לונ     פרשתה           {א}

וטי                     {א}

מינ                     {א} אחרי מות

פריז    פרשה  כ'        {א} אחרי מות

דפוס    פרשה  כ'        {א} אחרי מות שני בני אהרן

ירו1    פרשת' כ"א       {א} אחרי מות              זש"ה לטוב לטהור

ירו2    פרשתא כ"א       {א} אחרי מות                   לטוב ולטהור

או3     [פרשת אחרי מות] {א}                            לטוב ולטהור

או51    פרשתא כא        {א} אחרי מות

ששון    פרשתא כא        {א} אחרי מות                   הכל  כאשר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    וגו'

ירו2    וגו'

או3     ולטמא ולזובח ולאשר איננו זובח  כטוב כחוטא  הנשבע כאשר שבועה

או51

ששון    לכל   מקרה   אחד   לצדיק ולרשע לטמא ולטהור לזובח וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ         ר'  שמעון בר אביי פתח הכל לאשר לכל

וטי         ר'  שמעון בר אביי פתח הכל כאשר לכל  מקרה אחד

מינ             שמעון בר אבא  פתח הכל כאשר      מקרה אחד

פריז        ר'  שמעון בר אביי פתח הכל כאשר לכל  מקרה אחד

דפוס        ר'  שמעון         פתח הכל כאשר לכל  מקרה אחד

ירו1        ר"ש       בר אביי פתח הכל כאשר לכל  וגו'

ירו2        ר"ש       בר אביי פתח הכל כאשר לכל  מקרה אחד

או3     ירא ר"ש       בר אביי פתח הכל כאשר לכל  מקרה אחד

או51        ר'  שמעון בר אמי  פתח הכל כאשר לכל  מקרה אחד יקרה

ששון        ר"ש       בר אביי פתח הכל כאשר וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי            לצדיק ואחד לרשע

מינ            לצדיק      ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזובח ולאשר

פריז           לצדיק      ולרשע

דפוס           לצדיק      ולרשע

ירו1

ירו2           לצדיק      ולרשע

או3            לצדיק      ולרשע וכו'

או51    את הכל לצדיק      ולרשע לטוב ולטהור ולטמא לזובח  ולאשר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                          צדיק

וטי                                                          צדיק

מינ     איננו  זובח כטוב כחוטא הנשבע כאשר שבועה ירא          לצדיק

פריז                                                         צדיק

דפוס                                                         לצדיק

ירו1                                                         לצדיק

ירו2                                                         לצדיק

או3                                                          לצדיק

או51    אינינו זובח כטוב כחוטא כנשבע כאשר שבועה ירא מקרה אחד לצדיק

ששון                                                         לצדיק

--------------------------------------------------------------------

לונ     זה נח           ונח איש צדיק

וטי     זה נח           ונח איש צדיק

מינ     זה נח הה"ד      נח  איש צדיק תמים היה בדורותיו ר' פנחס

פריז    זה נח שנ'           איש צדיק

דפוס    זה נח שנ'   בו      איש צדיק

ירו1    זה נח           נח  איש צדיק תמים היה

ירו2    זה נח שנא'          איש צדיק תמים היה

או3     זה נח דכתי'     נח  איש צדיק תמים היה

או51    זה נח דכתי' ביה נח  איש צדיק                   ר' פנחס

ששון    זה נח               איש צדיק

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' ר'   יוחנן בנו  שלר'    אליעזר בנו  שלר'    יוסי הגלילי

וטי     א'  ר'   יוחנן בנו  של   ר' אליעזר בנו  של   ר' יוסי הגלילי

מינ         ור'  יוחנן כשם       ר' אליעזר בנו  של   ר' יוסי הגלילי

פריז        א"ר  יוחנן                     בנו  שלר'    יוסי הגלילי

דפוס    אמ' ר'   יוחנן בשם  של   ר' אליעזר בנו  של   ר' יוסי הגלילי

ירו1        א"ר  יוחנן בן           אליעז' בן        ר' יוסי הגלילי

ירו2        אמ"ר יוחנן ב"ר          אלעזר  ב"ר          יוסי

או3         א"ר  יוחנן ב"ר          אלעזר  בן        ר' יוסי הגלילי

או51        ור'  יוחנן בש"ר         אליעזר בנו  של   ר' יוסי הגלילי

ששון        א"ר  יוח'  בן           אליעז' בש"ר         יוסי הגלילי

--------------------------------------------------------------------

לונ          כשיצא נח       מן התיבה והשיכו נחש ושברו ארי

וטי                נח כשיצא מן התיבה והכישו נחש ושברו ארי

מינ     אמרו       נח כשיצא מן התיבה הכישו            ארי

פריז               נח כשיצא מן התיבה והכישו נחש ושברו ארי

דפוס               נח כשיצא מן התיבה הכישו            הארי

ירו1               נח כשיצא מן התיבה הכישו  נחש ושברו ארי

ירו2               נח כשיצא מן התיבה הכישו  נחש ושברו ארי

או3                נח כשיצא מן התיבה הכישו  נחש ושברו ארי

או51               נח כשיצא מן התיבה הכישו            ארי

ששון               נח כשיצא מן התיבה הכישו            ארי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 ולא היה כשר  להקריב      והקריב

וטי                                 ולא היה כשר  להקריב      והקריב

מינ     ושברו     והוא צולע על ירכו ולא היה יכול להקריב קרבן והקריב

פריז                                לא  היה כשר  להקריב      והקריב

דפוס    ושברו                       ולא היה כשר  להקריב      והקריב

ירו1                                ולא היה כשר  להקריב      והקריב

ירו2                                ולא היה כשר  להקריב      והקריב

או3                                 ולא היה כשר  להקריב      והקריב

או51    ושברו                       ולא היה כשר  להקריב      והקריב

ששון    ושברו ארי                   ולא היה כשר  להקריב      והקריב

--------------------------------------------------------------------

לונ     שם בנו תחתיו                                        ולרשע

וטי     שם בנו תחתיו                                        ולרשע

מינ     שם בנו תחתיו לפיכך נקרא כהן דכת' והוא כהן לאל עליון ולרשע

פריז    שם בנו תחתיו                                        ולרשע

דפוס    שם בנו תחתיו                                        ולרשע

ירו1    שם בנו תחתיו                                        ולרשע

ירו2    שם בנו תחתיו                                        ולרשע

או3     שם בנו תחתיו                                        ולרשע

או51       בנו תחתיו                                        ולרשע

ששון    שם בנו תחתיו                                        ולרשע

--------------------------------------------------------------------

לונ     זה פרעה נכו

וטי     זה פרעה נכו אמרו                                 פרעה

מינ     זה פרעה     שאמרו יי הצדיק ואני ועמי הרשעים אמרו פרעה

פריז    זה פרעה נכה אמרו                                 פרעה

דפוס    זה פרעה נכה

ירו1    זה פרעה נכה אמרו                                 פרעה

ירו2    זה פרעה נכה אמרו                                 <..>עה

או3     זה פרעה נכה אמרו                                 פרעה

או51    זה פרעה נכו

ששון    זה פרעה נכה אמרו                                 פרעה

--------------------------------------------------------------------

לונ         כיון שביקש לישב על כסאו    שלשלמה

וטי     נכה כיון שביקש לישב על כסאו    שלשלמה

מינ              כשבא  לישב על כסא     שלמה

פריז    נכה כיון שבקש  לישב על כסא     שלמה

דפוס        כיון שבקש  לישב על הכסא של שלמה

ירו1    נכה כיון שביקש לישב על כסאו של שלמה      שלקחו בכתובת

ירו2    נכה כיון שבקש  לישב על כסאו של שלמה

או3     נכה כיון שביקש לישב על כסאו של שלמה   לא שלקחו בכתוב<..>

או51        בשעה שביקש לישב על כסאו של שלמה

ששון    נכה כיון שבקש  לישב על כסאו של שלמה

--------------------------------------------------------------------

לונ         לא   היה יודע  מה       גנון שלו     והשיכו נחש ושברו

וטי         לא   היה יודע  מנגנון        שלו     הכישו  נחש ושברו

מינ         לא   הי  היודע מנגנאיקן      של()[ו] הובישו

פריז        לא   היה יודע  מנגנון        שלו     הכישו  נחש ושברו

דפוס        לא   היה יודע  מנהגיו                והכישו

ירו1    בתו לא   היה יודע  מנגון         שלו     הכישו  נחש ושברו

ירו2        לא   היה יודע  מנגן          שלו     הכישו  נחש ושברו

או3     בתו [לא] היה יודע  מנגנון        שלו     הכישו  נחש ושברו

או51        לא   היה יודע  סגנון         שלו     והכישו

ששון        לא   היה יודע  מנגנון        שלו     הכישו  נחש ושברו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ארי                             זה מת צולע    וזה מת צולע

וטי     ארי                             זה מת צולע    וזה מת צולע

מינ     ארי  ושברו והוא צולע על ירכו    זה    צולע    וזה    צולע

פריז    ארי                             זה מת צולע    וזה מת צולע

דפוס    ארי  ושברו                      זה מת צולע    וזה מת צולע

ירו1    ארי                             זה מת צולע    וזה מת צולע

ירו2    ארי                          מה זה    צולע אף זה     <..>ל[ע]

או3     ארי                             זה    צולע    וזה    צולע

או51    הארי ושברו                      זה מת צולע    וזה מת צולע

ששון    ארי                             זה מת צולע    וזה מת צולע

--------------------------------------------------------------------

לונ     אינו       מקום אחד לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא טוב

וטי     אינו       מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא טוב

מינ     הרי        מקרה אחד לצדיק ולרשע לט[ו]ב

פריז    אינו       מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא טוב

דפוס    הינו דכתי' מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא לטוב

ירו1    אינו       מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא לטוב

ירו2    אינו       מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב   לטהור  ולטמא לטוב

או3     אינו       מקרה א'  לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא לטוב

או51               מקרה א'  לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא לטוב

ששון    אינו       מקרה א'  לצדיק ולרשע לטוב   ולטהור ולטמא לטוב

--------------------------------------------------------------------

לונ     זה משה

וטי     זה משה           ותרא אתו  כי טוב הוא

מינ     זה משה דכת'  ביה ותרא אותו כי טוב הוא מהו כי טוב הוא

פריז    זה משה שנ'       ותרא אותו כי טוב הוא

דפוס    זה משה שנ'       ותרא אותו כי טוב הוא

ירו1    זה משה שנא'      ותרא אותו כי טוב הוא

ירו2    זה משה שנא'      ותרא אותו כי טוב הוא

או3     זה משה דכתי'     ותרא אותו כי טוב הוא

או51    זה משה דכתיב     ותרא אותו כי טוב הוא

ששון    זה משה

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר'     מאיר א'   שנולד  כשהוא מהול לטהור  זה אהרן שהיה

וטי     ר'     מאיר או'  כשנולד כשהוא מהול לטהור  זה אהרן שהיה

מינ     א"ר    מאיר      שנולד        מהול ולטהור זה אהרן שהיה

פריז    ר'     מאיר או'  שנולד  כשהוא מהול לטהור  זה אהרן שהיה

דפוס    ר'     מאיר אומ' שנולד        מהול ולטהור זה אהרן שהיה

ירו1    ר"מ         אומ' שנולד        מהול לטהור  זה אהרן שהיה

ירו2    ר"מ         אמ'  שנולד        מהול ולטהור    אהרן שהיה

או3     ר"מ         אומר שנולד  כשהוא מהול לטהור  זה אהרן שהיה

או51    [אר"מ]           שנולד        מהול ולטהור זה אהרן שהיה

ששון                                       לטהור  זה אהרן שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ     עסוק בטהרתו     שליש' שנ'      בשלום ובמישור

וטי     עוסק בטהרתו     שליש' שנ'      בשלום ומישור

מינ     עוסק בטהרתן של  ישר'  שנ'      תורת  אמת     הייתה בפיהו

פריז    עוסק בטהרתו של  ישראל שנ'      בשלום ובמישור       וגו'

דפוס    עוסק בטהרתן של  ישראל שנ'      בשלום ובמישור הלך   אתי

ירו1    עוסק בטהרת      ישראל ונאמ' בו בשלום ובמישור הלך   אתי

ירו2    עוסק בטהרת      ישראל ונאמ' בו בשלום ובמישור הלך   איתי

או3     עוסק בטהרת      ישראל ונאמר בו בשלום ובמישור הלך   אתי

או51    עוסק בטהרתן של  ישראל [ונא' בו בשלום ובמישור הלך   אתי]

ששון    עוסק בטהרת  יש'       ונאמ' בו בשלום ובמישור הלך   אתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ולטמא אילו מרגלים      אילו אמרו שבחה

וטי                     ולטמא אילו מרגלים      אילו אמרו ש(ח)[ב]חה

מינ                     ולטמא אילו מרגלים      איל' אמרו שבחה

פריז                    ולטמא אלו  מרגלים           אמרו שבחו

דפוס    ורבים השיב מעון ולטמא אלו  מרגלים      אלו  אמרו שבחה

ירו1                    ולטמא אלו  מרגלים      אלו  אמרו שבתה

ירו2                    ולטמא      <...>מרגלים אלו  אמרו שבחה

או3                     ולטמא אלו  מרגלים      אלו  אמרו שבחה

או51                    ולטמא אלו  מרגלים      אלו  אמרו גנותה

ששון                    ולטמא אלו  מרגלים      אלו  אמרו שבחה

--------------------------------------------------------------------

לונ        שלארץ יש'   ואילו אמרו גניי על ארץ   יש'     אילו לא

וטי              שליש' ואילו אמרו גנאי    שלארץ יש'     אלו  לא

מינ     של ארץ   ישראל                                       ולא

פריז    של ארץ   ישר'  ואלו  אמרו גנאי של ארץ   ישראל   אלו  לא

דפוס    של ארץ   ישראל ואלו  אמרו גנאי                  אלו  לא

ירו1    של ארץ   ישראל ואלו  אמרו גנאי של ארץ   ישראל   אלו  לא

ירו2       שלארץ ישראל ואלה  אמרו גנאי    שלארץ ישראל   אלו  לא

או3        לארץ  ישראל ואלו  אמרו גנאי של ארץ   ישראל   אלו  לא

או51       שלארץ ישראל ואלו  אמרו שבחה          שלישראל אלו  לא

ששון    של ארץ   יש'   ואלו  אמרו גנאי של ארץ   יש'     אלו  לא

--------------------------------------------------------------------

לונ     נכנסו לארץ יש'

וטי     נכנסו לארץ יש'   ואלו                   לא  נכנסו לארץ

מינ     נכנסו לארץ       ואילו אמרו רעתה של ארץ ולא נכנסו לארץ

פריז    נכנסו לארץ ישראל ואלו                   לא  נכנסו לארץ

דפוס    נכנסו            ואלו                   לא  נכנסו

ירו1    נכנסו לארץ       ואלו                   לא  נכנסו לארץ

ירו2    נכנסו לארץ       ואלו                   לא  נכנסו לארץ

או3     נכנסו לארץ       ואלו                   לא  נכנסו לארץ

או51    נכנסו לארץ       ואלו                   לא  נכנסו לארץ

ששון    נכנסו לארץ       ואלו                   לא  נכנסו לארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אינו מק'  לטוב              ולזובח

וטי     יש'                   אינו מקרה לטוב              לזובח

מינ                הוי        מקרה אחד  לטוב לטהור  ולטמא ולזובח

פריז    ישראל אינו            מקרה אחד  לטוב

דפוס               הינו דכתי'           לטוב ולטהור ולטמא לזובח

ירו1          אינו            מקרה א'   לטוב ולטהור ולטמא לזובח

ירו2          אינו            מקרה א'   לטוב ולטהור ולטמא לזובח

או3           אינו            מקרה אחד  לטוב לטהור  לטמא  ולזובח

או51          אינו            מקרה אחד  לטוב ולטהור ולטמא ולזובח

ששון          אינו            מקרה אחד  לטוב ולטהור ולטמא ולזובח

--------------------------------------------------------------------

לונ                             זה יאשיהו                  ויזבח

וטי                             זה יאשיה                   ויזבח

מינ                             זה יאשיה  דכת'      וירם

פריז                            זה יאשיהו                  ויזבח

דפוס                            זה יאשיהו שנאמ'            ויזבח

ירו1    ולאשר איננו  זובח לזובח זה יאשיה  שנא'             ויזבח

ירו2    ולאשר איננו  זובח לזובח זה יאשיהו שנא'             ויזבח

או3     ולאשר איננו  זובח לזובח זה יאשיהו שנא'             ויזבח

או51    ולאשר איננו  זובח לזובח זה יאשיהו דכתי' ביה (וירם) [ויזבח]

ששון    ולאשר אינינו זובח לזובח זה יאשיהו                  ויזבח

--------------------------------------------------------------------

לונ     יאשיהו            צאן  כבשים ובני עזים             ולאשר

וטי     יאשיהו            צאן  כבשים ובני עזים             ולאשר

מינ     יאשיה    לבני העם ציון כשבים וגו'                  ולאשר

פריז    יאשיהו            צאן  כבשים ובני עזים             ולאשר

דפוס    יאשיהו   לפני העם צאן  כבשים ובני עזים             ולאשר

ירו1    יאשיה             צאן  כבשי' ובני עזים וגו'        ולאשר

ירו2    <..>שיהו          צאן  כבשים ובני עזים             ולאשר

או3     יאשיהו            צאן  כבשים ובני עזים             ולאשר

או51    יאשיהו   לפני העם צאן  כבשים ובני עזים הכל  לפסחים ולאשר

ששון    יאשיהו            צאן  כבשים ובני עזים             ולאשר

--------------------------------------------------------------------

לונ     איננו  זובח זה אחאב שבטל  קרבנות  מעל  גבי המזבח

וטי     איננו  זובח זה אחאב שביטל קרבנות  מעל  גבי מזבח

מינ     אינינו זובח זה אחאב שביטל קרבנות  מעל  גבי המזבח

פריז    איננו  זובח זה אחאב שביטל קרבנות  מעל  גבי המזבח

דפוס    איננו  זובח זה אחאב שביטל קרבנות

ירו1    איננו  זובח זה אחאב שבטל  קרבנות  מעל  גבי המזבח התיבון

ירו2    איננו  זובח זה אחאב שביטל קרבנות  מעל  גבי המזבח

או3     איננו  זובח זה אחאב שבטל  קרבנות  מעל  גבי מזבח

או51    אינינו זובח זה אחאב שבטל  הקרבנות מעל  גבי מזבח

ששון    אינינו זובח זה אחאב שביטל קרבנות  מע"ג     המזבח

--------------------------------------------------------------------

לונ     הה"ד           ויזבח לו אחאב צאן       ובקר לרב  מאד

וטי     הדה  היא דכת'  ויזבח לו אחאב צאן       ובקר לרוב

מינ              והכת' ויזבח לו אחאב צאן       ובקר לרב      אמרו

פריז    הה"ד           ויזבח לו אחאב צאן       ובקר לרוב

דפוס    הה"ד           ויזבח לו אחאב צאן       ובקר לרוב

ירו1                   ויזבח לו אחאב צ(ון)[א]ן ובקר לרוב     א"ל

ירו2    הה"ד           ויזבח לו אחאב <..>אן    ובקר לרוב

או3     הה"ד           ויזבח לו אחאב צאן       ובקר לרוב     אמ'

או51    הה"ד           ויזבח לו אחאב צאן       ובקר לרוב

ששון    הה"ד           ויזבח לו אחאב צאן       ובקר

--------------------------------------------------------------------

לונ         לא         זבח            ולא קרבנות           זבח

וטי         לו         זבח            ולא קרבנו            זבח

מינ         אחאב לעצמו זבח                לקרבן   לא       זבח

פריז        לא         זבח            ולא קרבנות           זבח

דפוס    זבח לו         זבח            ולא קרבנות

ירו1        לו         זבח            ולא לקרבנות    מזבח  זבח

ירו2        לא         זובח           ולא קרבנות           זבח

או3         לו         זבח  לעצמו זבח ולא לקרבן      למזבח זבח

או51    זבח לו                        ולא לקרבנות          זבח

ששון        לו         זבח            ולא קרבנות           זבח

--------------------------------------------------------------------

לונ     זה    מת בחיצים וזה מת בחיצים

וטי     זה    מת בחיצים וזה מת בחיצים

מינ     יאשיה מת בחיצים               שנ' ויורו היורים למלך יאשיהו

פריז    זה    מת בחצים  וזה מת בחצים

דפוס    זה    מת בחצים  וזה מת בחצים

ירו1    זה    מת בחצים  וזה מת בחצים

ירו2    זה    מת בחצים  וזה מת בחצים

או3     זה    מת בחיצים וזה מת בחיצים

או51    זה    מת בחצים  וזה מת בחצים

ששון    זה    מת בחצים  וזה מת בחצים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ואחאב מת בחצים  שנ'      ואיש משך בקשת לתומו       ויכה

פריז

דפוס

ירו1    זה    מת בחצים  שנא'     ואיש משך בקשת לתומו       ויך

ירו2                             ואיש משך בקשת לתומו       ויך

או3     זה    מת בחיצים (וזה מת) ואיש משך בקשת       לתימו ויך

או51    זה    מת בחצים           ואיש משך בקשת לתומו       ויך

ששון    זה    מת בחצים           ואיש משך בקשת לתומו       ויכה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מלך מת מלך    ישראל בין  הדבקים ובין השירין

פריז

דפוס

ירו1        את מלך    ישראל וגו'                    וזה מת בחצים

ירו2        את <..>לך ישראל                         וזה מת בחצים

או3         את מלך    ישראל וגו'                    וזה מת בחיצים

או51        את מלך    ישראל בין  הדבקים ובין השריין וזה מת בחצים

ששון        את מלך    יש'                           וזה מת בחצים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    איננו מק'

וטי                                    אינו  מקרה אחד

מינ                                    הוי   מקרה אחד

פריז                                   אינו  מקרה אחד

דפוס                                                  היינו דכתי'

ירו1    שנאמ' ויורו המורים למלך יאשיהו אינו  מקרה א'

ירו2          ויורו המורים למלך יאשיהו אינו  מקרה א'

או3           ויורו המורים למלך יאשיהו אינו  מקרה אחד

או51          ויורו המורים למלך יאשיהו אינו  מקרה אחד

ששון    שנ'   ויורו המורים למלך יאשיהו איננו מקרה אחד

--------------------------------------------------------------------

לונ                             כטוב    כחוטא כטוב זה דוד

וטי                             כטוב    כחוטא כטוב זה דויד

מינ     לזובח ולאשר אינינו זובח               כטוב זה דוד  שכת'

פריז                            כטוב    כחוטא      זה דוד

דפוס    לזובח ולאשר איננו  זובח כטוב    כחוטא כטוב זה דוד  שנ'

ירו1    לזובח ולאשר איננו  זובח כטוב    כחוטא כטוב זה דוד

ירו2    לזובח ולאשר איננו  זובח <..>טוב כחוטא כטוב זה דוד

או3     לזובח ולאשר איננו  זובח כטוב    כחוטא כטוב זה דוד  [דכתי']

או51    לזובח ולאשר אינו   זובח כטוב    כחוטא כטוב זה דוד  דכתי'

ששון    לזובח ולאשר איננו  זובח כטוב    כחוטא כטוב זה דוד

--------------------------------------------------------------------

לונ        וישלח ויביאהו   והוא אדמני

וטי        וישלח ויב[י]אהו והוא אדמוני וגו'

מינ     בו                                  יפה עינים וטוב רואי

פריז       וישלח ויביאהו   והוא אדמוני                     וגו'

דפוס       וישלח ויביאהו   והוא                       טוב  רואי

ירו1       ושיל  ויביאהו   והוא אדמוני עם   יפה עינים וטוב רואי

ירו2       וישלח ויביאהו   והוא אדמוני עם   יפה עינים וטוב רואי

או3        וישלח ויביאהו   והוא אדמוני עם   יפה עינים וטוב רואי

או51       וישלח ויביאהו   והוא אדמוני עם   יפה עינים וטוב רואי

ששון       שנ'   ויביאהו   והוא אדמוני עם   יפה עינים וטוב רואי

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אמ' ר'   יצחק  טוב הוא  בהלכה    כל

וטי                  א'  ר'   יצחק  טוב רואי בהלכה    כל

מינ     מהו טוב רואי     א"ר  יצחק  טוב רואי בהלכה    וכל מי

פריז                     א"ר  יצחק  טוב ראי  בהלכה    כל

דפוס                     א"ר  יצחק  טוב ראי  בהלכה    כל

ירו1                     א"ר  יוחנן טוב רואי בהלכה    כל

ירו2                     אמ"ר יוחנן טוב רואי <..>הלכה שכל

או3                      א"ר  יוחנן טוב רואי בהלכה    כל

או51                     א"ר  יוחנן טוב רואי בהלכה    כל

ששון                     א"ר        טוב רואי בהלכה    כל

--------------------------------------------------------------------

לונ          הרואה  אותו היה נזכר    לתלמידו לחוטא זה   נבוכדנצר

וטי          הרואה  אותו היה נזכר    לתלמודו כחוטא זה   נבוכדנצר

מינ     שהוא רואה   אותו היה נזכר את תלמודו  כחוטא שהוא נבוכד

פריז         הרואה  אותו היה נזכר    לתלמודו כחוטא זה   נבוכד

דפוס         הרואהו          נזכר    לתלמודו כחוטא זה   נבוכדנצר

ירו1         הרואהו      היה נזכר    לתלמודו כחוטא זה   נבוכדנאצר

ירו2         הרואהו      היה נזכר    לתלמודו כחוטא זה   נבוכדנאצר

או3          הרואהו      היה נזכר    לתלמודו כחוטא זה   נבוכדנאצר

או51         רואהו           נזכר    לתלמודו כחוטא זה   נבוכדנאצר

ששון         הרואהו          נזכר    תלמודו  כחוטא זה   נבוכדנאצר

--------------------------------------------------------------------

לונ                  וחטאך  בצדקה פרוק זה בנה בית המקדש

וטי                  וחטאך  בצדקה פרוק    בנה בית המקדש

מינ     נצר שנאמ' לו וחטא'  בצדקה פרוק זה בנה בית המקדש

פריז    נצר          וחטאך  בצדקה פרוק זה בנה בית המקדש

דפוס        שנ'      וחטאיך בצדקה פרוק זה בנה בית המקדש

ירו1                 וחטאך  בצדקה פרוק זה בנה בית המקדש וזה

ירו2                 וחטייך בצדקה פרוק זה בנה בית המקדש     <...>החריבו

או3                  וחטאך  בצדקה פרוק זה בנה     המקדש וזה

או51                 וחטאך  בצדקה פרוק זה בנה בית המקדש וזה

ששון                 וחטאך  בצדקה פרוק זה בנה ב"ה       וזה

--------------------------------------------------------------------

לונ               ומלך ארבעים שנה וזה החריבו           ומלך ארבעים

וטי               ומלך ארבעים שנה וזה חריבו            ומלך ארבעים

מינ               ומלך ארבעי' שנה וזה החריב  בית המקדש ומלך ארבעים

פריז              ומלך ארבעים שנה זה  החריבו           ומלך ארבעים

דפוס              ומלך ארבעים שנה וזה החריב  בית המקדש ומלך ארבעים

ירו1    החריבו זה מלך  מ'     שנה וזה                  מלך  מ'

ירו2           זה מלך  מ'     שנה וזה                  מלך  מ'

או3     החריבו זה מלך  ארבעים שנה וזה                  מלך  ארבעים

או51    החריבו זה מלך  ארבעים שנה וזה                  מלך  ארבעים

ששון    החריבו זה מלך  מ'     שנה וזה                  מלך  מ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     וחמש שנה אינו  מק'

וטי     וחמש     אינו  מקרה                 הנשבע

מינ     וחמש שנה הוי   מקרה אחד בטוב ובחוטא

פריז    וחמש שנה אינו  מקרה אחד             כנשבע  כאשר שבועה

דפוס         שנה הוי   מקרה אחד

ירו1         שנה אינו  מקרה א'  כטוב כחוטא  הנשבע  כאשר שבועה

ירו2         שנה אינו  מקרה א'  כטוב כחוטא  (הנשבע כאשר שבועה ירא)

או3          שנה איננו מקרה אחד כטוב כחוטא  הנשבע  כאשר שבועה

או51         שנה אינו  מקרה אחד כטוב כחוטא  הנשבע  כאשר שבועה

ששון         שנה אינו  מקרה א'  לטוב ולחוטא הנשבע  כאשר שבועה

--------------------------------------------------------------------

לונ                              הנשבע זה         צדקיהו

וטי                         זה   הנשבע זה         צדיקיהו

מינ                              הנשבע זה         צדקיה   שכת'

פריז                        ירא  כנשבע זה         צדקיהו

דפוס                        וגו' כנשבע זה         צדקיה   שנאמר

ירו1                        ירא  הנשבע זה         צדקיהו  שנא'

ירו2    ה<..>שבע כאשר שבועה ירא  הנשבע זה         צדקיהו

או3                         ירא  הנשבע זה מלך מלך צדקיהו  [דכתי']

או51                        ירא  הנשבע זה         צדקיהו  דכתיב

ששון                        ירא  הנשבע זה         צדקיהו  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ        וגם אל מלך  נבוכדנצר

וטי        וגם    במלך נבוכדנצר        מרד וג'

מינ     בו וגם    במלך נבוכד     נצר   מרד אשר השביעו באלהים כמה

פריז       וגם    במלך נבוכד     נצר   מרד וג'

דפוס       וגם    במלך נבוכדנצר        מרד

ירו1       וגם    במלך נבוכדנצאר       מרד אשר השביעו באלהים במה

ירו2       וגם    במלך נבוכדנאצר       מרד אשר השביעו באלהים במה

או3        וגם    במלך נבוכדנאצר       מרד אשר השביעו באלהים במה

או51       וגם    במלך נבוכדנאצר (מלך) מרד אשר השביעו באלהים ומה

ששון       וגם    במלך נבוכדנצר        מרד אשר השביעו באל'ים במה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     השביעו  ר' יוסי ב"ר חנינא אמ'                     במזבח

פריז

דפוס

ירו1    השביעו  ר' יוסי ב"ח       אמר במקדש השביעו רב אמ' במזבח

ירו2    <..>יעו ר' יוסי ב"ח       אמ' במקדש השביעי

או3     השביע   ר' יוסי בר  חנינא אמר במקדש השביעו רב אמ' במזבח

או51    השביעו  ר' יוסי בר' חנינא אמ' במקדש השביעו

ששון    השביעו  ר' יוסי בר  חני'  אמ' במקדש השביעו

--------------------------------------------------------------------

לונ            וכאשר שבועה ירא זה שמשון       ויאמר

וטי            כאשר  שבועה ירא זה שמשון       ויאמר

מינ     השביעו כאשר  שבועה ירא זה שמשון שאמ'

פריז           כאשר  שבועה ירא זה שמשון שנ'   ויאמר

דפוס           כאשר  שבועה ירא זה שמשון שנאמ' ויאמר

ירו1    השביעו כאשר  שבועה ירא זה שמשון שנא'  ויאמר (אל'ים)

ירו2           כאשר  שבועה ירא זה שמשון שנא'  ויאמר

או3     השביעו כאשר  שבועה ירא זה שמשון שנא'

או51           כאשר  שבועה ירא זה שמשון שנ'   ויאמר

ששון           כאשר  שבועה ירא זה שמשון שנ'   ויאמר

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלהם    שמשון השבעו     לי

וטי     אליהם   שמשון השבעו     לי וגו'

מינ                   השבעו     לי         פן תפגעון בי    אתם

פריז    אלהם    שמשון השבעו     לי וג'

דפוס    אליהם   שמשון השבעו     לי         פן תפגעו  בי

ירו1    [אליהם]       השבעו     לי         פן תפגעו  בי    אתם

ירו2    אליהם         השבעון    לי <..>הים פן תפגעו  בי    אתם

או3                   השבעו     לי         פן תפגעו  לי גם אתם

או51    אליהם         השבעו     לי         פן תפגעון בי    אתם

ששון    אלהם    שמשון השבעון נא לי ביי     פן תפגעון בי

--------------------------------------------------------------------

לונ     זה מת בניקור עינים וזה מת    בניקור עינים

וטי     זה מת בניקור עינים וזה מת    בניקור עינים

מינ     זה מת בניקור עינים

פריז    זה מת בניקור עינים וזה מת    בניקו' עינים

דפוס    זה מת בנקור  עינים

ירו1    זה מת בניקור עינים וזה מת    בניקור עינים זה מת בניקור

ירו2    זה מת בניקור עינים וזה <..>ת בניקור עינים

או3     זה מת בניקור עינים וזה מת    בניקור עינים זה מת בניקור

או51    זה מת בניקור עינים וזה מת    בניקור עינים זה מת בניקוד

ששון    זה מת בניקור עינים וזה מת    בניקור עינים זה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           שנ'  ואת עיני צדקיהו עור וז  המת בניקור עינים שנ'

פריז

דפוס               ואת עיני צדקיהו עור וזה מת  בנקור

ירו1    עינים

ירו2

או3     עינים

או51    עינים שנא' ואת עיני צדקיהו עוד וזה מת  בניקור עינים שנא'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        ויאחזוהו       פלשתים  וינקרו את    עיניו

פריז

דפוס       ויאחזו    אותו פלשתים  וינקרו את    עיניו

ירו1       ויאחזוהו       פלשתים  וינקרו את    עיניו

ירו2       ויאחזוהו       פלשתים  וינקרו <..>ת עיניו

או3        ויאחזוהו       פלישתים וינקרו את    עיניו  (וינקרו)

או51    () [ויאחזוהו      פלשתים  וינקרו את    עיניו]

ששון       ויאחזהו        פלישתים וינקרו את    עיניו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                         אינו

וטי                                                         אינו

מינ                                                         הוי

פריז                                                        אינו

דפוס                                                  היינו דכתי'

ירו1    וזה מת בניקור עינים שנא'  ואת עיני צדקיהו עור       אינו

ירו2    וזה מת בניקור עינים שנא'  ואת עיני צדקיהו עור       אינו

או3     וזה מת בניקור עינים שנאמ' ואת עיני צדקיהו עור       אינו

או51                                                        אינו

ששון                        וזה   ואת עיני צדקיהו עור       אינו

--------------------------------------------------------------------

לונ     מקרה אחד לכולם

וטי     מקרה אחד לכולם

מינ     מקרה אחד       לנשבע ולאשר שבועה ירא ד"א

פריז    מקרה אחד לכלם

דפוס    מקרה א'        לנשבע וגו'            דבר  אחר

ירו1    מקרה לא'       לנשבע ולאשר שבועה ירא ד"א

ירו2    מקרה א'        לנשבע כאשר  שבועה ירא [ד"א

או3     מקרה א'        לנשבע ולאשר שבועה ירא ד"א

או51    מקרה אחד       לנשבע ולאשר שבועה ירא ד"א

ששון    מקרה א'        לנשבע כאשר  שבועה ירא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                 לצדיק אילו בניו של  אהרן דכת'  ביה

פריז

דפוס    מקרה  א'          אלו  בני      אהרן דכתיב ביה

ירו1                כטוב  אלו  בניו של  אהרן

ירו2                כטוב  אלו       ... אהרן

או3                 בטוב  אלו  בניו של  אהרן

או51    לצדיק ולרשע לצדיק זה            אהרן דכתיב ביה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בשלו' ובמישור הלך אתי ורב' הש' מע' שהשיב פושעי' לתורה ולרשע

פריז

דפוס    בשלום ובמישור                                         לרשע

ירו1                                                          כחוטא

ירו2                                                          כחוטא

או3                                                           כחוטא

או51    בשלום ובמישור הלך אתי                                 ולרשע

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     זה עדת קרח                            דכת'  בהון סורו

פריז

דפוס    זה עדת קרח                            דכתי' בהון סורו

ירו1    זה     קרח ועדתו שחלקו עם  משה ונשרפו שנא'  ואש  יצאה

ירו2           ... ועדתו שחלקו ...     ונשרפו שנא'  ...

או3     זה     קרח ועדתו שחלקו עם  משה ונשרפו שנא'  ואש  יצאה

או51    זה עדת קרח עדת                        דכתי' בהו  סורו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     נא  מעל אהלי  האנשים הרשעי' האלה

פריז

דפוס    נא      וגו'

ירו1    מאת יי  ותאכל אותם               הוי אומ' מקרה     אחד

ירו2    מאת ה'                           הוי           ...

או3     מאת יי  וכו'                     הוי אומ' מקרה     אחד

או51    נא  מעל אהלי  האנשים הרשעים האלה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                                אילו נכנסו להקריב

פריז

דפוס         אלו נכנסו להקריב במחלוקת ויצאו שרופים ואלו נכנסו להקריב

ירו1    וגו'

ירו2    וגו' (ר' לוי   ...)]

או3     וגו'

או51         אלו נכנסו להקריב         ויצאו שרופים ואלו נכנסו להקריב

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         במחלוקת ויצאו שרופים      אחרי מות שני בני אהרן

פריז

דפוס    שלא במחלוקת ויצאו שרופים

ירו1

ירו2

או3

או51                ויצאו שרופים הה"ד אחרי מות שני בני אהרן

ששון