לונ    {ו} ונתתי נגע צרעת      תני   ר' חייא וכי    בשורה

וטי    {ו} ונתתי נגע צרעת      תני   ר' חייא וכי    בשורה

פירק   {ו} ונתתי נגע צרעת      תני   ר' חייא וכי    בשורה

מינ    {ו} ונתתי נגע צרעת      א"ר      חייא וכי מה בשורה

פריז   {ו} ונתתי נגע צרעת      תני   ר' חייא וכי    בשורה

דפוס   {ו} וכתי' נגע צרע'      תני   ר' חיי' וכי    בשור'

ג4     {ו} <...>     צרעת      תני   ר' חייא וכי    ?בשור?<..>

ג01    {ו} ונתתי נגע צרעת      וא'   ר' חייה וכי    בשורה

ירו1   {ו}                     תני   ר' חייא וכי    בשורה

או3    {ו} ונתתי נגע צרעת      [תאני ר' חייא וכי    בשורה

או51   {ו}                     [תני  ר' חייא וכי    בשורה

ששון   {ו} ונתתי נגע צרעת וגו' תני   ר' חייא וכי    בשורה

--------------------------------------------------------------------

לונ             היא   להם שהן     באין   עליהם נגעים

וטי             היא   להם שהן     באין   עליהם נגעים

פירק            היא   להן שהן     באין   עליהן נגעים

מינ                   להן שהנגעים באין   לארצו

פריז            היא   להם שהן     באין   עליהן נגעים

דפוס            היא   לה  שהנגעים באין   עליהם

ג4         טובה <...> להן שהנגעין באים   ע<..  ...>

ג01        טובה היא   להם שהנגעים באים   עליהם

ירו1            היא   להם והלא    באים         נגעים על בתיהם

או3    ... טובה הי    להם         שיבואו       נגעים על בתיהם

או51            היא   להם         שיבואו       נגעים על בתיהם]

ששון            היא   להם         שבאין        נגעי' על בתיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4            שמ' בן לקיש א' לה<.. ...> לא בשבילכם הכיתי א<..>

ג01

ירו1

או3    (תני)]

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             תני  ר'    שמע'  בן יוחי  כיון ששמעו כנענים

וטי             תני  ר'    שמעון בן יוחיי כיון ששמעו כנעני[י]ם

פירק            תני  [ר]   שמע'  בן יוחי  כיון ששמעו כנענים

מינ             תני  ר'    שמעון בן יוחי  כיון ששמעו כנעניים

פריז            תני  ר'    שמע'  בן יוחאי כיון ששמעו כנענים

דפוס            תני  ר'    שמעון בן יוחאי כיון ששמעו כנענים

ג4     וארצ<..> תני  ר'    שמ'   בן

ג01             א'   ר'    שמעון בן לקיש

ירו1            תני  רשב"י                כיון ששמעו כנעניים

או3             תני  רשב"י                כיון ששמעו כנעניים

או51            תאני רשב"י                כיון ששמעו כנעניים

ששון            תנן  רשב"י                כיון ששמעו כנעני'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיש'   באים לארצם עמדו והטמינו    ממונם בכתלים ובשדות

וטי    שיש'   באין לארצם עמדו והטמינו את ממונם בכתלים ובשדות

פירק   מיש'   באין לארצם עמדו והטמינו כל ממונם בכתלים ובשדות

מינ    שישראל באין לארצו עמדו והטמינו את ממונם בכתלים ובשדות

פריז   שישראל באים לארצם עמדו והטמינו את ממונם בכתלים ובשדות

דפוס   שישראל באים עליהם עמדו והטמינו    ממונם בבתים  ובשדות

ג4 

ג01

ירו1   שישראל באים לארצם עמדו והטמינו    ממונם בשדות  ובכותלים

או3    שישראל באים לארצם עמדו והטמינו    ממונם בשדות  ובכותלים

או51   שישראל באים לארצם עמדו והטמינו    ממונם בשדות  ובכותלים

ששון   שיש'   באי' לארצם עמדו והטמינו    ממונם בשדות  ובכותלי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    באותה שעה

פריז

דפוס

ג4 

ג01              א' להם הקב"ה לא בשבילכם הכיתי את ארצכם בשידפון

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4                     בשעה שיצאו ישר'  ממצרים היו אילנו<..> ישנין

ג01    ובירקון את מוצא כיון שיצאו ישראל ממצרים

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ' הקב"ה לא  הבטחתי    לאבותיכם

וטי          א'  הקב"ה לא  הבטחתי    לאבתיהם           שלאילו

פירק         אמ' הקב"ה לא  הבטחתי    לאבתיכם

מינ          אמ' הקב"ה לא  הבטחתי    לאבותיהן       של אילו

פריז         א'  הקב"ה לא  הבטחתי    לאבותיהם       של אלו

דפוס         אמר הקב"ה אני הבטחתי    לאבותיהם

ג4     <...>           כבר בטחתי     לאברהם   אביהם

ג01          א'  הקב"ה כבר הבטחתי את אברהם

ירו1         אמ' הקב"ה לא  הבטחתי את אבותם

או3          אמ' הקב"ה לא  הבטחתי    לאבותם

או51         אמ' הב"ה  לא  הבטחתי    לאבותם

ששון             אהב"ה לא  הבטחתי    לאבותיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ              שאני  מכניס את בניכם     לארץ חורבה אלא אל ארץ

וטי              שאני  מכניס את בניכם     לארץ חרובה אלא אל ארץ

פירק             שאני  מכניס את בניהן     לארץ חורבה אבל    לארץ

מינ              שאיני מכניס              לארץ חריבה אלא    לארץ

פריז             שאיני מכניס את בניכם     לארץ חרבה  אלא אל ארץ

דפוס             שאני  מכניס את בניהם     לארץ

ג4     ואמרתי לו שאיני מכניס את <...>     לארץ

ג01    ואמרתי לו שאני  מכניס את בניך      לארץ רחבה         ולארץ

ירו1             שאני  מכניס את בניה'     לארץ חרבה  אלא    ארץ

או3              שאני  מכניס    בניהם     לארץ חריבה אלא    ארץ

או51             שאני  מכניס    בניהם  אל ארץ  חרבה  אלא אל ארץ

ששון             שאני  מכניס    ביניהם    לארץ חרבה  אלא אל ארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלאה  כל טוב הה"ד          ובתים מלאים כל טוב

וטי    מלאה  כל טוב הדא  היא דכת' ובתים מלאים כל טוב וג'

פירק   מלאה  כל טוב הה"ד          ובתים מלאים כל טוב וג'

מינ    מליאה כל טוב הה"ד          ובתים מלאים כל טוב אשר  לא מלאת

פריז   מלאה  כל טוב הה"ד          ובתים מלאים כל טוב וגו'

דפוס   מלאה  כל טוב שנא'          ובתים מלאים כל טוב

ג4     מלאה  כל טוב               ובתים מלאים כל     גו'

ג01    מלאה  כל טוב               ובתים מלאים כל טוב

ירו1   מלאה  כל טוב הה"ד          ובתים מלאי' כל טוב

או3    מליאה כל טוב הה"ד          ובתים מלאים כל טוב

או51   מלאה  כל טוב הה"ד          ובתים מלאים כל טוב

ששון   מלאה  כל טוב הה"ד          ובתים מלאים כל טוב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ובורות חצובים אשר לא חצבת כרמים וזתים אשר לא נטעת ואכלת

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ושבעת

פריז

דפוס

ג4           אלא הריאני     מקיפן  ומ<..> ארבעים שנה במדבר

ג01          אלא הרי    אני מחזירן במדבר  ארבעם  שנה

ירו1         אלא הריני      מחזירן במדבר  מ'     שנה

או3          אלא הריני      מחזירן במדבר  מ'     שנה

או51         אלא הריני      מעכבן  מ'     שנה

ששון         אלא הריני      מחזירן במדבר  מ'     שנה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     כדי שיעמדו כנעניים                       ויקוצ?ו?

ג01    כדי שישמעו הכנענים                       ויקוצו

ירו1   כדי שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו וכדי שיקוצו   אילנו'

או3    כדי שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו וכדי שיקוצו   אילנות

או51   כדי שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו וכדי שיקוצו   אילנות

ששון   כדי שיעמדו כנעניי' ויתקנו מה שקלקלו וכדי שיקוצו   אילנות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     ישנים             ויטעו חדשים ויבאו  ישר'  וימלא?ו/ה? אתה

ג01    ישנים             ויטעו חדשים ויבאו        וימצאו     אותה

ירו1   ישנים שהם מימי נח ויטעו חדשים ויבאו  ישראל וימצאוה

או3    ישנים שהם מימי נח ויטעו חדשים ויבאו  ישראל וימצאוה

או51   ישנים שהם מימי נח ויטעו חדשים ויבואו ישראל וימצאוה

ששון   ישני' שהם מימי נח ויטעו חדשי' ויבואו יש'   וימצאוה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     מלאה     ברכות אמור מעתה כיון ששמעו כנ?עניי?ם שישראל נכנסין

ג01    מלאה     ברכות           כיון ששמעו הכנענים   שישראל נכנסים

ירו1   מלאה  כל טוב             כיון ששמעו כנעניים   שישר'  באין

או3    מליאה כל טוב             כיון ששמעו כנעניים   שישראל באים

או51   מלאה  כל טוב             כיון ששמעו כנעניים   שישראל באים

ששון   מליאה כל טוב             כיון ששמעו           יש'    באין

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  מה

וטי                                                  מה

פירק                                                 מה

מינ                                                  מה

פריז                                                 מה

דפוס                                                 מה

ג4     לארץ יש' עמדו והטמינו את ממונם בכתלים  ובשדות ומה

ג01    לארץ     עמדו והטמינו את ממונם בכתלים  ובשדות ומה היה

ירו1   לארץ          הטמינו     ממונם בכתלי'  ובשדות מה

או3    לארץ          הטמינו     ממונם בכותלים ובשדות מה

או51   לארץ          הטמינו     ממונם בכותלים ובשדות מה

ששון   לארץ          הטמינו     ממונם בכותלי' ובשדות מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הק'   עושה         מגרה נגעים בתוך ביתו

וטי    הקב"ה עושה         מגרה נגעים בתוך ביתו

פירק   הקב"ה עושה         מגרה נגעים בתוך ביתו

מינ    הקב"ה עושה         מגרה נגעים בתוך ביתו            מתוך

פריז   הקב"ה עושה         מגרה נגעים בתוך ביתו

דפוס   הקב"ה עושה         מגרה נגעים      בביתו

ג4     הקב"ה עושה להן היה מגרה נגעים בתוך ביתו  שלאחד מהן מתוך

ג01    הקב"ה עושה להם היה מגרה נגעים בתוך בתיהם

ירו1   הקב"ה עושה         מגרה נגעי' בתוך בתיהם

או3    הקב"ה עושה         מגרה נגעים בתוך בתיהם

או51   הב"ה  עושה         מגרה נגעים בתוך בתיהם

ששון   הב"ה  עושה         מגרה נגעי' בתוך בתיה'

--------------------------------------------------------------------

לונ       וכשהוא       סותרו             מוצא     בו  סימא

וטי       וכשהוא       סותרו             מצא      בו  סימא

פירק      והוא         סותרו             ומוצא    בו  סימא

מינ       שהו'         סותרו             מצא      בו  סימה

פריז      וכשהוא       סותרו             מצא      בו  סימה

דפוס      והוא         סותרו             ומוצא    בו  שימא

ג4     כן היה          סותרו       ישראל ו<..>    בו  סימה

ג01       והיה         הופכו             ומוצא    בו  סימה

ירו1      כדי    שיהו  סותרי' אותם       ומוצאין  בהם מטמוניו'

או3       כדי    שיהו  סותרים אותם       ומוצאין  בהם מטמונות

או51      כדי    שיהו  סותרים אותם       ומוציאי' בהם מטמוניות

ששון      כדי    שיהיו סותרין אותן       ומוצאי'  שם  מטמוניו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שדהו נשרפת     ומתוך    שהוא      הופכה מצא    תחתיה סימא

וטי    שדהו נשדפת     ומתוך    שהוא      הופכה מצא    תחתיה סומא

פירק   שדהו נש?ד/ר?פת ומתוך    שהוא      הופכה מצא    תחתיה סימא

מינ    שדהו נשרפת     מתוך     שהוא      חותכה מצא    תחתיה סימה

פריז   שחזו נשרפת     ומתוך    שהוא      הופכה מצא    תחתיה סימה

דפוס

ג4     שדהו נשדפת     מתוך  כל היה  ישר' הופכה ומוציא בה    סימה

ג01    שדה  נחרשת                              ומוצא  בה    סימה

ירו1   שדהו נשרפת     ומתוך    שהוא      הופכה מוצא   תחתיה זהב

או3    שדהו נשרפת     ומתוך    שהוא      הופכה מוצא   תחתיה סימא

או51   שדהו נשרפת     ומתוך כך שהוא      הופכה מוצא   תחתיה סימא

ששון   שדהו נשרפת     ומתוך    שהוא      הופכה מוצא   תחתיה סימא

--------------------------------------------------------------------

לונ             וכי מי  בא ואמ' להם   לכנענים  שיש'   באין   לארצכם

וטי             וכי מי  בא ואמר להן   לכנענים  שישראל באין   לארצכם

פירק            וכי מי  בא ואמ' להן   לכנענים  שיש'   באין   לארצם

מינ    פי' אוצר וכי מי  בא ואמ' להן   לכנעניים שישראל באין   לארצכם

פריז            וכי מה  בא אמ'  להן   לכנענים  שישר'  באין   לארצם

דפוס            וכי מי  בא ואמר       לכנענים  שישראל נכנסין לארץ

ג4                  ומי    אמר  <...> לכנעניים שישראל נכנסין לארץ

ג01                 ומי    א'         לכנענים  שישראל נכנסים לארץ

ירו1            וכי מי  בא ואמ' להם            שישראל באי'   לארצם

או3             וכי מי  בא ואמ' להם            שישראל באים   לארצם

או51            וכי מי  בא ואמ' להם            שישראל באים   לארצם

ששון            וכי מי  בא ואמ' להם            שיש'   באין   לארצם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'    ר' ישמעאל בר נחמן שלש       פרוזדיגמאות

וטי    אמ"ר      ישמעל  בר נחמן שלוש      פרגדג

פירק   אמ'    ר' ישמע'  בר נחמ' שלש  שלש  פרוזדיגמאות

מינ    א"ר       שמואל  בר נחמן שלש       פרסת         גמאות

פריז   א"ר       ישמעאל בר נחמן שלש  מאות פרגדג

דפוס   אמ'    ר' ישמעאל בר נחמן ג'        פרזודיגמאות

ג4     א'     ר' שמו'   בר נחמן שלש       פרוסטגיאות

ג01    א'     ר' שמואל  בר נחמן שלש       פרוסטגמיות

ירו1   א"ר       ישמעאל בר נחמן ג'   מאו' פרוז         דיגמאות

או3    א"ר       ישמעאל בר נחמן שלש       פרוזדיגמאות

או51   א"ר       שמואל  בר נחמן שלש       פרו[זה]גמאות

ששון   ארשב"ן                   ג'        פרוזדיגמאות

--------------------------------------------------------------------

לונ                    שילח        יהושע בן נון אצלם

וטי        מאות        שילח        יהושע בן נון אצלם

פירק                   שלח         יהושע בן נון אצלם

מינ    פי' גמאות אגרות שילח        יהושע בן נון אצלו

פריז                   שלח         יהושע בן נון אצלם

דפוס                   שלח         יהושע        אצלם

ג4                     שיל<.. ...> יהושע בן נון           בכניסתן

ג01                    שלח    להם  יהושע בן נון      בשעה שנכנסו

ירו1                   שלח         יהושע בן נון אצלם

או3                    שלח         יהושע בן נון אצלם

או51                   שלח         יהושע בן נון אצלם

ששון                   שלח         יהושע בן נון אצלם

--------------------------------------------------------------------

לונ                         הרוצה   לפנות    יפנה

וטי                         הרוצה   לפנות    יפנה

פירק                        ה?רו?צה לפנות    יפנה

מינ                         הרוצה   לפנות    יפנה

פריז                        הרוצה   לפנות    יפנה

דפוס                        הרוצה   ליפנות   יפנה

ג4     לארץ א'  להן מי שהוא רוצה    לפנות    יפנה

ג01    לארץ אמר     מי שהוא מבקש    לפנות    יפנה

ירו1                        הרוצה   ליפנות   יפנה לעשות מלחמה

או3                         הרוצה   לפנות    יפנה לעשות מלחמה

או51                        הרוצה   ל[י]פנות יפנה לעשות מלחמה

ששון                        הרוצה   ליפנות   יפנה לעשות מלחמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ         ולהשלים ישלים ולעשות מלחמה יעשה ()רגשי פונה

וטי         ולהשלים ישלים ולעשות מלחמה      תרגשי  פינה

פירק        ולהשלים ישלים ולעשות מלחמה יעשה גרגשי  פינה

מינ         להשלים  ישלים לעשות  מלחמה יעשה גרגשי  פינה

פריז        ולהשלים ישלים ולעשות מלחמה      תרגשי  פינה

דפוס        להשלים  ישלים לעשות  מלחמה יעשה גרגשי       עמד מאליו

ג4          להשלים  ישלים לעשות  מלחמה יעשה גרגשי  פינה

ג01         להשלים  ישלים לעשות  מלחמה יעשה גרגשי  פינה

ירו1   יעשה להשלים  ישלים                   גרגסי  נפנה

או3    יעשה להשלים  ישלים                   גרגשי  נפנה

או51   יעשה להשלים  ישלים                   גירגשי נפנה

ששון   יעשה להשלים  ישלים                   גרגשי  נפנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך  נתנה  לו ארץ        יפה  מארצו     הה"ד

וטי           ונתין לו ארץ        יפה  מארצו     הדא  היא

פירק   ולפיכך ניתנה לו ארץ        יפה  בארצו     הה"ד

מינ           ומתן  לו ארץ        יפה  כארצו     הה"ד

פריז          ונתון    [ה]<..>ארץ יפה  מארצו     הה"ד

דפוס   לפיכך  נתנה  לו ארץ        יפה  בארצו     הדא  הוא

ג4     לפיכך  נתנה  לו ארץ        יפה  כארצו     ה'   ה'

ג01    לפיכך  ניתנה לו ארץ        טובה מארצו     הדה  היא

ירו1          ונתן  לו ארץ        יפה  ?ב/כ?ארצו הה"ד

או3           ונתן  לו ארץ        יפה  כארצו     הה"ד

או51          ונתן  לו ארץ        יפה  כארצו     הה"ד

ששון          וניתן לו ארץ        יפה  כארצו     הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ          עד באי  ולקחתי אתכם אל  ארץ כאר'     זה אפריקי  גבעונים

וטי          עד באי  ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם   זו אפריקי  וגבעונים

פירק         עד בואי ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם   זו אפריקי  גבעונים

מינ          עד בואי ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכ[ם] זו אפרקי   גבעוני

פריז         עד באי  ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם      ואפריקי וגבעונים

דפוס   דכתיב עד באי  ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם   זו אפריקי  גבעונים

ג4           עד בואי ולקחתי אתכם גו'              זו אפריקי  גבעונים

ג01          עד באי  ולקחתי אתכן אל  ארץ כארצכם   זו אפריקי  גבעונים

ירו1                 ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם   זו אפרקה   גבעונים

או3                  ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם   זו אפרקי   גבעונים

או51                 ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם   זו אפרקי'  גבעונים

ששון                 ולקחתי אתכם אל  ארץ כארצכם   זו אפריקי  גבעוני'

--------------------------------------------------------------------

לונ    השלימו              וכי השלימו יושבי  גבעון      שלשים

וטי            זו    שלומו                              שלשים

פירק   השלימו              וכי השלימו יו<..> גבעון      שלשים

מינ    השלים                                            שלשים

פריז   הושלימו                                          שלשים

דפוס   השלימו  שנאמר       וכי השלימו יושבי  גבעון      ל"א

ג4     השלימו  ה'    ה'    וכי השלימו ישבי   גבעון גו'  שלשים

ג01    השלימו  שנ'         וכי השלימו ישבי   גבעון וגו' שלושים

ירו1   השלימו  שנא'        וכי השלימו יושבי  גבעון      שלשים

או3    השלימו  שנא'        וכי ישלימו יושבי  גבעון      שלשים

או51   השלימו  שנא'        וכי השלימו יושבי  גבעון      שלשים

ששון   השלימו  שנ'         וכי השלימו יושבי  גבעון      ל"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואחד מלכ'  עשו מלחמ' ונפלו

וטי    ואחד מלכים עשו מלחמה ונפלו

פירק   ואחד מלך   עשו מלחמה ונפלו

מינ    ואחד מלכים עשו מלחמה ונפלו

פריז   ואחד מלכים עשו מלחמה ונפלו

דפוס        מלכים עשו מלחמה ונפלו

ג4     ואחד מלך   עשו מלחמה ונפלו

ג01    ואחד מלך   עשו מלחמה ונפלו

ירו1   וא'  מלכים עשו מלחמה ונפלו

או3    וא'  מלכים עשו מלחמה ונפלו

או51   וא'  מלכים עשו מלחמה ונפלו

ששון        מלכים עשו מלחמה ונבלו