לונ              {א}

וטי              {א}

פירק   פרש'  י"ז {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  י"ח {א}                              איש  איש כי

דפוס   פרשה  יח  {א} דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם      איש כי

ג4     פרש   יח  {א}

ג01    פרש'  חי' {א}

ירו1   פרשת' י"ט {א}                                   איש כי

או3    פרשתא כ'  {א}                              [איש איש כי

או51   פרשת' י"ט {א}                              איש  איש כי

ששון   פרשת' י"ט {א}                              איש      כי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   וזכור את    בוראך     בימי

וטי                                   וזכור את    בוראך     בימי

פירק                                  וזכור <...>

מינ                                   וזכור את    בוראך     בימי

פריז   יהיה זב מבשרו             הה"ד וזכור את    בוראך     בימי

דפוס   יהיה זב מבשרו וגו'        הה"ד וזכור את    בוראך     בימי

ג4                                    וזכור את    בוראך     גו'

ג01                                   וזכר  את    בראיך     בימי

ירו1   יהיה זב מבשרו                  וזכור את    בוראיך    בימי

או3    יהיה זב מבשרו וגו']            וזכור את    בוראיך    בימי

או51   יהיה זב מבשרו       (תנן) הה"ד וזכור את    ב?י?וראיך

ששון   יהיה זב וגו'              הה"ד וזכור את    בוראך     בימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחורותיך

וטי    בחרותך   עד   אשר לא יבואו ימי    הרע<..> והגיעו שנים אשר

פירק

מינ    בחורותיך וגו'

פריז   בחורותיך עד   אשר לא יבאו  <..>מי הרעה    והגיעו שנים אשר

דפוס   בחורותיך

ג4 

ג01    בחורתיך  וגו'

ירו1   בחורותיך

או3    בחורותיך

או51

ששון   בחורותיך

--------------------------------------------------------------------

לונ                        תנן         עקביה בן מהללאל אמ'

וטי    תאמר אין לי בהם חפץ תנן         עקביה בן מהללאל אומ'

פירק                                         בן מהללאל או

מינ                        תנינן       עקביא בן מהללאל אומ'

פריז   תאמר אין לי בהם חפץ תנן         עקביא בן מהללאל אומ'

דפוס                       תנן         עקביא בן מהללאל אומר

ג4                         תמן  תנינן  עקביא בן מהללאל או'

ג01                        תמן   תנינן עקביה בן מהללאל או'

ירו1                       תנן         עקביה בן מהללאל אומ'

או3                        תנן         עקביא בן מהללאל אומר

או51                       תנן         עקביה בן מהללאל אומר

ששון                       תנן         עקביה בן מהללאל או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הסתכל   בשלשה  דברים ואין אתה   בא לידי  עבירה דע   מאין

וטי    הסתכל   בשלשה  דברים ואין את    בא לידי  עבירה דע   מאין

פירק   ?הסתכל? בשלשה  דברים אין  <..>ה בא <...>

מינ    הסתכל   בשלשה  דברי' ואין אתה   בא לידי  עבירה דע   מאין

פריז   הסתכל   בשלשה  דברים אין  אתה   בא לידי  עבירה דע   מאין

דפוס   הסתכל   בשלשה  דברים ואין אתה   בא לידי  עבירה דע   מאין

ג4     ה<..>תכל גו' כל פסקה דקוהלת

ג01    הסתכל   בשלושה דברים ואין את    בא לידי  עבירה דע   מאין

ירו1   הסתכל   בג'    דברים ואין אתה   בא לידי  עבירה דע   מאין

או3    הסתכל   בג'    דברים ואי  אתה   בא לידי  עבירה דע   מאין

או51   הסתכל   בג'    דברים וג'

ששון   הסתכל   בשלשה  דברי' ואין אתה   בא לידי  עבירה וכו'

--------------------------------------------------------------------

לונ          באתה

וטי          באתה ולאיין אתה הולך

פירק         באתה

מינ          באתה

פריז   (מאר) באתה ולאן   אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין

דפוס         באתה

ג4 

ג01          באתה ולאיין אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין

ירו1         באתה ולאין  אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין

או3          באתה ולאן   אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                              מליחה סרוחה ולאין אתה הולך

וטי                דע מאיין באתה מליחה סרוחה ולאין אתה הולך

פירק                             מליחה סרוחה ולאן  אתה הולך

מינ                              מלחה  סרוחה ולאן  אתה הולך

פריז   וחשבון      דע מאין  באתה מליחה סרוחה ולאן  אתה הולך

דפוס                             מטיפה סרוחה ולאן  אתה הולך

ג4 

ג01    וחשבון וגו'

ירו1   וחשבון

או3    וחשבון וגו'

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         לרימה ותולעה   ולפני מי            אתה עתיד ליתן דין

וטי         לרימה ולתוליעה ולפני מי            אתה עתיד ליתן דין

פירק        לרימה ותולעה   ולפני    מ?י? <...>     עתיד וג'

מינ         לרימ' ותולעה   ולפני מי            אתה עתיד ליתן דין

פריז        לרמה  ותולעה   ולפני מי            אתה עתיד ליתן דין

דפוס   לעפר רימה  ותולעה   ולפני מי            אתה עתיד ליתן דין

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחשבון לפני מלך מלכי המל'   הק'

וטי    וחשבון לפני מלך מלכי המלכים ברוך  הוא       שעתיד ליתן

פירק

מינ    וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה      שאתה עתיד  ליתן

פריז   וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה           שעתיד ליתן

דפוס   וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה וגו'

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                         ר' אבא בר   כהנא     בש' ר'  פפי

וטי        לפניו דין וחשבון ר' אבה בר   כהנא     בי      פאפי

פירק                        ר' אבא בר   כהנא     בשם ר'  פפי

מינ    דין לפניו דין וחשבון ר' אבא בריה              דר' זירא

פריז             דין וחשבון ר' אבא בר   כהנא     בשם ר'  פפי

דפוס                        ר' אבא בר   כהנא אמ' בשם ר'  פפי

ג4 

ג01                         ר' אבא               בש' ר'  פפי

ירו1                        ר' אבא ב"כ           בר      פפי

או3                         ר' אבא בר   כהנא     בר      פפי

או51                        ר' אבא בר   כהנא     בר      פיפי

ששון                        ר' אבא בר   כהנא     בר      פפי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור'  יהוש'        בש'   ר'  לוי      שלשתן דרש    עקיבה

וטי    ור'  יהושע דסכני  בשום  דבי לנו      שלשתן דרש    עקביא

פירק   ור'  יהושע דסכנין בשם   ר'  לוי      שלשתן דרש ר' עקיבא

מינ    ור'  יהושע דסיכני בשם   ר'  לוי      שלשתן דרש    עקביא

פריז   ור'  יהושע דסכנין בשם   ר'  לוי      שלשתן דרש    עקביא

דפוס   ור'  יהושע דסכנין בשם   ר'  לוי      שלשתן דרש ר' עקיבא

ג4 

ג01    ר'   יהושע דסכנין בש'   ר'  לוי      שלשתן דרש    עקביה

ירו1   ור'  יהושע דסכנין בשר"ל              שלשתן דרש    עקביה

או3    ור'  יהושע דסכנין בשר"ל              שלשתן דרש    עקביא

או51   ור'  יהושע דסכנין בשר"ל         ?א'? שלשתן דרש    עקביה

ששון   ור"י       דסכנין בשר"ל              שלשתן דרש    עקביה

--------------------------------------------------------------------

לונ              מתוך ט'   אחת      וזכור את באירך את בורך  ואת

וטי              מתוך תיבה אחת               בורך     בעירך

פירק             מתוך פסוק אחד      וזכור את בוראך    באירך

מינ              מתוך תיבה אחת               בורך     בארך

פריז   בן מהללאל מתוך תיבה אחת בורך וזכור את בוראך    באירך

דפוס             מתוך פסוק אחד      וזכור את בוראך

ג4 

ג01    בן מהללאל מתוך תיבה אחת      וזכור את בירך  את

ירו1             מתוך תיבה אחת               בוריך    באירך

או3    בן מהללאל מתוך תיבה אחת               בורך     בארך

או51             מתוך תיבה אחת               בורך     בארך

ששון             מתוך תיבה א'                בורך     בארך

--------------------------------------------------------------------

לונ            בוראך  וזכור את באירך   זו ליחה סרוחה את בורך

וטי            בוראך           בורך    זו ליחא סרוחה    בעירך

פירק   בורך    בוראך           ?בא?ירך זו ליחה סרוחה את בורך

מינ            בוראך           בורך    זה לחה  סרוחה    בארך

פריז   בורך    בוראך           בירך    זו ליחה סרוחה    בעורך

דפוס                           בארך    זו ליחה סרוחה    בורך

ג4 

ג01    בורך את בוראך        את בירך    זו לחה  סרוחה את בורך

ירו1           בוראיך          באירך   זו לחה  סרוחה    בורך

או3            בוראך           בורך    זו

או51           בוראיך          בורך    זו

ששון           בוראך           בארך    זו ליחה סרוחה    בורך

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו      רימה ותולעה  את בוראך זה

וטי    זו      רימה ותוליעה    בראך  זה

פירק   זו      רימה ותוליעה את בוראך לפני

מינ    זו      רימה ותולעה     בוראך זה

פריז   זו      רמה  ותולעה     בוראך זה

דפוס   זו      רימה ותולעה     בוראך זה

ג4 

ג01    את מקום רימה ותולעה  את בוראך זה

ירו1   זו      רמה  ותולעה     בוראך זו

או3            רמה  ותולעה     בוראך זו   לחה סרוחה בוראך  זה

או51           רמה  ותולעה     בארך  זה   לחה סרוחה בוראיך זה

ששון   זו      רמה  ותולעה     בוראך זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלך  מלכי המלכ'  הק'            שעתיד       ליתן

וטי    מלך  מלכי המלכים ברוך  הוא      שעתיד       ליתן

פירק   מלך  מלכי המלכים הקב"ה          שעתיד       ליתן

מינ    מלך  מלכי המלכים הקב"ה     שאתה עתיד        ליתן

פריז   מלך  מלכי המלכים הקב"ה          שעתיד       ליתן

דפוס   מלך  מלכי המלכים הקב"ה          שעתיד לפניו ליתן

ג4 

ג01    מלך  מלכי המלכים ברוך  הוא

ירו1   ממ"ה                       שאתה עתיד        ליתן

או3    מ"ה              הקב"ה     שאתה עתיד        ליתן

או51   מלך  מלכי המלכים הב"ה      שאתה עתיד        ליתן דין וחשבון

ששון   ממ"ה             הב"ה           שעתיד       ליתן

--------------------------------------------------------------------

לונ          דין וחשבון בימי בחורותיך בימי  טליותך  עד

וטי    לפניו דין וחשבון בימי בחרותיך  בימי  טליותך  עד

פירק   לפניו דין וחשבון בימי בחורותיך בימי  טליותך  עם

מינ    לפניו דין וחשבון בימי בחורותיך בימי  טליותך  עד

פריז   לפניו דין וחשבון בימי בחורותיך בימי  טליותך  עד

דפוס         דין וחשבון בימי בחורותיך ביומי טליותיך עד

ג4 

ג01                     בימי בחורותיך               עד דאת טלי

ירו1   לפניו דין וחשבון בימי בחורותיך בימי  טליותך  עד

או3    לפניו דין וחשבון בימי בחורותיך בימי  טליותך  עד

או51   לפניו            בימי בחורותיך בימי  טליותך  עד

ששון   לפניו דין וחשבון בימי בחורותיך בימי  טליותך  עד

--------------------------------------------------------------------

לונ    דחילך  עלך עד

וטי    דחילך  שלך עד אשר לא יבאו  ימי הרעה

פירק   דחילך  עלך עד אשר לא יבאו  ימי הרעה

מינ    דחילך  עלך עד אשר לא יבאו  ימי הרעה

פריז   דחילך  שלך עד אשר לא יבאו  ימי הרעה אל ימי זקנה והגיעו

דפוס   דחילך  עלך עד אשר לא יבואו ימי הרעה

ג4 

ג01    וחיילך עלך עד אשר לא יבאו  ימי הרעה

ירו1   דחילך  עלך עד אשר לא יבואו ימי הרעה

או3    דחיליך עלך עד אשר לא יבואו ימי הרעה

או51   דחילך  עלך עד אשר לא יבואו ימי הרעה

ששון   דחילך  עלך עד אשר לא יבואו ימי הרעה

--------------------------------------------------------------------

לונ         אשר תאמר אין לי בהן חפץ אילו ימי

וטי                                 אילו ימי זיקנה  והגיעו שנים

פירק                                אילו ימי זקנה   והגיעו שנים

מינ                                 אילו ימי זקנה   והגיעו שנים

פריז   שנים אשר תאמר אין לי בהן חפץ אילו ימי

דפוס                                אלו  ימי זקנה   והגיעו שנים

ג4 

ג01                                 אילו ימי הזקנה  והגיעו שנים

ירו1                                אלו  ימי הזקנה  והגיעו שנים

או3                                 אלו  ימי הזקנה  והגיעו שנים

או51                                [אלו ימי הזקנה] ויגיעו שנים

ששון                                אלו  ימי הזקנה  והגיעו ימים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       המשיח            שאין

וטי    אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אילו ימי  המשיח            שאין

פירק   אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אילו ימי  המשיח            שאין

מינ    אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אילו ימות המשיח            שאין

פריז                                      המשיח            שאין

דפוס   אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אלו  ימי  המשיח            שאין

ג4 

ג01    אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אילו ימי          הייסורים

ירו1   אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אלו  ימי  המשיח            שאין

או3    אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אלו  ימי  (המשיח) [המיתה]  שאין

או51   אשר  תאמר אין לי בהם חפץ אלו  ימי  (המשיח) [המיתה]  שאין

ששון   ווג'                     אלו  ימי  המשיח            שאין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהן לא זכות ולא חובה

וטי    בהן לא זכות ולא חובה עד אשר לא תחשך השמש והאור

פירק   בהן לא זכות ולא חובה     עד אשר לא תחשך השמש והאור

מינ    בהן לא זכות ולא חובה

פריז   בהן לא זכות ולא חובה     עד אשר לא תחשך השמש והאור

דפוס   בהן לא זכות ולא חובה

ג4 

ג01

ירו1   בהם לא זכות ולא חובה

או3    בהם לא זכות ולא חובה

או51   בהם לא זכות ולא חובה

ששון   בהם לא זכות ולא חובה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       עד אשר לא תחשך השמש

וטי    והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם     עד אשר לא תחשך השמש

פירק   והירח והכוכבים

מינ                                       עד אשר לא תחשך השמש

פריז   והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם עד אשר לא תחשך השמש

דפוס                                      עד אשר לא תחשך השמש

ג4 

ג01                                       עד אשר לא ת<.. ..>שמש

ירו1                                      עד אשר לא תחשך השמים

או3                                       עד אשר לא תחשך השמש

או51                                      עד אשר לא תחשך השמש

ששון                                      עד אשר לא תחשך השמש

--------------------------------------------------------------------

לונ                    זו קלסטור פניו והאור זה  המצח  וירח   זה

וטי                    זה קלסתר  פנים והאור זה  המצח  והירח  זה

פירק                   זה קלסתר  פניו והאור זה  המצח  והירח  זה

מינ                    זה קלסתר  פנים והאור זו  החוטם והירח  זה

פריז                      קלסתר  פנים והאור זה  המצח  והירח  זה

דפוס   והאור וגו' השמש זה קלסתר  פנים והאור זה  המצח  והירח  זה

ג4  

ג01                    זה פרסוף  פנים והאור זה  החוטם והיריח זה

ירו1                   זה קלסתר  פנים והאור הזה המצח  והירח  זה

או3                    זה קלסתר  פנים והאור זה  המצח  והירח  זה

או51                   זו קלסתר  פנים והאור זה  המצח  והירח  זה

ששון                   זו קלסתר  פניו והאור זה  המצח  והירח  זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    החטם         והכוכבים אילו ראשי לסתות  ושבו

וטי    החוטם        והכוכבים אילו ראשי לפתות  ושבו

פירק   החוטם        והכוכבים אילו ראשי לסתות  ושבו

מינ    המצח         והכוכבים אילו      לסתות  ושבו

פריז   החוטם        והכוכבים אילו ראשי לסתות  ושבו

דפוס   החוטם        והכוכבי' אלו  ראשי לסתות  ושבו

ג4 

ג01    המצח  והיריח והכוכבים אילו      הסלתות ו<..>

ירו1   החוטם        והכוכבים אלו  ראשי לסתות  ושבו

או3    החוטם        והככבים  אלו  ראשי לסתות  ושבו

או51   החוטם        והכוכבים אלו  ראשי לסתות  ו(באו)[שבו]

ששון   החוטם        והככבים  אלו  ראשי לסתות  ושבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    העבים אחר הגשם ר'  לוי אמ'     תרתי      חדא לחבריא  וחדא

וטי    העבים אחר הגשם ר'  לוי אמר  בה תרתי      חדא לחברייא וחדא

פירק   העבים אח' הגשם ר'  לוי א'      תרתי      חדא לחבריא  וחדיא

מינ    העבים אחר הגשם ר'  לוי אמ'  בה תרתי      חדא לחבריא

פריז   העבים אחר הגשם ר'  לוי אמ'  בה תרתי      חדא לחברייא וחדא

דפוס   העבים אחר הגשם ר'  לוי אמ'     תרתי      חדא לחבריא  וחדא

ג4 

ג01    העבים אחר הגשם ר'  לוי

ירו1   העבים אחר הגשם ר'  לוי אומ' בה תרתי אפי' חד  לחברייא וחד

או3    העבים אחר הגשם ר'  לוי אמ'  בה תרתי אפי' חד  לחברייא וחד

או51   העבים אחר הגשם ר'  לוי אמ'  בה תרתי      חד  לחבריא  וחד

ששון   העבים אחר הגשם ר"ל     אמ'  בה תרתי      חד  לחבריא  וחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבוריא                                      חדא  לחבריא

וטי    לבוריא                                      חדא  לחבריא

פירק   לבוריא                                      חדיא לחבריא

מינ

פריז   לבודרא                                      חדא  לחבריא

דפוס   לבוריא                                      חדא  לחבריא

ג4 

ג01            הוה דרש הדה מילתה תרתין אפין דרש לה על   חברייה

ירו1   לבורייא                                     חד   לחברייא

או3    לבורייה                                     חד   לחברייא

או51   לבוריא                                      [חד  לחבריא]

ששון   לבורייא                                     חד   לחבריא

--------------------------------------------------------------------

לונ                           בא לבכות        זלגו   עיניו

וטי                           בא לבכות        זלגו   עיניו

פירק                          בא לבכות        זלגו   עיניו

מינ

פריז                          בא לבכות        זלגו   עיניו

דפוס                          בא לכבות        זלגו   עיניו

ג4 

ג01    <...> דרש לה על חברייה    בוכה         ושיכני עיניו יורדים

ירו1                          בא לבכות        ושתי   עיניו יורדו'

או3                           בא לבכות        ושתי   עיניו יורדות

או51                          בא לב(ראת)[כות] וזלגו  ע<..>

ששון                          בא לכסות        זלגו   עיניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    דמעות           חדא  לבוריא  בא להטיל  מים גללים  מקדמין

וטי    דמעות           חדא  לבוריא  בא להטיל  מים הגללים מקדמין

פירק   דמעות           חדא  לבוריא  בא להטיל  מים הגללים מקדמין

מינ                    וחדא לבוריא  בא להטיל  מים הגללים מקדמין

פריז   דמעות           חדא  לבוריא  בא להטיל  מים הגללים מקדמין

דפוס   דמעות           חדא  לבוריא  בא להטיל  מים הגללין מקדמין

ג4 

ג01             דרש לה על   בוריי   בא <...>      הגללים קודמים

ירו1   דמעות           וחד  לבורייא בא להטיל  מים גללין  מקדימין

או3    דמעות           וחד  לבורייא בא להטיל  מים גללין  מקדימין

או51   דמעו<..>        חדא  לבוריא  בא ל<..>ל מים הגללים מקדימין

ששון   דמעות           וחד  לבוריא  בא להטיל  מים הגללים מקדימין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו

וטי    אתו

פירק   אותו

מינ    אתו

פריז   אותו

דפוס   אותו

ג4 

ג01

ירו1   אותו

או3    אותו

או51   אותו

ששון   אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביום שיזועו שומרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטוחנות

וטי    ביום שיזועו שומרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחונות

פירק

מינ

פריז   ביום שיזועו שומרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחונות

דפוס   ביום שיזועו שומרי הבית וגו'

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי מעטו וחש'  הרא'     בארוב'  ביום שיזועו שומ'  הבית

וטי    כי מעטו וחשכו [הרואות] בארובות ביום שיזועו שומרי הבית

פירק                                  ביום שיזועו שומרי הבית

מינ                                   ביום שיזועו שומרי הבית

פריז   כי מעטו וחשכו הרואות           ביום שיזועו שומרי הבית

דפוס                                  ביום שיזועו שומרי הבית

ג4 

ג01                                   ביום שיזועו שמרי  הבית

ירו1                                  ביום שיזועו שומרי הבית

או3                                   ביום שיזועו שומרי הבית

או51                                  ביום שיזועו שומרי הבית

ששון                                  ביום שיזועו שומרי הבית

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו רכובותיו                               והתעותו  אנשי

וטי    אילו רביבותיו                               והתעותו  אנשי

פירק                                               והתעותו  אנשי

מינ    אילו צלעותיו                                והתעוותו אנשי

פריז   אלו  רביבותיו  מעטו אלו השינים וחשכו הרואות והתעותו  אנשי

דפוס   אלו  ארכובותיו                              והתעותו  אנשי

ג4 

ג01    אילו השוקיים                                והתעותו  אנשי

ירו1   אלו  ארכובותיו                              והתעותו  אנשי

או3    אלו  ארכובותיו                              והתעוותו אנשי

או51   אלו  ארכובותיו                              והתעוותו אנשי

ששון   אלו  ארכובותיו                              והתעותו  אנשי

--------------------------------------------------------------------

לונ    החיל אילו צלעותיו

וטי    החיל אילו צלעות

פירק   החיל אילו צלעותיו  ביום שיזועו שומ' הבית אילו ארכובותיו

מינ    החיל אילו זרועותיו

פריז   החיל אלו  צלעות

דפוס   החיל אלו  צלעותיו

ג4 

ג01    החיל אילו זרועותיו

ירו1   החיל אלו  הצלעות

או3    החיל אלו  הצלעות

או51   החיל אלו  הצלעות

ששון   החיל אלו  הצלעות

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   ר' חייה בר  נחמיה  אמ' אילו

וטי                                   ר' חייא בר  נחמייא     אילו

פירק   והתעותו אנשי החיל אילו צלעותיו ר' חייא בר  נחמיה      אילו

מינ                                   ר' חייא ב"ר נחמיה  אמ' אילו

פריז                                  ר' חייא ב"ר נחמיה  אמ' אלו

דפוס                                  ר' חייא בר  נחמן   אמ' אלו

ג4 

ג01                                   ר' חייה בן  נחמיה  א'  אילו

ירו1                                  ר' חייא בר  נחמיא  אמ' אלו

או3                                   ר' חייא ב"ר נחמיא  אמ' אלו

או51                                  ר' חייא בר' נחמיא  אמר אלו

ששון                                  ר' חייא בר  נחמי'  אמ' אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    זרועותיו ובטלו הטוחנות    זה המסס            כי מיעטו

וטי    זרועותיו ובטלו הטוחנות    זה המסיס           כי מיעיטו

פירק   זרעותיו  ובטלו הטחנות  כי זה המסס            כי מיעטו

מינ    צלעותיו  ובטלו הטוחנות    זה המסס            כי מעטו

פריז   זרועותיו ובטלו הטוחנות    זה המסיס           כי מעטו

דפוס   זרועות   ובטלו הטחנות     זה המסס            כי מעטו

ג4 

ג01    צלעותיו  ובטלו הטוחנות    זה המסיס שהוא טוחן כי מיעטו

ירו1   זרועותיו ובטלו הטוחנו'    זה המסס            כי מעטו

או3    זרועותיו ובטלו הטוחנות    זה המסס            כי מעטו

או51   זרועותיו ובטלו הטוחנות    זה המסס            כי מעטו

ששון   זרועותיו ובטלו הטוחנות    זה המסס            כי מעטו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו השינים  וחשכו הרא'   בארובות אילו העינים

וטי    אילו השיניים וחשכו הרואות בארובות אילו העינים

פירק   אילו השינים                                   ר' חייא בר

מינ    אילו השינים  וחשכו הרואות בארובות אילו העינים

פריז   אלו  השינים  וחשכו הרואות בארובות אלו  העינים

דפוס   אלו  השינים  וחשכו הרואות בארובות אלו  העינים

ג4 

ג01    אילו השיניים וחשכו הרו'   בארובות אילו העינים

ירו1   אלו  השינים  וחשכו הרואות בארובות אלו  העינים

או3    אלו  השנים   וחשכו הרואות בארובות אלו  העינים

או51   אלו  השינים  וחשכו הרואות בארובות אלו  העינים

ששון   אלו  השנים   וחשכו הרואות         אלו  העינים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           ר' חייה בר'    נחמיהו

וטי                                           ר' חייא בר  ר' נחמיה

פירק   נחמיה וחשכו הרואות בארובות אילו העינים ר' חייא בר     נחמיה

מינ                                           ר' חייא בר     נחמיה

פריז                                          ר' חייא בר     נחמיה

דפוס                                          ר' חייא בר     נחמן

ג4 

ג01                                           ר' חייה בן     נחמיה

ירו1                                          ר' חייא בר     ירמיה

או3                                           ר' חייא בר     ירמיה

או51                                          ר' חייא בר'    נחמיא

ששון                                          ר' חייא בר     ירמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' אילו                       כנפי   הריאה שמשם

וטי    א'  אילו                       כנפי   הריאה שמשם

פירק   א'  אפילו        (כנגד)        [כנפי] הריאה (ששמם) []

מינ    אמ' אילו                       כנפי   הריאה שמשם

פריז   אמ' אלו                        כנפי   הריאה שמשם

דפוס   אמ' אלו                        כנפי   הריאה שמשם   יוצא

ג4 

ג01    א'  אילו  הכליות שהן    מחשבות

ירו1   אמ' אלו                        כנפי   ריאה  שמשם

או3    אמ' אלו                        כנפי   ריאה  שמשם

או51   אמ' אלו                        כנפי   הריאה שמשם

ששון   אמ' אלו                        כנפי   הריאה שמשם

--------------------------------------------------------------------

לונ    בת קול  יוצא' וסוגרו דלתים בשוק בשפל קול הט'   וגו'

וטי    בת קול  יוצא  וסוגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום

פירק   בת קול  יוצא

מינ    בת קול  יוצאה

פריז   בת קול  יוצא  וסוגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום

דפוס      הקול

ג4 

ג01

ירו1   בת קול  יוצאה

או3    בת קול  יוצאה

או51      הקול יוצא

ששון      הקול יוצאה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   וסוגרו דלתים בשוק אילו

וטי    לקול הציפור וישחו כל בנות השיר וסוגרו דלתים בשוק אילו

פירק                                  וסוגרו דלתים בשוק

מינ                                   וסוגרו דלתים בשוק אילו

פריז   לקול הצפור  וישחו כל בנות השיר וסוגרו דלתים בשוק אלו

דפוס                                  וסגרו  דלתים בשוק

ג4 

ג01                                   וסוגרו דלתים בשוק אילו

ירו1                                  וסגרו  דלתים בשוק אלו

או3                                   וסגרו  דלתים בשוק אלו

או51                                  וסוגרו דלתים בשוק אלו

ששון                                  וסוגרו דלתים בשוק אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארכובותיו בשפל קול הטחנה  בשביל שאין      המסס   טוחן

וטי    השוקים    בשפל קול הטחנה  על    ידו  דלות המסוסה טחון

פירק             בשפל קול הטחנה  בשביל שאין      המסס   טוחן

מינ    השוקים    בשפל קול הטחנה  על    ידי  דלית מסוסא  נואחין

פריז   השוקים    בשפל קול הטחנה  על    ידי  דלות המסוסה טחון

דפוס             בשפל כל  הטחינה בשביל שאין      המסס   טוחן

ג4 

ג01    ארכובותיו בשפל קול הטחנה  בשביל שאין      המסס   טוחן

ירו1   השוקים    בשפל קול הטחנה  על    ידי  דלית המסס   טחין

או3    השוקים    בשפל קול הטחנה  על    ידי  דלית המסס   טחין

או51   השוקים    בשפל קול הטחנה  בשביל שאין      המסס   טוחן

ששון   השוקים    בשפל קול הטחנה  ע"י        דלית המסס   טחין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויקם  לקול הציפור הדין סבא  כד         שמע   קול   ליסטין

וטי    ויקום לקול הציפור הדין סאבא כד         שמע   קל    ציפרין

פירק   ויקום לקול הציפור הדין סבא  כד         שמע   קול   ציפרין

מינ    ויקום לקול הצפור  הדין סאבא כד         שמע   קול   צפרין

פריז   ויקום לקול הצפור  הדין סבא  כד         שמע   קול   ציפרין

דפוס   ויקום לקול הצפור  הדין סבא             כדשמע קל    ציפרין

ג4 

ג01    <...> לקול הצפור  הדין סבה  דודמיך ליה ושמע  קלהון דציפרייה

ירו1   ויקם  לקול צפור   הדין סבא  כד         שמע   קל    צפרין

או3    ויקם  לקול הצפור  הדין סבא  כד         שמע   קל    ציפורין

או51   ויקם  לקול הצפור  הדין סבא  כד         שמע   קל    ציפרין

ששון   ויקם  לקול הצפור  הדין סבא  כד         שמע   קל    ציפרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצוצין   אמ'   ליה           ליסטין  אתאן  לקפחא  יתיה

וטי    מצונין   ואמר                ליסטין  אתן   לקפחא  יתיה

פירק   מציצין   אמר   בליביה        ליסטין  אתאן  למקפחא יתיה

מינ    מציצין   אמר                 ליסטין  אתו   לקפחא  יתיה

פריז   מציצין   ואמר                ליסטין  אתאן  לקפחה  יתיה

דפוס   מציצין   ואמר  בליביה        ליסטין  אתאן  למקפחא יתי

ג4 

ג01    מצווציין <...> סביר   דאינון לצטאיין

ירו1   מצייצין  אמ'                 ליסטין  אתאן  לקפחא  יתיה

או3    מצייצין  אמ'                 ליסטים  אביאן לקפחא  יתיה

או51   מצפצפן   אמ'   בלביה         ליסטין  אתיין לקפחה  יתיה

ששון   מצפצפין  אמ'                 לסטין   אתיין לקפחא  יתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וישחו כל       בנות השיר אילו שפתותיו  ר' חייה בר  נחמיה

וטי    וישחו כל       בנות השיר אלו  שפתותיו  ר' חייא בר  נחמיה

פירק   וישחו (ק)[כ]ול בנות השיר אילו שפתותיו  ר' חייא בר  נחמיה

מינ    וישחו קול      בנות השיר אילו שפתותיים ר' חייא ב"ר נחמיה

פריז   וישחו כל       בנות השיר אלו  שפתותיו  ר' חייא בר  נחמיה

דפוס   וישחו כל       בנות השיר אלו  שפתותיו  ר' חייא בר  נחמיא

ג4 

ג01    וישחו כל       בנות השיר אילו שפתותיו  ר' חייה בר  נחמיה

ירו1   וישחו כל       בנות השיר אלו  שפתותיו  ר' חייא בר  נחמיה

או3    וישחו כל       בנות השיר אלו  שפתותיו  ר' חייא ב"ר נחמיא

או51   ושחו  כל       בנות השיר אלו  שפתותיו  ר' חייא בר  נחמיא

ששון   וישחו כל       בנות השיר אלו  שפתותיו  ר' חייא בר  נחמי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' אילו הכליות שהן חושבות  והלב גומר

וטי    אמ' אילו הכליות שהן חושבות  והלב גומיר

פירק       אילו הכליות שהן חושבות  והלב גומר

מינ    אמ' אילו הכליות שהן חושבות  והלב גומר

פריז   א'  אלו  הכליות שהן חושבות  והלב גומר

דפוס   אמ' אלו  הכליות שהן חושבות  והלב גומר

ג4 

ג01    א'  אילו                               כנפי הריאה שמשם

ירו1   אמ' אלו  הכליות     שחושבות והלב גומר

או3    אמ' אלו  הכליות     שחושבות והלב גומר

או51   אמר אלו  הכליות     שחושבות והלב גומר

ששון   אמ' אלו  הכליו'     שחושבו' והלב גומר

--------------------------------------------------------------------

לונ              גם מגבוה ייראו והתחתים בדרך וינץ השקד ויסתבל

וטי              גם מגבוה ייראו וחתחתים בדרך וינץ השקד ויסתבל

פירק

מינ

פריז             גם מגבוה יראו  וחתחתים בדרך וינץ השקד ויסתבל

דפוס

ג4 

ג01    הקול יוצא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    החגב

וטי    החגב ותפר האביונה כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק

פירק

מינ

פריז   החגב ותפר האביונה כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ            גם  מגבוה ייראו

וטי    הסופדים גם  מגבוה ייראו

פירק           גם  מגביה יראו  ו?ה/ח?תחתים בדרך וינאץ השק'

מינ            גם  מגבוה ייראו

פריז   הסופדים גם  מגבוה ייראו

דפוס           וגם מגבוה יראו  וגו'

ג4 

ג01            גם  מגבוה יראו

ירו1           גם  מגבוה יראו

או3            גם  מגבוה יראו

או51           גם  מגבוה ייראו

ששון           גם  מגבוה ייראו

--------------------------------------------------------------------

לונ                              הדין  סבא         דצוחין  ליה

וטי                              הדין  סאבא כך     צווחין  ליה

פירק   ויסתכל החגב גם מגבוה יראו הדין  סבא         דצווחין ליה

מינ                              הדין  סבא  כד     צווחין  ליה

פריז                             הדין  סבא  כד     צווחין  ליה

דפוס               גם מגבוה יראו הדין  סבא         דצווחין ליה

ג4 

ג01                              כהדין סבה  דאינון צווחין  ליה

ירו1                             הדין  סבא  כד     צווחין  ליה

או3                              הדין  סבא  כד     צווחין  ליה

או51                             הדין  סבא  כד     צווחין  ליה

ששון                             הדין  סבא  כד     צווחין  ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ייזיל     לאתר      והוא שאיל ואמ' אית תמן מסקין  אית תמן

וטי              לאתר                אמר  אית תמן מסיקין אית תמן

פירק   ?ו/ז?יזיל לאלתר     והוא שאיל ואמ' אית            אית תמן

מינ              לאתר                אמ'  אית תמן מסקין  אית תמן

פריז             לאתר                אמר  אית תמן מסיקין אית תמן

דפוס   זיל       לאתר  פלן והוא שאיל ואמר אית תמן        אית תמן

ג4 

ג01    <...>               והוא שאל  וא'  אית תמן מסוקין אית תמן

ירו1             לאלתר               אמ'  אית תמן מסוקין אית תמן

או3              לאלתר               אמ'  אית תמן מסוקין אית תמן

או51             לאתר  פלן           אמ'  אית תמן מסוקין אית תמן

ששון   אזל       לאתר  פלן           אמ'  אית תמן מסוקין אית תמן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחתין

וטי    מחתין

פירק   מסקין  אית תמן מחתין

מינ    מחתין

פריז   נחתין

דפוס   מסקין  אית תמן מחתין

ג4 

ג01    מחותין

ירו1   מחותין               ד"א   אפי' גבשושית קטנה דומה עליו

או3    מחותין               ד"א   אפי' גבשושית קטנה דומה עליו

או51   מחותין               [ד"א] אפ'  גבשושית קטנה דומה עליו

ששון   מחותין               ד"א   אפי' גבשושית קטנה דומה עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ              והתחתים   בדרך ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר'

וטי              וחתחתים   בדרך ר' אבה בר  כהנא ור'  לוי ר'

פירק             והתחתים   בדרך ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי בר

מינ              והתחתים   בדרך ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר'

פריז             והתחתונים בדרך ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר'

דפוס             והתחתים   בדרך ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי בר

ג4 

ג01              וחתחתים   בדרך                          ר'

ירו1   כהרי הרים והתחתים   בדרך ר' אבא ב"כ      ור"ל     ר'

או3    כהרי הרים וחתחתים   בדרך ר' אבא בר  כהנא          [ר'

או51   כהרי הרים וחתחתים   בדרך ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר'

ששון   כהרי הרים וחתחתים   בדרך ר' אבא בר  כהנ' ור'  לוי ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבא בר  כהנא אמ' חתיתא     שלדרך נופלת עליה

וטי    אבה בר  כהנא אמר תיתותו    שלדרך נופלת עליו

פירק   אבא בר  כהנא א'  חתיתא  של דרך   נופלת עליה

מינ    אבא בר  כהנא אמ' חיתיתן של דרך   נפלה  עליו

פריז   אבא בר  כהנא א'  תיתותי של דרך   נופלת עליו

דפוס   אבא בר  כהנא     חיתיתא של דרך   נופל  עליו

ג4 

ג01    אבא          א'  חתיתה     שלדרך נופלת עליו

ירו1   אבא ב"כ      אמ' חתיתה  של דרך   נופלת עליו

או3    אבא ב"כ      אמ' חתית'  של דרך   נופלת עליו (ור' לוי אמ')]

או51   אבא בר  כהנא אמר חתיתה  של דרך   מפלת  עליו

ששון   אבא ב"כ      אמ' חתותא  של דרך   נופלת עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואוחרן     אמ' התחיל  מתאוה     תוואים      אמ'     עד

וטי    ואוחרן     אמר התחיל  מתוי      תואים  בדרך אמר     עד

פירק   ואוחרן     א'  התחיל  מתאוה     תואים       א'      עד

מינ    ר'     לוי אמ' התחיל  מתויח     תואחים בדרך אמר אתר עד

פריז   ואוחרן     אמ' התחיל  מתויתואים        בדרך אמר     עד

דפוס   וחרנא      אמר התחיל  מתואה     תיואים      אמר     עד

ג4 

ג01    ר'     לוי א'         מתווה     תוואים בדרך אמר

ירו1   ור"ל       אמ' התחילו מתוי      תואים  בדרך אמ'     עד

או3    ור'    לוי אמ' התחיל  מתוה      תנאים  בדרך אמ'     עד

או51   ור'    לוי אמר התחיל  מתאוי     תאוין  בדרך אמ'     עד

ששון   ור"ל       אמ' התחיל  מתוי      תואים  בדרך אמ'     עד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתן  פלן אית   בי  מהלך     באתר פלן לא   אית בי  מהלך

וטי    אתר  פלן אית   בי  מהלך  עד אתר  פלן לא   אית בי  מהלך

פירק   אתר  פלן <...>     מהלך     באתר פלן לית      ביה מהלך

מינ    אתר  פלן אית   בי  מהליך עד אתר  פלן לית      בי  מהליך

פריז   אתר  פלן אית   ביה מהלך  עד אתר  פלן לא   אית ביה מהלך

דפוס   אתר  פלן אית   לי  מהלך     באתר פלן לית      לי  מהלך

ג4 

ג01    באתר פלן אנא       מינשם    באתר פלן לינא         מינשם

ירו1   אתר  פלן אית   לי  מהלך  עד אתר  פלן לית      לי  מהלך

או3    אתר  פלן אית   לי  מהלך  עד אתר  פלן לית      בי  מהלך

או51   אתר  פלן אית   בי  מהלך  עד אתר  פלן לית      בי  מהלך

ששון   אתר  פלן אית   לי  מהלך  עד אתר  פלן לית      בי  מהלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    וינץ  השקד אילו קרסולותיו ויסתבל החגב

וטי    וינץ  השקד אילו קרצוליו   ויסתכל החגב

פירק   וינאץ השקד אילו קרסולותיו ויסתכל החגב

מינ    וינאץ השקר

פריז   וינץ  השקד אלו  קרסוליו   ויסתבל החגר

דפוס   וינץ  השקד אילן קרסולות   ויסתכל החגב

ג4 

ג01    <...>                                 ר' יוחנן בש' ר' שמעון

ירו1   וינאץ השקד

או3    וינאץ השקד

או51   וינאץ השקד אלו  הקרסולין  ויסתבל החגב

ששון   וינאף השקד לאו  הקרסולין  ויסתבל החגב

--------------------------------------------------------------------

לונ             זה לוז      שלשזרה

וטי             זה לח       שלשדרה

פירק            זה <...>

מינ             זה לוז   של שדרה

פריז            זה לוז   של שדרה

דפוס            זה לוז   של שדרה

ג4 

ג01    בר יוצדק זה לוז      שלשזרה שממנו הקב"ה מניץ       את האדם

ירו1            זה לוז      השדרה  שממנו       מליץ הקב"ה את האדם

או3             זה לוז      השדרה  שממנה       מציץ הקב"ה את האדם

או51            זה לוז      שלשדרה שממנה       מציץ הב"ה  את האדם

ששון            זה לוז      השדרה  שממנו       מניץ הב"ה  את האדם

--------------------------------------------------------------------

לונ               אדריינוס שחוק עצמות שאל   את ר' יהוש' בן

וטי               אדרינוס  שחוק עצמות שאל   את ר' יהושע בן

פירק              אדריינוס שחוק עצמות שאל   את ר' <...> בן

מינ               אדרינוס  שחוק עצמות שאילי ית ר' יהושע בן

פריז              אדרינום  שחיק עצמות שאל   את ר' יהושע בן

דפוס              אדרינוס  שחיק עצמות שאל   את ר' יהושע בן

ג4 

ג01    לעתיד לבא  אדרינוס  שחיק עצמות שאל   את ר' יהושע בן

ירו1   לעתיד לבא  אדרינוס  שחיק עצמות שאל   את ר' יהושע בן

או3    לעתיד לבוא אדריאנוס שחיק עצמות שאל   את ר' יהושע בן

או51   לעתיד לבוא אדריינוס שחיק עצמות שאיל  את ר' יהושע בן

ששון   לעתיד לבא  אדרינוס  שחיק עצמות שאל   את ר' יהוש' בן

--------------------------------------------------------------------

לונ    חנניה אמ' לו מאיכן הקב"ה מציץ      את האדם        לעתיד

וטי    חנניה        מהיכן                    אדם         לעתיד

פירק   חנניה אמ' לו מהיכן הקב"ה <...         ..>אדם      לעתיד

מינ    חנניה אמ' לו מהיכן                    אדם    מצץ  לעתיד

פריז   חנינה        מהיכן       מציי?ק/ץ? את האדם        לעתיד

דפוס   חנניא אמר לו מהיכן הקב"ה מציץ      את האדם        לעתיד

ג4 

ג01    חנניה א'  לו מאיכן הקב"ה מניץ      את האדם        לעתיד

ירו1   חנניה        מהיכן                    אדם    נוצר לעתיד

או3    חנניה        מהיכן                    אדם    נוצר לעתיד

או51   חנניה        מהיכן                    אדם    נוצר לעתיד

ששון   חנני'        מהיכן                    אדם    נוצר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבוא אמ'  לו מלוז      שלשזרה אמ' ליה מה    הן      את

וטי    לבוא אמר  לו מלוז      השדרה  אמ' לו  הראני

פירק   לבוא <...    ..>לוז של ש<..>ה אמ' לו  מ<..> הן      את

מינ    לבא  אמ'  לו מלוז   של שדרה   אמ' לו  הראני

פריז   לבא  א'   לו מלוז   של שדרה   א'  לו  הראני

דפוס   לבוא אמר  לו מלוז   של שדרה   אמר לו  מן    הן      את

ג4 

ג01    לבא  א'   לה מילוז     שלשזרה א'  ליה מן    הן      את

ירו1   לבא  א"ל     מלוז      השדרה  אמר לו  הראני    אותו

או3    לבא  א"ל     מלוז      השדרה  א"ל     הראני    אותו

או51   לבוא א"ל     מלוז      השדרה  א"ל     הראה  לי אותו

ששון                מלוז      השדרה  א"ל     הראני    אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מודע  לי                אייתי     יתיה קומוי נתנו

וטי    הראהו                   הביא      לוז  אחר   ונתנו

פירק   מודע  לי א<..> <...

מינ    הראהו                   הביאו     לוז  אחד   נתנו

פריז   הראהו                   הביא      לוז  אחד   ונתנו

דפוס   מודע  לי                אייתי     יתיה קומוי נתנו

ג4 

ג01    מודע  לי            שלח ואייתיתיה      קומוי

ירו1   הראה  לו                                     נתנו

או3    הראהו לו                                     נתנו

או51   הראהו לו                                     נתנו

ששון   הראהו לו                                     ניתנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    במים  ולא  נמחה  טחנו בריחים ולא נטחן  נתנו באש  ולא נשרף

וטי    במים  ולא  נימחה נתנו בריחים ולא נטחן  נתנו באש  ולא נשרף

פירק   ..>ים <...            ..>חים ולא ניטחן נתנו          <...>

מינ    במים  ולא  נימחה                            באור ולא נשרף

פריז   במים  ולא  נימחה נתנו ברחים  ולא נטחן  נתנן באש  ולא נשרף

דפוס   במים  ולא  נמחה  טחנו בריחים ולא נטחן  נתנו באש  ולא נשרף

ג4 

ג01                     טחנו בריחים ולא נטחן  שרפו באש  ולא נשרף

ירו1   במים  ולא  נמחה       בריחים ולא נטחן       באש  ולא נשרף

או3    במים  ולא  נמחה  נתנו בריחים ולא נטחן  נתנו באש  ולא נשרף

או51   במים  ולא  נמחה  נתנו בריחים ולא נטחן  נתנו באש  ולא נשרף

ששון   במים  ולא  נמחה  נתנו בריחים ולא נטחן  נתנו באש  ולא נשרף

--------------------------------------------------------------------

לונ                         נתנו על     הסדן התחיל      מקיש

וטי                         נתנו על     הסדן התחיל      מיקיש

פירק                        נתנו על     הסדן ה<..

מינ         בריחים ולא נטחן נתנו על     הסדן התחיל עליו מקיש

פריז                        נתנו על     הסדן התחיל      מקיש

דפוס                        נתנו על     הסדן התחיל      מקיש

ג4 

ג01    נתנו במים   ולא נמחא נתנו על גבי הסדן            והקיש

ירו1                        נתנו על     הסדן התחיל      מקיש

או3                         נתנו על     הסדן התחיל      מקיש

או51                        נתנו על     הסדן התחיל      מקיש

ששון                        נתנו על     הסדן התחיל      מקיש

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   הפטיש      ולא   הועיל

וטי    עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונפקע   הפטיש      ולא   הועיל

פירק              ..>?לק הסדן? ו<..>קע הפטיש      מ<..>

מינ    עליו בפטיש נחלק   הסדן  נפקע    הפטיס      ולא   הועיל

פריז   עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   הפטיש      ולא   הועיל

דפוס   עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   הפטיש      ולא   הועיל

ג4 

ג01    עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   הפטיש והוא לא    חסר

ירו1   עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   בפטיש      ולא   הועיל

או3    עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   הפטיש      ולא   הועיל

או51   עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   הפטיש      ולא   הועיל

ששון   עליו בפטיש נחלק   הסדן  ונבקע   הפטיש      ולא   הועיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו                                ותפר האביונה  זו

וטי    ממנו כלום                           ותפר האביונה  זו

פירק        כולם                           ותפר <...     ..>לה

מינ    ממנו כלום ויסתכל החגב אילו קרסוליו  ותפר האביונה  זו

פריז   ממנו כלום                           ותפר האביונה

דפוס   ממנו כלום                           ותפר האביונות זו

ג4 

ג01    מאום      ויסתבל החגב זה   הקרט<..> ותפר האביונה  זו

ירו1   ממנו כלום                           ותפר האביונה  זו

או3    ממנו כלום                           ותפר האביונה  זו

או51   ממנו כלום                           ותפר האביונה  זו

ששון   ממנו כלום                           ותפר האביונה  <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ    התאוה שהיא מטילה  שלום בין איש     לאשתו ר'    שמעון בן

וטי    תאוה       שמטילה שלום בין איש     לאשתו ר'    שמעון בן

פירק                     שלוה בין א?י?<.. ...>  <...>

מינ    תאוה  שהיא מטילה  שלום בין איש     לאשתו ר'    שמעון בן

פריז              שמטילה שלום בין איש     לאשתו ר'    שמע'  בן

דפוס   התאוה שהיא מטילה  שלום בן  איש     לאשתו ר'    שמעון בן

ג4 

ג01    התאוה שהיא מטילה  שלום בין איש     לאשתו ר'    שמעון בן

ירו1   תאוה       שמטילה שלום בין איש     לאשתו ר"ש         בן

או3    תאוה       שמטילה שלום בין אדם     לאשתו ר"ש         בן

או51   התאוה      שמטילה שלום בין איש     לאשתו ר"ש         בן

ששון   התאוה      שמטילה שלום בין איש     לאשתו ר"ש         בן

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלפותא הוה       סליק      שאיל בשלמיה דר'   בכל ריש ירח

וטי    חלפתא  הוה יליף  סלק  לגב              רבינו

פירק   חלפותא הוה <...> <...

מינ    חלפתא      יליף  סליק לגב              רבינו

פריז   חלפתא  הוה יליף  סלק  לגב              רבינו

דפוס   חלפתא  הוה       סליק      שאיל בשלמיה דר'   בכל     ירח

ג4 

ג01    חלפותה הוה יליף  סליק      שאיל בשלמיה דרבי  בכל ראש ירח

ירו1   חלפתא  הוה יליף  סליק לגבי             רבו   בכל ריש ירחא

או3    חלפתא  הוה יליף  סליק לגבי             רבו   כל  ריש ירחא

או51   חלפתא  הוה יליף  סליק לגבי             רבי   כל  ריש ירחא

ששון   חלפת'  הוה       סליק לגבי             רבינו בכל ריש ירח'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וירח              כיון דסב   יתיב ליה ולא יכיל למיסק

וטי                      כד   סיב            לא  יכיל למיסק

פירק                                                  ..>יסק

מינ                      כד   סיב            לא  יכיל

פריז                     כד   סיב            לא  יכיל למיסק

דפוס   וירח              כיון דשב   יתיב ליה ולא יכול למיסק

ג4 

ג01    וירח              כיון דיסאב יתב  ליה ולא      סלק    שלח

ירו1        למשאל בשלמיה כד   סיב            לא  יכיל למיסק

או3         למשאל בשלמיה כד   סיב            לא  יכיל למיסק

או51        למשאל בשלמיה כד   סיב            לא  יכיל למיסק

ששון        למשאל בשלמיה כד   סיב            לא  יכיל למיסק

--------------------------------------------------------------------

לונ          יום  אחד סליק אמ'   ליה  מה  עיסקך דלית את סליק

וטי    חד    יום      סלק  אמר   ליה

פירק         יום  חד  ס<.. ...>  <...

מינ          זמן  חד  סליק אמ'   ליה

פריז   חד    יומא     סלק  אמ'   ליה

דפוס         יום  חד  סליק אמר   ליה  מה  עיסקך דלית את סליק

ג4 

ג01    <...>               א'    ליה  מה  <...>         סליק

ירו1   חד    יומא     סלק  אמ'   ליה  [מה עסקך  דלא     סליקת

או3    חד    יומא     סלק  [א]מר ליה

או51   חד    יומא     סליק וא"ל       מה  עסקך  דלא     סליקת

ששון   חד    יומ'     סלק  א"ל        מה  עסקך  דלא     סליקת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לגבי היך דהויתה             ילוף

וטי                                             מה  זכך  למיחמא

פירק                               ..>?לף?

מינ                                             מה  זכין למיחמי

פריז                                            מה  זכך  למיחמא

דפוס   לגבי היך דהוית              יליף

ג4 

ג01    לגבן היך דהות               יליף

ירו1   לגבי היך דהוית  סליק ויתיב  ויליף   א"ל] מאן זכאן למחמא

או3                                             מה  זכן  למחמא

או51        היך דהויתא סליק ויתיב  ויליף   שלח

ששון   לגבי                 ועכשיו                  זבן  למיחמא

--------------------------------------------------------------------

לונ                            שלח אמ' ליה

וטי    סבר אפיה  דרבי יומא דין     אמר ליה רחוקות נעשו  קרובות

פירק                               אמ' ליה

מינ    סבר אנפיה דרבי יומא דין     אמ' ליה רחוקות נפשו  קרובות

פריז   סבר אפי   דרבי יומא דין     אמר ליה רחוקות נעשו  קרובות

דפוס                               אמר ליה רחוקות נעשו  קרובות

ג4 

ג01

ירו1   סבר אפי   רבי  יומא דין     א"ל     רחוקות נעשו  קרובות

או3    סבר אפי   רביה יומא דין     א"ל     רחוקות נעשות קרובות

או51                               א"ל

ששון   סבר אפי   דבי  יומא דין     א"ל     רחוקו' נעשו  קרובו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרובות  נעשו רחוקות רחוקות  נעשו קרובות שתים    נעשו שלש

וטי                                            שתים    נעשו שלוש

פירק   ק<..    ...>

מינ    וקרובות נעשו רחוקות                     שתים    נעשו שלש

פריז                                           שתים    נעשו שלש

דפוס   קרובות  נעשו רחוקות                     שתים    נעשו שלש

ג4 

ג01

ירו1   וקרובות נעשו רחוקות                     שתים    נעשו שלש

או3    וקרובות נעשו רחוקות                     שתים    נעשו שלש

או51   קרובות  נעשו רחוקות ורחוקות נעשו קרובות <..>תים נעשו שלש

ששון           נעשו רחוקו'                     ב'      נעשו ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומטיל שלום בבית   בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אילין     עיניא

וטי    ומטיל שלום בבית   בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אילין     עינייא

פירק                     בט?ל רחוקות? <..>ו קרובות <..>יל<.. ...>

מינ    משים  שלום        בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אילין     טיניא

פריז   ומטיל שלום בבית   בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אילין     עיניא

דפוס   ומטיל שלום        בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אילין     עיניא

ג4 

ג01

ירו1   מטיל  שלום בבית   בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אלין      עיניא

או3    מטיל  שלום        בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אילין     עינייא

או51   מטיל  שלום [בבית] בטל  רחוקות  נעשו  קרובות אלו       העניים

ששון   מטיל  שלום        בטל  רחוקו'  נעשו  קרובו' אלו       עינייא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דהוו חמין   מרחוק כדו   אפילו מקרוב לאי אינון   חמין  וקרובות

וטי    דהוו חמיין  מרחוק כדו   אפילו מקרוב לית אינון   חמיין וקרובות

פירק

מינ    דהוה חמייאן מרחיק כדו   אף    מקריב לית אינון   חמיאן קרובות

פריז   דהוו חמיין  מרחוק כדו   אפלו  מקרוב לית אינון   חמיין וקרובות

דפוס   דהוו חמיין  מרחיק כדו   אפילו מקרוב ליה אינין   חמיין קרובות

ג4 

ג01

ירו1   דהוו חמיין  מרחוק וכדו  אפי'  מקריב     ליתינון חמיין וקורובות

או3    דהוו חמיין  מרחיק וכדו  אפי'  מקריב לית אינון   חמיין וקרובות

או51   דהוו חמיין  מרחיק וכדו  אפי'  <...> לית אינון   חמיין וקרובות

ששון   דהוו חמאן   מרחיק וכדון אפי'  מקריב     ליתנון  חמיין וקרובו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נעשו רחוקות אילין אודניא         דהוון שמעין בחד  זמן

וטי    נעשו רחוקות אילין אודנייא        דהוו  שמען  בחד  זמן

פירק

מינ    נעשו רחוקות אילין אודניא         דהוה  שמען  בחד

פריז   נעשו רחוקות אילין אודנייא        דהוו  שמען  בחד  זמן

דפוס   נעשו רחוקות אילין אודנייא        דהוו  שמען  בחד  זמן

ג4 

ג01

ירו1   נעשו רחוקות אלו   האזנים  אזניא  דהוו  שמעין בחדא זמנא

או3    נעשו רחוקות אלו   האזנים  אזניא  דהוו  שמעין בחדא זימנא

או51   נעשו רחוקות אלו   האזנים  אזניא  דהוו  שמעין בחדא זימנא

ששון   נעשו רחוקו' אלו   האזני'  דאזניא דהוו  שמעין בחדא זמנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובתרתין זימנין כדי  אפילו במאה זימנין לית אינון שמעין

וטי    ובתרתין זימנין כדו  אפילו במאה זימנין לית אינון שמעין

פירק                                  זימנין לית א<..  ..>עין

מינ            זמן    כדו  אף    במאה זמנין  לית אינון שמען

פריז   ובתרתין זימנין כדון אפילו במאה זימנין לית אינון שמעין

דפוס   בתרי    זמני   כדו  אפי'  במאה זימנין ליה אינון שמעין

ג4 

ג01

ירו1   ובתרין  זמנין  כדון אפי'  במאה זמנין  לית אינון שמעין

או3    ובתריך  זמנין  כדון אפי'  במאה זמנין  לית אינון שמעין

או51   ובתרין  זימנין כדו  <...>      זימנין לית אינון שמעין

ששון   ובתרין  זמנין  כדון אפ'   בק'  זמנין  לית אינון שמעין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושתים נעשו  שלש  חוטרא ותרתין רגליא  ומטיל  שלום בבית בטל

וטי    ושתים נעשו  שלוש חוטרא ותרתין רגלייא ומטיל  שלום בבית בטל

פירק   שתים  נע<.. ...                      ..>טיל שלום בבית בטל

מינ    שתים  נעשו  שלש  חוטרא ותרתין ריגליא        משום שלום בטל

פריז   ושתים נעשו  שלש  חוטיא ותרתין ריגלא  ומטיל  שלום בבית בטל

דפוס   שתים  נעשו  שלש  חוטרא ותרתין ריגלי  ומטיל  שלום בבית בטל

ג4 

ג01

ירו1   ושנים נעשו  שלש  חוטרא ותרין  רגליא  ומטיל  שלום בבית בטל

או3    ושנים נעשו  שלש  חוטרא ותרתין רגליא  ומטיל  שלום בבית בטל

או51   שתים  נעשו  שלש  חוטרא ותרתין רגליא  ומטיל  שלום      בטל

ששון   וב'   נעשו  ג'   חוטרא ותרין  רגלייא ומטיל  שלום בבית בטל

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו התאוה      שמטילה  שלום  בין איש  לאשתו

וטי    זו תאוה       שמטילה  שלום  בין איש  לאשתו

פירק   זו <...       ..>טילה שלום  בין ה<.. ...

מינ    זו תאוה  שהיא מטילה   שלום  בין איש  לאשתו

פריז   זו תאוה       שמטילה  שלום  בין איש  לאשתו

דפוס   זו התאוה      שמטיל   שלום  בין איש  לאשתו

ג4 

ג01                                               שלח א' ליה

ירו1   זו תאוה       שמטיל   השלום בין איש  לאשתו

או3    זו תאוה       שמטילה  שלום  בין איש  לאשתו

או51   זו תאוה       שמטילה  <...>          לאשתו

ששון   זו תאוה       שמטילה  שלום  בין איש  לאשתו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    קרובות נעשו רחוקות נעשו קרובות שתים נעשו שלוש מטיל שלום

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    בבית בטל קרובות נעשו רחוקות מן קדמיי הוון <...> וכדון אין

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    לית את תלי קלך לינא שמע מן קדמיי הויתה א' לי הלכתא <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    את א' לי כמה זמנין ולית אנא יליף לה רחוקות נעשו קרובות

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    <...> והווינה חכים ליה וכדון אין לית הוא קריב לגבי לינא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    חכים ליה <...> מן קדמיי הוינה <...> על תרתין רגליי וכדון

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    אין לית אנא טעין חוטרא <...> ומטיל שלום <...> בטל זו בתאוה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    שהיא מטילה שלום בין איש <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי הולך האדם      לבית עולמו

וטי    כי הולך האדם אל   בית  עולמו

פירק                ..>ל בית  עולמו

מינ    מי הולך האדם אל   בית  עולמו

פריז   כי הולך האדם אל   בית  עולמו

דפוס   כי הולך האדם אל   בית  עולמו

ג4 

ג01    כי הולך האדם אל   בית  עולמו

ירו1   כי הולך האדם אל   בית  עולמו וסבבו   בשוק הסופדים

או3    כי הולך האדם אל   בית  עולמו וסובבו  בשוק הסופדים

או51   כי הולך האדם אל   בית  עולמו וספ?ד?ו בשוק הסופדים

ששון   כי הולך האדם אל   בית  עולמו וסבבו        הסופדי' בשוק

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'    ר'  שמע'  בן לקיש מלמד שכל צדיק  וצדיק       יש

וטי    אמ"ר       שמעון בן לקיש מלמד שכל צדיק  וצדיק       יש

פירק                            מלמד שכל <...>             יש

מינ    א"ר        שמעו' בן לקיש

פריז   אמ'    ריש          לקיש מלמד שכל צדיק  וצדיק       יש

דפוס                            מלמד שכל צדיק  וצדיק       יש

ג4 

ג01    א'     ר'  שמעון בן לקיש מיכן שכל צדיק  וצדיק <...>

ירו1   ארשב"ל                   מלמד שכל צדיק  וצדיק       יש

או3    ארשב"ל                   מלמד שכל צדיק  וצדיק       יש

או51   ארשב"ל                   מלמד שכל צדיק        <...>

ששון   ארשב"ל                   מלמד שכל צדיק  וצדיק       יש

--------------------------------------------------------------------

לונ         לו עולם בפני  עצמו     למלך שנכנס למדינה         ועמו

וטי         לו עולם בפני  עצמו     למלך שנכנס למדינה         ועימו

פירק        לו עולם בפ<.. ...>                               ועמו

מינ    למלך                             שנכנס למדינה         ועמו

פריז        לו עולם בפני  עצמו משל למלך שנכנס למדינה         ועמו

דפוס        לו עולם בפני  עצמו משל למלך שנכנס למדינה         ועמו

ג4 

ג01                       עצמו     למלך שנכנס למדינה וכנכנסו עימו

ירו1        לו עולם בפני  עצמו     למלך שנכנס למדינה         ועמו

או3         לו עולם בפני  עצמו     למלך שנכנס למדינה         ועמו

או51                      עצמו     למלך <...> מדינה          ועמו

ששון        לו עולם בפני  עצמו     למלך שנכנס למדינה         ועמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    דוכסין  ואיפרכין       ואיסטראטיאוטין אפעלפי

וטי    דוכסין  והפרכין        וסטרטילטון     אפעלפי

פירק   דוכסין  ואיפרכין       ואיסטרט<..>ן   אף     על פי

מינ    דוכספין והפרכין        וטראטיליאטין   אע"פ

פריז   דוכסין  והפרכין        וסרטילטין      אע"פ

דפוס   דוכסין  ואיפרכין       ואיסטרטיוטין   אע"פ

ג4 

ג01    דוכסין  ואפרכין  ואסטר ואסט<..>       אף     על פי

ירו1   דוכוסין ואפרכין        ואיסטרטולין    אע"פ

או3    דוכוסין אפרכין         ואסטרטולין     אע"פ

או51   דוכסין  ואפריכין       ואסטרט[ו]לין   אע"פ

ששון   דוכסין  ואפרכין        ואסטורטולין    אע"פ

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהכל  נכנסין      בפילין אחת כל  אחד ואחד      שרוי

וטי    שהכל  נכנסין      בפילן  אחת כל  אחד ואחד      שרוי  לפי

פירק   שהכל  נ<..        ...>               ואחד      שרוי

מינ          שנכנסו      בפילא  אחת כל  אחד ואחד      שורה  לפי

פריז   שהכל  נכנסין      בפילן  אחד כל  אחד ואחד      שרוי  לפי

דפוס   שהכל  נכנסין      בפולין א'  כל  אח' וא'       שרוי  לפי

ג4 

ג01    שכולם נכנסים מתוך פילי   אחד כל  אחד ואחד הולך ושורה <...>

ירו1   שהכל  נכנסין      כפילי  א'  כ"א     וא'       שרוי  לפי

או3    שהכל  נכנסין      בפילון א'  כל  א'  וא'       שרוי  לפי

או51   שהכל  נכנסין      <...>                              לפי

ששון   שהכל  נכנסים      בפתח   א'  כ"א     וא'       שרוי  לפי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בפני כבודו כך אפעלפי          שהכל טועמין   טעם מיתה כל

וטי         כבודו    אפעלפי          שהכל טועמין   טעם מיתה כל

פירק   בפני כבודו כך אף     על פפ<.. ..>ל טועמ<..> טעם מיתה כל

מינ         כבודו כך אע"פ            שהכל טועמי'   טעם מיתה כל

פריז        כבודו    אע"פ            שהכל טועמין   טעם מיתה כל

דפוס        כבודו כך אע"פ            שהכל טועמין   טעם מיתה כל

ג4 

ג01

ירו1        כבודו כך אע"פ            שהכל טועמין   טעם מיתה כל

או3         כבודו כך אע"פ            שהכל טועמים   טעם מיתה כל

או51        כבודו    אע"פ            שהכל טועמין   טעם מיתה כל

ששון        כבודו כך אע"פ            שהכל טועמי'   טעם מיתה כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד ואחד צדיק        יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק

וטי             צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק

פירק            <..>ק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק

מינ             צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק

פריז            צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק

דפוס            צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק

ג4 

ג01                                               וסבבו בשוק

ירו1            צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק

או3             צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו בשוק (אלו)

או51            צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני <...>       בשוק

ששון            צדיק  וצדיק יש לו עולם בפני עצמו  וסבבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הסופדים אילו התולעים עד     שלא ירתק חבל הכסף וגו'

וטי    הסופדים אילו התולעות עד אשר לא  ירתק חבל הכסף ותרוץ

פירק   <...>   אילו התולעים

מינ    הסופדין אילו התולעים

פריז   הסופדים אלו  התולעות עד אשר לא  ירתק תבל הכסף ותרוץ

דפוס   הסופדי' אלו  התולעים

ג4 

ג01    הסופדים אילו התולעים

ירו1   הסופדים אלו  התולעים

או3    הסובבין אלו  התולעים

או51   הסופדים אלו  התולעים

ששון   הסופדי' אלו  התולעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    גולת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרוץ אל הגלגל אל הבור

פירק

מינ

פריז   גולת הזהב ותשבר כד על המבוע תרוץ  אל הגלגל אל הבור

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד     שלא ירתק חבל הכסף זה חוט של שזרה   ותרץ  גלת  הזהב

וטי    עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט    השידרה ותרוץ גולת הזהב

פירק   עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט של שדרה   ותרוץ גלת  הזהב

מינ    עד     שלא ירתק חבל הכסף זה חוט של שדרה   ותרץ  גלת  הזהב

פריז   עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט    השדרה

דפוס   עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט    השדרה  ותרוץ גולת הזהב

ג4 

ג01    עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט           ותרוץ גולת הזהב

ירו1   עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט    השדרה  ותרוץ גולת הזהב

או3    עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט    השדרה  ותרוץ גולת הזהב

או51   עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט    השדרה  ותרוץ גולת הזהב

ששון   עד אשר לא  ירתק חבל הכסף זה חוט    השדרה  ותרוץ גולת הזהב

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו גולגולת  ר' חייה בר  נחמיה אמ'    גרגרת  שהוא מכלה

וטי    זו גולגולת  ר' חייא בר  נחמיא אמ' זו גרגרת  שהיא מכלה

פירק   זו גלגלת    ר' חייא בר  נחמיה א'     גרגרת       שמכלה

מינ    זו גולגולת  ר' חייא ב"ר נחמיה אמ' זו גרגרת  שהיא מגלה

פריז               ר' חייא בר  נחמיה אמ'    הגרגרת שלא  מכלה

דפוס   זו גולגולת  ר' חייא בר  נחמיא אמר    גרגרת       שמכלה

ג4 

ג01    זו                                   הגרגרת שהיא מריצה

ירו1   זה הגולגולת ר' חייא בר  נחמיא     זה גרגרת       המכלה

או3    זה הגלגלת   ר'          נחמיה אמ' זו גרגרת       המכלה

או51   זו <..>גלת  ר' חייא בר  נחמיה אמ' זו גרגרת  <... ..>כלה

ששון   זה הגולגולת ר' חייא בר  נחמי' אמ' זה גרגרת       המכלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

וטי    את הזהב ומרוצה את הכסף                      ותשבר כד  על

פירק   את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

מינ    את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

פריז   את הזהב ומרוצה את הכסף                      ותשבר כד  עד

דפוס   את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

ג4 

ג01       זהב            וכסף ר' נחמיה או' זה המוח ותשבר הכד על

ירו1   את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

או3    את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

או51   את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

ששון   את הזהב ומריצה את הכסף                      ותשבר כד  על

--------------------------------------------------------------------

לונ    המבוע זו    הכרס ר' אחא  בריה דר' פפי  ור'  יהוש' דסיכנין

וטי    המבוע זו    כרס  ר' אבה  בריה דר' פאפי ור'  יהושע דסכני

פירק   המבוע זו    כרס  ר' חייה בריה דר' פפי  ור'  יהושע דסכנין

מינ    המבוע זו    כרס  ר' אבא       בר  פפי  ור'  יהושע דסיכני

פריז   המבוע זה    כרס  ר' אבא  בריה דר' פפא  ור'  יהושע דסכנין

דפוס   המבוע זו    כרס  ר' חייא בריה דר' פפי  ור'  יהושע דסיכנין

ג4 

ג01    מבוע             ר' אבא  בריה דר' פפי  ר'   יהושע דסכנין

ירו1   המבוע זו    כרס  ר' אבא  בריה דרב פפי  ור'  יהושע דסכנין

או3    המבוע זה    כרם  ר' אבא  בריה דרב פפי  ור'  יהושע דסכנין

או51   המבוע זו    כרס  ר' אבא  בריה דרב פפי  ור'  יהושע דסכנין

ששון   המבוע זה זה כרס  ר' אבא  בריה דרב פפי  ור"י       דסכנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש'     ר' לוי

וטי    בשום    ר' לוי

פירק   בשם     ר' לוי

מינ    בשם     ר' לוי

פריז   בשם     ר' לוי אמ'

דפוס   בשם     ר' לוי     { ר' אבא בריה דר' פפי ור' יהוש'

ג4 

ג01    בש'     ר' לוי

ירו1   בשר"ל

או3    בשרשב"ל

או51   בשר"ל

ששון   בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   דסיכני בשם ר' לוי כל  תלתא יומין נפשה טריסה על   גופה סברה

ג4 

ג01                      כל  תלתה יומין נפשה טייסה על   פגרה סבירה

ירו1                     כל  תלתא יומין נפשא טעיא  על   גופא סברא

או3                          תלתא יומין נפשה טעייה [על] גופא סברא

או51                     לכל תלתא יומין נפשא טעייה [על] גופה סברא

ששון                     כל  ג'   ימים  נפשא טייעא על   גופא סברה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   דהיא חזרה לה     וכיון דהיא חמיא  לה דאישתני זיוהון דאפויי

ג4 

ג01    דהיא חזרה לגוביה כיון  דהיא חמייה    דאשתני  זיוהון דאפוי

ירו1   דהיא הדרה ביה    כיון  דהיא חמיא     דאשתני  זיוה   דאפוי

או3    דהיא הדרא ביה    כיון  דהיא חמיא     דאישתני זיווא  דאפוי

או51   דהיא הדרא ביה    כיון  שהיא חמייה    דאישתני זיווא  דאפי

ששון   דהיא הדרה ביה    כיון  דהיא חמיא     דאישתני זיוא   דאנפוי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   היא אזלת לה  דכתיב            אך בשרו }

ג4 

ג01    היא אזלה לה  הדה     היא דכת' אך בשרו   עליו יכאב ונפ'

ירו1       הדרה לה  דכתי'            אך בשרו   עליו יכאב ונפשו

או3        הדרא לה  דכתי'            אך בשרו   עליו הכאב ונפשו

או51       הדרא ליה [דכתיב]          אך בשרו   עליו יכאב ונפשו

ששון       הדרה לה  דכתי'            אך בשרו   עליו יכאב ונפשו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    ע'   תאבל בר קפרה א'  אין תוקפו    שלאבל אלא עד שלשה

ירו1   עליו תאבל בר קפרא אמר אין תקפו  של אבל   אלא עד ג'

או3    עליו תאבל בר קפרא אמ' אין תקפו  של אבל   אלא עד שלשה

או51   עליו תאבל בר קפרא אמ' אין תקפו  של אבל   אלא עד שלשה

ששון   עליו תאבל בר קפר' אמ' אין תקפו  של אבל   אלא עד ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ         לאחר  שלשה ימים כריסו    שלאדם מבקעת           ומסרחת

וטי         לאחר  שלשה ימים כריסו    שלאדם נבקעת           ומסרחת

פירק        לאחר  שלשה ימים כריסו של אדם   נבקעת           ומסרחת

מינ         לאחר  שלשה ימים כריסו של אדם   נפקעת           ומוסרת

פריז        לאחר  שלשה ימים כרסו  של אדם   נבקעת           ומסרחת

דפוס        לאחר  ג'   ימים כריסו של אדם   נבקעת           ומסרחת

ג4 

ג01    ימים אחר   שלשה ימים הכרס           נבקעת

ירו1   ימים לאחר  ג'   ימים כרסו           נבקעת           ומסרחת

או3    ימים ולאחר שלשה      כרסו           נבקעת           ומסרחת

או51   ימים לאחר  ג'   ימים כריסו של אדם   נבקעת           ומסרחת

ששון   ימי' לאחר  ג'   ימי' כרס            נ(פ)[ב]ק(ח)[ע]ת ומסרחת

--------------------------------------------------------------------

לונ       לפה  וא'          לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

וטי       לפה  ואמרת        לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

פירק      לפה  ואומרת       לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

מינ       לפה  ואומ'        לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

פריז      לפיה ואומרת       לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

דפוס      לפה  ואומרת       לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

ג4 

ג01    על פניו ואומרת       לו   הא   לך מה שגזלתה       וחמסתה

ירו1   על פניו ואומרת       לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

או3       לפה  ואו<..>      לו   הילך    מה שגדלת  וגזלת וחמסת

או51      לפה  ואומרת  (לה) [לו] הי   לך מה שגזלת        וחמסת

ששון      לפה  ואומרת       לו   הילך    מה שגזלת        וחמסת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונתתה בו ר'  חגי  בש'  ר' יצח' מייתי לה מהכא

וטי    ונתתה בי רבי חגיי בשום ר' יצחק מייתי לה מן   הדין קרייא

פירק   ונתת  לי ר'  חגי  בשם  ר' יצחק מייתי לה מן   הדין קריא

מינ    ונתת  בי ר'  חגי  בשם  ר' יצחק מייתי לה מן   הדין קרייה

פריז   ונתת  בי ר'  חגי  בשם  ר' יצחק מיתי  לה מן   הדין קריא

דפוס   ונתת  לי ר'  חגי  בשם  ר' יצחק מייתי לה מן   הדין קרי'

ג4 

ג01    ונתתה בי                                     שנ'

ירו1   ונתת  לי ר'  חגי  בש"ר    יצחק מייתי לה מן   הדין קרייה

או3    ונתת  לי ר'  חגי  בש"ר    יצחק מייתי לה מן   הדין קריא

או51   ונתת  בי ר'  חגי  בש"ר    יצחק מייתי לה מן   הדין קרייה

ששון   ונתת  לי ר'  חגי  בש"ר    יצח' מייתי לה מן   הדין קרייה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וזריתי        פרש על פניכם פרש חגיכם

וטי    וזריתי        פרש על פניכם פרש חגיכם

פירק   וזיריתי       פרש על פניכם

מינ    וזריתי  (פרש) פרש על פניכם פרש חגיכם

פריז   וזרתי         פרש על פניכם פרש חגיכם

דפוס   וזריתי        פרש על פניכם

ג4 

ג01    וזריתי        פרש על פניכם           ר' יהושע בש' ר' יאשיה

ירו1   וזרתי         פרש על פניכם פרש חגיכם

או3    וזריתי        פרש על פניכם פרש חגיכם

או51   וזריתי        פרש על פניכם פרש חגיכם

ששון   וזרתי         פרש על פניכם פרש חגיכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אפילו      חגיכם

וטי    ואפילו פרש חגיהם

פירק   ואפילו פרש חגיכם

מינ    ואפי'  פרש חגיכם

פריז   ואפלו  פרש חגיהם

דפוס   ואפי'  פרש חגיכם < ר' אבא בריה דר' פפי ור' יהוש' דסיכני

ג4 

ג01    ואפילו פרש חגיכם

ירו1   ואפי'  פרש חגיכם

או3

או51

ששון   ואפי'  פרש חגיכם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   בשם ר' לוי כל תלתא יומין נפשה טריסה על גופה סברה דהיא חזרה

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   לה וכיון דהיא חמיא לה דאישתני זיוהון דאפויי היא אזלת לה

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                    בר קפרא  אמ' עד שלשה ימים  תוקפו של

וטי                    בר קפרא  אמר עד שלשה ימים  תוקפו

פירק                   בר קפרא  א'  עד שלשה ימים  תוקפו של

מינ                    בר קפר'  אמ' עד שלשה ימים  תוקפו של

פריז                   בר יופרא א'  עד שלשה ימים  תקפו  של

דפוס   דכתיב אך בשרו > בר קפרא  אמ' עד שלשה ימים  תוקפו של

ג4 

ג01

ירו1                   בר קפרא  אמ' עד תלתא יומין תקפו  של

או3                    בר קפרא  אמ' עד תלתא יומין תקפו  של

או51                   בר קפרא  אמ' עד תלתא יומין תקפו  של

ששון                   בר קפר'      עד ג'   ימי'  תקפו  של

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבל   קיים למה שצורת פנים  ניכרת   דתנן  אין מעידין אלא

וטי    שלאבל קים  למה שצורת הפנים ניכרת   דתנן  אין מעידין אלא

פירק   אבל   קיים למה שצורת הפנים ניכרת   דתני  אין מעידין אלא

מינ    אוכל       למה שצורת הפנים ניכרת   תנינן אין מעידין אלא

פריז   אבל   קום  למה שצורת הפנים ניכרת   דתנן  אין מעידין אלא

דפוס   אבל   קיים למה שצורת הפנים ניכרת   דתנן  אין מעידין אלא

ג4 

ג01

ירו1   אבל   קיים למה שצורת פנים  נכרת    דתנן  אין מעידין אלא

או3    אבל   קיים למה שצורת פנים  נ[י]כרת דתנן  אין מעידין אלא

או51   אבל   קיים למה שצורת פנים  ניכרת   דתנן  אין מעידין אלא

ששון   אבל   קיים למה שצורת פנים  ניכרת   דתנן  אין מעידין אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    על פרצוף       עם  החוטם ואין מעידין אלא    לאחר שלשה ימים

וטי    על פרצוף       עם  החוטם ואין מעידין אלא    לאחר שלשה ימים

פירק   על פרצוף פנים  עם  החוטם ואין מעידין        לאחר שלשה ימים

מינ    על פרצוף פנים  ועל החוטם

פריז   על פרצוף       עם  החוטם ואין מעידין אלא    לאחר שלשה ימים

דפוס   על פרצוף פנים  עם  החוטם ואין מעידין        לאחר שלשה ימים

ג4 

ג01

ירו1   על פרצוף פנים  עם  החוטם ואין מעידין        לאחר ג'   ימים

או3    על פרצוף פנים  עם  החוטם ואין מעידין        אחר  שלשה ימים

או51   על פרצוף פנים  עם  החוטם ואין מעידין     עד אחר  ג'   ימים

ששון   על פרצוף הפני' עם  החוטם ואין מעידין אלא עד      ג'   ימים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ותרוץ הגלגל   אל הבור   תרין        אמורין   חד אמ'

וטי    ונרוץ הגלגל   אל הבור   תרין        אמורין   חד אמ'

פירק   ונרוץ הגלגל   אל הב<..> תרין        אמורין   חד א'

מינ    ונרץ  הגלגל   אל הבור   תרין        אמוראי'  חד אמ'

פריז   ונרוץ הגלגל   אל הבור   תרין        אמורין   חד אמ'

דפוס   ונרוץ הגלגל   אל הבור   תרין        אמוראין  חד אמ'

ג4 

ג01    ונרוץ הגלגל   אל הבור   תרין        אמורין   חד א'

ירו1   ונרוץ הגלגל   אל הבור   תרין        אמוראין  חד אמ'

או3    ונרוץ הגלגל   אל הבור   תרין        אימוראין חד אמ'

או51   ונרוץ [ה]גלגל אל הבור   תרין        אימוראין חד אמר

ששון   ונרוץ הגלגל   אל הבור   (תרין) תרין אמוראין  חד אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כאילין גליליא       דציפורי וחרן   אמ'      כאילין

וטי    כאילין גליליא       דציפרי  ואוחרן אמ'      כאילין

פירק   באלין  גליליא       דצפרי   ואוחרן א'  כנגד רגביא

מינ    באילין גלליא   דאית שבריא   ואוחרן אמ'      באילין

פריז   כאילן  גלילא        דציפרי  ואוחרן אמ'      כאילין (ר)

דפוס   כאילין גלליא        דצפרי   וחרנא  אמ'      אילין

ג4 

ג01    כאלין  רגיבייה      דטיבריה וחורנא א'       כאלין

ירו1   כאלין  גלילייא      דציפורי וחד    אמ'      כאלין  (ריגליי)

או3    באילין גלוליא       דצפורי  וחד    אמ'      באילין

או51   באילין גלוליא       דציפורי וחד    אמ'      באלין

ששון   כאלין  גליליא       דציפרי  וחד    אמ'      כאלין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דגביא         דטבריא

וטי    רגבייא        דטברייא

פירק                 דטבריא

מינ    גלליא   ויאית בצפורי

פריז   גברא          דטבריא

דפוס   רגבייא        דטבריה

ג4 

ג01    גלגלייה       דציפורין        ולא פליגין מן דא' כאלין רגיבייה

ירו1   רגבייה        דטברייה

או3    רגביא         דעפרא

או51   רגביא         ד(נחליא)[טבריא]

ששון   רגביא         דטבריא

--------------------------------------------------------------------

לונ            המד"א               מתקו לו רגבי נחל

וטי            היך    מה   דאת אמר מתקו לו רגבי נחל

פירק           כמדתמר              מתקו לו רגבי נחל

מינ            הה"ד                מתקן לו רגבי נחל

פריז           היך    מה   דאת אמר מתקו לי רגבי נחל

דפוס           כמדתמר              מתקו לו רגבי נחל

ג4 

ג01    דטיבריה                     מתקו לו רגבי נחל וגו' מן דא'

ירו1           היך    מה   דאת אמר מתקו לו רגבי נחל

או3            היך    כד"א         מתקו לו רגבי נחל

או51           היך    כד"א         מתקו לו רגבי נחל

ששון           כמד"א               מתקו לו רגבי נחל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                וישב

וטי                                                וישב  (אל)

פירק                                               וישב

מינ                                                וישב

פריז                                               וישב

דפוס                                               וישב

ג4 

ג01    כאלין גלגלייה דציפורין ונרוץ הגלגל אל הב<.. ...>

ירו1                                               וישב

או3                                                וישוב

או51                                               וישוב

ששון                                               וישב

--------------------------------------------------------------------

לונ    העפר על הא'  כשהיה והרוח תשוב אל   הא'ה'ים אשר  נתתה ר'

וטי    העפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל   האל'ים  אשר  נתנה ר'

פירק   העפר אל הארץ כשהיה וג'                               ר'

מינ    העפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל   האלהים  אשר  נתנה ר'

פריז   העפר אל הארץ כשהיה הרוח  תשוב אל   האלהים  אשר  נתנה ר'

דפוס   העפר על הארץ כשהיה וגומ'                             ר'

ג4 

ג01    העפר על הארץ כשהיה                                   ר'

ירו1   העפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל   האלהים  אשר  נתנה ר'

או3    העפר אל הארץ כשהיה

או51   העפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל   האלוהים [אשר נתנה ר'

ששון   העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב וגו'                   ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    פינחס ור' חלקיה בש'   ר' סימון

וטי    פינחס ור' חלקיה בשום  ר' סימון

פירק   פנחס  ור' חלקיה בשם   ר' סימון

מינ    פנחס  ור' חלקיה בשם   ר' סימון

פריז   פנחס  ור' חלקיה בשם   ר' סימון

דפוס   פנחס  ור' חלקיה בשם   ר' סימון

ג4 

ג01    פינחס ור' חלקיה בש'   ר' סימון וישב הע' על הא' כשהיה אף

ירו1   פנחס  ור' חלקיה בש"ר     סימון

או3

או51   פנחס  ור' חלקיה בש"ר     סימון

ששון   פנח'  ור' חלקיה בשר"ס

--------------------------------------------------------------------

לונ    אימתי הרוח  תשוב        אל הא'ה'ים           כששב    אל

וטי    אמתי  הרוח  תשוב        אל האל'ים  אשר נתנה  כששב

פירק   אימתי הרוח  תשוב        אל האל'ים            כששב

מינ    אימתי הרוח  תשוב        אל האלהי'  אשר נתנה  לכשישוב

פריז   אימתי הרוח  תשוב        אל האלהים  אשר נתנה  כששב

דפוס   אימתי הרוח  תשוב        אל האל'ים  אשר נתנה  כששב

ג4 

ג01          הרוח  תש<..>      אל האלהים  אשר נתנה

ירו1   אימתי הרוח  תשוב        אל האלהים  אשר נתנה  כששב

או3          והרוח תשוב        אל האלהים  אשר נתנה  כששב

או51   אימתי הרוח  תשוב   (אל) אל האלהים  אשר נתנה] כששב

ששון   אימתי הרוח  תשוב        אל האלי'ם  אשר נתנה  כששב

--------------------------------------------------------------------

לונ    העפר         כשהיה ואם לאו ואת נפש איביך  יקלענה בתוך

וטי    העפר אל הארץ כשהיה אם  לאו ואת נפש איביך  יקלענה בתוך

פירק   העפר אל הארץ כשהיה ואם לאו ואת נפש איביך  יקלענה וג'

מינ    העפר על הארץ כשהיה אם  לאו את  נפש אויבך  יקלענה בתוך

פריז   העפר אל הארץ כשהיה אם  לאו את  נפש אויביך יקלענה בתוך

דפוס   העפר אל הארץ כשהיה ואם לאו ואת נפש אויביך יקלענה וגו'

ג4 

ג01

ירו1   העפר אל הארץ כשהיה ואם לאו                יקלענה בתוך

או3    העפר אל הארץ כשהיה ואם לאו                יקלענה בתו(ף)[ך]

או51   העפר אל הארץ כשהיה ואם לאו                יקלענה בתוך

ששון   העפר אל הארץ       ואם לאו                יקלענה בתוך

--------------------------------------------------------------------

לונ    כף הקלע ר'   ישמעאל     בר נחמ'  מתני לה בש'  ר'  אבדימי

וטי    כף הקלע ר'   ישמעאל     בר נחמן  מתני לה בשום רבי אבדימי

פירק           ר'   ישמעא'     בר נחמן  מתני לה בשם  ר'  אבדימי

מינ    כף הקלע ר'   שמואל               מתני לה בשם  ר'  אבדימי

פריז   כף הקלע ר'   ישמעאל     בר נחמן          בשם  ר'  אבדימי

דפוס           ר'   ישמעאל ב"ר    נחמן  מתני לה בשם  ר'  אבדימי

ג4 

ג01            ר'   שמואל      בר נחמן          בש'  ר'  אבודמא

ירו1   כף הקלע [ר'] ישמעאל     בר נחמן  מתני לה בש"ר     אבדימי

או3    כף הקלע ר'   ישמעאל     בר נחמני מתני לה בשם  רב  דימי

או51   כף הקלע ר'   ישמעאל     בר נחמני מתני לה בשם      אבדימי

ששון   כף הקלע ר'   ישמע'      בר נחמן  מתני לה בשם  ר'  אבדימי

--------------------------------------------------------------------

לונ               דחיפא לח לכהן חבר    שמסר               לכהן

וטי               דחיפא    לכהן חבר    שמסר               לכהן

פירק          דמן חיפה     לכהן חבר עם שמסר               לכהן

מינ           דמן חיפא     לכהן חבר    שמסר               לכהן

פריז              דחיפא    לכהן חבר    שמסר               לכהן

דפוס          דמן חיפה     לכהן חבר    שמסר               לכהן

ג4 

ג01               דחיפה    לכהן א'     שמסר     עיסה      <...>

ירו1          דמן חיפא     לכהן חבר    שמסר     תרומה ככר לכהן

או3    בר אשי דמן חיפא     לכהן חבר    שמסר ככר תרומה

או51          דמן חיפא     לכהן חבר    שמסר     תרומת ככר

ששון          דמן חיפא     לכהן חבר    שמסר ככר תרומה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עם    הארץ     ככר        שלתרומה מה אמ'  לו ראה שאני טהור

וטי    הדיוט          ככר        תרומה      אמר  לו ראה שאני טהור

פירק   עם    הארץ     כ?ב/כ?ר    תרומה      אמ'  לו ראה שאני טהור

מינ    עם    הארץ     ככר        טהורה      ואמ' לו ראה שאני טהור

פריז   הדיוט          ככר        תרומה      אמ'  לו ראה שאני טהור

דפוס   עם    הארץ     ככר     של תרומה      אמ'  לו ראה שאני טהור

ג4 

ג01                                         א'   לו דע  שאני טהור

ירו1   עם    הארץ                           אמ'  לו ראה שאני טהור

או3    לעם   הארץ כהן                       א"ל     ראה שאני טהור

או51   לעם   הארץ כהן                       א"ל     ראה שאני טהור

ששון   לעם   הארץ                           א"ל     ראה שאני טהור

--------------------------------------------------------------------

לונ    וביתי               טהורים וככר     זו            שנתתי

וטי    וביתי וכליי         טהורים וכיכר    זו            שנתתי

פירק   וביתי               טהורה  וכ?ב/כ?ר זו            שנתתי

מינ          וכיליי        טהורי' וככר     זו       שאני נותנה

פריז   וביתי וכל    כלי    טהורים וככר     זו            שנתתי

דפוס   וביתי               טהור   וככר                   שנתתי

ג4 

ג01          וכל    תשמישי טהורים והעיסה   הזאת אשר אני  נותן

ירו1   וביתי ובני          טהורי' וככר                   שנתתי

או3    וביתי ובני          טהורין וככר                   שנתתי

או51   וביתי ובני          טהורים וככר                   שנתתי

ששון   וביתי ובני          טהורי' וככר              שאני נותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך טהורה  היא אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נותנה

וטי    לך טהורה  היא אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נותנה

פירק   לך טהורה      אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נותנה

מינ    לך טהורה  היא אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נותנה

פריז   לך טהורה  היא אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נותנה

דפוס   לך טהור       אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נתתי

ג4 

ג01    לך טהורה      <...>     מחזירה לי טהורה  הרי  אני מקבלה

ירו1   לך טהורה      אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נותן

או3    לך טהורים     אם    אתה נותנה  לי בדרך   שאני     נותנה

או51   לך טהורה      אם    אתה נותנה  לי [כדרך] שאני     נותנה

ששון   לך טהורה  היא אם    אתה נותנה  לי כדרך   שאני     נותנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך   הרי מוטב ואם לאו        אני זורקה   בפניך

וטי    לך   הרי מוטב אם  לאו  הרי   אני זורקה   בפניך

פירק   לך       מוטב ואם לאו  הריני     זורקה   לפניך

מינ    לך       מוטב ואם לאו  הריני     שורפה   לפניך

פריז   לך   הרי מוטב אם  לאו  הרי   אני זורקה   לפניך

דפוס   לך       מוטב ואם לאו  הריני     זורקה   לפניך

ג4 

ג01    מימך          ואם לאוו באש   אני שורפה

ירו1   לך       מוטב ואם לאו  הריני     זורקה   בפניך

או3    לך       מוטב ואם לאו  הריני     ש[ו]רפה לפניך

או51   לך       מוטב ואם לאו  הריני     [זורקה  בפניך

ששון   לך       מוטב ואם לאו  הריני     זורקה   בפניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך אמ'     הקב'  לאדם זה  ראה שאני טהור ומעיני טהור ומשרתיי

וטי    כך אמר  לו הקב"ה לאדם     ראה שאני טהור ומעיני טהור ומשרתיי

פירק   כך אמ'     הקב"ה לאדם זה  ראה שאני טהור ומעיני טהור ומשרתי

מינ    כך אמ'  לו הקב"ה לאדם זה  ראה שאני טהור             ומשרתי

פריז   כך א'   לו הקב"ה לאדם     ראה שאני טהור ומעיני טהור ומשרתיי

דפוס   כך אמר     הקב"ה לאדם זה  ראה שאני טהור ומעוני טהור ומסרתי

ג4 

ג01    כך א'      הקב"ה לאדם הזה דע  שאני טהור ומעוני טהור ומשרתי

ירו1   כך אומ' לו הקב"ה לאדם זה  ראה שאני טהור ומעוני טהור ומשרתי

או3

או51   כך אומ' לו הב"ה  לאדם זה  ראה שאני טהור ומעוני טהור ומשרתי

ששון   כך או'  לו הב"ה  לאדם זה  ראה שאני טהור ומעוני טהור ומשרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    טהורים ונשמה       שאני  נותנה לך טהורה היא אם אתה מחזירה

וטי    טהורים ונשמה  זו   שאני  נותנה לך טהורה היא אם אתה מחזירה

פירק   טהורין ונשמה       שנתתי       לך טהורה היא אם אתה מחזירה

מינ    טהורים ונשמה  זו   שאני  נותנה לך טהורה היא אם אתה נותנה

פריז   טהורים ונשמה  זו   שאני  נותנה לך טהורה היא אם אתה נותנה

דפוס   טהורים ונשמה       שנתתי       לך טהורה     אם אתה מחזירה

ג4 

ג01    טהורים והנשמה הזאת שאני  נותן  לך טהורה     אם אתה מחזירה

ירו1   טהורים ונשמה  זו   שאני  נותן  לך טהורה היא אם אתה מחזירה

או3

או51   טהורים ונשמה  זו   שאני  נותן  לך טהורה היא אם אתה מחזירה

ששון   טהורי' ונשמה       שאני  נותן  לך טהורה היא אם אתה מחזירה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

וטי    לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

פירק   לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

מינ    לי       כדרך שאני נותנה  לך       הרי               מוטב

פריז   לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

דפוס   לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

ג4 

ג01    לי טהורה כשם       שנתתיה לך טהורה הרי אני מקבלה ממך

ירו1   לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

או3

או51   לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

ששון   לי       כדרך שאני נותנה  לך                         מוטב

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     ואם לאו

וטי                                                     אם  לאו

פירק                                                    ואם לאו

מינ                                                     ואם לאו

פריז                                                    ואם לאו

דפוס                                                    ואם לאו

ג4 

ג01    שנ' והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את יי אלהיך ואם לאוו

ירו1                                                    ואם לאו

או3

או51                                                    ואם לאו

ששון                                                    ואם לאו

--------------------------------------------------------------------

לונ               אני   שורפה לפניך

וטי        הרי    אני   שורפה בפניך

פירק       הרי    אני   טורפה בבניך

מינ               הריני שורפה בפניך

פריז       הרי    אני   שורפה בפניך

דפוס       הריני        טורפה לפניך

ג4 

ג01    באש        אני   שורפה       ואת נפש אויביך יקלענה וגו'

ירו1       הריני        שורפה לפניך

או3

או51       הריני]       שורפה לפניך

ששון       הריני        שורפה לפניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל אלה              בימי    זקנותו אבל      בנערותו

וטי    כל אלה              בימי    זקנותו אבל      בנערותו

פירק   כל אילו             בימי    זקנותו אבל בימי נערותו

מינ    כל אלה              בימי    זקנותו אבל בימי נערותו

פריז   כל אלה              בימי    זקנותו אבל      בנערותו

דפוס   כל אלו  יקלענה      בימי    זקנותו אבל בימי בחרותו

ג4 

ג01    כל אלה  באים   לאדם ב<..    ..>תו  אבל בימי נערותו

ירו1   כל אלה              בימי    זקנותו אבל בימי בחרותו

או3    כל אלה              בימי    זקנותו אבל בימי בחרותו

או51   כל אלה              בימי () זקנותו אבל בימי בחרותו

ששון   כל אלו              בימי    זקנותו אבל בימי בחרותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם חוטא       לוקה  בזיבות וצרעת         לפיכך משה מזהיר

וטי    אם חוטא       לוקה  בזיבה  וצרעת         לפיכך משה מזהיר

פירק   אם חטא        לוקה  בזיבות וצרעת         לפיכך משה מזהיר

מינ    אם חוטא       לוקה  בזבה   וצרעת         לפיכך משה מזהיר

פריז   אם חוטא       לוקה  בזיבה  וצרעת         לפיכך משה מזהיר

דפוס   אם חטא        לוקה  בזבות  ובצרעת        לפי'  משה מזהיר

ג4 

ג01    אם נתחיב סופו שילקה בזיבה  ובצרעת        לפיכך משה מזהיר

ירו1   אם חוטא       לוקה  בזיבה  ובצרעת        לפי'  משה מזהיר

או3    אם חוטא       לוקה  בזיבה  ובצרעת        לפי'  משה מזהיר

או51   אם חטא        לוקה  בזיבה  ובצרעת        לפי'  משה מזהיר

ששון   אם חוטא       לוקה         בצרעת  ובזיבה לפי'  משה מזהיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    את  יש'    וא'   להם   איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא

וטי    את  יש'    ואמר  להן   איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא

פירק   את  ישר'   ואומ' להן   איש איש כי יהיה זב מבשרו

מינ    את  ישר'   ואומ' להם   איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא

פריז   את  ישר'   ואומ' להן   איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא

דפוס   את  ישראל  ואומ' להם   איש     כי יהיה זב מבשרו

ג4 

ג01    את  ישראל  ו<..  ..>הם איש איש כי יהיה זב מבשרו

ירו1   להם לישראל ואומר להם   איש איש כי יהיה זב מבשרו

או3    להם לישראל ואומר להם   איש איש כי יהיה זב מבשרו

או51       לישראל ואומ'       איש איש כי יהי  זב מבשרו

ששון   להם ליש'   ואו'        איש איש כי יהיה זב מבשרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא

וטי    הוא

פירק

מינ

פריז   הוא

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון