לונ    {ג} ר'    [יהו' בר']    סימון פתר קרייה בתלמידי חכמ'  כת'

וטי    {ג} ר'    יהודה בר   ר' סימון פתר קרייה בתלמידי חכמים כתוב

פירק   {ג} ר'    יהודה בר'     סימון פתר קריא  בתלמידי חכמים כת'

מינ    {ג} ר'    יהוד' ב"ר     סימון פתר קרייה בתלמידי חכמי'

פריז   {ג} ר'    יהודה בר'     סימון פתר קריא

דפוס   {ג} ר'    יהודה ב"ר     סימון פתר קרי'  בתלמידי חכמי' כתוב

ג3     {ג} <...>

ירו1   {ג} ר'    יהודה בר'     סימון פתר קרייה בתלמידי חכמי' כתוב

או3    {ג} ר'    יהודה בר      סימון פתר קרייה בת"ח    כתו'

או51   {ג} ר'    יהודה בר'     סימון פתר קרא   בתלמידי חכמי' כתו'

ששון   {ג} ר'    יהו'  ב"ס           פתר קרייה בת"ח          כתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד   א'                   שחורות כעורב וכת'  אחר א'

וטי    אחד   או'                  שחורות כעורב וכת'  אחד או'

פירק   אחד   או'                  שחורות כעורב וכת'  אחד אומ'

מינ                               שחורות כעורב

פריז

דפוס   אחד   אומ'                 שחורות כעורב וכתוב אחד אומ'

ג3 

ירו1   אחד   אומ' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב וכתו' אחר אומ'

או3    [אחד] אומ' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב וכתו' אחר אומ'

או51   א'    אומ' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב וכתוב אחר אומ'

ששון   א'    או'  קווצותיו תלתלים שחורות כעורב וכתו' א'  אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ         מראהו כלבנון בחור כארזים וכת'  מראיהם כלפידים כבר'

וטי         מראהו כלבנון בחור כארזים וכת'  מראיהם כלפידים כבר'

פירק   (מל) מראהו כלבנון בחור כארזים וכת'  מראיהן כלפי'   כברקים

מינ

פריז

דפוס        מראהו כלבנון בחור כארזים וכתי' מראהו  כלפידים כברקים

ג3 

ירו1        מראהו כלבנון

או3         מראהו כלבנון

או51        מראהו כלבנון

ששון        מראהו כלבנון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירוצצו אלא אילו בני    תורה  שהן      נראין       כאילו

וטי    ירוצ'  אלא אלו  בני    תורה  שהן      ניראים      כאילו

פירק   ירוצצו אלא אילו בני    תורה  שהן      נראים       כאילו

מינ               אילו תלמידי חכמי' אע"פ שאת רואה   אותן

פריז

דפוס   ירוצצו אלא אלו  בני    תורה  שהן                  נראין

ג3 

ירו1          אלו      בני    תורה           שנראין      כאלו

או3           אלו      בני    תורה           שנראין      כיאלו

או51          אלו      בני    תורה           שנראין      כאלו

ששון          אלו      בני    תורה           שנראין      כאלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כאורים     וכאילו שחורים               בעולם הזה אבל לעתיד

וטי    כאורים     כאילו  שחורים               בעולם הזה אבל לעתיד

פירק   כאורים     כאילו  שחורי'               בעו'  הזה אבל לעתיד

מינ               כאילו  שחורין וכאילו כעורין בעולם הזה אבל בעולם

פריז

דפוס   כעורים     כאילו  שחורים               בעולם הזה אבל לעתיד

ג3 

ירו1   באורים     כאלו   שחורים               בעה"ז         לעתיד

או3    ()[כ]אורים כיאלו  שחורים               בעה"ז         לעתיד

או51   כעורים     כאלו   שחורי'               בעה"ז         לעתיד

ששון   כעורים     כאלו   שחורי'               בעה"ז         לעתיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבו'                                   מראיהם כלפידים

וטי    לבוא                                   מראיהם כלפידים

פירק   לבא                                    מראיהן כלפידים

מינ    הבא                                    מראיהן כלפידים

פריז

דפוס   לבוא                                   מראיהן כלפידים

ג3          <..>יהו כלבנון <...>

ירו1   לבא  מראהו   כלבנון בחור  כארזים ואומר מראיהם כלפידים

או3    לבוא מראהו   כלבנון בחור  כארזים ואומר        כלפידים

או51   לבוא מראהו   כלבנון בחור  כארזים ואומ' מראיהם כלפידים

ששון   לבא  מראהו   כלבנון בחור  כארזים ואו'  מראהו  כלפידים

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ר'  שמע'  בר'    יצחק פתר קרייה בפרשותיה

וטי    כבר'   ירו'   ר'  שמעון בר  ר' יצחק פתר קרייה בפרשותיה

פירק                 ר'  שמע'  בר  רב יצחק פתר קריא  בפרשותיה

מינ    כברקים ירוצצו ר'  שמואל בר     יצחק פתר קרייה בפרשיותיה

פריז                                                 בפרשותיה

דפוס                 ר'  שמואל בר     יצחק פתר קריא  בפרשיותיה

ג3 

ירו1   כברקים ירוצצו ר"ש       בר     יצחק פתר קרייה בפרשיות

או3    כברקים ירוצצו ר"ש       בר'    יצחק פתר קרייה בפרשיות

או51   כברקים ירוצצו ר'  שמעון בר     יצחק פתר קרא   בפרשיות

ששון   כברקים ירוצצו ר"ש       בר     יצח' פתר קרייה בפרשיו'

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלתרוה                                       אפעלפי

וטי       שלתורה                                  אף   עלפי

פירק   של תורה                                    אף   על

מינ    של תורה   שחורות כעורב אילו פרשיות של תורה אע"פ

פריז   של תורה                                    אע"פ

דפוס   של תורה                                    אע"פ

ג3 

ירו1   של תורה                                    אע"פ

או3    של תורה                                    אע"פ

או51   של תורה                                    אע"פ

ששון      שלתורה                                  אע"פ

--------------------------------------------------------------------

לונ       שהן נראות         כאילו    כאורות כאילו   שחורות

וטי       שהן נ[י]ראות      כאילו    כאורים כאילו   שחורים

פירק   פי     שניראות       כאילו    כאורות כאילו   שחורות

מינ       שאת רואה     אותו כאילו                   שחורות  כאילו

פריז      שהן נראית         כאילו    כאורים כאילו   שחורים

דפוס          שנראות        כאלו  הן כעורות         ושחורות

ג3        שהן נראין         כאילו    <..>ת  כ?איל?ו שחורות  מלאו<..

ירו1      שהן נראו'         כאלו     כאורות כאלו    שחורות

או3       שהן נראות         כאלו     כאורות כאלו    שחורות

או51      שהן נראות         כאלו     כעורות כאלו    שחורות

ששון          שנראות        כאלו     כעורות כאלו    שחורות

--------------------------------------------------------------------

לונ           לאומרן ברבים כילו הלכות  זיבה ונגעת

וטי           לאומרן ברבים כגון הלכות  זיבה ונגעים

פירק          לאומרן ברבים כגון הילכות זיבה ונגיעה

מינ    כעורות מלומדם ברבים

פריז          לאומרן ברבים כגון הלכות  זיבה ונגעים

דפוס          לאומרן ברבים כגון הלכות  זיבה ונגעים נדה ויולדת

ג3                              ...>        ונגעים

ירו1          לאמרן  ברבים

או3           לאמרן  ברבים

או51          לאומרן ברבים

ששון          לאומרן ברבים כגון פרש'   זיבה ונגעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' הקב"ה הרי   הן עריבות    עלי  הה"ד  וערבה ליי מנחת

וטי    א'  הקב"ה הרי   הן עריבות    עלי  שנ'   וערבה ליי מנחת

פירק   אמ' הקב"ה הן    הן עריבות    עלי  שנ'   וערבה ליי מנחת

מינ    אמ' הקב"ה          עריבותיהן עלי

פריז   אמ' הקב"ה הרי   הן עריבות    עלי  שנ'   וערבה ליי מנחת

דפוס   אמ' הקב"ה הרי   הן עריבות    עלי  שנאמ' וערבה ליי מנחת

ג3     אמ' הקב"ה הרי   הן חביבות    עלי

ירו1   אמ' הקב"ה הריהן    ערבות     עלי  שנא'  וערבה ליי מנחה

או3    אמ' הקב"ה הרי   הן ערבות     עלי  שנא'  וערבה ליי מנחת

או51   אמ' הב"ה  הרי   הן ערבות     לפני שנא'  וערבה ליי מנחת

ששון       אהב"ה הרי   הן ערבות     עלי  שנ'   וערבה ליי מנחת

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה וירושלם      תדע לך     שהוא  כן שהרי פרשת  זב וזבה

וטי    יהודה         וגו' תדע לך     שהוא  כן שהרי פרישת זב וזיבה

פירק   יהוד' וירוש'  וג'  תדע לך     שהוא  כן שהרי פרשת  זב וזבה

מינ                       תדע    שכן          שהרי פרשת  זב וזבה

פריז   יהודה         וגו' תדע לך     שהוא  כן שהרי פרישת זב וזיבה

דפוס   יהודה וירושלם וגו' תדע לך     שהוא  כן שהרי פרשת  זב וזבה

ג3                        תדע לך     <...>

ירו1   יהודה              תדע        שהוא  כן שהרי פרשת  זה וזבה

או3    יהודה              תדע    שכן הוא      שהרי בפרשת זב וזבה

או51   יהודה              תדע לך שכן הוא      שהרי בפרשת זב וזבה

ששון   יהודה              תדע        שהוא  כן שהרי פרש'  זב וזבה

--------------------------------------------------------------------

לונ           לא נאמ'        באחת אלא זו בפני עצמה וזו בפני

וטי    ונגעים לא נאמרו       כאחת אלא זו בפני עצמה וזו בפני

פירק          לא נאמרו       כאחת אלא זו בפני עצמה וזו בפני

מינ           לא נאמרו שתיהן כאחד אלא זו בפני עצמה וזה בפני

פריז   ונגעים לא נאמרו       כאחת אלא זו בפני עצמה

דפוס          לא נאמרו       כאחת אלא זו בפני עצמה וזו בפני

ג3                                                     בה<..>

ירו1   ונגעים לא נאמרו       כאחת אלא זו בפני עצמה וזו בפני

או3    ונגעים לא נאמרו       כאחת אלא זו בפני עצמה וזו בפני

או51   ונגעים לא נאמרו       באחת אלא זו בפני עצמה וזו בפני

ששון   ונגעי' לא נאמרו       כא'  אלא זו בפני עצמה וזו בפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    עצמה               איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

וטי    עצמה               איש איש כי יהיה זב מבשרו וג' ואשה כי

פירק   עצמה               איש איש כי יהיה זב מבש'  וג' ואשה כי

מינ    עצמו               איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

פריז                      איש איש כי יהיה זב מבשרו וג'

דפוס   עצמה               איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

ג3                        איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

ירו1   עצמה               איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

או3    עצמה               איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

או51   עצמה וזו בפני עצמה איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

ששון   עצמה               איש איש כי יהיה זב מבשרו     ואשה כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יזוב   זוב    דמה

וטי    תהיה

פירק   יזוב   <..>וב דמה  וג'

מינ    יזוב   זוב    דמה

פריז

דפוס   יזוב   זוב    דמה  וגו'

ג3     י?זו?ב ז<..   ...>

ירו1   תהיה   זבה

או3    תהיה   זבה

או51   תהיה   זבה

ששון   תהיה   זבה