לונ    {ה}

וטי    {ה}

פירק   {ה}

מינ    {ה}

פריז   {ה}

דפוס   {ה} ד"א ואשה כי תזוב זוב דמה ימים רבים זהו  שאמ' הכתו'

ג3     {ה}

ירו1   {ה}

או3    {ה}

או51   {ה}                          ימים רבים הה"ד

ששון   {ה}

--------------------------------------------------------------------

לונ    וימים רבים ליש'        ללא אל'   אמת (א) וללא   כהן

וטי    וימים רבים לישראל      ללא אלי   אמת     וללא   כהן

פירק   וימים רבים לישר'       ללא אל'י  אמת     ו[ל]לא כהן (אמת)

מינ    וימים רבים לישראל      ללא אלהי  אמת     וללא   כהן

פריז   וימים רבים לישר'       ללא אלהי  אמת     וללא   כהן

דפוס   וימים רבים לישראל      ללא אלהי' אמת     ולא    כהן

ג3     וימים רבים ליש'   וגו'

ירו1   וימים רבים לישראל      ללא אלהי  אמת     וללא   כהן

או3    וימים רבים לישראל      ללא אלהי  אמת     ולא    כהן

או51   וימים רבים לישראל      ללא אלהי  אמת     וללא   כהן

ששון   וימים רבים לישראל      ללא אלהי  אמת     וללא   כהן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מורה וללא תורה ומי נתנבא הפסוק הזה עזריהו  בן ע'

וטי    משפט וללא תורה ומי נתנבא הפסוק הזה עזריהו  בן עודד

פירק   מודה וללא תורה ומי נתנבא הפסוק הזה עזריה   בן עודד הנביא

מינ    מורא וללא תורה מי  נתנבא הפסוק הזה עזריה   בן עודד

פריז   משפט וללא תורה ומי מתנבא הפסוק הזה עזריהו  בן עובד

דפוס   מורה וללא תורה ומי נתנבא הפסוק הזה עודדיהו בן עודד הנביא

ג3                    מי  נתנבא הפסוק הזה עזריה   בן עודד

ירו1   מורה           ומי נתנבא הפסוק הזה

או3    מורה           ומי נתנבא הפסוק הזה עזריה   בן עודר (ר')

או51   מורה           ומי נתנבא הפסוק הזה [עזריה] בן עודד

ששון   מורה אמת       ומי נתנבא הפסו' הזה עזריה   בן עודד

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתנבא הפסוק הזה                            אמ' עתידין

וטי    נתנבא הפסוק הזה                            אמ' עתידין

פירק   נתנבא הפסוק הזה אמ' עתידין נתנבא הפסוק הזה א'  עתידין

מינ                                               אמ' עתידי'

פריז   נתנבא הפסוק הזה                            אמ' עתידין

דפוס                                              אמ' עתידין

ג3     <...>                                          עתידין

ירו1                                              אמ' עתידין

או3    נתנבא הפסוק הזה                            אמ' עתידין

או51   נתנבא הפסוק הזה                            אמ' [עתידין]

ששון   נתנבא הפסו' הזה                            אמ' עתידין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ימים לבוא ליש'                ללא  אלי  אמת

וטי    ימים לבוא ליש'                ללא  אלהי אמת

פירק   ימים לבוא לישר'               ללא  אלהי אמת

מינ    ימים באין לישראל              וללא אלהי אמת שדברי נבואה

פריז   ימים לבא  לישראל              ללא  אלהי אמת

דפוס   ימים לבוא לישראל              ללא  אלהי אמת

ג3     ימים רבים ליש'                ללא  אלהי אמת

ירו1             ישראל  לבא להם ימים ללא  אלהי אמת

או3              ישראל  לבא להם ימים ללא  אלהי אמת

או51             ישראל  לבא להם ימים ללא  אלהי אמת

ששון             יש'    לבא להם ימים ללא  אלהי אמת וללא  כהן

--------------------------------------------------------------------

לונ          שאין מידת הדין נעשית  וללא  כהן מורה שהכהונה גדולה

וטי          שאין מידת הדין נעשת   וללא  כהן מורה שהכהונה גדולה

פירק         שאין מידת הדין נעשת   וללא  כהן מורה שהכהונה גדולה

מינ    בטלין                       וללא  כהן מורא שכהונה  גדולה

פריז         שאין מדת  הדין נעשת   וללא  כהן מורה שהכהונה גדולה

דפוס         שאין מידת הדין נענשת  וללא  כהן מורה שהכהונה גדולה

ג3           שאין מידת הדין נעשת   <...>

ירו1         שאין מדת  הדין נעשית  וללא  כהן מורה שהכהונה גדולה

או3          שאין מדת  הדין נעשית  ולא   כהן מורה שכהונה  גדולה

או51         שאין מדת  הדין נעישי' ולא   כהן מורה שהכהונה גדולה

ששון         שאין מדת  הדין נעשית  וללא  כהן מורה שהכהונה גדולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עתידה ליבטל ללא    תורה         שסנהדרין גדולה עתידה להיבטל

וטי    עומדת ליבטל וללא   תורה         שסנהדרין גדולה עתידה ליבטל

פירק   עתידה ליבטל ללא    תורה שעתידה  סנהדרין              ליבטל

מינ          בטלה  ללא    תורה         שסנהדרי  גדולה       בטילה

פריז   עומדת ליבטל וללא   תורה         שסנהדרי  גדולה עתידה ליבטל

דפוס   עתידה ליבטל וללא   תורה שעתידין סנהדרין              ליבטל

ג3 

ירו1   עומדת ליבטל וללא   תורה         שסנהדרי  גדולה עומדת ליבטל

או3    עומדת ליבטל ללא    תורה         שסנהדרי  גדולה עומדת ליבטל

או51   עומדת ליבטל [ו]ללא תורה         שסנהדרי  גדולה עומדת להבטל

ששון   עומדת ליבטל וללא   תורה         שסנהדרי  גדולה עומדת ליבטל

--------------------------------------------------------------------

לונ    כיון ששמע  אותו הדור כן רפו ידיהן יצתה  בת   קול  ואמרה

וטי    כיון ששמע  אותו הדור כך רפו ידיהם יצתה  בת   קול  ואמרה

פירק   כיון ששמע  אותו הדור כן רפו ידיהן יצתה  בת   קול  ואמרה

מינ    כיון ששמעו אותו הדור כן רפו ידיהן       ורוח הקדש אומר'

פריז   כיון ששמע  אותו הדור כך רפו ידיהם יצתה  בת   קול  ואמרה

דפוס   כיון ששעמ  אותו הדור כן רפו ידיהן יצתה  בת   קול  ואמרה

ג3 

ירו1   כיון ששמע  אותו הדור כך רפו ידיהם יצתה  בת   קול  ואמרה

או3    כיון ששמע  אותו הדור כך רפו ידיהן יצאתה בת   קול  ואמרה

או51   כיון ששמע  אותו הדור כך רפו ידיהם יצתה  בת   קול  ואמרה

ששון   כך   ששמע  אותו הדור כך רפו ידיהם יצתה  בת   קול  ואמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להן

וטי    לה

פירק   להן

מינ    להן (וחזקו) ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם

פריז   לה

דפוס

ג3 

ירו1   להם         ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי   יש שכר לפעולתכם

או3    להם         ואתם חזקו ואל תרפו ידיכם כי   יש שכר לפעולתכם

או51               ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי   יש שכר לפעולתכם

ששון               ואתם חזקו ואל ירפו ידכם  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ          חזקו ידים רפ'                     ר' יודן  ור'

וטי          חזקו ידים רפות                    ר' יודן  ור'

פירק         חזקו ידים רפות                    ר' יודן  ור'

מינ    וגו'  חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו ר' יודן  ור'

פריז         חזקו ידים רפות וברכים כורעות אמצו

דפוס         חזקו ידים רפות                    ר' יודן  ור'

ג3 

ירו1   ואומ' חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו ר' יודן  ור'

או3    ואומ' חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו ר' יוחנן

או51   ואומ' חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו ר' יודן  ור'

ששון   ואו'  חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו

--------------------------------------------------------------------

לונ    פינחס ר' יודן אמ' חזקו  ידים

וטי    פינחס ר' יודן או' חזקו  ידים

פירק   פנחס  ר' יודן א'  <...>

מינ    פנחס  ר' יודן אמ' חזקו  ידים

פריז

דפוס   פנחס  ר' יודן אמ' חזקו  ידים רפות

ג3 

ירו1   פנחס  ר' יודן אמ' חזקו  ידים רפות

או3                  אמ' חזקו  ידים

או51   פנחס  ר' יודן אמר חזקו  ידים רפות (שרפיתם אותם במעשיכם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                שהן נראות  כילו     רפות וברכים כושלות אמצו

וטי                שהן ניראות כילו     רפות וברכים כושלות אמצו

פירק

מינ                    שנראות כאילו    רפות               אמצו

פריז

דפוס          ידים שהן נראין  כאלו     רפות וברכים כושלות אמצו

ג3 

ירו1                   הנראות כאלו     רפות וברכים

או3                    הנראות כאלו     רפות וברכים כושלות אמצו

או51   הרעים)          שנראות כאלו  הן רפות וברכים כושלות אמצו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          שהן נראות  כילו     כושלות ר' פינחס אמ'  חזקו

וטי          שהן נראות  כאילו    כושלות ר' פינחס או'  חזקו

פירק

מינ    ברכים     שנראות כאילו    כושלות ר' פנח'  אמ'  חזקו

פריז         שהן נראות  כאילו    כושלות ר' פנחס  א'   חזקו

דפוס         שהן נראות  כאלו     כושלו' ר' פנחס  אמ'  חזקו

ג3 

ירו1         שהן נראות  כאלו     כושלות ר' פנחס  אומ' חזקו

או3          שהן נראות  כאלו     כושלות ר' חזקיה אמ'  חזקו

או51             שנראות כאלו  הן כושלות ר' פנחס  אמ'  חזקו

ששון             שנראות כאלו     כושלות ר' פנח'  אמ'  חזקו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידים רפות שריפיתם אותם  במעשיכם הרעים וברכים כושלות אמצו

וטי    ידים      שרפיתן  אותן  במעשיכם הרעים               ואמצו

פירק

מינ    ידים      שריפיתם       במעשיכם הרעים

פריז   ידים      שריפתן  אותן  במעשיכם הרעים               ואמצו

דפוס   ידים רפות שרפית'  עצמכם במעשיכם הרעי' וברכים כושלות אמצו

ג3 

ירו1   ידים      שרפיתם  אותם  במעשיכם הרעים               ואמצו

או3    ידים      שרפיתם  אותם  במעשיכם הרעים               ואמצו

או51   ידים רפות שרפיתם  אותם  במעשיכם הרעים               ואמצו

ששון   ידים רפות שרפיתם  אותם  במעשיכם הרעים               ואמצו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברכים  שכשלתם  אתם  במעשיכם הרעים אמרו לנמהרי לב  ר' הושעיה

וטי    ברכים  שכשילתם אותם במעשיכם הרעים אמרו לנמהרי לב  ר' הושעיה

פירק

מינ                                      אמרו לנמהרי הלב ר' אושעי'

פריז   ברכים  שכשילתן אותן במעשיכם הרעים אמרו לנמהרי לב  ר' הושעיא

דפוס          שכשלתם       במעשיכם הרעים אמרו לנמהרי לב  ר' הושעיא

ג3 

ירו1   ברכים  שהכשלתם אותם במעשיכם הרעים אמרו לנמהרי לב  ר' הושעיא

או3    לברכים שהכשלתם אותם במעשיכם הרעים אמרו לנמהרי לב  רב הושעיא

או51   ברכים  שהכשלתם אותם במעשיכם הרעים אמרו לנמהרי לב  ר' הושעיא

ששון   ברכים  שהכשלתם אותם במעשי'  הרעו' אמרו לנמהרי לב  ר' הושעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבה אמ' למפגרי       לבה  שנ'  ימהרו חומתה  ר'     יהוש'

וטי    רבה אמ' למפגרי       ליבה שנ'  ימהרו חומתה  ר'     יהושע

פירק

מינ    רבה אמר למיפגרי      ליבא הה"ד ימהרו חומתה

פריז   רבה א'  למפגרי       ליבה שנ'  ימהרו חותמה  ר'     יהושע

דפוס   רבה אמר למפגרי       לבא  שנא' ימהרו חומתה  ר'     יהושע

ג3 

ירו1   רבה אמ' למי     פגרי לבא  שנא' ימהרו חומתה  ריבל"א

או3    רבה אמ' למפגרי       לבא  שנא' ימהרו חומותה ריב"ל

או51   רבה אמ' למפגרי       ליבא שנ'  ימהרו חומתה  ר'     יהושע

ששון       אמ' למפגרי       ליבא שנ'  ימהרו חומתה  ריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן     לוי            אמ' כגון אילו שהן  רחוקין  על הקץ

וטי    בן     לוי            אמ' כגון אלו  שהן  רחוקים  על הקץ

פירק

מינ

פריז   דסכנין     בשם ר' לוי א'  כגון אילו שהיו רחוקים  על הקץ

דפוס   בן     לוי            אמר כגון אלו  שהן  דוחקין  את הקץ

ג3 

ירו1                             כגון אלו       שדוחקין את הקיץ

או3                          אמר כגון אלו       שמחכין  את הקץ

או51   בן     לוי            אמ'      אלו       שדוחקין    הקץ

ששון                         אמ' כגון אלו       שדוחקין את הקץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'         ותמהר     ותרד  כדה על    ידה   חזקו אל

וטי    שנ'         ותמהר     ותורד כדה וגו'        חזקו ואל

פירק

מינ

פריז   שנ'         ותמהר     ותורד כדה וגו'        חזקו ואל

דפוס   שנאמ'       ותמהר     ותורד כדה             חזקו אל

ג3 

ירו1   כמא   דתימא ותמהר     ותורד כדה             חזקו אל

או3    כד"א        ותמהר     ותורד כדה מעליה       חזקו אל

או51   כד"א        ותמהר     ותורד כדה אל    השוקת חזקו אל

ששון   כמד"א       ותמהר כדה ותער  כדה             חזקו אל

--------------------------------------------------------------------

לונ    תיראו לפי  שהיו יש'        א'     היתה לי דמעתי לחם

וטי    תיראו לפני שהיו יש'        אומ'   היתה לי דמעתי לחם וגו'

פירק

מינ

פריז   תיראו לפי  שהיו ישר'       או'    היתה לי דמעתי לחם וג'

דפוס   תיראו לפי  שהיו ישראל      אומ'   היתה לי דמעתי לחם יומם

ג3 

ירו1   תיראו לפי       שישראל     אומרי' היתה לי דמעתי לחם יומם

או3    תיראו לפי       שישראל     אומרי' היתה לי דמעתי לחם יומם

או51   תיראו לפי  שהיו ישראל      אומרי' היתה לי דמעתי לחם

ששון   תיראו לפי       שיש'   היו אומ'   היתה לי דמעתי לחם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      יצתה  בת  קול ואמרה

וטי                                      יצתה  בת  קול ואמרה

פירק

מינ

פריז                                     יצתה  בת  קול ואמרה

דפוס   ולילה באמור אלי כל היום איה אלהיך יצתה  בת  קול ואמרה

ג3 

ירו1   ולילה                             יצתה  בת  קול ואמרה

או3    ולילה                             יצאתה בת  קול ואמרה

או51                                     יצתה  בת  קול ואמרה

ששון                                     יצאת  ב"ק     ואמ'  ואמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להם הנה אלהיכם נקם  יבוא וגו'

וטי    להן הנה אליכם  נקם  יבוא וגו'

פירק

מינ        הנה אלהיכם נקם  יבא

פריז   להם הנה אלהיכם נקם  יבא  וגו'

דפוס   להן הנה אלהיכם נקם  יבוא

ג3 

ירו1   לה  הנה אלהיכם בחזק יבא  וגו'

או3    להם הנה אלהיכם בחזק יבא  גמול  אלהים

או51   להם הנה אלהיכם נקם  יבוא [גמול אלהים הוא יבוא וגו']

ששון   להם הנה אליכם  נקם  יבא  גמול  אלים  הוא יבא  ויושיעכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי      שהוא עתיד לשלם  גמולו    שלאומות

וטי    מי      שהוא עתיד לשלם  גמולו    לאומות

פירק

מינ       מאחר שהוא עושה נקמות          באומות  העולם אח"כ

פריז   מי      שהוא עתיד לשלם  גמולו    לאומות  העולם

דפוס   מי      שהוא עתיד לשלם  גמולן של אומות   העולם

ג3 

ירו1           שהוא עתיד לשלם  גמול     לא"ה    הוא

או3            הוא

או51   מי      שהוא עתיד לשלם  גמולם של אומות   העולם

ששון   מי      שהוא עתיד לשלם  גמול     לאומ'   העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    גמול אלים  הוא יבוא ויושעכם

וטי    גמל  אלים  הוא יבא  ויושעכם

פירק

מינ    גמול אלהים הוא יבא  ויושעכם

פריז   גמול אלהים הוא יבא  ויושעכם

דפוס   גמול אלים  הוא יבוא ויושעכם

ג3                                  שהיו חיי צער הוא קורא <...

ירו1                  יבא  יושיעכם

או3                   יבא  ויושיעכם

או51              הוא יבוא ויושיעכם

ששון              הוא יבא  ויושיעכם

--------------------------------------------------------------------

לונ                   וימים רבים ליש'

וטי                   וימים רבים ליש'

פירק

מינ                   וימים רבים לישראל

פריז                  וימים רבים לישראל

דפוס                  וימים רבי' לישראל

ג3     ..>בים ודכותיה            <...>  וגו'

ירו1                  וימים רבים לישראל

או3                   וימים רבים לישראל

או51                  וימים רבים לישראל

ששון                  וימים רבים ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכי ימים רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים    שלצער לפיכך

וטי    וכי ימים רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים    שלצער לפיכך

פירק

מינ    וכי      רבים הם  אלא ע"י     שהן  ימים של צער

פריז   וכי ימים רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים של צער

דפוס   וכי ימים רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים של צער

ג3     וכי      רבים היו אלא על      שהיו חיי     צער

ירו1   וכי      רבים היו אלא לפי     שהיו ימי     צער   לפי'

או3     רבים היו אלא לפי     שהיו ימי     צער   לפי'

או51   וכי ימים רבים היו אלא ע"י     שהיו ימים של צער

ששון   וכי      רבים היו אלא לפי     שהיו ימי     צער   לפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא קורא    אותן רבים ודכוותה    ויהי       ימים

וטי    הוא קורא    אותן רבים            ויהי       ימים

פירק

מינ        קורא    אותן רבים ודכוותה    ויהי       בימים

פריז   הוא קורא    אותן רבים            ויהי       ימים

דפוס   היה קורא    אותן רבים דכוותה     ויהי       ימים

ג3     הוא <...>                        ויהי       ?מ?ימים

ירו1       קראום   ימים רבים ודכוותה    ויהי       ימים

או3        קרא(ו)ם ימים רבים ודכוותה    ויהי [מקץ] ימים

או51       קורא    אותם רבים [ו]דכוותיה ויהי מקץ   ימים

ששון       קוראן        רבים ודכוותה    ויהי       מימי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבים      ודבר  יי היה  אל אליהו

וטי              וידבר יי      אל אליהו בשנה  השלישית לאמר

פירק

מינ    הרבים ההם                                            וימת

פריז             וידבר יי      אל אליהו בשנה  השלישית לאמר

דפוס   רבים      ודבר  יי היה  אל אליהו בשנה  השלישי  לאמר

ג3     רבים      ודבר  יי

ירו1   רבים      ודבר  יי היה  אל אליהו בשנה  השלישית לאמר

או3    רבים      ודבר  יי היה  אל אליהו בשנה  השלישית לאמר

או51   רבים      ודבר  יי היתה אל אליהו [בשנה השלישית לאמר]

ששון   רבים      ודבר  יי היה  אל אליהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מלך מצרים וכי  רבים היו  תני  ר' חייא ימים שנים רבים שלשה

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון             (וכי רבים היו) וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' ברכיה  ור' חלבו  בש"ר    יוחנן       שלשה חדשים   בראשנה

וטי    ר' ברכיה  ור' חלבו  בשם  ר' יוחנן       ג'   חדשים   בראשונה

פירק

מינ    ר' ישמעאל                           או' שלשה חדשי'   בראשונה

פריז   ר' ברכיה  ור' חלבו  בשם  ר' יוחנן       ג'   חדשים   בראשונה

דפוס   ר' ברכיה  ור' חלבו  בשם  ר' יוחנן       שלשה חדשי'   בראשונה

ג3     ר' ברכיה  ור' חלבו  בשם  ר' ?יוחנן?     <... ..>חודש

ירו1   ר' ברכיה  ור' חלבו  בש"ר    יוחנן       ג'   חדשים   בראשונה

או3    ר' ברכיה  ור' חלאבו בש"ר    יוחנן       ג'   חדשים   בראשונה

או51   ר' ברכיה  ור' חלאבו בש"ר    יוחנן       ג'   חדשים   בראשונה

ששון   ר' ברכיה  ור' חלאבו בש"ר    יוח'        ג'   חדשי'   בראשונה

--------------------------------------------------------------------

לונ               וארבעה חדשים באחרונה ושנים עשר      באמצע

וטי               ושלושה       באחרונה ושנים עשר      באמצע

פירק

מינ               שלשה   חדשי' באחרונה שנים  עשר חדש  באמצע

פריז              וג'          באחרונה ושנים עשר      באמצע

דפוס              ושלשה  חדשי' באחרונה ושנים עשר      באמצע

ג3                אחד          באחרונה ושנים עשר חודש באמצע<..>

ירו1              וג'    חדשים באחרונה ושנים עשר      באמצע

או3    וי"ב באמצע ושלשה        באחרונה

או51              וג'          באחרונה ושנים עשר      באמצע

ששון              וג'          באחרונה וי"ב           באמצע

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי   [תשעה] שמנה  עשרה חדשים

וטי    הרי          י"ח        חדשים ואחד בראשונה וחודש אחד באחרונה

פירק

מינ    הרי          י"ח        חדש

פריז   הרי          י"ח        חדשים ואחד בראשונה וחדש  אחד באחרונה

דפוס   הרי          שמנה  עשר  חדשים

ג3     <...>

ירו1   הרי          שמונה עשר  חדשים

או3    הרי          י"ח        חדשים

או51   הרי          י"ח        חדש

ששון   הרי          י"ח

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ושנים עשר חודש באמצע הרי י"ד חדשים ואחד בראשונה וחודש אחד

פירק

מינ

פריז   ושנים עשר חדש  באמצע הרי י"ד חדשים

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               וכי

וטי    באחרונה ושנים עשר חודש באמצע הרי י"ד חדשים וכי

פירק

מינ

פריז                                              וכי ימים

דפוס                                              וכי ימים

ג3 

ירו1                                              וכי ימים

או3                                               וכי ימים

או51                                              וכי ימים

ששון                                              וכי ימים

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבים היו אלא עד  ידי שהיו ימים      שלצער לפיכך (ל)היה

וטי    רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים      שלצער לפיכך הוא

פירק

מינ             אלא ע"י     שהיה ימים   של צער

פריז   רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים   של צער   לפיכך הוא

דפוס   רבים היו אלא              ימים   של צער   לפיכך הוא

ג3     רבים היו אלא על  ידי שהיו חיי       צער         הו?ה?

ירו1   רבים היו אלא ע"י     שהיו ימי       צער

או3    רבים היו אלא ע"י                    צער

או51   רבים היו אלא ע"י     שהיו [ימים] של צער

ששון   רבי' היו אלא ע"י     שהיו ימי       צער

--------------------------------------------------------------------

לונ    קורא אותן רבים ודכוותה  ויהי בימים הרבים ההם

וטי    קורא אותן רבים ודכוותה  ויהי בימים הרבים ההם  וימת  מלך

פירק

מינ    קורא אותם רבים

פריז   קורא אותן רבים ודכותה   ויהי בימי' הרבים ההם  וימת  מלך

דפוס   קורא אותן רבים ודכותה   ויהי בימים הרבים ההם

ג3     קורא אותן רבים <...>

ירו1   קראן      רבים ודכוותה  ויהי בימים הרבים ההם  וימת  מלך

או3    קראן      רבים ודכוותה  ויהי בימים הרבים ההם  וימת  מלך

או51   קורא אותם רבים ודכוותיה ויהי בימים הרבים [ההם וגו']

ששון   קראן      רבים ודכוותה  ויהי בימים הרבים ההם  וימת  מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ          וכי      רבים היו אלא עד  ידי שהיו ימים      שלצער

וטי    מצרים וכי      רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים      שלצער

פירק

מינ

פריז   מצרים וכי ימים רבים היו אלא על  ידי שהיו ימים   של צער

דפוס         וכי      רבים היו אלא על  ידי שהיו ימי'   של צער

ג3 

ירו1   מצרים וכי ימים רבים היו אלא ע"י     שהיו ימי       צער

או3    מצרים וכי ימים רבים היו אלא ע"י     שהיו ימי       צער

או51         וכי ימים רבים היו אלא ע"י     שהיו [ימי'] של צער

ששון   מצרים וכי      רבים היו אלא ע"י     שהיו ימי       צער

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך היה קורא אותן רבים

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1             קראן      רבים

או3              קראן      רבים

או51             קורא אותם רבים והדין פסוקא ואשה כי יזוב זוב דמה

ששון             קראן      רבים

--------------------------------------------------------------------

לונ              ודכוותה

וטי              ודכותיה

פירק

מינ              ודכוותה בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר

פריז             ודכותיה

דפוס             ודכותה

ג3 

ירו1             ודכוותה

או3              ודכוותה

או51   ימים רבים ודכוותה

ששון             ודכוותה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ימים רבים שמנים  ומאת יום וכי      רבים היו

וטי                 ימים רבים שמונים ומאת יום וכי      רבים היו

פירק

מינ    תפארת גדולתו ימים רבים שמנים  ומאת יום וכי      רבים היו

פריז                ימים רבים שמונים ומאת יום וכי ימים רבים היו

דפוס                          שמונים ומאת יום וכי      רבים היו

ג3                            שמונים ומאת     וכי      רבים ?[ש..]?

ירו1                ימים רבים שמונים ומאת יום וכי      רבים היו

או3                 ימים רבים שמונים ומאת יום וכי      רבים היו

או51                ימים רבים שמונים ומאת יום וכי      רבים היו

ששון                ימים רבים שמונים ומאת יום וכי      רבים היו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא על  ידי וגו'                                 והדין

וטי    אלא על  ידי שהיו ימים    שלצער                   והדין

פירק

מינ    אלא ע"י     שהיו ימים של צער      קורא אותן רבים והדין

פריז   אלא על  ידי שהיו ימים של צער

דפוס   אלא על  ידי שהיו וכו'                            והדין

ג3     אלא על  ידי ש'   ח'      צ'    ה' קורא א'   רבים

ירו1   אלא ע"י     שהיו ימי     צער      קראן      רבים והדין

או3    אלא ע"י     שהיו ימי     צער      קראן      רבים והדין

או51   אלא ע"י     שהיו      של צער      קורא אותם רבים

ששון   אלא ע"י     שהיו ימי' של צער      קראן      רבים והדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    פסוקא ואשה            כי       יזוב זוב דמה ימים רבים

וטי          ואשה            כי       יזוב זוב דמה ימים רבים

פירק

מינ                          כי       יזוב זוב דמה ימים רבים

פריז              והדין דאשה כי       יזוב זוב דמה ימים רבים

דפוס   פסוקא ואשה            כי       יזוב זוב דמה ימים רבים

ג3                              <...> יזוב זוב ד'  י'   ר'

ירו1         ואשה            כי       יזוב זוב דמה ימים רבים ימים

או3          ואשה            כי       יזוב זוב דמה ימים רבים ימים

או51                                               ימים רבים

ששון         ואשה            כי       יזוב זוב דמה ימים רבים ימים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                   וכי      רבים הם אלא ע"י שהיו ימי של צער

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   ב'   רבים ג'   וכי      רבים הם אלא ע"י שהם      של צער

או3    שנים רבים שלשה וכי      רבים הם אלא ע"י שהם      של צער

או51

ששון   ב'   רבים ג'   וכי ימים רבים הם אלא ע"י שהן      של צער

--------------------------------------------------------------------

לונ                    תני  ר' חייא ימים שנים רבים שלשה מיכן

וטי                    תני  ר'      ימים שנים רבים שלשה מיכן

פירק

מינ    קורי  אותן רבים

פריז                   תני  ר'      ימים שנים רבים שלשה מיכאן

דפוס                   תני  ר' חייא ימים שנים רבים שלשה מכאן

ג3                     תני  ר' חייא ימים שנים רבים שלשה מיכן

ירו1   קראם       רבים תני  ר'      ימים ב'   רבים ג'   מכאן

או3    קראם       רבים תני  ר'      ימים שנים רבים שלשה מכאן

או51                   תאני ר' חייא ימים שנים רבים שלשה מכאן

ששון   קוראן      רבים תני  ר'      ימים ב'   רבים ג'   מכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואילך   אין  לו נידה אלא    דווה והנדה  בנדתה        אין

וטי    ואילך   אין  זו נידה אלא    דווה הנידה  בנידתה       אין

פירק

מינ

פריז   ואילך   אין  זו נידה אלא    דוה  הנידה  בנדתה        אין

דפוס   ואילך   אין  זו נדה  אלא    דוה  והנדה  בנדתה        אין

ג3     ?ואיל?ך <...         ..>?א? דוה  וה?נדה בנ?דתה       אין

ירו1   ואילך   אין  זו נדה  אלא    דוה  והנדה  בנדתה        אין

או3    ואילך   אין  זו נדה  אלא    דוה  והנדה  כנדתה        אין

או51   ואילך   אין  זו נדה  אלא    דוה  והדוה  בנדתה  והנדה אין

ששון   ואילך   אין  זו נדה  אלא    דווה והנדה  בנדתה        אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'  כאן אלא והדוה בנדתה  א"ר    שמלאי צער   גדול נתן

וטי    כת'  כן  אלא והדוה בנידתה א"ר    שמליי צער   גדול נתן

פירק

מינ                              א"ר    שמלאי צער   גדול נתן

פריז   כת'  כאן אלא הדוה  בנדתה  א"ר    שמלאי צער   גדול נתן

דפוס   כתיב כאן אלא והדוה בנידתה א"ר    שמלאי צער   גדול נתן

ג3     כת'  כן  אלא והדוה בנדתה  אמ' ר' שמלאי <...> גדול נתת

ירו1   כתי' כאן אלא והדוה בנדתה  א"ר    שמלאי צער   גדול נתן

או3    כתוב כאן אלא והדוה בנדתה  א"ר    שמלאי צער        נתן

או51   כתיב כאן אלא והדוה        א"ר    שמלאי צער   גדול נתן

ששון   כתו' כאן אלא והדוה בנדתה  א"ר    שמלאי צער   גדול נתן

--------------------------------------------------------------------

לונ       הקב"ה לאשה   זו   שמאחר       שמשמרת שלשת ימי

וטי       הקב"ה לאשה   זו   מאחר   שהיא משמרת  ג'   ימי

פירק

מינ    לה הקב"ה לאשה   זו   מאחר        שמשמרת      ימי

פריז      הקב"ה לאשה   זו   מאחר   שהיא משמרת  שלשה ימי

דפוס      הקב"ה לאשה   זו   שמאחר       שמשמרת      ימי

ג3              ?לאש?ה הזאת ?שנתת?      לה     שלשה ימי

ירו1      הקב"ה לאשה   זו   מאחר        שמשמרת שלשת ימי

או3       הקב"ה לאשה   זו   מאחר        שמשמרת שלשת ימי (נדה)

או51      הב"ה  לאשה   [זו] מאחר        שמשמרת ג'   ימי

ששון      הב"ה  לאשה   זו   מאחר        שמשמרת ג'   ימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    זיבה חוזרת ומשמרת שבעת ימי נידה  והתורה קורא   אותה כן

וטי    זיבה חוזרת ומשמרת שבעת ימי נידה  והתורה קורא   אותה כן

פירק

מינ    נדתה חוזרת ומשמרת      ימי זיבתה

פריז   זיבה חוזרת ומשמרת שבעת ימי נדה   והתורה קורא   אותה כן

דפוס   זיבה יושבת ומשמרת שבעת ימי נידה  והתור' קורא   אותה

ג3     זיבה לאחר  <...

ירו1   זיבה חוזרת ומשמרת שבעת ימי נדה   והתורה קוראתה      כן

או3    זבה  חוזרת ומשמרת ז'   ימי נדה   והתורה קוראתה      כן

או51   זיבה חוזרת ומשמרת שבעת ימי נדה   והתורה קוראתה      כן

ששון   זיבה חוזרת ומשמרת ז'   ימי נדה   והתורה קוראתה      כן

--------------------------------------------------------------------

לונ    והדוה בנידתה הדוה  בזיבתה  אין כת'  כאן אלא והדוה בנידתה

וטי    והדוה בנידתה הדווה בזיבתה  אין כת'  כן  אלא והדוה בנדתה

פירק

מינ

פריז   והנדה בנדתה  הדוה  בזיבתה  אין כת'  כאן אלא והדוה בנדתה

דפוס   נדה          והדוה בזיבתה  אין כתיב כאן אלא והדוה בנידתה

ג3                        ..>?תה? אין ?כת' כן? אלא והדוה בנדתה

ירו1   והדוה בנדתה  והדוה בזיבתה  אין כתי' כאן אלא והדוה בנדתה

או3    והדוה בנדתה        בזובתה  אין כתי' כאן אלא והדוה בנדתה

או51   והדוה בנדתה        בזיבתה  אין כתי' כאן אלא והדוה בנדתה

ששון   והדוה בנדתה  הזבה  בזיבתה  אין כתו' כאן אלא והדוה בנדתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יוחנן [בש"ר    לעזר]  בנו    שלר' יוסי   הגלילי

וטי    ר' יוחנן בשם   ר' אלעזר  בנו    שלר' יוסי   הגלילי

פירק

מינ    ר'                אליעז' בנו של ר'   יוסי   הגלילי

פריז   ר' יוחנן בשם   ר' אלעזר  בנו של ר'   יוסי   הגלילי

דפוס   ר' יוחנן בשם   ר' אליעזר בנו של ר'   יוסי   הגלילי

ג3                    ר' ליעזר  בנו    שלר' ?יוסי? הגלילי

ירו1   ר' יוחנן בש"ר     אלעז'  בן     ר'   יוסי   הגלילי

או3    ר' יוחנן בש"ר     אלעזר         בר'  יוסי   הגלילי

או51   ר' יוחנן בש"ר     אלעזר  בנו    שלר' יוסי   הגלילי

ששון   ר' יוח'  בש"ר     אלעז'  בן     ר'   יוסי   הגלילי

--------------------------------------------------------------------

לונ    או'  מה  אם האשה הזו  על  ידי שפרשה         שנים    שלשה

וטי    או'  מה  אם האשה הזו  על  ידי שפרשה         שנים או ג'

פירק

מינ    אמ'  ומה אם אשה  זו   ע"י     שפירשה מזיבתה שנים    ושלשה

פריז   א'  הזו  על  ידי שפורשה        שנים או שלשה

דפוס   אומר ומה אם האשה הזו  על  ידי שפירשה        שני'    שלשה

ג3     <...

ירו1   אומ' מה  אם אשה  הזאת ע"י     שפרשה         שנים או ג'

או3    אומר מה  אם האשה הזאת ע"י     שפירשה        שנים או שלשה

או51   ומה      אם האשה הזאת ע"י     שפירשה        שנים או ג'

ששון   אמ'  מה  אם האשה הזאת ע"י     שפירשה        ב'   או ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ימים תורה  קורא   אותה נידה

וטי    ימים תורה  קורא   אותה           דווה

פירק

מינ    ימים תורה  קראה   אותה דוה  הה"ד והדוה בנדתה זיבה בזיבתה

פריז   ימים תורה  קורא   אותה דוה

דפוס   ימי' התורה קורא   אותה נדה

ג3 

ירו1   ימים התורה קוראתה      דוה

או3    ימים התורה קוראה       דוה

או51   ימים התורה קוראתה      דוה

ששון   ימים התורה קוראה       דוה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אין כתו' כאן אלא והדוה בנידתה והלא דברים קל וחומר ומה אם

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אשה זו על ידי שפירשה מביתה שנים ושלשה ימים הרי הכתובי'

פריז

דפוס

ג3                   ..>ך   ביתה  שנים שלשה  ימים

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אנו   שפירשנו מבית חיינו ומבית (מ)קדשינו

וטי                    אנו   שפרשנו  מבית חיינו מבית  קדשינו

פירק

מינ    קוראי' אותה דוה אנו   שפירשנו מבית חיינו ומבית מקדשינו

פריז                   אנו   שפירשנו מבית חיינו מבית  קדשנו

דפוס                   אנו   שפירשנו מבית חיינו ומבית קדשינו

ג3     נקראה       זבה <...>

ירו1                   אנו   שפרשנו  מבית חיינו       קדשנו

או3                    אנו   שפירשנו מבית חיינו       קדשנו

או51                   אנו   שפירשנו מבית חיינו       קדשינו

ששון                   אנו   שפירשנו מבית חיינו       קדשנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ותפארתינו    כמה   ימים            וכמה שנים    כמה קיצים

וטי    ותפארתינו    כמה   ימים            וכמה שנים    כמה קיצין

פירק

מינ                 כמה   ימים            וכמה שנים

פריז   ותפארתנו     כמה   ימים על אחת כמה וכמה שנים    כמה קיצין

דפוס   ותפארתינו    כמה   ימים            וכמה שנים    כמה קיצים

ג3                  ?כ?מה ימים            וכמה שנים

ירו1   ותפארתנו  זה כמה                        שנים זה כמה קיצים

או3    ותפארתנו  זה כמה                        שנים    כמה קצין

או51   ותפארתינו זה כמה                        שנים    כמה קיצין

ששון   ותפארתינו זה כמה                        שנים    כמה קיצים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכמה עיבורים

וטי    וכמה עיבורין

פירק

מינ                 על    אחת כמה וכמה שנקרא   דוים

פריז   וכמה עיבורין

דפוס   וכמה עיבורים

ג3 

ירו1   כמה  עיבורי' עאכ"ו              שנקראי' דוין

או3    כמה  עיבורין עאכ"ו              שנקראין (דיון) [דווין]

או51   כמה  עיבורים עאכ"ו              שנקראים דווים

ששון   כמה  עיבורים עאכ"ו              שנקראין דוין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    הוי  על זה היה דוה לבנו     על   הר ציון ששמם

פריז

דפוס

ג3          על זה היה דוה ל?י?בינו

ירו1   הה"ד על זה היה דוה לבנו                       ואומ' היתה

או3    הה"ד על זה היה דוה לבנו     וגו'              ואומר היתה

או51   הה"ד על זה היה דוה לבנו                       ואומר היתה

ששון   הה"ד על זה היה דוה לבנו                       ואו'  היתה

--------------------------------------------------------------------

לונ                       על אחת   כמ' וכמ'

וטי                       על אחת   כמה וכמה

פירק

מינ

פריז                      על אחת   כמה וכמה

דפוס                      על אחת   כמה וכמה

ג3                        על <...>     ?דמה?

ירו1   ירושלם לנדה ביניהם

או3    ירושלם לנדה ביניהם

או51   ירושלם לנדה ביניהם

ששון   ירושלם לנדה