לונ    {ב}                                             איום ונורא

וטי    {ב}                                             איום ונורא

פירק   {ב}                                             איום ונורא

מינ    {ב}                                             איום ונורא

פריז   {ב} ד"א  איש איש                   הה"ד         איום ונורא

דפוס   {ב} ד"א  איש      כי יהיה זב מבשרו זש"ה         איום ונורא

ג4     {ב}

ג01    {ב}                                             איום ונורא

ירו1   {ב}                                             איום ונורא

או3    {ב} [איש איש וגו'                  הה"ד (איום)] איום ונורא

או51   {ב}                                הה"ד         איום ונורא

ששון   {ב}                                             איום ונורא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא וגו'

וטי    הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

פירק   הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

מינ    הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

פריז   הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

דפוס   הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

ג4 

ג01    הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

ירו1       ממנו משפטו ושאתו יצא            הפסוק  הזה מדבר באדם

או3        ממנו משפטו ושאתו יצא            הפסוק  הזה מדבר באדם

או51   הוא ממנו משפטו ושאתו יצא איום ונורא [הפסוק הזה מדבר באדם

ששון       ממנו משפטו ושאתו יצא            הפסו'  הזה מדבר באדם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             איום ונורא

וטי                                             איום ונורא

פירק                                            איום ונורא

מינ                                             איום ונורא

פריז                                            איום ונורא

דפוס                                            איום ונורא

ג4                                              איום ונורא

ג01                                             איום ונורא

ירו1   הראשון ובעשו ובפרעה ובסנחריב ובנבוכדנאצר איום ונורא

או3    הראשון ובעשו ובפרעה ובסנחריב ובנבוכדנאצר איום ונורא

או51   הראשון ובעשו ובפרעה ובסנחריב ובנבוכדנאצר איום ונורא]

ששון   הראשו' ובעשו ובפרעה ובסנחריב ובנבוכדנאצר איום ונורא

--------------------------------------------------------------------

לונ            זה אדם הראשון     ר' יהודה     בר'  סימ'  בש'

וטי    הוא     זה אדם הראשון     ר' יהודה     ברבי סימון בשם

פירק   הוא     זה אדם הראשון     ר' יהודה     בר   סימון בשם

מינ    הוא     זה אדם            ר' יהוד'     ב"ר  סימון בש"ר

פריז   הוא     זה אדם הראשון     ר' יהודה     ב"ר  סימון בשם

דפוס   הוא     זה אדם הראשון     ר' יהודה     בר   סימון בשם

ג4     הוא גו' זה אדם הראשון ד"א ר' יה<..>?ע? בר   נחמיה

ג01    הוא     זה אדם הראשון דא' ר' יהושע     ביר' נחמיה

ירו1           זה אדם הראשון     ר' יהודה     בר   סימון בשרי"בל

או3            זה אדם הראשון     ר' יהודה     ב"ר  סימון בשריב"ל

או51   הוא     זה אדם הראשון     ר' יהודה     ב"ס

ששון           זה אדם הראשון     ר' יהו'      ב"ס        בשריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  יהוש' בן   לוי                    בשעה שברא  הקב"ה

וטי    ר'  יהושע בן   לוי                    בשעה שברא  הקב"ה

פירק   ר'  יהוש' בן   לוי                    בשעה שברא  הקב"ה

מינ        יהושע בן   לוי                    בשעה שברא  הקב"ה

פריז   ר'  יהושע בן   לוי                 א' בשעה שברא  הקב"ה

דפוס   ר'  יהושע בן   לוי                    בשעה שברה  הקב"ה

ג4     ור' יהודה בר   סימון בשם ר' אליעזר

ג01    ר'  יהודה ביר' סימון בש' ר' לעזר

ירו1                                         בשעה שברא  הקב"ה

או3                                          בשעה שברא  הקב"ה

או51                                              כשברא הב"ה

ששון                                         בשעה שברא  הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את אדם הראשון מלא  כל העולם כולו בראו   מן

וטי    את אדם הראשון מלא  כל העולם כולו בראו   מן

פירק   את אדם הראשון מלא  כל העולם כולו        מן

מינ    את אדם הראשון מלא  כל העולם כולו בראו      ממזרח  למערב

פריז   את אדם הראשון מלא  כל העולם כלו  בראו   מן

דפוס   את אדם הראשון מלא  כל העולם כולו בראו   מן

ג4                   מלא  כל העולם      בראו   מן מזר?ח? למערב

ג01                  מלוא כל העולם      בראו   מן המזרח  למערב

ירו1   את אדם        מלא  כל העולם      בראו      ממזרח  למערב

או3    את אדם הראשון מלא  כל העולם כולו [בראו]    ממזרח  למערב

או51      אדם הראשון מלא  כל העולם כולו בראו      ממזרח  למערב

ששון      אדם הראשו' מלא  כל העו'       בראו      ממזרח  למערב

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    הצפון  לדרום מנ'

וטי                                    הצפון  לדרום מנין

פירק                                   הצפון  לדרום      שנא'

מינ    מניין ת"ל   אחור וקדם  צרתני    מצפון  לדרום מנין ת"ל

פריז                                   הצפון  לדרום מנין

דפוס                                   הצפון  לדרום      שנ'

ג4                 אחור <...>          ומצפון לדרום

ג01                אחור וקדם  צרתני מן הצפון  לדרום

ירו1   מנין  שנאמ' אחור וקדם  צרתני    מצפון  לדרום מנין שנאמ'

או3    מנין  שנאמ' אחור וקדם  צרתני    מצפון  לדרום מנין שנא'

או51   מנין  שנא'  אחור וקדם  צרתני    מצפון  לדרום מנין [שנ']

ששון   מנין  שנ'   אחור וקדם  צרתני    מצפון  לדרום מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחור וקדם צרתני               מן המזרח למערב מנ'      למקצה

וטי    אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה מן המזרח למערב מנ'      ולמקצה

פירק   אחור וקדם                        ממזרח למערב      מן  קצה

מינ                                                          ולמקצה

פריז   אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפך     ממזרח למערב מנין שנ' מקצה

דפוס   אחור וקדם צרתני                  ממזרח למערב          מקצה

ג4                                                           מקצה

ג01                                                          ולמקצה

ירו1                                                         ולמקצה

או3                                                          ולמקצה

או51                                                         ולמקצה

ששון                                                         ולמקצה

--------------------------------------------------------------------

לונ    השמים ועד קצה השמ'  ומנ'      לחללו        שלעולם

וטי    השמים ועד קצה השמים ומנ'      לחללו        שלעולם

פירק   השמים ועד קצה השמים ומנין     כחללו     של עולם

מינ    השמים עד  קצה השמים ומניין    לחללו     של עולם

פריז   השמים ועד קצה השמים ומנין     לחללו     של עולם

דפוס   השמים ועד קצה השמים ומניין אף בחללו     של עולם

ג4     השמים ועד קצה השמים מנין   אף לחיל<..>ת    שלע<..>

ג01    השמים ועד קצה השמים מנין   אף לחללו        שלעולם

ירו1   השמי' ועד קצה השמי' ומנין     לחללו     של עולם

או3    השמים ועד קצה השמים ומנין     לחללו     של עולם

או51   השמים ועד קצה השמים ומנין  אף לחללו        שלעולם

ששון   השמים ועד קצה השמי' ומנין     כחללו     של עולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    תל'   לו'  ותשת עלי כפך  ממנו משפטו ושאתו     יצא זו חוה

וטי    ת"ל        ותשת עלי כפכה ממנו משפטו ושאתו     יצא זו חוה

פירק   תל'   לו'  ותשת עלי כפיך ממנו משפטו ושאתו (ח) יצא זו חוה

מינ    ת"ל        ותשת עלי כפיך ממנו משפטו ושאתו     יצא זה חוה

פריז   ת"ל        ותשת עלי כפך  ממנו משפטו ושאתו     יצא זה חוה

דפוס   תלמו' לומ' ותשת עלי כפך  ממנו משפטו ושאתו     יצא זו חוה

ג4     כ'         ותשת עלי כפיך ממנו משפטו ושאתו     יצא

ג01               ותשת עלי כפיך ממנו משפטו ושאתו     יצא

ירו1   ת"ל        ותשת עלי כפך  ממנו משפטו ושאתו     יצא זו חוה

או3    שנא'       ותשת עלי כפכה ממנו משפטו ושאתו     יצא זו חוה

או51   שנא'       ותשת עלי כפכה ממנו משפטו ושאתו     יצא זו חוה

ששון   שנ'        ותשת עלי כפכה ממנו משפטו ושאתו     יצא זו חוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד          ויאמר האדם              האשה   אשר נתתה עמי

וטי    הדא  היא דכת' ויאמר האדם              האשה   אשר נתתה עמדי

פירק                 ויאמר האדם              הא<..> אשר נתתה עמדי

מינ                  ויאמר האדם              האשה   אשר נתת  עמדי

פריז            הה"ד ויאמר האדם              האשה   אשר נתת  עמדי

דפוס   הה"ד          ויאמר האדם              האשה   אשר נתת  עמדי

ג4                              בשע<..> שאמר האשה   אשר נתת  ע'

ג01                                          האשה   אשר נתתה עמדי

ירו1   הה"ד          ויאמר האדם              האשה   אשר נתת  עמדי

או3    הה"ד          ויאמר האדם              האשה   אשר נתת  עמדי

או51   הה"ד          ויאמר האדם              האשה   אשר נתת  עמדי

ששון   הה"ד          ויאמר האדם              האשה   אשר נתת  עמדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא נתנה לי מן   העץ ואכל  ד'  א'  איום ונורא     זו

וטי    היא נתנה לי מן   העץ ואכל  דבר אחר איום ונורא     זה

פירק   היא נתנה לי                ד"א     איום ונורא הוא זה

מינ    היא נתנ' לי מן   העץ ואו'  ד"א     איום ונורא הוא זה

פריז   היא נתנה לי מן   העץ ואכל  ד"א     איום ונורא     זה

דפוס   היא נתנה לי וגו'           ד"א     איום ונורא הוא זה

ג4                                ד"א     איום ונ'   ה'  זה

ג01                               ד"א     איום ונורא הוא זה

ירו1   היא נתנה לי מן   העץ ואוכל ד"א     איום ונורא     זה

או3    היא נתנה לי מן   העץ ואוכל ד"א     איום ונורא     זה

או51   היא נתנה לי מן   העץ ואוכל ד"א     איום ונורא הוא זה

ששון   היא וגו'                   ד"א     איום ונורא     זה

--------------------------------------------------------------------

לונ        עשו      הה"ד           ותקח        רבקה   את בגדי

וטי    הוא עשו      הדה  היא דכתיב ותקח        רבקה   את בגדי

פירק       עשו      הדה            <...>                 בגדי

מינ        עשו                     ותקח        רבקה   את בגדי

פריז       עשו      הה"ד           ותקח        רבקה   את בגדי

דפוס       עשו      הה"ד           ותקח        רבקה   את בגדי

ג4         עשו הרשע דכ'            ותקח        רבקה   את בגדי

ג01        עשו הרשע דכת' ביה       ותקח        רבקה   את בגדי

ירו1       עשו      הה"ד           ותקח        רבקה   את בגדי

או3        עשו      הה"ד           ותקח        רבקה   את בגדי

או51       עשו      הה"ד           ותקח  (עשו) [רבקה] את בגדי

ששון       עשו      הה"ד           ותקח        רבקה   את בגדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשו                          ממנו משפטו ושאתו יצא

וטי    עשו בנה הגדול   החמודות      ממנו משפטו ושאתו יצא

פירק   עשו בנה הגדול                ממנו משפטו ושאתו יצא

מינ    עשו בנה הגדול                ממנו משפטו ושאתו יצא

פריז   עשו בנה הגדול   החמודות      ממנו משפט  ושאתו יצא

דפוס   עשו בנה הגדול                ממנו משפטו ושאתו יצא

ג4     ע'                           ממנו מ'    ו'

ג01    עשו בנה הגדול   הח'     וגו' ממנו משפטו ושאתו יצא

ירו1   עשו בנה הגדול           וגו' ממנו משפטו ושאתו יצא

או3    עשו בנה הגד[ו]ל              ממנו משפטו ושאתו יצא

או51   עשו בנה הגדול                ממנו משפטו ושאתו יצא (כי)

ששון   עשו בנה הגדול                ממנו משפטו       יצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה            עובדיה  אמ' ר'            יצחק  עובדיה גר

וטי    זה            עובדיה  א"ר               יצחק  עובדיה גר

פירק   זה            עובדיה  אמר ר'            <...>

מינ    זה            עובדיה      ר' חגי בשם ר' יצחק  עובדיה גר

פריז   זה            עובדיה  א"ר               יצחק  עובדיה גר

דפוס   זה            עובדיה  אמ' ר'            יצחק  עובדיה גר

ג4        א' ר' יצחק עובדיה                                 גר

ג01       א' ר' יצחק עובדיה

ירו1   זה            עובדיה  א"ר               יצחק  עובדיה גר

או3    זה            עובדיהו א"ר               יצחק  עובדיה גר

או51   זה            עובדיה  א"ר               יצחק  עובדיה גר

ששון   זה            עובדיה  א"ר               יצח'         גר

--------------------------------------------------------------------

לונ          היה                ומתנבא על     אדום

וטי    צדק   היה אדום  היה עמו  ומנבא  על     אדום

פירק         היה           והיה מתנבא  על     אדום

מינ    אדומי היה                ונתנבא על     עשו  הרשע

פריז   צדק   היה אדום  היה עמו  ומנבא  על     אדום

דפוס             אדומי היה והיה מתנבא  על     אדום

ג4               אדומי היה והיה מתנבא  על     עשו       ואומ'

ג01              אדומי היה והיה מתנבא  על בית עשו       ואו'

ירו1   צדק   היה מאדום היה והיה מתנבא  על     אדום

או3    צדק       מאדום היה והיה מתנבא  על     אדום

או51   צדק   היה מאדום היה והיה מתנבא  על     אדום

ששון   צדק   היה מאדום היה והיה מתנבא  על     אדום

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא יהיה שריד לבית עשו כי   פי ייי דבר

וטי    ולא יהיה שריר לבית עשו כי   פי ייי דיבר

פירק   ולא יהיה שריד לבית עשו

מינ    ולא יהיה שריד לבית עשו כי   פי יי  דבר  ד"א איום ונורא

פריז   ולא יהיה שריד לבית עשו כי   פי יי  דבר

דפוס   ולא יהיה שריד לבית עשו

ג4     לא  יהיה שריד לבית ע'

ג01    ולא יהיה שריד לבית עשו וגו'

ירו1   ולא יהיה שריד לבית עשו כי      יי  דבר  ד"א איום ונורא

או3    לא  יהיה שריד לבית עשו כי      יי  דבר  ד"א איום ונורא

או51   ולא יהיה שריד לבית עשו כי      ייי דבר  ד"א איום ונורא

ששון   ולא יהיה שריד לבית עשו כי   פי יי  דבר  ד"א איום ונורא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    הוא זה פרעה      ואומר פרעה מי יי  אשר אשמע בקולו ממנו

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1       זה פרעה הה"ד ויאמר פרעה מי יי  אשר אשמע בקולו ממנו

או3        זה פרעה הה"ד ויאמר פרעה מי יי  אשר אשמע בקולו ממנו

או51   הוא זה פרעה הה"ד            מי ייי אשר אשמע בקולו ממנו

ששון       זה פרעה הה"ד ויאמר פרעה מי יי  אשר אשמע בקולו ממנו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    משפטו ושאתו יצא

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   משפטו ושאתו יצא כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים  וגו'

או3    משפטו ושאתו יצא כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים

או51   משפטו ושאתו יצא כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים

ששון   משפטו ושאתו יצא כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו ובכל חילו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                              מרכבו' פרעה וחילו ירה בים ומבחר

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1                             מרכבות פרעה וחילו ירה בים

או3                              מרכבות פרעה וחילו ירה בים

או51                             מרכבות פרעה וחילו ירה בים

ששון   וישב עליהם את מי הים וגו' מרכבות פרעה וחילו ירה בים

--------------------------------------------------------------------

לונ                         { <...> איום  ונורא     זה חירם

וטי                         { ד"א   איום  ונורא הוא זה חירם

פירק                        { ד"א   איום  ונורא הוא זה חירם

מינ    שלישיו טובעו בים סוף { ד"א   איום  ונורא הוא זה חירם

פריז                        { ד"א   איום  ונורא הוא זה חירם

דפוס                        { ד"א   איום  ונורא הוא זה חירם

ג4                            ד"א   איום  ונ'   ה'  זה חירם

ג01                           ד"א   איום  ונורא הוא זה חירם

ירו1                        { ד"א   איום  ונורא     זה חירם

או3                         { ד"א   איום  ונורא     זה חירם

או51                        { ד"א   <...>              חירם

ששון                        { ד"א   איום  ונורא     זה חירם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלך צר                     בן אדם  אמר  לנגיד צר   כה

וטי    מלך צר  הדא  היא דכתיב     בן אדם  אמר  לנגיד צר   כה

פירק   מלך צר                     בן א<.. ...> לנגיד <... ..>ה

מינ                               בן אדם  אמר  לנגיד צר   כה

פריז   מלך צור הה"ד               בן אדם  אמר  לנגיד צור  כה

דפוס   מלך צור          דכתיב     בן אדם  אמור לנגיד צור  כה

ג4     מלך צר  ה"ה                בן אדם  אמור לנגיד צר   גו'

ג01    מלך צר           דכת'  ביה בן אדם  אמור לנגיד צר   וגו'

ירו1   מלך צור הה"ד               בן אדם  אמור לנגיד צור  כה

או3    מלך צור הה"ד               בן אדם  אמור לנגיד צור  כה

או51   מלך צור הה"ד               בן אדם  אמור לנגיד צור  כה

ששון   מלך צר  הה"ד               בן אדם  אמר  לנגיד צר   כה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמר ייי  א'ים  יען    גבה  לבך         ותאמר א' אני וגו'

וטי    אמר אדני יהוה  יען    גבה  לבך               אל אני מושב

פירק   אמר יי   אל'ים יען    גבך  לבך

מינ    אמר יי   אלהים יען כי גבה  לך          ותאמר אל אני מושב

פריז   אמר יי   אלהים יען    גבה  לבך         ותאמ' אל אני מושב

דפוס   אמר יי         יען    גבה  לבך

ג4 

ג01

ירו1   אמר יי   אלהם  יען    גבה  וגו'

או3    אמ' יי   אלהים יען    גבה  וגו'

או51   אמר ייי  אלהים יען    גבה  ל<..>ך ממנו

ששון   אמר יי   אלי'ם יען כי גבהו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך  כלב אלהים

פירק

מינ    אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבבך כלב אלהים

פריז   אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך  כלב אלהים

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו משפטו     ושאתו יצא זה נבוכדנצר  אמ'  ר' סימ'

וטי    ממנו משפטו     ושאתו יצא זה נבוכדנצר  א"ר     סימון

פירק   ממנו משפטו     ושאתו יצא    <...              ..>ן

מינ    ממנו משפטו יצא ושאתו יצא              א"ר     סימון

פריז   ממנו משפטו     ושאתו יצא זה נבוכדנצר  א"ר     סימון

דפוס   ממנו משפטו     ושאתו יצא זה נבוכדנצר  אמ"ר    סימון

ג4     ממנו מ'        ו'                     א'   ר' סימון

ג01    ממנו מש'       וש'   י'               א'   ר' סימון

ירו1   ממנו משפטו     ושאתו יצא זה נבוכדנאצר א"ר     סימון

או3    ממנו משפטו     ושאתו יצא זה נבוכדנאצר א"ר     סימון

או51                               <...>     א"ר     סימון

ששון   ממנו משפטו     ושאתו יצא זה נבוכדנאצר אר"ס

--------------------------------------------------------------------

לונ          הגדה הוא    חירם        בעל        אמו של נבוכדנצר

וטי          הגדה היא    חירם        בעל        אמו    שלנבוכדצר

פירק         אגדה היא    חירם        בעל        אמו של נבוכדנצר

מינ    מסורת הגדה היא    חירם        צא   על    אמו של נבוכדנצר

פריז   מסורת הגדה היא    חירם        בא   על    אמו של נבוכדנצר

דפוס   מסורת אגדה היא    חירם             בעל   אמו של נבוכדנצר

ג4     מסורת אגדה היא בא חירם מלך צר      על    אמו    שלנבוכד

ג01    מסורת אגדה היא בא חירם מלך צר      על    אמו    שלנבוכדנצר

ירו1         אגדה הוא    חירם                   אמו של נבוכדנאצר

או3          הגדה הוא    חירם        [בא] (ו)על אמו של נבוכדנאצר

או51         הגדה הוא    חירם        בא   [ב]על אמו של נבוכדנאצר

ששון         הגדה הוא    חירם מלך צר      בעל   אמו של נבוכדנאצר

--------------------------------------------------------------------

לונ        היה  עובר  עליו           והרגו הה"ד

וטי        והיה עובד  עליו           והרגו הדא    היא

פירק       היה  עמ<..                      ...    ..>א

מינ             ועמד  עליו           והרגו הה"ד

פריז       והיה עובר  עליו           והרגו הה"ד

דפוס       היה  עמד   עליו           והרגו הה"ד

ג4     נצר                 ויצא ממנו והרגו כעינין שנ'

ג01                        ויצא ממנו והרגו הדה    היא  דכת'

ירו1       והיה עובר  עליו           והרגו הה"ד

או3        והיה עובר  עליו           והרגו לקיים  מה   שנא' (ויוצא)

או51       והיה עובר  עליו           והרגו הה"ד

ששון       והיה עומד  עליו           והרגו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואוציא   אש  מתוכך היא אכלתך        } ד'  א' איום ונורא

וטי    ואוציא   איש מתוכך היא אכלתך   וגו' } ד"א    איום ונורא

פירק            אש  מתוכך היא אכלתך        } ד"א    איום ו<..

מינ    ואוציא   אש  מתוכן     ואכלתהו      } ד"א    איום ונורא

פריז            אש  מתוכך היא אכלתך   וגו' } ד"א    איום ונורא

דפוס   ואוציא   אש  מתוכך היא אכלתך        } ד"א    איום ונורא

ג4     ואוציא   אש  מתוכך גו'                ד"א    איום ונ'

ג01    ואוציא   אש  מתוכך היא אכ'            ד"א    איום ונורא

ירו1   ותצא     אש  מתוכך היא אכלתך        } ד"א    איום ונורא

או3    [ואוציא] אש  מתוכך היא אכלתך        } ד"א    איום ונורא

או51   ואוציא   אש  מתוכך היא אכלתך        } ד"א    איום

ששון                                       } ד"א    איום ונורא

--------------------------------------------------------------------

לונ         זה סנחריב                  מי בכל א'ה'י הארצ'

וטי         זה סנחריב                  מי בכל אלהי  הארצות

פירק   ...>    סנחריב                  מי בכל אל'י  הארצות

מינ    הוא  זה סנחריב                  מי בכל אלהי  הארצות

פריז        זה סנחריב                  מי בכל אלהי  הארצות

דפוס   הוא  זה סנחריב        דכתיב     מי בכל אלהי  הארצות

ג4     ה'   זה ?סנ?חריב      דכ'   ביה מי בכל אי'   הארצות גו'

ג01    ה'   זה סנחריב   הרשע דכת'  ביה מי בכל אלהי  הארצות וגו'

ירו1        זה סנחריב        הה"ד      מי בכל אלהי  הארצות האלה

או3         זה סנחריב        הה"ד      מי בכל אלהי  הארצות האלה

או51        זה סנחריב        הה"ד      מי בכל אלוהי הארצות האלה

ששון        זה סנחריב        דכתי'     מי בכל אלהי  הארצות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשר הצ'   את ארצ'   מידי

וטי    אשר הצילו את ארצם   מידי

פירק   אשר הצילו את ארצם   מידי

מינ    אשר יצילו את שומרון מידי'

פריז   אשר הצילו את ארצם   מידי

דפוס   אשר הצילו את ארצם   מידי

ג4 

ג01

ירו1   אשר הצילו את ארצם   מידי  כי יציל    יי את ירושלם

או3    אשר הצילו את ארצם   מידי  כי הציל    יי את ירושלם וגו'

או51   אשר הצילו את ארצם   מידי  כי ה[י]ציל יי את ירושלם מידי

ששון   אשר הצילו את ארצם   מידי  כי יציל    יי את ירושלם מידי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו  משפטו ושא'  יצא אילו בניו ויהי הוא משתחוה  בית  נסרך

וטי    ממנו  משפטו ושאתו יצא אילו בניו ויהי הוא משתחווה בית  נסרך

פירק   מ<..  ...>        יצא אילו בניו ויהי הוא משתחוה  בית  נסרך

מינ    ממנו  משפטו ושאתו יצא אילו בניו ויהי הוא משתחוה  בית  נסרך

פריז   ממנו  משפטו ושאתו יצא אלו  בניו ויהי הוא משתחוה  בית  נסרך

דפוס   וממנו משפטו ושאתו יצא אלו  בניו ויהי הוא משתחוה  בית  נסרוך

ג4     ממנו  מ'    ו'                  ויהי הוא משתחוה  גו'

ג01    ממנו                            ויהי הוא משתחוה  וגו'

ירו1   מידי  משפטו ושאתו יצא           ויהי הוא משתחוה  בית  נסרך

או3    ממנו  משפטו ושאתו יצא           ויהי הוא משתחוה  בית  נסרוך

או51   ממנו  משפטו ושאתו               ויהי הוא משתחוה  בית  נסרוך

ששון   ממנו  משפטו ושאתו יצא           ויהי הוא משתחוה  בית  נסרוך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלוה' וגו'

וטי    אלהיו ואדרמלך ושראצר         בניו הכהו  בחרב והמה נמלטו

פירק   אל'יו ואדר    מלך    ו<..>צר בניו וג'

מינ    אלהיו ואדרמלך ושארצר         בניו הכוהו בחרב

פריז   אלהיו ואדרמלך ושראצר         בניו הכהו  בחרב והמה נמלטו

דפוס   אלהיו ואדרמלך ושראצר         בניו הכוהו בחרב

ג4 

ג01

ירו1   אלהיו ואדרמלך ושראצר         בניו הכוהו בחרב

או3    אלהיו ואדרמלך ושראצר         בניו הכוהו בחרב

או51   אלהיו ואדרמלך ושבאצר         בניו הכוהו בחרב

ששון   אלהיו ואדרמלך ושראצר         בניו הכוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     < <...> איום ונורא

וטי    ארץ אררט וימלך אסרחדן  בנו תחתיו < ד"א   איום ונורא

פירק                                    < ד"א   איום ונורא

מינ

פריז   ארץ אררט וימלך אסרחדון בנו תחתיו < ד"א   איום ונורא

דפוס                                    < ד"א   איום ונורא

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        זה חירם מלך צר                 בן אדם  אמר  לנגיד צר

וטי    הוא זה חירם מלך צר  הדא  היא דכתיב בן אדם  אמר  לנגיד צר

פירק   הוא זה חירם מלך צר                 בן א<.. ...> לנגיד <...

מינ

פריז   הוא זה חירם מלך צור הה"ד           בן אדם  אמר  לנגיד צור

דפוס   הוא זה חירם מלך צור          דכתיב בן אדם  אמור לנגיד צור

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כה   אמר ייי  א'ים  יען גבה לבך      ותאמר א' אני וגו'

וטי    כה   אמר אדני יהוה  יען גבה לבך            אל אני מושב

פירק   ..>ה אמר יי   אל'ים יען גבך לבך ממנו

מינ

פריז   כה   אמר יי   אלהים יען גבה לבך      ותאמ' אל אני מושב

דפוס   כה   אמר יי         יען גבה לבך ממנו

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך כלב אלהים

פירק

מינ

פריז   אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך כלב אלהים

דפוס

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו משפטו ושאתו יצא זה   נבוכדנצר אמ'  ר' סימ'

וטי    ממנו משפטו ושאתו יצא זה   נבוכדנצר א"ר     סימון

פירק        משפטו ושאתו יצא <...                  ..>ן

מינ

פריז   ממנו משפטו ושאתו יצא זה   נבוכדנצר א"ר     סימון מסורת

דפוס        משפטו ושאתו יצא זה   נבוכדנצר אמ"ר    סימון מסורת

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגדה הוא חירם בעל    אמו של נבוכדנצר  היה  עובר  עליו והרגו

וטי    הגדה היא חירם בעל    אמו    שלנבוכדצר והיה עובד  עליו והרגו

פירק   אגדה היא חירם בעל    אמו של נבוכדנצר  היה  עמ<.. ...

מינ

פריז   הגדה היא חירם בא  על אמו של נבוכדנצר  והיה עובר  עליו והרגו

דפוס   אגדה היא חירם בעל    אמו של נבוכדנצר  היה  עמד   עליו והרגו

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד     ואוציא אש  מתוכך היא אכלתך      >     איום

וטי    הדא  היא ואוציא איש מתוכך היא אכלתך וגו' > ד"א איום

פירק   ..>א            אש  מתוכך היא אכלתך      >     איום

מינ                                               ד"א איום

פריז   הה"ד            אש  מתוכך היא אכלתך וגו' > ד"א איום

דפוס   הה"ד     ואוציא אש  מתוכך היא אכלתך      > ד"א איום

ג4                                                ד"א איום

ג01                                               ד"א איום

ירו1                                              ד"א איום

או3                                               ד"א איום

או51                                              ד"א איום

ששון                                              ד"א איום

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונורא     זה נבוכדנצר                 ואתה  אמרת בלבבך

וטי    ונורא     זה נבוכדנצר                 ואתה  אמרת בלבבך

פירק   ונורא הוא זה נבוכדנצר                 <...>      בלבבך

מינ    ונורא הוא זה נבוכדנצר                 ואתה  אמרת בלבבך

פריז   ונורא     זה נבוכדנצר                 ואתה  אמרת בלבבך

דפוס   ונורא הוא זה נבוכדנצר                 ואתה  אמרת בלב

ג4     ונ'   ה'  זה נבוכד     נצר

ג01    ונ'   זה     נבוכדנצר      הרשע

ירו1   ונורא     זה נבוכדנאצר          דכתי' ואתה  אמרת בלבבך

או3    ונורא     זה נבוכדנאצר          הה"ד  ואתה  אמרת בלבבך

או51   ונורא הוא זה נבוכדנאצר          הה"ד  ואתה  אמרת בלבבך

ששון   ונורא     זה נבוכדנצר           הה"ד  ואת   אמרת בלבבך

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'

וטי    השמים אעלה ממעל לכוכבי אל אשים כסאי   ואשב בהר מועד בירכתי

פירק   שמים  אעלה וג'

מינ    השמ'  אעלה ממעל לכוכבי של ארים כסאי   ואשב בהר מועד בירכתי

פריז   השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי   ואשב בהר מועד בירכתי

דפוס   השמים אעלה וגו'

ג4 

ג01

ירו1   השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי

או3    השמים אעלה ממעל לככבי  אל ארים כסאי

או51   השמים אעלה ממעל לככבי  אל ארים כס[א]י

ששון   השמים אעלה      לככבי  אל ארים כסאי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   ממני משפט'

וטי    צפון                                           ממנו משפטו

פירק                                                  ממנו משפטו

מינ    צפון                                           ממנו משפטו

פריז   צפון                                           ממנו משפטו

דפוס                                                  ממנו משפטו

ג4          שאמר     ומן הוא אלה די ישיזבינכון מן ידי ממנו מ'

ג01         דכ'  ביה ומן הוא אלה די יש'               ממנו

ירו1                                                  ממנו משפטו

או3                                                   ממנו משפטו

או51                                                  ממנו משפטו

ששון                                                  ממנו משפטו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושא'  יצא     זה  אויל  מרודך אמרו  על אותן

וטי    ושאתו יצא     זה  אוויל מדורך אמרו  כל אותן

פירק   ושאתו ?יצ?<.. ...             ..>רו כל אותן

מינ    ושאתו יצא     זה  אויל        אמרו  כל אותן

פריז   ושאתו יצא     זה  אויל  מרודך אמרו  כל אותן

דפוס   ושאתו יצא     זה  אויל  מרודך אמרו  כל אותן

ג4     ו'                                          בשעה שנשתנו

ג01                                  אמרו          שעה  שנשתנו

ירו1   ושאתו יצא     זה  אויל  מרודך אמרו  כל אותן

או3    ושאתו יצא     זה  אויל  מרודך אמרו  כל אותן

או51   ושאתו יצא     זה  אויל  מרודך אמרו  כל אותן

ששון   ושאתו יצא     זה  אויל  מרודך אמרו  כל אותם

--------------------------------------------------------------------

לונ         שבעה עידנין שחלפו על נבוכדנ'        נטלו את אויל מרודך

וטי         שבעה עידנין שחלפו על נבוכדנצר               אויל

פירק        שבע  עדנין  שעברו על נבו'      נצר  נטל  את א<.. ...

מינ         שבעה עידנין שחלפו על נבוכדנצר       היה     אויל

פריז        שבעה עדנין  שחלפו על נבוכדנצר               אויל מרודך

דפוס        שבע  שנים   שעברו על נבוכדנצר       נטלו את אויל מרודך

ג4     עליו שבעה עידנין                         נטלו את אויל

ג01    עליו שבעה עידנים                         נטלו את אויל מרודך

ירו1        ז'   עידנים שחלפו על נבוכדנאצר              אויל מרודך

או3         שבעה עידנין שעברו על נבוכדנאצר              אויל מרודך

או51        שבעה עידנין שחלפו על נבוכדנאצר אביך         אויל מרודך

ששון        ז'   עדנין  שחלפו על נבוכדנצר               אויל מרודך

--------------------------------------------------------------------

לונ        והמליכו   תחתיו  וכיון        שחזר   נטלו וחבשו בבית

וטי        משמש      תחתיו               וכשחזר נטלו וחבשו בבית

פירק                 ..>תיו וכיון (שחול) [שחזר] נטלו וחבשו בבית

מינ        משמש      תחתיו               וכשחזר נטלו וחבשו בבית

פריז       משמש      תחתיו               וכשחזר נטלו וחבשו בבית

דפוס       והמליכוהו תחתיו  וכיון        שחזר   נטלו וחבשו בבית

ג4     בנו והמליכוהו תחתיו  כיון         שחזר   נטלו וחבשו בבית

ג01    בנו והמליכוהו תחתיו  וכיון        <...>  נטל  וחבשו בבית

ירו1       משמש      תחתיו               וכשחזר נטלו וחבשו בבית

או3        משמש      תחתיו               וכשחזר נטלו וחבשו בבית

או51       משמש      תחתיו               וכשחזר נטלו וחבשו בבית

ששון       משמש      תחתיו               וכשחזר נטלו וחבשו בבית

--------------------------------------------------------------------

לונ    האסורים      וכל מי שהיה   נכנס  בבית האסורים

וטי    האסורים      וכל מי        שנכנס לבית האסורים

פירק   האסורין      וכל מי שהי<.. ...>

מינ    האסורין      וכל מי        שנכנס בבית האסורי'  בימיו

פריז   האיסורין     וכל מי        שנכנס בבית האיסורין

דפוס   האסורים      וכל מי שהיה   נכנס  בבית האסורי'  בימיו

ג4     האיס?ו/י?רין וכל מי שהיה   נחבש                בימיו

ג01    האסורים      וכל מי שהיה   נחבש                בימיו

ירו1   האסורים      וכל           הנכנס בבית האסורי'

או3    האסורים      וכל           הנכנס לבית האסורים  בימיו

או51   האסורים      וכל           הנכנס בבית האסורי   בימיו

ששון   האסורי'      וכל           הנכנס בבית האסורי'  בימיו

--------------------------------------------------------------------

לונ               לא   היה יוצא    משם    לעולם שנ'

וטי               אינו     יוצא    משם    לעולם הדא  היא דכת'

פירק              לא   היה יוצא    משם    לעולם שנ'

מינ               אינו     יוצא    משם    לעולם הה"ד

פריז              אינו     יוצא    משם    לעולם הה"ד

דפוס              לא   היה יוצא    משם    לעולם שנ'

ג4                לא   היה יצא  על שום

ג01    שלאותו רשע לא   היה יוצא    משם    לעולם על   שם

ירו1              אינו     יוצא    משם כל ימיו  הה"ד

או3               לא       יצא     משם    לעולם הה"ד

או51              לא       יצא     משם    לעולם הה"ד

ששון              אינו     יוצא    משם    לעולם הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסיריו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו            אצל

וטי    ולאסירין לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו            אצל

פירק   אסיריו   לא פתח ביתה וכ?יון? <...>

מינ    ולאסיריו לא פתח בית'         וכשמת חזרו            אצל

פריז   אסיריו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו            אצל

דפוס   אסיריו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו

ג4     אסיריו   לא פתח ב'   כיון    שמת   הלכו גדלי מלכות

ג01    אסיריו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   הלכו            אצלו

ירו1   אסיריו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו            אצל

או3    חסידיו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו            אצל

או51   אסיריו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו            עליו

ששון   אסיריו   לא פתח ביתה וכיון   שמת   חזרו            אצל

--------------------------------------------------------------------

לונ       אויל                                   להמליכו   אמ'

וטי       אויל                                   להמליכו   אמ'

פירק                                             והמליכוהו אמ'

מינ       אויל                                   להמליכו   אמ'

פריז      אויל                                   להמליכו   אמ'

דפוס   על אויל מרודך                             להמליכו

ג4                          להוציאו מבית האסורין ולהמליכו

ג01                  וביקשו להוציאו              ולהמליכו

ירו1      אויל מרודך                             להמליכו   אמ'

או3       אויל מרודך                             להמליכו   אמ'

או51   על אויל מרודך                             להמליכו   אמ'

ששון      אויל                                   להמליכו   אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להם     איני שומע לכם

וטי    להן     איני שומע לכם

פירק   להם     איני שומע לכם

מינ    להם     איני שומע לכם

פריז   להם     איני שומע לכם

דפוס       א"ל איני שומע לכם

ג4                           תחת אביו ולא שמע להון אמ'

ג01                          תחת אביו ולא שמע להם  א'  להון

ירו1   להם     איני שומע לכם

או3    להם     איני שומע לכם

או51   להם     איני שומע לכם

ששון   להם     איני שומע לכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    בראשנה     שמעתי לכם נטלני           וחבשני  בבית האסורים

וטי    בראשונה    שמעתי לכם ונטלני          וחבשני  בבית האסורים

פירק   בראשונ<..> ש<..  ...                 ..>בשני בבית האיסורין

מינ    בראשונה    שמעתי לכם נטלני           וחבשני  בבית האסורי'

פריז   בראשונה    שמעתי לכם ונטלני          וחבשני  בבית האסורים

דפוס   בראשונה    שמעתי לכם נטלני           וחבשני  בבית האסורים

ג4     בקדמיתא                     כעס עלי  וחבשי

ג01    בקדמייתה                    כעס עליי וחבשי

ירו1   בראשונה    שמעתי לכם ונטלני          וחבשני  בבית האסורי'

או3    בראשונה    שמעתי לכם ונטלני          וחבשני  בבית האסורים

או51   בראשונה    שמעתי לכם ונטלני          וחבשני  בבית האסורין

ששון   בראשונה    שמעתי לכם ונטלני          וחבשני  בבית האסורי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועכשיו הרי     הוא            הורגני

וטי    ועכשיו הרי     הוא            הורגני

פירק   ועכשיו הרי     הוא            הורגני

מינ    ועכשיו כל  שכן שהו'           הורגני

פריז   ועכשיו הרי     הוא            הורגני

דפוס   ועכשיו         הוא            הורגני

ג4     כדון           הוא  כעס  עלי  וקטל   לי א<.. ...> כבר מ<..

ג01    כדון           הוא  כעיס עליי וקטלי     אמרו לו   כבר מת

ירו1   ועכשיו         הוא            הורגני

או3    ועכשיו הרי     הוא            הורגני

או51   ועכשו  הרי     הוא            הורגני

ששון   ועכשיו הרי     הוא            הרגני

--------------------------------------------------------------------

לונ         ולא האמין להם   עד  שגררוהו              והשליכוהו

וטי         ולא האמין להן   עד  שגררוהו        מקברו והשליכוהו

פירק        ולא האמין לה<.. ... ..>רו<..>            והשליכוהו

מינ         לא  האמין להם   עד  שגררוהו              והשליכוהו

פריז        ולא האמין להם   עד  שגררוהו        מקברו והשליכוהו

דפוס        ולא האמין להם   עד  שגיררוהו             והשליכוהו

ג4     ...>     האמין להם   עד  שגררוהו   מתוך קברו  והביאוהו

ג01         ולא האמין להם   עד  שגררוהו              והשליכוהו

ירו1        ולא האמין בהם   עד  שגררוהו        מקברו והשליכוהו

או3         ולא האמין להם   עד  שהגררוהו       מקברו והשליכוהו

או51        ולא האמין להם   עד  שגררוהו        מקברו והשליכוהו

ששון        ולא האמין להם   עד  שגררוהו        מקברו והשליכוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניו      הה"ד                                ואתה

וטי    לפניו      הדא  היא דכת'                       ואתה

פירק   לפניו      הדהי                                ואתה

מינ    לפניו      הה"ד                                ואתה

פריז   לפניו      הה"ד                                ואתה

דפוס   לפניו      הה"ד                                ואתה

ג4     לפניו      ה"ה           כל מל<.. ...> כלם גו' <...>

ג01    <...> וגו'                                     ואתה

ירו1   לפניו      הה"ד                                ואתה

או3    לפניו      הה"ד                                ואתה

או51   לפניו      הה"ד                                ואתה

ששון   לפניו      הה"ד                                ואתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    השלכת   מקברך כנצר וגו'

וטי    השלכת   מקברך כנצר נתעב לבוש  הרוגים        מטעוני חרב

פירק   השלכת   מקברך וג'

מינ    השלכת   מקברך כנצר נתעב

פריז   השלכת   מקברך כנצר נתעב לבושי הרוגים        מטועני חרב

דפוס   השלכת   מקברך וגו'

ג4     השלכתה  מקברך וגו'                   מה הוא מטעני  חרב

ג01    השלכת   מקברך וגו'

ירו1   השלכת   מקברך כנצר נתעב

או3    השלכתני מקברך כנצר נתעב

או51   הושלכת  מקברך כנצר נתעב

ששון   הושלכת  מקברך כנצר נתעב

--------------------------------------------------------------------

לונ                                אמ' ר'   אלעזר  בר

וטי    יורדי אל אבני בור כפגר מובס א'  [ר'] אלעזר  בר   ר'

פירק                               אמ' ר'   אלעזר  בר

מינ                                א"ר      אלעזר  ב"ר

פריז   יורדי אל אבני בור           א"ר      אלעזר  ב"ר

דפוס                               א"ר

ג4                                 א'  ר'   אלעזר  בר

ג01                                א'  ר'   לעזר   ביר'

ירו1                               א"ר      אלעזר  בר

או3                                א"ר      אלעזר  בר

או51                               א"ר      <...>  [בר

ששון                               א"ר      אליעז' בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבינא  ולא   עוד אלא כל  שונא ושונא שהיה לו הנה   בא ודוקרו

וטי    אבינא  ולא   עוד     שכל שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודקרו

פירק   אב<..> ולא   עוד אלא שכל שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודוקרו

מינ    אבינא  ולא   עוד אלא שכל שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודוקרו

פריז   אבינא  ולא   עוד אלא שכל שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודקרו

דפוס   אבינה  ולא   עוד אלא כל  שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודוקרו

ג4     אבונא                כל  שונא       שהיה לו ה<..> בא ונועצו

ג01    אבונא  <...>         כל  שונא       שהיה לו היה   בא ונועצו

ירו1   אבינא  ולא   עוד אלא כל  שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודוקרו

או3    אבינא  ולא   עוד אלא כל  שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודוקרו

או51   אבינא] ולא   עוד אלא כל  שונא ושונא שהיה לו היה   בו ודוקרו

ששון   אבינא  ולא   עוד אלא כל  שונא ושונא שהיה לו היה   בא ודוקרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחרב לקיים מה  שנ'  לבוש הרוגים מטוע'   חרב

וטי    בחרב לקיים מה  שנ'  לבוש הרוגים מטועני  חרב

פירק   בחרב לקיים מה  שנ'  לבוש הרוגים מטע     חרב

מינ    בחרב הה"ד                                   יורדי אל אב'

פריז   בחרב לקיים מה  שנ'  לבוש הרוגים מטועני  חרב

דפוס   בחרב לקיים מה  שנ'  לבוש הרוגי' מטעני   חרב

ג4     בחרב <...>          לבוש הרוגים מ'      ח'

ג01    בחרב הדה   היא      לבוש הרוגים וגו'

ירו1        לקיים מה  שנא' לבוש הרוגים מטועני  חרב

או3         לקיים מה  שנא' לבוש הרוגים מטועני  חרב

או51        לקיים מה  שנא' לבוש הרוגים מטועני  חרב

ששון   בחרב לקיים מה  שנ'  לבוש הרוגים מטועני' חרב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    בור כפגר מובס < ד"א איום  ונורא הוא זה חירם

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1                 < ד"א איום  ונורא     זה חירם מלך צור

או3                  < ד"א איום  ונורא     זה חירם מלך צור

או51                 < ד"א <...>              חירם מלך צור

ששון                 < ד"א איום  ונורא     זה חירם מלך צר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ         בן אדם אמר  לנגיד צר  כה אמר יי  אלהים יען כי גבה

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   הה"ד בן אדם אמור לנגיד צור כה אמר יי  אלהם  יען    גבה

או3    הה"ד בן אדם אמור לנגיד צור כה אמ' יי  אלהים יען    גבה

או51   הה"ד בן אדם אמור לנגיד צור כה אמר ייי אלהים יען    גבה

ששון   הה"ד בן אדם אמר  לנגיד צר  כה אמר יי  אלי'ם יען כי גבהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ           לך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   וגו'

או3    וגו'

או51   ל<..>ך

ששון   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ולא אל ותתן לבבך כלב אלהים ממנו משפטו יצא ושאתו יצא

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1                              ממנו משפטו     ושאתו יצא זה

או3                               ממנו משפטו     ושאתו יצא זה

או51                              ממנו <...>

ששון                              ממנו משפטו     ושאתו יצא זה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ              א"ר  סימון מסורת הגדה היא חירם        צא

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   נבוכדנאצר א"ר  סימון       אגדה הוא חירם

או3    נבוכדנאצר א"ר  סימון       הגדה הוא חירם        [בא]

או51             א"ר  סימון       הגדה הוא חירם        בא

ששון   נבוכדנאצר אר"ס             הגדה הוא חירם מלך צר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    על    אמו של נבוכדנצר       ועמד עליו והרגו הה"ד

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1         אמו של נבוכדנאצר והיה עובר עליו והרגו הה"ד

או3    (ו)על אמו של נבוכדנאצר והיה עובר עליו והרגו לקיים מה שנא'

או51   [ב]על אמו של נבוכדנאצר והיה עובר עליו והרגו הה"ד

ששון   בעל   אמו של נבוכדנאצר והיה עומד עליו והרגו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            ד'   א' איום

וטי                                            דב"א    איום

פירק                                           ד"א     איום

מינ            ואוציא   אש מתוכן     ואכלתהו > ד"א     איום

פריז                                           ד"א     איום

דפוס                                           ד"א     איום

ג4                                             ד'   א' איום

ג01                                            ד"א     איום

ירו1           ותצא     אש מתוכך היא אכלתך   > ד"א     איום

או3    (ויוצא) [ואוציא] אש מתוכך היא אכלתך   > ד"א     איום

או51           ואוציא   אש מתוכך היא אכלתך   > ד"א     איום

ששון                                         >

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונורא הוא אילו יש'              אני אמרתי אלה'ים אתם

וטי    ונורא     אילו יש'              אני אמרתי אל'ים  אתם ובני

פירק   ונורא     אילו ישראל            אני אמרתי אל'ים  אתם

מינ    ונורא הוא אילו ישראל            אני אמרתי אלהי'  אתם ובני

פריז   ונורא     אלו  ישראל            אני אמרתי אלהים  אתם ובני

דפוס   ונורא הוא אלו  ישראל דכתי'      אני אמרתי אל'ים  אתם

ג4     ונ'   ה'  אלו  ישראל דכ'   בהון אני אמרתי אלהים  אתם גו'

ג01    ונ'       אילו ישראל דכת'  בהון אני אמרתי אלהים  אתם וגו'

ירו1   ונורא     אלו  ישראל הה"ד       אני אמרתי אלהים  אתם וגו'

או3    ונורא     אלו  ישראל הה"ד       אני אמרתי אלהים  אתם ובני

או51   ונורא     אלו  ישראל הה"ד       אני אמרתי אלהים  אתם

ששון                        הה"ד       אני אמרתי אלי'ם  אתם ובני

--------------------------------------------------------------------

לונ                ממנו משפטו    ושא'  יצא

וטי    עליון כולכם ממנו משפטו    ושאתו יצא

פירק               ממנו משפטו    ושאתו יצא

מינ    עליון כולכם ממנו משפטו    ושאתו יצא

פריז   עליון כלכם  ממנו משפטו    ושאתו יצא

דפוס               ממנו משפטו    ושאתו יבא

ג4                 ממנו <...>              כיון     שחטאו

ג01                ממנו מש'      וש'   י'  בשעה שהם חוטאים הם

ירו1               ממנו משפטו    ושאתו יצא בשעה שהן חוטאין

או3    עליון כולכם ממנו משפטו    ושאתו יצא בשעה שהן חוטאין

או51               ממנו (ו)משפטו <...>     בשעה שהן חוטאין

ששון   עליון כלכם  ממנו משפטו    ושאתו יצא בשעה שהם חוטאין

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלקו  בזיבות ובצרעת

וטי    שלקו  בזיבה  וצרעת

פירק   שלקו  בזיבות ובצרעת

מינ    שלקו  בזיבה  וצרעת

פריז   שלקו  בזיבה  ובצרעת

דפוס   שלקו  בזיבות ובצרעת

ג4     לקו   בזיבה  וצרעת         ה"ה וירא מש<..> את העם כי פרוע

ג01    לוקים בזיבה  ובצרעת

ירו1   לוקין בזיבה  ובצרעת

או3    לוקין        בצרעת  ובזיבה

או51   לוקין        בצרעת  ובזיבה

ששון   לוקין בזיבה  ובצרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           לפיכך משה   מזהיר

וטי                                           לפיכך משה   מזהיר

פירק                                          לפיכך משה   מזהיר

מינ                                           לפיכך משה   מזהיר

פריז                                          לפיכך משה   מזהיר

דפוס                                          לפי'  משה   מזהיר

ג4     גו' ולהלן הוא א' בגדיו יהיו פרומים גו' לפיכך משה   מזהיר

ג01                                           לפיכך <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       ליש'  וא'    להן     איש איש כי יהיה זב מבשרו

וטי    את ישר'  ואמר   להן     איש איש כי יהיה זב מבשרו וגו'

פירק   את ישר'  ואומ'      להם איש איש כי יהיה זב מבש'

מינ    את ישר'  ואמ'   להן     איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא

פריז   את ישראל ואומ'  להן     איש איש כי יהיה זב מבשרו

דפוס   את ישראל ואומ'  להן     איש     כי יהיה זב מבשרו

ג4              וא<..> להם     איש איש כי יהיה זב מ<..>

ג01                            איש איש כי יהיה זב

ירו1

או3

או51

ששון