לונ    {ו}     ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים מי מקיים     מצות

וטי    {ו}     ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים מי מקיים     מצות

מינ    {ו}                                    מי קיים      מצות

פריז   {ו}     ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים מי מקיים     מצות

דפוס   {ו} ד"א ואשה כי יזוב זוב דמה           מי קיים      מצות

ג3     {ו}                                    מי מקיים     מצות

ירו1   {ו}     ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים מי קיים      מצות

או3    {ו}     ואשה כי יזוב     דמה ימים רבים מי קיים      מצות

או51   {ו}     ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים מי (י)קי[י]ם מצוות

ששון   {ו}     ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים מי קיים      מצות

--------------------------------------------------------------------

לונ    זיבה יכניהו  בן יהויקים מלך יהו'  קיים       מצות  זיבה

וטי    זיבה יכוניהו בן יהויקים מלך יהודה קיים       מצות  זיבה

מינ    זיבה יכניה   בן יהויקים מלך יהודה קיים       מצות  זיבה

פריז   זיבה יכניהו  בן יהויקים מלך יהודה קיים       מצות  זיבה

דפוס   זיבה יכניהו  בן יהויקים

ג3     זיבה כוניהו  בן יהויקים           קיים       מצות  זיבה

ירו1   זיבה יכניהו  בן יהויקי' מלך יהודה קיים (מלך) מצות  זיבה

או3    זיבה יכניה   בן יהויקים מלך יהודה קיים       מצות  זיבה

או51   זיבה יכניהו  בן יהויקים מלך יהודה קיים       מצוות זיבה

ששון   זיבה יכניהו  בן יהויקים מלך יהודה קיים       מצות  זיבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרו כיון שעלה  נבוכדנצר           להחריב את ירושלם עלה

וטי    אמרו כיון שעלה  נבוכדנ'            להחריב את ירושלם עלה

מינ         כיון שעלה  נבוכד     נצר      להחריב את ירושלם עלה

פריז   אמרו כיון שעלה  נבוכד     נצר      להחריב את ירושלם עלה

דפוס   אמרו כיון שעלה  נבוכדנצר           להחריב את ירושלם עלה

ג3     אמרו <... ..>קש נבוכד     נצר הרשע להחריב את ירושלם עלה

ירו1   אמרו      כשעלה נבוכדנאצר     הרשע להחריב את ירושלם עלה

או3    אמרו      כשעלה נבוכדנאצר     הרשע להחריב את ירושלם עלה

או51   אמרו      כשעלה נבוכדנאצר     הרשע להחריב את ירושלם עלה

ששון   אמרו      כשעלה נבוכדנאצר     הרשע להחריב את ירושלם עלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וישב   לו כריפי      שלאנטוכיא ירדה סנהדרין גדולה

וטי    וישב   לו בדיפי      שלאנטוכיה ירדה סנהדרין גדולה

מינ    וישב   לו בדפנה של   אנטיכיה   שמעו סנהדרי  גדולה ויצאו

פריז   וישב   לו בחיפי של   אנטוכיא   ירדה סנהדרי  גדולה

דפוס   וישב   לו בדפני של   אנטוכייא  ירדה סנהדרי  גדולה

ג3     ?וישב? לו בדפני      <...>     ירדה סנהדרין גדולה

ירו1   וישב   לו בדיפי      אנטכיא    ירדה סנהדרי  גדולה

או3    וישב   לו בדיפי [של] אנטוכיא   ירדה סנהדרי  גדולה

או51   וישב      בדיפי של   אנטוכיא   ירדו סנהדרין

ששון   וישב   לו בדיפי      אנטוכיה   ירדה סנהדרי  גדולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לקראתו אמרו לו הגיע  זמנו    שלבית   הזה   ליחרב אמ'  להן

וטי    לקראתו אמרו לו הגיע  זמנו    שלבית   הזה   ליחרב אמ'  להן

מינ    לקראתו אמרו לו הגיע  זמנו של בית     הזה   ליחרב אמ'  להן

פריז   לקראתו אמרו לו הגיע  זמנו של בית     המקדש ליחרב אמ'  להן

דפוס   לקראתו אמ'  לו הגיע  זמנו של בית     זה    ליחרב אמ'  להם

ג3     אצלו   אמ'  לו היגיע זמנו    ש?לבית? הזה   לחרב  <...

ירו1   לקראתו אמרו לו הגיע  זמן     הבית          ליחרב אמ'  להם

או3    לקראתו אמרו לו הגיע  זמן     הבית          ליחרב אמ'  להם

או51   לקראתו אמרו לו הגיע  זמנה של בית     זה    ליחרב א"ל

ששון   לקראתו אמרו לו הגיע  זמן     הבית          ליחרב א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאו  אלא יהויקים מלך יהו'  מרד בי תנו   אותו לי ואני הולך

וטי    לאו  אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי תנו   אותו לי ואני הולך

מינ    לאו  אלא יהויקים           מרד בי תנוהו      לי ואני אלך

פריז   לאו  אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי תנו   אותו לי ואני הולך

דפוס   לאו  אלא יהויקים           מרד בי תנוהו      לי      ואלך

ג3     ..>ו אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי תנו   אתו  לי ואני הולך

ירו1   לאו  אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי תנוהו      לי ואני הולך

או3    לאו  אלא יהויקים מלך יהודה        תנוהו      לי ואני הולך

או51   לאו  אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי תנו   אותו לי ואני אלך

ששון   לאו  אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי תנוהו      לי ואני אלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי אזלון      ואמרו      ליהויקים   נבוכדנצר      בעי

וטי       אזלין      ואמרין     ליהו[י]קים נבוכדנצר      בעי

מינ       אתון       אמרון      ליהויקים   נבוכד     נצר באעי

פריז                 אמרין      ליהויקים   נבוכד     נצר בעי

דפוס      באו   אצלו ואמרו  לו  ליהויקים   נבוכדנצר      בעי

ג3        <...>                 ליהויקים   נבוכד     נצר בעי

ירו1      אזלון      אמרון  ליה ליהויקים   נבוכדנאצר     בעי

או3       אזלון      ואמרון     ליהויקים   נבוכדנאצר     בעי

או51   לי אזלין      אמרין      ליהויקים   נבוכדנאצר     בעי

ששון      אזלון      אמרון  ליה ליהויקי'   נבוכדנאצר     בעי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך    אמ' להון      וכך עושין דוחין נפש  ומקיימין  נפש

וטי    לך    א'  להון      וכך עושין דוחין נפש

מינ    לך    אמ' להן  אפשר כן  דוחין       נפש

פריז   <..>ך א'  להון      וכך עושין דוחין נפש

דפוס   לך    אמ' להם       כך  עושין דוחין נפש

ג3     לך    אמ' להון      וכך עושין דוחים <...

ירו1   לך    אמ' להון      וכי דוחין       נפש

או3    לך    אמ' לון       וכי דוחין       נפש

או51   לך    אמ' להון      וכי דוחין       נפש  (ומקיימין נפש)

ששון   לך    א"ל           וכי דוחין       נפש

--------------------------------------------------------------------

לונ               דוחין      נפש   ומקיימים    נפשכם

וטי    מפני  נפש  דוחין      נפשי  ומקיימין    נפשיכם

מינ    מפני  נפש        אתון       מחיין    ית נפשכון  וממיתין

פריז   מפני  נפש  דוחין      נפשי  ומקיימין    נפשכם

דפוס   מפני  נפש  דוחין      נפשי  ומקיים      נפשיכון

ג3           ..>ש דוחין      נפשי  ומקיימן     נפשכון

ירו1   מפני  נפש  דוחין אתון נפשאי ומקיימי' את נפשכם

או3    מפני  נפש  דוחין אתון נפשאי ומקיימין    נפשכם

או51   [מפני נפש] דוחין      נפשי  ומקיימין    נפשכם

ששון   מפני  נפש  דוחין אתון נפשאי ומקיימי'    נפשיכון

--------------------------------------------------------------------

לונ          לא    כת'  כן לא תסגיר עבד אל אדניו  אמרו   לו

וטי          לא כן כת'     לא תסגיר עבד אל אדוניו אמרו   לו

מינ    לדילי                                      אמרו   לו

פריז         לא כן כת'     לא תסגיר עבד אל אדניו  אמרו   לו

דפוס               כת'     לא תסגיר עבד אל אדניו  אמרו   לו

ג3           לא כך כת'     לא תסגיר עבד אל <...   ..>מרו לו

ירו1         לא כן כתוב    לא תסגיר עבד אל אדוניו אמרו   לו

או3          לא כן כתי'    לא תסגיר עבד אל אדוניו אמרו   לו

או51         לא כן כתיב    לא תסגיר עבד אל אדוניו אמרו   לו

ששון         לא כן כתי'    לא תסגיר עבד אל אדוניו אמרו   לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא    עשה  כן זקינך  לשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך בעד

וטי    לא כך עשה     זקינך  לשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך בעד

מינ    לא כך עשו     זקיניך בשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך בעד

פריז   לא כך עשה     זקינך  לשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך בעד

דפוס   לא כך עשתה    זקנתך  לשבע בן בכרי

ג3     לא כך עשה     זקינך  בשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך <...>

ירו1   לא כן עשתה    זקנתך  לשבע בן בכרי הנה ראשי מושלך אליך בעד

או3    לא כן עשתה    זקנתך  לשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך בעד

או51   לא כן עשתה    זקנתך  לשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך בעד

ששון   לא כן עשתה    זקנתך  לשבע בן בכרי הנה ראשו מושלך אליך בעד

--------------------------------------------------------------------

לונ    החומה כיון שלא שמע להן   עמדו ונטלוהו      ושילשלו  אותו

וטי    החלון כיון שלא שמע להן   עמדו ונטלוהו      ושילשלו  אותו

מינ    החומה                         נטלוהו       ושילשלו  אותו

פריז   החלון כיון שלא שמע להן   עמדו ונטלוהו      ושילשלו  אותו

דפוס         כיון שלא שמע להם   עמדו ונטלוהו      ושלשלוהו

ג3                שלא שמע להם        נטלוהו       ושלשו    אתו

ירו1   החומה כיון שלא שמע להם        נטלוהו       ושלשלוהו

או3    החומה כיון שלא שמע אליהם      נטלוהו       ושלשלוהו

או51   החומה כיון שלא שמע להם   עמדו ו(ב)[נ]טלוהו ושלשלוהו

ששון   החומה כיון שלא שמע אליהם      נטלוהו       ושלשלוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ             שילשלו   אותו    ר' ליעזר

וטי    לו כיצד  שילשלו   אותו לו ר' אליעזר ור'    שמואל בר

מינ    לו כיצד  שילשלו   אותו לו

פריז   לו כצד   שילשלו   אותו לו

דפוס   לו וכיצד שלשלוהו          ר' אליעזר ור'    שמעון

ג3     לו כיצד  שלשו     אתו  לו

ירו1      כיצד  שלשלוהו          ר' אליעז' ור'    שמואל בר

או3       כיצד  שלשלוהו          ר' אלעזר  ור'    שמואל בר

או51      [כיצד שלשלוהו]         ר' אלעזר  ור'    שמעון בן

ששון      כיצד  שלשלוהו          ר' אלעזר  ורשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    נחמן ר' אליעזר           אומ' חי  שילשלו   אותו לו שנ'

מינ         ר' חמא    ב"ר חנינא אמ'  חי  שילשלוהו         הדא

פריז

דפוס        ר' אליעזר ב"ר נתן   אמר  חי  שלשלו    אותו    כד"א

ג3          ר' לעזר             ?אמ' חי? שילשו            מה

ירו1   נחמן ר' אליעז'           אומ' חי  שלשלוהו          שנא'

או3    נחמן ר' אלעזר            אומ' חי  שלשלוהו          שנא'

או51   נחמן ר' אלעזר            אומ' חי  שלשלו    אותו    שנא'

ששון        ר' אלע'             אמ'  חי  שלשלוהו          שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                        ור'

וטי

מינ    היא דכת' ויתנוהו בסוגר           בחחים בחיים        ר'

פריז

דפוס            ויתנוהו בסוגר           בחחים בחיים כתיב   ר'

ג3     טע'      ויתנוהו בסוגר           בחחים בחים  כת'    ר'

ירו1            ויתנוהו בסוגר ובחוחים   בחיים       כתי'   ר'

או3             ויתנוהו בסוגר ובחוחים   בחיים       [כתי'] ר'

או51            ויתנוהו בסוגר ובח[ו]חים בחיים       כתי'   ר'

ששון            ויתנוהו בסוגר ובחוחים   בחיים              רשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמואל בר נחמן אמ'   מת שילשלו   אותו    שנ'        למען

וטי                                                       למען

מינ    שמואל בר נחמן אמ'   מת שילשלוהו         הה"ד       למען

פריז                                           שנ'        למען

דפוס   שמעון         אמ'   מת שלשלו    אותו לו כד"א       למען

ג3     שמואל בר נחמן אמ'   מת שילשו    אתו     מה     טע' למען

ירו1   שמואל בר נחמן אמ'   מת שלשלוהו          שנא'       למען

או3    שמואל בר נחמן אמ'   מת שלשלוהו          שנא'       למען

או51   שמעון בר נחמן [אמ'] מת שלשלוהו          [שנא']     למען

ששון                 אמ'   מת שלשלוהו          שנ'        למען

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשר לא ישמע קולו    עוד אל הרי יש'

וטי    אשר לא ישמע קולו    עוד              ויתנהו בסוגר בחחים

מינ        לא ישמע קולו    עוד על הרי ישראל

פריז   אשר לא ישמע קולו    עוד              ויתנהו בסוגר בחחים

דפוס       לא ישמע קולו    עוד

ג3     אשר לא ישמע קולו    עוד א' ה'  י'

ירו1   אשר לא ישמע קולו        אל הרי ישראל

או3    אשר לא ישמע בקולו       אל הרי ישראל

או51   אשר לא ישמע (ב)קולו     אל הרי ישראל

ששון   אשר לא ישמע קול         אל הרי יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    בחיים ר' שמואל בר נחמן אמ' מת שילשלו אותו לו שנ' למען אשר

מינ

פריז         ר' שמו'  בר נחמן א'  מת שילשלו אותו לו שנ' למען אשר

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  אמ"ר   יהוש' בן  לוי

וטי    לא ישמע קולו עוד אל הרי יש'   א"ר    יהושע בן  לוי

מינ                                  א"ר    יהושע בן  לוי

פריז   לא ישמע קולו עוד אל הרי ישראל א"ר    יהושע בן  לוי

דפוס                                 א"ר    יהושע בן  לוי

ג3                                   ר'     יהושע

ירו1                                 א"ר    יהושע ב"ל

או3                                  אריב"ל

או51                                 אריב"ל

ששון                                 אריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני מקיים דברי שניהם         חי שילשלו  אותו לו אלא

וטי    אני מקיים דברי שניהם         חי שילשלו  אותו    אלא

מינ    אני אקיים דברי שניהם הא כיצד חי                 אלא

פריז   אני מקיים דברי שניהם         חי שלשלו   אותו    אלא

דפוס   אני מקיים דברי שניהם         חי שלשלו   אותו    אלא

ג3 

ירו1   אני מקיים דברי שניהם         חי שלשלוהו         וע"י

או3    אני מקיים דברי שניהם         חי שלשלוהו         וע"י

או51   אני מקיים דברי שניהם         חי שלשלו   אותו    אלא  מתוך

ששון   אני מקי'  דברי שניהם         חי שלשלוהו         וע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה מפונק מת       בידן מה  עשה לו נבוכדנצר

וטי    שהיה מפונק ומת      בידם מה  עשה לו נבוכדנצר

מינ    שהיה מעונג ומת      בידם ומה עשה    נבוכד     נצר

פריז   שהיה מפונך ומת      בידם מה  עשה לו נבוכד     נצר

דפוס   שהיה מפונק ומת      בידם מה  עשה לו נבוכדנצר

ג3 

ירו1   שהיה מפונק מת       בידם מה  עשה לו נבוכדנאצר

או3    שהיה מפונק מת       בידם מה  עשה לו נבוכדנאצר

או51   שהיה מפונק מת  בתוך ידם  מה  עשה לו נבוכדנאצר

ששון   שהיה מפונק מת       בידם מה  עשה    נבוכדנצר      לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה א'   נטלו וחזרו   אותו בכל

וטי    ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אמ'  נטלו וחיזרו       בכל

מינ    ר' יהודה                     אמ'  נטלו וחזרו        בכל

פריז   ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה א'   נטלו וחיזרו       בכל

דפוס   ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ' נטלו והחזירו      בכל

ג3 

ירו1   ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ' נטלו והחזירו      בכל

או3    ר' יהודה ור' נחמיא ר'  יהודה אמר  נטלו והחזירו      בכל

או51   ר' יהודה ור' נחמיא ר'  יהודה אומ' נטלו והחזירו      בכל

ששון   ר' יהו'  ור' נח'   ר"י       או'  נטלו והחזירו      בכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ערי          יש'    וישב לו   כפראדימס               והרגו

וטי    ערי          יש'    וישב עליו ביפראדימם              והרגו

מינ    עיירות       ישראל  וישב עליו בבורדימוס ודאגו        והרגו

פריז   ערי          ישראל  וישב עליו ביפר      אדימס        והרגו

דפוס   ערי    יהודה        וישב עליו בפרדימס                והרגו

ג3 

ירו1   ערי    יהודה וישראל וישב לו   בפרדיאמוס              והרגו

או3    ערי          ישראל  וישב לו   בפרדיאמוס              והרגו

או51   ערי          ישראל  וישב      בכפר      א?ר/ד?ינ[ו]ס והרגו

ששון   ערי          יש'    וישב לו   בכפר      דיאמוס       והרגו

--------------------------------------------------------------------

לונ              וקרע           את החמור והכניסו   לתוכו שנ'

וטי              וקרע           את החמור והכניסו   לתוכו שנ'

מינ              וקרע  כריסו של    חמור  ונתנו     לתוכו הה"ד

פריז             וקרע           את החמור והכניסו   לתוכו שנ'

דפוס             וקרע           את החמור והכניסוהו לתוכו הה"ד

ג3 

ירו1             וקרע           את החמור והכניסו   לתוכו שנא'

או3              וקרע           את החמור והכניסו   לתוכו שנא'

או51   ונטל חמור וקרעו                   והכניסו   לתוכו שנ'

ששון             וקרע           את החמור והכניסו   לתוכו שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    קבורת חמור יקבר

וטי    קבורת חמור יקבר איכן     הוא קבורתו    שלחמור לא  במיעיך

מינ    קבורת חמור יקבר

פריז   קבורת חמור יקבר איכן     הוא קבורתו של חמור   לא  במעיו

דפוס   קבורת חמור יקבר

ג3 

ירו1   קבורת חמור יקבר היכן         קבורת     חמור   הלא במעיו

או3    קבורת חמור יקבר ?א/ה?יכן     קבורת     חמור   הלא במעיו

או51   קבורת חמור יקבר [היכן    היא קבורת     חמור   הלא במעיו]

ששון   קבורת חמור יקבר היכן         קבורת     חמור   הלא במעיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  נחמיה אמ'  נטלוהו        וחיזרוהו       בכל ערי

וטי    ר'  נחמיה א'   נטלו          וחיזרו         בכל ערי

מינ    ר'  נחמיה אמ'  נטלו          וחזרו          בכל עיירות

פריז   ר'  נחמיה א'   נטלו          וחיזרו         בכל ערי

דפוס   ר'  נחמיה אומ' נטלו          והחזירו        בכל ערי

ג3 

ירו1   ר'  נחמיא אומ' נטלו          והחזירו        בכל ערי

או3    ר'  נחמיא אמ'  נטלו          והחזירו        בכל ערי

או51   ר'  נחמיא אמ'  נטלו   (אותו) והחזיר(והו)[ו] בכל ערי

ששון   ר"נ       אמ'  נטלו          והחזירו        בכל ערי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   וישב לו   כפראדימס         והרגו והיה מחתך

וטי    ישראל וישב עליו ביפראדימם        והרגו והיה מחתיך

מינ    ישר'  וישב עליו בברידימוס        והרגו

פריז   ישראל וישב עליו ביפרא     דימס   והרגו והיה מחתיך

דפוס   ישראל                            והרגו והיה מחתך  ממנו

ג3 

ירו1   ישראל וישב לו   בפרדיאמוס        והרגו והיה מחתך

או3    ישראל וישב לו   בפרדיאמוס        והרגו והיה מחתך  את

או51   ישראל וישב לו   בכפר      ארינוס והרגו והיה מחתך  אותו

ששון   יש'   וישב לו   בכפר      דיאמוס והרגו והיה חותך  את

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבשרו כזיתים               ומשליכו לכלבים          שנ'

וטי    מבשרו כזיתים               ומשליך  לכלבים          שנ'

מינ                              ים לקיים מה שנ'

פריז   בבשרו בזתים                ומשליך  לכלבים          שנ'

דפוס         כזתים                ומשליך  לכלבים הה"ד

ג3 

ירו1   בשרו  כזתים                ומשליך  לכלבים          שנא'

או3    בשרו  ()[כ]זתים            ומשליך  לכלבים          שנא'

או51         כיתין     כיתין והיה משליך   לכלבים          שנ'

ששון   בשרו  כזתים                ומשליך  לכלבי'          שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    קבורת חמור

וטי                                                    קבורת חמור

מינ    סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם מה מקיים ר' נחמיה קבורת חמור

פריז                                                   קבורת חמור

דפוס                                                   קבורת חמור

ג3 

ירו1                                                   קבורת חמור

או3                                                    קבורת חמור

או51                                                   קבורת חמור

ששון                                                   קבורת חמור

--------------------------------------------------------------------

לונ    יקבר היכן הוא קבורתו    שלחמור     לא במיעיו    שלכלב

וטי    יקבר ואין     קבורתו    שלחמור אלא    במיעיו    שלכלב

מינ    יקבר היכן     קבורתו של חמור       לא במעי      הכלבים

פריז   יקבר ואין     קבורתו של חמור   אלא    במיעיו של כלב

דפוס   יקבר היכן היא קבורת     חמור       לא במעי      הכלב

ג3 

ירו1   יקבר ואין     קבורת     חמור   אלא    במעי      הכלב

או3    יקבר ואין     קבורת     חמור   אלא    במעי      הכלב

או51   יקבר ואין     קבורת     חמור   אלא    במעי      הכלב

ששון   יקבר ואין     קבורת     חמור   אלא    במעי      הכלב

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא      שנביא         מקנתר  עליו וא'        ויתר

וטי    הוא      שהנביא        מקנתיר עליו ואו'       ויתר

מינ    והוא     שהנביא        מקנתרו      ואמ'  לו   ויתר

פריז   הוא      שהנביא        מקנתר  עליו ואומ'      ויתר

דפוס   הוא      שהנביא        מקנתר  עליו ואומר      ויתר

ג3 

ירו1   הוא      שהנביא (מחתך) מקנתר  עליו ואומ'      ויתר

או3    הוא      שהנביא        מקנתר       ואומר עליו ויתר

או51   (ל)ה[ו]א שהנביא        מקנתר       ואומ' עליו ויתר

ששון   הוא      שהנביא        מקנתר  עליו ואו'       ויתר

--------------------------------------------------------------------

לונ    דברי יהויקים   ותועבותיו         והנמצא עליו

וטי    דברי יהויקים   ותועבותיו         והנמצא עליו

מינ    דברי יהויקים   ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו

פריז   דברי יהויקים                     והנמצא עליו

דפוס   דברי יהויקים   וכל       אשר עשה

ג3 

ירו1   דברי יהויקים   ותועבותיו         והנמצא עליו מאי והנמצא

או3    דברי יהויקים   ותועבותיו         הנמצא  עליו מאי הנמצא

או51   דברי יהו<..>ים ותועבותיו         הנמצא  עליו מאי הנמצא(ים)

ששון   דברי יהויקים   ותועבותיו         והנמצא עליו מאי והנמצא

--------------------------------------------------------------------

לונ         ר' יוחנן     ותלתא אמורין   חד אמ'

וטי         ר' יוחנן     ותלתה אמורין   חד א'

מינ         ר' יוחנן אמ' תלתא  אמוראי'  חד אמ' שמשכה לו ערלה וחד

פריז        ר' יוחנן     ותלתא אמוראין  חד א'

דפוס        ר' יוחנן אמ' ג'    אמוראין  חד אמ'

ג3 

ירו1   עליו ר' יוחנן     ותלתא אימוראין חד אמ'

או3    עליו ר' יוחנן     ותלתא אמוראין  חד אמ'

או51   עליו ר' יוחנן     ותלתא אימוראין חד אמר

ששון   עליו ר' יוח'      ותלת  אמוראין  חד אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ        שהיה לבוש כלאים וחרנה   אמ'        שמשך לו ערלה  וחרנה

וטי        שהיה לבוש כלאים ואוחרנא אמ'        שמשך לו עורלה ואוחרנא

מינ    אמ' שהיה לבוש כלאים                                  אוחרן

פריז       שהיה לבוש כלאים וחרנא   אמ'        שמשך לו ערלה  וחרנא

דפוס       שהיה לבוש כלאים וחד     אמ'        שמשך לו ערלה  וחד

ג3 

ירו1       שהיה לובש כלאי' וחד     אמ'        שמשך את הערלה ואחרי

או3        שהיה לובש כלאים וחד     אמ'        שמשך לו הערלה ואחרינא

או51       שהיה לובש כלאים וחד     <...>      שמשך לו ערלה  וחרינא

ששון       שהיה לובש כלאים וחד     אמ'   שהיה מושך לו ערלה  וחורינא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' על שנמצאת כתובת       קעקע חקוקה    על בשרו  ר'

וטי    אמ' על שנמצאת כתובת       קעקע חקוקה    על בשרו  ר'

מינ    אמ'    שנמצאת כתו'  כתובת קעקע חקוקה לו על גופו  ר'

פריז   אמ' על שנמצאת כתובת       קעקע חקוקה    על בשרו  ר'

דפוס   אמר    שנמצאת כתובת       קעקע חקוקה    על בשרו  ר'

ג3 

ירו1   אמר    שנמצא' כתובת       קרקע חקוקה    על בשרו  ר'

או3    אמ'    שנמצאת כתובת       קעקע חקוקה    על בשרו  ר'

או51   אמ'    שנמצא  כתובת       קעקע חקוקה    על בשרו  ר'

ששון   או'    שנמצאה כתוב'       קעקע חקוקה לו    בבשרו ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוחנן אמ' על  ידי                       שבא על אמו ועל

וטי    יוחנן אמ' על  ידי                       שבא על אמו ועל

מינ    יוחנן אמ'         כללו   של דבר יהויקים בא  על אמו ועל

פריז   יוחנן אמ' על  ידי                       שבא על אמו ועל

דפוס   יוחנן אמ' על  ידי                       שבא על אמו ועל

ג3 

ירו1   יוח'  אמ' ע"י                           שבא על אמו ועל

או3    יוחנן אמ' ע"י                           שבא על אמו ועל

או51   יוחנן אמ' על  ידי (שנמצ)                שבא על אמו ועל

ששון   יוח'  אמ' ע"י                           שבא על אמו ועל

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלתו   ועל אשת אביו      ר' יוח'  אמ' כללו    שלדבר בפתח

וטי    כלתו   ועל אשת אביו      ר' יוחנן אמ' כללו    שלדבר בפתח

מינ    כלותיו ועל אשת אביו

פריז   כלתו   ועל אשת אביו      ר' יוחנן אמ' כללו של דבר   בפתח

דפוס   כלתו   ועל אשת אביו דאמ' ר' יוחנן     כללו של דבר   בפתח

ג3 

ירו1   כלתו   ועל אשת אביו      ר' יוח'  אמ' כללו של דבר   בפתח

או3    כלתו   ועל אשת אביו      ר' יוחנן אמר כללו של דבר   בפתח

או51   כלתו   ועל אשת אביו      ר' יוחנן אמ' כללו של דבר   בפתח

ששון   כלתו   ועל אשת אביו      ר' יוח'  אמ' כללו של דבר   בפתח

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיצא  בו נכנס

וטי    שיצא  בו נכנס

מינ                  אמרה לו אמו בני כלום אתה מועיל מפתח שיצאתה

פריז   שיוצא בו נכנס

דפוס   שיצא  בו נכנס

ג3 

ירו1   שיצא  בו נכנס

או3    שיצא  בו נכנס

או51   שיצא  בו נכנס

ששון   שיצא  בו נכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ר'     יהוש' בן לוי אמ'

וטי                                    ר'     יהושע בן לוי אמ'

מינ    אמ' לו כלום הוא עושה אלא להכעיס ר'     יהושע בן לוי אמ'

פריז                                   ר'     יהושע בן לוי אמ'

דפוס                                   ר'     יהושע בן לוי אמר

ג3 

ירו1                                   ריבל"א

או3                                    ריב"ל               אמ'

או51                                   ריב"ל               אמר

ששון                                   ריב"ל               אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  ידי שהושיב נשים         בירניות          מהו

וטי    על  ידי שהושיב נשים         ביראניות         מהו

מינ    על  ידי שהושיב נשים         בירניות  בירושלם מהו

פריז   על  ידי שהושיב נשים         ביראניות         מה  הוא

דפוס   על      שהושיב              בירניות  בירושלם מהו

ג3 

ירו1   ע"י     שהושיב נשים צדוניות בירניות          מהו

או3    ע"י     שהושיב נשים         בירניות          מהו

או51   על  ידי שהושיב נשים צידציות בירניות          מהו

ששון   ע"י     שהושיב נשים         בירניות          מהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בירניות  ביירן צדיין שהיה הורג את בעליהן ומענה את   נשיהן

וטי    ביראניות ביירן צרחן  שהיה הורג את בעליהן ומענה את   נשיהם

מינ    בירניות  בירן  צדאין שהיה הורג את בעליהן

פריז   ביראניות ביירן צרחן  שהיה הורג את בעליהן ומענה את   נשיהם

דפוס   בירניות  ביירן ציירן שהיה הורג את בעליהם ומענה את   נשיהם

ג3 

ירו1   בירניות  ביירן ציירן שהיה הורג את בעליהן ומענה אותן

או3    בירניות  בירן  ציירן שהיה הורג את בעליהן ומענה אותן

או51   בירניות  ציירן ביירן שהיה הורג את בעליהן ומענה את   נשיהן

ששון   בירניות  ביירן ציידן שהיה הורג את בעליהן ומענה אותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומכניס את ממונם      לטימיון הה"ד     וידע  אלמנותיו ועריהם

וטי    ומכניס את ממונם      לטימיון הדה  היא וידע  אלמנותיו ועריהם

מינ    ומכניס את ממונו לתוך טימיון  הה"ד     וידע  אלמנותיו ועריהם

פריז   ומכניס את ממונם      לטמיון  הה"ד     וידע  אלמנותיו ועריהם

דפוס   ומכני'    ממונם      לטמיון  הה"ד     ויודע אלמנותיו

ג3 

ירו1   ומכניס את ממונם      לטמיון  הה"ד     וידע  אלמנותיו ועריהם

או3    ומכניס את ממונם      לטמיון  שנא'     וידע  אלמנותיו ועריהם

או51   ומכניס את ממונם      לטמיון  הה"ד     וידע  אלמנותיו ועריהם

ששון   ומכניס את ממונם      לטמיון  הה"ד     וידע  אלמנותיו ועריהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    החריב ות'   ארץ  ומלואה מקול שאג'

וטי    החריב יתשם  ארץ  ומלואה מקול שאגתו

מינ    החריב ותשם  הארץ ומלואה מקול שאגתו מה עשה לו נבוכד

פריז   החריב ותשם  ארץ  ומלאה  מקול שאגתו

דפוס

ג3 

ירו1   החריב

או3    החריב

או51   החריב ותאשם ארץ  ומלואה מקול שאגתו

ששון   החריב

--------------------------------------------------------------------

לונ        כיון שהרגו          המליך  את        יכניהו בנו תחתיו

וטי        כיון שהרגו          המליך  את        יכוניה בנו תחתיו

מינ    נצר      הרגו           והמליך                  בנו תחתיו

פריז       כיון שהרגו          המליך  את יכניה         בנו תחתיו

דפוס       כיון שהרגו נבוכדנצר המליך  את יכניה         בנו תחתיו

ג3 

ירו1       כיון שהרגו          המליך     יכניה         בנו תחתיו

או3        כיון שהרגו          המליך     יכניה         בנו תחתיו

או51       כיון שהרגו          המליך     יכניה         בנו תחתיו

ששון       כיון שהרגו          המליך     יכניהו        בנו תחתיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וירד לו   לבבל                             ויצאו כל בני

וטי    וירד לו   לבבל                             יצאו  כל בני

מינ    וירד לו   לבבל        שמעו כל סנקליטין שלו ויצאו

פריז   וירד לו   לבבל                             יצאו  כל בני

דפוס   וירד לו   לבבל                             יצאו  כל בני

ג3 

ירו1   וירד לו   לבבל                             יצאו  כל בני

או3    וירד לו   לבבל                             יצאו  כל בני

או51   וירד [לו] לבבל                             יצאו  כל בני

ששון   וירד לו   לבבל (כיון)                      ויצאו כל בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    עירו וקילסו   אותו אמ'   לו מה   עשיתה אמ'  להו יהויקים

וטי    עירו וקילסו   אותו אמרו  לו מה   עשיתה אמ'  להן יהויקים

מינ         לקראתו        אמרו  לו היכן היית  אמ'  להן יהויקים

פריז   עירו וקילסו   אותו אמרו  לו מה   עשית  אמ'  להן יהויקים

דפוס   בבל  לקלסו         אמרו  לו מה   עשית  אמ'  להם יהויקים

ג3 

ירו1   עירו וקילסוהו      ואמרו לו מה   עשית  ואמ' להם יהויקי'

או3    עירו וקילסוהו      אמרו  לו מה   עשית  אמ'  להם יהויקים

או51   עירו וקלסו    אותו אמרו  לו מה   עשית  אמ'  להם יהויקים

ששון   עירו וקלסו    אותו אמרו  לו מה   עשית  אמ'  להם יהויקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלך יהודה       מרד  בי והרגתיו      והמלכתי את יכניה

וטי    מלך יהודה       מרד  בי והרגתי  אותו והמלכתי את יכוניה

מינ                    מרד  כי הרגתיו       והמלכתי

פריז   מלך יהודה       מרד  בי והרגתי  אותו והמלכתי את יכניה

דפוס                   מרד  בי והרגתיו      והמלכתי    יכניה

ג3 

ירו1             הרגתי שמרד בי              והמלכתי    יכניה

או3                    מרד  בי והרגתיו      והמלכתי את יכניה

או51   מלך יהודה       מרד  בי והרגתי  אותו והמלכתי    יכניה

ששון   מלך יהודה       מרד  בי והרגתיו      והמלכתי    יכניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנו תחתיו אמרון ליה במתלא אמ'   גור טב  מן  כלב  ביש

וטי    בנו תחתיו אמרין ליה מתלא  אמרין גור טב  מן  כלב  ביש

מינ    בנו תחתיו אמרו  לו  מתלא  אמרה  גור טב      מכלב ביש

פריז   בנו תחתיו אמרין ליה מתלא  אמרין גור טב  מן  כלב  ביש

דפוס   בנו תחתיו אמרו  לו  מתלא  אמר   גור טוב     מכלב ביש

ג3 

ירו1   בנו תחתיו אמרי' ליה מתלא  אמרה  גור טב  כלב מכלב ביש

או3    בנו תחתיו אמרין     מתלא  אמרה  גור טב      מכלב ביש

או51   בנו תחתיו אמרין ליה במתלא אמרין גור טב      מכלב ביש

ששון   בנו תחתיו אמרין ליה במתלא אמרין גור טב      מכלב ביש

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא תרבי על חד כמן  וכמן גור ביש מן כלב  ביש

וטי    לא תרבי על חד בנין וכמן גור ביש מן כלב  ביש

מינ    לא תרבי כל    שכן       גור ביש    מכלב ביש

פריז   לא תרבי על חד כמן  וכמן גור ביש מן כלב  ביש

דפוס   לא תרבי                 גור ביש    מכלב ביש על אחת כמה

ג3 

ירו1   לא תרבי על חד כמן  וכמן גור ביש    מכלב ביש

או3    לא תרבי על חד כמן  וכמן גור ביש    מכלב ביש

או51   לא תרבי על חד כמן  וכמן גור ביש    מכלב ביש

ששון   לא תרבי על חד כמן  וכמן גור ביש    מכלב ביש

--------------------------------------------------------------------

לונ         מיד שמע להן   חזר       וישב לו בדיפי    שלאנטוכיאה

וטי         מיד שמע להן   וחזר ועלה וישב לו בדיפי של אנטוכיה

מינ                 עלה             וישב לו בדפנה של אנטוכיה

פריז        מיד שמע להן   וחזר ועלה וישב לו בדיפי של אנטוכיא

דפוס   וכמה מיד שמע להם        ועלה וישב    בדפני של אנטוכיא

ג3 

ירו1        מיד שמע להם   וחזר ועלה      לו בדיפי    אנטוכיא

או3         מיד שמע אליהן וחזר      וישב לו בדיפי    אנטוכיא

או51        מיד שמע להם        ועמד וישב    בדיפי של אנטוכיא

ששון        מיד שמע להם   וחזר ועלה      לו בדיפי    אנטכיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירדה (של)סנהדרין גדולה       לקראתו אמרו לו   הגיע

וטי    ירדה סנהדרין     גדולה       לקראתו אמרו לו   הגיע

מינ    שמעו סנהדרי      גדולה ויצאו לקראתו אמרו לו   הגיע

פריז   ירדה סנהדרי      גדול'       לקראתו אמרו לו   הגיע

דפוס   ירדה סנהדרי      גדולה       לקראתו ואמ' לו   הגיע

ג3 

ירו1   ירדה סנהדרי      גדולה       לקראתו אמרו לו   הגיע

או3    יצא  סנהדרי      גדולה       לקראתו אמרו לו   הגיע

או51   ירדה סנהדרי      גדולה              אמרו [לו] הגיע

ששון   ירדה סנהדרי      גדולה       לקראתו אמרו לו   הגיע

--------------------------------------------------------------------

לונ    זמנו    שלבית הזה   ליחרב אמ' להן לאו אלא

וטי    זמנו    שלבית הזה   ליחרב אמ' לו  לאו אלא

מינ    זמנו של בית   הזה   ליחרב אמ' לו  לאו     אותו    שהמלכתי

פריז   זמנו של בית   הזה   ליחרב אמ' להם לאו אלא

דפוס   זמנו של בית   זה    ליחרב אמ' להם לא  אלא אותו    שהמלכתי

ג3 

ירו1   זמן     בית   זה    ליחרב אמ' להם לאו אלא

או3    זמן  של בית   זה    ליחרב אמ' להם לאו אלא

או51   זמנו של בית   המקדש ליחרב אמ' להם לאו אלא (הריני)

ששון   זמנו של בית   זה    ליחרב א"ל     לאו אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    תנו   לי את יכניה  בן יהויקים ואני הולך לי

וטי    תנו   לי את יכוניה בן יהויקים ואני הולך לי

מינ    תניהו לי                      ואני אלך

פריז   תנו   לי את יכניה  בן יהויקים ואני הולך    אמרו לו

דפוס   תנוהו לי                      ואני הולך לי

ג3 

ירו1   תנו   לי את יכניה  בן יהויקי'      ואלך לי

או3    תנו   לי את יכניה  בן יהויקים      ואלך לי

או51   תנו   לי את יכניה  בן יהויקים      ואלך לי

ששון   תנו   לי את יכניה  בן יהויקי'      ואלך לי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אזלון   ואמ'      ליכניה   נבוכדנצר        בעי לך

וטי    אזלין   ואמרין    ליכוניה  נבוכדנצר        בעי לך

מינ    אתון    אמדון     ליהויכין נבוכד    נצר    בעי לך

פריז   אזלין   ואמרין    ליכניה   נבוכד    נצר    בעי לך

דפוס   אזלין   אמרין     ליכניה   נבוכדנצר        בעי לך

ג3 

ירו1   אזלון   אמרון     ליכניה                לך בעי    מלכא

או3            אמרו   לו ליכניה                   בעי לך

או51   [אזלון] אמרו'     ליכניה                   בעי לך מלכא

ששון   אזלין   אמרו      ליכניה                   בעי לך מלכא

--------------------------------------------------------------------

לונ              מה    עשה     יכניה   עמד       וכינס כל מפתחות

וטי              מה    עשה     יכוניה  עמד       וכינס כל מפתיחות

מינ              באותה שעה נטל יהויכין                 כל מפתיחות

פריז             מה    עשה     יכניה   עמד יכניה וכינס כל מפתחו'

דפוס             מה    עשה             עמד       וכנס  כל מפתחות

ג3 

ירו1   נבוכדנאצר מה    עשה     יכניה   עמד       וכינס כל מפתחו'

או3    נבוכדנאצר מה    עשה     יכניה   עמד       וכינס כל מפתחות

או51   נבוכדנאצר מה    עשה     יכניה   עמד       וכנס  כל מפתחות

ששון   נבוכדנאצר מה    עשה     יכניה   עמד       וכינס כל מפתחות

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלבית המקדש ועלה לראש גגו    שלבית המקדש

וטי    שלבית המקדש ועלה לראש גגו    שלבית המקדש

מינ    בית   המקדש ועלה לראש הגג

פריז                             של בית   המקדש ועלה לראש גגו

דפוס   בית   המקדש ועלה לראש הגג

ג3 

ירו1   ב"ה         ועלה לראש הגג של בית   המקדש

או3    בית   המקדש ועלה לראש הגג של בית   המקדש

או51   בית   המקדש ועלה לראש הגג של בית   המקדש

ששון                                בית   המקדש ועלה לראש הגג

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ואמ' לפניו       רבו'     שלעו'   הואיל ולא

וטי                 ואמ' לפניו       רבונו    שלעולם  הואיל ולא

מינ                 ואמ'             רבון     העולמים לשעבר

פריז   של בית המקדש וא'  לפניו       רבונו של עולם    הואיל ולא

דפוס                ואמ'             רבון  של עולם    הואיל ולא

ג3 

ירו1                ואמ' לפני  הקב"ה רבש"ע            הואיל ולא

או3                 ואמ' לפני  הקב"ה                  הואיל ולא

או51                ואמ' לפני  הב"ה  רבש"ע            הואיל ולא

ששון                ואמ' לפני  הב"ה  רבש"ע            הואיל ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    זכינו להיות גיזברין נאמנין לפניך

וטי    זכינו להיות גיזברין נאמנין לפניך

מינ    היינו               נאמנין לך

פריז   זכינו להיות גזברין  נאמנין לפניך

דפוס   זכינו להיות גזברין         לפניך עד עכשיו היינו בעלי בתים

ג3 

ירו1   זכינו להיות גזברי'  נאמני' לפניך

או3    זכינו להיות גזברין  נאמנין לפניך

או51   זכינו להיות גזברין  נאמנין לפניך

ששון   זכינו להיות גזברין  נאמנין לפניך

--------------------------------------------------------------------

לונ                 מיכן  ואילך הוי  מפתחותיך        לפניך

וטי                 מיכן  ואילך הרי  מפתחותיך        לפניך

מינ                 עכשיו       הרי  מפתחותך  מסורי' לך

פריז                מכאן  ואילך הרי  מפתחותיך        לפניך

דפוס   נאמנים לפניך מיכאן ואילך הרי  מפתחותיך        לפניך

ג3 

ירו1                מכאן  ואילך יהו  מפתחו'          לפניך

או3                 מכאן  ואילך יהו  מפתחות          לפניך

או51                מכאן  ואילך יהיו מפתחות          לפניך

ששון                מכאן  ואילך יהיו מפתחות          לפניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    תרין אמורין   חד אמ' כמין   פיסת  יד      שלאש בא   ונטלתן

וטי    תרין אמורין   חד אמ' כמין   פיסת  יד      שלאש בא   ונטלתן

מינ    תרין אמרין    חד אמ'

פריז   תרין אמוראין  חד אמ' כמן    פסתיד     של  אש   בא   ונטלתן

דפוס   תרין אמוראין  חד אמ' כמין         יד  של  אש   ירדה ונטלתן

ג3 

ירו1   תרין אימוראי' חד אמ' כמין   פסת   יד  של  אש   בא   ונטלן

או3    תרין אימוראין חד אמ' כמ[י]ן פסת   יד  של  אש   באת' ונטלן

או51   תרין אימוראין חד אמ' כמן    פסת   [יד של] אש   באת  ונטלתן

ששון   תרין אמוראין  חד אמ' כמין   פיסת  יד  של  אש   באת  ונטלתן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מידו וחרנא   אמ' משעה שזורקין שוב לא ירדו

וטי    ממנו ואחרנה  אמ' משעה שזירקן  שוב לא ירדו

מינ                          משזרקן  עוד לא ירדו אוחרן אמ' כמה

פריז   ממנו וחרנה   א'  משעה שזרקן   שוב לא ירדו

דפוס   ממנו וחד     אמר משעה שזרקן   עוד לא ירדו

ג3 

ירו1   ממנו וחורינא אמ' משעה שזרקן   שוב לא ירדו

או3    ממנו וחורינא אמ' משעה שזרקן   שוב לא ירדו

או51   ממנו וחורינא אמ' משעה שזרקן   שוב לא ירדו

ששון   ממנו וחורינא אמ' משעה שזרקן   שוב לא ירדו

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ומה  היו      בחורין     שליש'   עושין

וטי                   ומה  היו      בחוריהן    שלישראל עושין

מינ    יד נוטלתו ממנה כיון ששמעו כל בחורי      ישראל

פריז                  ומה  היו      בחוריהן של ישראל   עושין

דפוס                  מה   היו      בחוריהן של ישראל   עושין

ג3 

ירו1                  ומה  היו      בחורי'     ישראל   עושין

או3                   ומה  היו      בחורי      ישראל   עושין

או51                  ומה  היו      בחורי      ישראל   עושין

ששון                  ומה  היו      בחורי      יש'     עושין

--------------------------------------------------------------------

לונ        עולין לראשי גגותיהן ומשליכין   עצמן מעל    ראשי  גגותיהן

וטי    היו עולין לראשי גגותיהן ומשליכין   עצמן מעל    ראשי  גגותיהן

מינ    היו עולין לראש  גגותיהן ומשליכ[י]ן עצמן לאחורי החומה

פריז   היו עולין לראשי גגותיהן ומשליכין   עצמן מעל    ראשי  גגותיהן

דפוס   היו עולין לראש  גגותיהן

ג3 

ירו1       עולין לראשי הגגות

או3        עולין לראשי הגגות

או51       עולין לראשי הגגות

ששון       עולין לראשי הגגות

--------------------------------------------------------------------

לונ            ומתין               שנ'  משא       גיא חזיון  מה

וטי    ונופלין ומיתין              שנ'  משא       גיא חיזיון מה

מינ            ומתין  והוא שיעשעיה אומ' מש()[א]()     חזיון  מה

פריז   ונופלין ומתין               שנ'  משא       גיא חזיון  מה

דפוס   ונופלין מתים                הה"ד משא       גיא חזיון  מה

ג3 

ירו1   ונופלים ומתי'               שנא' משא       גיא חזיון  מה

או3    ונופלין ומתים               שנא' משא       גי  חיזיון מה

או51   ונופלין ומתים               שנא' משא       גיא חזיון  מה

ששון   ונופלין ומתי'               שנ'  משא       גיא חזיון  מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך איפא  כי על'  כל'  לגג'

וטי    לך אפוא  כי עלית כולך לגגות תשואות מלאה  וג'

מינ    לך איפה  כי עלית כלך  לגגות תשואות מליאה (עוד) עיר הומייה

פריז   לך איפוא כי עלית כלך  לגגות תשואות מלאה  וג'

דפוס   לך איפה  כי עלית כלך  לגגות

ג3 

ירו1   לך איפה  כי עלית כולך לגגות

או3    לך איפה  כי עלית כולך לגגות

או51   לך איפה  כי עלית כולך לגגות

ששון   לך איפה  כי עלית כלך  לגגות

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               מה עשה לו

וטי                                               מה עשה לו

מינ    קריה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה מה עשה לו

פריז                                              מה עשה לו

דפוס                                              מה עשה

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    נבוכדנצר

וטי    נבוכדנצר

מינ    נבוכד    נצר הגלה אותו לבבל והגלה סנהדרי גדולה עמו באות'

פריז   נבוכד    נצר

דפוס   נבוכדנצר

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        עמד ונטלו           וחבשו בבית האסורים  וכל מי

וטי        עמד ונטלו           וחבשו בבית האסורין  וכל מי שהיה

מינ    שעה     נטלו            וחבשו בבית האסורין  וכל מי

פריז       עמד ונטלו           וחבשו בבית האיסורין וכל מי שהיה

דפוס           נטלו            וחבשו בבית האסורין  וכל מי שהיה

ג3 

ירו1           נטלו  נבוכדנאצר וחבשו בבית האסורי'  וכל

או3            נטלו  נבוכדנאצר וחבשו בבית האסורים  וכל

או51           נטלו  נבוכדנאצר וחבשו בבית האסורין  וכל

ששון           נטלו  נבוכדנצר  וחבשו בבית האסורי'  וכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנחבש                בימיו    שלאותו רשע לא       יצא

וטי    נחבש                 בימיו של אותו   רשע לא   היה יוצא

מינ    שנכנסו בבית האסורי'                      אינו     יוצא

פריז   נחבש   בבית האיסורין                     לא   היה יוצא

דפוס   נחבש                 בימיו               לא   היה יוצא

ג3 

ירו1   הנחבש                בימיו               לא       יצא

או3    הנחבש                בימיו               לא       יצא

או51   הנחבש                בימיו               לא       יצא

ששון   הנחבש                בימיו               לא       יצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    משם לעולם על   שם  שנ'  אסיריו   לא פתח בי'  גלה  יכניה

וטי    משם לעולם על   שם  שנ'  אסיריו   לא פתח ביתה גלה  יכוניה

מינ    משם לעולם הה"ד          ולאסיריו לא פתח ביתה

פריז   משם       על   שם  שנ'  אסיריו   לא פתח ביתה גלה  יכניה

דפוס   משם לעולם על   שום      אסיריו   לא פתח ביתה גלה  יויכין

ג3 

ירו1   משם לעולם          שנא' אסיריו   לא פתח ביתה גילה יכניה

או3    משם לעולם          שנא' אסיריו   לא פתח ביתה גלה  יכניה

או51   משם בימיו          שנ'  אסיריו   לא פתח ביתה גלה  יכניה

ששון   משם לעו'           שנ'  אסיריו   לא פתח ביתה גלה  יכניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגלתה     סנהדרין גדולה עמו  שנ'    העצב     נבזה נפוץ

וטי    וגלתה     סנהדרין גדולה עימו שנ'    העצב     נבזה נפוץ

מינ

פריז   וגלתה     סנהדרי  גדולה עמו  שנ'    העצב     נבזה נפיץ

דפוס   וגלתה     סנהדרי  גדולה עמו  הה"ד   העצב     נבזה נפוץ

ג3 

ירו1   וגלתה     סנהדרי  גדולה עמו  הה"ד   העצב     נבזה וגו'

או3    וגלתה     סנהדרי        עמו  הה"ד   העצב     נבזה נפוץ

או51   (ג)[ע]לתה סנהדרי        עמו  [הה"ד] העצב     נבזה נפוץ

ששון   וגלתה     סנהדרי        עמו  הה"ד   העצ?ב/ם? נבזה נפוץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו' ר' אבא בר  כהנא אמ' כעצם הזה    שלמוח כל עינייניה

וטי    וגו' ר' אבה בר  כהנא א'  כעצם הזה    שלמוח כל עיניניה

מינ

פריז   וגו' ר' אבא בר  כהנא א'  כעצם הזה של מוח   כל עיניניה

דפוס        ר' אבא בר  כהנא אמר כעצם הזה של מוח

ג3 

ירו1        ר' אבא ב"כ      אמ' כעצם הזה של מוח

או3         ר' אבא בר  כהנא אמ' כעצם הזה של מוח

או51        ר' אבא בר  כהנא אמ' כעצם הזה    שלמוח

ששון        ר' אבא בר  כהנא אמ' כעצם הזה של מוח

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שבשעה   שאתה מנפצו אינו יפה למאומה וגו'

ג3 

ירו1   בשעה    שאתה מנפצו אין  בו  מאומה  ככלי אין חפץ בו

או3    [ש]בשעה שאתה מנפצו אין  בו  מאומה  ככלי אין חפץ בו

או51   בשעה    שאתה מנפצו אין  בו  מאומה

ששון   בשעה    שאתה מנפצו אין  בו  מאומה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   ר'  (חמא ב"ח) חלבו  אמ' כחותלה הזה של חמרה משעה שאתה מנערו

או3    ר'            חלאבו אמר כחותל  הזה של תמרה משעה שאתה מנערו

או51   [ר'           חלאבו אמ' כחותל  הזה של תמרה כיון שאתה מנערו

ששון   ר'            חלאבו אמ' כהותל  הזה של תמרה משעה שאתה מנערו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   אין בו מאומה  ככלי אין חפץ בו ר' חמא ב"ח           ככלי

או3    אין בו מאומה  ככלי אין חפץ בו ר' חמא בר  חנינא אמ' ככלי

או51   אין בו מאומה] ככלי אין חפץ בו ר' אבא בר  כהנא  אמ' ככלי

ששון   אין בו מאומה  ככלי אין חפץ בו ר' חמא בר  חנינ' אמ' ככלי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   של מימי רגלים ר'    שמואל ב"נ      אמ' ככדין של מקיז

או3    של מי   רגלים ר'    שמואל בר  נחמן אמ' כנדון של מקיזי

או51      שלמי רגלים ר'    שמואל בר  נחמן     ככדון    שלמקיזי

ששון   של מימי רגלים רשב"ן                אמ' ככדין של מקיזי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   דם אר"מ      אמ'  הקב"ה שאין מעמיד בן    מיכניה בן

או3    דם א"ר  מאיר נשבע הקב"ה שאין מעמיד בן    מיכניה בן

או51   דם אר"מ      נשבע הב"ה  שאין מעמיד בן מן יכניהו בן

ששון   דם א"ר  מאיר נשבע הב"ה  שאין מעמיד בן מן יכניה  בן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   יהויקים שנא' חי אני נאם  יי כי אם יה[י]ה יכניה    בן יהויקים

או3    יהויקי' שנא' חי אני נאם  יי כי אם יהיה   כניהו    בן יהויקים

או51   יהויקים שנא' חי אני נאום יי כי אם [יהיה] (י)כניהו בן יהויקים

ששון   יהויקים שנ'  חי אני נאם  יי כי אם יהיה   כניה     בן יהויקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   מלך יהודה   חותם על יד ימיני כי משם אתקנך א"ר חנינא

או3    מלך [יהודה] חותם על יד ימיני כי משם אתקנך א"ר חנינא

או51               חותם על יד ימיני כי משם אתקנך א"ר חיננא

ששון   מלך יהודה   חותם על יד ימיני כי משם אתקנך א"ר חיננא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   ב"ר יצחק אנתקך  אין כתיב כאן אלא אתקנך משם אתקנך בתשובה

או3    בר  יצחק אינתקך אין כתי' כאן אלא אתקנך משם אתקנך בתשובה

או51   בר  יצחק אנתקך  אין כתי' כאן אלא אתקנך משם אתקנך בתשובה

ששון   בר  יצח' אנתקך  אין כתי' כאן אלא אתקנך משם אתקנך בתשובה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   ד"א מקם  שהיתה נתיקתו שם תהא תקנתו וכו' כדלעיל בפרשתא ט'

או3    ד"א מקום שהיתה נתיקתו שם תהא תקנתו      כדלעיל בפ'    עשירי

או51   ד"א מקום שהיתה נתיקתו שם תהא תקנתו      כדלעיל בפרש'  עשירית

ששון   ד"א מקום שהיתה נתיקתו שם תהא תקנתו וכו' כדלעי' בפר'   י'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועד                                 התיר   לו את נדרו

וטי    עד                                  והתיר  לו את נדרו

מינ

פריז   עד                                  והתיר  לו את נדרו

דפוס   עד  שאלתיאל ששאל הקב"ה לב"ד של מעלה והתירו לו את נדרו

ג3 

ירו1   עד                                  והתירו לו את נדרו

או3    עד                                  והתירו לו את

או51   עד                                  והתירו לו את נדרו

ששון   עד                                  והתירו לו את נדרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    באותה שעה      ישבה סנהדרין גדולה על דעתא  ואמ'  בימינו

וטי    באותה שעה      ישבה סנהדרין גדולה על דעתה  ואמרה בימינו

מינ    באותה שעה      ישבה סנהדרי  גדולה על דעתה  אמרו  בימינו

פריז   באותה שעה      ישבה סנהדרי  גדולה על דעתה  ואמרה

דפוס   באותה שעה      ישבה סנהדרי  גדולה על דעתה  ואמרו בימינו

ג3 

ירו1   באותה שעה אמרה      סנהדרי  גדולה    בדעתה

או3    באותה שעה אמרה      סנהדרי  גדולה    בדעתה

או51   באותה שעה אמרה      סנהדרי  גדולה                בימינו

ששון   באותה שעה אמרה      סנהדרי  גדולה    בדעתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלכות בית דוד פוסקת אותו שכתוב בו וכסאו כשמש נגדי מה נעשה

וטי    מלכות בית דוד פוסקת אותו שכתוב בו וכסאו כשמש נגדי מה נעשה

מינ    מלכות בית דוד פוסקת אותו שכת'  בו כסאו  כשמש נגדי

פריז   מלכות בית דוד פוסקת אותו שכת'  בו וכסאו כשמש נגדי מה נעשה

דפוס   מלכות בית דוד פוסקת אותו שכתו' בו וכסאו כשמש נגדי מה נעשה

ג3 

ירו1   מלכו' בית דוד פוסקת אותו שכת'  בו וכסאו כשמש נגדי

או3    מלכות בית דוד פוסקת אותו שכתוב בו וכסאו כשמש נגדי

או51   מלכות בית דוד פוסקת אותו שכתו' בו כסאו  כשמש נגדי מה נעשה

ששון   מלכות בית דוד פוסקת אותו שכתו' בו כסאו  כשמש נגדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נלך ונפייס    לגדלת   והגדלת         למלכא

וטי    נלך ונפייס    לגדלת   והגדלת         למלכות

מינ    נלך נפייס     לגדלת   גדלת     תפייס למלכה  ומלכה תפייס

פריז   נלך ונפייס    לגדלת   והגדלת         למלכות

דפוס   נלך ונפייס    לגדלת   וגדל'          למלכ'

ג3 

ירו1   נלך ונפייס    לגדלת   והיא     תפייס למלכה

או3    נלך לפייס     לגדלת   והיא     תפייס למלכה

או51   נלך ונפייס את הגדולים והגדולים       למלכה

ששון   נלך ונפייס    לגדלתו  והיא     תפייס למלכה

--------------------------------------------------------------------

לונ          והמלכה       למלך

וטי          והמלכה       למלך

מינ    למלכה ומלכה  תפייס למלך

פריז         והמלכה       למלך

דפוס         ומלכה        למלך הלכו ופייסו לגדלת וגדל' למלכה ומלכה

ג3 

ירו1         ומלכה  תפייס למלך

או3          ומלכה        למלך

או51         והמלכה       למלך

ששון         ומלכה  תפייס למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ         מה  היה שמה    שלאשתו    שלנבוכדנצר     ר' חנניה

וטי         מה  היה שמה    שלאשתו    שלנבוכדנצר     ר' חנאנא

מינ         ומה היה שמה של אשתו   של נבוכד      נצר ר' הונא

פריז        מה  היה שמה של אשתו   של נבוכד      נצר ר' חנינה

דפוס   למלך ומה היה שם     אשתו   של נבוכדנצר       רב הונא

ג3 

ירו1        מה      שם     אשת       נבוכדנאצר      ר' חנינא

או3         מה      שם     אשתו   של נבוכדנאצר      ר' חנינא

או51        מה  היה שם     [אשת]     נבוכדנאצר      ר' חנינא

ששון        מה      שם     אשת       נבוכדנאצר      ר' חיננ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' שמירם      היה שמה ר' אבין אמ' שמירמת      היה שמה

וטי    אמ' שמירם      היה שמה ר' אבון אמ' שמירמת      היה שמה

מינ    אמ' שמי   דאמת היה שמה ר' אבין אמ' שמי?ר/ד? עם היה שמה

פריז   א'  שמירם      היה שמה ר' אבין א'  שמידמת      היה שמה

דפוס   אמ' שמירם          שמה ר' אבין אמ' שמירמות         שמה

ג3 

ירו1   אמ' שמריס          שמה ר' אבין אמ' שמירמות         שמה

או3    אמ' שמריס          שמה ר' אבין אמ' שמרמית          שמה

או51   אמ' שמירם          שמה ר' אבין אמר שמירמת          שמה

ששון   אמ' שמריס          שמה

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ורבנין  אמ'   שמירעם היה שמה       על  ידי

וטי                  ורבנין  אמרין שמירעם היה שמה       על  ידי

מינ                  רבנן    אמ'   שמירם  היה שמה

פריז                 ורבנין  אמרין שמירעם היה שמה       על  ידי

דפוס                 ורבנין  אמרין שמירעם     שמה       על  ידי

ג3 

ירו1                 ורבנין  אמרי  שמירעם     שמה       על

או3                  ורבנין  אמרי  שמירעם     שמה       על

או51   (ר' אבין אמ') [ורבנין אמרי] שמירעם     שמ(ים)[ה] ע"י

ששון                 ורבנין  אמרין שמירעם     שמה       על

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנולדה ברעם כיון שבא נבוכדנצר      להיזקק לה    אמרה

וטי    שנולדה ברעם כיון שבא נבוכדנצר      להיזקק לאשתו אמרה

מינ                כיון שבא נבוכד     נצר              אמרה

פריז   שנולדה ברעם כיון שבא נבוכד     נצר להזקק  לאשתו אמרה

דפוס   שנולדה ברעם כיון שבא נבוכדנצר      להזקק  לה    אמרה

ג3 

ירו1   שנולדה ברעם כיון שבא נבוכדנאצר     להזקק  לאשתו אמרה

או3    שנולדה ברעם כיון שבא נבוכדנאצר     להזקק  לאשתו אמרה

או51   שנולדה ברעם כיון שבא נבוכדנאצר     להזקק  לה    אמרה

ששון   שנולדה ברעם כיון שבא נבוכדנאצר     להזקק  לאשתו אמרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו       את  מלך ויכניה אינו מלך אתה מבקש תפקידך  ויכניה

וטי    לו       את  מלך יכניה  אינו מלך אתה מבקש תפקידיך ויכוניהו

מינ    לו  אשתו אתה מלך ויכניה אינו מלך את  מבקש תפקידך  ויכניה

פריז   לו       את  מלך יכניה  אינו מלך אתה מבקש תפקידך  ויכניהו

דפוס   ליה      את  מלך ויכניה אינו מלך אתה מבקש תפקידך  ויכניה

ג3 

ירו1   לו       את  מלך ויכניה אינו מלך את  מבקש תפקידך  והוא

או3    לו       את  מלך ויכניה אינו מלך את  מבקש תפקידך  והוא

או51   לו       את  מלך ויכניה      מלך אתה מבקש תפקידך  ויכניה

ששון   לו       את  מלך ויכניה אינו מלך את  מבקש תפקידך  והוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינו מבקש תפקידו  מיד גזר      ונתנו   לו אשה  כיצד

וטי    אינו מבקש תפקידו  מיד גזר המלך ונתנו   לו אשה  כיצד

מינ    אינו מבקש תפקידיו מיד גזר      והכניסו לו אשה  כיצד

פריז   אינו מבקש תפקידו  מיד גזר המלך ונתנו   לו אשה  כיצד

דפוס   אינו מבקש תפקידו  מיד גזר      ונתנו   לו אשה  וכיצד

ג3 

ירו1   אינו מבקש תפקידו  מיד גזר המלך ונתנו   לו אשה  כיצד

או3    אינו מבקש תפקידו  מיד גזר המלך ונתנו   לו אשתו כיצד

או51   אינו מבקש תפקידו  מיד גזר      והחזירו לו אשתו כיצד

ששון   אינו מבקש תפקידו  מיד גזר המלך ונתנו   לו אשה  כיצד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שילשלו אותה לו                           ר' שובתאי אמ'

וטי    שילשלו אותה לו                           ר' שובתאי אמ'

מינ    שילשלו אותה לו                           ר' שבתאי

פריז   שילשלו אותה לו                           ר' שבתאי  א'

דפוס   שלשלוה      לו                           ר' שבתי   אמ'

ג3 

ירו1   שלשלו  אותה לו ר' שבתאי ורבנין           ר' שבתאי  אמ'

או3    שלשלו  אותה לו ר' שבתי  ורבנין           ר' שבתאי  אמ'

או51   שלשלו  אותה לו          רבנין  ור' שבתאי ר' שבתאי  אמ'

ששון   שלשלו  אותה לו ר' שבתי  ורבנין           ר' שבתי   אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ        קצקילין  שילשלו אותה לו ורבנין אמ'   פ        המעזיבה

וטי    דרך קנקילון  שילשלו אותה לו ורבנין אמרין פחתו את  המעזיבה

מינ        דחקנקלין שילשלו אותה לו ורבנן  אמרין פתחו את  המעזיבה

פריז   דרך קנקילין  שילשלו אותה לו ורבנין אמרין פתחו את  המעזיבה

דפוס   דרך קנקלים   שלשלוה      לו ורבנין אמ'   פתחו     המעזיבה

ג3 

ירו1   דרך קנקילון  שלשלוה      לו רבנין  אמרין פתח  הוה במעזיבה

או3    דרך קנקילון  שלשלוה      לו רבנין  אמרי  פתח  של  מעזיבה

או51   דרך קנקילון  החזירו אותה לו רבנין  אמרי  פתח  של  מעזיבה

ששון   דרך קנקילון  שלשלוה שם      רבנין  אמרין פתח  הוה ממעזיבה

--------------------------------------------------------------------

לונ        ושילשלו אותה לו   כיון שבא להיזקק  לו אמרה ליה

וטי        ושילשלו אותה לו   כיון שבא להיזקק  לה אמרה לה

מינ        ושילשלו אתה  לו   ובה      להזקק   לה אמר' לו

פריז       ושילשו  אותה      כיון שבא להזקק   לה אמרה לו

דפוס       ושלשלוה      לו   כוון שבא להזקק   לה אמרה

ג3 

ירו1       ושלשלוה      לו   כיון שבא ליזקק   לה אמרה לו

או3    הוה ושלשלוה      [לו] כיון שבא ליזקק   לה אמרה לו

או51   הוה ושלשלוה      לו   כיון שבא ליזקק   לה אמרה לו

ששון       ושלשלוה      לו   כיון שבא לי[ז]קק לה אמרה לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשושנה אדומה ראיתי     ופירש  ממנה

וטי    כשושנה אדומה ראיתי     ופירש  ממנה

מינ    כשושנה אדומה ראיתי מיד פרש         ואמ' לה לכי ספרי  וטבולי

פריז   כשושנה אדומה ראיתי     ופירש  ממנה

דפוס   כשושנה אדומה ראיתי     פרש    ממנה

ג3 

ירו1   כשושנה אדומה ראיתי מיד פירש   ממנה אמ'  לה לכי וספרי וטבלי

או3    כשושנה אדומה ראיתי מיד פ[י]רש ממנה אמ'  לה לכי וספרי וטבלי

או51   כשושנה אדומה ראיתי מיד פירש   ממנה אמ'  לה לכי וספרי וטבלי

ששון   כשושנה אדומה ראיתי מיד פירש   ממנה אמ'  לה לכי וספרי וטבלי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    מיד הלכה וספרה וטבלה       כיון   שבא להיזקק לה אמרה

מינ        הלכה ספרה  וטבלה              ובא להזקק  לה אמרה

פריז   מיד הלכה וספרה וטבלה       כיון   שבא להזקק  לה אמרה

דפוס   מיד הלכה וספרה וטהרה וטבלה

ג3 

ירו1       הלכה וספרה וטבלה       וכיון  שבא ליזקק  לה אמרה

או3        הלכה וספרה וטבלה       כיון   שבא ליזקק  לה אמרה

או51       הלכה וספרה וטבלה       [וכיון שבא ליזקק  לה אמרה

ששון       הלכה וספרה וטבלה       וכיון  שבא ליזקק     אמרה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לו כשושנה אדומה ראיתי     ופירש ממנה

מינ    לו כשושנה אדומה ראיתי מיד פירש

פריז   לו כשושנה אדומה ראיתי     ופירש ממנה

דפוס

ג3 

ירו1   לו כשושנה אדומה ראיתי מיד פירש  ממנה

או3    לו כשושנה אדומה ראיתי מיד פרש   ממנה

או51   לו כשושנה אדומה ראיתי מיד פירש  ממנה אמ' לה לכי וספרי וטבלי

ששון   לו כשושנה אדומה ראיתי מיד פירש  ממנה א"ל    לכי וספרי וטבלי

--------------------------------------------------------------------

לונ                      מיד אמ' להן הקב"ה בירושלם  לא קיימתה

וטי                      מיד אמר להן הקב"ה בירושלים לא קיימתם

מינ                          אמ' לו  הקב"ה בירושלם  לא קיימת

פריז                     מיד אמ' להן הקב"ה בירושלם  לא קיימתם

דפוס                         אמ' לו  הקב"ה בירושלם  לא קיימתם

ג3 

ירו1   הלכה וספרה וטבלה  מיד אמ'     הקב"ה בירושלם  לא קיימתם

או3    הלכה וספרה וטבלא  מיד אמ'     הקב"ה בירושלם  לא קיימתם

או51   הלכה וספרה וטבלה] מיד אמ'     הב"ה  בירושלם  לא קיימתים

ששון   הלכה וספרה וטבלה  מיד         אהב"ה בירושלם  לא קיימתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצות (מילה) זיבה וכן  אתם מקיימים מצות (מ) זיבה     גם

וטי    מצות        זיבה וכאן אתם מקיימין מצות     זיבה     גם

מינ    מצות        זיבה כאן      קיימת   מצות     זיבה     גם

פריז               זיבה וכאן אתם מקיימין מצות     זיבה     גם

דפוס   מצות        זיבה ועתה אתם מקיימין               שנ' גם

ג3 

ירו1   מצות        זיבה וכאן אתם מקיימין                   גם

או3    מצות        זיבה וכאן אתם מקיימין                   גם

או51   מצות        זיבה וכאן אתם מקימים                    גם

ששון   מצות        זיבה וכאן אתם מקיימי'                   גם

--------------------------------------------------------------------

לונ    את בדם בריתך                                  נזכרתם אתו

וטי    את בדם בריתך                                  סכרתם  אותו

מינ    את בדם בריתך שילחתי אסיריך מבור               וזכרתם אותו

פריז   את בדם בריתך                                  נזכרתם אותו

דפוס   את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור               נזכרתם אותו

ג3 

ירו1   את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור אין בו מים    נזכרתם אותו

או3    את בדם בריתי שלחתי  אסיריך מבור אין    מים בו נזכרתם אותו

או51   את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור אין    מים בו נזכרתם אותו

ששון   את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור אין    מים בו נזכרתם אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדם             שבסיני בשבילכם    שלחתי אסיריך  מבור אין

וטי    הדם             שבסיני בשביל   כן שלחתי אסוריך  מבור אין

מינ    הדם אותו הדם של סיני   בשביל   כן שלחתי אסירייך מבור אין

פריז   הדם             שבסיני בשביל   כן שלחתי אסיריך  מבור אין

דפוס   הדם             שבסיני בשביל   כן שלחתי אסיריך

ג3 

ירו1   דם              שבסיני בשכרו      שלחתי אסיריך  מבור אין

או3    דם              שבסיני בשכר    כן שלחתי אסיריך  מבור אין

או51   דם              שבסיני [בשכרו]    שלחתי אסיריך  מבור אין

ששון   דם              שבסיני בשכן       שלחתי אסיריך  מבור אין

--------------------------------------------------------------------

לונ        בו מים

וטי    מום בו

מינ    מים בו     אין מום בו

פריז   מים בו

דפוס

ג3 

ירו1       בו מים            אמ'  רב נחמן אין בועור     שפכה דמם

או3    מים בו                א"ר     נחמן אין בו    עוד שפכו דמם

או51   מים בו                [א"ר    נחמן אין בו    עוד שפכו דמם

ששון   מים בו                אמ'  רב נחמן אין בו    עוד שפכו דמם

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ"ר שובתיי לא זז משם עד שמחל  לו     הקב"ה

וטי          א"ר  שובתאי לא זז משם עד שמחל  לו     הקב"ה

מינ          אמ"ר נחמן   לא זז משם עד שמחלו

פריז         א"ר  שבתאי  לא זז משם עד שנמחל        הקב"ה

דפוס         א"ר  שבתי   לא זז משם עד שמחל  לו     הקב"ה

ג3 

ירו1   כמים  א"ר  שבתאי  לא זז משם עד שמחל  לו     הקב"ה (עונותיו

או3    כמים  א"ר  שבתאי  לא זז משם עד שמחל  לו     הקב"ה

או51   כמים] א"ר  שבתאי  לא זז משם עד שמחל  לו (א) הב"ה

ששון   כמים  א"ר  שבתי   לא זז משם עד שמחל  לו     הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ          על כל עוונותיו

וטי          על כל עוונותיו

מינ          על כל עונותיו

פריז         על כל עונותיו

דפוס         על כל עונותיו

ג3 

ירו1   הה"ד) את כל עונותיו

או3          את כל עונותיו

או51         את כל עונותיו

ששון         את כל עונותיו  וקבלו בתשובה וקרע גזר דינו ובטל שב[ו]עתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  אותה שעה הוא א'   כולך יפה רעייתי ומום אין בך

וטי    על  אותה שעה הוא או'  כולך יפה רעיתי  ומום אין בך

מינ

פריז   על  אותה שעה הוא או'  כלך  יפה רעייתי ומום אין בך

דפוס   על  אותה שעה     אמ'  כלך  יפה רעיתי  ומום אין בך

ג3 

ירו1   ועל אותה שעה     נאמ' כלך  יפה רעיתי  ומום אין בך ס"א

או3    ועל אותה שעה     נאמר כולך יפה רעיתי  ומום אין בך ס"א

או51   ועל אותה שעה     נאמ' כלך  יפה רעיתי  ומום אין בך נ"א

ששון   ועל אותה שעה     נאמ' כולך יפה רעיתי  ומום אין בך נ"א

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                             הה"ד וארוחתו ארוחת

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   לא זז משם עד שמחל לו הקב"ה       עונותיו הה"ד וארוחתו ארוחת

או3    לא זז משם עד שמחל לו הקב"ה את כל עונותיו הה"ד וארוחתו ארוחת

או51   לא זז משם עד שמחל לו הב"ה  את כל עונותיו הה"ד וארוחתו ארוחת

ששון   לא זז משם עד שמחל לו הב"ה  את כל עונותיו הה"ד וארוחתו ארוכת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תמיד נתנה לו וגו'  ימי חייו של מי רב      ולוי רב אמ' ימי

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   תמיד נתנה לו ארוחה          של מי רב      ולוי חד אמ'

או3    תמיד נתנה לו ארוחה          של מי ורב     ולוי חד אמ'

או51   תמיד נתנה לו ארוחה          של מי רב  ור' לוי  חד אמ'

ששון   תמיד נתנה לו ארוחה          של מי רב      ולוי חד אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    חייו של אויל לוי אמ' ימי    חייו של יהויכין א"ר  שמואל

פריז

דפוס

ג3 

ירו1        של אויל וחד אמ' ארוחתו      של יהויכין א"ר  שמואל

או3         של אויל וחד אמ'             של יהויכין אר"ש

או51        של אויל וחד אמ'             של יהויכין א"ר  שמואל

ששון        של אויל וחד אמ'             של יהויכין אר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בר נחמן נראין הדברים  ימי    חייו של יהויכין שבשעה שהקב"ה

פריז

דפוס

ג3 

ירו1           נראין דברים   ארוכתו      של יהויכין שכיון

או3            נראין דברים   ארוחתו      של יהויכין שכיון

או51           נראין דברי[ם] ארוחתו      של יהויכין שכיון

ששון           נראין הדברי'  ארוחתו      של יהויכין שכיון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    נותן        שלוה לצדיק אינו מעבירה ממנו עד שמורידה

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   שנותן הקב"ה שלוה לצדיק אינו מעבירה ממנו עד שמורידה

או3    שנותן הקב"ה שלוה לצדיק אינו מעבירה ממנו עד שמוריד(ה)[ו]

או51   שנותן הב"ה  שלוה לצדיק אינו מעבירה ממנו עד שמורידו

ששון   שנותן הב"ה  שלוה לצדיק אינו מעבירה ממנו עד שמורידו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עמו לבית עולמו      ורוח הקדש       אומר'  להן שובו בנים

פריז

דפוס                  יצתה בת   קול        ואמרה  להם שובו בנים

ג3 

ירו1       לבית עולמו      ורוח הקדש צווחת            שובו בנים

או3        לבית עולמו      ורוח הקדש צווחת            שובו בנים

או51       לבית עולמו      ורוח הקדש צווחת ואומרת     שובו בנים

ששון       לבית עולמו      ורוח הקדש צווחת ואומ'      שובו בנים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שובבים ארפא משובותיכם הננו אתאנו לך כי את' יי אלהינו

פריז

דפוס   שובבים ארפא משובתם

ג3 

ירו1   שובבים ארפא משובותיכם                                ועל

או3    שובבים ארפא משובותיכם                                ועל

או51   שובבים ארפא משובותיכם                                [ועל

ששון   שובבים ארפא משובותיכם                                ועל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  ונעשה

וטי                                                  ונעשה

מינ

פריז                                                 ונעשה

דפוס

ג3 

ירו1   אותה שעה     נאמ' כלך  יפה רעיתי ומום אין בך  ונעשה

או3    אותה שעה     נאמר כולך יפה רעיתי ומום אין בך  ונעשה

או51   אותה שעה הוא או'  כולך יפה רעיתי ומום אין בך] ונעשה

ששון   אותה שעה     נאמ' כולך יפה רעיתי ומום אין בך  ונעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו נס ונתעברה לו אשתו מעומד

וטי    לו נס ונתעברה    אשתו מעומד שאלתיאל  ואין אשה מתעברת

מינ

פריז   לו נס ונתעברה    אשתו מעומד שאלתיאל  ואין אשה מתעברת

דפוס

ג3 

ירו1   לו נס ונתעברה    אשתו מעומד משאלתיאל ואין אשה מתעברת לעולם

או3    לו נס ונתעברה    אשתו מעומד לשאלתיאל ואין אשה מתעברת לעולם

או51   לו נס ונתעברה    אשתו מעומד          ואין אשה מתעברת

ששון   לו נס ונתעברה    אשתו מעומד לשאלתיאל ואין אשה מתעברת לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           שאלתיאל בנו

וטי    מעומד לעול' שנאמ' ובני יכוניה אסיר     שאלתיאל בנו

מינ

פריז   מעומד לעולם שנ'   ובני יכניה  אסיר     שאלתיאל בנו

דפוס

ג3 

ירו1   מעומד       שנא'  ובני יכניה  אסיר בנו שאלתיאל בנו

או3    מעומד       שנא'  ובני יכניה  אסיר בנו שאלתיאל בנו

או51   מעומד לעולם שנא'  ובני יכניה  אסיר בנו שאלתיאל בנו

ששון   מעומד       שנ'   ובני יכניה  אסיר     שאלתיאל בנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסיר בנו אסיר שאסר הקב"ה עצמו בשבועה עליו שאלתיאל ששאל

וטי             אסיר שאסר הקב"ה עצמו בשבועה עליו שאלתיאל ששאל

מינ

פריז            אסיר שאסר הקב"ה עצמו בשבועה עליו שאלתיאל ששאל

דפוס

ג3 

ירו1            אסיר שאסר הקב"ה עצמו בשבועה      שאלתיאל ששאל

או3             אסיר שאסר הקב"ה עצמו בשבועה      שאלתיאל ששאל

או51            אסיר שאסר הב"ה  עצמו בשבועה      שאלתיאל ששאל

ששון            אסיר שאסר הב"ה  עצמו בשבועה      שאלתיאל ששאל

--------------------------------------------------------------------

לונ          מבית דין    שלמעלה והתירו לו    נדרו

וטי    מן    בית  דין    שלמעלן והתירו לו

מינ

פריז   מן    בית  דין של מעלה   והתירו לו

דפוס

ג3 

ירו1         בב"ד     של מעלה   והתירו לו את נדרו

או3    הקב"ה בב"ד     של מעלה   והתירו לו את נדרו

או51   הב"ה  בב"ד        שלמעלה והתירו לו את נדרו

ששון         בב"ד     של מעלה   והתירו לו         עליו נאמ' תן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון   חלק לשבעה אלו ז' ימי נדה וגם לשמונה ח' ימי מילה לא תדע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון   מה יהיה רעה על הארץ שמחל לו עונותיו והוציאו מבית האסורים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון   ונתן לו גדולה ומלכות שנ' נשא אויל מרודך את ראש יהויכין

--------------------------------------------------------------------

לונ           פרש'

וטי

מינ    סליק   פרשת

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   בילא"ו

או3    סליק   סידרא

או51   חסלת   סדר   תורת המצורע ע"כ

ששון