לונ    {ד} תני   ר'    שמע'  בן יוחי  בשעה שעמדו יש'   על   הר

וטי    {ד} תני   ר'    שמעון בן יוחיי בשעה שעמדו יש'   לפני הר

פירק   {ד} תני   ר'    שמע'  בן יוחי  בשעה שעמדו יש'   <...

מינ    {ד} תני   ר'    שמעון בן יוחי  בשעה שעמדו ישר'  על   הר

פריז   {ד} תני   ר'    שמעון בן יוחי  בשעה שעמדו ישראל לפני הר

דפוס   {ד} תני   ר'    שמעון בן יוחאי בשעה שעמדו ישראל על   הר

ג4     {ד} <...>

ירו1   {ד} תני   רשב"י                בשעה שעמדו ישראל לפני הר

או3    {ד} תני   רשב"י                בשעה שעמדו ישראל על   הר

או51   {ד} תאני  רשב"י                בשעה שעמדו ישראל על   הר

ששון   {ד} תני   רשב"י                בשעה שעמדו יש'   על   הר

--------------------------------------------------------------------

לונ    סיני ואמ'  כל אשר דבר יי נעשה  ונשמ'  באותה שעה לא היה

וטי    סיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע  אותה  שעה לא היה

פירק        ..>ו  כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע  באותה שעה לא היה

מינ    סיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע            לא היו

פריז   סיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע  אותה  שעה לא היה

דפוס   סיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע  באותה שעה לא היה

ג4 

ירו1   סיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע  באותה שעה לא היו

או3    סיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע  באותה שעה לא היו

או51   סיני ואמרו כל אשר דבר יי [נעשה ונשמע] באותה שעה לא היו

ששון   סיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה  ונשמע  באותה שעה לא היו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהן לא זבים ולא מצורעין לא  חגרים  ולא סומים ולא אילמים

וטי    בהן לא זבין ולא מצורעין ולא חיגרים ולא סומים ולא אילמים

פירק   בהן לא זבין ולא <...        ..>רין ולא סומין ולא אילמים

מינ    בהן                     לא  חיגרין           ולא אילמין

פריז   בהן לא זבין ולא מצורעין ולא חגרים  ולא סומין ולא אלמין

דפוס   בהן    זב       ומצורע  ולא חיגרין ולא סומים ולא אלמים

ג4 

ירו1   בהם לא זבים ולא מצורעים לא  חגרין  ולא סומין לא  אלמין

או3    בהן לא זבין ולא מצורעים לא  חגרים  ולא סומים לא  אלמים

או51   בהם    זבים ולא מצורעים לא  חגרים  ולא סומים לא  אלמים

ששון   בהן לא זבין ולא מצורעין לא  חגרין  ולא סומין לא  אלמין

--------------------------------------------------------------------

לונ              ולא (ס) חרשים ו'  שוטים

וטי              ולא     חרשים ולא שוטים ולא שוממים ולא טיפשין

פירק             ולא     חרשין ולא שוטין

מינ    ולא סומין ולא     חרשין ולא שוטין ולא משעמין

פריז             ולא     חרשין ולא שוטים ולא שוממים ולא טפשים

דפוס             ולא     חרשים ולא שוטים

ג4 

ירו1             ולא     חרשים ולא שוטים ולא שועמים ולא טפשים

או3                            ולא שוטים ולא שועמין ולא טפשין

או51                           ולא שוטים לא  שועמים ולא טפשים

ששון             ולא     חרשין לא  שוטים ולא שועמין ולא טפשין

--------------------------------------------------------------------

לונ                         על   אותה שעה  הוא  א'   כולך

וטי                         על   אותה השעה הוא  או'  כולך

פירק                        על   אותה שעה  <...

מינ    ולא זבין ולא מצורעין הה"ד                     כולך

פריז                        על   אותה שעה  הוא  או'  הנך

דפוס                        על   אותה שעה  הוא  אומ' כולך

ג4 

ירו1                        על   אותה שעה  הוא  אומ' כלך

או3                         על   אותה שעה  הוא  אומ' כולך

או51                        על   אותה שעה       נאמ' כולך

ששון                        על   אותה שעה  הוא  או'  כולך

--------------------------------------------------------------------

לונ    יפה  רעייתי ומום אין בך וכיון שחטאו       לא שהן      ימים

וטי    יפה  רעייתי ומום אין בך וכיון שחטאו       לא שהו      ימים

פירק   ..>ה רעיתי  ומום אין בך וכיון שחטאו       לא שהו      ימים

מינ    יפה  רעייתי ומום אין בך                   לא שהו      ימים

פריז   יפה  רעייתי ומום אין בך וכיון שחטאו       לא שהו      ימים

דפוס   יפה  רעייתי ומום אין בך וכיון שחטאו       לא     עברו ימים

ג4 

ירו1   יפה  רעיתי  ומום אין בך וכיון שחטאו ישראל לא שהו      ימים

או3    יפה  רעיתי  ומום אין בך וכיון שחטאו ישראל לא היו      ימים

או51   יפה  רעיתי  ומום אין בך וכיון שחטאו ישראל לא היו      ימים

ששון   יפה  רעיתי  ומום אין בך וכיון שחטאו יש'   לא שהו      ימים

--------------------------------------------------------------------

לונ    קלים   עד שנמצא  בהן זבים ומצורעים סומים  וחיגרים

וטי           עד שנמצא  בהן זבים ומצורעים        חיגרים

פירק   קלין   עד שנמצאו בהן זבין <...     ..>מים         חרשים

מינ    קלין   עד שהיו   בהן                      חיגרין

פריז          עד שנמצא  בהם זבין ומצורעין        חגרין

דפוס   קלים   עד שמצאו  בהן זבין ומצורעים

ג4 

ירו1          עד שנמצאו     זבים ומצורעים        חגרין

או3    מועטים עד שנמצאו     זבין ומצורעים                חרשין

או51   מועטים עד שנמצאו בהם זבים ומצורעים                חרשים

ששון          עד שנמצא      זבין ומצורעין        חגרים

--------------------------------------------------------------------

לונ               אילמים         וחירשים       שוטים  ושוממין

וטי    סומים      אילמים         חרשים         שוטים  ושוממים

פירק              אלמים                  חגרים ושוטין ושוממין

מינ               ואילמים וסומין וחרשין        ושוטין ומשעמין

פריז   סומין      אלמין          חרשין         שוטין  ושמטין

דפוס

ג4 

ירו1   סומי(ן)[ם] אלמים          חרשים         שוטים  שועמים

או3               אלמים   סומין                שוטים  שועמים

או51              אלמים   סומים                שוטים  שועמים

ששון   סומין      אלמים          חרשי'         שוטי'  שועמי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וטיפשין                     באותה שעה מהו      אומר

וטי    וטיפשין                על   אותה  שעה מה   הוא או'

פירק   וטיפשין                ?על? אותה  שעה ה<..     ...>

מינ            וזבים ומצורעים                              לפיכך

פריז   וטפשין                 על   אותה  שעה מהו      אומ'

דפוס                          על   אותה  שעה הוא      אומר

ג4 

ירו1   טפשים                  על   אותה  שעה מהו      אומ'

או3    טפשין                  ועל  אותה  שעה הוא      אומ'

או51   טפשים                  ועל  אותה  שעה הוא      אומ'

ששון   טפשי'                  על   אותה  שעה מהו      או'

--------------------------------------------------------------------

לונ                               וישלחו מן המחנה כל צרוע

וטי                               וישלחו מן המחנה כל צרוע

פירק                              וישלחו מן המחנה כל צרוע

מינ    משה מזהיר את ישר' ואמ' להן וישלחו מן המחנה כל צרוע

פריז                              וישלחו מן המחנה כל צרוע

דפוס                              וישלחו מן המחנה כל צרוע

ג4 

ירו1                              וישלחו מן המחנה כל צרוע

או3                               וישלחו מן המחנה כל צרוע

או51                              וישלחו מן המחנה כל צרוע

ששון                              וישלחו מן המחנה כל צרוע

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכל זב               מהיכן  נתחייבו  יש'   בזיבות ובצרעת

וטי    וכל זב               מאיכן  נתחייבו  יש'   בזיבה  ובצרעת

פירק   וכל זב וג'           מהיכן  נת<..>בו ישראל בזיבות וצרעת

מינ    וכל זב               מהיכן  נתחייבו  ישר'  בזיבה  וצרעת

פריז   וכל זב               מאיכן  נתחייבו  ישראל בזיבה  וצרעת

דפוס   וכל זב וגו'          מהיכן  נתחייבו  ישראל בזיבות וצרעת

ג4 

ירו1   וכל זב               מהיכן  נתחייבו  ישראל בזיבה  ובצרעת

או3    וכל זב וכל  טמא לנפש מהיכן  נתחייבו  ישראל בזיבה  ובצרעת

או51   וכל זב וכל  טמא לנפש מהיכן  נתחייבו  ישראל בזיבה  ובצרעת

ששון   וכל זב               ומהיכן נתחיבו   יש'   בזיבה  ובצרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חוניא בש'  ר' הושעיה     על      שהיו       מליזין

וטי    ר' חוניא בשם  ר' הושעיה     על      שהיו       מליזין

פירק

מינ    ר' הונא  בשם  ר' אושעיא

פריז   ר' חוניא בשם  ר' הושעיה     על      שהיו       מליזין

דפוס   רב הונא  בשם  ר' הושעיא אמ' על  ידי שהיו       מליזי'

ג4 

ירו1   ר' חוניא בש"ר    אושעיא     ע"י     שהיו ישראל מליזין

או3    ר' חוניא בש"ר    הושעיא אמ' ע"י     שהיו ישראל מליזין

או51   ר' חוניא בש"ר    הושעיא     על  ידי שהיו ישראל מליזין

ששון   ר' חונא  בש"ר    הושע'      ע"י     שהיו יש'   מליזין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחר גדוליהן וא'     משפחה       שלפלוני מה  היא   לא

וטי    אחר גדוליהן ואומרין משפחה זו    שלפלוני מה  היא   לא

פירק

מינ

פריז   אחר גדוליהן ואומ'   משפחה זו של פלני    מזו היא   לא  של

דפוס   אחר גדוליהן ואומרי' משפחה זו של פלוני             לאו של

ג4 

ירו1   אחר גדוליהן ואומרי' משפחה זו של פלוני       מההיא לא

או3    אחר גדוליהן ואומרין משפחה זו של פלוני             לא

או51   אחר גדוליהם ואומרי' משפחה זו של פלוני             לא

ששון   אחר גדוליהם ואו'    משפחה זו של פלו'    מה  היא   לא  של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלמצורעין היא ללמדך שאין הנגעין באין   אלא על לשון הרע

וטי    שלמצורעים היא ללמדך שאין הנגעין באין   אלא על לשון הרע

פירק

מינ

פריז   מצורעים   היא ללמדך שאין הנגעים באין   אלא על לשון הרע

דפוס   מצורעים   היא ללמדך שאין הנגעים באים   אלא על לשון הרע

ג4 

ירו1   מצורעים   היא ללמדך שאין הנגעים באים   אלא על לשון הרע

או3    מצורעין   היו ללמדך שאין הנגעים [באי'] אלא על לשון הרע

או51   מצורעים   היו ללמדך שאין הנגעים באי'   אלא על לשון הרע

ששון   מצורעי'   היא ללמדך שאין הנגעי' באי'   אלא על לשון הרע

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך נתחייבו יש'   בזיבות ובצרעת

וטי    לפיכך נתחייבו יש'   בזיבה  ובצרעת

פירק

מינ                                      מארון שהיו מלעיזים על

פריז   לפיכך נתחייבו       בזיבה  וצרעת

דפוס

ג4 

ירו1   לפי'  נתחייבו ישראל בזיבה  ובצרעת

או3    לפי'  נתחייבו ישראל בזיבה  ובצרעת

או51   לפיכך נתחייבו ישראל בזיבה  ובצרעת

ששון   לפי'  נתחייבו יש'   בזיבה  ובצרע'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ארון ואומרי' זה הורג את נושאיו ואין הנגעי' באים אלא על

פריז

דפוס

ג4 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             ר'  חנחומ' אמ'  על ידי שהיו   מליזין

וטי             ר'  תנחומא אמ'  על ידי שהיו   מליזין

פירק            ר'  תנח<.. ...>    ידי ש<..>ו <..>?ליזין?

מינ    לשון הרע ר'  תנחומא אמ'

פריז            ר'  תנחומא א'   על ידי שהיו   מליזין

דפוס            W   ומא    אומר על ידי שהיו   מליזין

ג4 

ירו1            ר'  תנחומא אומ' על     שהיו   מליזין

או3

או51            [ר' תנחומא אמ'  על     שיו   מליזין

ששון            ר'  תנחו'  או'  על     שהיו   מליזין

--------------------------------------------------------------------

לונ    על   הארון     וא'         ארון  זה          הורג  הוא

וטי    אחר  הארון הזה ואומרין     הארון הזה         הורג

פירק   אחר  הארון     ואמ'        ארון  זה          <...>

מינ

פריז   אחר  הארון הזה ואו'    להן הארון הזה         הורג

דפוס   אחרי הארון     ואומרי'     ארון  זה          הורג

ג4 

ירו1   אחר  הארון     ואומרי'     ארון  זה  ארון זה הורג

או3

או51   אחר  הארון     ואומרי'     ארון  זה  ארון זה הורג

ששון   את   הארון     ואומ'       ארון  זה          הורג

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מגדוליהם שהיו מלעיזים על גדוליהם ואומרי' משפחת זו משפחת

פריז

דפוס

ג4 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ            את נשיאיו ואין   נגעין  באין  אלא על לשון הרע לפיכך

וטי            את נשיאיו ואין   נגעין  באין  אלא על לשון הרע לפיכך

פירק           את נושאיו ?ו?אין נגעין  בא<.. ...

מינ    מצורעים           ואין   הנגעי' באים  אלא על לשון הרע

פריז           את נשיאיו ואין   נגעין  באין  אלא על לשון הרע לפיכך

דפוס           את נושאיו ואין   נגעים  באין  אלא על לשון הרע לכך

ג4 

ירו1           את נושאיו ואין   נגעים  באים  אלא על לשון הרע לפי'

או3

או51           את נושאיו ואין   נגעים  באים  אלא על לשון הרע לפי'

ששון           את נושאיו ואין   נגעי'  באי'  אלא    לשון הרע לפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתחיבו    יש'   בזיבה  ובצרעת   ורבנין אמ'   מן העם

וטי    נתחייבו   ישראל בזיבה  ובצרעת   ורבנן  אמרין מן העגל

פירק   ..>תחייבו יש'   בזיבות וצרע<..> ורבנן  אמרין מן ?ה?עם

מינ                                    רבנן   אמ'

פריז   נתחייבו   ישראל בזיבה  ובצרעת   ורבנין אמרין מן העגל

דפוס   נתחייבו   ישראל בזיבות וצרעת    ורבנין אמ'   מן העגל

ג4 

ירו1   נתחייבו   ישראל בזיבה  ובצרעת   ורבנין אמרין מן העגל

או3                                    ורבנין אמרי  מן העגל

או51   נתחייבו   יש'   בזיבה  ובצרעת]  ורבנין אמרי  מן העגל

ששון   נתחייבו   יש'   בזיבה  ובצרע'   ורבנין אמרי  מן העגל

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכ'   בהון וירא משה   את העם כי  פרע  הוא

וטי    דכת'  בהון וירא משה   את העם כי  פרוע הוא

פירק   דכ'        וירא <...>                 הוא

מינ

פריז   דכת'  בהון וירא משה   את העם כי  פרוע הוא

דפוס   דכתיב      וירא משה   את העם כי  פרוע היא

ג4                     משה   את העם גו'

ירו1              וירא משה   את העם כי  פרוע הוא

או3    דכתי'      וירא משה   את העם כי  פרוע הוא

או51   דכתי'      וירא משה   את העם כי  פרוע הוא כי פרעה אהרן

ששון   שנ'        וירא משה   את העם כי  פרוע הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שפרחה בהן זיבות וצרעת מנ' שנ'   בגדיו יהיו פרומים וראשו

וטי    שפרחה בהן זיבה  וצרעת     שנ'   בגדיו יהיו פרומים וראשו

פירק   שפרח  בהן       צרעת      <...> בגדיו יהיו פרומים

מינ

פריז   שפרחה בהן זיבה  וצרעת     שנ'   בגדיו יהיו פרמים  וראשו

דפוס   שפרחה בהן       צרעת      כמדא'                   וראשו

ג4     שפרחה בהן זיבה  וצר'      כד"א  בגדיו יהיו פ'     <...>

ירו1   שפרחה מהם זיבה  וצרעת     שנאמ' בגדיו יהיו פרומי' וראשו

או3    שפרחה בהן זיבה  וצרעת     שנא'  בגדיו יהיו פרומים וראשו

או51   שפרחה בהם זיבה  וצרעת     כד"א  בגדיו יהיו פרומים וראשו

ששון   שפרחה בהם זיבה  וצרעת     שנ'                     וראשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יה'  פר'  ר' יהודה בר'    סימ'   אמ'  ממתאוניים שנ'

וטי    יהיה פרוע ר' יהודה בר  ר' סימון  אמ'  מתאוננים  שנ'

פירק             ר' יהודה בר'    סימ<.. ...>           ?שנ'?

מינ                                          ממתאוננים הה"ד

פריז   יהיה פרוע ר' יהודה ב"ר    סימון  אמר  מתאוננים  שנ'

דפוס   יהיה פרוע ר' יהודה בר     סימון  אמ'  ממתאוננים שנא'

ג4                                           מתאוננים  ה'

ירו1   יהיה פרוע ר' יהודה בר     סימון  אמ'  מתאוננים  שנא'

או3    יהיה פרוע ר' יהודה בר     סימון  אמ'  ממתאוננים שנא'

או51   יהיה פרוע ר' יהודה בר'    סימון  אמ'  ממתאוננים שנ'

ששון   יהיה פרוע ר' יהו'  ב"ס           אמ'  ממתאוננים שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ       עד חדש ימ'  עד    אשר יצא מאפ'  וגו'

וטי       עד חדש ימים עד    אשר יצא מאפכם      והיה לכם לזרא

פירק      עד חדש ימים עד    אשר יצא מאפכם      והיה לכם לזרה

מינ       עד חדש ימים עד    אשר יצא מאפכם      והיה לכם לזרא

פריז      עד חדש ימים עד    אשר יצא מאפכם      והיה לכם לזרא

דפוס      עד                אשר יצא מאפכם      והיה לכם לזרא

ג4     ה' עד חדש ימים גו'

ירו1      עד חדש ימים וגו'                     והיה לכם לזרה

או3       עד חדש ימים וגו'

או51      עד חדש ימים [וגו'                    והיה לכם לזרא]

ששון      עד חדש ימים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהו     לזרא ר'    הונא   אמ' לזורנא ולבוטנא

וטי    מה  הוא לזרא ר'    חונא   אמ' לזורנא ולביטנא

פירק   מהו     לזרה <...                    ..>?ט?נא

מינ                 ר'    אביהוא אמ' לזירנא ולביטנא

פריז   מהו     לזרא ר'    הונא   א'  לחרנא  ולבוטנא

דפוס   מהו     לזרא ר'    הונא   אמ' לזרנא  ולבוטנא

ג4     מה  הוא לזרא <...>            <..>נא ולבוטנא

ירו1   מהו     לזרה ר'    חמא    אמ' לזורא  ולבטלה

או3    מהו     לזרא ר'    חמא    אמ' לזורא  ולבטנא   ר"ל

או51   מהו     לזרא ר'    נחמיא  אמ' לזירו  ולבטלה   (ר' לוי)

ששון   מהו     לזרא ר'    חמא    אמ' לזורא  ולבוטנא  ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ו'   שמע'  בן לקיש  אמ' לא     סברה א' אבהו   אמ' לאזהרה

וטי    ר'   שמעון בן לקיש  אמ' לאסכרא      ר' אבהו   א'  לאזהרה

פירק   ור'  שמע'  בן לקיש  א'  לאסכרה      ר' אב?ה?ו א'  לאזהרה

מינ    ר'   אביתר          אמר לדרריא      ר' אבהוא  אמ' לאסכרה

פריז   ריש           לקיש  אמ' לאכסרא      ר' אבהו   אמ' לאזהרה

דפוס   וריש          לקיש  אמר לאסכר'      ר' אבא    אמ' לאזהרה

ג4     ר'   שמ'   בן לקיש  א'  לאסכרא      ר' אבהו   א'  להזהרה

ירו1   ריש           לקיש  אמ' לאסכרה      ר' אבהו   אמ' לאזהרה

או3                        אמ' לאסכרא      ר' אבהו   אמ' לאזהרה

או51   [ריש          לקיש] אמ' לאסכרא      ר' אבהו   אמ' לאזהרה

ששון                       אמ' לאסכרה      ר' אבהו   אמ' לאזהרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'    אביתר  אמ'          לאידרדיא           ר'

וטי    ר'    אביתר  א'           לידרררה            ר'

פירק   ר'    א<..                ...>

מינ    ורבנן        אמ'          לאזהרה         תני ר'

פריז   ר'    אביתר  א'           לידרדרא            ר'

דפוס   ר'    אבייתר אמ'          לקרדא              ר'

ג4     ר'    אביתר  א'           לדרדיה   <...>

ירו1   ר'    אביתר  אמ'          לדלדייא            רשב"י

או3    ר'    אביתר  אמ'          לידרדרא            רשב"י

או51   ר'    אביתר  אמ'          לידרדרא            רשב"י

ששון   ר'    אביתר  אמ' (לאזהרה) לדרדרא             רשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמע'  בן יוחי  אמ' ובלבד       שתהא             מרחקין

וטי    שמעון בן יוחיי א'  ובלבד       שתהוא            מרחקין

פירק         בן יוחי  אמ' <..>בלב<..> שתהוא            מרוחקין

מינ    שמעו' בן יוחי                           עד שאתם מרחקין

פריז   שמע'  בן יוחאי אמ' ובלבד       שתהו             מרוחקין

דפוס   שמעון בן יוחאי אמר ובלבד       שתהו             מרחקין

ג4           בן יוחי      ובלבד       שתהו             מקרבין

ירו1                  אמ' ובלבד       שתהו             מרחקי'

או3                   אמ' ובלבד       שתהו             מרחקין

או51                  אמ' ובלבד       שתהיו            מרוחקים

ששון                  אמ' ובלבד       שת[י]היו         מרחיקין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו   יותר  ממה  שאתם   מקרבין בי   אמ'  ר' יהודה בר'

וטי    בו   יתר   ממה  שאתם   מקרבין בו   אמ"ר    יהודה בר   ר'

פירק   בו   ?יותר ממה? שאתם   מקר<.. ...>         סימון

מינ    אותו יתר   ממה  שהיית' מקרבין אותי ר'      יהודה ב"ר

פריז   בו   יתר   ממה  שאתם   מקרבין בו   א"ר     יהודה ב"ר

דפוס   בו   יותר  ממה  שאתם   מקרבין בו   אמ"ר    יהודה בר

ג4     בו   יותר  מימה שאתם   מקרבין בו   א'   ר' <...> <...

ירו1   בו   יותר  ממה  שאתם   מקרבין בו   א"ר     יהודה בר

או3    בו   יותר  ממה  שאתם   מקרבין בו   א"ר     יהודה ב"ר

או51        יותר  ממה  שאתם   מקרבין      א"ר     יהודה בר'

ששון        יותר  ממה  שאתם   מקרבין בו   א"ר     יהו'  ב"ס

--------------------------------------------------------------------

לונ    סימ'         מיכן נעשו  זרים לאהל מועד

וטי    סימון        מיכן נעשו  זרים לאהל מועד

פירק                מיכן נעשו  זרים לאהל מועד

מינ    סימון   לזרא שמשם נעשו  זרים לאהל מועד

פריז   סימון        מיכן נעשו  זרים לאהל מועד

דפוס   סימון        מכאן נעשו  זרים לאהל מועד

ג4     ..>ימון      מיכן נעשו  זרים לאהל מועד

ירו1   סימון        מכאן שנעשו זרים לאהל מועד

או3    סימון        מכאן שנעשו זרים לאהל מועד

או51   סימון        מכאן שנעשו זרים לאהל מועד

ששון                מכאן שנעשו זרים לאהל מועד