה   חטין

פריז                    לא הוה אמר  לית לי       ראו כמה   חיטין

דפוס                    לא היה אומר אין לי  כלום ראו כמה   חטים

ג01    דלית לי כלום

ירו1                                             ראו כמה   חטים

או3                                              ראו כמה   חיטין

או51                ראו לא הוה אמ'  אין לי       ראו ?כ?מה (?כג?)חטים

ששון                                                 כמה   חיטי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש כן  וכמה שערים   יש כאן כמה תמרים יש כאן ליט   ביתא

וטי    יש כן  וכמה שערים   יש כן  כמה תמרים יש כן  ליט   ביתא

פירק   יש כן  כמה  שעורין  יש כן  כמה תמרים יש כן  לית   ביתה

מינ    יש כאן כמה  שיעורין                  יש כאן ליט   ביתא

פריז   יש כאן וכמה שעורין  יש כאן כמה תמרים יש כאן לוט   ביתא

דפוס   יש כאן כמה  שעורים         כמה תמרים יש כאן לווט  ביתא

ג01                                                יתליט בייתה

ירו1               ושעורים יש לו  כמה תמרים יש לו  ליט   ביתא

או3                ושעורים יש לו  כמה תמרים יש לו  ליט   ביתא

או51               ושעורים יש לו  כמה תמרים יש לו  לייט  ביתא

ששון          כמה  שעורי'         כמה תמרי' יש לו  ליט   ביתא

--------------------------------------------------------------------

לונ          דאילין בניות  ר' יצחק בן   אלעזר  מייתי לה  מן

וטי          דאילין בגויה  ר' יצחק בן   אלעזר  מיתי  לה  מן

פירק         דאזלין        ר' יצחק בר   אלעזר  מייתי לה  מן

מינ          דאילין בגויה  ר' יצחק בן   אלעזר  מייתי לה  מן

פריז         דאילין בגויה  ר' יצחק בן   אלעזר  מיתי      להמן

דפוס         באילין לווטיא ר' יצחק ב"ר  אליעזר מייתי לה  מן

ג01    דהוון אלין   גוביה  ר' יצחק ביר' לעזר

ירו1         דאלין  בגוה   ר'           אלעז'  מייתי לה  מן

או3          דאילין בגווה  ר' יצחק בן   אלעזר  מייתי לה  מן

או51         דהדין  בגווה  ר'           אלעזר  מייתי לה

ששון                בגוויה ר'           אלעז'  מייתי ליה מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדין קרייה        שקערורות         שקיע ביתא      כאילין

וטי    הדין קריא         שקערורות         שקיע ביתא      כאילין

פירק   הדין קריא         שקערורות         שקיע ביתא      באילין

מינ    הדין קרייה        שקערורות ירקרקות ישקע [ב](ביתא) באילין

פריז   הדין קריא         שקערורות         שקיע ביתא      כאילין

דפוס   הדין קרא          שקערורות         שקע  ביתא      באילין

ג01    הוה  קרא   עליהון שקערורות ירקרקות ישקע בייתה     מן

ירו1   הדין קרא          שקערורות         שקע  ביתא      דאלין

או3    הדא  קרא          שקערורות         שקע  ביתא      דאילין

או51   מהדא קרא          שקערורות         שקע  ביתא      דאילין

ששון   הדין קרא          שקערורות ירקרקות      ביתא      דאילין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לוטיא       לפיכך משה מזהיר את  יש'    וא'   להן

וטי    לוטיא       לפיכך משה מזהיר את  יש'    ואומר להם

פירק   לווטיא      לפיכך משה מזהיר את  ישר'             וירא משה

מינ    לוטייא      לפיכך משה מזהיר את  ישראל  ואמ'  להן

פריז   לוטיא       לפיכך משה מזהיר את  ישראל  ואו'  להם

דפוס   לווטייא     לפי'  משה מזהיר את  ישראל

ג01    לווטיה

ירו1   לוטיא   ביה לפי'  משה הזהיר     לישראל ואומ' להם

או3    לוטיא   ביה לפי'  משה מזהיר     לישראל ואומר להם

או51   לווטיא  ביה לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואו'  להם

ששון   לווטיא  ביה לפי'  משה מזהי' את  יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 כי תבאו  אל ארץ כנען

וטי                                 כי תבאו  אל ארץ כנען

פירק   את העם כי פרוע הוא ואומ' להן כי תבואו אל ארץ כנען

מינ                                 כי תבאו  אל ארץ כנען

פריז                                כי תבאו  אל ארץ כנען

דפוס                                כי תבאו  אל ארץ כנען

ג01

ירו1                                כי תבואו אל ארץ כנען אשר

או3                                 כי תבואו אל ארץ כנען וגו'

או51                                כי תבואו אל ארץ כנען

ששון                                כי תבואו אל ארץ כנען וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   אני נותן לכם וגו'

או3

או51

ששון