לונ    {ד}

וטי    {ד}

פירק   {ד}

מינ    {ד}

פריז   {ד}

דפוס   {ד}

ג4     {ד} <...>

ג01    {ד} ר'    לוי בש'  ר' חמה ביר' חנינה     זו היא תחילת נגעים

ירו1   {ד} ר"ל       בש"ר    חמא                זו היא תחלת  נגעים

או3    {ד} ר'    לוי בש"ר    חמא                זו היא תחלת  נגעים

או51   {ד} ר'    לוי בש"ר    חמא                זו היא תחלת  נגעים

ששון   {ד} רשב"ל     בש"ר    חמא            אמ' זו היא תחלת  נגעים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    אלא שאין מוקדם מאוחר  בתורה תני ר' ישמעאל אמר אויב

ירו1   אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה

או3    אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה

או51   אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה

ששון   אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    ארדף אשיג זה הוא תחילת שירה אלא שאין מוקדם מאוחר בתורה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    ויהי ביום השמיני קרא משה זה הוא תחלת הספר אלא שאין מוקדם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    מאו' בתו' וידבר יי אל משה במדבר סיני זה הוא תחילת הספר

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    אלא וגו' הלוך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר יי זכרתי זה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    הוא תח' הס' אלא וגו' בן אדם חוד חידה ומשל משל אל בית ישראל

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    ויש אומ' ויאמר אלי בן אדם עמוד על רגליך וא' א' זה הוא תחילת

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    הס' אלא וגו' א' ר' יודן איש בער לא ידע זה הוא ראש ספר שלישי

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ר' הונא  בש'  ר'

וטי                                      ר' הונות בשם  ר'

פירק                                     ר' חוניא בשם  ר'

מינ                                      ר' הונא  בשם  ר'

פריז                                     ר' הונא  בשם  ר'

דפוס                                     ר' חוניא בשם  ר'

ג4 

ג01    שלתלים אלא שאין מוקדם מאוחר בתורה ר' חנינה ור'

ירו1                                     ר' חוניא בש"ר

או3                                      ר' חוניא בש"ר

או51                                     ר' חנניה בש"ר

ששון                                     ר' חונא  בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהוש' בר  אבין  ור' זכריה חתניה דר'  לוי   בש'   ר' לוי

וטי    יהושע בר  אביון ור' זכריה חתניה דר'  לוי   בשום  ר' לוי

פירק   יהושע בר  אבין  ור' זכריה חתניה דר'  <...>       ר' לוי

מינ    יהושע בן  אביון ור' זכריה חפציה דר'  לוי   בשם   ר' לוי

פריז   יהושע בר  אבין  ור' זכריה חתניה דר'  לוי   בשם   ר' לוי

דפוס   יהושע בר  אבין  ור' זכריה חתניא דר'  לוי   בשם   ר' לוי

ג4 

ג01    יהושע בן  אבון  ור' זכריה חתניה דר'  לוי   בש'   ר' לוי

ירו1   יהושע בר  אבין  ור' זכריה חתניה דר"ל       בשר"ל

או3    יהושע ב"ר אבין  ור' זכריה חתניה דר'  לוי   בש"ר     לוי

או51   יהושע בר  אבין  ור' זכריה חתניה דר'  לוי   בש"ר     לוי

ששון   יהוש' בר  אבין  ור' זכריה חתניה דר'  לוי   בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אין בעל הרחמים        נוגע  בנפשות תחילה

וטי                    אין בעל הרחמים        נגע   בנפשות תחילה

פירק                   אין בעל הרחמים        נוגע  בנפש   תחילה

מינ                    אין בעל הרחמים        נוגע  בנפשות תחילה

פריז                   אין בעל הרחמים        נגע   בנפשות תחלה

דפוס                   אין בעל הרחמים        נוגע  בנפשות תחלה

ג4 

ג01              לעולם אין בעל הרחמים        נוגיע בנפשות תחילה

ירו1                   אין בעל הרחמים        נוגע  בנפשות תחלה

או3    אמרי            אין בעל הרחמים        נוגע  בנפשות תחלה

או51                   אין בעל הרחמים        נוגע  בנפשות תחלה

ששון   א(ין)[מ']       אין בעל הרחמים הרחמים נוגע  בנפשות תחלה

--------------------------------------------------------------------

לונ       ממי  את  למד מאיוב האתונות

וטי    מן מן   אתה למד מאיוב

פירק      ממי  את  למד מאיוב

מינ       ממי  אתה למד מאיוב

פריז   מן מי   אתה למד מאיוב

דפוס      ממי  את  למד מאיוב         שנא'

ג4 

ג01       ממי  את  למד מאיוב               כתחלה והלכו בניו ועשו

ירו1      מנין לך      מאיוב         דכתי'

או3       מנין לך      מאיוב         דכתי'

או51      מנין לך      מאיוב         דכתיב

ששון      מנין לך      מאיוב         דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  הבקר היו

וטי                                                  הבקר היו

פירק                                                 הבקר הי?ו?

מינ                                                  הבקר היו

פריז                                                 הבקר היו

דפוס                                                 הבקר היו

ג4 

ג01    משתה בית איש יומו וגו' ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו

ירו1                                                 הבקר היו

או3                                                  הבקר היו

או51                                                 הבקר היו

ששון                                                 הבקר היו

--------------------------------------------------------------------

לונ    חורשות והאתונות                וכי הבקר היו חורשות והאתונות

וטי    חורשות והאתונות רועות

פירק   <...>  וג'

מינ    חורשות והאתונות רועות על ידיהן וכי הבקר היו חורשו' והאתונות

פריז   חורשות והאתונות רועות

דפוס   חורשות

ג4 

ג01    חורשות                                             והא

ירו1   חורשות

או3    חורשות

או51   חורשות

ששון   חורשות

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוע'  על ידי'  אמ'  ר' חמא בר'      חנינא מלמד שנתן

וטי          על ידיהם אמ"ר    חמא בר   רבי חנינא מלמד שנתן

פירק                                             מלמד שהראה

מינ    רועות על ידיהן א"ר     חמא ב"ר      חמא        ליתן

פריז         על ידיהם א"ר     חמא ב"ר      חנינא מלמד שנתן

דפוס                                             מלמד שהראה

ג4 

ג01    ר'    ע' יד'   א'   ר' חמה ביר'     חנינה      נעשה

ירו1                  א"ר     חמא בר       חנינא מלמד שנתן

או3                   א"ר     חמא בר       חנינא מלמד שנתן

או51                  א"ר     חמא בר       חנינא מלמד שנתן

ששון                  א"ר     חמ' בר       חני'  מלמד שנתן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו  הקב"ה       מעין  דיגמא    שלעולם הבא המד"א

וטי    לו        דיגמא מעין  דוגמא    שלעולם הבא היך   מה    דאת

פירק   לו  הקב"ה       מעין  דוגמא של עולם   הבא ?וג'?

מינ    לי        מגמא  מעין           העולם  הבא הה"ד

פריז   לו        דוגמא מעין  דוגמא של עולם   הבא היך   מה    דאת

דפוס   לו  הקב"ה       מעיין       של עולם   הבא שנא'

ג4 

ג01    לו              מעין  דיגמה    שלעולם הבא

ירו1   להם       דוגמא מעין           העה"ב      היך   מה    דאת

או3    לו        דוגמא מעין           העולם  הבא היך   כד"א

או51   לו  הב"ה  דוגמא מעין           העה"ב      היך   כד"א

ששון   לו        דוגמא מעין           העה"ב      היך   כמד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ        ונגש  חורש בקוצר ותפל  שבא ותקחם ואת הנע'

וטי    אמר ונגש  חורש בקוצר ותפל  שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי

פירק       ונגש  חורש <...>       שבא ותקחם וג'

מינ        ונגש  חורש בקציר ותפל  שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי

פריז   אמר ונגש  חורש בקוצר ותפל  שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי

דפוס       ונגש  חורש בקוצר ותפול שבא ותקחם

ג4 

ג01        וניגש חורש בקוצר ותפל  שבא ותקחם

ירו1   אמר ונגש  חורש בקוצר ותפול שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי

או3        ונגש  חורש בקוצר ותפול שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי

או51       ונגש  חורש בקוצר ותפול שבא ותקחם ואת הנערים הכו (ב)[לפי

ששון       ונגש  חורש בקוצר ותפול שבא ותקחם ואת הנערי' הכו לפי

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ' ר' אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קרינוס   והלכו

וטי    חרב  א"ר    אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קרינוס   והלכו

פירק        אמ' ר' אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קרינ<..> והלכו

מינ    חרב  א"ר    אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קראנום   והלכו

פריז   חרב  א"ר    אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קרינוס   והלכו

דפוס        אמר ר' אבין בר כהנא יצאו מכפר  קריינוס  והלכו

ג4 

ג01         א"ר    אבא  בר כהנה יצאו מיכפר קרנוס    והילכו

ירו1   חרב  א"ר    אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קרניס    והלכו

או3    חרב  א"ר    אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קרנים    והלכו

או51   ]חרב א"ר    אבא  בר כהנא יצאו מכפר  קרניס    והלכו

ששון   חרב  א"ר    אב'  בר כהנא יצאו מכפר  קרניס    והלכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    את כל    העו'               ובאו   למגדל צבוענא   ומתו

וטי    את כל    העולם              ובאו   למגדל צבוענא   ומתו

פירק   את כל    העולם              <..>ו  למגדל צבעיא    ומתו

מינ    את כל    העולם              ובאו   למגדל צבעים    ומתו

פריז   את כל    העולם              ובאו   למגדל צב[ו]ענא ומתו

דפוס   את כל    האכילין            ובאו   למגדל צבעייא   ומתו

ג4              <..>ון  כולו כיון  שהגיעו למגדל צבעיא    מיתו

ג01       כל    האובלון כולו וכיון שהגיעו למגדל צבעייה   מתו

ירו1   את כל כל האגלים                    למגדל צבעיא    ומתו

או3    את כל    האבליים                   למגדל צבעיה    ומתו

או51   את כל    האבליים                   למגדל צבעיא    ומתו

ששון   את כל    האגליים                   למגדל צבעייא   ומתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שם ואמלטה רק   אני לבדי להגיד לך

וטי    שם ואמלטה רק   אני לבדי להגיד לך

פירק   שם ואמלטה רק   אני לבדי <...>

מינ    שם ואמלטה רק   אני לבדי להגיד לך עד מיד מת והדר עוד זה

פריז   שם ואמלטה רק   אני לבדי להגיד לך

דפוס   שם ואמלטה רק   אני לבדי להגיד לך

ג4     שם

ג01    שם

ירו1   שם ואשאר  רק   אני לבדי וגו'

או3    שם ואשאר  [רק] אני לבדי להגיד לך

או51   שם ואמלטה רק   אני לבדי להגיד לך

ששון   שם ואמלטה רק   אני לבדי להגיד לך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מבכר עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו ג' ראשים וגו'

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' יודן  כל    מקום שנ'   רק   מיעוט     אף הוא   משובר

וטי    א"ר    יודן  כל    מקום שנ'   רק   מיעוט     אף הוא   משובר

פירק          יודן  כל    מקום ?שנ'? <...

מינ

פריז   א"ר    יודן  כל    מקום שנ'   רק   מיעוט     אף הוא   משובר

דפוס   אמ' ר' יודן  כל    מקום שנאמ' רק   מיעוט     אף הוא   מושבר

ג4     א'  ר' יודן

ג01    א"ר    חנניה                  ר'   מיעוט     אף הוא   משובר

ירו1   א"ר    יודן  כל    מקום שנא'  רק   מיעוט     אף הוא   מושכר

או3    א"ר    יודן  כל    מקום שנא'  רק   מעוט      אף [הוא] משובר

או51   א"ר    יודן  [?כ'? מקום שנ'   רק   מיעוט     אף הוא   מושבר

ששון   א"ר    יודן  כ"מ        שנ'   רק   מיעוט הוא אף הוא   מוכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומלוקה        אמר'    הונא    מן   לבדי  ועל לבדי להגיד

וטי    ומלוקה        א"ר     חונא    מן   לכדי  ועד לבדי להגיד

פירק   ..>?ו?לקה היה אמ'  ר' יוד<..> ?מן? <...>     לבדי להגיד

מינ

פריז   ומלוקה        א"ר     הונה    מן   לבדי  ועד לבדי להגיד

דפוס   ומולקה        אמ'  ר' יודן         לבדי  ועל לבדי להגיד

ג4                                   עד   לבדי           להגיד

ג01    ומלוקה    היה א"ר     יודן    עד   לבדי           להגיד

ירו1   ומולקה        א"ר     חנינא   עד   לבדי           להגיד

או3    ומולקה        א"ר     חנינא   עד   לבדי           להגיד

או51   ומולקה        א"ר     חנינא        לבדי           להגיד

ששון   ומולקה        א"ר     חני'    עד   לבדי           להגיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך       אף   הוא   כיון ששמע   מרורתו  מיד מת עוד זה מדבר

וטי    לך       אף   הוא   כן   שאמר   בחורים  מיד מת עוד זה מדבר

פירק   לך       אף   הו<.. ...  ..>?ד?             מת עוד זה מדבר

מינ

פריז   לך       אף   הוא   כן   שאמר   בחורים  מיד מת עוד זה מדבר

דפוס   לך       אף   הוא   כיון ששמע   מיתה    מיד מת עוד זה מדבר

ג4     לך       <... ..>וא כיון שא'    בשורתו  מיד מת עוד זה מדבר

ג01    לך       אף   הוא   כיון שהגיד  בשורותו     מת עוד זה מדבר

ירו1   לך       אף   הוא   כיון שאמר   בשורה   מיד מת עוד זה מדבר

או3    לך       ואף  הוא   כיון שאמ'   בשורה   מיד מת עוד זה מדבר

או51   לך (אף)] ואף  [הוא] כיון שאמ'   בשורה   מיד מת עוד זה מדבר

ששון   לך       אף   הוא   כיון דאמ'   בשורה   מיד מת עוד זה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וזה  בא ויאמר      כי    כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על

וטי    וזה  בא                  כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על

פירק   וזה  בא ו<..>ח<..>       כשדים שמו שלשה רא<.. ...

מינ

פריז   וזה  בא ויאמר            כשדי' שמו שלשה ראשים ויפשטו על

דפוס   וזה  בא ויאמר      ויאמר כשדים שמו ג'   ראשים

ג4                              כשדים     גו'

ג01    וזה  בא ויאמר            כשדים שמו וגו'

ירו1   וגו'                     כשדים

או3    וזה  בא ויאמר            כשדים שמו שלשה ראשים

או51   וזה  בא ויאמר            כשדים שמו שלשה ראשים

ששון                            כשדים שמו שלשה ראשים

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגמל'  ויקח'  ר'      שמואל בר נחמ'     אמ' כיון ששמע

וטי    הגמלים ויקחום אמ"ר    שמואל בר נחמן         כיון ששמע

פירק                                  ..>?מני?     כיון ששמע

מינ                                                כיון ששמע

פריז   הגמלים ויקחום א"ר     שמו'  בר נחמן         כיון ששמע

דפוס                      ר' שמואל בר נחמן     אמר כיון ששמע

ג4                   א'   ר' שמו'  בר נח'          כיון <..>ע

ג01                  א"ר     שמואל בר נחמן         כיון ששמע

ירו1                 א"ר     שמואל בר נחמן         כיון ששמע

או3                  א"ר     שמואל בר נחמן         כיון ששמע

או51                 א"ר     שמואל בר נחמן         כיון ששמע

ששון                                               כיון ששמע

--------------------------------------------------------------------

לונ    איוב כן          התחיל מגייס (חייל) חיילותיו למלחמה

וטי    איוב כן          התחיל מיכין        חיילותיו למלחמה

פירק   איוב כן          התחיל מגייס        חיילותיו למ<..  ...>

מינ    איוב כן          התחיל מגייס        חיילותיו

פריז   איוב כן          התחיל מכין         חיילותיו למלחמה

דפוס   איוב כך מיד      התחיל מגייס        חילותיו  למלחמה

ג4     איוב את הדבר הזה התחיל מגייס        חילותיו  למלחמה א'

ג01    איוב    הדבר הזה התחיל מגייס        חיילותיו למלחמה

ירו1   איוב כך          התחיל מגייס כל     חיילותיו למלחמה

או3    איוב כן          התחיל מגייס כל     חיילותיו למלחמה

או51   איוב כך          התחיל מגייס        חיילותיו למלחמה

ששון   איוב כן          התחיל מגייס        חיילותיו למלחמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     כמה חילות אני יכול <..>ל כמה גיסות  אני יכול לגייס

ג01    כמה                          גייסות אני יכול לגייס כמה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                          הה"ד           כי אערוץ המון רבה

וטי                          הדא  היא       כי אערץ  המון רבה

פירק

מינ                          הה"ד           כי אערוץ המון רבה

פריז                         הה"ד              אערוץ המון רבה

דפוס                         הדא  הוא דכתיב כי אערוץ המון רבה

ג4                                          כי אערץ  המון רבה

ג01    חיילות אני יכול לחייל הדה  היא דכ'   כי אערץ  המון רבה

ירו1                         הה"ד           כי אערוץ המון רבה

או3                          הה"ד           כי אערוץ המון רבה

או51                         הה"ד           כי אערץ  המון רבה

ששון                         הה"ד           כי אערוף המון רבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובוז משפ'   יחיתיני  אמ' אומא  אחת בזויה

וטי    ובוז משפחות יחתני    אמר אומה  אחת בזויה      בעולם

פירק   ובוז משפחות יחיתני   א'  אומה  אחת בזויה

מינ    ובוז משפחות יחיתני   אמ' אומה  אחת בזויה      בעולם

פריז   ובוז משפחות יחתני    אמר אומה  אחת בזויה      בעולם

דפוס   ובוז משפחות יחתני    אמר אומה  זו  בזויה      שנאמ'

ג4     ובוז משפחות יחתני    א'  <...>                שבאומות

ג01    ובוז משפ'   יח'          אומה      בזויה      שבאומות

ירו1   ובוז משפחות יחתני        אומה  אחת בזויה      בעה"ז

או3    ובוז משפחות יח[י]תני     אומה  אחת בזויה היתה בעולם

או51   ובוז משפחות יחתני        אומה  אחת בזויה היתה בעולם

ששון   ובוז משפחות יחיתני       אומה  א'  בזויה היתה בעו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן ארץ   כשדים                       זה העם לא היה

וטי    הן ארץ   כשדים                       זה העם לא היה

פירק   הן אר<.. ...>

מינ    הן ארץ   כשדים     אי   לואי לא היית זה העם לא היה

פריז   הן ארץ   כשדים                       זה העם לא היה

דפוס   הן ארץ   כשדי'                       זה העם לא היה

ג4     הן ארץ   כשדים גו' אלוי                     לא היה

ג01    הן ארץ   כשדים                       זה העם לא היה    א'

ירו1   הן ארץ   כשדים                       זה העם לא הי

או3    הן ארץ   כשדים                       זה העם לא היה

או51   הן ארץ   כשדים                       זה העם לא (י)היה

ששון   הן ארץ   כשדים                       זה העם לא היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא    לא היית באת        ליתן אימתה    עלי  כיון  שאמרו

וטי    אילא   לא היתה באה        ליתן אימתה    עלי  וכיון שאמרו

פירק          לא היית באה        ליתן אימתה    עלי  כיון  שאמרה

מינ              היא  באתה       ליתן אימתה    עלי  כיון  שאמרה

פריז   אילא   לא היתה באה        ליתן אימתה    עלי  כיון  שאמרו

דפוס          לא היתה באה   אלא  ליתן אימתה         כיון  שאמ'

ג4                          סבור ליתן אימתי    עלי  כיון  שב<..

ג01    הלוי   לא היה  באה        ליתן אימתן    עליו כיון  שאמרו

ירו1   הלואי  לא היתה באה   אלא  ליתן אימתה    עלי  כיון  שאמ'

או3    הולואי לא היתה באה   אלא  ליתן אימתה    עלי  כיון  שאמרו

או51   הלואי  לא היתה בא?ה? אלא  ליתן אימת?ה/ן ע?לי כיון  שאמרו

ששון   הלואי  לא היתה       אלא  ליתן אימתה    עלי  כיון  שא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא   אש א'ה'ים נפלה מן  השמים א'   ואם מן השמים

וטי    לו   אש אל'ים  נפלה מן  השמים אמר      מן השמים

פירק   לו   אש                       <...

מינ    לו   אש אלהי'  נפלה מן  השמים אמר      מן השמים היא

פריז        אש אלהים  נפלה מן  השמים אמר      מן השמים

דפוס        אם אל'ים  נפלה מן  השמי'

ג4     ...> אש א'ים   נפלה גו'       א'   שמה

ג01    לו   אש אלהים  נפלה מן  השמים אמר  ואם

ירו1   לו   אש האלהים נפלה מן  השמים אמ'  אם  מן השמים

או3    לו   אש אלהים  נפלה מן  השמים אמ'  אם  מן השמים

או51   לו   אש אלהים  נפלה מן  השמים אמ'  אם  מן השמים לא  היתה

ששון        אש אלי'ם  נפלה מן  השמי' אמ'      מן השמים

--------------------------------------------------------------------

לונ                             מה אני     יכול לעשות מרתוק מן

וטי                             מה אני     יכול לעשות מרתיק מן

פירק                               ..>?ני? יוכל לעשות מרתיק מן

מינ                             מה אני     יכול לעשות מרתיק מן

פריז                            מה אני     יכול לעשות מרתיק מן

דפוס                            מה אני     יכול לעשו' קל    מן

ג4                                                          מן

ג01                                                         מן

ירו1                            מה אני     יכיל לעשות       מן

או3                             מה אני     יכול לעשות מרתיק מן

או51   באה אלא ליתן א?י?מתה עלי מה אני     יכול לעשות מותיק

ששון                            מה אני     יכול לעשות מרתיק מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמיא   נפל מה  אני יכול  למעבד      ואדום לא  אצא

וטי    שמייא  נפל מה  אנא יכיל  למעבד  מיד ואדום ולא אצא

פירק   ?שמיא? נפל מה  אני יכול  <...>

מינ    שמיא   נפל מה  אנא יכיל  למיעבד מיד ואדום לא  אצא

פריז   שמיא   נפל מה  אנא יכיל  למעבד  מיד ואדום ולא אצא

דפוס   שמיא   נפל מאן     יכולה לעשות      ואדום לא  אצא

ג4     השמים  היא מה  אני יכול  לעשות      ואדום לא  <...>

ג01    השמים  היא מה      <...> לעשות  מיד ואדם  לא  אצא

ירו1   שמיא   נפל מה  אנא יכול  למעבד  מיד ואדום לא  אצא

או3    שמיא   נפל מה  אנא יכיל  למעבד  מיד ואדום לא  אצא

או51   שמיא   נפל מה  אנא יכול  למעבד  מיד ואדם  לא  אצא

ששון   שמיא   נפל מה  אנא יכיל  למעבד      ואדום לא  תבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    פתח             לקח  לו חרש להתגרר בו הה"ד          ויקח

וטי    פתח             לקח  לו חרש להתגרר בו הדה  היא דכת' ויקח

פירק   ?פתח?           לקח  לו חרס להתגדר בו הה"ד          ויקח

מינ    פתח             ויקח לו חרש להתגרד בו וגו'

פריז   פתח             לקח  לו חרש להתגרד בו הה"ד          ויקח

דפוס   פתח             לקח  לו חרס להתגרר בו

ג4           <..>חר כך                                     ויקח

ג01    פתח   ואחר   כך                                     ויקח

ירו1   פתח                                                 ויקח

או3    פתח                                                 ויקח

או51   פתח                                                 ויקח

ששון   פתח                                                 ויקח

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו חרש להתגרר  בו  והוא  יושב בת'  האפר

וטי    לו חרש להתגרד  בו  והוא  ישב  בתוך האפר

פירק   לו חרס להת<..  ... ..>גר

מינ                                            ואמלטה רק אני לבדי

פריז   לו חרש להתגרד  בו  והוא  יושב בתוך האפר

דפוס

ג4     לו חרס גו'

ג01    לו חרש להתגרד  בו

ירו1      חרס להתגרר  בו  והוא  יושב בתוך האפר

או3    לו חרש להתגורר בו  והוא  יושב בתוך האפר

או51   לו חרש להתגורר בו  והוא  יושב בתוך האפר

ששון      חרש להתגורר בו  והוא  יושב בתוך האפר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    להגיד לך (אף הוא כיון שאמר) א"ר הונא כל מקום שנ' רק

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מיעוט אף הוא משובר ומלוקח רבנן אמרין לבדי עד לבדי להגיד

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          אף  במצרים כן

וטי                                          אף  במצרים כן

פירק

מינ    לך אף הוא כיון שאמר בשורתו מיד הוא מת אף  במצרים כן

פריז                                         אף  במצרים כן

דפוס                                         אף  במצרי' כן

ג4                                           ואף במצרים כן

ג01                                          ואף במרים  כן

ירו1                                         אף  במצרים כן

או3                                          אף  במצרים כן

או51                                         אף  במצרים כן

ששון                                         אף  במצרי' כן

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    שנ'  ויסגר לברד  בעירם

וטי                                         ויסגר לברד  בעירם

פירק                                              לברד  בעירם

מינ    בתחלה  ויך      גפנם ותאנתם     אח"כ ויסגר לבדד  בעירם

פריז                                        ויסגר לברד  בעירם

דפוס                                        ויסגר לברד  בעירם

ג4     כתחלה  ויך      גפנם ותאנתם גו'      ויסגר <...> <..>עירם

ג01    כתחילה ויך בברד גפנם וש'    בח'      ויסגר לברד  בעירם

ירו1                                        ויסגר לבדד  בעירם

או3                                         ויסגר לבדד  בעירם

או51                                        ויסגר לברד  בעירם

ששון                                        ויסגר לברד  בעירם

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'           ואחר   כך ויך גפנם   ותאינתם וגו'

וטי    ומקניהם לרשפים ואחר   כך ויך גפנם   ותאנתם  וישבר עץ

פירק   ומקניהם ?לרש'? ואחר   כך ויך ?גפנם? <...          ..>ץ

מינ

פריז   ומקניהם לרשפים ואחר   כך ויך גפנם   ותאנתם  וישבר עץ

דפוס   ומקניהם לרשפים ואחר   כך ויך גפנם   ותאנתם  וישבר עץ

ג4                    ואחר

ג01    ומק'    לר'    ואחר

ירו1                  ואח"כ     ויך גפנם   ותאנתם

או3

או51                  [ואח"כ    ויך גפנם   ותאנתם]

ששון                  ואח"כ     ויך גפנם   ותאנתם

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואחר  כך ויך כל בכור במצ'

וטי    גבולם ואחר  כך ויך כל בכור מצרים  ראשית     אונים באהלי

פירק   גבולם ואחר  כך ויך כל בכור בארצם  ראשית וג'

מינ          ואח"כ    ויך כל בכור במצרים

פריז   גבולם ואחר  כך ויך כל בכור במצרים ראשים     אונים באהלי

דפוס   גבולם ואח'  כך ויך כל בכור בארצם  ראשית לכל אונם

ג4                 כך ויך כל בכור במצרים גו'

ג01                כך ויך כל בכור במצרים רא'       או'   בא'

ירו1         ואח"כ    ויך כל בכור במצרים וגו'

או3          ואח"כ    ויך כל בכור במצרים ראשית לכל אונם

או51         ואח"כ    ויך כל בכור במצרים ראשית לכל אונם

ששון         ואח"כ    ויך כל בכור במצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    חם

פירק

מינ

פריז   חם

דפוס      אף  מחלון    וכליון כן בתחלה  נגעה בהם מידת  הדין

ג4        ואף במחלון   וכליון כן כתחלה  נגעה     <...> <..>ין

ג01    חם אף  במחלון   וכליון כן כתחילה

ירו1      אף  במחלון   וכליון כן בתחלה  פגעה     מדת   הדין

או3       אף  במחלון   וכליון כן בתחלה  פגעה     מדת   הדין

או51      אף  [ב]מחלון וכליון כן בתחלה  פגעה     מדת   הדין

ששון      אף  במחלון   וכליון כן בתחלה  פגעה     מדת   הדין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   בממונם

ג4     בממונם מתו סוסיהן וחמוריהן וגמליהן

ג01           מתו סוסיהם          וגמליהם וחמוריהם ואחר  כך מת

ירו1   בממונם מתו סוסיהם          וגמליהם וחמוריהם ואח"כ

או3    בממונם מתו סוסיהם          וגמליהם וחמוריהם ואח"כ

או51   בממונם מתו סוסיהם וחמוריהם וגמליהם          ואח"כ

ששון   בממונם מתו סוסיהם          וגמליהם וחמוריהם ואח"כ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס                   ואחר כך           וימותו גם שניהם

ג4                     ואחר כך מתו שניהם וימתו  גם שניהם מ'

ג01    הוא וימת אלימלך ואחר כך מתו שניהם וימותו גם שניהם מחלון

ירו1                                     וימותו גם שניהם מחלון

או3                                      וימותו גם שניהם מחלון

או51                                     וימותו גם שניהם מחלון

ששון                                     וימותו גם שניהם מחלון

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אף  נגעים     הבאים על    אדם

וטי                     אף  נגעים     הבאים על    אדם  כן

פירק                    ואף נ<..>ם    הבאים <...> אדם

מינ                     אף  הנגעים    הבאים על    אדם  כן

פריז                    אף  נגעים     הבאים על    אדם  כן

דפוס                    ואף נגעים     הבאים על    האדם

ג4                      אף  בנגעים כן הבאין על    אדם  כן

ג01    וכליון ותשאר הא' אף  בנגעים    הבאים על    אדם  כן

ירו1   וכליון           אף  נגעים     הבאים על    אדם  כן

או3    וכליון           אף  נגעים     הבאים על    האדם כן

או51   וכליון           אף  נגעים     הבאים על    אדם  [כן]

ששון   וכליון           אף  נגעי'     הבאי' על    אדם  כן

--------------------------------------------------------------------

לונ    כתחילה     הן           באין  על ביתו     חזר בו טעין

וטי    כתחילה     הן           באין  על ביתו     חזר בו טעון

פירק   ?ב/כ?תחילה הן           באין  על ביתו     חזר בו טעון

מינ    בתחילה                  באין  על ביתו     חזר בו טעון

פריז                 פתח לה הן באים  על ביתו     חזר בו טעון

דפוס   תחלה       הן           באים     בביתו    חזר בו טעון

ג4     כתחלה         הרי    הן באין  על בגדיו אם חזר בו <...>

ג01    כתחילה                  מתחיל    בביתו אם חזר בו טעונים

ירו1   בתחלה                   באים  על ביתו     חזר בו טעון

או3    בתחלה                   באין  על ביתו     חזר בו טעון

או51   בתחלה      הם           באים  על ביתו     חזר בו טעון

ששון   בתחלה                   באים  על ביתו     חזר בו טעון

--------------------------------------------------------------------

לונ    חליצה                       אם  לא   טעין   נתיצה

וטי    חליצה                       אם  לא   טעון   נתיצה

פירק   חליצה                       ואם לאו  טעון   נתיצה

מינ    חליצה                       ואם לא   טעון   נתיצה

פריז   חליצה                       אם  לאו  טעון   נתיצה

דפוס   חליצה                       ואם לאו  טעון   נתיצה

ג4     קריעה וקרע  אתו מן     הבגד ואם לאו  טעונין שריפה שנ'

ג01    חליצה וחלצו את  האבנים      ואם לאוו

ירו1   חליצה                       ואם לאו  טעון   נטישה

או3    חליצה                       ואם לאו  טעון   נתיצה נתיצה

או51   חליצה                       ואם לאו  טעון   נתיצה

ששון   חליצה                       ואם לאו  טעון   נתיצה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    הרי הן

וטי                                                    הרי הן

פירק                                                   הרי הן

מינ

פריז                                                   הרי הן

דפוס                                                   הרי הן

ג4     ושרף את הבגד גו <...>

ג01    ונתץ את הבית    ואחר  כך

ירו1                            אם חזר בו מוטב ואם לאו     הם

או3                                חזר בו מוטב ואם לאו     הן

או51                                           ואם לאו     הם

ששון                            אם חזר בו מוטב ואם לאו     הן

--------------------------------------------------------------------

לונ    באין  על בגדין     חזר בו טעון   קדושה

וטי    באין  על בגדיו     חזר בו טעון   קדושה

פירק   באין  על בגדיו     חזר בו טעון   קריעה

מינ    באין  על בגדיו     חזר בו טעון   קריעה

פריז   באין  על בגדיו     חזר בו טעון   קדושה

דפוס   באים  על בגדיו     חזר בו טעון   כביסה

ג4     מתחיל    בביתו  אם חזר בו טעונין חליצה וצוה הכהן וחלצו

ג01    מתחיל    בבגדיו אם חזר בו טעונים קריעה וקרע אותו מן

ירו1   באים  על בגדו      חזר בו טעון   קריעה וקרע אותו מן

או3    באים  על בגדו      חזר בו טעונין קריעה וקרע אותו מן

או51   באים  על בגדיו     חזר בו טעון   קריעה וקרע אותו מן

ששון   באין  על בגדיו     חזר בו טעונין קריעה וקרע אותו מן

--------------------------------------------------------------------

לונ                     לא חזר בו       טעין   שריפה

וטי                        אם  לא       טעון   שריפה

פירק                       ואם לא[ו]    טעון   שריפה

מינ                        ואם לאו      טעון   שריפה

פריז                       אם  לאו      טעון   שריפה

דפוס                       ואם לאו      טעון   שריפה

ג4     את   הא'            ואם לאו      <...>  נת<.. ..>נתץ את

ג01    הבגד                ואם לאוו     טעונים שריפה ושרף   את

ירו1   הבגד או  מן העור    ואם לאו   הם טעונין שריפה ושרף   את

או3    הבגד או  מן העור    ואם לאו      טעונין שריפה ושרף   את

או51   הבגד או  מן העור    ואם לאו      טעונין שריפה ושרף   את

ששון   הבגד או  מן העור    ואם לאו   הם טעונין שריפה ושרף   את

--------------------------------------------------------------------

לונ                                הרי  הן באין  על   גופו

וטי                                הרי  הן באין  על   גופו

פירק                                    הן באין  עליו

מינ                                        באין  על   גופו

פריז                               הרי  הן באין  על   גופו

דפוס                               הרי  הם באים  על   גופו

ג4     הבית                        ואחר כך מתחיל      בגופו

ג01    הבגד                        ואחר כך מתחיל      בגופו

ירו1   הבגד אם חזר בו מוטב ואם לאו         מתחיל      בגופו

או3    הבגד אם חזר בו      ואם לאו         מתחיל      בגופו

או51   הבגד                ואם לאו         מתחיל      בגופ?ו?

ששון   הבגד אם חזר בו מוטב ואם לאו         מתחיל      בגופו

--------------------------------------------------------------------

לונ       חזר בו יטהר         חזר  ואינו בא  לו         ואם

וטי       חזר בו וטהרו  ואינו חוזר       ובא לו         אם

פירק      חזר בו יטהר                                   ואם

מינ       חזר בו              חוזר       ובא לו         ואם

פריז      חזר בו יטהרו  ואינו חוזר       יבא לו         ואם

דפוס      חזר בו יטהר                                   ואם

ג4     אם חזר בו יוצא                    ובא לו         ואם

ג01    אם חזר בו יוצא                    ובא לו         ואם

ירו1   אם חזר בו                                        ואם

או3    אם חזר בו יוצא                    ובא לו         ואם

או51   אם חזר בו (יוציא                  ובא לו) [מוטב] ואם

ששון   אם חזר בו יוצא                    ובא לו         ואם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאו  בדד   ישב     מחוץ למחנה מושבו

וטי    לאו  בדד   ישב     מחוץ למחנה מושבו

פירק   לאו  בדד   ישב     מחוץ למחנה מושבו

מינ    לאו  בדד   ישב     מחוץ למחנה מושבו

פריז   לאו  בדד   ישב     מחוץ למחנה מושבו

דפוס   לאו  בדד   ישב

ג4     לאו  <...> גו'

ג01    לאוו בדד   ישב     מחוץ למחנה

ירו1   לאו  בדד   ישב     מחוץ למחנה מושבו

או3    לאו        ישב בדד מחוץ למחנה

או51   לאו        ישב בדד מחוץ למחנה

ששון   לאו  בדד   ישב     מחוץ למחנה מושבו