לונ    {ב} ר'  חנן   דציפרין  פתר לה  בתלולות   זו   של עפר

וטי    {ב} ר'  חנן   דציפורין פתח לה  בתלילות   זו      שלעפר

פירק   {ב} ר'  חנין  דציפורי  פתר     בתלוליות  זו   של עפר

מינ    {ב} א"ר יוחנן דציפרי           בתלולית   זו   של עפר

פריז   {ב} ר'  חנין  דציפרין  פתח לה  בתלילות   זו   של עפר

דפוס   {ב} ר'  חנין  דציפורין פתר קרא בתלולית   זו   של עפר

ג7     {ב} ר'  חנן   דציפרין  פתח לה  ב?ת?לילות זו      שלעפר

ירו1   {ב} ר'  חנין  דציפרין  פתר ליה כתלולית   זו   של עפר

או3    {ב} ר'  חנין  דציפורי  פתר לה  כתלולית   זו   של עפר

או51   {ב} ר'  חנין  דציפרי   פתר לה  בתלולית   [זו] של עפר

ששון   {ב} ר'  חנין  דציפרי   פתר לה  כתלולית   זו   של עפר

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי           שטיפש מהו     א'   מי יכול לקצות         את

וטי    מי           שטיפש מה  הוא אומ' מי יכול לקצות         את

פירק   מי           שטיפש מהו     או'  מי יכול לקצות         את

מינ    מה           הטיפש         אמ'  מי יכול לסיפה

פריז   מי           שטיפש מהו     או'  מי יכיל לקצות         את

דפוס   מי           שטיפש מהו     אומר מי יכול לקצות         את

ג7     מי           שטיפש מה  הוא א'   מי יכול לקצות         את

ירו1   מי שהוא      טיפש  מהו     אומ' מי יכול לקצות         את

או3    מי שהוא      טפש           אומר מי יכול לקצות         את

או51   מי שהוא      טפש   מה  הוא אומ' מי יוכל לקצו()[?ס/ם?] את

ששון   מי שהוא שהוא טפש   מהו     או'  מי יכול לקצות         את

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו                     מי       שפיקח מהו     א'

וטי    זו                     מי       שפיקח מה  הוא או'

פירק   זו                     מי       שפיקח מהו     או'

מינ                           אבל      פיקח          אמ'

פריז   זו מי יכיל לקצות את זו מי       שפיקח מה  הוא אומ'

דפוס   זו                     מי       שפקח  מהו     אומ'

ג7     זו                     מי       שפיקח מי  הוא או'

ירו1   זו                     מי  שהוא פקח           אומ'

או3    זו                     מי  שהוא פקח           אומ'

או51   זו                     מי  שהוא פקח   מהו     אומר

ששון   זה                     מי  שהוא פקח           או'

--------------------------------------------------------------------

לונ                    הריני קורא שתי משפלות  היום ושתי משפלות

וטי                    הריני קורא שתי משפלות  היום ושתי משפלות

פירק                   הריני קורא שתי משפלות  היום ושתי משפלות

מינ    ולא אחד צברה אף אני   קוצה שני משפלות  היום ושתי משפלות

פריז

דפוס                   הריני קוצץ שתי משפלות  היום שתי  משפלות

ג7                     הרי   קורא     משפלות  היום ושתי (משפל?א?ות)

ירו1                   הריני כורה שתי משפלות  היום ושתי משפילות

או3                    הריני כורה שתי משפילות היום ושתי משפילות

או51                   הריני כורה שתי משפילות היום ושתי משפילות

ששון                   הריני כורה שתי משפילות היום וב'  משפילות

--------------------------------------------------------------------

לונ           למחר עד שאני קורא       את כולה כך מי      שטיפש

וטי           למחר עד שאני קורא       את כולה כך מי      שטיפש

פירק          למחר עד שאני קורא  אותה את כולה כך מי      שטיפש

מינ           למחר עד שאני מסיפה              כך         טיפש

פריז

דפוס          למחר עד שאני קוצץ       את כולה כך מי      שטיפש

ג7     משפלות למחר עד שאני קורא       את כולה    מי שהוא טיפ<..>

ירו1          למחר עד      שוכרה         כלה  כך         הטפש

או3           למחר עד      שאכלה         כולה כך         הטפש

או51          למחר עד      שאכרה         כלה  כך         הטפש

ששון          למחר עד      שאכרה      את כולה כך         הטיפש

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהו     א'   מי יכול ללמוד את התורה נזיקים ל'    פרקים

וטי    מה  הוא או'     יכול ללמוד את התורה נזיקין       לפרקין

פירק           אומ' מי יכול ללמוד את התורה נזיקים ל'    פרקים

מינ            אמ'  מי יכול ללמוד    תורה  נזיקין תלתין פירקין

פריז                   יכול ללמוד את התורה נזיקין       לפרקין

דפוס           אומר מי יכול ללמוד את התורה נזיקין ל'    פרקים

ג7             אומ' מי יכול ללמוד את התורה נזיקין ל'    פרק'

ירו1   מהו     אומר מי יכול ללמוד כל התורה נזיקים שלשים פרקים

או3            אומ' מי יכול ללמוד          נזיקין שלשים פרקים

או51   מהו     אומר מי יוכל לעמוד על התורה נזיקין ל'    פרקים

ששון   מהו     או'  מי יוכל ללמוד כל התורה נזיקין ל'    פרקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ        כילים ל'    פרק'   מי         שפיקח מהו     א'

וטי        כילים       פרקין  מי         שפיקח מה  הוא או'

פירק       כלים  ל'    פרקים  מי         שפיקח מהו     אומ'

מינ        כלים  תלתין פירקין אבל        פיקח          אמ'

פריז       כלאים       לפרקים                  מה  הוא אומ'

דפוס       כלים  ל'    פרקים  מי         שפיקח מהו     אומר

ג7         כילין ל'    פר'    מי  שהוא   פיקח          אומ'

ירו1       כלים  שלשים פרקים  מי  שהוא   פקח   מהו     אומר

או3    מתי כלים  שלשים פרקים  מי  שהוא   פקח   מהו     אומ'

או51   מתי כלים  שלשי' פרקים      מישהוא פקח   מהו     אומר

ששון   מתי כלים  ל'    פרקי'  מי  שהוא   פקח           או'

--------------------------------------------------------------------

לונ                       הריני למד  שתי הלכות היום ושתי  הלכות

וטי                 הרי   אני   למיד שתי הלכות היום ושתי  הלכות

פירק                הרי   אני   קורא שתי הלכות היום שתי   הלכות

מינ    ולא אחר למדה אף    אני   למד  שתי הלכו' היום ושתי  הלכות

פריז   הרי הוא      הרי   הוא   למוד שתי הלכות היום ושתי  הלכות

דפוס                הריני       שונה שני הלכות היום שתי   הלכות

ג7                  הרי   אני   למד  שתי הלכות ביום וב'   הלכות

ירו1                הריני       לומד שתי הלכות היום ושתי  הלכות

או3                 הריני       לומד שתי הלכות היום ושתי  הלכות

או51                הריני       לומד שתי הלכות היום ושתים

ששון                הריני       קורא שתי הלכות היום וב'   הלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    למחר עד שאני  קורא  את כל התורה כולה אמ"ר    יוח'

וטי    למחר עד שאני  למד   את    התורה כולה א"ר     יוחנן

פירק   למחר עד שאני  קורא  את    התורה כולה אמ'  ר' יוחנן

מינ    למחר עד שאני  לומדה                  א"ר     יונה

פריז   למחר עד שאני  למד   את    התורה כולה א"ר     יוחנן

דפוס   למחר עד שאני  שונה  את כל התורה כולה אמר  ר' אמי

ג7     למחר עד שאני  למד   את    התורה כולה א'   ר' יוחנן

ירו1   למחר עד שאלמד          כל התורה כלה  א"ר     יוחנן

או3    למחר עד שאלמד          כל התורה      א"ר     יוחנן

או51   למחר עד שאלמד          כל התורה      א"ר     יוחנן

ששון   למחר עד שאלמד          כל התורה      א"ר     יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ        ראמות לאויל חכמ'                   אמ"ר    יוחנן לככר

וטי        ראמות לאויל חכמות                  אמ"ר    יניי  לכיכר

פירק       ראמות לאויל חכמות                  אמ'  ר' יוח'  ל?ב/כ?כר

מינ    כת' ראמות לאויל חכמות                                לכבד

פריז       ראמות לאויל חכמות                  א"ר     ינאי  לכיכר

דפוס       ראמות לאויל חכמות                  אמר  ר' יוחנן לככר

ג7         ראמות לאויל חכמ'                   אמ'  ר' ינאי  לככר

ירו1       רמות  לאויל חכמות                  א"ר     ינאי  לככר

או3        רמות  לאויל חכמות                  א"ר     ינאי  לדבר

או51       רמות  לאויל חכמות בשער לא יפתח פיו א"ר     ינאי  לככר

ששון       רמות  לאויל חכמות                  א"ר     ינאי  לככר

--------------------------------------------------------------------

לונ    [נקוב]      תלוי  באוירו        שלבית מי שטיפש מהו

וטי    נקוב        תלוי  באוירו        שלבית מי שטיפש מה   הוא

פירק               תלוי  באוירו   של   בית   מי שטיפש

מינ    נקוב   שהוא תלוי  באוירו   של   בית   מה הטיפש

פריז   נקוב        תלוי  באוירו   של   בית   מי שטיפש מהו

דפוס               תלוי  באוירו   של   בית   מי שטיפש

ג7     נקוב        תלוי  באויר<.. ...> שלבית    טיפש  מהוא

ירו1               תלוי  באויר         הבית     טפש   מהו

או3                שתלוי באויר         הבית     טפש   מהו

או51               שתלוי באויר         הבית     טפש   מה   הוא

ששון               תלוי  באויר         הבית     טפש   מהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   מי יכול להוריד  את  זה מי  שהוא פיקח  מהו     א'

וטי    או'  מי יכול להוריד  את  זה מי       שפיקח מה  הוא אומ'

פירק   אומ' מי יכול להוריד  את  זה מי       שפיקח מהו     או'

מינ    אומ' מי יכול להורידו משם    אבל      פיקח          אמ'

פריז   אומר

דפוס   אומר מי יכול להוריד  את  זה מי       שפיקח         אומר

ג7     או'  מי יכול להוריד  את  זה          פיקח          א'

ירו1   אומר מי יכול להוריד  את  זה          פקח           אומ'

או3    אומ' מי יכול להוריד  את  זה          פקח           אומ'

או51   אומר מי יוכל להוריד  את  זה          פקח           אומר

ששון   או'  מי יוכל להוריד  את  זה          פקח           או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    והוא לא   אחר תלאו אלא הרי   אני מביא         שני קנים

וטי    והוא לא   אחד תלאו אלא הרי   אני מביא         שני קנים

פירק   והוא לא   אחר תלאו אלא הריני     מביא         שני קנים

מינ         ולא  אחד תלאו     אף    אני מביא             שנים

פריז   והוא לא   אחר תלאו אלא הרי   אני מביא         שני קנים

דפוס        ולא  אחר תלאו אלא           מביא         שני קנים

ג7          לא   אחד תלאו     הרי   אני מביא         שני קנים

ירו1        והלא אחר תלאו     הריני     מביא         שתי קינים

או3         והלא אחר תלאו     הריני     מביא         שתי קנים

או51        והלא אחר תלאו     הריני     מ(ד)בי(ק)[א] שתי קנים

ששון        והלא אחר תלאו אלא הריני     מביא         ב'  קנים

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ומספקן  זה    לזה         ומורידו

וטי                 ומספקן  זה    לזה         ומורידו

פירק                ומספקן  זה    לזה         ומורידן

מינ    של שלשה קנים מספקן   זה    בזה עד שאני מורידו  משם

פריז                ומספקן  זה    לזה         ומורידו

דפוס                ומספקן  זה    לזה         ומורידו

ג7                  ומספקן  זה את זה          ומורידו

ירו1                ומדביקן זו    בזו         ומורידו

או3                 ומדביקן זה    בזה         ומורידו

או51                ומדביקן זה    בזה         ומורידו

ששון                ומדביקן זו    בזו עד      שאורידו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך מי שהוא טיפש      מהו     א'   מי יכול ללמוד תורה  שבליבו

וטי    כך מי      שטיפש     מה  הוא אומ' מי יכול ללמוד תורה  שבליבו

פירק   כך מי      שטיפש             אומ' מי יוכל למוד  תורה  שכלבו

מינ    כך         טיפ(ס)[ש]         אמ'  מי יכול ללמוד תורה  שבלבו

פריז   כך מי      שטיפש     מהו     אומ' מי יכול ללמוד תורה  שבלבו

דפוס   כך מי      שטיפש             אומר מי יכול ללמוד תורה  שבלבו

ג7     כך         הטיפש             א'   מי יכול ללמוד <...>

ירו1   כך         טפש               אומ' מי יכול ללמוד תורה  שבלבו

או3    כך         טפש               אומר מי יכול ללמוד תורה  [שבלבו

או51   כך         טפש               אומ' מי יוכל ללמוד [תורה שבלבו

ששון   כך         הטפש              או'  מי יוכל ללמוד תורה  שבלבו

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלחכם      מי  שפיקח מהו     א'       והוא לא מאחר

וטי       שלחכם      מי  שפיקח מה  הוא או'      והוא לא מאחר

פירק   של חכם        מי  שפיקח מהו     אומ'     והוא לא מאחר

מינ    של חכם    הזה אבל פיקח          אמ'      והוא לא מאחר

פריז   של חכם        מי  שפקח  מהו     אומ'     והוא לא מאחר

דפוס   של חכם        מי  שפיקח         אומר     והוא לא מאחר

ג7        שלחכם          הפיקח         או'      והוא לא מאחר

ירו1   של חכם            פקח           אומ' וכי הוא  לא מאחר

או3    של חכם]           פקח           אומר     וכי  לא מאחר

או51      שלחכם]         פקח           אומ' וכי הוא  לא מאחרי

ששון   של חכם            פקח           או'  וכי הוא  לא מאחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    למדה אלא הרי   אני למד  שתי הלכות ביום ושתי  הלכות בלילה

וטי    למדה אלא הרי   אני למיד שתי הלכות ביום ושתי  הלכות למחר

פירק   למדה אלא הריני     למד  שתי הלכות ביום שתי   הלכות בלילה

מינ    למדה אף        אני למד  שתי הלכות      ושתי  הלכות למחר

פריז   למדה אלא הרי   אני למד  שתי הלכות ביום ושתי  הלכות למחר

דפוס   למדה אלא הריני     למד  שתי הלכות היום ושתים       למחר

ג7     למדו וגם אני       למוד ב'  הלכות ביום וב'   הלכות למחר

ירו1   למדה אלא הריני     למד  שתי הלכות היום ושתים       למחר

או3    למדה אלא הריני     לומד שתי הלכות היום ושתים       למחר

או51   למדה אלא הריני     לומד שתי הלכות היום ושתים       למחר

ששון   למדה אלא הריני     לומד ב'  הלכות היום וב'         למחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד שאני  למד     כל התורה כמותו     ר' לוי       לקסטל

וטי    עד שאני  למד        תורה  כמותו א"ר    לוי       לקסטל

פירק   עד שאני  למד     כל התורה כולה  א'  ר' לוי       לקסטל

מינ    עד שאני  נעשה             כמותו א"ר    לוי       לקסטיל

פריז   עד שאני  למד        תורה  כמותו א"ר    לוי       לקסטל

דפוס   עד שאני  למד  את כל התורה כולה  אמר ר' לוי   משל לטרסקל

ג7     עד שאהיה                  כמותו א'  ר' לוי       לקסטל

ירו1   עד שאלמד            תורה  כמותו אמר ר'           לטרסקל

או3    עד שאלמד            תורה  כמותו א"ר    יוחנן     לטרסקל

או51   עד שאלמד         כל התורה כמותו א"ר              לטרסקיל

ששון   עד שאלמד            תורה  כמותו א"ר              לטרסקי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקוב   ששכר    בעליו פועלין למלאותו    מי שטיפש מהו

וטי    נקוב   שמכרו   בעליו פועלין למלאותו    מי שטיפש מה   הוא

פירק   נקוב   ששכר    בעליו פועלים למלאותו    מי שטיפש מהו

מינ    מלכים  ש?ש?כרו בעליו פועלים למלאותו    מה הטיפס

פריז   נקוב   שמכרו   בעליו פועלין למלאתו     מי שטיפש מהו

דפוס   נקוב   ששכר    בעליו פועלין למלאכתו    מי שטיפש מהו

ג7     נקו?ב? שסכו    בעלין פעלין  ל?מ?לאת?ו?    <...> <...

ירו1   נקוב   שהשכיר  בעליו פועלים למלאכתו       טפש   מהו

או3    נקוב   שהשכיר  בעליו פועלים למלאותו       טפש   מהו

או51   נקוב   שהשכיר  בעליו פועלים למלאתו        טפש   מהו

ששון   נקוב   שהשכיר  בעליו פועלי' למלאתו        טיפש  מהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   מה אני מועיל מכניס       בזו ומוציא   בזו  מי

וטי    או'  מה אני מועיל מכניס       בזו ומוציא   בזו  מי

פירק   אומ' מה אני מועיל מכניס       בזו ומוציא   בזו  מי

מינ    אמ'  מה אני מועיל כשאני מכניס בזו ומוציא   בזו  אבל

פריז   אומ' מה אני מועיל מכניס       בזו ומוציא   בזו  מי

דפוס   אומר מה אני מועיל מכניס       בזו ומוציא   בזו  מי

ג7                 ..>ל                  ומ?צ?<.. ...>

ירו1   אומ' מה אני מועיל מכניס       בזו ומוציא   בזו

או3    אומ' מה אני מועיל מכניס       בזו ומוציא   בזו

או51   אומר מה אני מועיל מכניס       בזה ומוציא   בזה

ששון   או'  מה אני מועיל מכניס       בזו מוציא    בזו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שפיקח מהו     א'               והלא    שכר     כל

וטי    שפיקח מה  הוא או'              ולא     שכר     כל

פירק   שפיקח מהו     אומ'             ולא     שכר     כל

מינ    פיקח          אמ'              ולא     שבר     כל (הלכה

פריז   שפיקח מהו     או'              ולא     שכר     כל

דפוס   שפיקח מהו     אומר             ולא     שכר     כל

ג7 

ירו1   פקח   מה  הוא אומ' מה איכפת לי הלא  כל שכר

או3    פקח   מהו     אומר מה איכפת לי הלא  כל ש()[כ]ר

או51   פקח           אומר מה איכפת לי הלא  כל שכר

ששון   פקח   מהו     או'  מה איכפת לי הלא  כל שכר

--------------------------------------------------------------------

לונ           הבית והבית אני      נוטל    כך מי      שטיפש

וטי           חבית וחבית אני      נוטל    כך מי      שטיפש

פירק          חבית וחבית אני      נוטל    כך מי      שטיפש

מינ    והלכה) חבית וחבית בעל הבית נותן לי כך         טיפש

פריז          חבית וחבית אני      נוטל    כך מי      שטיפש

דפוס          חבית וחבית אני      נוטל    כך מי שהוא טיפש

ג7 

ירו1          חבית וחבית אני      נוטל    כך         טפס

או3           חבית וחבית אני      נוטל    כך         טפש

או51          חבית וחבית אני      נוטל    כך         טפש

ששון          חבית וחבית אני      נוטל    כך         טיפש

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהו     א'   מה אני מועיל       ללמוד תורה ומשכחה מי

וטי    מה  הוא או'  מה אני מועיל       למוד  תורה ומשכחה מי

פירק   מהו     או'  מה אני מועיל       ללמוד תורה ומשכחה מי

מינ            אמ'  מה אני מועיל כשאני למד   תורה ושכח   אבל

פריז   מהו     או'  מה אני מועיל       למוד  תורה ומשכחה מי

דפוס   מהו     אומר מה אני מוטל        ללמוד תורה ומשכחה מי  שהוא

ג7 

ירו1           אומ' מה אני מועיל       ללמוד תורה ומשכחה

או3            אומר מה אני מועיל       ללמוד תורה ומשכחה

או51           אומ' מה אני מועיל       ללמוד תורה ולשכחה

ששון           או'  מה אני מועיל       ללמוד תורה ומשכחה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שפיקח מהו     א'   ולא  שכר   יגיעה            הקב"ה נותר

וטי    שפיקח מה  הוא או'  ולא  שכר   יגיעה            הק'   נותן

פירק   שפיקח מהו     או'  ולא  שכר   יגיעה            הקב"ה נותן

מינ    פיקח          אמ'  ולא  שבר   כל    הלכה והלכה הקב"ה נותן

פריז   שפקח  מהו     או'       ולשכר יגיעה            הקב"ה נותן

דפוס   פיקח  מהו     אומר ולא  שכר   יגיעה            הקב"ה נותן

ג7 

ירו1   פקח           אומ' ולא  שכר   יגיעה            אני   נוטל

או3    פקח           אומ' והלא שכר   יגיעה            אני   נוטל

או51   פקח           אומ' והלא שכר   יגיעה            אני   נוטל

ששון   פקח           או'  ולא  שכר   יגיעה            אני   נוטל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       אמ"ר זעירה אפילו

וטי                                       א"ר  זעירא אפילו

פירק                                      א"ר  זעירא אפילו

מינ    לי אף אני יגיע והקב"ה נותן לי שכרי א"ר  לוי   אפי'

פריז                                      א"ר  זעירא אפילו

דפוס                                      א"ר  זעירא אפי'

ג7 

ירו1                                      א"ר  זעירא אפי'

או3                                       א"ר  זעירא אפי'

או51                                      א"ר  זעירא אפי'

ששון                                      א"ר  זעיר' אפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    דברים שאת  רואין אותן  קוצים            בתורה

וטי    דברים שאת  רואה  אותן  קוצים            בתורה

פירק   דברים שאת  רואה  אותן  קרנים            בתור()[ה]

מינ    דברים שאת  רואה  אותן  כאילו הן מיותרין בתורה

פריז   דברים שאת  רואה  אותן  קוצים            בתורה

דפוס   דברים שאתה רואה  אותן  קוצין            בתורה     תלתלי

ג7 

ירו1   דברים שאתה רואה        קוצים            בתורה

או3    דברים שאתה רואה  [שהם] קוצים            בתורה

או51   דברים שאתה רואה  אותן  קוצים            בתורה

ששון   דברי' שאתה רואה        קוצים            בתורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תלתלין        הן יכולין הן להחריב  את כל העולם כולו ולעשות

וטי    תלתלים תלתלין הם יכולין הן להחריב  את כל העולם כולו ולעשות

פירק   תלתלים תלתלים הן יכולין הן להחריב  את    העולם כולו ולעשות

מינ                               מחריבין את    העולם      ועושין

פריז   תלתלים תלתלים הן יכולין הן להחריב  את כל העולם כלו  ולעשות

דפוס   תלתלי'        הן יכולים    להחריב  את    העולם כולו ולעשו'

ג7 

ירו1   תלתלים        הם יכולין    להחריב  את    העולם כולו ולעשותו

או3    תלתלין        הן יכולין    להחריב  את    העולם      ולעשותו

או51   תלתלים        הם יכולי' הם להחריב  את    העולם      ולעשותו

ששון   תלתלים        הן יכולין    להחריב  את    העו'  כולו ולעשותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו     כענין   שנ'  והיתה תל עולם לא יבנה עוד

וטי    אותו תל  כעיניין שנ'  והיתה תל עולם לא תבנה עוד

פירק   אותן     כעיניין שנ'  והיתה תל עולם לא תבנה עוד

מינ    אותן ת"ל הה"ד         והיתה תל עולם             

פריז   אותו תל  כענין   שנ'  והיתה תל עולם לא תבנה עוד

דפוס   אותו תל  כענין   שנא' והיתה תל עולם לא יבנה עוד

ג7 

ירו1        תל  כענין   שנא' והיתה תל עולם

או3         תל  כענין   שנא' והיתה תל עולם

או51        תל  כע"ש         והיתה תל עולם

ששון        תל  כענין   שנ'  והיתה תל עולם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אם עשית דלת ריש אתה מחריב את כל העולם אם עשית דלת ריש אתה מחריב

את כל העולם

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                      ר' אלכסנדרי   בר אגרי        ור'

וטי                      ר' אלכסנדרי   בר חגרי        ור'

פירק                     ר' אלכסנדרי   בר הגרי        ור'

מינ                {     ר' אלכסנדרי   בר אגרי   דהוה ר'

פריז                     ר' אלכסנדרי   בר חגרי        ור'

דפוס                 אמר ר' אלכסנדרי   בר חגאי        ור'

ג7 

ירו1                     ר' אליסכנדראי בר חגרי        ור'

או3                      ר' אלכסנדראי  בר חגי         ור'

או51                     ר' אליסכנדראי בר [ח]גרי      ור'

ששון                     ר' אלכסנדרי   בר חגרי        ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלכסנדרי   קרובין אמ'    אם מתכנסין כל         באי   העולם

וטי    אלכסנדרי   קרובא         אם מתכנסין כל         באי   העולם

פירק   אלכסנדרי   קריביה אמ'    אם מתכנסין כל אומות         העולם

מינ    אלכסנדרי   קריבא         אם מתכנסין כל         באי   העולם

פריז   אלכסנדרי   קרובא         אם מתכנשין כל (אומות) [באי] העולם

דפוס   אלכסנדר    קריביה        אם מתכנסים כל         אומות העולם

ג7 

ירו1   אליסכנדראי קריבא  אמרי   אם באין    כל               העולם

או3    אלכסנדראי  קריבא  אמרין  אם באין    כל               העולם

או51   אליסכנדראי קריבה  [אמרי] אם באים    כל               העולם

ששון   אלסכנדרי   קריבא  אמרי   אם באין    כל               העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ              להלבין כנף אחד מן העורב  אינן יכולין כך אם מיתכנסין

וטי              להלבין כנף אחד מן העורב  אינן יכולין כך אם מתכנסין

פירק             להלבין כנף אחד של עורב   אינן יכולין    אם מתכנסין

מינ    למקום אחד להלכין כנף אחד מן העורב  אינן יכולין כך אם מתכנסין

פריז             להלבין כנף אחד מן העורב  אינן יכולין כך אם מתכנשין

דפוס             להלבין כנף אחד של עורב   אינן יכולין כך אם מתכנסים

ג7 

ירו1             להלבין כנף אחד מן העורב  אינן יכולין כך

או3              להלבין כנף אחד מן העורב  אינן יכולין כך

או51   [כלו]     להלבין כנף א'     מהעורב אינן יכולין כך

ששון             להלבין כנף א'  מן העורב  אינם יכולי' כך

--------------------------------------------------------------------

לונ                         כל אומות העולם                לעקור

וטי                         כל אומות העולם                לעקור

פירק                        כל אומות העולם                לעקור

מינ                         כל באי   העולם      למקום אחד לעקוד

פריז                        כל אומות העולם                לעקור

דפוס                        כל אומות העולם                לעקור

ג7 

ירו1   אין      יכולין אפי' כל       העולם כולו           לעקור

או3    אין      יכולין      כל       העולם כולו           לעקור

או51   א(ם)[ין] יכולין      כל       העולם כלו            לעקור

ששון   אין      יכולי'      כל       העו'  כולו           לעקור

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבר אחד מן    התורה       אינן יכולין ממי  את  למד

וטי    דבר אחד מן    התורה       אינן יכולין ממי  את  למד

פירק   דבר אחד מן    התורה       אין  יכולין ממי  את  למד

מינ    דבר אחד מדברי תורה        אינן יכולין

פריז   דבר אחד מן    התורה       אינן יכולין ממי  את  למד

דפוס   דבר אחד       מהתור'      אינן יכולין ממי  את  למד

ג7 

ירו1   דבר א'  מן    התורה                   ממי  את  למד

או3    דבר אחד מן    התורה                   [...     למד

או51   דבר א'  מן    התורה  כולה             ממי  אתה למד

ששון   דבר א'  מן    התורה                   ממי  אתה למד

--------------------------------------------------------------------

לונ    משלמה  המלך על   ידי שביקש לעקור דבר אחד מן התורה עלה וקיטרגו

וטי    משלמה       על   ידי שביקש לעקור דבר אחד מן התור' עלה ו(ג)[ק]יטרגו

פירק   משלמה       על   ידי שביקש לעקור דבר אחד מן התורה עלה וקטרגו

מינ

פריז   משלמה       על   ידי שבקש  לעקור דבר אחד מן התורה עלה וקיטרגו

דפוס   משלמה       על   ידי שביקש לעקור אות אחד מן התורה עלה וקטרגו

ג7 

ירו1   משלמה       ע"י      שביקש לעקור דבר אחד מן התורה עלה וקטרגו

או3    ..שלמה      ...]                                  עלה וקטרגו

או51   משלמה       ע"י      שביקש לעקור דבר א'  מן התורה עלה וקטרג(ה)[ו]

ששון   משלמה       לפי      שבקש  לעקר  דבר א'  מן התורה עלה וקטרגו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומי קיטרגו         ר'         יהודה   בן   לוי   אמ' יוד

וטי    ומי קיטרגו         ר'         יהודה   בר   לוי   א'  יוד

פירק   ומי קיטרגו         ר'         יהודה   בר   לוי   א'  יוד

מינ

פריז   ומי קיטרגו         ר'         יהודה   בר   לוי   אמ' יוד

דפוס   ומי קטרגו          ר'         יהושע   בן   ל   י אמ' יוד

ג7 

ירו1   מי  קטרגו          ר'         יהודה   בל"א           יו"ד

או3    מי  קטרגו          ר'         יהושע   בן   לוי   אמ' יו"ד

או51   ומי קטרגו     יו"ד ר' (יהודה) [יהושע] בן   לוי   אמ' יו"ד

ששון   ואי זה     זה                                        יו"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלירבה קיטרגו

וטי       שבירבה קיטרגו

פירק   של ירבה   קטרגו

מינ

פריז      שבירכה וקיטרגו

דפוס   של ירבה   קטרגו

ג7 

ירו1      שבירבה קטרגו

או3       שבירבה קטרגו   כתי' לא ירבה לו סוסים והוא הרבה כתי'

או51   של ירבה   קטרגו

ששון      שבירבה קטרגו

--------------------------------------------------------------------

לונ                               תני  ר'    שמע'  בן יוחי

וטי                               תני  ר'    שמעון בן יוחיי

פירק                              תני  ר'    שמע'  בן יוחי

מינ                               תדע  שכן

פריז                              תני  ר'    שמע'  בן יוחי

דפוס                              תני  ר'    שמעון

ג7 

ירו1                              תאני רשב"י

או3    ולא ירבה לו נשים והוא הרבה תני  רשב"י

או51                              תאני רשב"י

ששון                              תני  רשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    ספר    משנה תורה עלה            ונשתטח          לפני הקב"ה

וטי    ספר    משנה תורה עלה            ונשתטח          לפני הקב"ה

פירק   ספר    משנה תורה עלה            ונשתטח          לפני הקב"ה

מינ    ספר    משנה תורה עלה            ושטח   עצמו     לפני הקב"ה

פריז   ספר    משנה תורה עלה            ונשתטח          לפני הקב"ה

דפוס   ספר    משנה תורה עלה            ונשתטח          לפני הקב"ה

ג7 

ירו1   ספר    משנה תורה עלה   וקטרגו               אמ' לפני הקב"ה

או3    ספר    משנה תורה עלה   וקטרגו               אמ' לפני הקב"ה

או51   ספר של משנה תורה [עלה] וקטר[גו]             אמ' לפני הב"ה

ששון   ספר    משנה      עלה   וקטרגו               אמ' לפני הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לפניו רבו'      שלעולם עוקרני שלמה      ועשאני פלסטור

וטי    אמ' לפניו רבונו     שלעולם עיקרני שלמה      ועשאני פלסטר

פירק   אמ' לפניו רבונו  של עולם   עיקרני שלמה      ועשאני פלסטר

מינ    אמ' לפניו רבונו  של עולם   עקרני  שלמה      ועשאני פלסטיר

פריז   א'  לפניו רבונו  של עולם   עיקרני שלמה      ועשאני פלסתר

דפוס   אמ' לפניו רבונו  של עולם   עיקרני שלמה      ועשאני פלסטר

ג7 

ירו1             רבש"ע            עקרני  שלמה המלך ועשאני פלסתר

או3              רבש"ע            עקרני  שלמה      ועשאני פלסתר

או51             רבש"ע            עקרני  שלמה המלך ועשאני פלסתר

ששון             רבוש"ע           עקרני  שלמה המלך ועשאני פלסתר

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכל דייתיקי             ששנים או שלשה  דברים בטילין   ממנה

וטי    שכל דייתיקי             ששנים או שלשה  דברים בטילין   ממנה

פירק   שכל דייתקי              ששנים    ושלשה דברים בטילין   הימנה

מינ    שכל דייתיקי שנעקרה ממנה שנים     ושלשה פעמים

פריז   שכל דייתיקי             ששנים או שלשה  דברים בטילין   ממנה

דפוס   שכל דייתיקי             ששנים    ושלשה דברי' בטלין    הימינה

ג7 

ירו1   שכל דיאתיקי             ששנים    ושלשה דברים נטלין    ממנה

או3    שכל דיאתיקי             ששנים    וג'   דברים נ[י]טלין ממנו

או51   שכל דיאתיקי             ששנים    וג'   דברים ניטלין   ממנה

ששון   שכל דיאתיקי             ששנים    וג'   דברים ניטלין   ממנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כולה בטילה           והרי שלמה המלך מבקש         יוד  אחד

וטי    כולה בטילה           והרי שלמה המלך מבקש   לעקור יוד  אחד

פירק   כולה בטילה           והרי שלמה המלך        לעקור יוד  אחד

מינ    כולה בטילה (בנ) ברעב

פריז   כולה בטילה           והרי שלמה המלך מבקש   לעקור יוד  אחד

דפוס   כולה בטילה           והרי שלמה המלך ביקש   לעקור יוד

ג7 

ירו1   כלה  בטלה            וזה            ביקש   לעקור

או3    כולה בטלה            וזה            בקש    לעקור [דבר א']

או51   כולה בטלה            הרי  שלמה      [מ]בקש לעקור דבר  א'

ששון   כולה בטלה            וזה            בקש    לעקור

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממני כת'     לא  ירבה לו נשים       והרבה לו נשים

וטי    ממני כתוב כי לא  ירבה לו נשים       והרבה לו נשים

פירק   ממנו כת'     לא  ירבה לו נשים       והרבה לו נשים

מינ         כן      לא  ירבה לו נשים       והרבה לו נשים

פריז   ממני כת'     לא  ירבה לו נשים       והרבה לו נשים

דפוס   ממני כת'     לא  ירבה לו נשים       והרבה לו

ג7 

ירו1        כתי'    ולא ירבה לו סוסים והוא הרבה

או3    ממני

או51   ממני כתיב    לא  ירבה לו סוסים והוא מרבה     סוסים

ששון   ממני כתו'    לא  ירבה לו סוסים והוא הרבה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    לא  ירבה לו סוסים      והרבה לו      סוסים

וטי                    לא  ירבה לו סוסים      והרבה לו      סוסים

פירק                   לא  ירבה לו סוסים      והרבה לו      סוסים

מינ

פריז                   לא  ירבה לו סוסים      והרבה לו      סוסים

דפוס                   לא  ירבה לו סוסים      והרבה לו      סוסים

ג7 

ירו1   וכתי' וכסף וזהב לא  ירבה          והוא הרבה

או3

או51   כתי'            לא  ירבה לו נשים  והוא מרבה     נשים

ששון   כתו'            ולא ירבה לו נשים  והוא הרבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא  ירבה לו כסף  וזהב                 והרבה לו כסף וזהב

וטי    לא  ירבה לו כסף  וזהב                 והרבה לו כסף וזהב

פירק   לא  ירבה לו כסף  וזהב                 והרבה לו כסף וזהב

מינ                וכסף וזהב לו ירבה לו      והרבה לו כסף וזהב

פריז   לא  ירבה לו כסף  וזהב                 והרבה לו כסף וזהב

דפוס   לא  ירבה לו כסף  וזהב                 והרבה לו כסף וזהב

ג7 

ירו1   ולא ירבה לו נשים                 והוא הרבה

או3

או51               וכסף וזהב לא ירבה לו והוא מרבה  לו כסף וזהב

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לו        הקב"ה צא לך הרי שלמה בטל וממך כיוצא בו

וטי    א'  לו        הקב"ה צא לך הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו

פירק   אמ' לו        הקב"ה צא לך הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו

מינ    אמ' לו        הקב"ה           שלמה     ומאה כיוצא בו יהיו

פריז   א'  לו        הקב"ה צא לך הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו

דפוס   אמ' לו        הקב"ה צא לך הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו

ג7 

ירו1   אמ' לו        הקב"ה צא לך     שלמה בטל ומאה כמותו

או3    אמ' ל?(ו)[ה]? הקב"ה צא לך הרי שלמה בטל ומאה כמותו

או51   א"ל           הב"ה  צא לך הרי שלמה בטל ומאה כמותו

ששון   א"ל                 צא לך הרי שלמה בטל וק'  כמותו

--------------------------------------------------------------------

לונ          ויוד      ממך אינו בטל   לעולם

וטי          ויוד      ממך אינו בטל   לעולם

פירק         ויוד      ממך אינה בטילה לעולם

מינ    בטלין (ודבר אחד ממך אינו בטל   לעולם ר' אחא בשם ר' נחוניא

פריז         ויוד      ממך אינו בטל   לעולם

דפוס         ויוד      ממך אינה בטילה לעולם

ג7 

ירו1         ויו"ד     ממך אינו בטל   לעולם

או3          ויוד      ממך אינו בטל   לעולם

או51         ויו"ד     ממך אינו בטל   לעולם

ששון         ויו"ד     ממך אינה בטל   לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    יו"ד שנטל הקב"ה משמה של שרה) ועוקצה אחת ממך אינה בטילה

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לעולם ר' יהושע בן לוי אמ' יוד שבירכה קיטרגו עלה ושטח

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לפני הקב"ה אמ' לפניו רבון העולמי' עקרני שלמה ועשאני פלסטר

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אמ' לו הקב"ה שלמה ומאה כיוצא בו יהיו בטלין ודבר אחד ממך

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ר' הונא בש"ר    אחא        יוד  שנטל

וטי                   ר' חונא בשם  ר' אחא        יוד  שנטל

פירק                  ר' הונא בשם  ר' אחא        יוד  שנטל

מינ    אינו בטל לעולם ר' אחא  בשם  ר' נחוניא     יו"ד שנטל

פריז                  ר' הונה בשם  ר' אחא    א'  יוד  שנטל

דפוס                  ר' הונא בשם  ר' אחא    אמ' יוד  שנטל

ג7 

ירו1                  ר' חונא בש"ר    אחא        יו"ד שנטל

או3                   ר' חונא בש"ר    אחא        יו"ד שנטל

או51                  ר' הונא בש"ר    אחא    אמ' יו"ד שנטל

ששון                  ר' חונא בש"ר    אחא        יו"ד שנטל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה משמה    שלשרה חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו שלשרה

וטי    הקב"ה משמה    שלשרה חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו לשרה

פירק   הקב"ה משמה של שרה   חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו לשרה

מינ    הקב"ה משמה של שרה   נחתך       חציו לאברהם וחציו לשרה

פריז   הקב"ה משמה של שרה   חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו לשרה

דפוס   הקב"ה משמה של שרה   חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו לש

ג7 

ירו1   הקב"ה משרה          חלקו לשנים חציו לאברהם חציו  לשרה

או3    הקב"ה משרה          חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו לשרה

או51   הב"ה  משרה          חלקו לשנים חציו לאברהם וחציו לשרה

ששון   הב"ה  משרה          חלקו לב'   חציו לאברהם וחציו לשרה

--------------------------------------------------------------------

לונ      אמ"ר    יהוש' בן  קרחה יוד     שלשרה     עלה  ונשתטח

וטי      א"ר     יהושע בן  קרחה יוד     שבשרי     עלה  ונשתטח

פירק     אמ'  ר' יהוש' בן  קרחה יוד  של שרה       עלת  ונשתטחה

מינ                                               עלה  ושטח

פריז     א"ר     יהושע בן  קרחה יוד     שבשרי     עלה  ונשתטח

דפוס   ה א"ר     יהושע בן  קרח' יוד  של שרה       עלת' ונשתטחה

ג7 

ירו1     א"ר     יהושע בן  קרחה יו"ד    שבשרי     עלה  ונשתטח

או3      א"ר     יהושע בן  קרחה יוד     שבשרה     עלה  ונשתטח

או51     א"ר     יהושע בן  קרחה יו"ד    שבשרה     עלה  ונשטתח

ששון     א"ר     יהוש' ב"ק      יו"ד    שבשר()[ה] עלה  ונשתטח

--------------------------------------------------------------------

לונ         לפני הקב"ה אמ'  לפניו רבו'     שלעו'   עקרתני  משמה

וטי         לפני הקב"ה א'   לפניו רבונו    שלעולם  עקרתני  משמה

פירק        לפני הקב"ה אמרו לפניו רבונו של עולם    עיקרתני משמה

מינ    עצמו לפני הקב"ה אמ'  לפניו רבון     העולמים נעקרתי  משמה

פריז        לפני הקב"ה א'   לפניו רבונו של עולם    עקרתני  משמה

דפוס        לפני הקב"ה אמרה לפניו רבונו של עולם    עיקרתני משמה

ג7 

ירו1        לפני הקב"ה אמר  לפניו רבש"ע            עקרתני  משם

או3         לפני הקב"ה אמר  לפניו רבש"ע            עקרתני  משם

או51        לפני הב"ה  אמ'  לפניו רבש"ע            עקרתני  משם

ששון        לפני הב"ה  אמ'  לפניו רב'      ש"ע     עקרתני  משם

--------------------------------------------------------------------

לונ              שלצדקת    אמ' לו הקב"ה צא  לך לשעבר הייתה

וטי       שלאותה הצדקת     א'  לו הקב"ה צא  לך לשעבר הייתה

פירק   של אותה   צדקת      אמ' לה הקב"ה צא     לשעבר היתה

מינ    של אותה   הצדקת     אמ' לו הקב"ה        לשעבר הייתה

פריז   של אותה   צדקת      א'  לו הקב"ה צא  לך לשעבר הייתה

דפוס   של אותה   צדקת      אמר לה הקב"ה צא     לשעבר היית

ג7 

ירו1             צדקת      אמ' לה הקב"ה צא  לך לשעבר היית

או3              צדקת      א"ל    הקב"ה צא  לך לשעבר היית

או51             צדקת      א"ל    הב"ה  צאי לך לשעבר היית

ששון             צדקת   זו א"ל    הב"ה  צא  לך לשעבר היית

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתון בשמה    שלנקבה בסופה    שלתיבה               אבל עכשיו

וטי    נתון בשמה    שלנקבה בסופה    שלתיבה               אבל עכשיו

פירק        בשמה של נקבה   בסיפה של תיבה                 אבל עכשיו

מינ    נתון                בסופה של תיבה   ובשמה של נקבה     עכשיו

פריז   נתון בשמה של נקבה   בסופה של תיבה                 אבל עכשיו

דפוס        בשמה של נקבה   בסופה של תיבה                 אבל עכשיו

ג7 

ירו1   נתון בשם     נקבה   בסוף     תיבה                 אבל עכשיו

או3    נתון בשם     נקבה   בסוף     תיבה                 אבל עכשיו

או51   נתון בשם     נקבה   בסוף     תיבה                     עכשו

ששון   נתון בשם     נקבה   בסוף     תיבה                 אבל עכשיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי   אני נותנה אותך בשמו    שלזכר ברישא    שלתיבה

וטי    הרי   אני נותנך      בשמו    שלזכר בראשה    שלתיבה

פירק   הריני     נותנך      בשמו    שלזכר בראשה של תיבה

מינ    הרי   את  נותנך                    בראשה    שלתיבה ובשמו

פריז   הרי   אני נותנך      בשמו של זכר   בראשה של תיבה

דפוס   הריני     נותנך      בשמו של זכר   בראשה של תיבה

ג7 

ירו1   הריני     נותנך      בשם     זכר   בראש     תיבה

או3    הריני     נותנך      בשם     זכר   בראש     תיבה

או51   הריני     נותנך      בשם     זכר   בראש     תיבה

ששון   הריני     נותנך      בשם     זכר   ובראש    תיבה

--------------------------------------------------------------------

לונ           הה"ד           ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

וטי           הדה  היא דכת'  ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

פירק          הדהי           ויקרא משה להושע    בן נון יהוש'

מינ    של זכר                ויקרא משה ל(י)הושע בן נון יהושע }

פריז          הה"ד           ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

דפוס          הדהי     דכתי' ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

ג7 

ירו1          הה"ד           ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

או3           הה"ד           ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

או51          הה"ד           ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

ששון          הה"ד           ויקרא משה להושע    בן נון יהושע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                        אם עשית דלת ריש אתה מחריב את כל העולם

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ     אם עשית דלת ריש אתה מחריב את כל העולם

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         שמע יש'   יי אלהינו יי אחד אם את  עושה   ד'

וטי    כת'  שמע ישראל יי אלינו  יי אחד אם את  עושה   דלת

פירק        שמע ישר'  יי אל'ינו יי אחד אם את  עושה   דלת

מינ    כגון שמע ישר'  יי אלהינו יי אחד אם     עשית   ריש

פריז   כת'  שמע ישראל יי אלינו  יי אחד אם את  עושה   דל"ת

דפוס        שמע ישראל יי אלינו  יי אחד אם את  עושה   דלת

ג7 

ירו1   כתי' שמע ישראל יי אלהינו יי אחד אם אתה עושה   דלי"ת

או3    כתי' שמע ישראל יי אלהינו יי אחד אם אתה עושה   דלי"ת

או51   כתי' שמע ישראל יי אלהינו יי אחד אם אתה עושה   דלי"ת

ששון   כתו' שמע ישראל יי אלהינו יי אחד אם אתה מחליפו דל"ת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'        מחריב     את כל   העלום      כת'

וטי    ריש       מחריב     את      העולם      כת'

פירק   ריש   אתה מחריב     את      העולם כולו

מינ    דלת   את  מחריב     את כל   העולם      כגון (שמע ישר' יי

פריז   רי"ש      מחריב     את      העולם      כת'

דפוס   ריש   אתה מחריב     את כל   העולם כולו

ג7 

ירו1   רי"ש      מחריב     את כל   העולם      כתי'

או3    רי"ש      מחריב אתה את [כל] העולם      כתי'

או51   רי"ש      מחריב     את כל   העולם      כתי'

ששון   ברי"ש     מחריב     את כל   העולם      כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ           כי  לא תשתחוה לאל  אחר אם     עושה

וטי           כי  לא תשתחוה לאל  אחר אם את  עושה

פירק

מינ    אלהינו כי) לא תשתחוה לאל  אחר

פריז          כי  לא תשתחוה לאל  אחר אם את  עושה

דפוס          כי  לא תשתחוה לאל  אחר אם אתה עושה

ג7 

ירו1              לא תשתחוה לאל  אחר אם את  עושה לאל אחר אם את

או3               לא תשתחוה לאיש אחר אם אתה עושה

או51              לא תשתחוה לאל  אחר אם אתה עושה

ששון              לא תשתחוה לאל  אחר אם את  עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ         את      ר'   ד'         את   מחריב את כל  העו'

וטי                 ריש  דלת             מחריב את     העולם

פירק

מינ

פריז                רי"ש דל"ת            מחריב את     העולם

דפוס                ריש  דלת        נמצא מחריב את כל  העול' כולו

ג7 

ירו1   עושה         רי"ש דלי"ת           החרבת    לכל העולם

או3                 רי"ש דלית       אתה  מחריב את     העולם

או51        (דלי"ת) רי"ש [דל"ת]          מחרבת את כל  העולם

ששון                רי"ש דל"ת   הרי את   מחריב את כל  העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          וכת'  לא

וטי                                          וכת'  ולא

פירק                                               ולא

מינ    אם עשית בי"ת כ"ף את מחריב את כל העולם

פריז                                         וכת'  ולא

דפוס                                               ולא

ג7 

ירו1                                         כתי'  ולא

או3                                          כתי'  לא

או51                                         [כתי' ולא

ששון                                         כתי'  ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    תחללו את שם קדשי אם     עושה את ח'   ה'        מחריב את

וטי    תחללו את שם קדשי אם     עושה את חית  הי        מחריב את

פירק   תחללו את שם קדשי אם אתה עושה    חית  הי  נמצאת מחריב את

מינ

פריז   תחללו את שם קדשי אם את  עושה    חי"ת ה"א       מחריב את

דפוס   תחללו את שם קדשי אם אתה עושה    חית  ה'  נמצא  מחריב את

ג7 

ירו1   תחללו את שם קדשי אם את  עושה    חי"ת ה"א       החרבת כל

או3    תחללו את שם קדשי אם אתה עושה    חי"ת ה"א אתה   מחריב לכל

או51   תחללו את שם קדשי אם אתה עושה    חי"ת ה"א       החרבת

ששון   תחללו את שם קדשי אם את  עושה    ח'   ה"א       החרבת כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    העו'       כת'  כל הנשמה תהלל יה        אם     עושה את

וטי    העולם כולו כת'  כל הנשמה תהלל יה        אם     עושה את

פירק   העולם כולו      כל הנשמה תהלל יה        אם אתה עושה

מינ

פריז   העולם      כת'  כל הנשמה תהלל יה הללויה אם את  עושה

דפוס   העולם כולו      כל הנשמה תהלל יה הללויה אם אתה עושה

ג7 

ירו1   העולם      כתי' כל הנשמה תהלל יה        אם את  עושה

או3    העולם      כתי' כל הנשמה תהלל יה        אם אתה עושה

או51   לעולם      כתי' כל הנשמה תהלל יה        אם אתה עושה

ששון   העו'       כתי' כל הנשמה תהלל יה        אם את  עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ה'  ח            מחריב את     העו'       כת'  כחשו  ביי

וטי    הי  חית          מחריב את     העולם כולו כת'  כיחשן ביי

פירק   הי  חית       את מחריב את     העולם           כחשו

מינ

פריז   ה"א חי"ת         מחריב את     העולם כלו  כת'  כחשו  ביי

דפוס   ה'  חית       את מחרי' את     העול'           כחשו  ביי

ג7 

ירו1   ה"א חי"ת         החרבת    לכל העולם      כתיב כחשו  ביי

או3    ה"א חי"ת         החרבת את כל  העולם

או51   ה"א ..י"ת        החרבת    לכל העולם

ששון   ה"א חי"ת  הרי את מחריב    כל  העו'       כתי' כחשו  ביי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם    עושה את ב'   כ'  מחריב את     העו'  כת'

וטי    אם    עושה את בית  כף  מחריב את     העולם כת'

פירק

מינ                                              כגון

פריז                 בי"ת כ"ף מחריב את     העולם כת'

דפוס   אם את עושה    ב'   כף  מחריב        העולם

ג7 

ירו1   אם את עושה    בי"ת כ"ף החרבת    לכל העולם כתי'

או3                                              כתי'

או51                                             כתי']

ששון   אם את עושה    בי"ת כ"ף החרבת את כל  העו'  כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביי בגדו                   אם         עושה את ב'   כ'

וטי    ביי בגדו                   אם         עושה את כף   בית

פירק   ביי                        אם אתה     עושה    בית  כף

מינ    ביי בגדו                   אם את      עושה    כ"ף  בי"ת

פריז   ביי בגדו                   אם את      עושה    כ"ף  בי"ת

דפוס   בה' בגדו                   אם     אתה עושה    ב'   כף

ג7 

ירו1   ביי בגדו                   אם את      עושה    בי"ת כף

או3    ביי בגדו כי בנים זרים ילדו אם     אתה עושה    בי"ת כף

או51   ביי בגדו כי בנים זרים ילדו אם     אתה עושה    בי"ת כ"ף

ששון   ביי בגדו                   אם את      עוש'    בי"ת כ"ף

--------------------------------------------------------------------

לונ              מחריב את     העו'       כת' אין קדוש כיי אם

וטי              מחריב את     העולם כולו

פירק             מחריב את     העולם          אין קדוש כיי אם אתה

מינ    את        מחריב את כל  העולם

פריז             מחריב את     העולם

דפוס   אתה       מחריב את כל  העולם          אין קדוש כיי אם אתה

ג7 

ירו1             החרבת    לכל העולם

או3    נמצאת אתה מחריב    לכל העולם

או51   נמצאת     מחריב את כל  העולם

ששון             החרבת את כל  העו'           אין קדוש כיי אם את

--------------------------------------------------------------------

לונ    עושה את כ' ב'       מחר'  את העו'  כי אין בלתך

וטי                                       כי אין בלתך

פירק   עושה    כף בית  את  מחריב את העולם כי אין בלתך

מינ                                                   כגון (ח)

פריז                                      כי אין בלתך

דפוס   עושה    כף בית  אתה מחריב את העולם כי אין בלתך

ג7 

ירו1                                      כי אין בלתך

או3                                       כי אין בלתך

או51                                      כי אין בלתך

ששון   עושה    כף בי"ת הרי וכו'           כי אין בלתך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כחשו ביי אם עשית כ"ף בי"ת את מחריב את כל העולם כגון אין

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             דאמ"ר    אבא בר  בר כהנא כולה    בלה  ואת

וטי             דאמ"ר    אבה בר     כהנא כולה    בלי  ואת

פירק            דא'   ר' אבא בר     כהנא כולה    בלה  ואת

מינ    קדוש כיי

פריז            א"ר      אבא בר     כהנא כולה    בלו  ואת

דפוס            א"ר      אבא בר     כהנ' כולה    בלה  ואת

ג7 

ירו1            א"ר      אבא ב"כ         כולה את בולה

או3             א"ר      אבא בר     כהנא כולא את בלי  ואת

או51            [א"ר     אבא בר     כהנא כולה את בולה

ששון            א"ר      אבא בר     כהנ' כולה את בולה

--------------------------------------------------------------------

לונ       לית      את בלה כי אין בלתך          אין לבלותך

וטי       (א)[ל]ית את בלי כי אין בלתך      כי  אין בלותך

פירק      לית      את בלה כי אין בלתך          אין לבלותך

מינ

פריז   אל אית      את בלי כי אין בלתך      כי  אין בלותך

דפוס      לית      את בלה כי אין בלתך          אין לבלותך

ג7 

ירו1   אל תיקרי           כי אין בלתך  אלא כי  אין בלותך

או3       לית      את בלי כי אין בלתיך     כי  אין בלותך

או51                      כי אין בלתך      כי] אין לבלותיך

ששון                      כי אין בלתך      כי  אין בלותיך

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    אם עשית חי"ת הי"א את מחריב את כל העולם כגון ולא תחללו את

מינ    שם קדשי אם אם עשית הי"א חי"ת את מחריב את כל העולם כגון

מינ    כל הנשמה תהלל יה הללויה < א"ר שמואל בר אמי דברי תורה

מינ    צריכי' השחרה אם תאמר פרנסה מניין מי יכין לעורב צידו תדע

מינ    שכן שהרי אליהו שעסק בתורה נצטוו עורבים לכלכלו הה"ד והעורבים

מינ    מביאין לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ר' איסי הוה עסקו

מינ    הוה לי חד פרדס דהוה נפיק תבע ליה בכל יום חד יום נפק למיתבעי

מינ    חמא חד עורב עבד ביעין ועבד גוזלן נסיבינון לגוזליא ורמא

מינ    יתהון בקדר חדת ושני באפיהון חמא יתהון דאפקון צואה ועבדין

מינ    יתושין והוה פרחין עיל מנהון והוה אכלין וקרא עליהון מי יכין

מינ    לעורב צידו כך אם אין אדם נעשה על עצמו בני ביתו אכזרי כעורב

מינ    אינו יכול לקנות דברי תורה דא"ר שמואל דברי תורה צריכין השחרה

מינ    וא"ת פרנסה מניין מי יכין לעורב צידו ר' יוחנן ור' שמעון

מינ    בן לקיש ר' יוחנן אמ' אין גורנה של תורה אלא בלילה הה"ד קומי

מינ    רני בלילה ותקם בעוד לילה ר' שמעון בן לקיש אמ' ביום ובלילה

מינ    שנ' והגית בו יומם ולילה א"ר זירא איתו חמו אוריתי דיממא

מינ    כמה נהירא לי בליליא על דאנא לאצא בה ביממא היא נהירא ליה

מינ    בליליא > < ר' אלכסנדרי בר אגרי דהוה ר' אלכסנדרי קריבא אם

מינ    מתכנסין כל באי העולם למקום אחד להלכין כנף אחד מן העורב

מינ    אינן יכולין כך אם מתכנסין כל באי העולם למקום אחד לעקוד

מינ    דבר אחד מדברי תורה אינן יכולין תדע שכן ספר משנה תורה עלה

מינ    ושטח עצמו לפני הקב"ה אמ' לפניו רבונו של עולם עקרני שלמה

מינ    ועשאני פלסטיר שכל דייתיקי שנעקרה ממנה שנים ושלשה פעמים

מינ    כולה בטילה (בנ) ברעב כן לא ירבה לו נשים והרבה לו נשים וכסף

מינ    וזהב לו ירבה לו והרבה לו כסף וזהב אמ' לו הקב"ה שלמה ומאה

מינ    כיוצא בו יהיו בטלין (ודבר אחד ממך אינו בטל לעולם ר' אחא

מינ    בשם ר' נחוניא יו"ד שנטל הקב"ה משמה של שרה) ועוקצה אחת ממך

מינ    אינה בטילה לעולם ר' יהושע בן לוי אמ' יוד שבירכה קיטרגו

מינ    עלה ושטח לפני הקב"ה אמ' לפניו רבון העולמי' עקרני שלמה ועשאני

מינ    פלסטר אמ' לו הקב"ה שלמה ומאה כיוצא בו יהיו בטלין ודבר אחד

מינ    ממך אינו בטל לעולם ר' אחא בשם ר' נחוניא יו"ד שנטל הקב"ה

מינ    משמה של שרה נחתך חציו לאברהם וחציו לשרה עלה ושטח עצמו לפני

מינ    הקב"ה אמ' לפניו רבון העולמים נעקרתי משמה של אותה הצדקת

מינ    אמ' לו הקב"ה לשעבר הייתה נתון בסופה של תיבה ובשמה של נקבה

מינ    עכשיו הרי את נותנך בראשה שלתיבה ובשמו של זכר ויקרא משה

מינ    ל(י)הושע בן נון יהושע > א"ר אלעזר בר אבינא לעשרים וששה

מינ    דור היה אלף קורא קטיגור לפני הקב"ה אמ' לפניו רבון העולמים

מינ    נתתני בראש האותיות ולא בי בראת העולם אלא בבית יי בחכמה

מינ    יסד ארץ אמ' לו הקב"ה עולם כולו ומלואו לא נברא אלא בשביל

מינ    תורה למחר אני (ע)גלה על הר סיני ונותן תורה לישראל ואיני

מינ    פותח תחלה אלא בך אנכי יי אלהיך בר אוטא אמ' למה נקרא שמו

מינ    אלף שהוא מסכים לאלף דבר צוה לאלף דור א"ר שמעון בן לקיש

מינ    תורה שנתן הקב"ה לישראל עורה של אש לבנה כתובה באש שחורה

מינ    אש והיא חצובה מאש ומלבלבת כאש והיא נתונה מימינו אש דת למו