לונ    {ג}

וטי    {ג}                                            ביום נטעך

פירק   {ג}                                            ביום נטעך

מינ    {ג}                                            ביום נטעך

פריז   {ג} ד"א איש איש                  הה"ד          ביום נטעך

דפוס   {ג} ד"א איש     כי יהיה זב מבשרו זש"ה          ביום נטעך

ג4     {ג}                                            ביום נטעך

ג01    {ג}                              ר'   יצחק פתח ביום נטעך

ירו1   {ג}                                            ביום נטעך

או3    {ג}                                            ביום נטעך

או51   {ג}                                            ביום נטעך

ששון   {ג} ד"א איש איש                                ביום נטעך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי נד    קציר   ביום נחלה וכאב אנוש

פירק   תשגשני ובבקר זרעך תפריחי

מינ    תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי נד    קציר   בי'  נחלה וכאב אנוש

פריז   תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי נד    קציר   ביום נחלה וכאב אנוש

דפוס   תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי

ג4     תשגשגי

ג01    תסגסגי <...>

ירו1   תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי

או3    תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי

או51   תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי [מטעך תשגשגי

ששון   תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביום נטעך תשגשגי                   ביום שנטעתי  אתכם

וטי    ביום נטעך תשגשגי                   ביום שנטעתי  אתכם

פירק   ביום נטעך                          ביום שנטעתי  אתכם

מינ    ביום נטעך תשגשגי                   ביום שנטעתי  אתכם

פריז   ביום נטעך תשגשגי                   ביום שנטעתי  אתכם

דפוס   ביום נטעך                          ביום שנטעתי  אתכם

ג4                      א' להן הקב"ה ליש' ביום נט<..>

ג01    ביום נטעך                          ביום שנטעתיך

ירו1   ביום נטעך תשגשגי                   ביום שנטעתי  אתכם

או3    ביום נטעך תשגשגי                   ביום שנטעתי  אתכם

או51   ביום                                    שנטעתי  אתכם

ששון   ביום נטעך תשגשגי                   ביום שנטעתי  אתכם

--------------------------------------------------------------------

לונ          לי לאומה נעשיתם   פסולת'

וטי          לי לאומה נעשיתם   פסולת

פירק         לי לאומה נעשיתם   פסולות

מינ          לי לאומה נעשיתם   פסולת   אלא תסגסני סגסיגתון

פריז         לי לאומה נעשיתם   פסולת

דפוס         לי לעם   עשיתם    פסולת

ג4           לי לאומה                      תשגשגי

ג01          לי לאומה                      תסגסגי

ירו1   לאומה לי       נעשיתם   פסולת

או3    לאומה לי       נעש[י]תם פס[ו]לת

או51   <...     ..>ם  נעשיתם   פסלת

ששון   לאומה          נעשיתם   פסולת

--------------------------------------------------------------------

לונ                      סיגים כסף היו אלה תשגשגי  שגשיגתון

וטי                      סיגים כסף היו אלה תשגשגי  שגשיגתון

פירק                     סיגים כסף היו     תשגשיני שגשגיתון

מינ    אפיא הה"ד         סיגים כסף היו

פריז                     סיגים כסף היו אלה תשגשגי  שגשיגתון

דפוס        כמד"א        סיגים כסף היו     תשגשגי  שגישתון

ג4          כ'    ד'  א' סיגים כסף היו

ג01         כמה   דאת א' <...>             תשגשגי  שיגשתון

ירו1                     סיגים             תשגשגי  שגשגיתון

או3                      סיגים             תשגשגי  (ש)שגשי[ג]תון

או51                     סיגים             תשגשגי  <..>תון

ששון                     סיגים             תשגשגי  שגשתון

--------------------------------------------------------------------

לונ                      איפא כסף           מצופה על חרש

וטי                      אפוא כסף           מצופה על חרש

פירק                     איפא כסף [סיג<..>] מצופה על חרש

מינ                           כסף סיגים     מצופה על חרש

פריז                     איפא כסף           מצופה על חרש

דפוס   אורחא הה"ד             כסף סיגים     מצופה על חרש

ג4 

ג01    אפיה  כמה  דאת א'      כסף סיגים     <...> על חרש

ירו1   אפין  הה"ד             כסף סיגים     מצופה על חרש

או3    אפין  הה"ד             כסף סיגים     מצופה על חרש

או51   אפין  הה"ד             כסף סיגים     מצופה    <..>רש

ששון   אפין  הה"ד             כסף סיגים     מצופה על חרש

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   אלה      תשג'   שגשגתון

וטי                                   אילה            שגשגתון

פירק                                           תשגשי  שגשגיתון

מינ                                   אלא      תסגסגי סגיסתון

פריז                                  אילה            שגשגתון

דפוס                                       ד"א תשגשגי שגשגיתא

ג4                                    אלא      תשגשגי שגשתון

ג01    שפ' דו' ולב רע                 ואלא     תשגשגי שיגשתן

ירו1                                  אל       תשגשגי שגשגיתון

או3                                   אלא      תשגשגי (ש)שגשי[ג]תון

או51                  תשגשגי שגשגיתון

ששון                                  אלא      תשגשגי שגשגיתון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו                 ויפותוהו בפיהם   ובלשונם יכזבו לו ולבם

וטי    בי                 ויפתוהו  בפיהם   ובלשונם יכזבו לו ולבם

פירק   בו                 ויפתוהו  בפיהם   ובלשו'  יכז'  לו ולבם

מינ    בי                 ויפתוהו  כפיהם   ובלשונם יכזבו לו ולבם

פריז   בו                 ויפתוהו  בפיהם   ובלשונם יכזבו לו ולבה

דפוס   בי   הה"ד          ויפתוהו  בפיהם   ובלשונם יכזבו לו ולבם

ג4     בי   כ'   ד'    א' ויפתוהו  בפי<..>

ג01    בי   כמה  <...>

ירו1   בי                 ויפתוהו  בפיהם   ובלשונם יכזבו לו

או3    [בי]               ויפתוהו  בפיהם   ובלשונם יכזבו לו

או51   בי

ששון   בי                 ויפתוהו  בפיהם   ובלשונם יכזבו לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא נכון עמו וגו'              ובבקר זרעך תפריחי

וטי    לא נכון עמו ולא  נאמנו בבריתו ובבקר זרעך תפריחי

פירק   לא נכון עמו ולא  נא'   בבר'   ובבקר זרעך תפריחי

מינ    לא נכון עמו וגו'              ובבקר זרעך תפריחי

פריז   לא נכון עמו ולא  נאמנו בבריתו ובבקר זרעך תפריחי

דפוס   לא נכון עמו ולא  נאמנו בבריתו ובבקר זרעך תפריחי

ג4                                   ובבקר זרעך

ג01

ירו1                                 ובבקר זרעך תפריחי

או3                                  ובבקר זרעך תפריחי

או51                                 ובבקר זרעך        <..>מר]

ששון                                 ובבקר זרעך תפריחי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חמא   בר'    חנינא ור'  ישמעאל בר  נחמ'  ר' חמא בר'

וטי    ר' חמא   בר  ר' חנינא ור'  ישמעל  בר  נחמן  ר' חמא בר

פירק   ר' חמא   בר     חנינא ור'  ישמע'  בר  נחמן  ר' חמא בר

מינ    ר' חנניא בר

פריז   ר' חמא   ב"ר    חנינה ור'  ישמעאל בר  נחמן  ר' חמא ב"ר

דפוס   ר' חמא   בר     חנינ' ור'  ישמעאל ב"ר נחמ'  ר' חמא בר

ג4     ר' חמא   בר     חנינא ור'  שמו'   בר  נח'   ר' חמא בר

ג01

ירו1   ר' חמא   בר     חנינא ור'  ישמעאל בר  נחמן  ר' חמא בר

או3    ר' חמא   בר     חנינא

או51   ר' חמא   בר     חנינא [ור' ישמעאל בר  נחמן]

ששון   ר' חמא   בר     חני'  ור'  ישמע'  בר  נחמן  ר' חמא בר

--------------------------------------------------------------------

לונ       חנינא אמ'     לאחד שהיתה לו ערוגה       מלאה     ירק

וטי    ר' חנינא אמ'     לאחד שהיתה לו ערוגה       מלאה     ירק

פירק      חנינ'

מינ       פפא   אמ'     לאחד שהיתה לו גנה         מלאה  של ירק

פריז      חנינא אמ'     לאחד שהיתה לו ערוגה       מלאה     ירק

דפוס      נחמן  אמ' משל לאח' שהיתה לו ערוגת ירק   מלאה

ג4        חנינא         לאחד שהיה  לו ע<..> שלירק

ג01

ירו1      חנינא אמ'     לא'  שהיתה לו ערוגה       מלאה     ירק

או3             אמ'     לא'  שהיתה לו ערוגה       מליאה    ירק

או51            אמ'     לא'  שהיה  לו ערוגה       מלאה     ירק

ששון      חני'  אמ'     לא'  שהיתה לו ערוגה       מליאה    ירק

--------------------------------------------------------------------

לונ    השכים בבקר                          ומצאה      גבעולין

וטי    השכים בבקר                          ומצאה      שהריקה

פירק

מינ    השכים בבקר                          ומצאה שהיא יריקה

פריז   השכים בבקר                          ומצאה      שהריקה

דפוס   השכים בבקר                          ומצאה      שהוריקה

ג4                והיה סבור <... ..>שה ובא ומצאה      שהפריגה

ג01

ירו1   השכים בבקר                          ומצאה      שהוריקה

או3    השכים בבקר                          ומצאה      שהוריקה

או51   השכם  בבקר                          ומצאה      שהוריקה

ששון   השכים בבקר                          ומצאה      שהוריקה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ר'   ישמעאל בר  נחמן אמ'  לאחד שהיתה לו ערוגה מלאה

פירק                        א'   לאחד שהיתה לו ערוגה מלאה

מינ    רבנן                 אמרי לאחד שהיה  לו שדה   מליאה של

פריז   ר'   ישמעאל בר  נחמן אמ'  לאחד שהיתה לו ערוגה מלאה

דפוס   ר'   ישמעאל ב"ר נחמן אומ' לא'  שהיתה לו ערוגה מליאה

ג4     ר'   שמו'   בר  נח'       לאחד <...>          מליאה

ג01

ירו1   ר'   ישמעאל בר  נחמן אמ'  לא'  שהיתה לו ערוגה (מלאה ירק)

או3    ר'   ישמעאל בר  נחמן אמ'  לא'  שהיתה לו ערוגה מליאה

או51   ר'   ישמעאל בר  נחמן אמ'  לא'  שהיה  לו ערוגה       של

ששון   ר'   ישמע'  בר  נחמ' אמ'  לא'  שהיתה לו ערוגה מלאה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    פשתן   השכים בבקר ומצאה גבעולין

פירק   פשתן   השכים בבקר ומצאה גבעולין

מינ    פשתן   השכים בבקר ומצאו גבעולין

פריז   פשתן   השכים בבקר ומצאה גבעולין

דפוס   פשתן   השכי' בבקר ומצאה גבעולי'

ג4     שלפשתן                          <...> שהיא עושה ובא ומצאה

ג01

ירו1   פשתן              ומצאה גבעולין

או3    פשתן              ומצאה גבעולין

או51   פשתן              ומצאה גבעולין

ששון   פשתן              ומצאה גבעולן

--------------------------------------------------------------------

לונ                 נד      קציר       נדיתם  עליהם קצירת

וטי                 נד      קציר       נדיתם  עליכם קצירן

פירק                נד      קציר [...] נדיתם  עלי   קצירן

מינ                 נד      קציר       נידדתם עליכם קצירן

פריז                נד      קציר       נדיתם  עליכם קצירן

דפוס                נד      קציר       נדנדתם עליכם קצירן

ג4     שנעשית גב<..    ...>            נדתן   עליכם קצירו

ג01

ירו1                נד      קציר       נדיתם  עליכם קציר

או3                 נד      קציר       נדיתם  עליכם קציר

או51                נד      קציר       נדיתם  עליכם קציר

ששון                נד      קציר       נדיתם  עליכם קציר

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלמלכיות קצירן    שלאיסורין קצירו    שלמלאך  המות

וטי       שלמלכיות קצירן    שלאיסורין קצירו    שלמלאך  המות

פירק   של                   יסורין    קצירו של מלאך    המות

מינ    של מלכיות   קצירו                    של מלאך    המות

פריז   של מלכיות   קצירן של איסורין   קצירו של מלאך    המות

דפוס   של מלכות    קצירן של יצורי'    קצירו של מלאך    המות

ג4                                             שלמלאכך המות וקצירן

ג01

ירו1      מלכיות   קציר     ייסורין   קציר     מלאך    המות

או3       מלכ[י]ות קציר     ייסורין   קציר     מלאך    המות

או51      מלכיות   קציר     ייסורין   קציר     מלאך    המות

ששון      מלכיות   קציר     ייסורין   קציר     מלאך    המות

--------------------------------------------------------------------

לונ                               ויאמ' ר' יוחנן בש'  ר' ליעזר

וטי                               דאמ"ר    יוחנן בשם  ר' אליעזר

פירק                              דאמ'  ר' יוחנן בשם  ר' אליע'

מינ             וקצירו של ייסורין דא"ר     יוחנן בשם  ר' אליעז'

פריז                              דא"ר     יוחנן בשם  ר' אליעזר

דפוס                              דאמ'  ר' יוחנן בשם  ר' אליעזר

ג4     שלמלכיות וקצירו של <...>                  בשם  ר' אליעזר

ג01

ירו1                              דא"ר     יודן  בש"ר    אליעזר

או3                               וא"ר     יודן  בש"ר    אליעזר

או51                              וא"ר     יודן  בש"ר    אלעזר

ששון                              דא"ר     יוח'  בש"ר    אליעז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו  יש'   על   הר סיני

וטי    בנו שלר'    יוסי הגלילי בשעה שעמדו  ישראל על   הר סיני

פירק   בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו        על   הר סיני

מינ    בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שקיבלו ישראל

פריז   בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו  ישראל על   הר סיני

דפוס   בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו  ישראל על   הר סיני

ג4     בנו שלר'    יוסי <...>       שעמדו  יש'   לפני הר <...>

ג01

ירו1   בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו  ישראל על   הר סיני

או3    בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו  ישראל על   הר סיני

או51   בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו  ישראל על   הר סיני

ששון   בנו של   ר' יוסי הגלילי בשעה שעמדו  יש'   על   הר סיני

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ואמרו כל אשר דבר יי נעש' ונשמ' באותה שעה

וטי                    ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

פירק                   ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

מינ    מלכותו של הקב"ה ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע

פריז                   ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

דפוס                   ואמ'  כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

ג4     גו'

ג01

ירו1                   ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

או3                    ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

או51                   ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

ששון                   ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע באותה שעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרא    הקב"ה למלאך      המות  ואמ' לו ואפעלפי

וטי    קרא    הקב"ה למלאך      המות  ואמ' לו אפעלפי

פירק   קרא    הקב"ה למלאך      המות  ואמ' לו אף      על פי

מינ    קרא לו הקב"ה למלאך      המות  אמ'  לו אע"פ

פריז   קרא    הקב"ה למלאך      המות  ואמ' לו אע"פ

דפוס   קרא    הקב"ה למלאך      המות  ואמ' לו אע"פ

ג4     קרא    הקב"ה למלאך      <...>         אף      על פי

ג01

ירו1   קרא    הקב"ה למאלך      המות  ואמ' לו אע"פ

או3    קרא    הקב"ה למלאך      המות  וא"ל    אעפ"י

או51   קרא    הב"ה  ל(אדם)מלאך המות  וא"ל    אע"פ

ששון   קרא    הב"ה  למלאך      המות  וא"ל    אע"פ

--------------------------------------------------------------------

לונ    שעשיתי        אותך קוזמוקרטור          על כל בריותי   אין

וטי    שעשיתי        אותך קוזמוקלטור          על כל ברייותיי אין

פירק   שעשיתי        אותך קוזמוק[ר]טור        על    בריותי   אין

מינ    שם        מתו קום  מקראטון             על כל בריותיו  אין

פריז   שעשיתי        אותך קוזמוקלטור          על כל בריותי   אין

דפוס   שעשיתי        אותך קוזמו        קלטור  על    הביריות  אין

ג4     שמיניתי       אתך  <...>               על כל <...>    אין

ג01

ירו1   שעשיתי        אותך קוזמלקטו[ר]         על כל בריותי   אין

או3    שעשיתי[ך]          קוזמקלטור           על כל בריותי   אין

או51   שעשיתי        אותך קוזמוקלטור          על כל בריותי   אין

ששון   שעשיתי        אותך קוז          מקלטור על כל בריותי   אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך עסק    באומה זו       למה שהן בניי הה"ד          בנים

וטי    לי עסק    באומה זו       למה שהן בניי הדא  היא דכת' בנים

פירק   לך עסק    באומה זו (הדה) למה שהן בניי ה"ה      ד'   בנים

מינ    לך עסק עם אומה  זו       למה שהן בניי הה"ד          בנים

פריז   לך עסק    באומה זו       למה שהן בני  הה"ד          בנים

דפוס   לך עסק    באומה זו       למה שהן בני  הה"ד          בנים

ג4     לך עסק    <...>

ג01

ירו1   לך עסק    באומה זו       למה שהם בני  הה"ד          בני

או3    לך עסק    באומה זו       למה שהם בני  הה"ד          בנים

או51   לך עסק עם אומה  זו       למה שהם בני  הה"ד          בנים

ששון   לך עסק    באומה זו       למה שהם בני  הה"ד          בנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתם ליי א'ה'יכם וא'   ויהי כשומעכם את הקול מתוך החשך

וטי    אתם ליי אל'יכם  ואומ' ויהי כשמעכם  את הקול מתוך החשך

פירק   אתם ליי אל'יכם  ואומ' ויהי כשמעכם  את הקול מתוך החשך

מינ    אתם ליי אלהיכם  ואמ'  ויהי כשמעכם  את הקול מתוך החשך

פריז   אתם ליי אלהיכם  ואומ' ויהי כשמעכם  את הקול מתוך החשך

דפוס   אתם ליי אל'יכם  ואומ' ויהי כשמועכם את הקול מתוך החשך

ג4                                בשמעכם  את הקול גו'

ג01

ירו1   אתם ליי אלהיכם  ואומר ויהי בשמעכם  את הקול מתוך החשך

או3    אתם ליי אלהיכם  ואומ' ויהי בשמעכם  את הקול מתוך החשך וגו'

או51   אתם ליי אלהיכם  ואומ' ויהי כשמעכם  את הקול מתוך החשך

ששון   אתם ליי אלי'כם  ואו'  ויהי כשמעכם  את הקול מתוך החשך

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכי יש חשך    למעלה      והכת'  ונהורא   עימיה שר' אלא

וטי    וכי יש חשך    למעלה      והכת'  ונהורא   עימיה שרא אלא

פירק   וכי יש חשך    למעלה      והכ'   ונהורא   עימיה שרי אלא

מינ    וכי יש חשך    למעלה                                אלא

פריז   וכי יש חשך    למעלה      והכת'  ונהורא   עמיה  שרי אלא

דפוס   וכי יש חשך    למעלה      והכתיב ונהורא   עמיה  שרי אלא

ג4     וכי יש חש<..> ל<..       ...    ..>נהורא עמ<.. ...

ג01

ירו1   וכי יש חשך    למעלה      והכתי' ונהורה   עמיה  שרי אלא

או3    וכי יש חשך    למעלה והלא כתי'   ונהורה   עמיה  שרי אלא

או51   וכי יש חשך    למעלה והלא כתיב   ונהורא   עמיה  שרי אלא

ששון   וכי יש חשך    למעלה      והכתי' ונהור'   עמיה  שרי אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ       מלאך המות      שקרוי  חשך   הה"ד            והלוחות

וטי       מלאך המות      שרוי   חשך   הדא   היא דכת'  והלוחות

פירק      מלאך המות      שקראוי חשך   הדהי            והלוחות

מינ    זה מלאך המות שהוא קרוי   חשך   הה"ד

פריז      מלאך המות      קרוי   חשך   הה"ד            והלוחות

דפוס   זה מלאך המות      שקרוי  חשך   הדהי      דכתיב והלוחות

ג4             ..>ת שהוא קרוי   <...> <...>

ג01

ירו1   זה מלאך המות      שקרוי  חשך   הה"ד            והלוחות

או3    זה מלאך המות      שקרוי  חשך   הה"ד            והלוחות

או51   זה מלאך המות      שקרוי  חשך   הה"ד

ששון   זה מלאך המות      שקרוי  חשך   הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    מעשה א'ים  ?ה/ח?מה וגו'                       חרות על הלוחות

וטי    מעשה אל'ים המה                           וכת' חרות על הלוחות

פירק   מעשה אל'ים המה     וג'

מינ                       והמכתב מכתב אלהים הוא      חרות על הלוחות

פריז   מעשה אלהים המה                           וכת' חרות על הלוחות

דפוס   מעשה אל'ים המה                                        וגו'

ג4 

ג01

ירו1   מעשה אלהים המה     והמכתב מכתב אלהים הוא      חרות על הלוחות

או3    מעשה אלהים המה     והמכתב מכתב אלהים הוא      חרות על הלוחות

או51                                                 חרות על הלוחות

ששון                      והמכתב מכתב אלי'ם הוא      חרות על הלוחות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל תיקרא חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'

וטי    אל תיקרי חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר'

פירק   אל תיקרי חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'

מינ                            ר' יהודה

פריז   אל תיקרי חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'

דפוס   אל תיקרי חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמן  ורבנן  ר'

ג4     אל תק<.. ...               ..>דה ור' נחמ'  ורבנן  <...>

ג01

ירו1   אל תקרי  חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'

או3    אל תקרי  חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'

או51   אל תיקרי חרות אלא חירות ר' יהודה ור' נחמיא ורבנן  ר'

ששון   אל תקרי  חרות אלא חירות ר' יהו'  ור' נחמי' ורבנין ר"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה אמ'  חירות ממלאך המות  ור' נחמיה  אמ'  חירות מן

וטי    יהודה אמ'  חירות ממלאך המות  ור' נחמיה  א'         מן

פירק   יהודה א'   חירות ממלאך המות  ר'  נחמיה       חירות מן

מינ          אמ'  חרות  ממלאך המות  ר'  נחמיה  אמ'  חרות  מן

פריז   יהודה אמ'  חירות ממלאך המות  ר'  נחמיה  אמ'        מן

דפוס   יהודה אמ'  חירות ממלאך המות  ר'  נחמן   אמר  חירות מן

ג4                            <...> ר'  נחמ<..            ...

ג01

ירו1   יהודה אומ' חירות ממלאך המות  ור' נחמיה  אומ' חירות מן

או3    יהודה אמ'  חירות ממלאך המות  ר'  נחמיה  אמ'  חירות מן

או51   יהודה אומר חרות  ממלאך המות  ר'  נחמיא  אומ' חירות מן

ששון         או'  חירות ממלאך המות  ר"נ        או'  חירות מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    המלכיות ורבנן  אמ'   חירות מן הייסורין           ביום

וטי    המלכיות ורבנין אמרין חירות    מיוסרין            ביום

פירק   המלכיות ורבנין אמרין חירות מן היסו<..            ...>

מינ    המלכיות רבנן   אמ'   חרות  מן הייסורין           ביום

פריז   המלכיות ורבנין אמרין          מיסורין            ביום

דפוס   המלכיו' ורבנין אמ'   חירות מן היסורין            ביום

ג4             ..>ן   אמ'   חירות מן <...>

ג01

ירו1   המלכיות ורבנין אמרין חירות מן הייסורין           ביום

או3    המלכות  ורבנין אמרי  חירות מן הייסורין           בי[ו]ם

או51   המלכיות ורבנין אמרי  חירות מן הייסורין ביום נחלה ביום

ששון   המלכיות ורבנין אמרי  חירות מן הייסורין           ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחלה ביום שהנחלתי לכם  את התורה וכאב אנוש ר' יוחנן    ורבנין

וטי    נחלה ביום שהנחלתי לכם  את התורה וכאב אנוש ר' יוחנן    ורבנין

פירק   נחלה ביום שהנחלתי אתכם את התורה וכאב אנוש ר' יוחנן א' ורבנין

מינ    נחלה ביום שהנחלתי אתכם לי לאומה וכאב אנוש ר' חנינא    בר

פריז   נחלה ביום שהנחלתי לכם  את התורה וכאב אנוש ר' יוחנן    ורבנין

דפוס   נחלה ביום שהנחלתי לכם  את התורה וכאב אנוש ר' יוחנן    ורבנן

ג4 

ג01

ירו1   נחלה ביום שהנחלתי אתכם את התורה וכאב אנוש ר' יוחנן    ורבנין

או3    נתלה ביום שהנחלתי אתכם מן התורה וכאב אנוש ר' יוחנן    ורבנין

או51             שהנחלתי אתכם מן התורה וכאב אנוש ר' יוחנן    ורבנן

ששון   נחלה ביום שהנחלתי אתכם את התורה וכאב אנוש ר' יוח'     ורבנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  יוחנן אמ' הבאתם  עליכם מכה           מגרות   ומתשת

וטי    ר'  יוחנן א'  הבאתם  עליכם מכה           מגרית   ומתישת

פירק   ר'  יוחנן א'  הבאתי  עליכם מכה           מגרת    ומתשת

מינ    פפא       אמ' הבאתי  עליכם מכה           נגירית  ומתשת

פריז   ר'  יוחנן אמ' הבאתם  עליכם מכה           מגרית   ומתישת

דפוס   ר'  יוחנן אמר הבאתם  עליכם מכה           מגרת    ומתשת

ג4 

ג01

ירו1   ר'  יוחנן אמ' הבאתם  עליכם מכת           מגרת    ומותשת

או3    ר'  יוחנן אמ' הבאתם  עליכם מכה           מג<..>ת ומותשת

או51   ר'  יוחנן אמ' הבאתים עליכם מכה (גבנונית) [מגרת]  ומותשת

ששון   ר'  יוח'  אמ' הבאתם  עלי   מכה           מוגרת   ומתשת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ורבנין       אמ'   הבאתם עליכם מכה גברנית    ומתישת

וטי    ורבנין       אמרין הבאתם עליכם מכה גבראנית   ומתישת איזו

פירק   ורבנן        אמרין הבאתם עליכם מכה גברתנית   ומתשת  ואיזו

מינ    רבנן         אמ'   הבאתי עליכם מכה גברתנית   מתשת

פריז   ורבנין       אמרין הבאתם עליכם מכה גבראנית   ומתישת איזו

דפוס   ר'     יוחנן אמר   הבאתם עליכם מכה גברתנית   ומתשת  ואי

ג4 

ג01

ירו1   ורבנין       אמרין הבאתי עליכם מכת גברנית    ומותשת ואי

או3    ורבנין       אמרי  הבאתם עליכם מכה גבר[ת]נית ומתשת  ואי

או51   ורבנין       אמרי  הבאתם עליכם מכה גבנונית   ומתשת  ואיזו

ששון   ורבנין       אמרי  הבאתם עלי   מכה גברנית    ומתשת  ואי

--------------------------------------------------------------------

לונ                         לפיכך משה מזהיר את  יש'    וא'   להן

וטי    זו    זו זיבה  וצרעת לפיכך משה מזהיר     ליש'   ואומר להן

פירק   זו    זו זיבות וצרעת לפיכך משה מזהיר את  <...>  ואומ' להם

מינ

פריז         זו זיבה  וצרעת לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואומ' להן

דפוס   זו    זו זיבות וצרעת לפיכך משה מזהיר את  ישראל  ואומר להן

ג4 

ג01

ירו1   זו זו זו זיבה  וצרעת לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'

או3    זו זו זו זיבה  וצרעת לפי'  משה מזהיר להם לישראל

או51         זו זיבה  וצרעת לפי'  משה מזהיר     לישראל ואו'

ששון   זו    זו זיבה  וצרעת לפי'  משה מזהיר להם ליש'   ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    איש איש כי יהיה זב מבשרו

וטי    איש איש כי יהיה זב וגו'

פירק   איש איש כי יהיה זב מבשרו

מינ

פריז   איש איש כי יהיה זב מבשרו

דפוס   איש איש כי יהיה זב מבשרו

ג4 

ג01

ירו1   איש איש כי יהיה זב מבשרו

או3    איש איש כי יהיה זב מבשרו

או51   איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא

ששון   איש איש כי יהיה זה מבשרו